EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R0935

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/935 z dne 16. aprila 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede analiznih metod za določanje fizikalnih, kemičnih in organoleptičnih lastnosti proizvodov vinske trte in uradnih obvestil držav članic o odločitvah glede odobritve povečanja naravnega deleža alkohola

C/2019/2843

UL L 149, 7.6.2019, str. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/935/oj

7.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/53


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/935

z dne 16. aprila 2019

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede analiznih metod za določanje fizikalnih, kemičnih in organoleptičnih lastnosti proizvodov vinske trte in uradnih obvestil držav članic o odločitvah glede odobritve povečanja naravnega deleža alkohola

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 80(5), člena 91(c) in (d) ter člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 razveljavlja in nadomešča Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 (2). Oddelek 1 poglavja I naslova II dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa pravila o kategorijah proizvodov vinske trte, enoloških postopkih in z njimi povezanih omejitvah ter Komisijo pooblašča, da o tem sprejme delegirane in izvedbene akte. Da bi v novem pravnem okviru trg vina nemoteno deloval, bi bilo treba s takimi akti sprejeti nekatera pravila. Navedeni akti bi morali nadomestiti določbe Uredbe Komisije (ES) št. 606/2009 (3), ki jo Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 (4) razveljavlja.

(2)

Na podlagi člena 80(5) in člena 91(d) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Komisija po potrebi določi pravila za analizne metode za določanje fizikalnih, kemičnih in organoleptičnih lastnosti proizvodov vinske trte. Metode temeljijo na ustreznih metodah, ki jih priporoča in objavi Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV), razen če bi bile navedene metode neučinkovite ali neustrezne. Člen 91(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013 poleg tega Komisijo pooblašča, da določi pravila za preverjanje, ali so bili navedeni proizvodi proizvedeni v nasprotju z enološkimi postopki, dovoljenimi v Uniji.

(3)

V Prilogi k tej uredbi je določena analizna metoda za določanje, ali je v vinskem proizvodu navzoč alilizotiocianat. Za druge metode za ugotavljanje, ali so bili proizvodi proizvedeni v nasprotju z dovoljenimi enološkimi postopki, bi se morala uporabljati pravila, ki jih dovolijo zadevne države članice.

(4)

Točka 3 oddelka A dela I Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 določa obveznost držav članic, da o vsakem zvišanju mejnih vrednosti iz točke 2 navedenega oddelka uradno obvestijo Komisijo. Treba bi bilo določiti podrobnosti za predložitev teh informacij Komisiji s strani držav članic.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila za uporabo poglavja I naslova II Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede analiznih metod za določanje fizikalnih, kemičnih in organoleptičnih lastnosti proizvodov vinske trte in uradnih obvestil držav članic o odločitvah glede odobritve povečanja naravnega deleža alkohola.

Člen 2

Uporabljene analizne metode Unije

V Prilogi k tej uredbi so določene analizne metode iz točke (d) člena 75(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki se uporabljajo za preverjanje omejitev iz pravil Unije za uporabo alilizotiocianata pri proizvodnji nekaterih proizvodov vinske trte.

Člen 3

Uradna obvestila držav članic o odločitvah glede odobritve povečanja naravnega deleža alkohola

1.   Države članice, ki dovolijo povečanje naravnega volumenskega deleža alkohola v skladu s točko 3 oddelka A dela I Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, o tem Komisijo uradno obvestijo v enem mesecu po odobritvi odstopanja. Države članice v uradnem obvestilu navedejo regije in sorte, ki jih odločitev zadeva, ter predložijo podatke in dokaze, ki kažejo, da so bile vremenske razmere v zadevnih regijah izjemno neugodne.

2.   Uradno obvestilo se predloži v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 (5) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 (6).

3.   Komisija nato obvesti ostale države članice.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 7. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 606/2009 z dne 10. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev (UL L 193, 24.7.2009, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (Glej stran 1 tega Uradnega lista).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L 171, 4.7.2017, str. 100).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).


PRILOGA

POSEBNE ANALIZNE METODE UNIJE

ALILIZOTIOCIANAT

1.   Princip metode

Če je alilizotiocianat navzoč v vinu, ga zberemo z destilacijo in določimo s plinsko kromatografijo.

2.   Reagenti

2.1   Absolutni etanol.

2.2   Standardna raztopina: raztopina alilizotiocianata v absolutnem alkoholu vsebuje 15 mg alilizotiocianata na liter.

2.3   Mešanica za zamrzovanje iz etanola in suhega ledu (temperatura – 60 °C).

3.   Aparature

3.1   Destilator, kakor je prikazano na sliki spodaj. Skozi aparaturo se nepretrgoma pretaka dušik.

3.2   Termostatsko nadzorovana grelna mrežica.

3.3   Merilnik pretoka.

3.4   Plinski kromatograf z detektorjem plamenskega spektrofotometra, opremljen s selektivnim filtrom za žveplove spojine (valovna dolžina (λ) = 394 nm), ali kateri koli drug primeren detektor.

3.5   Kromatografska kolona iz nerjavnega jekla z notranjim premerom 3 mm in dolžine 3 m, napolnjena s Carbowax 20 M pri 10 % na Chromosorb WHP, 80 do 100 mesh.

3.6   Mikrobrizga, 10 μl.

4.   Postopek

Dva litra vina vlijemo v destilacijsko bučko, dolijemo nekaj mililitrov etanola (točka 2.1) v dve zbiralni epruveti, tako da so porozni deli palic za razpršitev plinov v celoti potopljeni. Obe epruveti ohladimo z zunanje strani z mešanico za zamrzovanje. Bučko povežemo z zbiralnima epruvetama in aparaturo izplakujemo z dušikom pri hitrosti tri litre na uro. Vino z grelno mrežico segrejemo na 80 °C, destiliramo in zberemo od 45 do 50 ml destilata.

Stabiliziramo kromatograf. Priporočamo naslednje razmere:

temperatura injektorja: 200 °C,

temperatura kolone: 130 °C,

hitrost pretoka nosilnega plina helija: 20 ml na minuto.

Z mikrobrizgo nanesemo prostornino standardne raztopine, tako da moremo na plinskem kromatogramu zlahka določiti vršno vrednost, ki ustreza alilizotiocianatu.

Prav tako dodamo alikvot destilata v kromatograf. Preverimo, ali retencijski čas dobljene vršne vrednosti ustreza vršni vrednosti alilizotiocianata.

V zgoraj opisanih razmerah spojine, ki so naravno navzoče v vinu, ne povzročijo interferenčnih vršnih vrednosti na kromatogramu vzorčne raztopine.

Aparatura za destilacijo pod tokom dušika

Image 1

Na vrh