EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31993R1493

Uredba Sveta (Euratom) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami

UL L 148, 19.6.1993, str. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 12 zvezek 001 str. 155 - 161

Druge posebne izdaje (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, BG, RO, HR)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1493/oj

31993R1493Uradni list L 148 , 19/06/1993 str. 0001 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 2 str. 0160
švedska posebna izdaja: poglavje 12 zvezek 2 str. 0160


Uredba Sveta (Euratom) št. 1493/93

z dne 8. junija 1993

o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členov 31 in 32 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1], oblikovanega po pridobitvi mnenja skupine oseb, ki jo je imenoval Znanstveno-tehnični odbor izmed znanstvenikov iz držav članic,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je dne 2. februarja 1959 Svet sprejel direktive o osnovnih standardih za zaščito zdravja delavcev in splošne javnosti pred nevarnostjo ionizirajočega sevanja [4], kakor so bile spremenjene zlasti z Direktivo 80/836/Euratom [5];

ker mora po členu 3 Direktive 80/836/Euratom vsaka država članica vpeljati obvezno poročanje o aktivnostih, ki vključujejo tveganje zaradi ionizirajočega sevanja; ker se vpričo možnih nevarnosti in drugih ustreznih premislekov zahteva predhodna odobritev takih aktivnosti v primerih, o katerih odloča vsaka država članica;

ker so zato države članice na svojem ozemlju vzpostavile sisteme za izpolnitev zahtev iz člena 3 Direktive 80/836/Euratom; ker države članice potemtakem z notranjim nadzorom, ki ga izvajajo na podlagi nacionalnih predpisov, skladnih z obstoječimi zahtevami Skupnosti in vsemi ustreznimi mednarodnimi zahtevami, na svojem ozemlju še naprej zagotavljajo primerljivo stopnjo zaščite;

ker za pošiljke radioaktivnih odpadkov med državami članicami, pa tudi za take pošiljke v države Skupnosti in iz njih veljajo posebni ukrepi, določeni z Direktivo 92/3/Euratom [6]; ker morajo države članice najkasneje do 1. januarja 1994 sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za izpolnitev Direktive 92/3/Euratom; ker mora biti vsaka država članica odgovorna za zagotavljanje primernega ravnanja s svojimi radioaktivnimi odpadki;

ker zaradi odprave mejnih kontrol v Skupnosti s 1. januarjem 1993 pristojni organi v državah članicah nimajo več podatkov, ki so jih pred tem dobili s temi kontrolami pošiljk radioaktivnih snovi; ker je potrebno, da pristojni organi zaradi varstva pred sevanjem prejmejo za neprekinjeno opravljanje kontrol isto raven podatkov kakor prej; ker bi sistem Skupnosti prijav in zagotavljanja podatkov poenostavil vzdrževanje nadzora varstva pred sevanjem; ker je za pošiljke zaprtih virov in radioaktivnih odpadkov potreben sistem predhodne prijave;

ker za posebne cepljive snovi, kot jih opredeljuje člen 197 Pogodbe ESAE, veljajo določila poglavja VII pod naslovom II Pogodbe — Nadzorni ukrepi; ker za prevoz takih snovi veljajo obveznosti držav članic in Komisije po Mednarodni konvenciji o fizični zaščiti jedrskih snovi (MAAE 1980);

ker ta uredba v ničemer ne vpliva na zagotavljanje podatkov in kontrol, ki niso povezani z varstvom pred sevanjem,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba se uporablja za pošiljke zaprtih in drugih virov sevanja med državami članicami, kadar količina in koncentracija presega ravni, določene v členu 4(a) in (b) Direktive 80/836/Euratom. Uredba se uporablja za pošiljke radioaktivnih odpadkov med državami članicami, kot to določa Direktiva 92/3/Euratom.

2. V primeru jedrskih snovi vsaka država članica na svojem ozemlju izvaja potreben nadzor za zagotovitev, da vsak prejemnik takih snovi, ki so predmet pošiljke iz druge države članice, upošteva nacionalne predpise, ki izvajajo člen 3 Direktive 80/836/Euratom.

Člen 2

Za namene te uredbe:

- prevoz pomeni prevozne operacije od kraja izvora do namembnega kraja, z nakladanjem in razkladanjem radioaktivnih snovi vred,

- imetnik radioaktivnih snovi pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki je, preden pošiljko odpošlje, po nacionalnem pravu zakonsko odgovorna za takšne snovi in namerava poslati pošiljko prejemniku,

- prejemnik radioaktivnih snovi pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki ji je takšen material poslan,

- je pomen zaprtega vira sevanja opredeljen v Direktivi 80/836/Euratom,

- drug ustrezni vir sevanja pomeni katero koli radioaktivno snov, ki ni zaprti vir sevanja za neposredno ali posredno uporabo ionizirajočega sevanja v medicini, veterini, industriji, kmetijstvu ali v komercialne in raziskovalne namene,

- je pomen radioaktivnih odpadkov opredeljen v Direktivi 92/3/Euratom,

- jedrske snovi pomenijo posebne cepljive snovi, snovi vira in rude, kot jih določa člen 197 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

- pristojni organi pomenijo vsak organ v državi članici, odgovoren za uporabo te uredbe ali upravne postopke v zvezi z njo, ali katerikoli drug organ, ki ga določi država članica,

- je pomen aktivnosti opredeljen v Direktivi 80/836/Euratom.

Člen 3

Pregledi pošiljk zaprtih virov, drugih ustreznih virov in radioaktivnih odpadkov med državami članicami v skladu s pravom Skupnosti in notranjim pravom zaradi varstva pred sevanjem se opravijo kot del nadzornih postopkov, ki se uporabljajo nediskriminatorno na celotnem ozemlju države članice.

Člen 4

1. Imetnik zaprtih virov sevanja ali radioaktivnih odpadkov, ki namerava odposlati pošiljko takih zaprtih virov ali odpadkov ali se dogovoriti za odpravo take pošiljke, pridobi predhodno pisno izjavo prejemnika radioaktivnih snovi, ki izkazuje, da prejemnik v državi članici, v katero je pošiljka namenjena, izpolnjuje vsa veljavna določila, ki izvajajo člen 3 Direktive 80/836/Euratom, in vse ustrezne nacionalne pogoje za varno skladiščenje, uporabo ali odlaganje take vrste virov ali odpadkov.

Izjava se izda v obliki standardnih dokumentov, ki so določeni s Prilogama I in II k tej uredbi.

2. Izjavo iz odstavka 1 prejemnik pošlje pristojnemu organu države članice, v katero mora pošiljka prispeti. Pristojni organ s svojim žigom na dokumentu potrdi, da je z izjavo seznanjen, potem pa prejemnik pošlje izjavo imetniku pošiljke.

Člen 5

1. Izjava iz člena 4 se lahko nanaša na več kakor eno pošiljko, pod pogojem:

- da imajo zaprti viri ali radioaktivni odpadki, na katere se nanaša, bistveno enake fizikalne in kemične lastnosti,

- da stopnje radioaktivnosti zapečatenega izvornega materiala ali radioaktivnih odpadkov, na katere se nanaša, ne presegajo stopenj, ki so določene v izjavi,

- da pošiljke pošilja isti imetnik istemu prejemniku in da so pri tem vključeni isti pristojni organi.

2. Izjava velja za čas, ki ni daljši od treh let od datuma žiga pristojnega organa, kot je določeno v členu 4(2).

Člen 6

Imetnik zaprtih virov, drugih ustreznih virov in radioaktivnih odpadkov, ki je poslal pošiljko s takimi viri ali odpadki ali se je dogovoril za tako pošiljanje, v 21 dneh po zaključku vsakega četrtletja pristojnim organom države članice, v katero je bila pošiljka odposlana, predloži naslednje podatke o dostavi v preteklem četrtletju:

- imena in naslove prejemnikov,

- skupno aktivnost pri radioaktivnem nuklidu, dobavljenem vsakemu prejemniku, in število opravljenih dobav,

- najvišjo posamezno količino vsakega radioaktivnega nuklida, dobavljenega vsakemu prejemniku,

- vrsto snovi: zaprte vire, druge ustrezne vire ali radioaktivne odpadke.

Prvo četrtletno poročilo obsega obdobje od 1. julija do 30. septembra 1993.

Člen 7

Pristojni organi držav članic sodelujejo pri zagotavljanju uporabe in izvajanja te uredbe.

Člen 8

Države članice Komisiji najkasneje do 1. julija 1993 pošljejo ime(na) in naslov(e) pristojnih organov, ki so opredeljeni v členu 2, ter vse potrebne podatke za hitro komunikacijo z njimi.

Države članice pošiljajo Komisiji vse spremembe takih podatkov.

Komisija te podatke in njihove spremembe sporoči vsem pristojnim organom v Skupnosti in jih z vsemi spremembami objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 9

Nič v tej uredbi ne vpliva na obstoječe nacionalne predpise in mednarodne sporazume o prevozu radioaktivnih snovi, vključno s tranzitom.

Člen 10

Nič v tej uredbi ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 92/3/Euratom.

Člen 11

1. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Ta uredba se s 1. januarjem 1994 preneha uporabljati za radioaktivne odpadke.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 8. junija 1993

Za Svet

Predsednik

N. Helveg Petersen

[1] UL C 347, 31.12.1992, str. 17.

[2] UL 150, 31.5.1993.

[3] UL C 19, 25.1.1993, str. 13.

[4] UL L 11, 20.2.1959, str. 221/59.

[5] UL L 246, 17.9.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 84/467/Euratom (UL L 265, 5.10.1984, str. 4).

[6] UL L 35, 12.2.1992, str. 24.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POŠILJKA Z ZAPRTIMI VIRI MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE SKUPNOSTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POŠILJKA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE SKUPNOSTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Na vrh