Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(02)

Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės Susitarimas dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis

OJ L 176, 10.7.1999, p. 36–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 2–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 148 - 164

In force

21999A0710(02)Oficialusis leidinys L 176 , 10/07/1999 p. 0036 - 0062


Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės

Susitarimas

dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

ir

ISLANDIJOS RESPUBLIKA BEI

NORVEGIJOS KARALYSTĖ,

KADANGI, 1996 m. gruodžio 19 d. trylikai Šengeno susitarimus pasirašiusių Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos Respublikai ir Norvegijos Karalystei pasirašius Liuksemburgo susitarimą, pastarosios dvi valstybės dalyvavo diskusijose dėl Šengeno susitarimų ir su jais susijusių nuostatų taikymo, įgyvendinimo ir tolesnio plėtojimo;

KADANGI įgyvendinant Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Amsterdamo sutartimi iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį, Europos Bendrijų steigimo sutartis ir tam tikrus susijusius aktus (toliau – Šengeno protokolas), Šengeno susitarimus pasirašiusių Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimas tų susitarimų ir susijusių nuostatų taikymo srityje vyks Europos Sąjungos institucijų bei teisės sistemoje ir atsižvelgiant į atitinkamas Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatas;

KADANGI pagal Šengeno protokolo 6 straipsnio pirmąją dalį Europos Sąjunga, įskaitant Europos bendriją nori gerbti ir laikytis Liuksemburgo susitarimo dalyko ir tikslo sudarydama, įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, Susitarimą dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant Šengeno acquis ir toliau ją plėtojant remiantis Liuksemburgo susitarimu, tokiu būdu užtikrindama bendrą tolesnio šių dviejų valstybių dalyvavimo šioje veikloje tikslą;

ĮSITIKINUSIOS, kad reikia tinkamu būdu įtraukti visas šalis, kurios taiko Šengeno acquis sudarančias nuostatas ir kurioms tokios nuostatos bei tolesnė jų plėtotė ilgainiui gali būti taikomos, įskaitant Islandijos Respubliką ir Norvegijos Karalystę, į diskusiją visais lygmenimis dėl jų praktinio taikymo, įgyvendinimo ir pasirengimo tolesnei plėtotei;

MANYDAMOS, kad šiam tikslui reikia sudaryti Europos Sąjungos institucijų sistemai nepriklausančią organizacinę struktūrą, užtikrinančią Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą šiose srityse ir leidžiančią joms dalyvauti šioje veikloje per Mišrų komitetą,

PRISIMINDAMOS Liuksemburgo susitarimo dalyką ir tikslą išlaikyti tarp penkių Šiaurės valstybių egzistuojantį režimą pagal 1957 m. liepos 12 d. Kopenhagoje pasirašytą Konvenciją dėl pasų kontrolės prie Šiaurės valstybių vidaus sienų panaikinimo, toms Šiaurės valstybėms, kurios yra Europos Sąjungos narės, ėmus dalyvauti taikant Šengeno susitarimuose nustatytą asmenų kontrolės prie vidaus sienų panaikinimo režimą;

ATSIŽVELGDAMOS į Liuksemburgo susitarime išdėstytas nuostatas;

PRIPAŽINDAMOS, vis dėlto, kad Šengeno acquis integravimas į Europos Sąjungos sistemą reiškia, kad sprendimų priėmimas toliau plėtojant Šengeno acquis sudarančias nuostatas tampa Europos Sąjungos, įskaitant Europos bendriją, reikalu;

KADANGI, 1996 m. gruodžio 19 d. trylikai Šengeno susitarimus pasirašiusių Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos Respublikai ir Norvegijos Karalystei pasirašius Liuksemburgo susitarimą, pastarosios dvi valstybės dalyvavo diskusijose dėl Šengeno susitarimų ir su jais susijusių nuostatų taikymo, įgyvendinimo ir tolesnio plėtojimo;

KADANGI įgyvendinant Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Amsterdamo sutartimi iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį, Europos Bendrijų steigimo sutartis ir tam tikrus susijusius aktus (toliau – Šengeno protokolas), Šengeno susitarimus pasirašiusių Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimas tų susitarimų ir susijusių nuostatų taikymo srityje vyks Europos Sąjungos institucijų bei teisės sistemoje ir atsižvelgiant į atitinkamas Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatas;

KADANGI pagal Šengeno protokolo 6 straipsnio pirmąją dalį Europos Sąjunga, įskaitant Europos bendriją nori gerbti ir laikytis Liuksemburgo susitarimo dalyko ir tikslo sudarydama, įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, Susitarimą dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant Šengeno acquis ir toliau ją plėtojant remiantis Liuksemburgo susitarimu, tokiu būdu užtikrindama bendrą tolesnio šių dviejų valstybių dalyvavimo šioje veikloje tikslą;

ĮSITIKINUSIOS, kad reikia tinkamu būdu įtraukti visas šalis, kurios taiko Šengeno acquis sudarančias nuostatas ir kurioms tokios nuostatos bei tolesnė jų plėtotė ilgainiui gali būti taikomos, įskaitant Islandijos Respubliką ir Norvegijos Karalystę, į diskusiją visais lygmenimis dėl jų praktinio taikymo, įgyvendinimo ir pasirengimo tolesnei plėtotei;

MANYDAMOS, kad šiam tikslui reikia sudaryti Europos Sąjungos institucijų sistemai nepriklausančią organizacinę struktūrą, užtikrinančią Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą šiose srityse ir leidžiančią joms dalyvauti šioje veikloje per Mišrų komitetą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalystė, toliau – atitinkamai Islandija ir Norvegija, yra įtraukiamos į Europos bendrijos ir Europos Sąjungos veiklą tose srityse, kurioms taikomos šio Susitarimo A ir B prieduose nurodytos nuostatos ir jų tolesnė plėtotė.

Šis Susitarimas jame nustatyta tvarka sukuria abipuses teises ir pareigas.

2 straipsnis

1. Islandija ir Norvegija įgyvendina ir taiko šio Susitarimo A priede išvardytas Šengeno acquis nuostatas taip, kaip jas taiko Europos Sąjungos valstybės narės, toliau - valstybės narės, dalyvaujančios Šengeno protokolu įteisintame glaudesniame bendradarbiavime.

2. Islandija ir Norvegija įgyvendina ir taiko šio Susitarimo B priede išvardytų Europos bendrijos teisės aktų nuostatas tiek, kiek jos yra pakeitusios atitinkamas 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl Susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo nuostatas arba pagal ją priimtas nuostatas.

3. Islandija ir Norvegija, nepažeisdamos 8 straipsnio, taip pat priima, įgyvendina ir taiko Europos Sąjungos priimtus teisės aktus ir priemones, kurie iš dalies keičia ar papildo A ir B prieduose nurodytas nuostatas bei kuriems buvo taikoma šiame Susitarime nustatyta tvarka.

3 straipsnis

1. Įsteigiamas Mišrus komitetas, kurį sudaro Islandijos ir Norvegijos Vyriausybių atstovai, Europos Sąjungos Tarybos, toliau – Tarybos, nariai ir Europos Bendrijų Komisijos, toliau – Komisijos, nariai.

2. Mišrus komitetas bendru sutarimu priima savo darbo tvarkos taisykles.

3. Mišrus komitetas renkasi savo pirmininko iniciatyva arba bet kurio savo nario prašymu.

4. Atsižvelgiant į 4 straipsnio 2 dalį, Mišrus komitetas pagal aplinkybes renkasi ministrų, vyresniųjų pareigūnų ar ekspertų lygmeniu.

5. Mišraus komiteto pirmininko pareigas eina:

- ekspertų lygmeniu: Europos Sąjungos atstovas;

- vyresniųjų pareigūnų ir ministrų lygmeniu: pakaitomis kas šeši mėnesiai Europos Sąjungos atstovas ir Islandijos ar Norvegijos Vyriausybės atstovas.

4 straipsnis

1. Mišrus komitetas pagal šį Susitarimą nagrinėja visus klausimus, kuriems taikomas 2 straipsnis, ir užtikrina, kad būtų deramai apsvarstytas bet kuris Islandijai ir Norvegijai rūpimas reikalas.

2. Mišriame komitete ministrų lygmeniu Islandijos ir Norvegijos atstovai turi palankią galimybę:

- paaiškinti dėl kurio nors akto ar priemonės jiems iškylančias problemas arba reaguoti į problemas, su kuriomis susidūrė kitos delegacijos;

- pareikšti savo nuomones bet kurio klausimu, susijusiu su jiems rūpimų nuostatų rengimu ar jų įgyvendinimu.

3. Mišraus komiteto posėdžius ministrų lygmeniu parengia Mišrus komitetas vyresniųjų pareigūnų lygmeniu.

4. Islandijos ir Norvegijos Vyriausybių atstovai turi teisę Mišriame komitete teikti siūlymus 1 straipsnyje minėtais klausimais. Po diskusijų Komisija ar bet kuri valstybė narė gali apsvarstyti tokius siūlymus siekdamos pateikti pasiūlymą arba imtis iniciatyvos pagal Europos Sąjungos taisykles, kad būtų priimtas koks nors Europos bendrijos ar Europos Sąjungos teisės aktas ar priemonė.

5 straipsnis

Nepažeidžiant 4 straipsnio, Mišriam komitetui pranešama apie bet kurių teisės aktų ar priemonių, susijusių su šiuo Susitarimu, rengimą Taryboje.

6 straipsnis

Rengdama naujų teisės aktų toje srityje, kuriai taikomas šis Susitarimas, projektus, Komisija neoficialiai tariasi su Islandijos ir Norvegijos ekspertais taip, kaip ji, rengdama savo pasiūlymus, tariasi su valstybių narių ekspertais.

7 straipsnis

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad turėtų būti sudarytas atitinkamas susitarimas dėl valstybės, atsakingos už kurioje nors iš valstybių narių arba Islandijoje ar Norvegijoje paduoto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų. Toks susitarimas turėtų būti pradėti galioti nuo tada, kai Islandijai ir Norvegijai pagal 15 straipsnio 4 dalį įsigalios A priede ir B priede nurodytos nuostatos, taip pat pagal 2 straipsnio 3 dalį jau priimtos nuostatos.

8 straipsnis

1. Naujų teisės aktų ar priemonių, susijusių su 2 straipsnyje nurodytais klausimais, priėmimo teisę išlaiko Europos Sąjungos institucijos. Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, tokie teisės aktai ar priemonės įsigalioja tuo pačiu metu Europos Sąjungai bei jos atitinkamoms valstybėms narėms ir Islandijai bei Norvegijai, išskyrus atvejus, kai tuose aktuose ar priemonėse aiškiai nurodoma kitaip. Šiame kontekste deramai atsižvelgiama į Mišriame komitete Islandijos ar Norvegijos nurodytą laiką, kurio reikia, kad Islandija ar Norvegija galėtų įvykdyti savo konstitucinius reikalavimus.

2. a) Apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teisės aktų ar priemonių priėmimą, kuriam taikoma šiame Susitarime nustatyta tvarka, Taryba nedelsdama praneša Islandijai ir Norvegijai. Islandija ir Norvegija savarankiškai sprendžia, ar priimti jų turinį ir įgyvendinti juos savo vidaus teisės sistemoje. Apie šiuos sprendimus per trisdešimt dienų nuo atitinkamų teisės aktų ar priemonių priėmimo pranešama Tarybai ir Komisijai.

b) Jei tokio teisės akto ar priemonės turinys gali tapti privalomu Islandijai tiktai įvykdžius konstitucinius reikalavimus, Islandija praneša apie tai Tarybai ir Komisijai siųsdama savo pranešimą. Islandija nedelsdama raštu praneša Tarybai ir Komisijai apie visų konstitucinių reikalavimų įvykdymą ir tokią informaciją pateikia ne vėliau kaip likus keturioms savaitėms iki akto ar priemonės įsigaliojimo Islandijai dienos, nustatytos pagal šio straipsnio 1 dalį.

c) Jei tokio akto ar priemonės turinys gali tapti privalomu Norvegijai tiktai įvykdžius konstitucinius reikalavimus, Norvegija praneša apie tai Tarybai ir Komisijai siųsdama savo pranešimą. Norvegija nedelsdama ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo Tarybos pranešimo raštu praneša Tarybai ir Komisijai apie visų konstitucinių reikalavimų įvykdymą. Nuo nustatytos teisės akto ar priemonės įsigaliojimo Norvegijai dienos iki pranešimo apie konstitucinių reikalavimų įvykdymą Norvegija, kada tik galėdama, laikinai taiko tokio akto ar priemonės turinį.

3. Tai, kad Islandija ir Norvegija priima šio straipsnio 2 dalyje nurodytų teisės aktų ir priemonių turinį, tarp Islandijos ir Norvegijos ir tarp Islandijos bei Norvegijos, iš vienos pusės, ir Europos Sąjungos ir tų jos valstybių, kurios yra tų teisės aktų ir priemonių saistomos, iš kitos pusės, sukuria teises ir pareigas.

4. Tais atvejais, kai:

a) Islandija arba Norvegija praneša apie savo sprendimą nepriimti teisės akto ar priemonės, kurie yra nurodyti šio straipsnio 2 dalyje ir kuriems buvo taikoma šiame Susitarime nustatyta tvarka, turinio; arba

b) Islandija arba Norvegija per šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą trisdešimt dienų laikotarpį neatsiunčia pranešimo; arba

c) Islandija prieš šio straipsnio 2 dalies b punkte nustatytas keturias savaites iki atitinkamo teisės akto ar priemonės nustatytos įsigaliojimo jai dienos neatsiunčia pranešimo; arba

d) Norvegija per šio straipsnio 2 dalies c punkte nustatytus šešis mėnesius neatsiunčia pranešimo arba nuo atitinkamo teisės akto ar priemonės nustatytos įsigaliojimo jai dienos nenustato laikino taikymo, kaip numatyta tame pačiame punkte;

šis Susitarimas yra laikomas nutrauktu Islandijai ar Norvegijai atitinkamai, išskyrus atvejus, kai Mišrus komitetas, atidžiai išnagrinėjęs būdus, kaip tęsti Susitarimą, per devyniasdešimt dienų nusprendžia kitaip. Šio Susitarimo nutraukimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo devyniasdešimties dienų laikotarpio pabaigos.

9 straipsnis

1. Kad būtų pasiektas Susitariančiųjų Šalių tikslas kiek įmanoma vienodai taikyti ir aiškinti 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, Mišrus komitetas nuolat apžvelgia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, toliau – Teisingumo Teismas, precedentinės teisės raidą, taip pat Islandijos ir Norvegijos kompetentingų teismų precedentinės teisės, susijusios su tokiomis nuostatomis, raidą. Šiuo tikslu sukuriamas mechanizmas, užtikrinantis reguliarų abipusį tokios precedentinės teisės perdavimą.

2. Priėmus Teisingumo Teismo statuto reikiamus pritaikomuosius pakeitimus, Islandija ir Norvegija turi teisę pateikti Teisingumo Teismui pareiškimus arba raštiškas pastabas dėl bylos tais atvejais, kai valstybės narės teismas ar tribunolas jam perduoda klausimą, kad gautų preliminarų nutarimą dėl bet kurios 2 straipsnyje nurodytos nuostatos aiškinimo.

10 straipsnis

1. Islandija ir Norvegija kasmet Mišriam komitetui pateikia pranešimus apie tai, kaip jų administracinės institucijos ir jų teismai atitinkamai taikė ir aiškino 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, kaip jas išaiškino Teisingumo Teismas.

2. Jei Mišrus komitetas per du mėnesius nuo tos dienos, kai jam buvo nurodytas esminis Teisingumo Teismo ir Islandijos ar Norvegijos teismų precedentinės teisės skirtumas arba esminis skirtumas tarp atitinkamų valstybių narių ir Islandijos ar Norvegijos valdžios institucijų taikant 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, negali užtikrinti vienodą taikymą ir aiškinimą, taikoma 11 straipsnyje nustatyta procedūra.

11 straipsnis

1. Kilus ginčui dėl šio Susitarimo taikymo arba kai susidaro 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta padėtis, klausimas kaip ginčo dalykas yra oficialiai įtraukiamas į Mišraus komiteto ministrų lygmeniu darbotvarkę.

2. Mišrus komitetas turi per devyniasdešimt dienų nuo tos dienos, kai buvo priimta darbotvarkė, į kurią buvo įtrauktas ginčas, išspęsti tą ginčą.

3. Jei Mišrus komitetas negali išspręsti ginčo per šio straipsnio 2 dalyje numatytą devyniasdešimt dienų laikotarpį, nustatomas dar trisdešimt dienų laikotarpis galutiniam sprendimui pasiekti.

Jei galutinio sprendimo nepasiekiama, šis Susitarimas Islandijai ar Norvegijai, atsižvelgiant į tai, su kuria valstybe tas ginčas yra susijęs, yra laikomas nutrauktu. Toks nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo to trisdešimt dienų laikotarpio pabaigos.

12 straipsnis

1. Kalbant apie administracines išlaidas, susijusias su šio Susitarimo taikymu, Islandija ir Norvegija įmoka į Europos Bendrijų bendrą biudžetą metinę sumą:

- Islandija - 0,1 %

- Norvegija - 4,995 %

300000000 BEF sumos (arba lygiavertės sumos eurais), atsižvelgiant į metinę korekciją pagal infliacijos dydį Europos Sąjungoje.

Tais atvejais, kai veiklos išlaidos, susijusios su šio Susitarimo taikymu, yra nepriskiriamos Europos Bendrijų bendram biudžetui, bet priklauso tiesiogiai mokėti dalyvaujančioms valstybėms narėms, Islandija ir Norvegija prisideda apmokėdamos šias išlaidas pagal savo šalių bendrojo nacionalinio produkto procentinį dydį visų dalyvaujančių valstybių bendrojo nacionalinio produkto atžvilgiu.

Tais atvejais, kai veiklos išlaidos yra priskiriamos Europos Bendrijų bendram biudžetui, Islandija ir Norvegija dalijasi šiomis išlaidomis, įmokėdamos į minėtą biudžetą metinę sumą, atitinkančią savo šalių bendrojo nacionalinio produkto procentinį dydį visų dalyvaujančių valstybių bendrojo nacionalinio produkto atžvilgiu.

2. Islandija ir Norvegija turi teisę gauti su šiuo Susitarimu susijusius Komisijos arba Taryboje parengtus dokumentus, o Mišraus komiteto posėdžiuose prašyti vertimo žodžiu į kurią nors pasirinktą Europos Bendrijų institucijų kalbą. Tačiau vertimo raštu ar žodžiu į islandų ar norvegų kalbą arba atvirkščiai išlaidas apmoka atitinkamai Islandija ar Norvegija.

13 straipsnis

1. Šis Susitarimas neturi jokio poveikio Susitarimui dėl Europos ekonominės erdvės ar kuriam nors kitam Europos bendrijos ir Islandijos ir (arba) Norvegijos sudarytam susitarimui.

2. Šis Susitarimas neturi jokio poveikio jokiems būsimiems Europos bendrijos susitarimams su Islandija ir (arba) Norvegija arba remiantis Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsniais.

3. Šis Susitarimas neturi poveikio bendradarbiavimui Šiaurės pasų sąjungos sistemoje tiek, tiek toks bendradarbiavimas neprieštarauja ir netrukdo šiam Susitarimui bei šiuo Susitarimu grindžiamiems teisės aktams ir priemonėms.

14 straipsnis

Šis Susitarimas netaikomas Svalbardui (Špicbergenui).

15 straipsnis

1. Šis Susitarimas įsigalioja praėjus vienam mėnesiui nuo tos dienos, kai Tarybos Generalinis Sekretorius, kuris yra jo depozitarijus, nustato, kad buvo atlikti visi formalūs reikalavimai šio Susitarimo šalims ar jų vardu pareiškiant sutikimą būti jo saistomomis.

2. 1, 3, 4, 5 straipsniai ir 8 straipsnio 2 dalies a punkto pirmas sakinys yra laikinai taikomi nuo šio Susitarimo pasirašymo.

3. Teisės aktams ar priemonėms, priimtiems pasirašius šį Susitarimą, bet iki jo įsigaliojimo, 8 straipsnio 2 dalies a punkto paskutiniame sakinyje nurodytas trisdešimties dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

4. A priede ir B priede nurodytos nuostatos, taip pat tos, kurios jau priimtos pagal 2 straipsnio 3 dalį, Islandijai ir Norvegijai įsigalioja nuo tos dienos, kurią nustatys Taryba, spręsdama vieningu narių, atstovaujančių valstybėms narėms, dalyvaujančioms Šengeno protokolu įteisintame glaudesniame bendradarbiavime, sutarimu, pasitarusi su Mišriu komitetu pagal šio Susitarimo 4 straipsnį, įsitikinusi, kad Islandija ir Norvegija yra įvykdžiusios išankstines atitinkamų nuostatų įgyvendinimo sąlygas ir kad jų išorės sienų kontrolė yra veiksminga.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytų nuostatų įsigaliojimas tarp Islandijos ir Norvegijos ir tarp Islandijos bei Norvegijos, iš vienos pusės, ir Europos bendrijos bei tų jos valstybių, kurioms tie aktai ir priemonės taip pat įsigalioja, iš kitos pusės, sukuria teises ir pareigas.

16 straipsnis

Šį Susitarimą gali denonsuoti Islandija ar Norvegija arba jis gali būti denonsuotas Tarybos, sprendžiančios vieningu narių, atstovaujančių valstybėms narėms, dalyvaujančioms Šengeno protokolu įteisintame glaudesniame bendradarbiavime, sutarimu, priimtu sprendimu. Apie tokį denonsavimą pranešama depozitarijui. Jis įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio parnešimo.

17 straipsnis

Jei Islandija ar Norvegija denonsuotų šį Susitarimą arba jei jis būtų nutrauktas Islandijai ar Norvegijai, padariniai yra likusių Šalių ir Šalies, kuri šį Susitarimą denonsavo arba kuriai tas nutraukimas turi įsigalioti, susitarimo dalykas. Jei negalima pasiekti jokio susitarimo, Taryba, pasikonsultavusi su likusia asocijuota Susitariančiąja Šalimi, sprendžia dėl būtinų priemonių. Tačiau šios priemonės tai Šaliai yra privalomos tik tuo atveju, jeigu ji jas priima.

18 straipsnis

Šis Susitarimas pakeičia 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Belgijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Austrijos Respublikos, Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Šengeno susitarimo ir Šengeno konvencijos Susitariančiųjų Šalių, ir Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės Bendradarbiavimo susitarimą dėl asmenų kontrolės prie jų bendrų sienų panaikinimo.

Priimta tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devintųjų metų gegužės aštuonioliktą dieną Briuselyje vienu originaliu egzemplioriumi, kuriuo tekstai airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų, vokiečių, islandų ir norvegų kalbomis,. yra autentiški ir kuris deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato archyvuose.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

(2 straipsnio 2 dalis)

Šio priedo 1 dalyje daromos nuorodos į 1985 m. Šengeno susitarimą ir į 1990 m. Šengeno konvenciją dėl 1985 m. Šengeno susitarimo įgyvendinimo. 2 dalyje daromos nuorodos į prisijungimo dokumentus, o 3 dalyje - į atitinkamus antrinius Šengeno aktus.

1 DALIS

1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo nuostatos.

Visos 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo nuostatos, išskyrus:

2 straipsnio 4 dalį

4 straipsnį tiek, kiek jis susijęs su bagažo tikrinimu

10 straipsnio 2 dalį

19 straipsnio 2 dalį

28 - 38 straipsnius ir susijusias sąvokas

60 straipsnį

70 straipsnį

74 straipsnį

77 - 91 straipsnius tiek, kiek jiems taikoma Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

120 - 125 straipsnius

131 - 133 straipsnius

134 straipsnį

139 - 142 straipsnius

Baigiamojo akto 2 deklaraciją

Baigiamojo akto 4, 5 ir 6 deklaracijas

Protokolą

Bendrą deklaraciją

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

2 DALIS

Susitarimų ir protokolų dėl Italijos Respublikos (pasirašytų 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje), Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos (pasirašytų 1991 m. birželio 25 d. Bonoje), Graikijos Respublikos (pasirašytų 1992 m. lapkričio 6 d. Madride), Austrijos Respublikos (pasirašytų 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje) bei Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės (pasirašytų 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge) prisijungimo prie Šengeno susitarimo ir Šengeno konvencijos nuostatos, išskyrus:

1. 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytą Protokolą dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo.

2. Šias 1990 lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašyto Susitarimo dėl Italijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnį5

ir 6 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2 ir 3 deklaracijas

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

3. 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytą Protokolą dėl Ispanijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo, ir jį lydinčias deklaracijas.

4. Šias 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašyto Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnį

5 ir 6 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2 ir 3 deklaracijas

III dalies 3 ir 4 deklaracijas

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

5. 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytą Protokolą dėl Portugalijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo, ir jį lydinčias deklaracijas.

6. Šias 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašyto Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnį7

ir 8 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2 ir 3 deklaracijas

III dalies 2, 3, 4 ir 5 deklaracijas

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

7. 1992 m. lapkričio 6 d. Madride pasirašytą Protokolą dėl Graikijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo ir 1991 m. birželio 25d. Bonoje pasirašytais Protokolais dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos Vyriausybių prisijungimo, ir juos lydinčias deklaracijas.

8. Šias 1992 m. lapkričio 6 d. Madride pasirašyto Susitarimo dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais Susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

1 straipsnį6

ir 7 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2, 3 ir 4 deklaracijas

III dalies 1 ir 3 deklaracijas

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

9. 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje pasirašytą Protokolą dėl Austrijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos ir Graikijos Respublikos prisijungimo protokolais, pasirašytais atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 ir 1992 m. lapkričio 6 d.

10. Šias 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje pasirašyto Susitarimo dėl Austrijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika ir Graikijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d. atitinkamai pasirašytais Susitarimais, ir jo Baigiamojo akto nuostatas:

1 straipsnį5

ir 6 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2 deklaraciją

III dalį.

11. 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Danijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

12. Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusios deklaracijos nuostatas:

1 straipsnį

7 ir 8 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2 deklaraciją

III dalį

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

13. 1996 m. gruodžio 19 d Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Suomijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

14. Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusios deklaracijos nuostatas:

1 straipsnį6

ir 7 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2 deklaraciją

III dalį, išskyrus deklaraciją dėl Alandų salų

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

15. 1996 m. gruodžio 19 d Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Švedijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

16. Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusios deklaracijos nuostatas:

1 straipsnį6

ir 7 straipsnius

Baigiamojo akto I dalį

II dalies 2 deklaraciją

III dalį

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaraciją.

3 DALIS

A. Šie Vykdomojo komiteto sprendimai:

SCH/Com-ex (93) 10 1993 12 14 | 1992 m. birželio 19 d. ir 1993 m. birželio 30 d. ministrų ir valstybės sekretorių deklaracijų dėl įsigaliojimo patvirtinimas |

SCH/Com-ex (93) 14 1993 12 14 | Dėl praktinio teisminio bendradarbiavimo kovojant su prekyba narkotikais gerinimo |

SCH/Com-ex (93) 16 1993 12 14 | Dėl Šengeno informacinės sistemos (C.SIS) įrengimo ir naudojimo išlaidų finansinio reglamento |

SCH/Com-ex (93) 21 1993 12 14 | Dėl dėl vienodo pavyzdžio vizos galiojimo pratęsimo |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 1993 12 14 | Dėl tam tikrų dokumentų konfidencialumo |

SCH/Com-ex (93) 24 1993 12 14 | Dėl bendrų vienodo pavyzdžio vizos panaikinimo, atšaukimo arba galiojimo trukmės sutrumpinimo principų |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 1994 4 26 | Dėl pritaikomųjų priemonių eismo kliūtims ir apribojimams pašalinti sienos kirtimo keliais punktuose prie vidinių sienų |

SCH/Com-ex (94) 2 1994 4 26 | Dėl vienodo formato vizų išdavimo prie sienų |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 1994 11 21 | Dėl kompiuterizuotos procedūros konsultuotis su Konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nurodytomis centrinėmis institucijomis įvedimo |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 1994 11 21 | Dėl bendrų atvykimo ir išvykimo antspaudų įsigijimo |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 1994 12 22 | Dėl Šengeno priemonių nustatymo ir taikymo oro uostuose ir aerodromuose |

SCH/Com-ex (94) 25 1994 12 22 | Dėl keitimosi statistine informacija apie vienodo pavyzdžio vizų išdavimą |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 1994 12 22 | Dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 1994 12 22 | Dėl 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsigaliojimo |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (8 punktas) | Dėl bendros vizų politikos |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 1995 12 20 | Dokumento SCH/I (95) 40 Rev 6 dėl Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 2 straipsnio 2 dalies taikymo tvarkos patvirtinimas |

SCH/Com-ex (95) 21 1995 12 20 | Dėl dėl skubaus keitimosi tarp Šengeno valstybių statistiniais ir konkrečiais duomenimis apie galimus veikimo sutrikimus prie išorinių sienų |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 1996 6 27 | Dėl Šengeno vizų išdavimo pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 30 straipsnio 1 dalies a punktą principų |

SCH/Com-ex (96) 27 1996 12 19 | Dėl vizų išdavimo prie sienų tranzitu vykstantiems jūrininkams |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 1997 4 25 | Dėl SIS II parengtinio tyrimo sutarties skyrimo |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 1997 6 24 | Šengeno vadovas dėl policijos bendradarbiavimo viešosios tvarkos ir saugumo srityje |

SCH/Com-ex (97) 18 1997 10 7 | Dėl Norvegijos ir Islandijos įnašų C.SIS įrengimo ir naudojimo išlaidoms padengti |

SCH/Com-ex (97) 24 1997 10 7 | Dėl SIS plėtojimo |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 1997 10 7 | Dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencijos įsigaliojimo Graikijoje |

SCH/Com-ex (97) 32 1997 12 15 | Dėl vizų politikos suderinimo |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 1997 12 15 | Dėl Bendrųjų veiksmų dėl vienodos leidimų apsigyventi formos įgyvendinimo |

SCH/Com-ex (97) 35 1997 12 15 | Dėl C.SIS finansinio reglamento dalinio pakeitimo |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 1997 12 15 | Dėl įrodymo priemonių ir orientacinių įrodymų taikant Šengeno valstybių readmisijos susitarimus pagrindinių principų |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 1998 4 21 | Dėl specialios paskirties grupės veiklos ataskaitos |

SCH/Com-ex (98) 10 1998 4 21 | Dėl Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimo grąžinant užsieniečius oro transportu |

SCH/Com-ex (98) 11 1998 4 21 | Dėl C.SIS su 15/18 prijungimo linijų |

SCH/Com-ex (98) 12 1998 4 21 | Dėl keitimosi statistiniais duomenimis apie išduotas vizas |

SCH/Com-ex (98) 17 1998 6 23 | Dėl tam tikrų dokumentų konfidencialumo |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 1998 6 23 | Dėl priemonių, kurių reikia imtis valstybių, keliančių problemų dėl išsiuntimui iš Šengeno teritorijos reikalingų dokumentų išdavimo, atžvilgiu READMISIJA - VIZOS |

SCH/Com-ex (98) 19 1998 6 23 | Dėl Monako VIZOS - IŠORINĖS SIENOS - SIS |

SCH/Com-ex (98) 21 1998 6 23 | Dėl vizų prašytojų pasų antspaudavimo VIZOS |

SCH/Com-ex (98) 26 def 1998 9 16 | Dėl Nuolatinio komiteto Šengeno konvencijos įgyvendinimo klausimais įsteigimo |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 1998 9 16 | Dėl visa apimančios visai techninei Šengeno acquis taikytinos nuostatos |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 1998 9 16 | Dėl Bendrojo vadovo siuntimo ES valstybėms kandidatėms |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 1998 9 16 | Dėl kovos su nelegalia imigracija priemonių priėmimo |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 1998 9 16 | Dėl Ad hoc komiteto Graikijai įsteigimo |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 1998 12 16 | Dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencijos įsigaliojimo Graikijoje |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 1998 12 16 | Dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir atskleidimo srityje |

SCH/Com-ex (98) 52 1998 12 16 | Dėl Policijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo vadovo |

SCH/Com-ex (98) 52 Rev 2 1998 12 16 | Vizų politikos suderinimas - pilkųjų sąrašų panaikinimas |

SCH/Com-ex (98) 56 1998 12 16 | Dėl dokumentų, į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovo parengimo |

SCH/Com-ex (98) 57 1998 12 16 | Dėl kvietimą, rėmimą ir apgyvendinimą patvirtinančios suderintos formos įvedimo |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 1998 12 16 | Dėl suderinto konsultantų dokumentų klausimais dislokavimo |

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2 1999 4 28 | Dėl narkotikų |

SCH/Com-ex (99) 3 1999 4 28 | Dėl Pagalbos tarnybos biudžeto 1999 m. |

SCH/Com-ex (99) 4 1999 4 28 | Dėl C.SIS įrengimo išlaidų |

SCH/Com-ex (99) 5 1999 4 28 | Dėl "Sirene" sistemos vadovo atnaujinimo |

SCH/Com-ex (99) 6 1999 4 28 | Dėl Telecoms padėties |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 1999 4 28 | Dėl ryšių palaikymo pareigūnų |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 1999 4 28 | Dėl informatorių apmokėjimo |

SCH/Com-ex (99) 10 1999 4 28 | Dėl nelegalios prekybos šaunamaisiais ginklais |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 1999 4 28 | Sprendimas dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo atliekant procesinius veiksmus, kai yra pažeistos kelių eismo taisyklės |

SCH/Com-ex (99) 13 1999 4 28 | Bendrojo vadovo ir Bendrųjų konsulinių nurodymų senų variantų atšaukimas ir naujų variantų priėmimas |

SCH/Com-ex (99) 14 1999 4 28 | Dėl dokumentų, į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovo parengimo |

SCH/Com-ex (99) 18 1999 4 28 | Dėl policijos bendradarbiavimo užkertant kelią nusikalstamoms veikoms ir jų išaiškinimo gerinimo |

B. Šios Vykdomojo komiteto deklaracijos:

Deklaracija | Tema |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 1996 4 18 | Dėl sąvokos trečiosios šalies "užsienietis" nustatymo |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 1996 6 26 | Deklaracija dėl ekstradicijos |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 1996 4 18 | Dėl nepilnamečių pagrobimo |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 2 1999 4 29 | Dėl SIS struktūros |

C. Šie Centrinės grupės sprendimai

Sprendimas | Tema |

SCH/Com-ex (98) 117 1998 10 27 | kovos su nelegalia imigracija priemonių priėmimo |

SCH/Com-ex (99) 25 1999 3 22 | Bendri informatorių ir infiltratorių atlyginimo principai |

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

(2 straipsnio 2 dalis) [1]

1999 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 574/1999, nustatantis trečiąsias šalis, kurių piliečiai privalo turėti vizas, kirsdami išorines valstybių narių sienas (OL L 72, 1999 3 18, p. 2) [2];

1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą vizų formą (OL L 164, 1995 7 14, p. 1), ir 1996 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimas, nustatantis vienodos vizų formos papildomas technines specifikacijas (dar nepaskelbtas);

1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL L 256, 1991 9 13, p. 51) ir 1993 m. vasario 25 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos šaunamųjų ginklų leidimo (OL L 93, 1993 4 17, p. 39) su pakeitimais, padarytais 1996 m. sausio 12 d. Komisijos rekomendacija 96/129/EB (OL L 30, 1996 2 8, p. 4).

[1] Žr. Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl Direktyvos 95/46/EB, priimtą šio Susitarimo sudarymo metu.

[2] Nepažeidžiant jo sąryšio su nuostatomis dėl trečiųjų šalių, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba yra atleidžiami nuo tokių prievolių, nustatymo, priimtomis Šengeno bendradarbiavimo sistemoje, kurios ir toliau bus taikomos integravus Šengeno acquis į Europos Sąjungos sistemą ir kurioms taikomos A priedo sąlygos.

--------------------------------------------------

BAIGIAMASIS AKTAS

Susitariančiosios Šalys priėmė šį Baigiamąjį aktą, kuriame pateikiamos šios deklaracijos:

1. Islandijos ir Norvegijos deklaracija dėl 4 straipsnio 2 dalies

Dėl Mišraus komiteto susitikimų ministrų lygmeniu, Islandija ir Norvegija mano, kad jos pačios turėtų nuspręsti, ar konkretus klausimas turėtų būti laikomas "jiems iškylančiomis problemomis" (pirmoji nuostatos įtrauka) arba "jiems rūpimu" (antroji nuostatos įtrauka) ir ar jis yra toks, kurį reikėtų aptarti ministrų lygmeniu. Laikantis Šalių bendrų interesų, numatoma, kad tokios "problemos" ir "rūpėjimas" paprastai iškyla įprasto bendradarbiavimo metu taip, kad jos įtraukiamos į Mišraus komiteto darbotvarkę ministrų lygmeniu. Nepaisant to, Islandija ir Norvegija pabrėžia Mišraus komiteto narių teisę prašyti, kad Mišrus komitetas būtų šaukiamas bet kokiu lygmeniu, laikantis Susitarimo 3 straipsnio 3 dalies.

2. Islandijos ir Norvegijos deklaracija dėl 8 straipsnio 4 dalies

Tais atvejais, kai susidaro 8 straipsnio 4 dalies a, b ir d punktuose numatyta situacija, Islandija arba Norvegija pasinaudos 3 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe prašyti, kad Komitetas būtų šaukiamas ministrų lygmeniu, siekiant rasti būdų tęsti Susitarimą.

3. Islandijos ir Norvegijos deklaracija dėl ekstradicijos

1. Išlygos, daromos pagal Europos konvencijos dėl kovos su terorizmu, pateiktos pasirašyti 1977 m. sausio 27 d. Strasbūre, 13 straipsnį, netaikomos ekstradicijos procedūroms, susijusioms su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, kurios užtikrina vienodų sąlygų taikymą.

2. Pagal Europos Konvencijos dėl ekstradicijos, pateiktos pasirašyti 1957 m. gruodžio 13 d. Paryžiuje, 6 straipsnio 1 dalį sudarytos deklaracijomis nesiremiama atsisakant išduoti ne Šiaurės šalių piliečius Europos Sąjungos valstybėms narėms, kurios užtikrina vienodų sąlygų taikymą.

4. Bendra deklaracija dėl parlamentinių konsultacijų

Europos Sąjunga, Islandija ir Norvegija mano, kad yra tikslinga šiame Susitarime numatytus klausimus aptarti Europos Parlamento ir Islandijos bei Europos Parlamento ir Norvegijos tarpparlamentiniuose susitikimuose.

5. Europos Sąjungos Tarybos deklaracija, vieningai priimta jos narių, minimų Šengeno protokolo 6 straipsnio 1 dalyje, dėl sprendimų, kuriuos turi priimti Mišrus komitetas

Taryba supranta, kad sprendimus, kuriuos turi priimti Mišrus komitetas pagal šį Susitarimą, vieningai priima Tarybos narių, minimų Šengeno protokolo 6 straipsnio 1 dalyje, atstovai ir Islandijos bei Norvegijos vyriausybių atstovai, jei tik darbo reglamente arba susitarime, kuris bus sudarytas pagal Šengeno protokolo 6 straipsnio 2 dalį, nėra numatyta kitaip.

6. Europos Komisijos deklaracija dėl pasiūlymų pateikimo

Pateikdama su šiuo Susitarimu susijusius pasiūlymus Europos Sąjungai ir Europos Parlamentui, Europos Komisija nusiunčia jų kopijas Islandijai ir Norvegijai.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top