EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0066

Komisijas Regula (ES) Nr. 66/2014 ( 2014. gada 14. janvāris ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 29, 31.1.2014, p. 33–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/oj

31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/33


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 66/2014

(2014. gada 14. janvāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

pēc apspriešanās ar Direktīvas 2009/125/EK 18. pantā minēto Apspriežu forumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/125/EK noteikts, ka Komisijai ir jānosaka ekodizaina prasības tādiem ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kuriem ir būtisks pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi un kuru ietekmi uz vidi ir iespējams būtiski samazināt bez pārlieku augstām izmaksām.

(2)

Direktīvas 2009/125/EK 16. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru un 15. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem un pēc apspriešanās ar Apspriežu forumu Komisijai vajadzības gadījumā jāievieš īstenošanas pasākumi ražojumiem, kam piemīt augsts potenciāls racionālā veidā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, sadzīves tehnikas ierīcēm, tostarp cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem.

(3)

Komisija ir veikusi priekšizpētes, lai izanalizētu tādu sadzīves ēdiena gatavošanas ierīču kā cepeškrāšņu, plītsvirsmu un tvaika nosūcēju tehniskos, vides un ekonomiskos aspektus. Priekšizpētēs piedalījās ieinteresētās personas un puses no Savienības un trešām valstīm, un to rezultāti ir publiskoti.

(4)

Galvenais priekšizpētēs ietverto ražojumu vides aspekts, kas tiek uzskatīts par būtisku saistībā ar šo regulu, ir to energopatēriņš lietošanas posmā.

(5)

Gaidstāves un izslēgtā režīmā sadzīves ēdiena gatavošanas ierīces, piemēram, cepeškrāsnis, plītsvirsmas un tvaika nosūcēji, var patērēt lielu daļu no kopējā enerģijas patēriņa. Šādām ierīcēm energopatēriņš šādos režīmos ir daļa no prasību minimuma energoefektivitātes jomā. Prasības attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un plītsvirsmu gaidstāves režīmu un izslēgtu režīmu tiek noteiktas, pamatojoties uz ekodizaina prasībām Komisijas 2008. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1275/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/32/EK iestrādātās ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā (2).

(6)

Aplēsts, ka sadzīves cepeškrāšņu, plītsvirsmu un tvaika nosūcēju enerģijas patēriņš ES 2010. gadā ir bijis 755 PJ (primārās enerģijas patēriņš). Ja vien netiks veikti īpaši pasākumi, prognozēts, ka enerģijas patēriņš 2020. gadā sasniegs 779 PJ. Priekšizpētēs konstatēts, ka minēto ražojumu energopatēriņu ir iespējams būtiski samazināt.

(7)

Paredzams, ka šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības apvienojumā ar marķējuma prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 65/2014 (3), ļaus ietaupīt 27 PJ primārās enerģijas 2020. gadā un ka šis skaitlis pieaugs līdz 60 PJ 2030. gadā.

(8)

Priekšizpētes liecina, ka nav vajadzīgas prasības attiecībā uz citiem ekodizaina parametriem, kas minēti Direktīvas 2009/125/EK I pielikuma 1. daļas 1.3. punktā, jo svarīgākais vides aspekts ir sadzīves ēdiena gatavošanas ierīču, piemēram, cepeškrāšņu, plītsvirsmu un tvaika nosūcēju, elektroenerģijas un gāzes patēriņš lietošanas posmā.

(9)

Būtu jāuzlabo to ražojumu energoefektivitāte, uz kuriem attiecas šī regula, šajā nolūkā izmantojot esošas nepatentētas, izmaksu ziņā efektīvas tehnoloģijas, ar kurām iespējams samazināt šo ražojumu iegādes un ekspluatācijas kopējās izmaksas.

(10)

Ekodizaina prasībām nevajadzētu pasliktināt ražojuma funkcionalitāti no tiešā lietotāja viedokļa, un tām nevajadzētu nelabvēlīgi ietekmēt veselību, drošību vai vidi. Konkrētāk, enerģijas patēriņa samazinājumam lietošanas posmā būtu vairāk nekā jāatsver jebkāda iespējama papildu ietekme uz vidi ražošanas posmā vai likvidēšanas laikā.

(11)

Ekodizaina prasības būtu jāievieš pakāpeniski trīs posmos, lai ražotājiem būtu pietiekami daudz laika mainīt to ražojumu konstrukciju, uz kuriem attiecas šī regula. Šāds laikposms būtu jānosaka tā, lai negatīvi neietekmētu tirgū jau pieejamo iekārtu funkcionalitāti un lai ņemtu vērā izmaksas, kas rodas tiešajiem lietotājiem un ražotājiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, vienlaikus nodrošinot šīs regulas mērķu savlaicīgu sasniegšanu.

(12)

Ražojumu parametri būtu jāmēra un jāaprēķina, izmantojot mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami un kurās ņemtas vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, tostarp, attiecīgā gadījumā, harmonizētie standarti, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju (4).

(13)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu ar šo regulu nosaka piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.

(14)

Atbilstības pārbaužu vienkāršošanai ražotājiem būtu jāsniedz informācija Direktīvas 2009/125/EK IV un V pielikumā minētajā tehniskajā dokumentācijā, ciktāl šī informācija attiecināma uz šajā regulā ietvertajām prasībām.

(15)

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un nolūkā panākt iecerētos enerģijas ietaupījumus un nodrošināt, ka patērētāji saņem pareizu informāciju par ražojumu energoefektivitāti, šajā regulā būtu nepārprotami jānorāda, ka pielaides, kas valstu tirgus uzraudzības iestādēm jāievēro, veicot fiziskos testus, lai noteiktu, vai energopatēriņu ietekmējošā ražojuma konkrētais modelis atbilst šai regulai, ražotāji nedrīkst izmantot, lai varētu deklarēt labākus modeļa rādītājus, nekā iespējams pamatot ar ražojuma tehniskajā dokumentācijā minētajiem mērījumiem un aprēķiniem.

(16)

Papildus šajā regulā noteiktajām juridiski saistošajām prasībām būtu jānosaka arī indikatīvie kritēriji tirgū pieejamajām ierīcēm ar labākajiem rādītājiem, lai nodrošinātu, ka informācija par šajā regulā aplūkoto ražojumu visbūtiskākajiem ekoloģiskajiem aspektiem visā to aprites ciklā ir plaši un viegli pieejama.

(17)

Ir lietderīgi paredzēt šīs regulas noteikumu pārskatīšanu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, jo īpaši tās pieejas efektivitāti un piemērotību, ko izmanto, lai noteiktu cepeškrāšņu energoefektivitāti.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 1. punktam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka ekodizaina prasības sadzīves cepeškrāšņu (tostarp plītīs iebūvētu), sadzīves plītsvirsmu un sadzīves elektrisko tvaika nosūcēju – arī tad, ja šīs ierīces netirgo sadzīves mērķiem – laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā.

2.   Šo regulu nepiemēro:

a)

ierīcēm, kurās kā enerģijas avotu neizmanto elektroenerģiju vai gāzi;

b)

ierīcēm, kurām ir “karsēšanas ar mikroviļņiem” funkcija;

c)

mazām cepeškrāsnīm;

d)

pārnēsājamām cepeškrāsnīm;

e)

siltuma akumulācijas cepeškrāsnīm;

f)

cepeškrāsnis, kurās kā primāro karsēšanas avotu izmanto tvaiku;

g)

nosegtiem gāzes degļiem plītsvirsmās;

h)

ārpus telpām izmantojamām ēdiena gatavošanas ierīcēm;

i)

ierīcēm, kas paredzētas izmantošanai tikai ar “trešās saimes” gāzēm (propānu un butānu);

j)

griliem.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2009/125/EK 2. pantā noteiktajām definīcijām šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“cepeškrāsns” ir ar elektroenerģiju vai gāzi darbināma ierīce vai ierīces daļa ar vienu vai vairākām kamerām, kur ēdiens tiek gatavots parastajā vai ventilatora režīmā;

2)

“kamera” ir noslēgts nodalījums, kurā ēdiena gatavošanas nolūkā var kontrolēt temperatūru;

3)

“daudzkameru cepeškrāsns” ir cepeškrāsns ar divām vai vairāk kamerām, kuras katru silda atsevišķi;

4)

“maza cepeškrāsns” ir cepeškrāsns, kuras katras kameras platums un dziļums ir mazāks nekā 250 mm vai arī kameras augstums ir mazāks nekā 120 mm;

5)

“pārnēsājama cepeškrāsns” ir cepeškrāsns, kuras masa ir mazāka nekā 18 kg ar nosacījumu, ka tā nav paredzēta iebūvēšanai;

6)

“karsēšana ar mikroviļņiem” ir ēdiena karsēšana, izmantojot elektromagnētisko enerģiju;

7)

“parastais režīms” ir tāds cepeškrāsns ekspluatācijas režīms, kad sakarsēta gaisa cirkulācija cepeškrāsns kamerā notiek tikai dabīgās konvekcijas rezultātā;

8)

“ventilatora režīms” ir tāds cepeškrāsns režīms, kad sakarsēta gaisa cirkulāciju cepeškrāsns kamerā nodrošina iebūvēts ventilators;

9)

“cikls” ir standartizēta objekta uzkarsēšanas periods cepeškrāsns kamerā noteiktos apstākļos;

10)

“plīts” ir ar gāzi vai elektroenerģiju darbināma ierīce, kas sastāv no cepeškrāsns un plītsvirsmas;

11)

“darbības režīms” ir cepeškrāsns vai plītsvirsmas stāvoklis lietošanas laikā;

12)

“siltuma avots” ir galvenais enerģijas veids, ko izmanto cepeškrāsns vai plītsvirsmas karsēšanai;

13)

“elektriska plītsvirsma” ir ar elektroenerģiju darbināma ierīce vai ierīces daļa, kurā ir iestrādāts viens vai vairāki sildriņķi un/vai sildzonas, kā arī vadības ierīce;

14)

“gāzes plītsvirsma” ir ierīce vai ierīces daļa, kurā ir iestrādāts viens vai vairāki sildriņķi, kā arī vadības ierīce, un kuru darbina ar gāzes degļiem ar minimālo jaudu 1,16 kW;

15)

“plītsvirsma” ir “elektriskā plītsvirsma”, “gāzes plītsvirsma” vai “kombinētā plītsvirsma”;

16)

“nosegti gāzes degļi” ir noslēgti vai hermetizēti gāzes pavarda degļi, kuri nosegti ar īpaši izturīgu stikla vai keramikas pārsegu, kas veido gludu, vienlaidu gatavošanas virsmu;

17)

“kombinēta plītsvirsma” ir ierīce ar vienu vai vairākiem elektriskajiem sildriņķiem vai sildzonām un vienu vai vairākiem gāzes sildriņķiem;

18)

“sildriņķis” ir plītsvirsmas daļa ar vismaz 100 mm diametru, kur novieto un karsē ēdiena gatavošanas traukus un kur vienlaicīgi nevar karsēt vairāk kā vienu ēdiena gatavošanas trauku; sildriņķis uz plītsvirsmas var būt redzami iezīmēts;

19)

“sildzona” ir tā ar inducētu magnētisko lauku karsētas elektriskās plītsvirsmas daļa, kur karsēšanai novieto ēdiena gatavošanas traukus, bet kur nav redzama iezīmējuma ēdiena gatavošanas trauku novietošanai un kur vienlaicīgi var izmantot vairāk nekā vienu ēdiena gatavošanas trauku;

20)

“tvaika nosūcējs” ir ierīce, ko darbina motors un kas šo motoru vada, un kas paredzēta piesārņota gaisa savākšanai virs plītsvirsmas, vai tāda ierīce, kurā ir ietverta lejupvelkmes sistēma, kuru paredzēts uzstādīt blakus pavardiem, plītsvirsmām un tamlīdzīgām ēdiena gatavošanas ierīcēm un kura nosūc tvaiku uz leju iekšējā izplūdes caurulē;

21)

“automātisks darbības režīms ēdiena gatavošanas periodā” ir stāvoklis, kurā tvaika nosūcēja radītā gaisa plūsma ēdiena gatavošanas periodā tiek automātiski kontrolēta, izmantojot devēju(-us), tostarp ņemot vērā mitrumu, temperatūru u. c.;

22)

“pilnīgi automātisks tvaika nosūcējs” ir tvaika nosūcējs, kurā gaisa plūsma un/vai citas funkcijas, izmantojot sensorus, tiek automātiski kontrolētas 24 stundas diennaktī, tostarp ēdiena gatavošanas periodā;

23)

“optimālais darba punkts” (BEP) ir tvaika nosūcēja darba punkts, kurā tas darbojas ar maksimālu hidrodinamisko efektivitāti (FDEhood);

24)

“vidējais apgaismojums” (Emiddle) ir vidējais apgaismojums, ko tvaika nosūcēja apgaismes sistēma nodrošina uz ēdiena gatavošanas virsmas, izteikts luksos (lux).

25)

“izslēgts režīms” ir stāvoklis, kurā iekārta ir pieslēgta elektrotīklam, bet nenodrošina nekādas funkcijas vai nodrošina tikai norādi par atrašanos izslēgtā režīmā, vai arī nodrošina funkcionalitāti, kas paredzēta elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK (5);

26)

“gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad iekārta ir pieslēgta elektrotīklam, ir atkarīga no elektrotīkla enerģijas, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina vai nu tikai reaktivācijas funkciju, vai reaktivācijas funkciju un tikai ieslēgtas reaktivācijas funkcijas indikāciju, un/vai informācijas vai statusa rādījumu, un šāds stāvoklis var turpināties nenoteiktu laiku;

27)

“reaktivācijas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadības pulti, iebūvētu devēju vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp pamatfunkciju;

28)

“informācijas vai statusa rādījumi” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp pulksteni;

29)

“tiešais lietotājs” ir patērētājs, kas pērk iekārtu vai kurš ir potenciāls iekārtas pircējs;

30)

“ekvivalents modelis” ir modelis, kas tirgū laists ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem kā tā paša ražotāja vai importētāja cits tirgū laists modelis ar atšķirīgu tirdzniecības kodu.

3. pants

Ekodizaina prasības un termiņi

1.   Ekodizaina prasības, tostarp to termiņi, sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem ir izklāstītas I pielikumā.

2.   Atbilstību ekodizaina prasībām mēra un aprēķina saskaņā ar II pielikumā noteiktajām metodēm.

4. pants

Atbilstības novērtēšana

1.   Atbilstības novērtēšanai, kas minēta Direktīvas 2009/125/EK 8. pantā, izmantojamā atbilstības novērtēšanas procedūra ir minētās direktīvas IV pielikumā noteiktā iekšējā dizaina kontrole jeb konstrukcijas iekšējā kontrole vai V pielikumā noteiktā vadības sistēma atbilstības novērtēšanai.

2.   Atbilstības novērtēšanas vajadzībām saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā iekļauj šīs regulas II pielikumā minētā aprēķina kopiju.

3.   Ja tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija par kādu modeli ir iegūta, veicot aprēķinus uz konstrukcijas pamata vai ekstrapolējot no ekvivalentām iekārtām iegūtus rezultātus, vai arī izmantojot abus šos paņēmienus, tehniskajā dokumentācijā iekļauj informāciju par šiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām un par testiem, ko ražotāji ir veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Šādos gadījumos tehniskajā dokumentācijā iekļauj arī visu citu ekvivalento modeļu sarakstu, par kuriem tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir tikusi iegūta tādā pašā veidā.

4.   Ja ražotājs vai importētājs laiž tirgū ekvivalentus modeļus, ražotājs vai importētājs iekļauj arī visu citu ekvivalento modeļu sarakstu.

5. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes saistībā ar atbilstību šīs regulas I pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes piemēro šīs regulas III pielikumā aprakstīto verifikācijas procedūru.

6. pants

Indikatīvie kritēriji

Šīs regulas IV pielikumā norādīti indikatīvie kritēriji šīs regulas spēkā stāšanās laikā tirgū pieejamām iekārtām ar labākajiem raksturlielumiem.

7. pants

Pārskatīšana

Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, Komisija šo regulu pārskata un par pārskatīšanas rezultātiem Apspriežu forumu informē ne vēlāk kā septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Cita starpā pārskatīšanā izvērtē, cik lietderīgi ir: noteikt iespējamās prasības par iekārtu pārstrādes un otrreizējas izmantošanas uzlabošanu; noteikt prasības par ilgizturību un kalpošanas laiku; regulas darbības jomā iekļaut profesionālām un komerciālām vajadzībām paredzētas iekārtas; noteikt prasības par dūmu un smaku uztveršanu.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To sāk piemērot vienu gadu pēc tās stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

(2)  OV L 339, 18.12.2008., 45. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi.

(4)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/108/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu (OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.).


I PIELIKUMS

Ekodizaina prasības

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES, GAISA PLŪSMAS UN APGAISMES PRASĪBAS

1.1.   Sadzīves cepeškrāsnis

Sadzīves cepeškrāšņu (tostarp plītīs iebūvētu) kameras atbilst maksimālajam energoefektivitātes indeksam, kas norādīts 1. tabulā.

1.   tabula

Energoefektivitātes indeksa robežvērtības sadzīves cepeškrāšņu kamerām (EEIcavity)

 

Sadzīves elektriskās un gāzes cepeškrāsnis

1 gads pēc stāšanās spēkā

EEIcavity < 146

2 gadi pēc stāšanās spēkā

EEIcavity < 121

5 gadi pēc stāšanās spēkā

EEIcavity < 96

5 gadus pēc regulas stāšanās spēkā vismaz viena daudzkameru cepeškrāsns (tostarp plītī iebūvētas cepeškrāsns) kamera atbilst 1. tabulā norādītajam maksimālajam energoefektivitātes indeksam, kas piemērojams pēc 5 gadiem kopš regulas stāšanās spēkā, savukārt pārējās kameras atbilst 1. tabulā norādītajam maksimālajam energoefektivitātes indeksam, kas piemērojams pēc 2 gadiem kopš regulas stāšanās spēkā.

1.2.   Sadzīves plītsvirsmas

Sadzīves elektrisko plītsvirsmu maksimālā energopatēriņa robežvērtība (ECelectric hob) un sadzīves gāzes plītsvirsmu minimālā energoefektivitātes robežvērtība (EEgas hob) atbilst 2. tabulā norādītajai.

2.   tabula

Sadzīves plītsvirsmu energoefektivitātes rādītāju robežvērtības (ECelectric hob un EEgas hob)

 

Elektriskās plītsvirsmas

(ECelectric hob,Wh/kg.)

Gāzes plītsvirsmas

(EEgas hob, %)

1 gads pēc stāšanās spēkā

ECelectric hob < 210

EEgas hob > 53

3 gadi pēc stāšanās spēkā

ECelectric hob < 200

EEgas hob > 54

5 gadi pēc stāšanās spēkā

ECelectric hob < 195

EEgas hob > 55

1.3.   Sadzīves tvaika nosūcēji

1.3.1.   Energoefektivitātes indekss (EEIhood) un hidrodinamiskā efektivitāte (FDEhood)

Sadzīves tvaika nosūcēju maksimālā EEIhood robežvērtība un minimālāFDEhood robežvērtība ir, kā norādīts 3. tabulā.

3.   tabula

Energoefektivitātes indekss (EEIhood) un hidrodinamiskā efektivitāte (FDEhood) sadzīves tvaika nosūcējiem

 

EEIhood

FDEhood

1 gads pēc stāšanās spēkā

EEIhood < 120

FDEhood > 3

3 gadi pēc stāšanās spēkā

EEIhood < 110

FDEhood > 5

5 gadi pēc stāšanās spēkā

EEIhood < 100

FDEhood > 8

1.3.2.   Gaisa plūsma

Pēc 1 gada kopš regulas stāšanās spēkā sadzīves tvaika nosūcēji, kuru maksimālā gaisa plūsma jebkurā no pieejamajiem iestatījumiem pārsniedz 650 m3/h, automātiski pēc II pielikumā definētā laika tlimit pārslēdzas uz režīmu, kurā gaisa plūsma ir 650 m3/h vai mazāka.

1.3.3.   Zema energopatēriņa režīmi sadzīves tvaika nosūcējiem

1)

18 mēneši pēc stāšanās spēkā:

jaudas patēriņš “izslēgtā režīmā”. Jaudas patēriņš jebkurā izslēgta režīma stāvoklī nepārsniedz 1,00 W,

jaudas patēriņš “gaidstāves režīmā(-os)”:

jaudas patēriņš jebkurā stāvoklī, kas nodrošina vai nu tikai reaktivācijas funkciju, vai tikai reaktivācijas funkciju un tikai norādi uz iespējotu reaktivācijas funkciju, nepārsniedz 1,00 W,

iekārtas jaudas patēriņš jebkādā stāvoklī, kad tā nodrošina tikai informācijas vai statusa rādījumu, vai nodrošina reaktivācijas funkciju un informācijas vai statusa rādījumu, nepārsniedz 2,00 W,

“izslēgta režīma” un/vai “gaidstāves režīma” pieejamība. Sadzīves tvaika nosūcēji nodrošina izslēgto režīmu un/vai gaidstāves režīmu, un/vai citu stāvokli, kurā netiek nepārsniegtas piemērojamās prasības par jaudas patēriņu izslēgtā režīmā un/vai gatavības režīmā, kad iekārta ir pieslēgta elektrotīklam.

2)

3 gadi un 6 mēneši pēc stāšanās spēkā:

jaudas patēriņš “izslēgtā režīmā”. Jaudas patēriņš jebkurā izslēgta režīma stāvoklī nepārsniedz 0,50 W,

jaudas patēriņš “gaidstāves režīmā(-os)”. Jaudas patēriņš jebkurā stāvoklī, kas nodrošina vai nu tikai reaktivācijas funkciju, vai tikai reaktivācijas funkciju un tikai norādi uz iespējotu reaktivācijas funkciju, nepārsniedz 0,50 W,

iekārtas jaudas patēriņš jebkādā stāvoklī, kad tā nodrošina tikai informācijas vai statusa rādījumu, vai nodrošina reaktivācijas funkciju un informācijas vai statusa rādījumu, nedrīkst būt lielāks par 1,00 W,

jaudas vadība. Kad sadzīves tvaika nosūcēji nenodrošina galveno funkciju vai kad cits(-i) enerģiju patērējošs(-i) ražojums(-i) nav atkarīgs(-i) no to funkcijām, tad iekārta, ja vien tas nav neatbilstoši paredzētajai izmantošanai, nodrošina jaudas vadības funkciju vai tamlīdzīgu funkciju, kas pēc īsākā iespējamā laika, kas atbilst iekārtas paredzētajai izmantošanai, automātiski pārslēdz iekārtu:

gaidstāves režīmā vai

izslēgtā režīmā, vai

citā stāvoklī, kurā netiek pārsniegtas piemērojamās prasības par jaudas patēriņu izslēgtā režīmā un/vai gaidstāves režīmā, kad iekārta ir pieslēgta elektrotīklam,

jaudas vadības funkcija ir aktivizēta pirms iekārtas piegādes,

tvaika nosūcējiem ar automātisku darbības režīmu ēdiena gatavošanas periodā un pilnīgi automātiskiem tvaika nosūcējiem aizkaves laiks, pēc kura ražojums automātiski pārslēdzas kādā no iepriekšējā punktā minētajiem režīmiem un stāvokļiem, ir 1 minūte pēc tam, kad gan motors, gan apgaismojums ir manuāli vai automātiski izslēgts.

1.3.4.   Apgaismes sistēmas apgaismojums

Pēc 1 gada pēc regulas stāšanās spēkā ēdiena gatavošanas virsmas apgaismojumu nodrošinošo tvaika nosūcēju apgaismes sistēmas radītais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas (Emiddle) pārsniedz 40 lux, mērot standarta apstākļos.

2.   PRASĪBAS PAR INFORMĀCIJU PAR RAŽOJUMIEM

Pēc 1 gada kopš regulas stāšanās spēkā ražojuma tehniskajā dokumentācijā, lietošanas norādījumu bukletā un sadzīves cepeškrāšņu, plītsvirsmu un tvaika nosūcēju ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju vai importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs norāda šādu informāciju par ražojumu:

a)

to mērījumu un aprēķinu metožu īss nosaukums vai atsauce, kuras izmantotas, lai noteiktu, vai ierīce atbilst minētajām prasībām;

b)

informācija, kas lietotājiem var noderēt, lai samazinātu ēdiena gatavošanas procesa kopējo ietekmi uz vidi (piemēram, patērētā enerģija).

Pēc 1 gada kopš regulas stāšanās spēkā tehniskā dokumentācija un profesionāliem lietotājiem paredzētās sadaļas ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju vai importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs satur informāciju par iekārtu nebojājošu demontāžu apkopes vajadzībām un informāciju par demontāžu, jo īpaši par motoru (attiecīgā gadījumā) un akumulatoru demontāžu, pārstrādāšanu, reģenerāciju vai iznīcināšanu aprites cikla beigās.

2.1.   Sadzīves cepeškrāsnis

4.   tabula

Informācija par sadzīves cepeškrāsnīm

 

Apzīmējums

Vērtība

Mērvienība

Modeļa identifikators

 

 

 

Cepeškrāsns tips

 

 

 

Ierīces masa

M

X,X

kg

Kameru skaits

 

X

 

Kameru siltuma avots (elektroenerģija vai gāze)

 

 

 

Katras kameras tilpums

V

X

l

Energopatēriņš (elektroenerģija) standartizēta objekta uzkarsēšanai katrā elektriskas cepeškrāsns kamerā parastā režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas patēriņš)

ECelectric cavity

X,XX

kWh/ciklā

Energopatēriņš standartizēta objekta uzkarsēšanai katrā elektriskas cepeškrāsns kamerā ventilatora režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas patēriņš)

ECelectric cavity

X,XX

kWh/ciklā

Energopatēriņš standartizēta objekta uzkarsēšanai katrā gāzes cepeškrāsns kamerā parastā režīma cikla laikā (galīgais gāzes enerģijas patēriņš)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/ciklā

kWh/ciklā (1)

Energopatēriņš standartizēta objekta uzkarsēšanai katrā gāzes cepeškrāsns kamerā ventilatora režīma cikla laikā (galīgais gāzes enerģijas patēriņš)

ECgas cavity

X,XX

X,XX

MJ/ciklā

kWh/ciklā

Katras kameras energoefektivitātes indekss

EEIcavity

X,X

 

2.2.   Sadzīves plītsvirsmas

2.2.1.   Sadzīves elektriskās plītsvirsmas

5.a   tabula

Informācija par sadzīves elektriskajām plītsvirsmām

 

Apzīmējums

Vērtība

Mērvienība

Modeļa identifikators

 

 

 

Plītsvirsmas tips

 

 

 

Sildriņķu un/vai sildzonu skaits

 

X

 

Sildīšanas tehnoloģija (indukcijas tipa sildriņķi un sildzonas, stikla-keramikas sildriņķi, metāla sildriņķi)

 

 

 

Apaļiem sildriņķiem vai sildzonai: katra elektriskā sildriņķa lietderīgās virsmas diametrs, noapaļots līdz 5 mm

Ø

X,X

cm

Sildriņķiem vai sildzonām, kas nav apaļas: katra elektriskā sildriņķa vai sildzonas lietderīgās virsmas garums un platums, noapaļots līdz 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Katra sildriņķa vai sildzonas energopatēriņš, aprēķināts uz kg

ECelectric cooking

X,X

Wh/kg

Katras plītsvirsmas energopatēriņš, aprēķināts uz kg

ECelectric hob

X,X

Wh/kg

2.2.2.   Sadzīves gāzes plītsvirsmas

5.b   tabula

Informācija par sadzīves gāzes plītsvirsmām

 

Apzīmējums

Vērtība

Mērvienība

Modeļa identifikators

 

 

 

Plītsvirsmas tips

 

 

 

Gāzes degļu skaits

 

X

 

Katra gāzes degļa energoefektivitāte

EEgas burner

X,X

 

Gāzes plītsvirsmas energoefektivitāte

EEgas hob

X,X

 

2.2.3.   Sadzīves kombinētās gāzes un elektriskās plītsvirsmas

5.c   tabula

Informācija par sadzīves kombinētajām plītsvirsmām

 

Apzīmējums

Vērtība

Mērvienība

Modeļa identifikators

 

 

 

Plītsvirsmas tips

 

 

 

Elektrisko sildriņķu un/vai sildzonu skaits

 

X

 

Sildīšanas tehnoloģija (indukcijas tipa sildriņķi un sildzonas, stikla-keramikas sildriņķi, metāla sildriņķi) katram elektriskajam sildriņķim un/vai sildzonai

 

 

 

Apaļiem elektriskajiem sildriņķiem: katra elektriskā sildriņķa lietderīgās virsmas diametrs, noapaļots līdz 5 mm

Ø

X,X

cm

Elektriskiem sildriņķiem vai sildzonām, kas nav apaļas: katra elektriskā sildriņķa vai sildzonas lietderīgās virsmas garums un platums, noapaļots līdz 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Katra elektriskā sildriņķa vai sildzonas energopatēriņš, aprēķināts uz kg

ECelectric cooking

X

Wh/kg

Gāzes degļu skaits

 

X

 

Katra gāzes degļa energoefektivitāte

EEgas burner

X,X

 

2.3.   Sadzīves tvaika nosūcēji

6.   tabula

Informācija par sadzīves tvaika nosūcējiem

 

Apzīmējums

Vērtība

Mērvienība

Modeļa identifikators

 

 

 

Gada enerģijas patēriņš

AEChood

X,X

kWh/gadā

Laika palielinājuma koeficients

f

X,X

 

Hidrodinamiskā efektivitāte

FDEhood

X,X

 

Energoefektivitātes indekss

EEIhood

X,X

 

Gaisa plūsma, mērīta optimālajā darba punktā

QBEP

X,X

m3/h

Gaisa spiediens, mērīts optimālajā darba punktā

PBEP

X

Pa

Gaisa maksimālā plūsma

Qmax

X,X

m3/h

Elektriskā ieejas jauda, mērīta optimālajā darba punktā

WBEP

X,X

W

Apgaismes sistēmas nominālā jauda

WL

X,X

W

Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas

Emiddle

X

lux

Izmērītais elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Ps

X,XX

W

Izmērītais elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā

Po

X,XX

W

Akustiskās jaudas līmenis

LWA

X

dB


(1)  1 kWh/ciklā = 3,6 MJ/ciklā.


II PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas, tostarp izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tās atbilst tehniskajām definīcijām, nosacījumiem, vienādojumiem un parametriem, kas noteikti šajā pielikumā.

1.   SADZĪVES CEPEŠKRĀSNIS

Sadzīves cepeškrāsns kameras energopatēriņu mēra vienam standartizētam ciklam parastā režīmā un, ja tāds pieejams, ventilatora režīmā, karsējot standartizētu, ar ūdeni piesūcinātu objektu. Jāpārliecinās, ka testa cikla laikā temperatūra cepeškrāsns kameras iekšpusē sasniedz cepeškrāsns termostata temperatūras iestatījumu un/vai cepeškrāsns vadības displejā atainoto temperatūru. Turpmāk norādītajos aprēķinos izmanto tā cikla energopatēriņu, kas atbilst energoefektīvākajam režīmam (parastais režīms vai ventilatora režīms).

Katrai sadzīves cepeškrāsns kamerai saskaņā ar šādām formulām aprēķina energoefektivitātes indeksu (EEIcavity):

sadzīves elektriskajām cepeškrāsnīm:

Formula

Formula
(kWh)

sadzīves gāzes cepeškrāsnīm:

Formula

Formula
(MJ)

kur:

—   EEIcavity = sadzīves cepeškrāsns katras kameras energoefektivitātes indekss, noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata,

—   SECelectric cavity = standarta energopatēriņš (elektroenerģija), kas nepieciešams, lai sadzīves elektriskās cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts kWh un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata,

—   SECgas cavity = standarta energopatēriņš, kas nepieciešams, lai sadzīves gāzes cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts MJ un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata,

—   V= sadzīves cepeškrāsns kameras tilpums litros (l), noapaļots līdz veselam skaitlim,

—   ECelectric cavity = energopatēriņš, kas nepieciešams, lai sadzīves elektriskās cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts kWh un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata,

—   ECgas cavity = energopatēriņš, kas nepieciešams, lai sadzīves gāzes cepeškrāsns kamerā cikla laikā uzkarsētu standartizētu objektu, izteikts MJ un noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.

2.   SADZĪVES PLĪTSVIRSMAS

2.1.   Sadzīves elektriskās plītsvirsmas

Sadzīves elektriskās plītsvirsmas energopatēriņu (ECelectric hob) mēra Wh uz kg ūdens, ko karsē, izmantojot standartizētu mērījumu (Wh/kg); ņem vērā visus ēdiena gatavošanas traukus standartizētos testa apstākļos un iegūto rezultātu noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

2.2.   Sadzīves gāzes plītsvirsmas

Sadzīves plītsvirsmas gāzes degļu energoefektivitāti aprēķina šādi:

Formula

kur:

—   EEgas burner = gāzes degļa energoefektivitāte %, noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata,

—   Egas burner = noteiktajai karsēšanai patērētās gāzes enerģijas saturs, izteikts MJ un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata,

—   Etheoretic = minimālais teorētiski nepieciešamais enerģijas daudzums attiecīgajai noteiktajai karsēšanai, izteikts MJ un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata.

Gāzes plītsvirsmas energoefektivitāti (EEgas hob ) aprēķina kā plītsvirsmas dažādo gāzes degļu vidējo energoefektivitāti (EEgas burner ).

2.3.   Sadzīves kombinētās gāzes/elektriskās plītsvirsmas

Veicot mērījumus, sadzīves kombinētās elektriskās un gāzes plītsvirsmas uzskata par divām atsevišķām ierīcēm. Sadzīves kombinēto plītsvirsmu elektriskajiem sildriņķiem un sildzonām piemēro 2.1. punkta noteikumus, un gāzes degļu sildriņķiem piemēro 2.2. punkta noteikumus.

3.   SADZĪVES TVAIKA NOSŪCĒJI

3.1.   Energoefektivitātes indeksa (EEIhood) aprēķināšana

Energoefektivitātes indeksu (EEIhood ) aprēķina šādi:

Formula

un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata.

kur:

—   SAEChood = sadzīves tvaika nosūcēja standarta gada enerģijas patēriņš, izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata,

—   AEChood = sadzīves tvaika nosūcēja gada enerģijas patēriņš, izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata.

Sadzīves tvaika nosūcēja standarta gada enerģijas patēriņu (SAEChood ) aprēķina šādi:

Formula

kur:

WBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda optimālajā darba punktā, izteikta W un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata,

WL ir sadzīves tvaika nosūcēja sistēmas nominālā ieejas elektriskā jauda ēdiena gatavošanas virsmas apgaismošanai, izteikta W un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata.

Sadzīves tvaika nosūcēja gada enerģijas patēriņu (AEChood ) aprēķina šādi:

i)

pilnīgi automātiskiem sadzīves tvaika nosūcējiem:

Formula

ii)

visiem citiem sadzīves tvaika nosūcējiem:

Formula

kur:

tL ir vidējais apgaismojuma izmantošanas laiks dienā, izteikts minūtēs (tL = 120),

tH ir vidējais sadzīves tvaika nosūcēju darbināšanas laiks dienā, izteikts minūtēs (tH = 60),

Po ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda izslēgtā režīmā, izteikta W un noapaļota līdz diviem cipariem aiz komata,

Ps ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda gaidstāves režīmā, izteikta W un noapaļota līdz diviem cipariem aiz komata,

f ir laika palielinājuma koeficients, ko aprēķina šādi un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata:

Formula

3.2.   Hidrodinamiskās efektivitātes (FDEhood) aprēķināšana

FDEhood optimālajā darba punktā aprēķina, izmantojot šādu formulu, un noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata:

Formula

kur:

QBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja radītās plūsmas ātrums optimālajā darba punktā, izteikts m3/h un noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata,

PBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja radītā statisko spiedienu atšķirība optimālajā darba punktā, izteikta Pa un noapaļota līdz veselam skaitlim,

WBEP ir sadzīves tvaika nosūcēja ieejas elektriskā jauda optimālajā darba punktā, izteikta W un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata.

3.3.   Laika ierobežojuma aprēķināšana, izmantojot izplūdes gaisa tilpumu

3.3.1.

Sadzīves tvaika nosūcēji, kuru radītā maksimālā gaisa plūsma jebkurā no pieejamajiem iestatījumiem pārsniedz 650 m3/h, pēc laika tlimit automātiski pārslēdzas uz režīmu, kurā gaisa plūsma ir 650 m3/h vai mazāka. Šis ir laika ierobežojums tādiem sadzīves gaisa nosūcējiem, kuru radītā gaisa plūsma pārsniedz 650 m3/h, un atbilst laikam, kas nepieciešams 100 m3 gaisa nosūkšanai; pēc tam tvaika nosūcējam automātiski jāpārslēdzas uz režīmu, kurā gaisa plūsma ir 650 m3/h vai mazāka. Šo laika ierobežojumu aprēķina šādi, izsaka minūtēs un noapaļo līdz veselam skaitlim:

Formula
 (1)

kur:

Qmax ir sadzīves tvaika nosūcēja radītā maksimālā gaisa plūsma, tostarp intensīvajā/pastiprinātā režīmā, ja tāds ir, izteikta m3/h un noapaļota līdz vienam ciparam aiz komata.

Netiek uzskatīts, ka šī prasība ir izpildīta, ja ir tikai manuāls slēdzis vai iestatījums ierīces radītās gaisa plūsmas pazemināšanai līdz vai zem 650 m3/h.

3.3.2.

Sadzīves tvaika nosūcējiem ar automātisku darbības režīmu ēdiena gatavošanas periodā:

automātiskā darbības režīma aktivācija ir iespējama tikai, lietotājam veicot manuālu darbību vai nu uz tvaika nosūcēja, vai arī citur,

pārslēgšanās uz manuālo vadību no automātiskā darbības režīma notiek pēc ne vairāk kā 10 minūtēm pēc brīža, kad automātiskajā režīmā tiek izslēgts motors.

3.4.   Apgaismes sistēmas apgaismojums (Emiddle)

Ēdiena gatavošanas virsmas vidējo apgaismojumu (Emiddle ), ko nodrošina apgaismes sistēma, mēra luksos (lux) standarta apstākļos un noapaļo līdz veselam skaitlim.

3.5.   Troksnis

Sadzīves tvaika nosūcēja radīto troksni (dB) mēra kā gaisā emitētās skaņas A-izsvaroto akustisko jaudu (vidējā svērtā vērtība – LWA) pie maksimālā iestatījuma normālam lietojumam, izņemot intensīvo vai pastiprināto režīmu, un noapaļo līdz veselam skaitlim.


(1)  sk.

Formula
ko var vienkāršot uz
Formula

kur:

Vmax ir maksimālais nosūcamā gaisa tilpums, noteikts kā 100 m3,

Qmax ir tvaika nosūcēja radītā maksimālā gaisa plūsma, tostarp intensīvajā/pastiprinātā režīmā, ja tāds ir,

t ir laiks, izteikts minūtēs un noapaļots līdz veselam skaitlim,

dt ir kopējais laiks, līdz tiek sasniegts 100 m3 gaisa tilpums,

tlimit ir laika ierobežojums, kas atbilst 100 m3 gaisa nosūkšanai, izteikts minūtēs un noapaļots līdz veselam skaitlim.


III PIELIKUMS

Tirgus uzraudzības iestāžu veiktās ražojuma atbilstības pārbaudes procedūra

Lai izvērtētu ražojumu atbilstību šīs regulas prasībām, kā minēts Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā, dalībvalsts iestādes piemēro šādu procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes testē vienu katra modeļa ierīci.

2.

Modeli uzskata par atbilstošu attiecīgajām prasībām:

a)

ja vērtības, kas norādītas informācijā par ražojumu, kura jāsniedz saskaņā ar šo regulu, nav ražotājam labvēlīgākas kā vērtības, kas norādītas tehniskajā dokumentācijā, tostarp testa ziņojumus;

b)

ja attiecīgo modeļa parametru testēšanā (piemērojot 7. tabulā uzskaitītās pielaides) konstatēts, ka visi šie parametri atbilst prasībām.

3.

Ja 2. punkta a) apakšpunktā norādītie rezultāti nav sasniegti, uzskata, ka modelis un visi ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām.

4.

Ja 2. punkta b) apakšpunktā norādītie rezultāti nav sasniegto, dalībvalsts iestādes pārbauda vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Izvēlētās trīs papildu iekārtas var būt arī viens un tas pats vai vairāki atšķirīgi modeļi, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

5.

Modeli uzskata par atbilstošu attiecīgajām prasībām, ja 7. tabulā uzskaitīto attiecīgo modeļa parametru testēšanā konstatēts, ka visi šie parametri atbilst prasībām.

6.

Ja 5. punktā norādītie rezultāti nav sasniegti, uzskata, ka modelis un visi ekvivalentie modeļi neatbilst šīs regulas prasībām. Dalībvalsts iestādes informāciju par testēšanas rezultātiem un citu nozīmīgu informāciju citu dalībvalstu iestādēm un Komisijai sniedz viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par modeļa neatbilstību.

Dalībvalstu iestādes izmanto II pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Šajā pielikumā noteiktās pielaides piemēro tikai dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikācijai, un tās ir verifikācijas testu mērījumu rezultātu pieļaujamās variācijas; ražotājs tās neizmanto tehniskajā dokumentācijā uzrādāmo vērtību noteikšanai vai šo vērtību tādai interpretēšanai, lai panāktu labāku klasifikāciju uz marķējuma vai lai jelkādiem līdzekļiem radītu labāku priekšstatu par ražojuma rādītājiem.

7.   tabula

Verifikācijas pielaides

Mērāmie parametri

Verifikācijas pielaides

Sadzīves cepeškrāsns masa (M)

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto M vērtību par vairāk nekā 5 %.

Sadzīves cepeškrāsns kameras tilpums (V)

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā V vērtība.

ECelectric cavity, ECgas cavity

Noteiktā vērtība nepārsniedz ECelectric cavity, ECgas cavity deklarēto vērtību par vairāk nekā 5 %.

ECelectric hob

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto ECelectric hob vērtību par vairāk nekā 5 %.

EEgas hob

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā EEgas hob vērtība.

WBEP, WL

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto WBEP, WL vērtību par vairāk nekā 5 %.

QBEP, PBEP

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā QBEP, PBEP vērtība.

Qmax

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto Qmax vērtību par vairāk nekā 8 %.

Emiddle

Noteiktā vērtība nav vairāk kā par 5 % zemāka nekā deklarētā Emiddle vērtība.

Akustiskās jaudas līmenis LWA

Noteiktā vērtība nepārsniedz deklarēto vērtību.

Po, Ps

Jaudas patēriņa noteiktā vērtība Po un Ps nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk nekā 10 %. Jaudas patēriņa noteiktā vērtība Po un Ps, kas mazāka par vai vienāda ar 1,00 W, nepārsniedz deklarēto vērtību par vairāk nekā 0,10 W.


IV PIELIKUMS

Indikatīvie kritēriji

Šīs regulas spēkā stāšanās laikā no energoefektivitātes viedokļa labākās tirgū pieejamās sadzīves cepeškrāsnis, plītsvirsmas un tvaika nosūcēji ir šādi.

Sadzīves cepeškrāsnis

Elektriskās

EEIcavity = 70,7

Gāzes

EEIcavity = 75,4

Sadzīves plītsvirsmas

Elektriskās

ECelectric cooking = 169,3

Gāzes

EEgas burner = 63,5 %

Sadzīves tvaika nosūcēji

Gaisa plūsma

FDEhood = 22

Troksnis

51dB pie 550 m3/h; 57 dB pie 750 m3/h


Top