EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0066

Uredba Komisije (EU) št. 66/2014 z dne 14. januarja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap Besedilo velja za EGP

UL L 29, 31.1.2014, str. 33–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/oj

31.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/33


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 66/2014

z dne 14. januarja 2014

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom iz člena 18 Direktive 2009/125/ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/125/ES zahteva, da Komisija določi zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, ki predstavljajo pomemben obseg prodaje in trgovanja, imajo pomemben vpliv na okolje in so pomembna možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov, in sicer z njihovo boljšo zasnovo.

(2)

Člen 16(2)(a) Direktive 2009/125/ES določa, da bo Komisija v skladu s postopkom iz člena 19(3) in merili iz člena 15(2) ter po posvetovanju s Posvetovalnim forumom, kot je ustrezno, uvedla izvedbene ukrepe za izdelke, ki zagotavljajo velike možnosti za stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, na primer za gospodinjske aparate, vključno s pečicami, kuhalnimi ploščami in kuhinjskimi napami.

(3)

Komisija je izvedla pripravljalne študije, v katerih je analizirala tehnične, okoljske in gospodarske vidike gospodinjskih aparatov za kuhanje, kot so pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape. Študija je vključevala zainteresirane strani in interesne skupine iz Unije ter tretjih držav, rezultati pa so javno dostopni.

(4)

Glavni okoljski vidik vključenih izdelkov, ki je v tej uredbi opredeljen kot pomemben, je poraba energije v času uporabe.

(5)

Stanje pripravljenosti in stanje izključenosti lahko bistveno prispevata k skupni porabi energije gospodinjskih aparatov za kuhanje, kot so pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape. Za takšne aparate je poraba energije v teh funkcijah del zahtev glede minimalne energijske učinkovitosti. Zahteve za stanje pripravljenosti in stanje izključenosti za gospodinjske pečice in kuhalne plošče so določene na podlagi zahtev za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti (2).

(6)

Ocenjeno je bilo, da je letna poraba energije gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in nap leta 2010 v EU znašala 755 PJ (poraba primarne energije). Če ne bodo sprejeti posebni ukrepi, bo letna poraba energije leta 2020 po napovedih znašala 779 PJ. Pripravljalne študije kažejo, da je mogoče porabo energije navedenih izdelkov bistveno zmanjšati.

(7)

Skupni letni prihranek primarne energije, dosežen z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo iz te uredbe in zahtevami za označevanje iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 65/2014 (3), naj bi do leta 2020 znašal 27 PJ/leto, do leta 2030 pa naj bi se ta prihranek povečal na 60 PJ/leto.

(8)

Pripravljalne študije kažejo, da zahteve v zvezi z drugimi parametri za okoljsko primerno zasnovo iz točke 1.3 dela 1 Priloge I k Direktivi 2009/125/ES niso potrebne, saj je pri gospodinjskih aparatih za kuhanje, kot so pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape, najpomembnejši okoljski vidik poraba električne energije in plina v času uporabe.

(9)

Energijsko učinkovitost izdelkov, za katere velja ta uredba, je treba povečati z uporabo obstoječih nelastniških stroškovno učinkovitih tehnologij, s katerimi se lahko znižajo skupni stroški nabave in uporabe teh izdelkov.

(10)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ne smejo vplivati na uporabnost z vidika končnega uporabnika in tudi ne smejo negativno vplivati na zdravje, varnost ali okolje. Zlasti pa morajo prednosti, ki jih prinaša manjša poraba energije v času uporabe, preseči morebitne dodatne vplive na okolje v fazah proizvodnje in v času odlaganja.

(11)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo bi bilo treba uvajati postopno, v treh fazah, da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za spreminjanje zasnove izdelkov iz te uredbe. Takšen časovni okvir bi moral preprečiti negativne vplive na funkcionalnost opreme, ki je že na trgu, in upoštevati stroške, ki bodo nastali pri končnih uporabnikih in proizvajalcih, zlasti malih in srednje velikih podjetjih, ter hkrati zagotoviti pravočasno doseganje ciljev te uredbe.

(12)

Parametre za izdelke bi bilo treba meriti in izračunati z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne in računske metode, skupaj s harmonziranimi standardi, kadar so na voljo, ki so jih sprejele evropske standardizacijske organizacije, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji (4).

(13)

V skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES ta uredba določa veljavne postopke ocenjevanja skladnosti.

(14)

Za lažje preverjanje skladnosti bi morali proizvajalci v tehnični dokumentaciji iz prilog IV in V k Direktivi 2009/125/ES navesti podatke, ki se nanašajo na zahteve iz te uredbe.

(15)

Da se zagotovijo poštena konkurenca, doseganje predvidenih energijskih prihrankov in zagotavljanje točnih informacij o energijski učinkovitosti izdelkov potrošnikom, bi morala ta uredba jasno poudariti, da proizvajalci dovoljenih odstopanj, predpisanih za nacionalne organe za nadzor trga za izvajanje fizičnih preskusov, da ugotovijo, ali je določen model izdelka, ki je povezan z energijo, skladen s to uredbo, ne bi smeli uporabljati kot izgovor za navajanje boljše energijske učinkovitosti modela, kot je lahko upravičena na podlagi meril in izračunov, navedenih v tehnični dokumentaciji.

(16)

Poleg pravno zavezujočih zahtev iz te uredbe bi bilo treba določiti okvirne ciljne vrednosti za najučinkovitejše aparate, ki so na voljo, da se zagotovi splošen in preprost dostop do podatkov o najpomembnejših vidikih okoljske učinkovitosti izdelkov iz te uredbe v njihovem življenjskem ciklusu.

(17)

Primerno je zagotoviti pregled določb iz te uredbe ob upoštevanju tehnološkega napredka ter zlasti uspešnosti in primernosti pristopa, uporabljenega za določanje energijske učinkovitosti pečic.

(18)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic (tudi kadar so vgrajene v štedilnike), gospodinjskih kuhalnih plošč in električnih gospodinjskih nap za dajanje na trg in v uporabo, vključno s prodajo za negospodinjsko rabo.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

aparate, ki kot energijske vire ne uporabljajo električne energije ali plina;

(b)

aparate s funkcijo „mikrovalovnega segrevanja“;

(c)

majhne pečice;

(d)

prenosne pečice;

(e)

pečice, ki skladiščijo toploto;

(f)

pečice, ki se segrevajo s paro kot osnovno funkcijo segrevanja;

(g)

pokrite plinske gorilnike na kuhalnih ploščah;

(h)

kuhalne aparate za zunanjo uporabo;

(i)

aparate, zasnovane za uporabo le s plini „tretje plinske družine“ (propanom in butanom);

(j)

žare.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2009/125/ES se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„pečica“ pomeni aparat ali del aparata z enim ali več prostori za peko, ki uporabljajo električno energijo in/ali plin ter v katerih se hrana pripravi z uporabo običajnega načina ali načina z ventilatorjem;

2.

„prostor za peko“ pomeni zaprt predelek, v katerem se lahko nadzoruje temperatura za pripravo hrane;

3.

„pečica z več prostori za peko“ pomeni pečico z dvema ali več prostori za peko, pri čemer je vsak segrevan ločeno;

4.

„majhna pečica“ pomeni pečico, pri kateri so vsi prostori za peko široki in globoki manj kot 250 mm ali visoki manj kot 120 mm;

5.

„prenosna pečica“ pomeni pečico z maso izdelka manj kot 18 kilogramov, ki ni predvidena za vgradnjo;

6.

„mikrovalovno segrevanje“ pomeni segrevanje hrane z uporabo elektromagnetne energije;

7.

„običajni način“ pomeni način delovanja pečice, ki uporablja za kroženje segretega zraka v prostoru za peko le naravni prenos toplote;

8.

„način z ventilatorjem“ pomeni način, pri katerem kroženje segretega zraka v prostoru za peko zagotavlja vgrajen ventilator;

9.

„cikel“ pomeni čas segrevanja standardizirane vsebine v prostoru za peko pečice pod opredeljenimi pogoji;

10.

„štedilnik“ pomeni aparat, sestavljen iz pečice in kuhalne plošče, ki uporablja plin ali električno energijo;

11.

„način delovanja“ pomeni stanje pečice ali kuhalne plošče med uporabo;

12.

„toplotni vir“ pomeni glavno vrsto energije za segrevanje pečice ali kuhalne plošče;

13.

„električna kuhalna plošča“ pomeni aparat ali del aparata, ki zajema enega ali več kuhalnih mest in/ali kuhalnih območij, vključno s kontrolno enoto, in ki se segreva na električno energijo;

14.

„plinska kuhalna plošča“ pomeni aparat ali del aparata, ki vključuje enega ali več kuhalnih mest, vključno s kontrolno enoto, in ki se segreva s plinskimi gorilniki z minimalno močjo 1,16 kW;

15.

„kuhalna plošča“ pomeni „električno kuhalno ploščo“, „plinsko kuhalno ploščo“ ali „mešano kuhalno ploščo“;

16.

„pokriti plinski gorilniki“ pomeni zaprte ali zatesnjene plinske gorilnike, pokrite s pokrovom iz težkega stekla ali keramike, ki tvori gladko, brezšivno kuhinjsko površino;

17.

„mešana kuhalna plošča“ pomeni aparat z enim ali več električno segrevanimi kuhalnimi mesti ali območji ter enim ali več kuhalnim mestom, ki se segrevajo s plinskimi gorilniki;

18.

„kuhalno mesto“ pomeni del kuhalne plošče, katerega premer je vsaj 100 mm ter kamor se postavi posoda in se segreva, pri čemer se naenkrat segreva samo ena posoda; območje kuhalnega mesta je lahko na površini kuhalne plošče jasno označeno;

19.

„kuhalno območje“ pomeni del območja električne kuhalne plošče, ki se segreva z indukcijskim magnetnim poljem, nima jasno označenega mesta za posodo, in na katerem se lahko hkrati uporablja več posod;

20.

„kuhinjska napa“ pomeni aparat na motorni pogon, s katerim upravlja, ki je namenjen za zbiranje onesnaženega zraka nad kuhalno ploščo, ali pa vključuje prezračevalni sistem, ki se namesti poleg štedilnikov, kuhalnih plošč in podobnih izdelkov za kuhanje ter vleče paro v notranjo izpušno cev;

21.

„način samodejnega delovanja v času kuhanja“ pomeni stanje, v katerem je pretok zraka v kuhinjski napi v času kuhanja samodejno nadzorovan z enim ali več senzorji, vključno z nadzorom vlage, temperature itd.;

22.

„popolnoma avtomatska kuhinjska napa“ pomeni kuhinjsko napo, pri kateri so pretok zraka in/ali druge funkcije 24 ur, vključno s časom kuhanja, samodejno nadzorovane z enim ali več senzorji;

23.

„točka največje učinkovitosti“ (BEP) pomeni točko delovanja kuhinjske nape z največjo učinkovitostjo pretoka zraka (FDEnapa);

24.

„povprečna osvetljenost“ (Epovprečna) pomeni povprečno osvetljenost, ki jo sistem osvetljevanja kuhinjske nape zagotavlja kuhalni površini, merjeno v luksih;

25.

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, v katerem je naprava priključena na električno omrežje, vendar ne zagotavlja nobene funkcije ali zagotavlja le prikaz stanja izključenosti ali zagotavlja le funkcije, ki so namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5);

26.

„stanje pripravljenosti“ je stanje, v katerem je naprava priključena na električno omrežje in je predvideni način njenega delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotavlja pa le funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa skupaj s prikazom aktivirane funkcije ponovnega vklopa in/ali prikazom informacij ali statusa, ki lahko trajajo nedoločen čas;

27.

„funkcija ponovnega vklopa“ je funkcija za aktiviranje drugih načinov delovanja, vključno z aktivnim načinom na daljinski vklop, ki vključuje daljinsko upravljanje, vgrajeni senzor ali uro, ki zagotavlja dodatne funkcije, vključno z glavno funkcijo;

28.

„prikaz informacij ali stanja na zaslonu“ je stalna funkcija, s katero se zagotavljajo informacije ali ki prikazuje stanje opreme na zaslonu, vključno s prikazom časa;

29.

„končni uporabnik“ pomeni potrošnika, ki kupuje ali bo predvidoma kupil izdelek;

30.

„enakovredni model“ pomeni model, ki je dan na trg in ima enake tehnične parametre kot drug model, ki ga je isti proizvajalec ali uvoznik dal na trg pod drugačno tržno številčno oznako.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov in časovni razpored

1.   Zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap, vključno s časovnim razporedom, so določene v Prilogi I.

2.   Skladnost z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo se izmeri in izračuna v skladu z metodami iz Priloge II.

Člen 4

Ocenjevanje skladnosti

1.   Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2009/125/ES je notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja iz Priloge V k navedeni direktivi.

2.   Za namene ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 8 Direktive 2009/125/ES tehnična dokumentacija vsebuje izvod izračuna, določenega v Prilogi II k tej uredbi.

3.   Kadar so bile informacije v tehnični dokumentaciji za določen model pridobljene z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo iz drugih enakovrednih aparatov ali z obojim, tehnična dokumentacija vključuje podatke o takih izračunih ali ekstrapolacijah ali obojem in preskusih, ki so jih proizvajalci opravili za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Tehnična dokumentacija v takih primerih vključuje tudi seznam vseh enakovrednih modelov, pri katerih so bile informacije v tehnični dokumentaciji pridobljene na enaki podlagi.

4.   Če da proizvajalec ali uvoznik na trg enakovredne modele, pri tem priloži seznam vseh drugih enakovrednih modelov.

Člen 5

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Organi držav članic pri izvajanju tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2009/125/ES za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz Priloge I k tej uredbi uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Okvirne ciljne vrednosti

Okvirne ciljne vrednosti za najučinkovitejše aparate, dostopne na trgu v času začetka veljavnosti te uredbe, so določene v Prilogi IV.

Člen 7

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate tega pregleda predstavi Posvetovalnemu forumu najpozneje sedem let po začetku veljavnosti te uredbe. Pri pregledu se med drugim oceni izvedljivost potencialnih zahtev za izboljšanje predelave in recikliranja aparatov, zahtev glede trajnosti in življenjske dobe, vključitve strokovnih in komercialnih naprav ter zahtev glede odstranjevanja hlapov in vonja.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  UL L 339, 18.12.2008, str. 45.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(5)  Direktiva 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. Decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS, UL L 390, 31.12.2004, str. 24.


PRILOGA I

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov

1.   ENERGIJSKA UČINKOVITOST, PRETOK ZRAKA IN ZAHTEVE GLEDE OSVETLJEVANJA

1.1   Za gospodinjske pečice

Prostori za peko v gospodinjskih pečicah (vključno s tistimi, ki so vgrajene v štedilnike) so v skladu z največjimi mejnimi vrednostmi indeksa energijske učinkovitosti (EEI), navedenimi v preglednici 1.

Preglednica 1

Mejne vrednosti indeksa energijske učinkovitosti za prostore za peko v gospodinjskih pečicah (EEIprostor za peko)

 

Gospodinjska pečica na električno energijo in plin

Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

EEIprostor za peko < 146

Uporabljati se začne 2 leti po začetku veljavnosti.

EEIprostor za peko < 121

Uporabljati se začne 5 let po začetku veljavnosti.

EEIprostor za peko < 96

Po 5 letih od začetka veljavnosti velja, da pri pečicah z več prostori za peko (vključno s tistimi, ki so vgrajene v štedilnike) vsaj en prostor za peko ustreza največjemu indeksu energijske učinkovitosti, ki se v skladu s preglednico 1 začne uporabljati 5 let po začetku veljavnosti, medtem ko drugi prostori za peko ustrezajo največjemu indeksu energijske učinkovitosti, ki se v skladu s preglednico 1 začne uporabljati 2 leti po začetku veljavnosti.

1.2   Za gospodinjske kuhalne plošče

Gospodinjske kuhalne plošče imajo največje mejne vrednosti porabe energije za električne kuhalne plošče (ECelektrična plošča) in najmanjše mejne vrednosti energijske učinkovitosti za plinske kuhalne plošče (EEplinska plošča), ki so navedene v preglednici 2.

Preglednica 2

Mejne vrednosti energijske učinkovitosti za gospodinjske kuhalne plošče (ECelektrična plošča in EEplinska plošča)

 

Električna kuhalna plošča

(ECelektrična plošča v Wh/kg.)

Plinska kuhalna plošča

(EEplinska plošča v %)

Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

ECelektrična plošča < 210

EEplinska plošča > 53

Uporabljati se začne 3 leta po začetku veljavnosti.

ECelektrična plošča < 200

EEplinska plošča > 54

Uporabljati se začne 5 let po začetku veljavnosti.

ECelektrična plošča < 195

EEplinska plošča > 55

1.3   Za kuhinjske nape

1.3.1   Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa) in učinkovitost pretoka zraka (FDEnapa)

Kuhinjske nape imajo največje mejne vrednosti EEInapa in najmanjše mejne vrednosti FDEnapa, ki so navedene v preglednici 3.

Preglednica 3

Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa) in učinkovitost pretoka zraka (FDEnapa) za kuhinjske nape

 

EEInapa

FDEnapa

Uporabljati se začne 1 leto po začetku veljavnosti.

EEInapa < 120

FDEnapa > 3

Uporabljati se začne 3 leta po začetku veljavnosti.

EEInapa < 110

FDEnapa > 5

Uporabljati se začne 5 let po začetku veljavnosti.

EEInapa < 100

FDEnapa > 8

1.3.2   Pretok zraka

Eno leto po začetku veljavnosti se kuhinjske nape, pri katerih največji pretok zraka v kateri koli razpoložljivi nastavitvi presega 650 m3/h, v času tlimit iz Priloge II samodejno vrnejo k pretoku zraka, ki je nižji ali enak 650 m3/h.

1.3.3   Načini z majhno porabo električne energije za kuhinjske nape

1.

18 mesecev po začetku veljavnosti:

Zahtevana moč v „stanju izključenosti“: zahtevana moč v katerem koli stanju izključenosti ne presega 1,00 W.

Zahtevana moč v „stanju pripravljenosti“:

Zahtevana moč v katerem koli stanju, ki ima samo funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa in zgolj prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa, ne presega 1,00 W.

Zahtevana moč v katerem koli stanju opreme, ki zagotavlja samo prikaz informacij ali stanja na zaslonu ali kombinacijo funkcije ponovnega vklopa in prikaza informacij ali stanja na zaslonu, ne presega 2,00 W.

Razpoložljivost „stanja izključenosti“ in/ali „stanja pripravljenosti“: kuhinjske nape zagotavljajo „stanje izključenosti“ in/ali „stanje pripravljenosti“ in/ali drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev za zahtevano moč v „stanju izključenosti“ in/ali „stanju pripravljenosti“, kadar je oprema povezana z električnim omrežjem.

2.

3 leta in 6 mesecev po začetku veljavnosti:

Zahtevana moč v „stanju izključenosti“: zahtevana moč v katerem koli stanju izključenosti ne presega 0,50 W.

Zahtevana moč v „stanju pripravljenosti“: zahtevana moč v katerem koli stanju, ki ima samo funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa in zgolj prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa, ne presega 0,50 W.

Zahtevana moč v katerem koli stanju opreme, ki zagotavlja samo prikaz informacij ali stanja na zaslonu ali kombinacijo funkcije ponovnega vklopa in prikaza informacij ali stanja na zaslonu, ne presega 1,00 W.

Upravljanje porabe energije: če to ni neprimerno za predvideno uporabo, kuhinjske nape, kadar ne opravljajo glavne funkcije ali kadar od njihovih funkcij niso odvisni drugi izdelki, ki rabijo energijo, omogočajo funkcijo upravljanja porabe energije ali podobno funkcijo, ki opremo po preteku najkrajšega možnega časa, ki je ustrezen za njeno predvideno uporabo, samodejno preklopi v:

„stanje pripravljenosti“ ali

„stanje izključenosti“ ali

drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev za zahtevano moč v „stanju izključenosti“ in/ali „stanju pripravljenosti“, kadar je oprema povezana z električnim omrežjem.

Funkcijo upravljanja porabe energije je treba aktivirati pred dostavo aparata.

Za kuhinjske nape s samodejnim delovanjem v času kuhanja in popolnoma avtomatske kuhinjske nape je čas zamika, po katerem izdelek samodejno preklopi na stanje in pogoje, kot so navedeni v prejšnji točki, ena minuta po tem, ko sta motor in osvetlitev samodejno ali ročno izklopljena.

1.3.4   Osvetljenost, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje

Eno leto po začetku veljavnosti je za kuhinjske nape, ki zagotavljajo osvetljenost kuhalne površine, povprečna osvetljenost, ki jo sistem za osvetljevanje zagotavlja kuhalni površini (Epovprečna), pod standardnimi merilnimi pogoji večja od 40 luksov.

2.   ZAHTEVE ZA NAVAJANJE INFORMACIJ O IZDELKU

Eno leto po začetku veljavnosti so naslednji podatki o izdelku vključeni v tehnični dokumentaciji izdelka, knjižici z navodili in na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalcev gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap, njihovih pooblaščenih predstavnikov ali uvoznikov:

(a)

kratek naslov ali sklic na merilne in računske metode, ki so bile uporabljene za ugotovitev skladnosti z zgornjimi zahtevami;

(b)

podatki, ki so pomembni za uporabnika za zmanjšanje skupnega vpliva procesa kuhanja na okolje (npr. poraba energije).

Eno leto po začetku veljavnosti tehnična dokumentacija in del za strokovnjake na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalcev, njihovih pooblaščenih predstavnikov ali uvoznikov vključuje podatke, ki so pomembni, da se lahko izdelek za namene vzdrževanja razstavi tako, da se pri tem ne uniči, in podatke, ki so pomembni za razstavljanje, zlasti v zvezi z motorjem, če je to potrebno, ter morebitnimi baterijami, recikliranje, predelavo in odstranitev na koncu življenjske dobe.

2.1   Za gospodinjske pečice

Preglednica 4

Podatki za gospodinjske pečice

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta pečice

 

 

 

Masa aparata

M

X,X

kg

Število prostorov za peko

 

X

 

Vir toplote za vsak prostor za peko (električna energija ali plin)

 

 

 

Prostornina vsakega prostora za peko

V

X

l

Poraba energije (električna energija), ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v ciklu v običajnem načinu za vsak prostor za peko (končna električna energija)

ECelektrični prostor za peko

X,XX

kWh/cikel

Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v ciklu v načinu z ventilatorjem za vsak prostor za peko (končna električna energija)

ECelektrični prostor za peko

X,XX

kWh/cikel

Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske pečice v ciklu v običajnem načinu za vsak prostor za peko (končna energija iz plina)

ECplinski prostor za peko

X,XX

X,XX

MJ/cikel

kWh/cikel (1)

Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske pečice v ciklu v načinu z ventilatorjem za vsak prostor za peko (končna energija iz plina)

ECplinski prostor za peko

X,XX

X,XX

MJ/cikel

kWh/cikel

Indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko

EEIprostor za peko

X,X

 

2.2   Za gospodinjske kuhalne plošče

2.2.1   Električne gospodinjske kuhalne plošče

Preglednica 5a

Podatki za električne gospodinjske kuhalne plošče

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta kuhalne plošče

 

 

 

Število kuhalnih mest in/ali območij

 

X

 

Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče)

 

 

 

Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm

Ø

X,X

cm

Za kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Poraba energije za vsako kuhalno mesto ali območje, izračunana na kg

ECkuhanje na elektriko

X,X

Wh/kg

Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg

ECelektrična plošča

X,X

Wh/kg

2.2.2   Plinske gospodinjske kuhalne plošče

Preglednica 5b

Podatki za plinske gospodinjske kuhalne plošče

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta kuhalne plošče

 

 

 

Število plinskih gorilnikov

 

X

 

Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik

EEplinski gorilnik

X,X

 

Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo

EEplinska plošča

X,X

 

2.2.3   Mešane plinske in električne gospodinjske kuhalne plošče

Preglednica 5c

Podatki za mešane gospodinjske kuhalne plošče

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Vrsta kuhalne plošče

 

 

 

Število električnih kuhalnih mest in/ali območij

 

X

 

Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče) za vsako električno kuhalno mesto in/ali območje

 

 

 

Za okrogla električna kuhalna mesta: premer koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm

Ø

X,X

cm

Za električna kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Poraba energije za vsako električno kuhalno mesto ali območje, izračunana na kg

ECkuhanje na elektriko

X

Wh/kg

Število plinskih gorilnikov

 

X

 

Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik

EEplinski gorilnik

X,X

 

2.3   Za kuhinjske nape

Preglednica 6

Podatki za kuhinjske nape

 

Oznaka

Vrednost

Enota

Oznaka modela

 

 

 

Letna poraba energije

AECnapa

X,X

kWh/a

Faktor povečanja časa

f

X,X

 

Učinkovitost pretoka zraka

FDEnapa

X,X

 

Indeks energijske učinkovitosti

EEInapa

X,X

 

Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti

QBEP

X,X

m3/h

Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti

PBEP

X

Pa

Največji pretok zraka

Qmax

X,X

m3/h

Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti

WBEP

X,X

W

Nazivna moč sistema za osvetljevanje

WL

X,X

W

Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje

Epovprečna

X

luks

Izmerjena zahtevana moč v stanju pripravljenosti

Ps

X,XX

W

Izmerjena zahtevana moč v stanju izključenosti

Po

X,XX

W

Nivo zvokovne moči

LWA

X

dB


(1)  1 kWh/cikel = 3,6 MJ/cikel


PRILOGA II

Meritve in izračuni

Za skladnost z zahtevami te uredbe in njeno preverjanje se meritve in izračuni opravijo z zanesljivo, točno in ponovljivo metodo, pri kateri se upoštevajo najnovejše splošno priznane merilne in računske metode, vključno s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so bile za ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Ustrezajo tehničnim opredelitvam, pogojem, enačbam in parametrom iz te priloge.

1.   GOSPODINJSKE PEČICE

Poraba električne energije prostora za peko gospodinjske pečice se meri za en standardiziran cikel v običajnem načinu in v načinu z ventilatorjem, če je na voljo, s segrevanjem standardizirane vsebine, prepojene z vodo. Preveri se, ali temperatura v prostoru za peko pečice doseže nastavitev temperature na termostatu in/ali nadzornem zaslonu pečice v času preskusnega cikla. Za izračune se uporablja poraba energije na cikel, ki ustreza najučinkovitejšemu načinu (običajni način ali način z ventilatorjem).

Za vsak prostor za peko gospodinjske pečice se indeks energijske učinkovitosti (EEIprostor za peko) izračuna v skladu z naslednjimi formulami:

Za električne gospodinjske pečice:

Formula

Formula (v kWh)

Za plinske gospodinjske pečice:

Formula

Formula (v MJ)

Pri tem je:

—   EEIprostor za peko = indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko gospodinjske pečice, zaokrožen na prvo decimalno mesto,

—   SECelektrični prostor za peko = standardna poraba energije (električna energija), ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane gospodinjske pečice v ciklu, izražena v kWh in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—   SECplinski prostor za peko = standardna poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske gospodinjske pečice v ciklu, izražena v MJ in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—   V= prostornina prostora za peko gospodinjske pečice izražena v litrih (L), zaokrožena na najbližje celo število,

—   ECelektrični prostor za peko = poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane gospodinjske pečice v ciklu, izražena v kWh in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—   ECplinski prostor za peko = poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko plinske gospodinjske pečice v ciklu, izražena v MJ in zaokrožena na drugo decimalno mesto.

2.   GOSPODINJSKE KUHALNE PLOŠČE

2.1   Električne gospodinjske kuhalne plošče

Poraba energije električne gospodinjske kuhalne plošče (ECelektrična plošča) se meri v Wh na kilogram vode, segrete pri standardiziranem merjenju (Wh/kg), pri čemer se vsa posoda obravnava pod standardiziranimi preskusnimi pogoji, in zaokroži na prvo decimalno mesto.

2.2   Gospodinjske plinske kuhalne plošče

Energijska učinkovitost plinskih gorilnikov gospodinjske kuhalne plošče se izračuna kot:

Formula

Pri tem je:

—   EEplinski gorilnik = energijska učinkovitost plinskega gorilnika izražena v % in zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—   Eplinski gorilnik = energijska vsebnost plina, porabljenega za predpisano segrevanje, izražena v MJ in zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—   Eteoretična = teoretično najmanj potrebna energija za ustrezno predpisano segrevanje, izražena v MJ in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Energijska učinkovitost plinske kuhalne plošče (EEplinska plošča ) se izračuna kot povprečje energijske učinkovitosti različnih plinskih gorilnikov (EEplinski gorilnik ) kuhalne plošče.

2.3   Mešane gospodinjske električne/plinske kuhalne plošče

Mešane gospodinjske električne in plinske kuhalne plošče se pri merjenju obravnavajo kot dva ločena aparata. Za električna kuhalna mesta in območja mešanih gospodinjskih kuhalnih plošč veljajo določbe iz prejšnjega oddelka 2.1, za plinska kuhalna mesta pa določbe iz prejšnjega oddelka 2.2.

3.   KUHINJSKE NAPE

3.1   Izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEInapa)

Indeks energijske učinkovitosti (EEInapa ) se izračuna kot:

Formula

Zaokroži se na prvo decimalno mesto.

Pri tem je:

—   SAECnapa = standardna letna poraba energije kuhinjske nape izražena v kWh/leto, zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—   AECnapa = letna poraba energije kuhinjske nape izražena v kWh/leto, zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Standardna letna poraba energije (SAECnapa ) kuhinjske nape se izračuna kot:

Formula

Pri tem je:

—    WBEP = vhodna električna moč kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto,

—    WL = nazivna vhodna električna moč sistema kuhinjske nape za osvetljevanje kuhalne površine, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

Letna poraba energije (SAECnapa ) kuhinjske nape se izračuna kot:

(i)

za popolnoma avtomatske kuhinjske nape:

Formula

(ii)

za vse druge kuhinjske nape:

Formula

Pri tem je:

—    tL = povprečna osvetljenost na dan, izražena v minutah (tL = 120),

—    tH = povprečni čas delovanja kuhinjske nape na dan, izražen v minutah, (tH = 60),

—    Po = vhodna električna moč kuhinjske nape v stanju izključenosti, izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—    Ps = vhodna električna moč kuhinjske nape v stanju pripravljenosti, izražena v wattih in zaokrožena na drugo decimalno mesto,

—    f = faktor povečanja časa, izračunan in zaokrožen na prvo decimalno mesto kot:

Formula

3.2   Izračun učinkovitosti pretoka zraka (FDEnapa)

FDEnapa na točki največje učinkovitosti se izračuna z naslednjo formulo in zaokroži na prvo decimalno mesto:

Formula

Pri tem je:

—    QBEP = pretok v kuhinjski napi na točki največje učinkovitosti, izražen v m3/h in zaokrožen na prvo decimalno mesto,

—    PBEP = razlika statičnega tlaka kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v Pa in zaokrožena na najbližje celo število,

—    WBEP = vhodna električna moč kuhinjske nape na točki največje učinkovitosti, izražena v wattih in zaokrožena na prvo decimalno mesto.

3.3   Izračun omejitve izpušnega zraka

3.3.1

Kuhinjske nape, pri katerih največji pretok zraka v kateri koli razpoložljivi nastavitvi presega 650 m3/h, se samodejno vrnejo k pretoku zraka, ki je nižji ali enak 650 m3/h, v času tlimit. To je časovna omejitev za izsesanje 100 m3 zraka s kuhinjsko napo, ki deluje s pretokom zraka, višjim od 650 m3/h, preden se samodejno preklopi na pretok zraka 650 m3/h ali manj. Izračunan je v minutah in zaokrožen na najbližje celo število:

Formula  (1)

Pri tem je:

Qmax = največji pretok zraka v kuhinjski napi, vključno z intenzivnim/pospešenim načinom, če je na voljo, v m3/h in zaokrožen na prvo decimalno mesto.

Samo prisotnost stikala ali nastavitve, ki omogoča, da se pretok zraka v aparatu nastavi na vrednost, ki je nižja ali enaka 650 m3/h, se ne šteje za izpolnitev te zahteve.

3.3.2

Za kuhinjske nape s samodejnim delovanjem v času kuhanja:

vklop načina samodejnega delovanja je možen le z ročnim posegom uporabnika na napi ali kje drugje,

samodejno delovanje se povrne na ročno upravljanje po največ 10 minutah od trenutka, ko samodejna funkcija izklopi motor.

3.4   Osvetljenost, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje (Epovprečna)

Povprečna osvetljenost kuhalne površine (Epovprečna ), ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje, se meri v luksih pod standardnimi pogoji in je zaokrožena na najbližje celo število.

3.5   Hrup

Vrednost hrupa (v dB) se meri kot zračne akustične A-utežene emisije zvokovne moči (tehtana povprečna vrednost – LWA) kuhinjske nape pri najvišji nastavitvi za običajno uporabo, pri čemer je intenzivni ali pospešeni način izključen, in se zaokroži na najbližje celo število.


(1)  Glej Formula, ki se lahko poenostavi v Formula

Pri tem je:

—   Vmax = največja prostornina zraka, ki se izloči, nastavljena na 100 m3,

—   Qmax = največji pretok zraka v kuhinjski napi, vključno z intenzivnim/pospešenim načinom, če je na voljo,

—    t = čas v minutah, zaokrožen na najbližje celo število,

—    dt = skupni čas, v katerem se doseže prostornina zraka 100 m3,

—    tlimit = časovna omejitev v minutah in zaokrožena na najbližje celo število, potrebna za izsesanje 100 m3.


PRILOGA III

Postopek preverjanja skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Organi držav članic pri ocenjevanju skladnosti izdelkov z zahtevami iz te uredbe v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi države članice preskusijo samo eno enoto na model.

2.

Šteje se, da je model skladen z veljavnimi zahtevami:

(a)

če vrednosti iz podatkov o izdelku, kot so zahtevani v tej uredbi, za proizvajalca niso ugodnejše od vrednosti iz tehnične dokumentacije, vključno s poročili o preskusih, in

(b)

če je pri preskušanju ustreznih parametrov modela, pri čemer se uporabijo dovoljena odstopanja iz preglednice 7, ugotovljena skladnost za vse navedene parametre.

3.

Če rezultat iz točke 2(a) ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(b) ni dosežen, organ države članice za preskušanje izbere tri dodatne enote istega modela. Druga možnost je, da se izberejo tri dodatne enote enega ali več različnih modelov, ki so bili v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovreden izdelek.

5.

Šteje se, da je model skladen z veljavnimi zahtevami, če je pri preskušanju ustreznih parametrov modela iz preglednice 7 ugotovljena skladnost za vse navedene parametre.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo. Organi države članice predložijo rezultate preskusa in druge ustrezne podatke organom drugih držav članic in Komisiji v enem mesecu od sprejetja sklepa o neskladnosti modela.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge II.

Dovoljena odstopanja iz te priloge se uporabljajo le za preverjanje parametrov, ki so jih izmerili organi držav članic, pri čemer predstavljajo dovoljene razlike rezultatov meritev v okviru preskusov za preverjanje, in jih proizvajalci v nobenem primeru ne uporabljajo pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti, da bi se dosegla boljša razvrstitev pri označevanju z nalepkami ali navedla boljša učinkovitost.

Preglednica 7

Dovoljena odstopanja pri preverjanju

Merjeni parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanju

Masa gospodinjske pečice (M)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti M za več kot 5 %.

Prostornina prostora za peko gospodinjske pečice (V)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti V za več kot 5 %.

ECelektrični prostor za peko, ECplinski prostor za peko

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti ECelektrični prostor za peko in ECplinski prostor za peko za več kot 5 %.

ECelektrična plošča

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti ECelektrična plošča za več kot 5 %.

EEplinska plošča

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti EEplinska plošča za več kot 5 %.

WBEP, WL

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti WBEP in WL za več kot 5 %.

QBEP, PBEP

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti QBEP in PBEP za več kot 5 %.

Qmax

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Qmax za več kot 8 %.

Epovprečna

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti Epovprečna za več kot 5 %.

Nivo zvokovne moči LWA

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti.

Po, Ps

Ugotovljena vrednost vhodne električne moči Po in Ps ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %. Ugotovljena vrednost vhodne električne moči Po in Ps, ki znaša 1,00 W ali manj, ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.


PRILOGA IV

Okvirne ciljne vrednosti

Ob začetku veljavnosti te uredbe so bile najučinkovitejše gospodinjske pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape v smislu energijske učinkovitosti, ki so bile na voljo na trgu, opredeljene tako:

Gospodinjske pečice

Električne

EEIprostor za peko = 70,7

Plinske

EEIprostor za peko = 75,4

Gospodinjske kuhalne plošče

Električne

ECkuhanje na elektriko = 169,3

Plinske

EEplinski gorilnik = 63,5 %

Kuhinjske nape

Pretok zraka

FDEnapa = 22

Hrup

51 dB pri 550 m3/h; 57 dB pri 750 m3/h


Na vrh