EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0935

A Bizottság (EU) 2019/935 végrehajtási rendelete (2019. április 16.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek, valamint a természetes alkoholtartalom növelésére vonatkozó tagállami határozatokról szóló értesítések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

C/2019/2843

OJ L 149, 7.6.2019, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/935/oj

7.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 149/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/935 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. április 16.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek, valamint a természetes alkoholtartalom növelésére vonatkozó tagállami határozatokról szóló értesítések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 80. cikke (5) bekezdésére, 91. cikke c) és d) pontjára és 223. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (2). Az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezetének 1. szakasza szabályokat állapít meg a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az alkalmazandó korlátozások tekintetében, és felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el az említett területekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a borpiac az új jogi keretben zökkenőmentesen működjön, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok útján kell elfogadni. A szóban forgó jogi aktusoknak fel kell váltaniuk az (EU) 2019/934 a borászatról szóló, felhatalmazáson alapuló rendelet (3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet által hatályon kívül helyezett 606/2009/EK bizottsági rendelet (4) rendelkezéseit.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet 80. cikkének (5) bekezdése és 91. cikkének d) pontja alapján a Bizottság szükség esetén szabályokat állapít meg a szőlőből készült termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerekre vonatkozóan. A módszereknek a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) által ajánlott és közzétett releváns módszereken kell alapulniuk, kivéve ha azok nem lennének hatékonyak vagy megfelelők. Az 1308/2013/EU rendelet 91. cikkének c) pontja továbbá felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy szabályokat állapítson meg annak ellenőrzésére, hogy a szóban forgó termékeket alávetették-e az Unióban engedélyezett borászati eljárásoknak meg nem felelő kezeléseknek.

(3)

Az allil-izotiocianát borászati termékben való jelenlétének megállapítására szolgáló elemzési módszert e rendelet melléklete határozza meg. Ami az annak megállapítására szolgáló egyéb módszereket illeti, hogy a termékeket alávetették-e az engedélyezett borászati eljárásoknak meg nem felelő kezeléseknek, az érintett tagállamok által engedélyezett szabályokat kell alkalmazni.

(4)

Az 1308/2013/EU rendelet VIII. melléklete I. része A. szakaszának 3. pontja értelmében a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az említett szakasz 2. pontjában megállapított határértékek bármilyen növeléséről. Meg kell határozni az ezen információknak a tagállamok által a Bizottsághoz történő benyújtására vonatkozó részleteket.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet szabályokat határoz meg az 1308/2013/EU rendelet II. címe I. fejezetének alkalmazására vonatkozóan a szőlőből készült termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek, valamint a természetes alkoholtartalom növelésére vonatkozó tagállami határozatokról szóló értesítések tekintetében.

2. cikk

Alkalmazandó uniós analitikai módszerek

E rendelet melléklete tartalmazza az 1308/2013/EU rendelet 75. cikke (5) bekezdésének d) pontjában említett azon analitikai módszereket, amelyeket az allil-izotiocianátnak az egyes szőlőből készült termékek előállításához történő felhasználására vonatkozó uniós szabályokban megállapított határértékek ellenőrzésére kell alkalmazni.

3. cikk

Értesítés a természetes alkoholtartalom növelését engedélyező tagállami határozatokról

(1)   Azok a tagállamok, amelyek az 1308/2013/EU rendelet VIII. melléklete I. része A. szakaszának 3. pontja alapján engedélyezik a térfogatszázalékban kifejezett természetes alkoholtartalom növelését, erről az eltérés megadásától számítva egy hónapon belül értesítik a Bizottságot. Az értesítésben a tagállamok meghatározzák a határozat által érintett régiókat és fajtákat, valamint adatokat és bizonyítékokat nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy az érintett régiókban az éghajlati viszonyok rendkívül kedvezőtlenek voltak.

(2)   Az értesítést az (EU) 2017/1183 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletnek (5) és az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendeletnek (6) megfelelően kell megküldeni.

(3)   A Bizottság ezután tájékoztatja a többi tagállamot.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkoholtartalom-növelés engedélyezésére vonatkozó lehetőség által érintett szőlőtermő területek, az engedélyezett borászati eljárások és a szőlőből készült termékek előállítására és tartósítására alkalmazandó korlátozások, a melléktermékek százalékos arányban megadott minimális alkoholtartalma és a melléktermékek kivonása, valamint az OIV adatlapjainak közzététele tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(4)  A Bizottság 606/2009/EK rendelete (2009. július 10.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 171., 2017.7.4., 100. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).


MELLÉKLET

KÜLÖNLEGES UNIÓS ANALITIKAI MÓDSZEREK

ALLIL-IZOTIOCIANÁT

1.   A módszer elve

A borban esetlegesen jelen lévő allil-izotiocianátot desztillációval dúsítjuk és gázkromatográfiával mutatjuk ki.

2.   Reagensek

2.1.   Abszolút etil-alkohol.

2.2.   Standard oldat: allil-izotiocianát abszolút alkoholos oldata, amely 15 mg allil-izotiocianátot tartalmaz literenként.

2.3.   Etil-alkoholból és szárazjégből álló fagyasztókeverék (hőmérséklet – 60 °C).

3.   Készülék

3.1.   Desztillációs készülék, lásd az ábrát. A készülékben folyamatos a nitrogénáram.

3.2.   Fűtőköpeny, termosztatikus szabályozással.

3.3.   Áramlásmérő.

3.4.   Gázkromatográf a kénvegyületek számára lángspektrometriás (λ = 394 nm) vagy bármilyen egyéb megfelelő detektorral felszerelve.

3.5.   3 mm belső átmérőjű és 3 m hosszú, rozsdamentes acélból készült kromatográfiás oszlop, 10 % Carbowax 20 M-mel töltve, Chromosorb WHP hordozón (80–100 mesh szemcsenagyság).

3.6.   Mikrofecskendő, 10 μl.

4.   Eljárás

Töltsünk két liter bort a desztillációs lombikba. Tegyünk néhány ml etil-alkoholt (2.1. pont) a két gyűjtőcsőbe úgy, hogy a gázdiszperziós rudak porózus részei teljesen belemerüljenek. Hűtsük le a két csövet kívülről a fagyasztókeverékkel. Csatlakoztassuk a lombikot a gyűjtőcsövekhez, és kezdjük el átöblíteni a készüléket nitrogénnel, óránként három literes sebességgel. Melegítsük fel a bort 80 °C hőmérsékletűre a fűtőköpeny segítségével, desztilláljuk, és gyűjtsünk össze 45–50 ml desztillátumot.

Stabilizáljuk a kromatográfot; a következő gázkromatográfiás körülmények biztosítása ajánlott:

befecskendezési hőmérséklet: 200 °C,

oszlophőmérséklet: — 130 °C,

hélium vivőgáz áramlási sebessége: 20 ml/perc.

Mikrofecskendő segítségével juttassunk be akkora térfogatú standard oldatot, hogy az allil-izotiocianátnak megfelelő csúcs könnyen azonosítható legyen a gázkromatogramon.

Hasonlóképpen juttassunk be juttassunk be a desztillátumból egy alikvot részt a kromatográfba. Ellenőrizzük, hogy az így kapott csúcs retenciós ideje megfelel-e az allil-izotiocianát csúcs retenciós idejének.

A fent leírt körülmények között a borban jelenlévő természetes vegyületek nem hoznak létre interferáló csúcsokat a mintaoldat kromatogramján.

Desztillációs készülék nitrogénáramlással

Image 1

Top