Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0935

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/935 (2019. gada 16. aprīlis), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz analīzes metodēm vīnkopības produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai un paziņojumiem par dalībvalstu lēmumiem saistībā ar spirta dabiskās koncentrācijas paaugstināšanu

C/2019/2843

OJ L 149, 7.6.2019, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/935/oj

7.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/53


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/935

(2019. gada 16. aprīlis),

ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz analīzes metodēm vīnkopības produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai un paziņojumiem par dalībvalstu lēmumiem saistībā ar spirta dabiskās koncentrācijas paaugstināšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 80. panta 5. punktu, 91. panta c) un d) apakšpunktu un 223. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 ir atcelta un aizstāta Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (2). Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas II sadaļas I nodaļas 1. iedaļa paredz noteikumus par vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamajiem ierobežojumiem un pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus šajā sakarā. Lai nodrošinātu netraucētu vīna tirgus darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem konkrēti noteikumi. Ar šiem aktiem būtu jāaizstāj noteikumi Komisijas Regulā (EK) Nr. 606/2009 (3), kura ir atcelta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/934 (4).

(2)

Uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 80. panta 5. punkta un 91. panta d) punkta pamata Komisija vajadzības gadījumā izstrādā noteikumus par analīzes metodēm vīnkopības produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai. Metodes pamatojas uz jebkurām attiecīgām metodēm, ko ieteikusi un publicējusi Starptautiskā Vīnkopības un vīna organizācija (OIV), izņemot gadījumus, kad tās būtu neiedarbīgas vai nepiemērotas. Turklāt Regulas (ES) Nr. 1308/2013 91. panta c) punkts pilnvaro Komisiju noteikt noteikumus par to, kā pārbaudīt, vai minēto produktu ražošanā ir izmantoti procesi, kas neatbilst atļautajām Savienības vīndarības metodēm.

(3)

Šīs regulas pielikumā ir izklāstīta analīzes metode, ar ko nosaka, vai vīna produktā ir alilizotiocianāts. Attiecībā uz citām metodēm, ar kurām nosaka, vai produktu ražošanā ir izmantoti procesi, kas neatbilst atļautajām vīndarības metodēm, piemērojamajiem noteikumiem vajadzētu būt tiem, ko atļauj attiecīgās dalībvalstis.

(4)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VIII pielikuma I daļas A iedaļas 3. punktā dalībvalstīm ir noteikts pienākums paziņot Komisijai par katru minētās iedaļas 2. punktā noteiktās robežvērtības palielinājumu. Būtu jānosaka precizējumi par to, kā dalībvalstis iesniedz šo informāciju Komisijai.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula paredz noteikumus, kā piemērot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II sadaļas I nodaļu, kas attiecas uz analīzes metodēm vīnkopības produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai, un paziņojumiem par dalībvalstu lēmumiem, ar kuriem atļauj paaugstināt spirta dabisko koncentrāciju.

2. pants

Piemērojamās Savienības analīzes metodes

Šīs regulas pielikumā ir izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 75. panta 5. punkta d) apakšpunktā minētās analīzes metodes, kas jāizmanto, lai verificētu ierobežojumus, kuri Savienības noteikumos paredzēti alilizotiocianāta izmantošanai noteiktu vīnkopības produktu ražošanā.

3. pants

Paziņojums par dalībvalstu lēmumiem, ar kuriem atļauj paaugstināt spirta dabisko koncentrāciju

1.   Dalībvalstis, kuras atļauj paaugstināt spirta dabisko tilpumkoncentrāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VIII pielikuma I daļas A iedaļas 3. punktu, paziņo par to Komisijai viena mēneša laikā pēc atkāpes piešķiršanas. Paziņojumā dalībvalstis norāda reģionus un šķirnes, uz ko attiecas lēmums, kā arī iesniedz datus un pierādījumus, kuri liecina, ka klimatiskie apstākļi attiecīgajos reģionos ir bijuši īpaši nelabvēlīgi.

2.   Paziņojumu sagatavo saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/1183 (5) un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185 (6).

3.   Komisija pēc tam informē pārējās dalībvalstis.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 7. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotas TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 606/2009, ar ko nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā uz vīnkopības produktu kategorijām, vīndarības metodēm un piemērojamiem ierobežojumiem (OV L 193, 24.7.2009., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) 2019/934, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogu audzēšanas apgabaliem, kuros spirta koncentrāciju var paaugstināt, atļautajām vīndarības metodēm un ierobežojumiem, kas piemērojami vīnkopības produktu ražošanai un konservācijai, minimālo spirta procentuālo daudzumu attiecībā uz blakusproduktiem un to realizēšanu, un OIV punktu publicēšanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2017/1183, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai (OV L 171, 4.7.2017., 100. lpp.).

(6)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas (OV L 171, 4.7.2017., 113. lpp.).


PIELIKUMS

ĪPAŠAS SAVIENĪBAS ANALĪZES METODES

ALILIZOTIOCIANĀTS

1.   Metodes princips

Alilizotiocianāta klātbūtni vīnā nosaka, izolējot ar destilāciju un identificējot ar gāzhromatogrāfiju.

2.   Reaģenti

2.1.   Etanols, absolūtais.

2.2.   Standartšķīdums: alilizotiocianāta šķīdums absolūtajā spirtā, kas satur 15 mg alilizotiocianāta uz litru.

2.3.   Dzesējošais maisījums, kas sastāv no etanola un sausā ledus (kura temperatūra ir – 60 °C).

3.   Iekārta

3.1.   Aparatūra destilācijai, kā parādīts attēlā. Caur aparatūru laiž nepārtrauktu slāpekļa plūsmu.

3.2.   Termostatējams sildošais apvalks.

3.3.   Plūsmas mērītājs.

3.4.   Gāzhromatogrāfs, kas aprīkots ar liesmas spektrofotometra detektoru, kurš aprīkots ar selektīvu filtru sēra savienojumiem (viļņa garums = 394 nm) vai jebkuru citu piemērotu detektoru.

3.5.   Nerūsošā tērauda hromatogrāfijas kolonna ar iekšējo diametru 3 mm un garumu 3 m, pildīta ar Carbowax 20 M pie 10 % uz ChromosorbWHP, 80 līdz 100 mesh.

3.6.   Mikrošļirce, 10 μl.

4.   Procedūra

Destilācijas kolbā ielej divus litrus vīna, divās uztvērējmēģenēs ievada dažus mililitrus etanola (2.1. punkts) tā, lai gāzu disperģēšanas stieņu porainās daļas būtu pilnībā iegremdētas. No ārpuses dzesē abas mēģenes ar dzesējošo maisījumu. Pievieno kolbu uztvērējmēģenēm un sāk cauri aparatūrai laist slāpekli ar ātrumu aptuveni trīs litri stundā. Uzsilda vīnu līdz 80 °C, attiecīgi noregulējot sildošā apvalka temperatūru, destilē un kopumā savāc 45 līdz 50 ml destilāta.

Stabilizē hromatogrāfu. Ieteicams izmantot šādus noteikšanas apstākļus:

inžektora temperatūra: 200 °C.

kolonnas temperatūra: 130 °C,

hēlija nesējgāzes plūsmas ātrums: 20 ml minūtē.

Ar mikrošļirci ievada tādu standartšķīduma daudzumu, lai alilizotiocianātam atbilstošo smaili gāzhromatogrammā varētu viegli identificēt.

Līdzīgā veidā hromatogrāfā ievada destilāta alikvoto daļu. Pārbauda, vai iegūtais smailes aiztures laiks atbilst alilizotiocianāta smailes aiztures laikam.

Iepriekš aprakstītajos apstākļos neviens tāds savienojums, kas ir vīna dabiska sastāvdaļa, neradīs traucējošas smailes parauga šķīduma hromatogrammā.

Aparatūra destilācijai slāpekļa plūsmā

Image 1

Top