EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0066

Regulamentul (UE) nr. 66/2014 al Comisiei din 14 ianuarie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cuptoarelor, plitelor de gătit și hotelor de bucătărie de uz casnic Text cu relevanță pentru SEE

JO L 29, 31.1.2014, p. 33–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/66/oj

31.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 29/33


REGULAMENTUL (UE) NR. 66/2014 AL COMISIEI

din 14 ianuarie 2014

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cuptoarelor, plitelor de gătit și hotelor de bucătărie de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/125/CE prevede obligația Comisiei de a stabili cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care înregistrează volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului prin proiectare, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea forumului consultativ, Comisia trebuie să introducă, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produse având un potențial ridicat de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi aparatele de uz casnic, inclusiv cuptoarele, plitele de gătit și hotele de bucătărie.

(3)

Comisia a efectuat studii pregătitoare în vederea analizării aspectelor tehnice, de mediu și economice ale aparatelor de gătit de uz casnic, precum cuptoarele, plitele de gătit și hotele de bucătărie. La aceste studii au participat părți interesate și implicate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4)

Principalul aspect de mediu al produselor vizate care a fost identificat ca fiind semnificativ în scopul prezentului regulament este consumul de energie în faza de utilizare.

(5)

Mare parte din consumul total de putere al aparatelor de gătit de uz casnic precum cuptoarele, plitele de gătit și hotele de bucătărie se poate datora modurilor standby și oprit. În cazul acestor aparate, consumul de putere aferent acestor funcții face parte dintre cerințele minime în materie de performanță energetică. Cerințele referitoare la modurile standby și oprit pentru cuptoarele și plitele de gătit de uz casnic sunt stabilite pe baza cerințelor de proiectare ecologică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou (2).

(6)

Consumul anual de energie al cuptoarelor, al plitelor de gătit și al hotelor de bucătărie de uz casnic a fost estimat la 755 PJ (consum de energie primară) în UE în 2010. În absența unor măsuri specifice, se preconizează că, în 2020, consumul anual de energie va fi de 779 PJ. Potrivit studiilor pregătitoare, consumul de energie al produselor respective poate fi redus în mod semnificativ.

(7)

Se preconizează că o combinație între cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în prezentul regulament și cerințele în materie de etichetare din Regulamentul delegat (UE) nr. 65/2014 al Comisiei (3) va duce la realizarea unor economii anuale de energie primară de 27 PJ/an în 2020, care vor crește până la 60 PJ/an până în 2030.

(8)

Studiile pregătitoare arată că nu sunt necesare cerințe referitoare la alți parametri de proiectare ecologică menționați în partea 1 punctul 1.3 din anexa I la Directiva 2009/125/CE, deoarece, în cazul aparatelor de gătit de uz casnic precum cuptoarele, plitele de gătit și hotele de bucătărie, cel mai important aspect de mediu în faza de utilizare este consumul de energie electrică și de gaz.

(9)

Eficiența energetică a produselor care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui sporită prin aplicarea de tehnologii existente rentabile care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate și care pot reduce costurile combinate ale achiziționării și funcționării acestor produse.

(10)

Cerințele în materie de proiectare ecologică nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra funcționalității produselor din perspectiva utilizatorului final și nu ar trebui să afecteze sănătatea, siguranța sau mediul. În special, avantajele reducerii consumului de energie în faza de utilizare ar trebui să fie mai mari decât orice eventual impact suplimentar asupra mediului care ar putea surveni în etapele de fabricare și de eliminare a produselor.

(11)

Cerințele în materie de proiectare ecologică ar trebui introduse treptat, în trei etape, pentru a se acorda suficient timp producătorilor să reproiecteze produsele care fac obiectul prezentului regulament. Calendarul respectiv ar trebui stabilit astfel încât să se evite orice impact negativ asupra funcționalității echipamentelor aflate deja pe piață și ar trebui să țină seama de costurile suportate de utilizatorii finali și de producători, în special de întreprinderile mici și mijlocii, garantând totodată atingerea la timp a obiectivelor prezentului regulament.

(12)

Parametrii produselor ar trebui măsurați și calculați prin metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metode de măsurare și de calcul recunoscute, de ultimă generație, inclusiv, dacă sunt disponibile, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană (4).

(13)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament precizează procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(14)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii ar trebui să furnizeze informații în documentația tehnică menționată în anexele IV și V la Directiva 2009/125/CE, în măsura în care aceste informații se referă la cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(15)

Pentru a asigura o concurență loială și în scopul realizării economiilor de energie electrică scontate și al informării cu exactitate a consumatorilor cu privire la performanța energetică a produselor, prezentul regulament ar trebui să precizeze în mod clar că toleranțele prescrise pentru autoritățile naționale de supraveghere a pieței la efectuarea de teste fizice pentru a stabili dacă un anumit model al unui produs cu impact energetic este conform cu prezentul regulament nu ar trebui folosite de producători astfel încât să declare o performanță a modelului mai favorabilă decât cea care poate fi justificată prin măsurătorile și calculele declarate în documentația tehnică a produsului.

(16)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic stabilite în prezentul regulament, ar trebui identificate valori de referință orientative pentru cele mai bune aparate disponibile pe piață, pentru a se asigura o largă disponibilitate și o bună accesibilitate a informațiilor referitoare la cele mai relevante aspecte de mediu ale performanței de mediu pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor care fac obiectul prezentului regulament.

(17)

Este oportun să se prevadă o revizuire a dispozițiilor prezentului regulament pentru a se lua în considerare progresul tehnologic și, în special, eficacitatea și caracterul adecvat al abordării urmate în vederea determinării eficienței energetice a cuptoarelor.

(18)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a cuptoarelor de uz casnic (inclusiv a celor integrate în mașini de gătit), a plitelor de gătit de uz casnic și a hotelor de bucătărie electrice de uz casnic, care se aplică și atunci când acestea sunt comercializate în alte scopuri decât cele casnice.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

aparatelor care utilizează alte surse de energie decât energia electrică sau gazul;

(b)

aparatelor care au o funcție de „încălzire cu microunde”;

(c)

cuptoarelor de dimensiuni mici;

(d)

cuptoarelor portabile;

(e)

cuptoarelor de stocare a căldurii;

(f)

cuptoarelor încălzite cu abur ca funcție principală de încălzire;

(g)

arzătoarelor de gaz acoperite din plitele de gătit;

(h)

aparatelor de gătit folosite în aer liber;

(i)

aparatelor concepute pentru a fi utilizate numai cu gaze din „a treia familie” (propan și butan);

(j)

grătarelor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„cuptor” înseamnă un aparat sau o parte a unui aparat care integrează una sau mai multe incinte care utilizează energie electrică și/sau gaz și în care alimentele sunt preparate prin folosirea unui mod convențional sau de ventilație;

2.

„incintă” înseamnă un compartiment închis în care se poate controla temperatura de preparare a alimentelor;

3.

„cuptor cu mai multe incinte” înseamnă un cuptor cu două sau mai multe incinte, fiecare dintre acestea fiind încălzite separat;

4.

„cuptor de dimensiuni mici” înseamnă un cuptor în care toate incintele au o lățime și o adâncime mai mici de 250 mm sau o înălțime mai mică de 120 mm;

5.

„cuptor portabil” înseamnă un cuptor cu o masă a produsului mai mică de 18 kg, cu condiția ca acesta să nu fie conceput pentru instalații integrate;

6.

„încălzire cu microunde” înseamnă încălzirea alimentelor prin utilizarea energiei electromagnetice;

7.

„mod convențional” înseamnă modul de funcționare al unui cuptor care utilizează numai convecția naturală pentru circulația aerului încălzit în interiorul incintei cuptorului;

8.

„mod de ventilație” înseamnă modul unui cuptor în care un ventilator integrat face să circule aerul încălzit în interiorul incintei cuptorului;

9.

„ciclu” înseamnă perioada de încălzire a unei sarcini standard în incinta unui cuptor, în condiții definite;

10.

„mașină de gătit” înseamnă un aparat format dintr-un cuptor și o plită de gătit, care utilizează gaz sau energie electrică;

11.

„mod de funcționare” înseamnă starea cuptorului sau a plitei de gătit în timpul utilizării;

12.

„sursă de căldură” înseamnă principala formă de energie utilizată pentru încălzirea unui cuptor sau a unei plite de gătit;

13.

„plită de gătit electrică” înseamnă un aparat sau o parte a unui aparat care încorporează una sau mai multe zone de gătit și/sau suprafețe de gătit, inclusiv o unitate de control, și care este încălzit(ă) cu energie electrică;

14.

„plită de gătit cu gaz” înseamnă un aparat sau o parte a unui aparat care încorporează una sau mai multe zone de gătit, inclusiv o unitate de control, și care este încălzit(ă) de arzătoare de gaz cu o putere minimă de 1,16 kW;

15.

„plită de gătit” înseamnă o „plită de gătit electrică”, o „plită de gătit cu gaz” sau o „plită de gătit mixtă”;

16.

„arzătoare de gaz acoperite” înseamnă arzătoare de gaz închise sau etanșate cu ajutorul unei plăci rezistente din sticlă sau din ceramică, ce formează o suprafață de gătit netedă și fără îmbinări;

17.

„plită de gătit mixtă” înseamnă un aparat cu una sau mai multe zone sau suprafețe de gătit electrice și una sau mai multe zone de gătit cu arzătoare de gaz;

18.

„zonă de gătit” înseamnă o parte a unei plite de gătit, cu un diametru de cel puțin 100 mm, unde se pun la încălzit vasele de gătit, pe ea putându-se încălzi numai câte un vas de gătit; suprafața zonei de gătit poate fi marcată vizibil pe suprafața plitei de gătit;

19.

„suprafață de gătit” înseamnă o parte a suprafeței unei plite de gătit electrice încălzite prin inducție magnetică unde vasele de gătit se pun la încălzit fără a exista un marcaj vizibil care să indice locul acestora și unde pot fi utilizate simultan mai multe vase de gătit;

20.

„hotă de bucătărie” înseamnă un aparat, pus în funcțiune de un motor pe care îl controlează, destinat să colecteze aerul viciat de deasupra unei plite de gătit sau un aparat care include un sistem de tiraj inversat, destinat instalării alături de aparate de gătit, plite de gătit și produse similare destinate gătitului, și care aspiră aburii în jos, într-o conductă internă de evacuare;

21.

„mod de funcționare automată în cursul perioadei de gătit” înseamnă o stare în care, în cursul perioadei de gătit, fluxul de aer al hotei de bucătărie este controlat în mod automat prin intermediul unuia sau mai multor senzori, inclusiv în ceea ce privește umiditatea, temperatura etc.;

22.

„hotă de bucătărie în întregime automată” înseamnă o hotă de bucătărie în care fluxul de aer și/sau alte funcții sunt controlate în mod automat prin intermediul unuia sau mai multor senzori timp de 24 de ore din 24, inclusiv în cursul perioadei de gătit;

23.

„punct de eficiență maximă” (best efficiency point - BEP) înseamnă punctul în care hota de bucătărie funcționează cu o eficiență fluido-dinamică (FDEhotă) maximă;

24.

„iluminare medie” (Emedie) înseamnă iluminarea medie furnizată de sistemul de iluminat al hotei de bucătărie pe suprafața de gătit, măsurată în lucși;

25.

„mod oprit” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, dar nu asigură nicio funcție sau nu asigură decât indicarea modului oprit sau nu asigură decât funcționalitățile care au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5);

26.

„mod standby” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în modul prevăzut și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicare a faptului că funcția de reactivare este activată și/sau afișarea unor informații sau a stării;

27.

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv a modului activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern sau un temporizator, pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;

28.

„afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție permanentă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ora;

29.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra un produs;

30.

„model echivalent” înseamnă un model introdus pe piață care are aceiași parametri tehnici ca un alt model introdus pe piață cu un cod comercial diferit de către același producător sau importator.

Articolul 3

Cerințele în materie de proiectare ecologică și calendar

(1)   Cerințele în materie de proiectare ecologică și calendarul aferent pentru cuptoarele, plitele de gătit și hotele de bucătărie de uz casnic sunt stabilite în anexa I.

(2)   Conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu metodele stabilite în anexa II.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este reprezentată de sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva în cauză sau de sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

(2)   În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul cu documentație tehnică conține o copie a calculelor prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

(3)   În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte aparate echivalente, documentația tehnică include detaliile acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor efectuate de producători pentru a verifica precizia calculelor realizate. În aceste cazuri, documentația tehnică include și o listă a tuturor celorlalte modele echivalente în cazul cărora informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază.

(4)   Dacă producătorul sau importatorul introduce pe piață modele echivalente, producătorul sau importatorul include o listă a tuturor celorlalte modele echivalente.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Autoritățile statelor membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa III la prezentul regulament atunci când efectuează controalele de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru a verifica respectarea dispozițiilor stabilite în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 6

Criterii de referință orientative

Criteriile de referință orientative pentru cele mai performante aparate disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt prevăzute în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice și prezintă rezultatele acestei revizuiri forumului consultativ în termen de maximum șapte ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Revizuirea evaluează, printre altele, fezabilitatea: unor posibile cerințe vizând ameliorarea recuperării și a reciclării aparatelor; unor cerințe de durabilitate și de viață operațională; includerii aparatelor profesionale și comerciale; unor cerințe privind eliminarea vaporilor și a mirosurilor.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică după un an de la intrarea în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 339, 18.12.2008, p. 45.

(3)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(5)  Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE (JO L 390, 31.12.2004, p. 24).


ANEXA I

Cerințe în materie de proiectare ecologică

1.   CERINȚE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ, FLUXUL DE AER ȘI ILUMINAREA

1.1.   Pentru cuptoarele de uz casnic

Incintele cuptoarelor de uz casnic (inclusiv ale celor integrate în mașini de gătit) trebuie să respecte limitele maxime ale indicelui de eficiență energetică (Energy Efficiency Index - EEI) indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

Limitele indicelui de eficiență energetică al incintelor cuptoarelor de uz casnic (EEIincintă)

 

Cuptor de uz casnic electric și cu gaz

După un an de la intrarea în vigoare

EEIincintă < 146

După doi ani de la intrarea în vigoare

EEIincintă < 121

După cinci ani de la intrarea în vigoare

EEIincintă < 96

După 5 ani de la intrarea în vigoare, pentru cuptoarele cu mai multe incinte (inclusiv atunci când sunt încorporate în mașini de gătit), cel puțin o incintă trebuie să respecte indicele maxim de eficiență energetică indicat în tabelul 1, aplicabil după 5 ani de la intrarea în vigoare, în timp ce celelalte incinte trebuie să respecte indicele maxim de eficiență energetică indicat în tabelul 1, aplicabil după 2 ani de la intrarea în vigoare.

1.2.   Pentru plitele de gătit de uz casnic

Plitele de gătit de uz casnic trebuie să prezinte limitele maxime de consum de energie pentru plitele de gătit electrice (ECplită de gătit electrică) și limitele minime de eficiență energetică pentru plitele de gătit cu gaz (EEplită de gătit cu gaz) indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Limite de performanță în materie de eficiență energetică pentru plitele de gătit de uz casnic (ECplită de gătit electrică și EEplită de gătit cu gaz)

 

Plită electrică

(ECplită electrică în Wh/kg)

Plită de gătit cu gaz

(EEplită de gătit cu gaz în %)

După un an de la intrarea în vigoare

ECplită electrică < 210

EEplită de gătit cu gaz > 53

După trei ani de la intrarea în vigoare

ECplită electrică < 200

EEplită de gătit cu gaz > 54

După cinci ani de la intrarea în vigoare

ECplită electrică < 195

EEplită de gătit cu gaz > 55

1.3.   Pentru hotele de bucătărie de uz casnic

1.3.1.   Indicele de eficiență energetică (EEIhotă) și indicele de eficiență fuido-dinamică (FDEhotă)

Hotele de bucătărie de uz casnic trebuie să prezinte limitele maxime ale EEIhotă și limitele minime ale FDEhotă indicate în tabelul 3.

Tabelul 3

Indicele de eficiență energetică (EEIhotă) și eficiența fluido-dinamică (FDEhotă) pentru hotele de bucătărie de uz casnic

 

EEIhotă

FDEhotă

După un an de la intrarea în vigoare

EEIhotă < 120

FDEhotă > 3

După trei ani de la intrarea în vigoare

EEIhotă < 110

FDEhotă > 5

După cinci ani de la intrarea în vigoare

EEIhotă < 100

FDEhotă > 8

1.3.2.   Fluxul de aer

După un an de la intrarea în vigoare, hotele de bucătărie de uz casnic al căror flux de aer maxim în oricare dintre reglajele disponibile este mai mare de 650 m3/h trebuie să revină în mod automat la un flux de aer mai mic sau egal cu 650 m3/h într-un timp tlimită definit în anexa II.

1.3.3.   Moduri cu consum redus pentru hotele de bucătărie de uz casnic

1.

După 18 luni de la intrarea în vigoare:

consumul de putere în „modul oprit”: consumul de putere în orice stare care corespunde modului oprit nu trebuie să depășească 1,00 W;

consumul de putere în „modul (modurile) standby”:

consumul de putere, în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată, nu trebuie să depășească 1,00 W;

consumul de putere al echipamentului, în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării ori care asigură numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea unor informații sau a stării, nu trebuie să depășească 2,00 W;

disponibilitatea „modului oprit” și/sau a „modului standby”: hotele de bucătărie de uz casnic trebuie să dispună de un „mod oprit” și/sau de un „mod standby” și/sau de o altă stare în care nu se depășesc cerințele în materie de consum de putere aplicabile „modului oprit” și/sau „modului standby” atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

2.

După trei ani și șase luni de la intrarea în vigoare:

consumul de putere în „modul oprit”: consumul de putere în orice stare care corespunde modului oprit nu trebuie să depășească 0,50 W;

consumul de putere în „modul (modurile) standby”: consumul de putere, în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată, nu trebuie să depășească 0,50 W.

Consumul de putere al echipamentului, în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării ori care asigură numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea unor informații sau a stării, nu trebuie să depășească 1,00 W;

gestionarea de gestionare a consumului de putere sau consumului de putere: atunci când hota de bucătărie de uz casnic nu îndeplinește funcția principală sau când de funcțiile sale nu depind(e) alt(e) produs(e) consumator (consumatoare) de energie, echipamentul trebuie să ofere, cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării avute în vedere, o funcție o funcție similară, care trece automat echipamentul, după cea mai scurtă perioadă posibilă adecvată pentru utilizarea avută în vedere a echipamentului, în:

„modul standby”; sau

„modul oprit”; sau

o altă stare care nu depășește cerințele în materie de consum de energie electrică aplicabile „modului oprit” și/sau „modului standby” atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică;

funcția de gestionare a consumului de putere trebuie activată înainte de livrarea echipamentului;

pentru hotele de bucătărie cu mod de funcționare automată în cursul perioadei de gătit și pentru hotele de bucătărie complet automatizate, perioada de timp după care produsul trece automat în modurile și stările menționate la punctul anterior este de un minut de la momentul în care motorul și sistemul de iluminat au fost ambele oprite fie automat, fie manual.

1.3.4.   Iluminarea furnizată de sistemul de iluminat

După un an de la intrarea în vigoare, pentru hotele de bucătărie care au prevăzută iluminarea suprafeței de gătit, iluminarea medie furnizată de sistemul de iluminat pe suprafața de gătit (Emedie), măsurată în condiții standard, trebuie să fie mai mare de 40 de lucși.

2.   CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS

După un an de la intrarea în vigoare, informațiile despre produs prezentate în continuare trebuie furnizate în documentația tehnică a produsului, în manualul de utilizare și pe site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților lor autorizați sau ale importatorilor de cuptoare, plite de gătit și hote de bucătărie de uz casnic:

(a)

un titlu scurt sau o trimitere la metodele de măsurare și de calcul utilizate pentru stabilirea conformității cu cerințele de mai sus;

(b)

informații relevante pentru utilizatori vizând reducerea impactului total al procesului de gătit (de exemplu, al consumului de energie) asupra mediului.

După un an de la intrarea în vigoare, documentația tehnică și partea destinată profesioniștilor a site-urilor internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților lor autorizați sau ale importatorilor trebuie să conțină informații relevante pentru demontarea nedistructivă în scopul întreținerii și informații relevante pentru dezmembrare, în special în ceea ce privește motorul și, dacă este cazul, bateriile, reciclarea, recuperarea și eliminarea la sfârșitul ciclului de viață.

2.1.   Pentru cuptoarele de uz casnic

Tabelul 4

Informații privind cuptoarele de uz casnic

 

Simbol

Valoare

Unitate

Identificarea modelului

 

 

 

Tipul de cuptor

 

 

 

Masa aparatului

M

X,X

kg

Numărul de incinte

 

X

 

Sursă de căldură per incintă (energie electrică sau gaz)

 

 

 

Volum per incintă

V

X

l

Consumul de energie (electrică) necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul convențional, per incintă (energie finală electrică)

ECincintă electrică

X,XX

kWh/ciclu

Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul de ventilație, per incintă (energie finală electrică)

ECincintă electrică

X,XX

kWh/ciclu

Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă cu gaz a unui cuptor, pe durata unui ciclu în modul convențional, per incintă (energie finală gaz)

ECincintă cu gaz

X,XX

X,XX

MJ/ciclu

kWh/ciclu (1)

Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă cu gaz a unui cuptor, pe durata unui ciclu în modul de ventilație, per incintă (energie finală gaz)

ECincintă cu gaz

X,XX

X,XX

MJ/ciclu

kWh/ciclu

Indice de eficiență energetică per incintă

EEIincintă

X,X

 

2.2.   Pentru plitele de gătit de uz casnic

2.2.1.   Plite de gătit electrice de uz casnic

Tabelul 5a

Informații privind plitele de gătit electrice de uz casnic

 

Simbol

Valoare

Unitate

Identificarea modelului

 

 

 

Tipul de plită de gătit

 

 

 

Numărul de zone și/sau suprafețe de gătit

 

X

 

Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice)

 

 

 

Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm

Ø

X,X

cm

Pentru zonele sau suprafețele de gătit necirculare: lungimea și lățimea suprafeței utile per zonă sau suprafață de gătit electrică, rotunjite la cei mai apropiați 5 mm

L

l

X,X

X,X

cm

Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg

ECgătit electric

X,X

Wh/kg

Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg

ECplită de gătit electrică

X,X

Wh/kg

2.2.2.   Plite de gătit de uz casnic cu gaz

Tabelul 5b

Informații privind plitele de gătit de uz casnic cu gaz

 

Simbol

Valoare

Unitate

Identificarea modelului

 

 

 

Tipul de plită de gătit

 

 

 

Numărul de arzătoare de gaz

 

X

 

Eficiența energetică per arzător de gaz

EEarzător de gaz

X,X

 

Eficiența energetică a plitei de gătit cu gaz

EEplită de gătit cu gaz

X,X

 

2.2.3.   Plite de gătit mixte (cu gaz/electrice) de uz casnic

Tabelul 5c

Informații privind plitele de gătit mixte de uz casnic

 

Simbol

Valoare

Unitate

Identificarea modelului

 

 

 

Tipul de plită de gătit

 

 

 

Numărul de zone și/sau suprafețe de gătit electric

 

X

 

Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice) per zonă și/sau suprafață de gătit electrică

 

 

 

Pentru zonele de gătit electrice circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm

Ø

X,X

cm

Pentru zonele sau suprafețele de gătit electrice necirculare: lungimea și lățimea suprafeței utile per zonă sau suprafață de gătit electrică, rotunjite la cei mai apropiați 5 mm

L

l

X,X

X,X

cm

Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit electrică, calculat per kg

ECgătit electric

X

Wh/kg

Numărul de arzătoare de gaz

 

X

 

Eficiența energetică per arzător de gaz

EEarzător de gaz

X,X

 

2.3.   Pentru hotele de bucătărie de uz casnic

Tabelul 6

Informații privind hotele de bucătărie de uz casnic

 

Simbol

Valoare

Unitate

Identificarea modelului

 

 

 

Consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC)

AEChotă

X,X

kWh/an

Factor de creștere în timp

f

X,X

 

Eficiența fluido-dinamică

FDEhotă

X,X

 

Indice de eficiență energetică

EEIhotă

X,X

 

Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă

QBEP

X,X

m3/h

Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă

PBEP

X

Pa

Fluxul maxim de aer

Qmax

X,X

m3/h

Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă

WBEP

X,X

W

Puterea nominală a sistemului de iluminat

WL

X,X

W

Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit

Emedie

X

lux

Consumul de putere măsurat în modul standby

Ps

X,XX

W

Consumul de putere măsurat în modul oprit

Po

X,XX

W

Nivelul de putere acustică

LWA

X

dB


(1)  1 kWh/ciclu = 3,6 MJ/ciclu.


ANEXA II

Măsurători și calcule

În vederea respectării și verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile și calculele se efectuează printr-o metodă de măsurare fiabilă, exactă și reproductibilă, care ia în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație, general recunoscute, inclusiv standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea trebuie să respecte definițiile, condițiile, ecuațiile și parametrii tehnici stabiliți în prezenta anexă.

1.   CUPTOARE DE UZ CASNIC

Consumul de energie al unei incinte a unui cuptor de uz casnic se măsoară pentru un ciclu standard, în modul convențional și în modul de ventilație, dacă este disponibil, prin încălzirea unei sarcini standard înmuiate în apă. Se verifică dacă temperatura din interiorul incintei cuptorului corespunde temperaturii reglate pe termostat și/sau celei care figurează pe afișajul de control al cuptorului, pe durata ciclului de testare. La efectuarea calculelor de mai jos se utilizează consumul de energie per ciclu care corespunde modului celui mai performant (modul convențional sau modul de ventilație):

Pentru fiecare incintă a unui cuptor de uz casnic, indicele de eficiență energetică (EEIincintă) se calculează în conformitate cu următoarele formule:

pentru cuptoarele electrice de uz casnic:

Formula

Formula
(în kWh)

pentru cuptoarele cu gaz de uz casnic:

Formula

Formula
(în MJ)

unde:

—   EEIincintă = indicele de eficiență energetică pentru fiecare incintă a unui cuptor de uz casnic, rotunjit la prima zecimală;

—   SECincintă electrică = consumul standard de energie (Specific Energy Consumption – SEC) (energie electrică) necesar pentru a încălzi o sarcină standard într-o incintă a unui cuptor electric de uz casnic pe durata unui ciclu, exprimat în kWh, rotunjit la a doua zecimală;

—   SECincintă cu gaz = consumul standard de energie necesar pentru a încălzi o sarcină standard într-o incintă a unui cuptor de uz casnic cu gaz pe durata unui ciclu, exprimat în MJ, rotunjit la a doua zecimală;

—   V= volumul incintei cuptorului de uz casnic, în litri (L), rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

—   ECincintă electrică = consumul de energie (Energy Consumption – EC) necesar pentru a încălzi o sarcină standard într-o incintă a unui cuptor electric de uz casnic pe durata unui ciclu, exprimat în kWh, rotunjit la a doua zecimală;

—   ECincintă cu gaz = consumul de energie necesar pentru a încălzi o sarcină standard într-o incintă cu gaz a unui cuptor de uz casnic pe durata unui ciclu, exprimat în MJ, rotunjit la a doua zecimală.

2.   PLITE DE GĂTIT DE UZ CASNIC

2.1.   Plite de gătit electrice de uz casnic

Consumul de energie al unei plite de gătit electrice de uz casnic (ECplită de gătit electrică) se măsoară în Wh/kg de apă încălzită printr-o măsurătoare normalizată (Wh/kg) luându-se în considerare toate vasele de gătit în condiții de testare standardizate și se rotunjește la prima zecimală.

2.2.   Plite de gătit de uz casnic cu gaz

Eficiența energetică a arzătoarelor de gaz ale unei plite de gătit de uz casnic se calculează după cum urmează:

Formula

unde:

—   EEarzător de gaz = eficiența energetică a unui arzător de gaz, în %, rotunjită la prima zecimală;

—   Earzător de gaz = conținutul de energie al gazului consumat pentru încălzirea prevăzută, în MJ, rotunjit la prima zecimală;

—   Eteoretică = energia minimă teoretică necesară pentru încălzirea prevăzută corespunzătoare, în MJ, rotunjită la prima zecimală.

Eficiența energetică a arzătorului de gaz (EEarzător de gaz ) se calculează ca fiind media eficienței energetice a diferitelor arzătoare de gaz (EEarzător de gaz ) ale plitei de gătit.

2.3.   Plite de gătit mixte (cu gaz/electrice) de uz casnic

Fiecare plită de gătit mixtă (cu gaz și electrică) de uz casnic este tratată, în cadrul măsurătorilor, ca două aparate separate. Zonele de gătit și suprafețele de gătit electrice ale plitelor de gătit mixte de uz casnic trebuie să respecte dispozițiile secțiunii 2.1 de mai sus, iar zonele de gătit încălzite cu arzătoare de gaz trebuie să respecte dispozițiile secțiunii 2.2 de mai sus.

3.   HOTE DE BUCĂTĂRIE DE UZ CASNIC

3.1.   Calcularea indicelui de eficiență energetică (EEIhotă)

Indicele de eficiență energetică (EEIhotă ) se calculează cu ajutorul formulei:

Formula

și se rotunjește la prima zecimală.

Unde:

—   SAEChotă = consumul anual standard de energie (Standard Annual Energy Consumption - SAEC) al hotei de bucătărie de uz casnic, în kWh/an, rotunjit la prima zecimală;

—   AEChotă = consumul anual de energie (Annual Energy Consumption - AEC) al hotei de bucătărie de uz casnic, în kWh/an, rotunjit la prima zecimală.

Consumul anual standard de energie (SAEChotă ) al unei hote de bucătărie de uz casnic se calculează cu ajutorul formulei:

Formula

unde:

WBEP este puterea electrică de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic la punctul de eficiență maximă, în wați, rotunjită la prima zecimală;

WSI este puterea electrică de intrare nominală a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie de uz casnic pe suprafața de gătit, în wați, rotunjită la prima zecimală.

Consumul anual de energie (AEChotă ) al unei hote de bucătărie de uz casnic se calculează după cum urmează:

(i)

în cazul hotelor de bucătărie de uz casnic complet automatizate:

Formula

(ii)

în cazul tuturor celorlalte hote de bucătărie de uz casnic:

Formula

unde:

tL este timpul mediu de iluminare per zi, în minute (tL = 120);

tH este timpul mediu de funcționare a hotelor de bucătărie de uz casnic per zi, în minute, (tH = 60);

Po este puterea electrică de intrare în modul oprit a hotei de bucătărie de uz casnic, în wați, rotunjită la a doua zecimală;

Ps este puterea electrică de intrare în modul standby a hotei de bucătărie de uz casnic, în wați, rotunjită la a doua zecimală;

f este factorul de creștere în timp, calculat cu ajutorul formulei de mai jos și rotunjit la prima zecimală:

Formula

3.2.   Calcularea eficienței fluido-dinamice (FDEhotă)

FDEhotă la punctul de eficiență maximă se calculează cu ajutorul formulei de mai jos și se rotunjește la prima zecimală:

Formula

unde:

QBEP este debitul nominal al hotei de bucătărie de uz casnic la punctul de eficiență maximă, exprimat în m3/h, rotunjit la prima zecimală;

PBEP este diferența de presiune statică a hotei de bucătărie de uz casnic la punctul de eficiență maximă, exprimată în Pa și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

WBEP este puterea electrică de intrare a hotei de bucătărie de uz casnic la punctul de eficiență maximă, în wați, rotunjită la prima zecimală.

3.3.   Calcule privind limitarea aerului de evacuare

3.3.1.

Hotele de bucătărie de uz casnic cu un flux maxim de aer mai mare de 650 m3/h în oricare dintre reglajele disponibile trebuie să revină în mod automat la un flux de aer mai mic sau egal cu 650 m3/h într-un timp tlimită. Aceasta este limita de timp necesară pentru ca o hotă de bucătărie de uz casnic care funcționează cu un flux de aer mai mare de 650 m3/h să extragă un volum de aer de 100 m3 înainte de a trece automat la un flux de aer mai mic sau egal cu 650 m3/h. Limita respectivă se calculează cu ajutorul formulei de mai jos, se exprimă în minute și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

Formula
 (1)

unde:

Qmax este fluxul maxim de aer al hotei de bucătărie de uz casnic, inclusiv în modul intensiv sau accelerat, dacă acesta există, în m3/h, rotunjit la prima zecimală.

Simpla prezență a unui buton sau reglaj manual care scade fluxul de aer al aparatului până la o valoare mai mică sau egală cu 650 m3/h nu este considerată ca îndeplinind această cerință.

3.3.2.

Pentru hotele de bucătărie de uz casnic cu mod de funcționare automată în cursul perioadei de gătit:

activarea modului de funcționare automată este posibilă numai printr-o operațiune manuală efectuată de către utilizator, fie pe hota de gătit, fie în altă parte;

modul de funcționare automată trece la funcția de control manual după cel mult 10 minute din momentul în care funcția automată oprește motorul.

3.4.   Iluminarea furnizată de sistemul de iluminat (Emedie)

Iluminarea medie furnizată de sistemul de iluminat pe suprafața de gătit (Emedie ) se măsoară în condiții standard în lucși și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg.

3.5.   Zgomotul

Nivelul de zgomot (în dB) se măsoară ca puterea acustică ponderată cu A a emisiilor sonore transmise prin aer (valoarea medie ponderată – LWA) a unei hote de bucătărie de uz casnic la setarea cea mai mare pentru o utilizare normală, cu excepția modului intensiv sau accelerat, și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg.


(1)  a se vedea:

Formula
care poate fi simplificat la
Formula

unde:

Vmax este volumul maxim de aer care trebuie extras, stabilit la 100 m3;

Qmax este fluxul maxim de aer al hotei de bucătărie, inclusiv în modul intensiv sau accelerat, dacă există;

t este timpul exprimat în minute și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

dt este timpul total necesar pentru a atinge volumul de aer de 100m3;

tlimită este limita temporală, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat număr întreg, necesară pentru a extrage 100 m3.


ANEXA III

Procedura de verificare a conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

În scopul evaluării conformității produselor, menționată la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1.

autoritățile din statele membre testează o singură unitate pentru fiecare model;

2.

se consideră că modelul respectă cerințele aplicabile dacă:

(a)

dacă valorile oferite în informațiile despre produs în conformitate cu prezentul regulament nu sunt mai favorabile pentru producător decât valorile din documentația tehnică, inclusiv din rapoartele de încercare; și

(b)

dacă testarea parametrilor relevanți ai modelului, aplicând toleranțele indicate în tabelul 7, indică conformitatea pentru toți parametrii respectivi;

3.

dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 litera (a), modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament;

4.

dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 litera (b), autoritățile din statele membre selectează pentru testare încă trei unități din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite care au fost indicate ca produse echivalente în documentația tehnică a furnizorului;

5.

se consideră că modelul respectă cerințele aplicabile dacă testarea parametrilor relevanți ai modelului enumerați în tabelul 7 arată conformitatea pentru toți parametrii respectivi;

6.

dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 5, modelul și toate modelele echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament. Autoritățile statului membru trebuie să furnizeze rezultatele testelor și alte informații relevante autorităților din celelalte state membre și Comisiei în termen de o lună de la adoptarea deciziei privind neconformitatea modelului.

Autoritățile din statele membre trebuie să folosească metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Toleranțele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai verificării parametrilor măsurați de către autoritățile statelor membre, reprezentând variațiile permise ale rezultatelor măsurătorilor în cadrul testelor de verificare, și nu pot fi utilizate de către producător pentru a stabili valorile din documentația tehnică, pentru a interpreta aceste valori în vederea obținerii unei clasificări mai bune pe etichete sau pentru a comunica o performanță mai înaltă prin orice mijloace.

Tabelul 7

Toleranțele de verificare

Parametrii măsurați

Toleranțele de verificare

Masa cuptorului de uz casnic (M)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru M cu mai mult de 5 %.

Volumul incintei cuptorului de uz casnic (V)

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru V cu mai mult de 5 %.

ECincintă electrică, ECincintă cu gaz

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru ECincintă electrică, ECincintă cu gaz cu mai mult de 5 %.

ECplită de gătit electrică

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru ECplită de gătit electrică cu mai mult de 5 %.

EEplită de gătit cu gaz

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru EEplită de gătit cu gaz cu mai mult de 5 %.

WBEP, WL

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru WBEP, WL cu mai mult de 5 %.

QBEP, PBEP

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru QBEP, PBEP cu mai mult de 5 %.

Qmax

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru Qmax cu mai mult de 8 %.

Emedie

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată pentru Emedie cu mai mult de 5 %.

Nivelul de putere acustică LWA

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată.

Po, Ps

Valoarea obținută a consumului de putere Po și Ps nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 10 %. Valoarea obținută a consumului de putere Po și Ps care este mai mică sau egală cu 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 0,10 W.


ANEXA IV

Criterii de referință orientative

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, cuptoarele, plitele de gătit și hotele de bucătărie de uz casnic cele mai performante din punct de vedere energetic disponibile pe piață au fost identificate după cum urmează:

Cuptoare de uz casnic

Electrice

EEIincintă = 70,7

Gaz

EEIincintă = 75,4

Plite de gătit de uz casnic

Electrice

ECgătit electric = 169,3

Gaz

EEarzător de gaz = 63,5 %

Hote de bucătărie de uz casnic

Fluxul de aer

FDEhotă = 22

Zgomotul

51dB la 550 m3/h; 57 dB la 750 m3/h


Top