Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_034_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 34

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.034.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 034

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 054

19

 

 

31978L0176

 

 

 

(78/176/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. veljače 1978. o otpadu iz industrije titan-dioksida

3

1994

L 073

1

 

 

31994D0156

 

 

 

(94/156/EZ)
Odluka Vijeća od 21. veljače 1994. o pristupanju Zajednice Konvenciji o zaštiti morskog okoliša Baltičkog mora iz 1974. (Helsinška konvencija)

9

1996

L 116

26

 

 

31996D0302

 

 

 

(96/302/EZ)
Odluka Komisije od 17. travnja 1996. o utvrđivanju formata u kojemu se dostavljaju informacije u skladu s člankom 8. stavkom 3. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (1)

10

1997

L 022

14

 

 

31997R0120

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 120/97 od 20. siječnja 1997. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 259/93 o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze

12

1999

L 182

1

 

 

31999L0031

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada

14

2000

L 269

34

 

 

32000L0053

 

 

 

Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima

33

2000

L 332

91

 

 

32000L0076

 

 

 

Direktiva 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada

42

2001

L 023

31

 

 

32001D0068

 

 

 

(2001/68/EZ)
Odluka Komisije od 16. siječnja 2001. o utvrđivanju dvije referentne metode mjerenja PCB-a u skladu s člankom 10. točkom (a) Direktive Vijeća 96/59/EZ o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2001) 107)

63

2005

L 094

30

 

 

32005D0293

 

 

 

(2005/293/EZ)
Odluka Komisije od 1. travnja 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za praćenje ciljeva u pogledu ponovne uporabe/oporabe i ponovne uporabe/recikliranja koji su utvrđeni u Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2849) (1)

64

2006

L 102

15

 

 

32006L0021

 

 

 

Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ

68

2008

L 081

65

 

 

32008L0034

 

 

 

Direktiva 2008/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) s obzirom na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

88

2008

L 188

7

 

 

32008R0669

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 669/2008 od 15. srpnja 2008. o ispunjavanju Priloga I.C Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (1)

90

2008

L 312

3

 

 

32008L0098

 

 

 

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1)

99

2009

L 097

8

 

 

32009R0308

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 308/2009 od 15. travnja 2009. o izmjeni u svrhu prilagođavanja znanstvenom i tehničkom napretku priloga III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (1)

127

2009

L 101

25

 

 

32009D0335

 

 

 

(2009/335/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja 2009. o tehničkim smjernicama za uspostavljanje financijskog jamstva u skladu s Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 2798)

131

2009

L 102

7

 

 

32009D0337

 

 

 

(2009/337/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja 2009. o utvrđivanju kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III. Direktivi 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 2856)

132

2009

L 110

39

 

 

32009D0358

 

 

 

(2009/358/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2009. o usklađivanju, redovitoj dostavi informacija i upitniku iz članka 22. stavka 1. točke (a) i članka 18. Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 3011)

137

2009

L 110

46

 

 

32009D0359

 

 

 

(2009/359/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2009. o dopuni definicije inertnog otpada za provedbu članka 22. stavka 1. točke (f) Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 3012)

144

2009

L 110

48

 

 

32009D0360

 

 

 

(2009/360/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2009. o dopuni tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada propisanu Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 3013)

146

2010

L 048

12

 

 

32010D0115

 

 

 

(2010/115/EU)
Odluka Komisije od 23. veljače 2010. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 972) (1)

150

2010

L 088

18

 

 

32010D0205

 

 

 

(2010/205/EU)
Odluka Komisije od 31. ožujka 2010. o upitniku za izvješćivanje u vezi s Uredbom (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari, i izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1955) (1)

155

2010

L 250

1

 

 

32010R0837

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 837/2010 od 23. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

158

2011

L 037

19

 

 

32011D0092

 

 

 

(2011/92/EU)
Odluka Komisije od 10. veljače 2011. o uvođenju upitnika za prvo izvješće o provedbi Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o geološkom skladištenju ugljikova dioksida (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 657) (1)

162

2011

L 181

22

 

 

32011R0661

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 661/2011 od 8. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

168

2011

L 182

2

 

 

32011R0664

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 664/2011 od 11. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenih mješavina otpada u njezin Prilog III.A (1)

171

2011

L 196

2

 

 

32011D0475

 

 

 

(2011/475/EU)
Odluka Vijeća od 22. srpnja 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Liberije o izvršavanju zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu drvnih proizvoda u Europsku uniju

174

2011

L 247

54

 

 

32011D0632

 

 

 

(2011/632/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. rujna 2011. o utvrđivanju upitnika koji se koristi za izvješćivanje o provedbi Direktive 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o spaljivanju otpada (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 6504) (1)

175

2011

L 310

11

 

 

32011D0753

 

 

 

(2011/753/EU)
Odluka Komisije od 18. studenoga 2011. o utvrđivanju pravila i metoda izračuna za provjeru usklađenosti s ciljevima utvrđenim u članku 11. stavku 2. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8165)

180

2011

L 328

49

 

 

32011L0097

 

 

 

Direktiva Vijeća 2011/97/EU od 5. prosinca 2011. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ u pogledu posebnih kriterija za skladištenje elementarne žive koja se smatra otpadom

186

2011

L 336

74

 

 

32011D0854

 

 

 

(2011/854/EU)
Provedbena odluka Komisije od 15. prosinca 2011. o produljenju razdoblja izuzeća tijekom kojeg Rumunjska u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada može uložiti prigovore na pošiljke određenog otpada namijenjenog oporabi u Rumunjskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 9191) (1)

190

2012

L 046

30

 

 

32012R0135

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 135/2012 od 16. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenog nerazvrstanog otpada u Prilog III.B toj Uredbi (1)

191

2012

L 197

38

 

 

32012L0019

 

 

 

Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (1)

194

2012

L 337

31

 

 

32012R1179

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

228

2013

L 021

17

 

 

32013R0057

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 57/2013 od 23. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

234

2013

L 045

13

 

 

32013D0084

 

 

 

(2013/84/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. veljače 2013. o donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) u okviru Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama za štavljenje kože (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 618) (1)

236

2013

L 046

1

 

 

32013D0086

 

 

 

(2013/86/EU)
Odluka Vijeća od 12. veljače 2013. o sklapanju u ime Europske unije Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti (1)

253

2013

L 046

4

 

 

22013A0219(01)

 

 

 

Dopunski protokol iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti

256

2013

L 079

19

 

 

32013R0255

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 255/2013 od 20. ožujka 2013. o izmjeni priloga I.C, VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku (1)

260

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top