EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0066

Komisjoni määrus (EL) nr 66/2014, 14. jaanuar 2014 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodisaini nõuetega EMPs kohaldatav tekst

ELT L 29, 31.1.2014, p. 33–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/oj

31.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 66/2014,

14. jaanuar 2014,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 18 osutatud nõuandefoorumiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt kehtestab komisjon selliste energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded, mille müügi- ja kaubandusmahud on suured ning millel on märkimisväärne keskkonnamõju, mida on võimalik kujunduse muutmisega ilma liigsete kuludeta oluliselt parandada.

(2)

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 16 lõike 2 punktis a on sätestatud, et komisjon kehtestab artikli 19 lõikes 3 osutatud korras, täites artikli 15 lõikes 2 esitatud kriteeriume ja olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga, vajaduse korral rakendusmeetmed, mis käsitlevad selliseid tooteid, mis võimaldavad oluliselt ja kulutõhusalt vähendada kasvuhoonegaaside heidet; sellised tooted on näiteks kodumasinad, sh küpsetusahjud, keeduplaadid ja pliidikubud.

(3)

Komisjon on teinud kodumajapidamises kasutatavate toiduvalmistamisseadmete, nt küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude tehnika-, keskkonna- ja majandusküsimuste kohta ettevalmistavad uuringud. Uuringutesse kaasati sidusrühmad ning liidu ja kolmandate riikide huvitatud isikud ja nende tulemused on avaldatud.

(4)

Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse määrusega hõlmatud toodete keskseks keskkonnaküsimuseks energiatarbimine toodete kasutamisel.

(5)

Ooteseisund ja väljalülitatud seisund võivad moodustada suure osa toiduvalmistamisseadmete, nt küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude üldisest energiatarbimisest. Selliste seadmete tarbitav võimsus kõnealustes seisundites on üks osa minimaalsetest energiatõhususnõuetest. Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja keeduplaatide väljalülitatud seisundi ja ooteseisundi nõuded on sätestatud komisjoni 17. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1275/2008 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ seoses ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimisele ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis) (2) esitatud ökodisaininõuete põhjal.

(6)

Euroopa Liidus oli kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude aastane hinnanguline energiatarbimine 2010. aastal 755 PJ (primaarenergia tarbimine) Vajalikke meetmeid võtmata suureneks eeldatav energiatarbimine 2020. aastaks 779 PJ-ni. Ettevalmistavate uuringute tulemuste kohaselt on asjaomaste toodete energiatarbimist võimalik oluliselt vähendada.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud ökodisaininõuded koos märgistamisnõuetega, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 65/2014, (3) peaksid tagama aastaks 2020 aastase primaarenergia kokkuhoiu 27 PJ/a ning aastaks 2030 kokkuhoiu 60 PJ/a.

(8)

Ettevalmistavatest uuringutest selgub, et direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 1. osa punktis 1.3 osutatud muude ökodisaininäitajatega seotud nõuded ei ole vajalikud, kuna kodumajapidamises kasutatavate toiduvalmistamisseadmete, nt küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude elektri- ja gaasitarbimine nende kasutamisel on kõige olulisem keskkonnaküsimus.

(9)

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad tooted tuleks muuta energiatõhusamaks, kasutades olemasolevaid litsentsivabu kulutõhusaid tehnilisi lahendusi, millega on võimalik vähendada seadmete soetamise ja käitamise kulu.

(10)

Ökodisaininõuded ei tohiks mõjutada toote kasutusomadusi lõpptarbija seisukohast ega avaldada kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale. Eelkõige peaks kasu, mis tuleneb väiksemast energiatarbimisest toodete kasutamisel, ületama tootmise ja ringlusest kõrvaldamisega seotud mis tahes täiendava keskkonnamõju.

(11)

Ökodisaininõuded tuleks kehtestada kolmes järgus, et jätta tootjatele piisavalt aega käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate toodete ümberkavandamiseks. Ajastus peaks olema selline, et välditakse negatiivset mõju turul juba olevate seadmete kasutusomadustele ning võetakse arvesse lõpptarbijate ja tootjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kulusid, tagades samas käesoleva määruse eesmärkide saavutamise õigel ajal.

(12)

Asjakohaste tootenäitajate määramisel tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, sealhulgas Euroopa standardiorganisatsioonide heakskiidetud ühtlustatud standardeid, kui need on olemas, nagu on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 (mis käsitleb Euroopa standardimist) (4) I lisas.

(13)

Kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikliga 8 on käesolevas määruses sätestatud kohaldatavad vastavushindamismenetlused.

(14)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks peaksid tootjad esitama direktiivi 2009/125/EÜ IV ja V lisas osutatud tehnilistes dokumentides sellist teavet, mis on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(15)

Ausa konkurentsi tagamiseks, kavandatud energiasäästu saavutamiseks ja tarbijatele toote energeetiliste omaduste kohta täpse teabe andmiseks tuleks käesolevas määruses täpsustada, et lubatud kõrvalekaldeid, mis on ette nähtud riiklikele turujärelevalveasutustele, kui nad kontrollivad katsetes energiamõjuga toote mudeli vastavust käesolevale määrusele, ei tohi kasutada tootjad, et esitada kõnealuse mudeli näitajaid paremana, kui oleks õigustatud toote tehnilistes dokumentides esitatud mõõtmistulemuste ja arvutuste põhjal.

(16)

Lisaks käesolevas määruses sätestatud õiguslikult siduvatele nõuetele tuleks välja selgitada parimate võimalike tehniliste lahenduste soovituslikud võrdlusandmed, et oleks võimalik tagada, et käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate toodete kogu olelusringi keskkonnasõbralikkust iseloomustavad asjakohased andmed on laialdaselt ja kergesti kättesaadavad.

(17)

Asjakohane oleks ette näha käesoleva määruse sätete läbivaatamine tehnika arengu seisukohast, eelkõige küpsetusahjude energiatõhususe määramise viisi tulemuslikkus ja asjakohasus.

(18)

Käesolevas määruses kavandatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded, mille alusel lastakse turule ja võetakse kasutusele kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud (sealhulgas pliidid, milles on küpsetusahjud), kodumajapidamises kasutatavad keeduplaadid ja kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud, sealhulgas ka need sellised nimetatud seadmed juhul, kui neid müüakse kasutamiseks mujal kui kodumajapidamises.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste seadmete suhtes:

a)

seadmed, mis ei tööta elektri ega gaasi jõul;

b)

seadmed, millel on mikrolaineahju toiming;

c)

väikesed küpsetusahjud;

d)

teisaldatavad küpsetusahjud;

e)

soojust akumuleerivad küpsetusahjud;

f)

küpsetusahjud, mille esmane kuumutamisviis on auruga kuumutamine;

g)

kaetud gaasipõletitega keeduplaadid;

h)

välitingimustes kasutatavad toiduvalmistamisseadmed;

i)

seadmed, mis on mõeldud kasutamiseks üksnes nn kolmanda põlvkonna gaasiga (propaan ja butaan);

j)

grillimisseadmed.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „küpsetusahi”– seade või selle osa, milles on üks või mitu elektri ja/või gaasi jõul töötavat siseosa, milles valmistatakse toitu tavaseisundis või töötava tiivikuga seisundis;

2)   „siseosa”– kontrollitava temperatuuriga suletud ala, milles valmistatakse toitu;

3)   „mitme siseosaga küpsetusahi”– küpsetusahi, milles on vähemalt kaks eraldi kuumutatavat siseosa;

4)   „väike küpsetusahi”– küpsetusahi, mille kõikide siseosade laius ja sügavus on alla 250 mm või kõrgus alla 120 mm;

5)   „teisaldatav küpsetusahi”– küpsetusahi, mille mass on alla 18 kg, eeldusel, et ahi ei ole ette nähtud sisseehitamiseks;

6)   „mikrolaineahjus kuumutamine”– toidu kuumutamine elektromagnetilise energia abil;

7)   „tavaseisund”– küpsetusahju tööseisund, kui selle sisemuses liigub kuumutatud õhk üksnes loomuliku konvektsiooni toimel;

8)   „töötava tiivikuga seisund”– tööseisund, mille puhul kuumutatud õhk ringleb sisseehitatud tiiviku jõul;

9)   „tsükkel”– kuumutamisperiood, mil ettenähtud tingimustel kuumutatakse küpsetusahju, mille sisemuses paikneb standardne koormus;

10)   „pliit”– seade, mis koosneb küpsetusahjust ja keeduplaadist, mis töötavad kas gaasi või elektri jõul;

11)   „tööseisund”– küpsetusahju või keeduplaadi kasutusseisund;

12)   „kuumuseallikas”– allikas, millest saadakse peamine energia küpsetusahju või keeduplaadi kuumutamiseks;

13)   „elektrikeeduplaat”– seade või selle osa, mis koosneb ühest või mitmest juhtseadmega toidukuumtöötlemisalast ja/või -vööndist ning mis töötab elektri jõul;

14)   „gaasikeeduplaat”– seade või selle osa, mis koosneb ühest või mitmest juhtseadmega toidukuumtöötlemisvööndist ja mida kuumutatakse gaasipõletitega, mille võimsus on vähemalt 1,16 kW;

15)   „keeduplaat”– elektri-, gaasi- või liitkeeduplaat;

16)   „kaetud gaasipõletid”– gaasipõletid, mis on veekindlalt või mitteveekindlalt suletud vastupidavast klaasist või keraamilisest materjalist kattega, mis moodustab sileda ja ühtlase toidukuumtöötlemispinna;

17)   „liitkeeduplaat”– seade, mis koosneb ühest või mitmest elektrilisest toidukuumtöötlemisalast või -vööndist ning ühest või mitmest gaasipõletiga toidukuumtöötlemisvööndist;

18)   „toidukuumtöötlemisvöönd”– keeduplaadi osa, mille läbimõõt on vähemalt 100 mm ja millel on võimalik ühe korraga kuumutada ainult üht toiduvalmistamisnõud; toidukuumtöötlemisvöönd võib olla keeduplaadile selgelt märgitud;

19)   „toidukuumtöötlemisala”– elektrikeeduplaadi osa, mida kuumutatakse indutseeritud magnetvälja jõul ning millel ei ole toiduvalmistamisnõu paigutamiseks nähtavat tähistust ja millele võib korraga panna mitu toiduvalmistamisnõu kuumutamiseks;

20)   „pliidikubu”– küpsetusahjude, keeduplaatide ja muude sarnaste toiduvalmistamisseadmete juurde paigaldatav ventilaatoriga või keskse väljatõmbeventilatsiooniga seade, mis kogub saastatud õhku ja viib äratõmbeviiku.

21)   „automaatne tööseisund toiduvalmistamise ajal”– seisund, mille puhul juhitakse õhuvoolu pliidikubus automaatselt anduri(te), näiteks niiskuseanduri, temperatuurianduri vms abil;

22)   „täisautomaatne pliidikubu”– pliidikubu, milles õhuvoolu ja/või muid toiminguid juhib (juhivad) pidevalt, sealhulgas toiduvalmistamise ajal, automaatselt andur(id);

23)   „suurima tõhususega tööolukord”– pliidikubu tööolukord, millele vastab suurim äratõmbetõhusus (FDEhood);

24)   „keskmine valgustatus (Emiddle)”– pliidikubu valgusallikast pärineva valgusvoo tekitatud keskmine toiduvalmistamispinna valgustatus luksides;

25)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles on seade ühendatud toitega, kuid ei tee ühtegi toimingut või üksnes annab väljalülitatud seisundi märguannet või täidab üksnes sellist ülesannet, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/108/EÜ (5) kohaselt tagatakse elektromagnetiline ühilduvus;

26)   „ooteseisund”– seisund, milles seade on ühendatud toitevõrku, sõltub oma töös võrgutoitest ja võimaldab teha üksnes järgmisi toiminguid, mis võivad toimuda määramata aja jooksul: taasaktiveerimine üksinda või taasaktiveerimine koos ainult taasaktiveerimismärguandega ja/või teabe või seisundi kuvamisega;

27)   „taasaktiveerimine”– toiming, mis hõlbustab teiste seisundite, sealhulgas aktiivse seisundi aktiveerimist eraldiseisva lülitiga, sealhulgas kaugjuhtimispuldi, sisemise anduri või taimeriga, seisundisse, milles on kasutatavad muud toimingud, sealhulgas põhitoiming;

28)   „teabe või seisundi kuvamine”– pidev toiming, mis annab teavet või kuvab seadme seisundit, sealhulgas kella;

29)   „lõppkasutaja”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab toote;

30)   „võrdväärne mudel”– turule lastud mudel, millel on samasugused tehnilised näitajad nagu teisel sama tootja või importija turustataval mudelil, mis on turule lastud teistsuguse kaubandusliku koodiga.

Artikkel 3

Ökodisaininõuded ja ajakava

1.   Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodisaini nõuded, sh ajalised nõuded, on esitatud I lisas.

2.   Ökodisaininõuetele vastavust mõõdetakse ja arvutatakse II lisas sätestatud meetodite kohaselt.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.   Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohane vastavushindamismenetlus on kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine projekti või kavandi kontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.   Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehnilise dokumentatsiooni toimikus käesoleva määruse II lisas kohane arvutus.

3.   Kui seadme mudeli kohta tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed on saadud projekti või kavandi põhjal tehtud arvutustega või muude samaväärsete seadmete andmete ekstrapoleerimise tulemusel või mõlema alusel, peab tehniline dokumentatsioon sisaldama andmeid selliste arvutuste või ekstrapoleerimise või mõlema kohta ja teavet tootja tehtud katsetuste kohta, et oleks võimalik kontrollida tehtud arvutuste täpsust. Sel juhul esitatakse tehnilises dokumentatsioonis ka kõikide muude selliste võrdväärsete mudelite loetelu, mille puhul on tehnilises dokumentatsioonis sisalduvad andmed saadud samadel alustel.

4.   Kui tootja või importija laseb turule võrdväärsed mudelid, lisab ta kõikide muude võrdväärsete mudelite loetelu.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontrollimine

Käesoleva määruse I lisas sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks kohaldavad liikmesriikide asutused direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalvet, kasutades käesoleva määruse III lisas kirjeldatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Soovituslikud võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal turul olnud parimate seadmete soovituslikud võrdlusandmed on esitatud IV lisas.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnika arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt seitsme aasta jooksul pärast selle jõustumist ja esitab läbivaatamistulemused arutamiseks nõuandefoorumile. Läbivaatamisel tuleb muu hulgas hinnata, kas on otstarbekas sätestada seadme ringlussevõtu ja taaskasutuse edendamise nõuded ning vastupidavus- ja tööeanõuded, lisada määruse reguleerimisalasse kutsetöös ja ettevõtluses kasutatavad seadmed ning sätestada suitsu ja lõhna kõrvaldamise nõuded.

Artikkel 8

Jõustumine ja rakendamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse käesoleva määruse jõustumisest ühe aasta möödudes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. jaanuar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 45.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(4)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/108/EÜ, 15. detsember 2004, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse alaste liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 24).


I LISA

Ökodisaininõuded

1.   ENERGIATÕHUSUSE, VOOLUHULGA JA VALGUSTATUSE NÕUDED

1.1.   Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud

Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude siseosa peab vastama tabeli 1 kohastele maksimaalse energiatõhususindeksi piirnormidele.

Tabel 1

Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude siseosade energiatõhususindeksi piirnormid (EEIcavity)

 

Kodumajapidamises kasutatavad elektri- ja gaasiküpsetusahjud

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist

EEIcavity < 146

Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist

EEIcavity < 121

Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist

EEIcavity < 96

Kui määruse jõustumisest on möödunud viis aastat, peab mitme siseosaga (sh pliidi sisse ehitatud) küpsetusahjude üks siseosa vastama tabeli 1 kohasele suurima energiatõhususindeksi piirnormile, mida kohaldatakse alates määruse jõustumisest viie aasta möödudes, ja ülejäänud siseosad peavad vastama sellele tabeli 1 kohasele suurimale energiatõhususindeksi piirnormile, mida kohaldatakse alates määruse jõustumisest kahe aasta möödudes.

1.2.   Kodumajapidamises kasutatavad keeduplaadid

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide maksimaalne energiatarbimine (ECelectric hob) ja gaasikeeduplaatide minimaalne energiatõhusus (EEgas hob) peavad vastama tabelis 2 esitatud väärtustele.

Tabel 2

Kodumajapidamises kasutatavate keeduplaatide energiatõhususe (ECelectric hob ja EEgas hob) piirnormid

 

Elektrikeeduplaat

ECelectric hob [Wh/kg].

Gaasikeeduplaat

EEgas hob [%]

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist

ECelectric hob < 210

EEgas hob > 53

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist

ECelectric hob < 200

EEgas hob > 54

Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist

ECelectric hob < 195

EEgas hob > 55

1.3.   Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud

1.3.1.   Energiatõhususindeks (EEIhood) ja äratõmbetõhusus (FDEhood)

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude suurim energiatõhususindeks EEIhood ja vähim äratõmbetõhusus FDEhood peavad vastama tabelis 3 esitatud väärtustele.

Tabel 3

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude energiatõhususindeks (EEIhood) ja äratõmbetõhusus (FDEhood)

 

EEIhood

FDEhood

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist

EEIhood < 120

FDEhood > 3

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist

EEIhood < 110

FDEhood > 5

Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist

EEIhood < 100

FDEhood > 8

1.3.2.   Õhuvooluhulk

Pärast seda, kui käesoleva määruse jõustumisest on möödunud üks aasta, peavad kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud suurima vooluhulgaga üle 650 m3/h peale töötamist sellise vooluhulgaga teatava II lisas sätestatud aja tlimit jooksul automaatselt minema üle vooluhulgale kuni 650 m3/h.

1.3.3.   Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude vähese võimsustarbega seisund

1)

18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist:

seadme tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis: seadme tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis ei tohi ületada 1,00 W;

seadme tarbitav võimsus ooteseisundis:

seadme tarbitav võimsus mis tahes seisundis, mis võimaldab ainult taasaktiveerimist või taasaktiveerimist koos selle toimingu kuvamisega, ei tohi ületada 1,00 W.

Seadme tarbitav võimsus mis tahes seisundis, mis võimaldab ainult teabe või seisundi kuvamist või taasaktiveerimist koos teabe või seisundi kuvamisega, ei tohi ületada 2,00 W.

Väljalülitatud seisundi ja/või ooteseisundi kättesaadavus: kodumajapidamises kasutatavatel pliidikubudel peab olema selline väljalülitatud seisund ja/või ooteseisund ja/või muu seisund, milles vooluvõrku ühendatud seadme tarbitav võimsus ei ületa väljalülitatud seisundi ja/või ooteseisundi suhtes kohaldatavaid võimsustarbenõudeid.

2)

Kolm aastat ja kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist:

seadme tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis: seadme tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis ei tohi ületada 0,50 W.

Seadme tarbitav võimsus ooteseisundis: seadme tarbitav võimsus mis tahes seisundis, mis võimaldab ainult taasaktiveerimist või taasaktiveerimist koos selle toimingu kuvamisega, ei tohi ületada 0,50 W;

seadme tarbitav võimsus mis tahes seisundis, mis võimaldab ainult teabe või seisundi kuvamist või taasaktiveerimist koos teabe või seisundi kuvamisega, ei tohi ületada 1,00 W.

Toitehaldus: kui seade ei täida oma põhiülesannet ja seadme tööst ei sõltu teised energiat tarbivad tooted, peab seadmel, kui see ei ole vastuolus kavandatud kasutusega, olema toitehaldus või muu samasugune funktsioon, mis lülitab seadme selle kasutuse seisukohast lühima võimaliku aja jooksul:

ooteseisundisse või

väljalülitatud seisundisse või

muusse seisundisse, mille puhul ei ületa vooluvõrku ühendatud seadme tarbitav võimsus väljalülitatud seisundi ja/või ooteseisundi suhtes kohaldatavaid võimsustarbenõudeid.

Toitehaldusfunktsioon tuleb aktiveerida enne tarnimist.

Toiduvalmistamise ajaks automaatse tööseisundiga pliidikubud ja täisautomaatsed pliidikubud peavad automaatselt lülituma eelmises punktis osutatud seisunditesse ja tingimustesse üks minut pärast seda, kui ventilaator ja valgustus on automaatselt välja lülitunud või kui seda on tehtud käsitsi.

1.3.4.   Valgustatus

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist peab toiduvalmistamispinda valgustavate pliidikubude valgusallika tekitatud keskmine valgustatus (Emiddle) toiduvalmistamispinnal tavatingimustes olema üle 40 lux.

2.   TOOTETEABE NÕUDED

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist tuleb kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude tehnilistes dokumentides, kasutamisjuhendis ja kõnealuste toodete tootjate, nende volitatud esindajate ja importijate vaba juurdepääsuga veebilehtedel esitada järgmine:

a)

eespool nimetatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodite lühike nimetus või viide nendele;

b)

kasutajatele vajalik teave toiduvalmistamisega seotud üldise keskkonnamõju vähendamiseks (nt energiakulu).

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist peavad tootjate, nende volitatud esindajate ja importijate tehnilised dokumendid ning vaba juurdepääsuga veebilehe see osa, mis on mõeldud erialaseks kasutamiseks, sisaldama teavet selle kohta, kuidas seadet hoolduse eesmärgil purustamata lahti võtta ja kuidas kasutuskõlbmatuks muutunud seade, eelkõige selle ventilaator, kui see on olemas, ja patareid ringlussevõtu, taaskasutamise ja kasutuselt kõrvaldamise eesmärgil lammutada.

2.1.   Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud

Tabel 4

Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude andmed

 

Tähis

Väärtus

Ühik

Mudeli tunnus

 

 

 

Küpsetusahju tüüp

 

 

 

Seadme mass

M

X,X

kg

Siseosade arv

 

X

 

Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrilised või gaasisoojusallikad)

 

 

 

Siseosa maht

V

X

l

Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis

ECelectric cavity

X,XX

kWh/tsükkel

Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis

ECelectric cavity

X,XX

kWh/tsükkel

Tsüklis tarbitav gaasienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks gaasiküpsetusahju siseosas tavaseisundis

ECelectric cavity

X,XX

X,XX

MJ/tsükkel

kWh/tsükkel (1)

Tsüklis tarbitav gaasienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks gaasiküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis

ECelectric cavity

X,XX

X,XX

MJ/tsükkel

kWh/tsükkel

Siseosa energiatõhususindeks

EEIcavity

X,X

 

2.2.   Kodumajapidamises kasutatavad keeduplaadid

2.2.1.   Kodumajapidamises kasutatavad elektrikeeduplaadid

Tabel 5a

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

 

Tähis

Väärtus

Ühik

Mudeli tunnus

 

 

 

Keeduplaadi tüüp

 

 

 

Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv

 

X

 

Kuumutamisviis (induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid)

 

 

 

Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega

Ø

X,X

cm

Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius 5 mm täpsusega

L

W

X,X

X,X

cm

Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta

ECelectric cooking

X,X

Wh/kg

Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta

ECelectric hob

X,X

Wh/kg

2.2.2.   Kodumajapidamises kasutatavad gaasikeeduplaadid

Tabel 5b

Kodumajapidamises kasutatavate gaasikeeduplaatide andmed

 

Tähis

Väärtus

Ühik

Mudeli tunnus

 

 

 

Keeduplaadi tüüp

 

 

 

Gaasipõletite arv

 

X

 

Ühe gaasipõleti energiatõhusus

EEgas burner

X,X

 

Gaasikeeduplaadi energiatõhusus

EEgas hob

X,X

 

2.2.3.   Kodumajapidamises kasutatavad liitkeeduplaadid

Tabel 5c

Kodumajapidamises kasutatavate liitkeeduplaatide andmed

 

Tähis

Väärtus

Ühik

Mudeli tunnus

 

 

 

Keeduplaadi tüüp

 

 

 

Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv

 

X

 

Elektrilise toidukuumtöötlemisvööndi ja/või -ala (induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad, kiirgevööndid, kuumplaadid) kuumutamise viis

 

 

 

Ringikujulised elektrilised toidukuumtöötlemisvööndid elektriga kuumutatava vööndi kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega

Ø

X,X

cm

Mitteringikujulised elektrilised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius 5 mm täpsusega

L

W

X,X

X,X

cm

Elektrilise toidukuumtöötlemisvööndi või -ala tarbitav energia koormuse kg kohta

ECelectric cooking

X

Wh/kg

Gaasipõletite arv

 

X

 

Ühe gaasipõleti energiatõhusus

EEgas burner

X,X

 

2.3.   Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud

Tabel 6

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude andmed

 

Tähis

Väärtus

Ühik

Mudeli tunnus

 

 

 

Aastane energiatarbimine

AEChood

X,X

kWh/a

Ajaline kasvutegur

f

X,X

 

Äratõmbetõhusus

FDEhood

X,X

 

Energiatõhususindeks

EEIhood

X,X

 

Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras

QBEP

X,X

m3/h

Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras

PBEP

X

Pa

Suurim õhuvooluhulk

Qmax

X,X

m3/h

Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus

WBEP

X,X

W

Valgusallika nimivõimsus

WL

X,X

W

Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal

Emiddle

X

lux

Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus

Ps

X,XX

W

Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus

Po

X,XX

W

Müravõimsustase

LWA

X

dB


(1)  1 kWh/tsükkel = 3,6 MJ/tsükkel.


II LISA

Mõõtmine ja arvutused

Käesoleva määruse nõuete täitmisel ja täitmise kontrollimisel kasutatakse mõõtmiseks ja arvutusteks usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid menetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatud uusimaid arvutus- ja mõõtmismeetodeid, sealhulgas ühtlustatud standardeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Meetodid peavad olema kooskõlas käesolevas lisas esitatud tehniliste mõistete, tingimuste, valemite ja näitajatega.

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD KÜPSETUSAHJUD

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju siseosa tarbitavat energiat mõõdetakse ühe standardtsükli jooksul tavaseisundis ja töötava tiivikuga seisundis, kui see on seadmel olemas, kasutades kuumutamiseks standardkoormust, mis on paigutatud vette. Veendutakse, et katsetsükli jooksul saavutab küpsetusahju sisetemperatuur termostaadiga seadistatud ja/või näidikul kuvatud temperatuuri. Arvutustes tuleb kasutada tsüklis tarbitavat energiat, mis vastab parimale tööolukorrale (kas tavaseisund või töötava tiivikuga seisund).

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju iga siseosa energiatõhususindeks (EEIcavity) arvutatakse järgmiste valemite abil:

kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju siseosa jaoks:

Formula

Formula
[kWh]

kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju jaoks:

Formula

Formula
[MJ]

Siin:

EEIcavity on kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju ühe siseosa energiatõhususindeks, ümardatud ühe kümnendkohani;

SECelectric cavity on tavapärane energiatarbimine [kWh] kahe kümnendkoha täpsusega, et kuumutada standardkoormust kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju siseosas ühe tsükli kestel;

SECgas cavity on tavapärane energiatarbimine [MJ] kahe kümnendkoha täpsusega, et kuumutada standardkoormust kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju siseosas ühe tsükli jooksul;

V on kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju siseosa maht [l], ümardatud täisarvuni;

ECelectric cavity on energiatarbimine [kWh] kahe kümnendkoha täpsusega, et kuumutada standardkoormust kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju siseosas ühe tsükli jooksul;

ECgas cavity on energiatarbimine [MJ] kahe kümnendkoha täpsusega, et kuumutada standardkoormust kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju siseosas ühe tsükli jooksul.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD KEEDUPLAADID

2.1.   Kodumajapidamises kasutatavad elektrikeeduplaadid

Kodumajapidamises kasutatava elektrikeeduplaadi energiatarbimine (ECelectric hob) [Wh/kg] mõõdetakse standardkatsetingimustes standardse veekuumutamise korral, võttes arvesse toiduvalmistamisseadme iga osa, ning saadud tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani.

2.2.   Kodumajapidamises kasutatavad gaasikeeduplaadid

Kodumajapidamises kasutatavate keeduplaatide gaasipõletite energiatõhusus arvutatakse järgmiselt:

Formula

Siin:

EEgas burner on gaasipõleti energiatõhusus [%], ümardatud esimese kümnendkohani;

Egas burner on kuumutamiseks ettenähtud gaasikoguse energia [MJ], ümardatud ühe kümnendkohani;

Etheoretic on ettenähtud kuumutamiseks vähim teoreetiliselt vajalik energia [MJ], ümardatud ühe kümnendkohani.

Gaasikeeduplaadi energiatõhusus (EEgas hob ) arvutatakse gaasikeeduplaadi põletite (EEgas burner ) energiatõhususe keskmisena.

2.3.   Kodumajapidamises kasutatavad liitkeeduplaadid

Kodumajapidamises kasutatavaid liitkeeduplaate vaadeldakse kahe eraldi seadmena. Kodumajapidamises kasutatavate liitkeeduplaatide elektrilisi toidukuumtöötlemisvööndeid ja -alasid käsitatakse vastavalt eelmise punkti alapunktile 2.1 ning gaasipõletiga vööndeid ja alasid vastavalt alapunktile 2.2.

3.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD PLIIDIKUBUD

3.1.   Energiatõhususindeksi (EEIhood) arvutamine

Energiatõhususindeks (EEIhood ) arvutatakse järgmiselt:

Formula

ja ümardatakse ühe kümnendkohani.

Siin:

SAEChood on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane standardenergiatarbimine [kWh/a], ümardatud ühe kümnendkohani;

AEChood on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane energiatarbimine [kWh/a], ümardatud ühe kümnendkohani.

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane standardenergiatarbimine (SAEChood ) arvutatakse järgmise valemiga:

Formula

Siin:

WBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektriline sisendvõimsus [W] suurima tõhususega tööolukorras, ümardatud ühe kümnendkohani;

WL on kodumajapidamises toiduvalmistamispinna kohal kasutatava pliidikubu valgusallika elektriline nimisisendvõimsus [W], ümardatud ühe kümnendkohani.

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane energiatarbimine (AEChood ) arvutatakse järgmise valemiga:

i)

täisautomaatse pliidikubu jaoks:

Formula

ii)

kõikide teiste kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude jaoks:

Formula

Siin:

tL keskmine valgustuse kestus päevas [min] (tL = 120);

tH on keskmine kodumajapidamises kasutatava pliidikubu tööaeg päevas [min] (tH = 60);

Po on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektrisisendvõimsus väljalülitatud seisundis [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

Ps on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektrisisendvõimsus ooteseisundis [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

f on kasvutegur, mis arvutatakse järgmise valemiga ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

Formula

3.2.   Suurima äratõmbetõhususe (FDEhood) arvutamine

Suurima tõhususega tööolukorrale vastav äratõmbetõhusus FDEhood arvutatakse järgmise valemiga ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

Formula

Siin:

QBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu suurima tõhususega tööolukorrale vastav vooluhulk [m3/h], ümardatud ühe kümnendkohani;

PBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu suurima tõhususega tööolukorrale vastav staatiline rõhkude vahe [Pa], ümardatud täisarvuni;

WBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektriline sisendvõimsus [W] suurima tõhususega tööolukorras, ümardatud ühe kümnendkohani.

3.3.   Äratõmbeõhu piirangu arvutamine

3.3.1.

Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud, mille suurim vooluhulk on üle 650 m3/h, peavad automaatselt teatava aja tlimit möödudes minema üle vooluhulgale kuni 650 m3/h. See on aeg, mille jooksul kodumajapidamises kasutatav pliidikubu, mille vooluhulk on üle 650 m3/h, tõmbab välja vooluhulga 100 m3, enne kui automaatselt lülitub vooluhulgale kuni 650 m3/h. See aeg (väljendatakse minutites) arvutatakse järgmise valemi järgi ja tulemus ümardatakse täisarvuni:

Formula
 (1)

Siin:

Qmax on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu suurim vooluhulk [m3/h], sealhulgas võimendatud tööseisundile, kui see on olemas, vastav vooluhulk, ümardatud ühe kümnendkohani.

See nõue ei ole täidetud, kui seadmel on vaid käsilüliti või seadistus, millega saab vooluhulka vähendada vooluhulgani kuni 650 m3/h.

3.3.2.

Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud, millel on automaatne tööseisund toiduvalmistamise ajaks:

automaatse tööseisundi peab saama sisse lülitada üksnes käsitsi kas pliidikubul või mujal paikneva lülitiga;

automaatsest tööseisundist peab seade lülituma manuaalsesse seisundisse hiljemalt kümme minutit pärast seda, kui automaatne tööseisund on ventilaatori välja lülitanud.

3.4.   Valgusallika tekitatud valgustatus (Emiddle)

Valgusallika tekitatud keskmist valgustatust toiduvalmistamispinnal (Emiddle ) tavatingimustes väljendatakse luksides ja see ümardatakse täisarvuni.

3.5.   Müra

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu tekitatud müra [dB] mõõdetakse kui tavakasutuse kõige võimsama tööseisundi (välja arvatud võimendatud tööseisund) korral õhus leviva müra A-kaalutud keskmist müravõimsust LWA, ja tulemus ümardatakse täisarvuni.


(1)  Siin

Formula
jaoks saab kasutada lihtsustatud kuju
Formula

kus

Vmax on suurim väljatõmmatav õhukogus, milleks on valitud 100 m3;

Qmax on pliidikubu suurim vooluhulk, sealhulgas arvestatud võimendatud seisundit, kui see seadmel on olemas;

t on aeg minutites, ümardatud täisarvuni;

dt – integreeritakse üle kogu ajavahemiku, mille jooksul tõmmatakse välja kogus 100 m3 õhku;

tlimit on aeg minutites, ümardatud täisarvuni, mille jooksul tõmmatakse välja 100 m3 õhku.


III LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontrollimine

Selleks et hinnata toodete vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele, millele on viidatud direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2, peavad liikmesriikide ametiasutused kohaldama järgmist menetlust:

1.

Liikmesriikide asutused peavad kontrollima iga mudeli ühte seadet.

2.

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmistel juhtudel:

a)

kui väärtused, mis käesoleva määruse kohaselt on esitatud tooteteabes, ei ole tootja jaoks paremad väärtustest, mis on esitatud tehnilistes dokumentides, sh katsearuannetes, ja

b)

kui mudeli katsetamisel, kasutades tabelis 7 loetletud lubatud kõrvalekaldeid, saadakse kõikide asjaomaste näitajate kohta kooskõlalised tulemused.

3.

Kui punkti 2 alapunktis a osutatud tulemust ei saavutata, käsitatakse kõnealust mudelit ja kõiki võrdväärseid mudeleid käesolevale määrusele mittevastavana.

4.

Kui punkti 2 alapunktis b osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi asutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühe või mitme sellise mudeli seadmed, mis on nimetatud toote tarnija tehnilistes dokumentides kui võrdväärsed mudelid.

5.

Mudel loetakse asjaomastele nõuetele vastavaks, kui tabelis 7 mudeli kohta esitatud asjaomaste näitajate katselisel määramisel saadakse kooskõla kõikide kõnealuste näitajate puhul.

6.

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, käsitatakse kõnealust mudelit ja kõiki võrdväärseid mudeleid käesoleva määrusele mittevastavana. Liikmesriigi asutus esitab ühe kuu jooksul pärast mudeli mittevastavuse kohta otsuse tegemist katsetulemused ja muu asjakohase teabe teiste liikmesriikide asutustele ja komisjonile.

Liikmesriikide asutustel tuleb järgida II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Käesoleva lisa kohased lubatud kõrvalekalded kehtivad üksnes sel juhul, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi asutus, ja nende puhul on tegemist kontrollmõõtmistulemustest lubatud erinevusega; tootja ei tohi neid kõrvalekaldeid kasutada tehnilistes dokumentides esitatavate väärtuste kehtestamisel ega kõnealuste väärtuste tõlgendamisel, et saavutada parem märgistusklassifikatsioon või mis tahes muul viisil näidata seadet paremana.

Tabel 7

Kontrollimisel lubatud kõrvalekalded

Mõõdetavad näitajad

Kontrollimisel lubatud kõrvalekalded

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mass (M)

Suuruse M mõõdetud väärtus ei tohi ületada avaldatud väärtust rohkem kui 5 %.

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju siseosa maht (V)

Suuruse V mõõdetud väärtus ei tohi olla avaldatud väärtusest väiksem üle 5 %.

ECelectric cavity, ECgas cavity

Suuruste EEIelectric cavity ja ECgas cavity mõõdetud väärtus ei tohi ületada avaldatud väärtust rohkem kui 5 %.

ECelectric hob

Suuruse ECelectric hob mõõdetud väärtus ei tohi ületada avaldatud väärtust rohkem kui 5 %.

EEgas hob

Suuruse EEgas hob mõõdetud väärtus ei tohi olla avaldatud väärtusest väiksem üle 5 %.

WBEP, WL

Suuruste WBEP, WL mõõdetud väärtus ei tohi ületada avaldatud väärtust rohkem kui 5 %.

QBEP, PBEP

Suuruste FQBEP, PBEP mõõdetud väärtus ei tohi olla avaldatud väärtusest väiksem üle 5 %.

Qmax

Suuruse Qmax mõõdetud väärtus ei tohi avaldatud väärtusest erineda üle 8 %.

Emiddle

Suuruse Emiddle mõõdetud väärtus ei tohi olla avaldatud väärtusest väiksem üle 5 %.

Müravõimsustase LWA

Suuruse mõõdetud väärtus ei tohi ületada avaldatud väärtust.

Po, Ps

Võimsustarbenäitajate Po ja Ps mõõdetud väärtus tohi ületada avaldatud väärtust rohkem kui 10 %. Kui võimsustarbenäitajate Po ja Ps väärtuseks mõõdetakse 1,00 W või alla selle, ei tohi mõõdetud väärtus ületada avaldatud väärtust rohkem kui 0,10 W.


IV LISA

Soovituslikud võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal on energiatõhususe seisukohast parimad turul olevad kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud, keeduplaadid ja pliidikubud järgmised:

Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud

Elektrilised

EEIcavity = 70,7

Gaasiga töötavad

EEIcavity = 75,4

Kodumajapidamises kasutatavad keeduplaadid

Elektrilised

ECelectric cooking =< 169,3

Gaasiga töötavad

EEgas burner = 63,5 %

Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud

Õhuvooluhulk

FDEhood = 22

Müra

51 dB, kui vooluhulk on 550 m3/h, 57 dB, kui vooluhulk on 750 m3/h


Top