EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0066

Kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk Text av betydelse för EES

OJ L 29, 31.1.2014, p. 33–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/oj

31.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 66/2014

av den 14 januari 2014

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört det samrådsforum som avses i artikel 18 i direktiv 2009/125/EG, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och erbjuder stora möjligheter att minska miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 a i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.3 och de kriterier som anges i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och om lämpligt, införa genomförandeåtgärder för produkter som erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, till exempel hushållsapparater såsom ugnar, hällar och köksfläktar.

(3)

Kommissionen har genomfört förberedande studier för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av köksapparater för hushållsbruk som ugnar, hällar och köksfläktar. I studien medverkade berörda aktörer och intressenter från unionen och tredjeländer, och studiens resultat offentliggjordes.

(4)

Den miljöaspekt hos produkter som identifierats som viktig för denna förordning är elförbrukningen i användarfasen.

(5)

Köksapparaters (t.ex. ugnar, spishällar och köksfläktar) funktioner i standby- eller frånläge kan stå för en betydande del av den totala energiförbrukningen. Effektförbrukningen för funktioner hos sådana apparater utgör en del av minimikraven för energiprestanda. Ugnars och hällars krav för funktioner i standby- eller frånläge fastställs utifrån ekodesignkraven i kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 om genomförande av rådets och Europaparlamentets direktiv 2005/32/EG av den 17 december 2008 när det gäller krav på ekodesign för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsutrustningars effektförbrukning i standby- eller frånläge (2).

(6)

Den årliga effektförbrukningen för hushållsugnar, hällar och köksfläktar uppskattades till 755 PJ (primär energiförbrukning) i EU under 2010. Utan särskilda åtgärder förväntas den årliga energiförbrukningen öka till 779 PJ år 2020. Förstudien visar att energiförbrukningen för produkter som omfattas av denna förordning kan minskas avsevärt.

(7)

I kombination förväntas ekodesignkraven som fastställts i denna förordning och märkningskraven i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk (3) resultera i en årlig primär energibesparing på 27 PJ/år år 2020, vilket kommer att öka till 60 PJ/år år 2030.

(8)

Den förberedande studien visar att krav avseende de andra ekodesignparametrar som avses i del 1 punkt 1.3 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs eftersom el- och gasförbrukningen för köksapparater för hushållsbruk, t.ex. ugnar, spishällar och köksfläktar, i användarfasen är den absolut viktigaste miljöaspekten.

(9)

De produkter som omfattas av denna förordning bör göras mer energieffektiva genom tillämpning av befintliga, allmänt tillgängliga och kostnadseffektiva tekniker som kan sänka de sammanlagda kostnaderna för anskaffning och drift av dessa produkter.

(10)

Ekodesignkraven bör inte påverka produktens funktion ur slutanvändarens perspektiv, och de bör inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt. Särskilt bör vinsterna från en minskad energiförbrukning under användningsfasen mer än väl uppväga alla ytterligare miljöeffekter i samband med tillverkning och omhändertagande av uttjänta produkter.

(11)

Ekodesignkraven bör introduceras gradvis, i tre steg så att tillverkarna får en tillräcklig tidsfrist för att vid behov omkonstruera de produkter som omfattas av förordningen. Tidsfristen bör fastställas så att negativ inverkan på funktionen av utrustning som redan finns på marknaden undviks och så att hänsyn tas till kostnader som uppstått för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som man garanterar att målen för denna förordning uppnås i tid.

(12)

Mätning och beräkning av relevanta produktparametrar bör utföras med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering (4).

(13)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG anges i denna förordning tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(14)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna ska tillverkarna lämna information i form av den tekniska dokumentation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen är relaterad till de krav som fastställs i denna förordning.

(15)

För att säkerställa en sund konkurrens och i syfte att uppnå den avsedda energibesparingen och ge konsumenterna tillförlitlig information om produkternas energiprestanda, bör det klargöras i denna förordning att de toleransnivåer som föreskrivs för de nationella marknadsövervakningsmyndigheterna när de utför fysiska tester för att avgöra om en viss modell av en energirelaterad produkt uppfyller förordningens krav, inte får utnyttjas av tillverkarna för att hävda att modellen har bättre prestanda än vad som kan motiveras utifrån de mätningar och beräkningar som anges i den tekniska dokumentationen.

(16)

Förutom de juridiskt bindande krav som anges i denna förordning bör indikativa riktmärken för bästa tillgängliga apparater på marknaden identifieras för att garantera en bred tillgång på enkelt nåbar information om hela livscykelns miljöprestanda för de produkter som omfattas av denna förordning.

(17)

Det är lämpligt att genomföra en översyn av bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen, och i synnerhet effektiviteten och lämpligheten hos det valda tillvägagångssättet för att fastställa ugnars energieffektivitet.

(18)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Denna förordning fastställer ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av ugnar (inklusive ugnar som ingår i spisar), hällar och elektriska köksfläktar för hushållsbruk, även när de används för icke-hushållsändamål.

2.   Förordningen ska inte tillämpas på följande:

a)

Apparater som använder andra energikällor än elektricitet eller gas.

b)

Apparater som har en mikrovågsvärmefunktion.

c)

Små ugnar.

d)

Bärbara ugnar.

e)

Värmelagrande ugnar.

f)

Ugnar med ångvärme som primär värmefunktion.

g)

Gasbrännare infällda i hällar.

h)

Matlagningsanordningar för utomhusbruk.

i)

Apparatur avsedd att användas uteslutande med alkangas (propan och butan).

j)

Grillar.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   ugn: en apparat eller en del av en apparat som inrymmer en eller flera kaviteter som utnyttjar elektricitet och/eller gas och i vilken mat tillagas i konventionellt läge eller varmluftsläge.

2.   kavitet: ett slutet ugnsutrymme i vilket temperaturen kan kontrolleras för tillredning av livsmedel.

3.   ugn med flera kaviteter: ugn med två eller flera kaviteter som värms upp separat.

4.   liten ugn: en ugn där alla kaviteter har en bredd och ett djup på mindre än 250 mm eller en höjd på mindre än 120 mm.

5.   flyttbar ugn: en ugn med en produktmassa på mindre än 18 kilogram, förutsatt att den inte är konstruerad för inbyggda installationer.

6.   mikrovågsuppvärmning: uppvärmning av livsmedel med hjälp av elektromagnetisk energi.

7.   konventionellt läge: det ugnsdriftläge som endast använder uppvärmning med naturlig luftcirkulation inuti kaviteten.

8.   varmluftsläge: det läge där en inbyggd fläkt cirkulerar varm luft inuti kaviteten.

9.   cykel: perioden för uppvärmning av en standardiserad last i en kavitet i enlighet med gällande förhållanden.

10.   spis: en apparat som utgörs av en ugn och en spishäll som drivs med gas eller elektricitet.

11.   driftläge: den status som gäller för ugnen eller hällen under användning.

12.   värmekälla: den huvudenergiform som används för uppvärmning av en ugn eller en häll.

13.   elektrisk häll: en apparat eller en del av en apparat som inrymmer en eller flera kokzoner och/eller kokområden inklusive en kontrollpanel, och som värms upp med elektricitet.

14.   gashäll: en apparat eller en del av en apparat som inrymmer en eller flera kokzoner, inbegripet en styrenhet, och som värms upp med gasbrännare med en effekt på minst 1,16 kW.

15.   häll: en elektrisk häll, en gashäll eller en blandad häll.

16.   täckta gasbrännare: slutna eller förseglade gasspisbrännare täckta med en tålig glas- eller keramikhäll som utgör en slät, skarvlös kokyta.

17.   blandad häll: en apparat med en eller flera elektriskt uppvärmda kokzoner eller områden och en eller flera kokzoner uppvärmda med gasbrännare.

18.   kokzon: en del av en elektrisk häll, med en diameter på minst 100 mm, där kokkärl placeras och värms upp en i taget. Kokzonens område kan vara uttryckligen markerat på hällens yta.

19.   kokområde: en del av ett område på en elektrisk häll med ett elektromagnetiskt fält för induktion, där kokkärl placeras för uppvärmning utan en väl synlig markering för kokkärlet och där fler än ett kokkärl kan användas samtidigt.

20.   köksfläkt: en apparat som drivs med en motor som den styr, avsedd att suga upp förorenad luft ovanför en häll eller som innefattar ett nedluftsystem som är avsett för installation i anslutning till spisar, spishällar eller liknande köksapparater, som suger in ånga i ett inre avledningsrör.

21.   automatiskt funktionsläge under tillagningsperioden: ett förhållande då köksfläktens luftflöde styrs automatiskt genom givare under tillagningsperioden. Det gäller även fuktighet, temperatur etc.

22.   helautomatisk köksfläkt: en köksfläkt i vilken luftflödet och/eller andra funktioner styrs automatiskt genom givare 24 timmar, inklusive tillagningsperioden.

23.   bästa effektivitetspunkt (BEP): köksfläktens driftsläge med maximal flödesdynamisk effektivitet (FDE fläkt ).

24.   genomsnittlig belysning: (Emedel): den genomsnittliga belysning som tillhandahålls av köksfläktens ljussystem över kokytan, uppmätt i lux.

25.   frånläge: ett tillstånd när utrustningen är ansluten till nätet, men inte tillhandahåller någon funktion, eller endast ger en indikation om frånlägesfunktion, eller endast tillhandahåller de funktioner som är avsedda att garantera elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG (5).

26.   standby-läge: ett läge där utrustningen är ansluten till elnätet, är beroende av energi från elnätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation om aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller information eller statusskärm, som kan kvarstå på obestämd tid.

27.   reaktiveringsfunktion: en funktion som möjliggör aktiveringen av andra lägen, inbegripet aktivt läge, med hjälp av fjärrstyrning, inbegripet fjärrkontroll, interna sensorer eller timer, i syfte att koppla på ytterligare funktioner, inbegripet huvudfunktionen.

28.   informations- eller statusmeny: en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockor.

29.   slutanvändare: en konsument som köper eller förväntas köpa en produkt.

30.   likvärdig modell: en modell som släpps ut på marknaden med samma tekniska parametrar som en annan modell som släpps ut på marknaden med ett annat kommersiellt kodnummer av samma tillverkare eller importör.

Artikel 3

Krav på ekodesign, tidtabell

1.   Ekodesignkraven (inbegripet tidsschema) för hushållsugnar, hällar och köksfläktar anges i bilaga I.

2.   Uppfyllande av ekodesignkraven ska mätas och beräknas i enlighet med metoderna i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   Den tekniska dokumentation som ska tillhandahållas för bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla en kopia av den beräkning som anges i bilaga II till denna förordning.

3.   När den information som anges i den tekniska dokumentationen för en viss modell har erhållits genom beräkning på grundval av design eller extrapolering från andra motsvarande apparater eller båda, ska den tekniska dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar eller båda, och av de provningar som har utförts av tillverkare för att kontrollera att beräkningarna stämmer. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen också innehålla en förteckning över alla andra likvärdiga modeller för vilka informationen i den tekniska dokumentationen har erhållits på samma sätt.

4.   Om tillverkaren eller importören släpper ut likvärdiga modeller på marknaden ska tillverkaren eller importören bifoga en förteckning över alla likvärdiga modeller.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa kontrollförfarandet i bilaga III till denna förordning när de genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG för bedömning av överensstämmelse med kraven i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

De indikativa riktmärkena för apparater med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och ska lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet senast 7 år efter det att denna förordning träder i kraft. Översynen ska bland annat bedöma genomförbarheten av potentiella krav för att förbättra apparaternas återanvändning och återvinning, krav avseende hållbarhet och livstid, huruvida apparater för yrkesbruk och kommersiell användning ska tas med i tillämpningsområdet, och krav avseende borttagning av rökgaser och lukt.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med 1 år efter dess ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 januari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 339, 18.12.2008, s. 45.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24).


BILAGA I

Ekodesignkrav

1.   KRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET, LUFTFLÖDE OCH BELYSNING

1.1   För hushållsugnar

Kaviteter i hushållsugnar (inbegripet om de ingår i spisar) ska ha maximalt energieffektivitetsindex som indikeras i tabell 1.

Tabell 1

Energieffektivitetsindexgränser för kavieteter i hushållsugnar (EEIkavitet)

 

Elektriska och gasugnar för hushållsbruk

Från och med 1 år efter ikraftträdande

EEIkavitet < 146

Från och med 2 år efter ikraftträdande

EEIkavitet < 121

Från och med 5 år efter ikraftträdande

EEIkavitet < 96

Från och med fem år efter ikraftträdandet ska ugnar med flera kaviteter (även sådana som ingår i spisar) ha minst en kavitet som överensstämmer med det maximala energieffektivitetsindex enligt tabell 1 som gäller från och med fem år efter ikraftträdande, medan de övriga kaviteterna ska överensstämma med de energieffektivitetsindex som anges i tabell 1 såsom gällande från och med 2 år efter ikraftträdandet.

1.2   För hällar för hushållsbruk

Hällar för hushållsbruk ska ha de maximala energiförbrukningsgränser för elektriska hällar (ECelektriska hällar) och de minimigränser avseende energieffektivitet för gasdrivna hällar (EEgashällar) som anges i tabell 2.

Tabell 2

Gränser för energieffektivitetsprestanda för hushållshällar (ECelektriska hällar och EEgashällar)

 

Elektrisk häll

(ECelektriska hällar i Wh/kg)

Gashäll

(EEgashällar i %)

Från och med 1 år efter ikraftträdande

ECelektriska hällar < 210

EEgashällar > 53

Från och med 3 år efter ikraftträdande

ECelektriska hällar < 200

EEgashällar > 54

Från och med 5 år efter ikraftträdande

ECelektriska hällar < 195

EEgashällar > 55

1.3   För köksfläktar

1.3.1   Energieffektivitetsindex (EEIfläkt) och flödesdynamisk effektivitet (FDEfläkt)

Köksfläktar ska vara försedda med maximum EEIfläkt och lägsta gränser för FDEfläkt enligt vad som anges i tabell 3.

Tabell 3

Energieffektivitetsindex (EEIfläkt) och flödesdynamisk effektivitet (FDEfläkt) för köksfläktar

 

EEIfläkt

FDEfläkt

Från och med 1 år efter ikraftträdande

EEIfläkt < 120

FDEfläkt > 3

Från och med 3 år efter ikraftträdande

EEIfläkt < 110

FDEfläkt > 5

Från och med 5 år efter ikraftträdande

EEIfläkt < 100

FDEfläkt > 8

1.3.2   Luftgenomströmning

Från och med 1 år efter ikraftträdande ska köksfläktar för hushållsbruk med ett maximalt luftflöde i ett tillgängligt läge på över 650 m3/tim automatiskt återgå till ett lägre luftflöde än 650 m3/tim eller ett likvärdigt luftflöde under en tidsperiod ttidsperiod som avses i bilaga II.

1.3.3   Lågeffektlägen för köksfläktar

1.

Från och med 18 månader efter ikraftträdande:

Effektförbrukning i frånläge: effektförbrukningen i ett frånläge får inte överstiga 1,00 W.

Energianvändning i standbyläge(n):

Effektförbrukningen i varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion eller varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion och enbart en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, ska inte överstiga 1,00 W.

Produkters energianvändning i något läge som enbart tillhandahåller information eller statusvisning, eller enbart tillhandahåller en kombination av reaktiveringsfunktion och information eller visningsfunktion, får inte överstiga 2,00 W.

Tillgång till frånläge och/eller standbyläge: produkter ska vara försedda med frånläge och/eller standbyläge, och/eller något annat läge som inte överskrider de tillämpliga energiförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när produkten är ansluten till elnätet.

2.

Från och med 3 år och 6 månader efter ikraftträdande:

Produkters energianvändning i frånläge: effektförbrukningen något slags frånläge får inte överstiga 0,50 W.

Effektförbrukningen i standbyläge: produkters effektförbrukning i något läge som enbart tillhandahåller en reaktiveringsfunktion eller enbart en reaktiveringsfunktion och en ren indikation av en möjliggjord reaktiveringsfunktion får inte överstiga 0,50 W.

Produkters effektförbrukning i något läge som enbart tillhandahåller information eller statusvisning, eller enbart tillhandahåller en kombination av reaktiveringsfunktion och information eller visningsfunktion, får inte överstiga 1,00 W.

När köksfläktar inte utför sin huvudsakliga funktion eller när andra energianvändande produkter inte är beroende av utrustningens funktion, ska apparaten, utom om detta är olämpligt för den avsedda användningen, ge möjlighet till en energistyrningsfunktion eller en liknande funktion som efter så kort tid som möjligt med tanke på apparatens avsedda användning automatiskt kopplar över till

standbyläge, eller

frånläge, eller

något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga kraven för effektförbrukning i från- eller standbyläge medan apparaten är ansluten till nätet.

Funktionen för energistyrning ska aktiveras före leverans.

För köksfläktar med automatiskt funktionsläge under matlagningsperioden och helt automatiska köksfläktar ska tidsfördröjningen efter vilken apparaten automatiskt kopplar till de lägen som avses i föregående punkt vara en minut efter det att både motor och lyse kopplats av, antingen automatiskt eller manuellt.

1.3.4   Belysningssystem

Från och med 1 år efter ikraftträdande ska, för köksfläktar som belyser kokytan, den genomsnittliga belysningen (Emedel), vara högre än 40 lux, mätt under standardförhållanden.

2.   KRAV PÅ PRODUKTINFORMATION

Från och med 1 år efter ikraftträdande ska följande produktinformation tillhandahållas i produktens tekniska dokumentation, i bruksanvisningen och på fritt tillgängliga webbsidor som tillhör tillverkarna av hushållsugnar, hushållshällar och köksfläktar, deras auktoriserade ombud eller importörer:

a)

Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav.

b)

Information som är relevant för användare för att kunna reducera tillagningsprocessens totala miljöeffekt (t.ex. energianvändning).

Från och med 1 år efter ikraftträdandet ska den tekniska dokumentationen och en del avsedd för yrkesfolk på fritt tillgängliga webbsidor tillhörande tillverkare, deras auktoriserade ombud eller importörer, innehålla information för icke-destruktiv demontering i underhållssyfte och information relevant för nedmontering (i synnerhet av motorer, i förekommande fall, och eventuella batterier), återanvändning, återvinning eller bortskaffande när produkten är uttjänt.

2.1   För hushållsugnar

Tabell 4

Information om hushållsugnar

 

Beteckning

Värde

Enhet

Modellbeskrivning

 

 

 

Typ av ugn

 

 

 

Apparatens massa

M

X,X

kg

Antal kaviteter

 

X

 

Värmekälla per kavitet (elektricitet eller gas)

 

 

 

Volym per kavitet

V

X

l

Energiförbrukning (elektricitet) krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (elektrisk slutenergi)

ECelkavitet

X,XX

kWh/cykel

Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (elektrisk slutenergi)

ECelkavitet

X,XX

kWh/cykel

Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i konventionellt läge per kavitet (slutenergi med gas)

ECgaskavitet

X,XX

X,XX

MJ/cykel

kWh/cykel (1)

Energiförbrukning krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge per kavitet (slutenergi med gas)

ECgaskavitet

X,XX

X,XX

MJ/cykel

kWh/cykel

Energieffektivitetsindex per kavitet

EEIkavitet

X,X

 

2.2   För hushållshällar

2.2.1   Elektriska hällar

Tabell 5a

Information om elektriska hällar för hushållbruk

 

Beteckning

Värde

Enhet

Modellbeskrivning

 

 

 

Typ av häll

 

 

 

Antal kokzoner och/eller områden.

 

X

 

Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor)

 

 

 

För cirkelformade kokzoner eller områden: diameter för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.

Ø

X,X

cm

För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.

L

W

X,X

X,X

cm

Energiförbrukning per kokzon eller område beräknat per kg

ECelektrisk köksutrustning

X,X

Wh/kg

Hällens energiförbrukning beräknad per kg

ECelektriska hällar

X,X

Wh/kg

2.2.2   Gashällar

Tabell 5b

Information om gashällar för hushållsbruk

 

Beteckning

Värde

Enhet

Modellbeskrivning

 

 

 

Typ av häll

 

 

 

Antal gasbrännare

 

X

 

Energieffektivitet per gasbrännare

EEgasbrännare

X,X

 

Energieffektivitet per gashäll

EEgashällar

X,X

 

2.2.3   Blandat gas- och elektriskt drivna hushållshällar

Tabell 5c

Information om blandade hällar för hushållbruk

 

Beteckning

Värde

Enhet

Modellbeskrivning

 

 

 

Typ av häll

 

 

 

Antal elektriska kokzoner och/eller områden

 

X

 

Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor) per elektrisk kokzon och/eller område

 

 

 

För cirkelformade elektriska kokzoner: diameter för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm

Ø

X,X

cm

För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm

L

W

X,X

X,X

cm

Energiförbrukning per elektrisk kokzon eller område beräknat per kg

ECelektrisk köksutrustning

X

Wh/kg

Antal gasbrännare

 

X

 

Energieffektivitet per gasbrännare

EEgasbrännare

X,X

 

2.3   För köksfläktar

Tabell 6

Information om köksfläktar

 

Beteckning

Värde

Enhet

Modellbeskrivning

 

 

 

Årlig energiförbrukning

AECfläkt

X,X

kWh/a

Tidsökningsfaktor

f

X,X

 

Flödesdynamisk effektivitet

FDEfläkt

X,X

 

Energieffektivitetsindex

EEIfläkt

X,X

 

Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt

QBEP

X,X

m3/h

Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt

PBEP

X

Pa

Maximalt luftflöde

Qmax.

X,X

m3/h

Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt

WBEP

X,X

W

Märkeffekt för belysningssystemet

WL

X,X

W

Genomsnittlig belysning över kokytan

Emedel

X

lux

Uppmätt effektförbrukning i standbyläge

Ps

X,XX

W

Uppmätt effektförbrukning i frånläge

Po

X,XX

W

Ljudeffektnivå

LWA

X

dB


(1)  1 kWh/cykel = 3,6 MJ/cykel.


BILAGA II

Mätningar och beräkningar

När det gäller överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga.

1.   UGNAR FÖR HUSHÅLLSBRUK

Energiförbrukningen i en hushållsugns kavitet ska mätas under en standardiserad cykel, i konventionellt läge och varmluftsläge, om tillgängligt, genom uppvärmning av ett livsmedel i standardmängd blötlagt med vatten. Det ska verifieras att temperaturen inuti kaviteten uppnår termostatens temperaturinställning och/eller ugnsvredsdisplayen inom testperiodens tidsfrist. Energiförbrukningen per cykel som motsvarar läget med bäst prestanda (konventionellt läge eller varmluftsläge) ska användas i följande beräkningar.

För varje kavitet i ugnar för hushållsbruk, ska energieffektivitetsindex (EEIugnskavitet) beräknas i enlighet med följande formler

för elektriska ugnar:

Formula

Formula
(i kWh)

för gasugnar:

Formula

Formula
(i MJ)

där

—   EEIkavitet = energieffektivitetsindex för varje kavitet i en hushållsugn, avrundat till en decimal,

—   SECelkavitet = standardenergiförbrukning (elektricitet) som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i kWh och avrundat till två decimaler,

—   SECgaskavitet = standardenergiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i MJ och avrundat till två decimaler,

—   V= kavitetens volym i liter (l), avrundat till närmaste heltal,

—   ECelkavitet = energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i kWh och avrundat till två decimaler,

—   ECgaskavitet = energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i MJ och avrundat till två decimaler.

2.   GASHÄLLAR

2.1   Elektriska hällar

Energiförbrukningen för en elektrisk hushållshäll (ECelektriska hällar) mäts i Wh per kg vatten som värms upp vid en standardmätning (Wh/kg) med beaktande av alla kastruller och pannor under standardiserade testförhållanden och avrundat till en decimal.

2.2   Gashällar för hushållsbruk

Gasbrännarnas energieffektivitet i en hushållshäll beräknas enligt följande:

Formula

där

—   EEgasbrännare = gasbrännarens energieffektivitet i % och avrundat till en decimal,

—   Egasbrännare = energiinnehåll i den förbrukade gasen för föreskriven uppvärmning i MJ och avrundat till en decimal,

—   Eteoretiskt = teoretiskt erfordrad minimienergi för motsvarande föreskriven uppvärmning i MJ och avrundat till en decimal.

Gashällens energieffektivitet (EE gashällar ) beräknas som genomsnittet av energieffektiviteten för de olika gasbrännarna (EE gasbrännare ) i hällen.

2.3   Blandad elektrisk/gashäll för hushållsbruk

Hällar för hushållsbruk som drivs med både elektricitet och gas behandlas som två olika enheter vid mätningar. Elektriska kokzoner och kokområden på de blandade hushållshällarna ska överensstämma med bestämmelserna i föregående avsnitt 2.1 och kokzoner som värms upp med gasbrännare ska överensstämma med bestämmelserna i föregående avsnitt 2.2.

3.   KÖKSFLÄKTAR

3.1   Beräkning av energieffektivitetsindex (EEIfläkt)

Energieffektivitetsindex (EEIfläkt ) beräknas enligt:

Formula

och rundas av till närmaste tiondel

där

—   SAECfläkt = årlig standardenergiförbrukning för köksfläktar i kWh/a, avrundat till en decimal,

—   AECfläkt = årlig standardenergiförbrukning för köksfläktar i kWh/a, avrundat till en decimal.

Specifik årlig energiförbrukning (SAECfläkt ) för köksfläktar ska beräknas som

Formula

där

WBEP är köksfläktens elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt, i watt och avrundat till en decimal,

WL är belysningssystemets nominella elektriska ineffekt över kokytan, i watt och avrundat till en decimal.

Årlig energiförbrukning (AECfläkt ) för köksfläktar ska beräknas som

i)

för helautomatiska köksfläktar:

Formula

ii)

för alla andra köksfläktar:

Formula

där

tL är den genomsnittliga belysningstiden per dag och i minuter (tL = 120),

tH är den genomsnittliga drifttiden per dag för köksfläktar, i minuter (tH = 60),

Po är den elektriska ineffekten i köksfläktens frånläge, i watt och avrundat till två decimaler,

Ps är den elektriska ineffekten i köksfläktens standbyläge, i watt och avrundat till två decimaler,

f är tidökningsfaktorn, beräknat och avrundat till en decimal, enligt följande

Formula

3.2   Beräkning av den flödesdynamiska effektiviteten (FDEfläkt)

FDEfläkt vid bästa effektivitetspunkt beräknas med hjälp av följande formel, och avrundas till en decimal

Formula

där

QBEP är köksfläktens flödesfrekvens vid bästa effektivitetspunkt, uttryckt i m3/tim och avrundat till en decimal,

PBEP är köksfläktens statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt, uttryckt i Pa och avrundat till närmaste heltal,

WBEP är köksfläktens elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt, uttryckt i watt och avrundat till en decimal.

3.3   Beräkning av begränsningen av frånluft

3.3.1

Köksfläktar för hushållsbruk med ett maximalt luftflöde i ett tillgängligt läge på över 650 m3/tim ska automatiskt återgå till ett lägre luftflöde än 650 m3/tim eller ett likvärdigt luftflöde under en begränsad ttidsperiod. Detta är tidsgränsen för att suga ut en luftvolym på 100 m3 genom köksfläkten som används med ett luftflöde som överstiger 650 m3/tim, innan det automatiskt övergår till ett luftflöde på 650 m3/tim eller lägre. Det beräknas i minuter och avrundas till närmaste heltal som:

Formula
 (1)

där

Qmax är köksfläktens maximala luftflöde, inklusive intensiv- eller boostinställning i förekommande fall, i m3/tim och avrundat till en decimal.

Befintligheten av endast en manuell brytare eller inställningsfunktion som minskar apparatens luftflöde till ett värde som är lägre eller likvärdigt med 650 m3/tim anses inte uppfylla kraven.

3.3.2

För köksfläktar med automatiskt funktionsläge under tillagningsperioden

aktivering av det automatiska funktionsläget ska endast vara möjligt genom användarens manuella ingripande, antingen på fläkten eller på en annan plats,

det automatiska funktionsläget ska återgå till manuell funktion högst 10 minuter efter det ögonblick då den automatiska funktionen stänger av motorn.

3.4   Belysningssystem (Emedel)

Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan (Emedel ) mäts i lux under standardförhållanden och avrundas till närmaste heltal.

3.5   Buller

Bullervärdet (i dB)mäts som luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (viktat genomsnittsvärde - LWA) för en köksfläkt på högsta läge för normal användning, undantaget intensiv- eller boostinställning, och avrundat till närmaste heltal.


(1)  Se

Formula
som kan förenklas till
Formula

där

Vmax är den maximala luftvolymen som kan sugas ut, inställt till 100 m3.

Qmax är den maximala luftvolymen för spisfläkten, inklusive intensiv- eller boostinställning, i förekommande fall.

t är tiden uttryckt i minuter och avrundat till närmaste heltal.

d(t) är den totala tiden tills luftvolymen på 100 m3 har uppnåtts.

tlimit är den tidsgräns, uttryckt i minuter och avrundad till närmaste heltal, som krävs för att suga ut 100 m3.


BILAGA III

Förfarande för marknadsövervakningsmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

För bedömning av produkters överensstämmelse med kraven i denna förordning enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myndigheter använda nedanstående förfarande:

1.

Endast en apparat per modell ska testas.

2.

Modellen ska anses uppfylla tillämpliga krav

a)

om de uppgivna värdena i produktinformationen enligt denna förordning inte är mer gynnsamma för tillverkaren än de värden som anges i den tekniska dokumentationen, inbegripet testrapporter och

b)

om tester avseende de parametrar som är relevanta för modellen med de toleransvärden som anges i tabell 7 visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 a inte uppnås ska modellen och alla likvärdiga modeller anses inte överensstämma med denna förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 b inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda apparater av samma modell. Alternativt kan de tre nya apparaterna vara av en eller flera andra modeller vilka har förtecknats som likvärdiga produkter i leverantörens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses uppfylla tillämpliga krav om testning av de parametrar i tabell 7 som är relevanta för modellen visar att kraven uppfylls för samtliga parametrar.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås, ska modellen och alla likvärdiga modeller inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstatens myndigheter ska tillhandhålla testresultaten och annan relevant information till de övriga medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen inom en månad från det att beslut om att modellen inte överensstämmer med kraven har fattats.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

De kontrolltoleranser som definieras i denna bilaga ska endast tillämpas på den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och då utgöra de tillåtna avvikelserna för kontrolltestens mätresultat. De får inte användas av tillverkaren för fastställande av värden i den tekniska dokumentationen eller för tolkning av dessa värden i syfte att uppnå en bättre märkningsklassificering eller för att på något annat sätt ange bättre prestanda.

Tabell 7

Kontrolltoleranser

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Ugnens massa (M)

Det fastställda värdet får inte vara mer än 5 % högre än det deklarerade värdet för M.

Kavitetens volym (V)

Det fastställda värdet får inte vara lägre än det deklarerade värdet för V med mer än 5 %.

ECelkavitet, ECgaskavitet

Det fastställda värdet får inte vara mer än 5 % högre än det deklarerade värdet för ECelkavitet, ECgaskavitet

ECelektriska hällar

Det fastställda värdet får inte vara mer än 5 % högre än det deklarerade värdet för ECelektriska hällar

EEgashällar

Det fastställda värdet får inte vara mer än 5 % lägre än det deklarerade värdet för EEgashällar.

WBEP, WL,

Det fastställda värdet får inte vara mer än 5 % högre än det deklarerade värdet för WBEP, WL,

QBEP, PBEP

Det fastställda värdet får inte vara mer än 5 % lägre än det deklarerade värdet för QBEP, PBEP.

Qmax.

Det fastställda värdet får inte vara mer än 8 % högre än det deklarerade värdet för Qmax.

Emedel

Det fastställda värdet får inte vara mer än 5 % lägre än det deklarerade värdet för Emedel.

Ljudeffektnivå LWA

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet.

Po, Ps

Det fastställda värdet för elkonsumtion Po and Ps får inte vara mer än 10 % högre än det deklarerade värdet. Det fastställda värdet för elkonsumtion Po and Ps på upp till och med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än det deklarerade värdet.


BILAGA IV

Riktmärken

När denna förordning träder i kraft anses bästa teknik på marknaden för ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk när det gäller energiprestanda vara följande:

Hushållsugnar

Elektriska

EEIkavitet = 70,7

Gas

EEIkavitet = 75,4

Gashällar

Elektriska

ECelektrisk köksutrustning = 169,3

Gas

EEgasbrännare = 63,5 %

Köksfläktar

Luftgenomströmning

FDEfläkt = 22

Buller

51 dB vid 550 m3/tim; 57 dB vid 750 m3/tim


Top