EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1493

1993 m. birželio 8 d. Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 1493/93 dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo tarp valstybių narių

OJ L 148, 19.6.1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 8 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1493/oj

31993R1493Oficialusis leidinys L 148 , 19/06/1993 p. 0001 - 0007
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0160
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 12 tomas 2 p. 0160


Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1493/93

1993 m. birželio 8 d.

dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo tarp valstybių narių

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 31 ir 32 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1], parengtą gavus ekspertų grupės, Mokslo ir technikos komiteto sudarytos iš valstybių narių mokslininkų, nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi 1959 m. vasario 2 d. Taryba patvirtino direktyvas, nustatančias pagrindinius standartus, siekiant apsaugoti darbuotojus ir visą visuomenę nuo jonizuojančios spinduliuotės keliamo pavojaus [4], su pakeitimais, padarytais pirmiausia Direktyva 80/836/Euratomas [5];

kadangi pagal Direktyvos 80/836/Euratomas 3 straipsnį kiekviena valstybė narė privalo pateikti ataskaitas apie savo veiklą, susijusią su jonizuojančios spinduliuotės keliamu pavojumi; kadangi dėl galimo pavojaus ir kitų su tuo susijusių priežasčių šiai veiklai reikia išankstinio leidimo, jei taip nusprendžia kiekviena valstybė narė;

kadangi, siekdamos vykdyti Direktyvos 80/836/Euratomas 3 straipsnio reikalavimus, valstybės narės savo teritorijose sukūrė sistemas; kadangi valstybės narės atitinkamą apsaugos lygį savo teritorijose užtikrina vidaus kontrolės priemonėmis, kurias taiko remdamosi nacionaliniais kriterijais, atitinkančiais Bendrijos ir tarptautinius reikalavimus;

kadangi radioaktyviųjų atliekų vežimui tarp valstybių narių bei įvežimui į Bendriją ir išvežimui iš jos taikomi ypatingi reikalavimai, numatyti Direktyva 92/3/Euratomas [6]; kadangi valstybės narės ne vėliau kaip nuo 1994 metų sausio 1 dienos turi pradėti taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi Direktyvos 92/3/Euratomas; kadangi kiekviena valstybė narė atsako už tinkamą savo radioaktyviųjų atliekų tvarkymą;

kadangi nuo 1993 metų sausio 1 dienos panaikinus pasienio kontrolės postus Bendrijoje valstybių narių kompetentingos institucijos neteko galimybės gauti informaciją apie radioaktyviųjų medžiagų vežimą; kadangi suinteresuotos kompetentingos institucijos turi gauti tokio pat lygio informaciją, kokią gaudavo anksčiau, kad galėtų toliau vykdyti apsaugos nuo radiacijos kontrolę; kadangi Bendrijos deklaravimo ir informacijos sistema turi palengvinti apsaugos nuo radiacijos kontrolę; kadangi sandariųjų šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimui būtina išankstinio deklaravimo sistema;

kadangi specialiosioms skiliosioms medžiagoms, nurodytoms EAEB sutarties 197 straipsnyje, taikomas šios Sutarties II antraštinės dalies VII skyrius — Saugumo kontrolė; kadangi tokių medžiagų vežimui valstybės narės ir Komisija yra įpareigotos pagal Tarptautinę konvenciją dėl branduolinių medžiagų fizinės apsaugos (TATENA 1980);

kadangi šis reglamentas nedaro įtakos informacijos teikimui ir kontrolės priemonėms, numatytoms ne apsaugai nuo radiacijos, o kitiems atvejams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Šis reglamentas taikomas sandariųjų ir kitų šaltinių vežimui tarp valstybių narių, kai kiekiai ir koncentracijos viršija Direktyvos 80/836/Euratomas 4 straipsnio a ir b punktuose nurodytą lygį. Jis taip pat taikomas radioaktyviųjų atliekų, kurioms taikoma Direktyva 92/3/Euratomas, vežimui tarp valstybių narių.

2. Jei vežamos branduolinės medžiagos, kiekviena valstybė narė savo teritorijoje imasi visų būtinų kontrolės priemonių, kad kiekvienas tokių medžiagų, kurios turi būti vežamos iš kitos valstybės narės, gavėjas laikytųsi Direktyvos 80/836/Euratomas 3 straipsnį įgyvendinančių nacionalinių nuostatų.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

- "vežimas" reiškia radioaktyviųjų medžiagų transportavimą iš kilmės vietos į paskirties vietą, įskaitant jų pakrovimą ir iškrovimą,

- "radioaktyviųjų medžiagų turėtojas" reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris pagal nacionalinę teisę yra teisiškai atsakingas už šias medžiagas ir ketina nuvežti jas gavėjui,

- "radioaktyviųjų medžiagų gavėjas" reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuriam vežama tokia medžiaga,

- "sandarusis šaltinis" turi tokią pat reikšmę, kaip ir Direktyvoje 80/836/Euratomas,

- "kitas šaltinis" reiškia bet kurią radioaktyviąją medžiagą, kuri nėra sandarusis šaltinis ir kurios jonizuojanti spinduliuotė tiesiogiai ar netiesiogiai panaudota medicinos, veterinarijos, pramonės, prekybos, mokslo tyrimo arba žemės ūkio srityse,

- "radioaktyviosios atliekos" turi tokią pat reikšmę, kaip ir Direktyvoje 92/3/Euratomas,

- "branduolinės medžiagos" reiškia specialias skiliąsias medžiagas, šaltinio medžiagas ir rūdas, apibrėžtas EAEB sutarties 197 straipsnyje,

- "kompetentinga institucija" reiškia bet kurią instituciją, kuri valstybėje narėje yra atsakinga už šio reglamento taikymą ar administravimą arba bet kurią kitą valstybės narės paskirtą instituciją,

- "veikla" turi tokią pat reikšmę, kaip ir Direktyvoje 80/836/Euratomas.

3 straipsnis

Sandariųjų šaltinių, kitų šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų vežimo tarp valstybių narių kontrolė pagal Bendrijos ar nacionalinę teisę radiacinės saugos tikslu vykdoma kaip dalis kontrolės procedūrų, taikomų nediskriminaciniu būdu visoje valstybės narės teritorijoje.

4 straipsnis

1. Sandariųjų šaltinių ar radioaktyviųjų atliekų turėtojas, ketinantis vežti tokį šaltinį ar atliekas arba pasiruošti tokiam vežimui, turi gauti radioaktyviųjų medžiagų gavėjo išankstinę raštišką deklaraciją, kad tas gavėjas įvykdė visas paskirties valstybėje narėje taikomas Direktyvos 80/836/Euratomas 3 straipsnį įgyvendinančias nuostatas ir atitinkamus nacionalinius reikalavimus dėl tos klasės šaltinio ar atliekų saugaus saugojimo, panaudojimo ar laidojimo.

Deklaracija parengiama pagal tipinius dokumentus, pateiktus šio reglamento I ir II prieduose.

2. 1 dalyje minimą deklaraciją gavėjas išsiunčia tos valstybės narės, į kurią numatyta vežti, kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija savo spaudu ant dokumento patvirtina, kad atkreipė dėmesį į deklaraciją, ir tuomet gavėjas išsiunčia deklaraciją turėtojui.

5 straipsnis

1. Šio reglamento 4 straipsnyje minėta deklaracija gali būti taikoma daugiau negu vienai siuntai, jei:

- joje minimi sandarieji šaltiniai ar radioaktyviosios atliekos turi tas pačias fizines ir chemines savybes,

- joje minimi sandarieji šaltiniai arba radioaktyviosios atliekos neviršija nurodytų deklaracijoje aktyvumo ribų ir

- siuntas veža tas pats turėtojas tam pačiam gavėjui, o vežant dalyvauja tos pačios kompetentingos institucijos.

2. Deklaracija galioja ne ilgiau kaip trejus metus nuo tos dienos, kai pagal 4 straipsnio 2 dalį kompetentinga institucija uždėjo savo spaudą.

6 straipsnis

Sandariųjų šaltinių, kitų šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų turėtojas, kuris vežė tokius šaltinius ar atliekas arba rengė tokį vežimą, per 21 dieną nuo kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos pateikia paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai tokią informaciją apie vežamas siuntas per visą ketvirtį:

- gavėjų pavadinimai ir adresai,

- kiekvienam gavėjui pristatyto kiekvieno radionuklido bendras aktyvumas ir tokių pristatymų skaičius,

- kiekvienam gavėjui pristatyto radionuklido didžiausias vienkartinis aktyvumas,

- medžiagos tipas: sandarusis šaltinis, kitas šaltinis ar radioaktyviosios atliekos.

Pirmas tokios ataskaitos etapas apima laikotarpį nuo 1993 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.

7 straipsnis

Valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kad užtikrintų šio reglamento taikymą ir vykdymą.

8 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 1993 m. liepos 1 d. praneša Komisijai 2 straipsnyje nurodytos kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) pavadinimą (-us) ir adresą (-us), bei visą būtiną informaciją, kad būtų galima operatyviai susisiekti su ta institucija.

Valstybės narės praneša Komisijai visus tos informacijos pakeitimus.

Komisija šią informaciją ir visus jos pakeitimus praneša visoms kompetentingoms institucijoms Bendrijoje ir skelbia ją su visais pakeitimais Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Niekas šiame reglamente neturi įtakos galiojančioms nacionalinėms nuostatoms ir tarptautiniams susitarimams dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo, įskaitant tranzitą.

10 straipsnis

Niekas šiame reglamente nepanaikina įsipareigojimų ir teisių, susijusių su Direktyva 92/3/Euratomas.

11 straipsnis

1. Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Radioaktyviosioms atliekoms šis reglamentas nebetaikomas nuo 1994 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1993 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. Helveg Petersen

[1] OL C 347, 1992 12 31, p. 17.

[2] OL 150, 1993 5 31.

[3] OL C 19, 1993 1 25, p. 13.

[4] OL L 11, 1959 2 20, p. 221/59.

[5] OL L 246, 1980 9 17, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 84/467/Euratomas (OL L 265, 1984 10 5, p. 4).

[6] OL L 35, 1992 2 12, p. 24.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top