EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 32021R0716

A Bizottság (EU) 2021/716 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 9.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a csíráztatott magokra és a cikóriafejekre, egyes tenyésztett víziállatok takarmányozására és a vízi élősködők elleni kezelésre vonatkozó ökológiai termelési szabályok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/667

HL L 151., 2021.5.3., 5—7. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Hatályos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj

2021.5.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 151/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/716 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. február 9.)

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a csíráztatott magokra és a cikóriafejekre, egyes tenyésztett víziállatok takarmányozására és a vízi élősködők elleni kezelésre vonatkozó ökológiai termelési szabályok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdése a) pontjára és 15. cikke (2) bekezdése b) és c) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) nemrégiben módosította az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének 1.3. pontját az ökológiai eredetű csíráztatott magok tekintetében annak biztosítására, hogy a csíráztatás ökológiai termelésből származó magokból történjen. Tekintettel arra, hogy a csíráztatott magok fogalma magában foglalja a csírákat, a hajtásokat és a zsázsát (3), amelyek kizárólag a magban lévő tápanyagokat hasznosítják a növekedéshez, az ökológiai termelés keretében csak vizet szabad felhasználni. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a csíráztatott magok talajhoz kapcsolódó termesztésétől való eltérés a magok nedvesítésére korlátozódik, valamint kifejezetten elő kell írni, hogy a termesztőközeg használata nem megengedett, kivéve a semleges tápközeg használatát a magok nedvesen tartása érdekében, ha a semleges tápközeg összetevőit az (EU) 2018/848 rendelet 24. cikkének megfelelően engedélyezték.

(2)

A cikóriafejek sajátos termesztési ciklusa két fázisból állhat: talajban történő termesztésből és hajtatásból, amely utóbbi történhet talajban, de vízben vagy szubsztrátumokban is. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a cikóriafejek talajhoz kapcsolódó termesztésétől való eltérés magában foglalja a tiszta vízben való hajtatást, valamint hogy a termesztőközeg használata csak akkor engedélyezett, ha annak összetevőit az (EU) 2018/848 rendelet 24. cikkének megfelelően engedélyezték.

(3)

A 889/2008/EK bizottsági rendelet (4) 25l. cikke (3) bekezdésének b) pontja lehetővé tette az ökológiai forrásból származó koleszterin használatát a természetes takarmányok kiegészítésére az ostoros garnéláknak és az édesvízi garnélaráknak (Macrobrachium spp.) a nyújtás szakaszában és a korai életszakaszokban történő takarmányozásakor. Ezért az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete III. részének 3.1.3.4. pontjában rendelkezni kell a takarmány ökológiai forrásból származó koleszterinnel történő kiegészítéséről az ostoros garnélák és az édesvízi garnélarák esetében.

(4)

2019-ben az (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelet tervezetének megvitatása során egyes tagállamok kérték az ökológiai akvakultúrával kapcsolatban más szabályok felülvizsgálatát. A 2017/C 287/03 bizottsági határozattal (5) létrehozott, biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport (EGTOP) megvizsgálta ezeket a kérelmeket. Figyelembe véve az EGTOP 2020 januárjában közzétett következtetéseit (6), a Bizottság megállapította, hogy naprakésszé kell tenni a tenyésztett víziállatokra vonatkozó hatályos termelési szabályokat, különösen az állatorvosi kezelések tekintetében.

(5)

A betegségek megelőzésével kapcsolatos követelmények ellenére – mint például az élősködők elleni biológiai védekezésre vonatkozó ajánlás szerint, amelynek értelmében lehetőség szerint tisztogatóhalakat, valamint édesvizet, tengervizet és nátrium-klorid oldatot kell használni –, az élősködők jelentős számú előfordulása esetén jelenleg általánosan valamennyi faj esetében korlátozott számú kezelés engedélyezett. Az EGTOP fent említett következtetései alapján helyénvaló módosítani az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete III. részének 3.1.4.2. pontjában foglalt, élősködők elleni kezelésekre vonatkozó jelenlegi rendelkezéseket egy fajspecifikusabb megközelítés bevezetésével annak érdekében, hogy a termelés ökológiai jellegének veszélyeztetése nélkül jobban kielégíthetők legyenek a tenyésztett víziállatok szükségletei.

(6)

Különös tekintettel a lazactól eltérő fajok tenyésztési ciklusának változó időtartamára és az élősködők növendék életkorban való lehetséges előfordulására, továbbá arra a tendenciára, hogy a piaci szereplők a kezelések számának korlátozása miatt a lehető legkésőbbre halasztják a kezeléseket, így az ivadékok és a növendék egyedek magas mortalitása figyelhető meg az életciklus első évében. Ezért a lazactól eltérő fajok esetében helyénvaló összehangolni az élősködők elleni kezelések gyakoriságát és maximális számát az egyéb kémiai úton előállított allopátiás állatgyógyászati készítményekre vonatkozóan meghatározott gyakorisági korlátokkal annak érdekében, hogy be lehessen avatkozni olyan esetekben, amikor arra valóban szükség van, és hogy így elkerülhető legyen a magas mortalitás az életciklus első szakaszaiban.

(7)

A lazacot illetően figyelembe véve a tenyésztési ciklus időtartamát és annak szükségességét, hogy az egyedek édesvízi életszakaszában garantálható legyen a tengeri tetvektől való mentesség, indokolt fenntartani a jelenlegi gyakorisági korlátokat és az élősködők elleni kezelések maximális számát.

(8)

Fontos továbbá pontosítani a jelenlegi rendelkezéseket oly módon, hogy az érintett fajtól függetlenül egyértelmű általános határértéket kell meghatározni az élősködők elleni kezelések maximális számára vonatkozóan.

(9)

Az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 13.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 87., 2020.3.23., 1. o.).

(3)  Termesztési ciklusuk leírása: EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds (Az EFSA tudományos véleménye a magokban és csíráztatott magokban Shiga toxint termelő Escherichia coli (STEC) és más patogén baktériumok okozta kockázatokról) – EFSA Journal 2011; 9(11):2424. [101 pp] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424.

(4)  A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).

(5)  A Bizottság határozata (2017. augusztus 30.) a biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport tagjainak kinevezéséről és a tartaléklista összeállításáról (HL C 287., 2017.8.30., 3. o.).

(6)  Az EGTOP zárójelentése az akvakultúráról, IV. – 2019. december 13.


MELLÉKLET

Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az I. rész 1.3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.3.

Az 1.1. ponttól eltérve megengedettek a következők:

a)

a kizárólag a magban lévő tápanyagokat hasznosító csíráztatott magok – többek között csírák, hajtások és zsázsa – előállítása tiszta vízben történő áztatással, feltéve, hogy a magok ökológiai termelésből származnak. A termesztőközeg használata tilos, kivéve a kizárólag a magok nedvesen tartására szolgáló semleges tápközeg használatát, amennyiben a semleges tápközeg összetevőit a 24. cikknek megfelelően engedélyezték;

b)

cikóriafejek előállítása, beleértve a tiszta vízben való hajtatásukat is, feltéve, hogy a növényi szaporítóanyag ökológiai termelésből származik. Termesztőközeg használata csak akkor megengedett, ha összetevőit a 24. cikknek megfelelően engedélyezték.”

2.

A III. rész a következőképpen módosul:

a)

a 3.1.3.4. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az ostoros garnélák és az édesvízi garnélarák (Macrobrachium spp.) megfelelő mennyiségű táplálékkal való ellátásának biztosítása érdekében azok étrendje a nyújtási időszakban és az ivadéknevelőkben, illetve keltetőkben töltött korai életszakaszokban kiegészíthető ökológiai forrásból származó koleszterinnel.”;

b)

a 3.1.4.2. e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a tagállamok által alkalmazott kötelező védekezési terveken kívüli, élősködők elleni kezelést az alábbiak szerint kell korlátozni:

i.

a lazac esetében évente legfeljebb két kezelés, vagy 18 hónapnál rövidebb tenyésztési ciklus esetében évente egy kezelés;

ii.

a lazac kivételével minden faj esetében évente két kezelés, vagy 12 hónapnál rövidebb tenyésztési ciklus esetében évente egy kezelés;

iii.

valamennyi faj esetében összesen legfeljebb négy kezelés, tekintet nélkül az adott faj tenyésztési ciklusának hosszára;”.


Az oldal tetejére