3.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/716

ze dne 9. února 2021,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 15 odst. 2 písm. b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 (2) byl nedávno změněn bod 1.3 části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848, pokud jde o ekologická naklíčená semena, s cílem zajistit jejich produkci z ekologického osiva. Vzhledem k tomu, že naklíčená semena zahrnují klíčky, výhonky a odnože (3), které mohou ke klíčení využít výhradně zásoby v semenech, měla by být pro ekologickou produkci použita pouze voda. Je proto třeba objasnit, že výjimka z pěstování vázaného na půdu pro naklíčená semena je omezena na vlhčení semen a mělo by být výslovně stanoveno, že použití pěstebního média není povoleno, s výjimkou použití inertního pěstebního média k zachování vlhkosti semen, pokud jsou složky tohoto inertního média povoleny v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2018/848.

(2)

Pokud jde o čekankové puky, jejich specifický produkční cyklus může sestávat ze dvou fází – půdní fáze a fáze zvané „rychlení“, která může probíhat v půdě, ale také ve vodě nebo v substrátech. Je proto nutné objasnit, že výjimka z pěstování vázaného na půdu pro čekankové puky zahrnuje ponoření do čisté vody a že použití pěstebního média je povoleno pouze v případě, že jsou jeho složky povoleny v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2018/848.

(3)

Podle čl. 25l odst. 3 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (4) je povoleno použití ekologického cholesterolu jako doplňku přirozeného krmiva pro garnáty z čeledi Penaeidae a sladkovodní krevety (Macrobrachium spp.) ve stadiu chovu dospělých jedinců i v časných vývojových stadiích. Proto je potřeba pro tyto krevety a garnáty stanovit v bodě 3.1.3.4 části III přílohy II nařízení (EU) 2018/848 doplnění krmiva ekologickým cholesterolem.

(4)

Při projednávání návrhu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 v roce 2019 požádaly některé členské státy o revizi dalších pravidel týkajících se ekologické akvakultury. Tyto žádosti posoudila skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) zřízená rozhodnutím Komise 2017/C 287/03 (5). Vzhledem k závěrům EGTOP zveřejněným v lednu 2020 (6)Komise určila, že je třeba aktualizovat stávající pravidla pro chov živočichů pocházejících z akvakultury, zejména pokud jde o veterinární ošetření.

(5)

Bez ohledu na požadavky týkající se prevence nákaz, jako je doporučení pro biologickou kontrolu parazitů s upřednostněním použití ryb-čističů a použití sladké vody, mořské vody a roztoků chloridu sodného, je v současné době pro všechny druhy obecně povolen omezený počet ošetření v případě závažného výskytu parazitů. Na základě výše uvedených závěrů EGTOP je vhodné změnit stávající ustanovení o ošetření proti parazitům uvedená v bodě 3.1.4.2 části III přílohy II nařízení (EU) 2018/848 zavedením druhově specifického přístupu k živočichům pocházejícím z akvakultury s cílem lépe reagovat na jejich potřeby, aniž by byla ohrožena ekologická povaha produkce.

(6)

Vzhledem k proměnlivé délce produkčního cyklu různých druhů, s výjimkou lososa, k možným výskytům parazitů u mladých jedinců a k tendenci provozovatelů co nejvíce odkládat jakékoliv ošetření v prvním roce životního cyklu kvůli omezené četnosti, byla hlášena vysoká úmrtnost potěru a mladých jedinců. U jiných druhů než lososa je proto vhodné sladit četnost a maximální počet ošetření proti parazitům s limity četnosti stanovenými pro jiné chemicky syntetizované alopatické veterinární léčivé přípravky, aby bylo možné v nezbytných případech zasáhnout a zabránit vysoké úmrtnosti v prvních fázích životního cyklu.

(7)

Pokud jde o lososa, s ohledem na dobu trvání produkčního cyklu a na potřebu zaručit, že se u něj během pobytu ve sladké vodě nevyskytnou mořské vši, by měly být současné limity četnosti a maximální počet ošetření proti parazitům zachovány.

(8)

Kromě toho je důležité objasnit stávající ustanovení stanovením jasného celkového limitu pro maximální počet ošetření proti parazitům, která mohou být vykonána bez ohledu na příslušný druh.

(9)

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (Úř. věst. L 87, 23.3.2020, s. 1).

(3)  Popis jejich produkčních cyklů ve vědeckém stanovisku EFSA k riziku, které představuje Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech – EFSA Journal 2011; 9(11):2424. [101 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Komise ze dne 30. srpna 2017, kterým se jmenují členové skupiny odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce a sestavuje seznam úspěšných kandidátů (Úř. věst. C 287, 30.8.2017, s. 3).

(6)  Závěrečná zpráva EGTOP o akvakultuře IV – 13. prosince 2019


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění takto:

1)

v části I se bod 1.3. nahrazuje tímto:

„1.3.

Odchylně od bodu 1.1 je povoleno následující:

a)

produkce naklíčených semen, mezi něž patří klíčky, výhonky a odnože živené výhradně z výživových zásob obsažených v semenech, a to jejich vlhčením čistou vodou za předpokladu, že semena jsou ekologická. Používání pěstebního média je zakázáno, s výjimkou použití inertního média určeného výhradně k zachování vlhkosti semen, jsou-li složky tohoto inertního média povoleny v souladu s článkem 24;

b)

získávání čekankových puků, a to i jejich ponořením do čisté vody, pokud je rozmnožovací materiál rostlin ekologický. Použití pěstebního média je povoleno pouze tehdy, jsou-li jeho složky povoleny v souladu s článkem 24.“;

2)

část III se mění takto:

a)

v bodě 3.1.3.4 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Pro chov dospělých jedinců a časná vývojová stadia v odchovných zařízeních a líhních lze použít ekologický cholesterol jako výživový doplněk pro garnáty z čeledi Penaeidae a sladkovodní krevety (Macrobrachium spp.), aby byla zajištěna jejich kvantitativní výživová potřeba.“;

b)

v bodě 3.1.4.2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

využití ošetření proti parazitům kromě povinných programů tlumení vykonávaných členskými státy je omezeno takto:

i)

u lososa nejvýše na dvě ošetření za rok nebo na jedno ošetření za rok, pokud je produkční cyklus kratší než 18 měsíců;

ii)

u všech ostatních druhů kromě lososa na dvě ošetření za rok nebo na jedno ošetření za rok, pokud je produkční cyklus kratší než 12 měsíců;

iii)

u všech druhů na nejvýše čtyři ošetření celkem, bez ohledu na délku produkčního cyklu daného druhu;“.