EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0716

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/716 оd 9. veljače 2021. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi (Tekst značajan za EGP)

C/2021/667

OJ L 151, 3.5.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj

3.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 151/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/716

оd 9. veljače 2021.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila ekološke proizvodnje za klice i glavice cikorije, za hranu za određene životinje iz akvakulture i za liječenje protiv nametnika u akvakulturi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 2. točku (a) i članak 15. stavak 2. točke (b) i (c),

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/427 (2) nedavno je izmijenjen dio I. točka 1.3. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 u pogledu ekoloških klica kako bi se osiguralo da se one uzgajaju iz organskog sjemena. Budući da klice uključuju klice, izdanke i vrtnu grbicu (3), kojima su za klijanje potrebne isključivo rezerve hrane iz sjemena, za ekološku proizvodnju trebala bi se upotrebljavati samo voda. Stoga treba pojasniti da je odstupanje od uzgoja povezanog s tlom za klice ograničeno na vlaženje sjemena te bi trebalo izričito navesti da nije dopuštena upotreba uzgojnog supstrata, osim upotrebe inertnog medija za održavanje sjemena vlažnim, ako su sastojci tog inertnog medija odobreni u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848.

(2)

Proizvodni ciklus glavica cikorije može se sastojati od dviju faza, jedne u tlu i takozvane „faza izbjeljivanja”, koja se može odvijati u tlu, ali i u vodi ili supstratima. Stoga treba pojasniti da odstupanje od uzgoja povezanog s tlom za glavice cikorije uključuje uranjanje u čistu vodu te da je upotreba uzgojnog supstrata dopuštena samo ako su njegovi sastojci odobreni u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848.

(3)

Prema članku 25.l stavku 3. točki (b) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (4) dopuštena je upotreba ekološkog kolesterola kao dopuna prirodnoj hrani u fazi rasta i ranijim fazama života mekušica i velikih slatkovodnih kozica (Macrobrachium spp.). Stoga dopunu hrane ekološkim kolesterolom za te škampe i kozice treba predvidjeti u dijelu III. točki 3.1.3.4. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848.

(4)

Pri razmatranju nacrta Delegirane uredbe (EU) 2020/427 u 2019. neke države članice zatražile su reviziju drugih pravila koja se odnose na ekološku akvakulturu. Stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (EGTOP) uspostavljena Odlukom Komisije 2017/C 287/03 (5) ocijenila je te zahtjeve. Uzimajući u obzir zaključke EGTOP-a objavljene (6)u siječnju 2020., Komisija je utvrdila da treba ažurirati postojeća pravila proizvodnje za životinje iz akvakulture, posebice u pogledu veterinarskog liječenja.

(5)

Bez obzira na zahtjeve povezane sa sprečavanjem bolesti, kao što je preporuka o biološkoj kontroli nametnika prema kojoj se prednost daje upotrebi čišće ribe te slatke vode, morske vode i otopina natrijeva klorida, trenutačno je u slučaju teške zaraze nametnicima dopušten ograničen broj liječenja na općoj osnovi za sve vrste. Na temelju prethodno spomenutih zaključaka EGTOP-a primjereno je izmijeniti postojeće odredbe o liječenju protiv nametnika iz dijela III. točke 3.1.4.2. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 uvođenjem pristupa koji je bolje prilagođen pojedinačnim vrstama kako bi se bolje zadovoljile potrebe životinja iz akvakulture, a da se pritom ne ugrozi ekološka priroda proizvodnje.

(6)

Točnije, budući da proizvodni ciklusi vrsta, osim lososa, različito traju i da se nametnici mogu pojaviti u juvenilnoj fazi, kao i da su subjekti skloni što više odgađati bilo kakve postupke liječenja zbog ograničenja učestalosti, u prvoj godini životnog ciklusa prijavljena je visoka stopa smrtnosti mlađi i juvenilnih životinja. Stoga je za sve vrste osim lososa primjereno uskladiti učestalost i najveći broj liječenja protiv nametnika s ograničenjima učestalosti određenima za druge kemijski sintetizirane alopatske veterinarsko-medicinske proizvode da bi se moglo intervenirati kada je to doista nužno i da bi se izbjegla visoka smrtnost u prvim fazama životnog ciklusa.

(7)

Kad je riječ o lososu, s obzirom na trajanje proizvodnog ciklusa i potrebu da se zajamči da tijekom razdoblja boravka u slatkoj vodi nema morskih uši, trebalo bi zadržati postojeća ograničenja učestalosti i najveći broj postupaka liječenja protiv nametnika.

(8)

Nadalje, važno je pojasniti postojeće odredbe utvrđivanjem jasne opće granice najvećeg broja liječenja protiv nametnika koja se mogu provesti, neovisno o predmetnoj vrsti.

(9)

Prilog II. Uredbi (EU) 2018/848 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) 2018/848 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 od 13. siječnja 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode (SL L 87, 23.3.2020., str. 1.).

(3)  Opis njihovih proizvodnih ciklusa u publikaciji EFSA-e pod naslovom Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds (Znanstveno mišljenje o opasnosti koju predstavljaju bakterija Escherichia coli koja stvara toksin shiga (STEC) i druge patogene bakterije u sjemenu i klicama) – EFSA Journal 2011.; 9(11):2424. [101 pp] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424.

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije od 30. kolovoza 2017. o imenovanju članova skupine za tehničko savjetovanje u području organske proizvodnje i izradi rezervnog popisa (SL C 287, 30.8.2017., str. 3.).

(6)  EGTOP, Final report on Aquaculture IV (Završno izvješće o akvakulturi IV) – 13. prosinca 2019.


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EU) 2018/848 mijenja se kako slijedi:

(1)

u dijelu I. točka 1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„1.3.

Odstupajući od točke 1.1., dopušta se sljedeće:

(a)

proizvodnja klica, koje uključuju klice, izdanke i vrtnu grbicu, koje se isključivo hrane rezervama hranjivih tvari iz sjemena, njihovim vlaženjem u čistoj vodi, pod uvjetom da je sjeme ekološko. Zabranjuje se upotreba uzgojnog supstrata, osim upotrebe inertnog medija koji je namijenjen isključivo održavanju sjemena vlažnim ako su sastojci tog inertnog medija odobreni u skladu s člankom 24.;

(b)

uzgoj glavica cikorije, među ostalim njihovim uranjanjem u čistu vodu, pod uvjetom da je biljni reprodukcijski materijal ekološki. Dopušta se upotreba uzgojnog supstrata samo ako su njegovi sastojci odobreni u skladu s člankom 24.”;

(2)

dio III. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 3.1.3.4. dodaje se sljedeći stavak:

„Tijekom faze rasta i ranijih životnih faza u rastilištima i mrijestilištima ekološki kolesterol može se upotrebljavati kao dopuna prehrani mekušica i velikih slatkovodnih kozica (Macrobrachium spp.) kako bi se osigurale njihove količinske prehrambene potrebe.”;

(b)

u točki 3.1.4.2. podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

upotreba liječenja protiv nametnika, koje ne uključuje obvezne programe kontrole koje provode države članice, ograničava se kako slijedi:

i.

za lososa na najviše dva postupka liječenja godišnje ili jedan postupak liječenja godišnje u slučaju proizvodnog ciklusa koji traje manje od 18 mjeseci;

ii.

za sve vrste osim lososa na dva postupka liječenja godišnje ili jedan postupak liječenja godišnje u slučaju proizvodnog ciklusa koji traje manje od 12 mjeseci;

iii.

za sve vrste na ukupno najviše četiri postupka liječenja, neovisno o trajanju proizvodnog ciklusa predmetne vrste;”.


Top