Help Print this page 

Document DD_2013_15_034_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 34
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.034.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 034

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 054

19

 

 

31978L0176

 

 

 

(78/176/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. veljače 1978. o otpadu iz industrije titan-dioksida

3

1994

L 073

1

 

 

31994D0156

 

 

 

(94/156/EZ)
Odluka Vijeća od 21. veljače 1994. o pristupanju Zajednice Konvenciji o zaštiti morskog okoliša Baltičkog mora iz 1974. (Helsinška konvencija)

9

1996

L 116

26

 

 

31996D0302

 

 

 

(96/302/EZ)
Odluka Komisije od 17. travnja 1996. o utvrđivanju formata u kojemu se dostavljaju informacije u skladu s člankom 8. stavkom 3. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (1)

10

1997

L 022

14

 

 

31997R0120

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 120/97 od 20. siječnja 1997. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 259/93 o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze

12

1999

L 182

1

 

 

31999L0031

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada

14

2000

L 269

34

 

 

32000L0053

 

 

 

Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima

33

2000

L 332

91

 

 

32000L0076

 

 

 

Direktiva 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada

42

2001

L 023

31

 

 

32001D0068

 

 

 

(2001/68/EZ)
Odluka Komisije od 16. siječnja 2001. o utvrđivanju dvije referentne metode mjerenja PCB-a u skladu s člankom 10. točkom (a) Direktive Vijeća 96/59/EZ o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2001) 107)

63

2005

L 094

30

 

 

32005D0293

 

 

 

(2005/293/EZ)
Odluka Komisije od 1. travnja 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za praćenje ciljeva u pogledu ponovne uporabe/oporabe i ponovne uporabe/recikliranja koji su utvrđeni u Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2849) (1)

64

2006

L 102

15

 

 

32006L0021

 

 

 

Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ

68

2008

L 081

65

 

 

32008L0034

 

 

 

Direktiva 2008/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) s obzirom na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

88

2008

L 188

7

 

 

32008R0669

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 669/2008 od 15. srpnja 2008. o ispunjavanju Priloga I.C Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (1)

90

2008

L 312

3

 

 

32008L0098

 

 

 

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (1)

99

2009

L 097

8

 

 

32009R0308

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 308/2009 od 15. travnja 2009. o izmjeni u svrhu prilagođavanja znanstvenom i tehničkom napretku priloga III.A i VI. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (1)

127

2009

L 101

25

 

 

32009D0335

 

 

 

(2009/335/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja 2009. o tehničkim smjernicama za uspostavljanje financijskog jamstva u skladu s Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 2798)

131

2009

L 102

7

 

 

32009D0337

 

 

 

(2009/337/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja 2009. o utvrđivanju kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III. Direktivi 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 2856)

132

2009

L 110

39

 

 

32009D0358

 

 

 

(2009/358/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2009. o usklađivanju, redovitoj dostavi informacija i upitniku iz članka 22. stavka 1. točke (a) i članka 18. Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 3011)

137

2009

L 110

46

 

 

32009D0359

 

 

 

(2009/359/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2009. o dopuni definicije inertnog otpada za provedbu članka 22. stavka 1. točke (f) Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 3012)

144

2009

L 110

48

 

 

32009D0360

 

 

 

(2009/360/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2009. o dopuni tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada propisanu Direktivom 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 3013)

146

2010

L 048

12

 

 

32010D0115

 

 

 

(2010/115/EU)
Odluka Komisije od 23. veljače 2010. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 972) (1)

150

2010

L 088

18

 

 

32010D0205

 

 

 

(2010/205/EU)
Odluka Komisije od 31. ožujka 2010. o upitniku za izvješćivanje u vezi s Uredbom (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari, i izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1955) (1)

155

2010

L 250

1

 

 

32010R0837

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 837/2010 od 23. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

158

2011

L 037

19

 

 

32011D0092

 

 

 

(2011/92/EU)
Odluka Komisije od 10. veljače 2011. o uvođenju upitnika za prvo izvješće o provedbi Direktive 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o geološkom skladištenju ugljikova dioksida (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 657) (1)

162

2011

L 181

22

 

 

32011R0661

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 661/2011 od 8. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

168

2011

L 182

2

 

 

32011R0664

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 664/2011 od 11. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenih mješavina otpada u njezin Prilog III.A (1)

171

2011

L 196

2

 

 

32011D0475

 

 

 

(2011/475/EU)
Odluka Vijeća od 22. srpnja 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Liberije o izvršavanju zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu drvnih proizvoda u Europsku uniju

174

2011

L 247

54

 

 

32011D0632

 

 

 

(2011/632/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. rujna 2011. o utvrđivanju upitnika koji se koristi za izvješćivanje o provedbi Direktive 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o spaljivanju otpada (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 6504) (1)

175

2011

L 310

11

 

 

32011D0753

 

 

 

(2011/753/EU)
Odluka Komisije od 18. studenoga 2011. o utvrđivanju pravila i metoda izračuna za provjeru usklađenosti s ciljevima utvrđenim u članku 11. stavku 2. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 8165)

180

2011

L 328

49

 

 

32011L0097

 

 

 

Direktiva Vijeća 2011/97/EU od 5. prosinca 2011. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ u pogledu posebnih kriterija za skladištenje elementarne žive koja se smatra otpadom

186

2011

L 336

74

 

 

32011D0854

 

 

 

(2011/854/EU)
Provedbena odluka Komisije od 15. prosinca 2011. o produljenju razdoblja izuzeća tijekom kojeg Rumunjska u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada može uložiti prigovore na pošiljke određenog otpada namijenjenog oporabi u Rumunjskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 9191) (1)

190

2012

L 046

30

 

 

32012R0135

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 135/2012 od 16. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenog nerazvrstanog otpada u Prilog III.B toj Uredbi (1)

191

2012

L 197

38

 

 

32012L0019

 

 

 

Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (1)

194

2012

L 337

31

 

 

32012R1179

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

228

2013

L 021

17

 

 

32013R0057

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 57/2013 od 23. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1)

234

2013

L 045

13

 

 

32013D0084

 

 

 

(2013/84/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. veljače 2013. o donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) u okviru Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama za štavljenje kože (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 618) (1)

236

2013

L 046

1

 

 

32013D0086

 

 

 

(2013/86/EU)
Odluka Vijeća od 12. veljače 2013. o sklapanju u ime Europske unije Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti (1)

253

2013

L 046

4

 

 

22013A0219(01)

 

 

 

Dopunski protokol iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti

256

2013

L 079

19

 

 

32013R0255

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 255/2013 od 20. ožujka 2013. o izmjeni priloga I.C, VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku (1)

260

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top