Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0935

2019 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/935, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su analizės metodais, kuriais nustatomos fizinės, cheminės ir organoleptinės vynuogių produktų savybės, ir su pranešimais apie valstybių narių sprendimus dėl natūralios alkoholio koncentracijos didinimo

C/2019/2843

OJ L 149, 7.6.2019, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/935/oj

7.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 149/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/935

2019 m. balandžio 16 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su analizės metodais, kuriais nustatomos fizinės, cheminės ir organoleptinės vynuogių produktų savybės, ir su pranešimais apie valstybių narių sprendimus dėl natūralios alkoholio koncentracijos didinimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 80 straipsnio 5 dalį, 91 straipsnio c ir d punktus ir 223 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 buvo panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (2). Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies II antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje nustatytos taisyklės, susijusios su vynuogių produktų kategorijomis, vynininkystės metodais ir taikytinais apribojimais, o Komisija įgaliojama priimti su tuo susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų vyno rinkos veikimą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tais aktais turėtų būti pakeistos Komisijos reglamento (EB) Nr. 606/2009 (3), panaikinto Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/934 (4), nuostatos;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 80 straipsnio 5 dalį ir 91 straipsnio d punktą Komisija prireikus nustato taisykles dėl analizės metodų, kuriais nustatomos vynuogių produktų fizinės, cheminės ir organoleptinės savybės. Tie metodai grindžiami bet kuriais atitinkamais Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV) rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, jeigu jie nėra neveiksmingi arba netinkami. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 91 straipsnio c punktu Komisija įgaliojama nustatyti taisykles, pagal kurias būtų tikrinama, ar tiems produktams buvo taikomos Sąjungoje patvirtintų vynininkystės metodų neatitinkančios procedūros;

(3)

analizės metodas, kuriuo nustatoma ar vyno produkte yra alilizotiocianato, išdėstytas šio reglamento priede. Kitiems metodams, kuriais nustatoma, ar produktams buvo taikomos patvirtintų vynininkystės metodų neatitinkančios procedūros, turėtų būti taikomos atitinkamose valstybėse narėse leidžiamos taisyklės;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 3 punkte valstybėms narėms nustatytas įpareigojimas pranešti Komisijai apie to skirsnio 2 punkte nustatytų ribų padidinimą. Reikėtų nustatyti išsamią šios valstybių narių informacijos teikimo Komisijai tvarką;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II antraštinės dalies I skyriaus taikymo taisyklės, susijusios su analizės metodais, kuriais nustatomos fizinės, cheminės ir organoleptinės vynuogių produktų savybės, ir su pranešimais apie valstybių narių sprendimus, kuriais leidžiama padidinti natūralią alkoholio koncentraciją.

2 straipsnis

Taikytini Sąjungos analizės metodai

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 75 straipsnio 5 dalies d punkte nurodyti analizės metodai, naudotini tikrinant, ar laikomasi Sąjungos taisyklėse nustatytų alilizotiocianato naudojimo tam tikrų vynuogių produktų gamyboje apribojimų, yra išdėstyti šio reglamento priede.

3 straipsnis

Pranešimas apie valstybių narių sprendimus, kuriais leidžiama padidinti natūralią alkoholio koncentraciją

1.   Valstybės narės, pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 3 punktą leidžiančios padidinti natūralią alkoholio koncentraciją tūrio procentais, apie tai praneša Komisijai per vieną mėnesį nuo išimties suteikimo. Pranešime valstybės narės nurodo regionus ir veisles, kuriems taikomas sprendimas, ir pateikia duomenis bei įrodymus, kad klimato sąlygos atitinkamuose regionuose buvo ypač nepalankios.

2.   Pranešimas teikiamas pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1183 (5) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185 (6).

3.   Po to Komisija informuoja kitas valstybes nares.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 7 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(3)  2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1).

(4)  2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/934, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vynuogių auginimo zonų, kuriose galima padidinti alkoholio koncentraciją, leidžiamų vynininkystės metodų ir apribojimų, taikytinų vynuogių produktų gamybai ir laikymui, mažiausios procentinės alkoholio koncentracijos šalutiniuose produktuose bei tų produktų šalinimo ir OIV bylų paskelbimo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(5)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (OL L 171, 2017 7 4, p. 100).

(6)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113).


PRIEDAS

SPECIALIEJI SĄJUNGOS ANALIZĖS METODAI

ALILIZOTIOCIANATAS

1.   Metodo principas

Vyne esantis alilizotiocianatas surenkamas distiliavimo metu ir identifikuojamas taikant dujų chromatografijos metodą.

2.   Reagentai

2.1.   Absoliutusis etilo alkoholis.

2.2.   Etaloninis tirpalas: alilizotiocianato tirpalas absoliučiajame alkoholyje, kuriame yra 15 mg/l alilizotiocianato.

2.3.   Šaldomasis mišinys, kurį sudaro etilo alkoholis ir sausas ledas (temperatūra – 60 °C).

3.   Aparatūra

3.1.   Paveiksle parodytas distiliavimo nuolat leidžiant azoto srovę aparatas.

3.2.   Kaitinimo gaubtas, reguliuojamas termostatu.

3.3.   Debitmatis.

3.4.   Dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi, kuriame yra atrankinis sieros junginių filtras (bangos ilgis – 394 nm) ar kitas tinkamas detektorius.

3.5.   Nerūdijančio plieno chromatografavimo kolonėlė, kurios vidinis skersmuo 3 mm, o ilgis 3 m, užpildyta 10 % Carbowax 20 M ant Chromosorb WHP, 80–100 mešų.

3.6.   10 μl mikrošvirkštas.

4.   Darbo eiga

Į distiliavimo kolbą įpilami du litrai vyno, o į du surinkimo mėgintuvėlius įpilama keletas mililitrų etilo alkoholio (2.1 punktas), kad akytoji dujų dispergavimo vamzdelių dalis būtų visiškai apsemta. Abu mėgintuvėliai iš išorės aušinami šaldomuoju mišiniu. Kolba ir surinkimo mėgintuvėliai sujungiami ir per aparatą maždaug trijų litrų per valandą greičiu pradedama leisti azotą. Kaitinimo gaubtu vynas pašildomas iki 80 °C, distiliuojamas ir surenkama 45–50 ml distiliato.

Chromatografas stabilizuojamas. Rekomenduojama laikytis tokių sąlygų:

purkštuko temperatūra 200 °C,

kolonėlės temperatūra 130 °C,

nešančiųjų helio dujų srauto greitis 20 ml/min.

Mikrošvirkštu įšvirkščiamas toks etaloninio tirpalo kiekis, kad dujų chromatogramoje būtų galima lengvai identifikuoti smailę, kuri atitinka alilizotiocianatą.

Panašiu būdu į chromatografą įšvirkščiama alikvotinė distiliato dalis ir stebima, kad gautos smailės sulaikymo trukmė atitiktų alilizotiocianato smailės sulaikymo trukmę.

Pirmiau aprašytomis sąlygomis mėginio tirpalo chromatogramoje trukdžių smailės dėl vyne natūraliai esančių junginių nesusidarys.

Distiliavimo leidžiant azoto srovę aparatas

Image 1

Top