EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012R1179

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta

UL L 337, 11.12.2012, str. 31–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 034 str. 228 - 233

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1179/oj

11.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/31


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012

z dne 10. decembra 2012

o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) ter zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ocena več tokov odpadkov je pokazala, da bi bilo za trge za recikliranje odpadnega stekla koristno, če bi se izdelala posebna merila, na podlagi katerih bi se določalo, kdaj odpadno steklo, pridobljeno iz odpadkov, preneha biti odpadek. Ta merila bi morala zagotavljati visoko raven varstva okolja. Ne bi smela vplivati na razvrščanje odpadnega stekla kot odpadka s strani tretjih držav.

(2)

Glede na poročila Skupnega raziskovalnega središča Evropske Komisije obstajata trg in povpraševanje po odpadnem steklu, ki se uporablja kot surovina v steklarstvu. Odpadno steklo bi zato moralo biti dovolj čisto in izpolnjevati zadevne standarde ali specifikacije, ki jih zahteva steklarska industrija.

(3)

Merila za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek, bi morala zagotavljati, da odpadno steklo iz postopkov predelave izpolnjuje tehnične standarde steklarske industrije, je v skladu z veljavno zakonodajo in standardi, ki veljajo za izdelke, in na splošno nima škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Poročila Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije so pokazala, da predlagana merila za odpadke, ki se uporabljajo kot vhodni material v postopkih predelave, za postopke in tehnike obdelave ter odpadno steklo iz postopkov predelave izpolnjujejo te cilje, saj bi se v skladu z njimi moralo proizvesti odpadno steklo, ki je brez nevarnih lastnosti in v zadostni meri prosto nesteklenih spojin.

(4)

Za zagotovitev skladnosti z merili je treba objaviti informacije o odpadnem steklu, ki ni več odpadek, in izvajati sistem upravljanja.

(5)

Da se bodo lahko izvajalci dejavnosti prilagodili merilom za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek, je treba zagotoviti, da preteče ustrezno obdobje, preden se ta uredba začne uporabljati.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba vzpostavlja merila za določitev, kdaj odpadno steklo, namenjeno proizvodnji steklenih snovi ali predmetov s pretaljevanjem, preneha biti odpadek.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov iz Direktive 2008/98/ES.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„odpadno steklo“ pomeni odpadno steklo, ki nastane pri postopku predelave odpadnega stekla;

2.

„imetnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima v posesti odpadno steklo;

3.

„proizvajalec“ pomeni imetnika, ki odpadno steklo prvič prenese na drugega imetnika kot odpadno steklo, ki ni več odpadek;

4.

„uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem ali sedežem v Uniji, ki pripelje odpadno steklo, ki ni več odpadek, na carinsko območje Unije;

5.

„usposobljeno osebje“ pomeni osebje, ki je zaradi izkušenj ali šolanja usposobljeno za spremljanje in ocenjevanje lastnosti odpadnega stekla;

6.

„vizualni pregled“ pomeni pregled odpadnega stekla, pri katerem se vsi deli pošiljke pregledajo s človekovimi čutili ali katero koli nespecializirano opremo;

7.

„pošiljka“ pomeni serijo odpadnega stekla, ki naj bi jo proizvajalec dobavil drugemu imetniku in je lahko v eni ali več enotah za prevoz, na primer v zabojnikih.

Člen 3

Merila za odpadno steklo

Odpadno steklo preneha biti odpadek, kadar so ob prenosu od proizvajalca do drugega imetnika izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1.

odpadno steklo, ki nastane v postopku predelave, izpolnjuje merila iz oddelka 1 Priloge I;

2.

odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, izpolnjuje merila iz oddelka 2 Priloge I;

3.

odpadek, ki se uporabi kot vhodni material v postopku predelave, je bil obdelan v skladu z merili iz oddelka 3 Priloge I;

4.

proizvajalec izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5;

5.

odpadno steklo je namenjeno proizvodnji steklenih snovi ali predmetov s pretaljevanjem.

Člen 4

Izjava o skladnosti

1.   Proizvajalec ali uvoznik za vsako pošiljko odpadnega stekla izda izjavo o skladnosti po vzorcu iz Priloge II.

2.   Proizvajalec ali uvoznik posreduje izjavo o skladnosti naslednjemu imetniku pošiljke odpadnega stekla. Proizvajalec ali uvoznik izvod izjave o skladnosti hrani vsaj eno leto po datumu izdaje in ga na zahtevo da na voljo pristojnim organom.

3.   Izjava o skladnosti je lahko v elektronski obliki.

Člen 5

Sistem upravljanja

1.   Proizvajalec uporablja sistem upravljanja, s katerim se lahko dokaže izpolnjevanje meril iz člena 3.

2.   Sistem upravljanja vključuje sklop dokumentiranih postopkov za vsakega od naslednjih vidikov:

(a)

spremljanje kakovosti odpadnega stekla, ki nastane pri postopku predelave iz oddelka 1 Priloge I (vključno z vzorčenjem in analizo);

(b)

nadzor sprejemljivosti odpadkov, ki se uporabijo kot vhodni material v postopku predelave v skladu z oddelkom 2 Priloge I;

(c)

spremljanje postopkov in tehnik obdelave iz oddelka 3 Priloge I;

(d)

povratne informacije strank o izpolnjevanju zahtev glede kakovosti odpadnega stekla;

(e)

vodenje evidence rezultatov spremljanja iz točk (a) do (c);

(f)

pregled in izboljšanje sistema upravljanja;

(g)

usposabljanje uslužbencev.

3.   Sistem upravljanja določa tudi posebne zahteve za spremljanje, ki so za vsako merilo določene v Prilogi I.

4.   Organ za ugotavljanje skladnosti iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta (2), ki je pridobil akreditacijo v skladu z navedeno uredbo, ali okoljski preveritelj iz člena 2(20)(b) Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ki je akreditiran ali licenciran v skladu z navedeno uredbo, preveri, ali sistem upravljanja izpolnjuje zahteve iz tega člena. Preverjanje je treba opraviti vsaka tri leta. Le preveritelji s sledečimi akreditacijami ali licencami, ki temeljijo na kodah NACE, kot so določene v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4), imajo dovolj izkušenj za preverjanje, omenjeno v tej uredbi:

* koda NACE 38 (Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin), ali

* koda NACE 23.1 (Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov).

5.   Uvoznik od svojih dobaviteljev zahteva, da uporabljajo sistem upravljanja, ki izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena ter ga je preveril neodvisni zunanji preveritelj.

Dobaviteljev sistem upravljanja bo potrdil organ za ugotavljanje skladnosti, ki ga je akreditiral akreditacijski organ, ki ga je priznani organ iz člena 14 Uredbe (ES) 765/2008 medsebojno uspešno ocenil za opravljanje te dejavnosti, ali okoljski preveritelj, ki ga je akreditiral ali licenciral akreditacijski ali licenčni organ v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009, za katerega prav tako velja medsebojno ocenjevanje iz člena 31 navedene uredbe.

Preveritelji, ki želijo delovati v tretjih državah, morajo pridobiti posebno akreditacijo ali licenco v skladu s specifikacijami iz Uredbe (ES) št. 765/2008 ali Uredbe (ES) št. 1221/2009 ter Sklepom Komisije 2011/832/EU (5).

6.   Proizvajalec na zahtevo omogoči pristojnim organom dostop do sistema upravljanja.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 11. junija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(2)  UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

(3)  UL L 342, 22.12.2009, str. 1.

(4)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 330, 14.12.2011, str. 25.


PRILOGA I

Merila za odpadno steklo

Merila

Zahteve za lastno spremljanje

Oddelek 1.   Kakovost odpadnega stekla, ki nastane pri postopku predelave

1.1

Odpadno steklo bo skladno s specifikacijami stranke, specifikacijo industrije ali standardom za neposredno uporabo v proizvodnji steklenih snovi ali predmetov s pretaljevanjem v steklarskih proizvodnih obratih.

Usposobljeno osebje preveri, da je vsaka pošiljka v skladu z ustreznimi specifikacijami.

1.2

Vsebina sledečih nesteklenih snovi je:

Železo in jeklo: ≤ 50 ppm,

Barvne kovine: ≤ 60 ppm,

nekovinske nesteklene anorganske snovi:

≤ 100 ppm za velikost odpadnega stekla > 1mm,

≤ 1 500 ppm za velikost odpadnega stekla ≤ 1 mm,

Organske snovi: ≤ 2 000 ppm.

Primeri nekovinskih nesteklenih anorganskih snovi so: keramika, kamni, porcelan, pirokeramika.

Primeri organskih snovi so: papir, guma, plastika, tkanine, les.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke.

Reprezentativni vzorci vsega odpadnega stekla, za katere velja pregled, če se pojavijo velike spremembe v postopku delovanja, se v ustreznih časovnih razmikih analizirajo gravimetrično, da se izmeri skupna količina nesteklenih snovi. Nesteklene snovi se analizirajo s tehtanjem potem, ko so bile ob natančnem vizualnem pregledu mehansko ali ročno (kot je ustrezno) ločene od material.

Ustrezna pogostost spremljanja z vzorčenjem se določi ob upoštevanju naslednjih dejavnikov:

pričakovanega vzorca spremenljivosti (na primer na podlagi preteklih rezultatov),

inherentnega tveganja spremenljivosti kakovosti odpadnega stekla, ki se uporablja kot vhodni material v postopku predelave in morebitnih sledečih obdelavah; Predpotrošniško odpadno steklo z zelo predvidljivo sestavo verjetno manj pogosto spremljanje. Odpadno steklo iz zbirke iz več materialov morda potrebuje pogostejše spremljanje,

inherentne natančnosti metode spremljanja,

koliko so rezultati nesteklenih sestavin blizu zgoraj navedenim mejam.

Postopek določanja pogostosti spremljanja je treba dokumentirati kot del sistema upravljanja in mora biti na voljo za presojo.

1.3

Odpadno steklo nima nobenih nevarnih lastnosti iz Priloge III k Direktivi 2008/98/ES. Pri odpadnem steklu so izpolnjene mejne koncentracije iz Odločbe Komisije 2000/532/ES (1), mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi št. 850/2004/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta pa niso presežene.

Usposobljeno osebje opravi vizualni pregled vsake pošiljke. Kadar se pri vizualnem pregledu pojavi sum možnih nevarnih lastnosti, se po potrebi sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi spremljanja, kot sta vzorčenje in testiranje.

Osebje je usposobljeno na področju možnih nevarnih lastnosti odpadnega stekla ter sestavin ali značilnosti, na podlagi katerih lahko prepozna nevarne lastnosti.

Postopek prepoznavanja nevarnih snovi se dokumentira v okviru sistema upravljanja.

Oddelek 2.   Odpadki, uporabljeni kot vhodni material v postopku predelave

2.1

Le odpadki iz zbirke reciklažnega embalažnega stekla, ravnega stekla ali neosvinčenega namiznega pribora se lahko uporabijo kot vhodni material. Zbrano odpadno steklo lahko nenamerno vsebuje manjše količine drugih vrst stekla.

Osebje, usposobljeno na področju prepoznavanja odpadkov, ki vsebujejo steklo in ki ne izpolnjujejo meril iz tega oddelka, preveri sprejemljivost vseh prejetih odpadkov (z vizualnim pregledom), ki vsebujejo steklo, in priložene dokumentacije.

2.2

Odpadki, ki vsebujejo steklo, iz komunalnih mešanih trdnih odpadkov ali odpadkov iz zdravstva, se ne uporabljajo kot vhodni material.

2.3

Nevarni odpadki se ne uporabijo kot vhodni material:

Oddelek 3.   Postopki in tehnike obdelave

3.1

Odpadki, ki vsebujejo steklo, so zbrani, ločeni in predelani in, od tistega trenutka naprej, vedno hranjeni ločeno od drugih odpadkov.

3.2

Vsi postopki obdelave kot so drobljenje, razvrščanje, ločevanje, čiščenje, ki so potrebni za pripravo odpadnega stekla za neposredno uporabo (s postopkom pretaljevanja) v proizvodnji steklenih snovi ali predmetov so bili zaključeni.

 


(1)  UL L 226, 6.9.2000, str. 3.

(2)  UL L 229, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA II

Izjava o skladnosti z merili, da odpadek ni več odpadek, iz člena 4(1)

1.

Proizvajalec/uvoznik odpadnega stekla:

Ime:

Naslov:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

E-naslov:

2.

(a)

Ime ali oznaka kategorije odpadnega stekla v skladu s specifikacijo industrije ali standardom:

(b)

Glavne tehnične določbe specifikacije industrije ali standarda, vključno z izpolnjevanjem zahtev glede kakovosti izdelkov EoW za nesteklene sestavine, tj. vsebina železnih kovin, barvnih kovin, nekovinskih/nesteklenih anorganskih in organskih snovi:

3.

Pošiljka odpadnega stekla je v skladu s specifikacijo industrije ali standardom iz točke 2.

4.

Količina pošiljke v kg:

5.

Proizvajalec odpadnega stekla uporablja sistem upravljanja v skladu z Uredbo (EU) št. 1179/2012, ki ga je potrdil akreditirani organ za ugotavljanje skladnosti ali okoljski preveritelj ali – v primeru uvoza odpadnega stekla, ki preneha biti odpadek, na carinsko območje Unije – neodvisni zunanji preveritelj.

6.

Pošiljka odpadnega stekla izpolnjuje merila iz odstavkov 1 do 3 člena 3 Uredbe (EU) št. 1179/2012.

7.

Material v tej pošiljki je namenjen izključno neposredni uporabi v proizvodnji steklenih snovi ali predmetov v postopku pretaljevanja.

8.

Izjava proizvajalca/uvoznika odpadnega stekla:

potrjujem, da so zgornje informacije po moji najboljši vednosti popolne in točne:

Ime:

Datum:

Podpis:


Na vrh