EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0716

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/716 z dne 9. februarja 2021 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil ekološke pridelave za kaleča semena in glavice vitlofa, krmo za nekatere živali iz akvakulture in zdravljenje zaradi zajedavcev v akvakulturi (Besedilo velja za EGP)

C/2021/667

UL L 151, 3.5.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj

3.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 151/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/716

z dne 9. februarja 2021

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil ekološke pridelave za kaleča semena in glavice vitlofa, krmo za nekatere živali iz akvakulture in zdravljenje zaradi zajedavcev v akvakulturi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) in zlasti člena 12(2)(a) ter člena 15(2)(b) in (c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 (2) je nedavno spremenila točko 1.3 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 glede ekoloških kalečih semen, da se zagotovi njihova pridelava iz ekoloških semen. Ker kaleča semena zajemajo kalčke, poganjke in krešo (3), ki lahko za kalitev uporabljajo izključno rezerve v semenih, bi bilo treba za ekološko pridelavo uporabiti samo vodo. Zato je treba pojasniti, da je odstopanje od gojenja, ki se izvaja na ali v zemlji, za kaleča semena omejeno na navlaženje semen, in bi moralo biti izrecno navedeno, da uporaba rastnega substrata ni dovoljena, razen uporabe inertnega medija za ohranjanje vlažnosti semen, kadar so sestavine navedenega inertnega medija odobrene v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2018/848.

(2)

Kar zadeva glavice vitlofa, je lahko njihov specifični ciklus gojenja sestavljen iz dveh faz, od katerih ena poteka v zemlji, druga pa, ki se imenuje „faza siljenja“, lahko poteka v zemlji, pa tudi v vodi ali substratih. Zato je treba pojasniti, da odstopanje od gojenja glavic vitlofa, ki se izvaja na ali v zemlji, vključuje tudi namakanje v čisti vodi in da je uporaba rastnega substrata dovoljena le, če so njegove sestavine odobrene v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2018/848.

(3)

Člen 25l(3)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 (4) je dovoljeval uporabo ekološkega holesterola za dopolnitev naravne krme v fazi odraslosti in v zgodnjih življenjskih fazah kozic iz družine Penaeidae in sladkovodnih kozic (Macrobrachium spp.). Zato je treba v točki 3.1.3.4 dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 zagotoviti dopolnitev krme z ekološkim holesterolom za navedene kozice.

(4)

Leta 2019 so nekatere države članice med razpravo o osnutku Delegirane uredbe (EU) 2020/427 zahtevale revizijo drugih pravil v zvezi z ekološko akvakulturo. Skupina strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu: skupina EGTOP), ustanovljena s Sklepom Komisije 2017/C 287/03 (5), je ocenila navedene zahtevke. Komisija je ob upoštevanju sklepov skupine EGTOP, objavljenih (6)januarja 2020, ugotovila, da je treba posodobiti obstoječa pravila gojenja za živali iz akvakulture, zlasti v zvezi z veterinarskim zdravljenjem.

(5)

Ne glede na zahteve v zvezi s preprečevanjem bolezni, kot je priporočilo za biološko obvladovanje zajedavcev, pri čemer je treba prednost dati uporabi rib čistilk ter sladke in morske vode ter raztopin natrijevega klorida, je trenutno za vse vrste na splošno dovoljeno omejeno število zdravljenj v primeru resnega pojava zajedavcev. Na podlagi navedenih sklepov skupine EGTOP je primerno spremeniti sedanje določbe o zdravljenju zaradi zajedavcev iz točke 3.1.4.2 dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 z uvedbo pristopa, ki je bolj prilagojen posameznim vrstam, da bi bolje obravnavali potrebe živali iz akvakulture, ne da bi pri tem ogrozili ekološko naravo pridelave.

(6)

Zlasti zaradi različnega trajanja ciklusa gojenja vrst, razen lososa, in morebitnega pojava zajedavcev v fazi nedoraslih organizmov, skupaj s težnjo izvajalcev dejavnosti, da čim bolj odložijo kakršno koli zdravljenje zaradi omejitve pogostosti, je bila v prvem letu življenjskega cikla sporočena visoka stopnja umrljivosti ribjega zaroda in nedoraslih organizmov. Zato je za druge vrste razen lososa primerno uskladiti pogostost in največje število zdravljenj zaradi zajedavcev z mejami pogostosti, določenimi za druga kemično sintetizirana alopatska zdravila za uporabo v veterinarski medicini, da se omogoči posredovanje, kadar je to resnično potrebno, in prepreči visoka smrtnost v prvih fazah življenjskega cikla.

(7)

Kar zadeva lososa, bi bilo treba ob upoštevanju trajanja ciklusa gojenja in potrebe po zagotovitvi, da se morske uši ne pojavijo v obdobju, ko je v sladki vodi, ohraniti sedanje omejitve pogostosti in največje število zdravljenj zaradi zajedavcev.

(8)

Poleg tega je pomembno pojasniti sedanje določbe z določitvijo jasne splošne omejitve največjega števila postopkov zdravljenja zaradi zajedavcev, ki se lahko uporabijo ne glede na zadevno vrsto.

(9)

Prilogo II k Uredbi (EU) 2018/848 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 z dne 13. januarja 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode (UL L 87, 23.3.2020, str. 1).

(3)  Opis njihovih ciklusov gojenja v znanstvenem mnenju EFSA o tveganju, ki ga predstavljajo Escherichia coli, ki proizvaja Šigov toksin (STEC), ter druge patogene bakterije v semenih in kalečih semenih – EFSA Journal 2011; 9(11):2424. [101 pp] doi:10.2903/j.efsa.2011,2424.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(5)  Sklep Komisije z dne 30. avgusta 2017 o imenovanju članov skupine za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo in o pripravi rezervnega seznama kandidatov (UL C 287, 30.8.2017, str. 3).

(6)  Končno poročilo skupine EGTOP o akvakulturi IV – 13. december 2019.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni:

(1)

v delu I se točka 1.3 nadomesti z naslednjim:

„1.3

Z odstopanjem od točke 1.1 je dovoljeno naslednje:

(a)

pridelava kalečih semen, ki zajemajo kalčke, poganjke in krešo, ki se hranijo izključno s hranilnimi rezervami v semenih, tako da se ta navlažijo v čisti vodi, pod pogojem, da so semena ekološka. Uporaba rastnega substrata je prepovedana, razen uporabe inertnega medija, namenjenega izključno ohranjanju vlažnosti semen, kadar so sestavine tega inertnega medija odobrene v skladu s členom 24;

(b)

pridobivanje glavic vitlofa, vključno z namakanjem v čisti vodi, če je rastlinski razmnoževalni material ekološki. Uporaba rastnega substrata je dovoljena le, če so njegove sestavine odobrene v skladu s členom 24.“;

(2)

del III se spremeni:

(a)

v točki 3.1.3.4 se doda naslednji odstavek:

„V fazi odraslosti in v zgodnjih življenjskih fazah v gojiščih in drstiščih se lahko uporabi organski holesterol za dopolnitev prehrane kozic iz družine Penaeidae in sladkovodnih kozic (Macrobrachium, spp.), da se zagotovi njihova količinska potreba po prehrani.“;

(b)

v točki 3.1.4.2 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

zdravljenje zaradi zajedavcev, ki ne vključuje obveznih nadzornih programov, ki jih izvajajo države članice, se omeji:

(i)

za lososa na največ dve zdravljenji na leto ali na eno zdravljenje na leto, če traja ciklus gojenja manj kot 18 mesecev;

(ii)

za vse druge vrste razen lososa na dve zdravljenji na leto ali na eno zdravljenje na leto, če traja ciklus gojenja manj kot 12 mesecev;

(iii)

za vse vrste na skupno največ štiri zdravljenja ne glede na dolžino ciklusa gojenja vrste;“.


Top