EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32001L0114

Direktiva Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi

UL L 15, 17.1.2002, str. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 035 str. 30 - 34
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 227 - 232
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 040 str. 227 - 232
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 008 str. 241 - 245

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/114/oj

32001L0114Uradni list L 015 , 17/01/2002 str. 0019 - 0023


Direktiva Sveta 2001/114/ES

z dne 20. decembra 2001

o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nekatere vertikalne direktive, ki se nanašajo na živila, je treba poenostaviti, da se upoštevajo samo bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vanje vključeni proizvodi, da se omogoči prost pretok navedenih proizvodov na notranjem trgu skladno z zaključki Evropskega sveta v Edinburgu 11. in 12. decembra 1992, kakor so jih potrdili zaključki Evropskega sveta v Bruslju 10. in 11. decembra 1993.

(2) Direktivo Sveta 76/118/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na nekatere vrste delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi [4], je upravičilo dejstvo, da razlike v nacionalnih zakonodajah o konzerviranem mleku lahko povzročijo nepošteno konkurenco, ki bi lahko zavedla potrošnike in s tem neposredno vplivala na vzpostavitev in delovanje skupnega trga.

(3) Direktiva 76/118/EGS se je oblikovala zato, da opredeli pojme in skupna pravila o sestavi, proizvodnih specifikacijah in označevanju nekaterih vrst konzerviranega mleka, da se zagotovi njegov prosti pretok v Skupnosti.

(4) Direktivo 76/118/EGS bi bilo treba uskladiti s splošno zakonodajo Skupnosti oživilih, zlasti z zakonodajo o označevanju, dovoljenih aditivih, higieni in zdravstvenih pravilih, določenih v Direktivi Sveta 92/46/EGS [5].

(5) Zaradi jasnosti bi bilo treba Direktivo 76/118/EGS preoblikovati, da bi bila pravila o pogojih za proizvodnjo in promet nekaterih vrst delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi dostopnejša.

(6) Splošna pravila o označevanju živil, določena v Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta [6], bi bilo treba uporabljati pod nekaterimi pogoji.

(7) Ob upoštevanju Direktive Sveta 90/496/EGS z dne 24. septembra 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil [7] je dodajanje vitaminov proizvodom, opredeljenim v tej direktivi, dovoljeno v nekaterih državah članicah. Vendar pa se ne more sprejeti nobena odločba, ki bi tako dovoljenje razširila na celo Skupnost. Države članice lahko torej dovolijo ali prepovejo dodajanje vitaminov svojim nacionalnim proizvodom, čeprav je prost pretok blaga v Skupnosti v vsakem primeru zagotovljen skladno s pravili in načeli, ki izhajajo iz Pogodbe.

(8) Za proizvode namenjene dojenčkom, se uporablja Direktiva Komisije 91/321/EGS z dne 14. maja 1991 o hrani za dojenčke in male otroke [8].

(9) Skladno z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti, določenima s členom 5 Pogodbe, države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja opredelitve skupnih pojmov in pravil za zadevne proizvode in uskladitve določb s splošno zakonodajo Skupnosti o živilih ter ga zato lahko, zaradi narave te direktive, bolje doseže Skupnost. Ta direktiva ne določa več, kolikor je potrebno, da se doseže navedeni cilj.

(10) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za uveljavljanje pooblastil za izvajanje, ki so bila prenesena na Komisijo [9].

(11) Da se prepreči nastajanje novih ovir za prost pretok, bi se morale države članice v zvezi z zadevnimi proizvodi vzdržati sprejemanja nacionalnih določb, ki niso predvidene s to direktivo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva se uporablja za delno ali v celoti dehidrirano konzervirano mleko, opredeljeno v Prilogi I.

Člen 2

Države članice lahko ob upoštevanju Direktive 90/496/EGS dovolijo dodajanje vitaminov proizvodom, opredeljenim v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 3

Direktiva 2000/13/ES se uporablja za proizvode, opredeljene v Prilogi I, pod naslednjimi pogoji.

1. (a) (a) Imena proizvodov navedena v Prilogi I, se uporabljajo samo za proizvode iz priloge, in se brez vpliva na pododstavek (b) uporabijo v prometu za njihovo poimenovanje;

(b) kot drugo možnost za imena proizvodov iz pododstavka (a) Priloga II zagotavlja seznam posebnih poimenovanj. Ta poimenovanja se lahko uporabijo v jeziku in pod pogoji, določenimi v Prilogi II.

2. Oznaka mora navajati odstotek mlečne maščobe, izražen z maso glede na končni proizvod, razen v primeru proizvodov, opredeljenih v Prilogi I(1)(d) in (g) in Prilogi I(2)(d), ter odstotek ekstrakta mleka v prahu brez maščobe v primeru proizvodov, opredeljenih v Prilogi I(1). Ti podatki se navedejo zraven trgovskega imena.

3. V primeru proizvodov, opredeljenih v Prilogi I(2), mora oznaka navajati priporočila glede metode razredčevanja ali rekonstitucije, vključno s podrobnostmi o vsebnosti maščobe v tako razredčenem ali rekonstituiranem proizvodu.

4. Kadar se proizvodi, ki tehtajo manj kot 20 g na enoto, pakirajo v zunanjo embalažo, je treba podrobne podatke, potrebne po tem členu, navesti samo na zunanji embalaži, razen poimenovanja, potrebnega po točki 1(a).

5. Oznaka na proizvodih, opredeljena v Prilogi I(2), navaja, da proizvod "ni namenjen za prehrano dojenčkov, mlajših od 12 mesecev".

Člen 4

Za proizvode, opredeljene v prilogah I in II, države članice ne sprejmejo nacionalnih določb, ki jih ta direktiva ne predvideva.

Člen 5

Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, ki se nanašajo na spodnje zadeve, se sprejmejo skladno s predpisanim postopkom iz člena 6(2):

- usklajevanje te direktive s splošno zakonodajo Skupnosti o živilih,

- prilagajanje tehničnemu napredku.

Člen 6

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za živila (v nadaljnjem besedilu "Odbor"), ustanovljen s členom 1 Sklepa 69/414/EGS [10].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 7

Direktiva 76/118/EGS se razveljavi z dne 17. julija 2003.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se razlagajo kot sklicevanja na to direktivo.

Člen 8

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 17. julijem 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Navedeni ukrepi se uporabljajo, da:

- se dovoli promet s proizvodi, opredeljenimi v Prilogi I, če so skladni z opredelitvami in pravili, določenimi v tej direktivi, z dne 17. julija 2003,

- se prepove promet s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo, z dne 17. julija 2004.

Vendar se promet s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo, a so bili pred 17. julijem 2004 označeni skladno z Direktivo 76/118/EGS, dovoli do razprodaje zalog.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 9

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 10

Ta Direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2001

Za Svet

Predsednik

C.Picqué

[1] UL C 231, 9.8.1996, str. 20.

[2] UL C 279, 1.10.1999, str. 95.

[3] UL C 56, 24.2.1997, str. 20.

[4] UL L 24, 30.1.1976, str. 49. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[5] UL L 268, 14.9.1992, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 94/71/ES (UL L 368, 31.12.1994, str. 33).

[6] UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

[7] UL L 276, 6.10.1990, str. 40.

[8] UL L 175, 4.7.1991, str. 35. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/50/ES (UL L 139, 2.6.1999, str. 29).

[9] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[10] UL L 291, 19.11.1969, str. 9.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

DEFINICIJE IN IMENA PROIZVODOV

1. Delno dehidrirano mleko

Pomeni tekoč proizvod, sladkan ali ne, pridobljen neposredno z delno odstranitvijo vode iz mleka, iz v celoti ali delno posnetega mleka ali mešanice teh proizvodov, ki lahko vsebujejo smetano ali v celoti dehidrirano mleko ali obeh, pri čemer v končnem proizvodu,dodano v celoti dehidrirano mleko, ne presega 25 % skupne suhe snovi mleka.

- Vrste nesladkanega kondeziranega mleka

(a) Kondenzirano mleko z visoko vsebnostjo maščobe

Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 15 % (m/m) maščobe in najmanj 26,5 % skupne suhe snovi mleka.

(b) Kondenzirano mleko

Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 7,5 % (m/m) maščobe in najmanj 25 % skupne suhe snovi mleka.

(c) Kondenzirano mleko, delno posneto

Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 1 % (m/m) in manj kot 7,5 % (m/m) maščobe ter najmanj 20 % skupne suhe snovi mleka.

(d) Kondenzirano mleko, posneto

Delno dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1 %(m/m)maščobe in najmanj 20 % skupne suhe snovi mleka.

- Vrste sladkanega kondeziranega mleka

(e) Sladkano kondenzirano mleko

Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje najmanj 8 % (m/m) maščobe in najmanj 28 % skupne suhe snovi mleka.

(f) Sladkano kondenzirano mleko, delno posneto

Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor ali ekstra beli sladkor), ki vsebuje najmanj 1 %(m/m) in manj kot 8 % (m/m) maščobe ter najmanj 24 % skupne suhe snovi mleka.

(g) Sladkano kondenzirano mleko, posneto

Delno dehidrirano mleko s primesjo saharoze (polbeli sladkor, beli sladkor ali ekstra beli sladkor). ki vsebuje največ 1 % (m/m) maščobe in najmanj 24 % skupne suhe snovi mleka.

2. V celoti dehidrirano mleko

Pomeni proizvod v trdni obliki, katerega vsebnost vode ne presega 5 % (m/m) končnega proizvoda, pridobljenega neposredno z odstranitvijo vode iz mleka, iz v celoti ali delno posnetega mleka, iz smetane ali mešanice teh proizvodov.

(a) Sušeno mleko z visoko vsebnostjo maščobe ali mleko v prahu z visoko vsebnostjo maščobe

Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 42(m/m) % maščobe.

(b) Sušeno polno mleko, ali polno mleko v prahu.

Dehidrirano mleko, ki vsebuje najmanj 26 % (m/m) in manj kot 42 % (m/m) maščobe.

(c) Sušeno delno posneto mleko, ali delno posneto mleko v prahu.

Dehidrirano mleko z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 % (m/m) in manj kot 26 % (m/m)

(d) Sušeno posneto mleko ali posneto mleko v prahu.

Dehidrirano mleko, ki vsebuje največ 1,5 % (m/m) maščobe.

3. Postopki obdelave

(a) Dodatna količina laktoze, ki ni večja kot 0,03 % (m/m) končnega proizvoda se dovoli za prizvodnjo proizvodov opredeljenih v 1(e) do (g).

(b) Brez vpliva na Direktivo 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih pravilih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in proizvodov na osnovi mleka se proizvodi iz 1 in 2 konzervirajo:

- s toplotno obdelavo (sterilizacija, UVT, itd.) za proizvode iz 1(a) do (d),

- z dodajanjem saharoze za proizvode iz 1(e) do (g),

- z dehidracijo za proizvode iz 2.

4. Dovoljeni dodatki

Na podlagi člena 2 je dovoljeno dodajanje vitaminov v primeru proizvodov iz te priloge, ob upoštevanju Direktive 90/496/EGS.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POSEBNO POIMENOVANJE ZA NEKATERE PROIZVODE, NAVEDENE V PRILOGI I

(a) Angleški izraz "evaporated milk" pomeni proizvod, opredeljen v Prilogi I(1)(b), ki vsebuje vsaj 9 % (m/m) maščobe in 31 % skupne suhe snovi mleka.

(b) Francoska izraza "lait demie écrémé concentré" in "lait demie écrémé concentré non sucré", španski izraz "leche evaporada semidesnatada", nizozemska izraza "geëvaporeerde halfvolle melk" ali "halfvolle koffimelk" in angleški izraz "evaporated semi-skimmed milk" pomenijo proizvod, opredeljen v Prilogi I(1)(c), ki vsebuje med 4 %(m/m) in 4,5 % (m/m) maščobe in najmanj 24 % skupne suhe snovi mleka.

(c) Danski izraz "kondenseret kaffefløde" in nemški izraz "kondesierte Kaffeesahne" pomenita proizvod, opredeljen v Prilogi I(1)(a).

(d) Danski izraz "flødepulver", nemška izraza "Rahmpulver" in "Sahnepulver", francoski izraz "crème en poudre", nizozemski izraz "roompoeder", švedski izraz "gräddpulver" in finski izraz "kermajauhe" pomenijo proizvod, opredeljen v Prilogi I(2)(a).

(e) Francoski izraz "lait demie écrémé concentré sucré", španski izraz "leche condensada semi desnatada" in nizozemski izraz "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" pomenijo proizvod, opredeljen v Prilogi I(1)(f), ki vsebuje med 4 (m/m) % in 4,5 (m/m) % maščobe in najmanj 28 % skupne suhe snovi mleka.

(f) Francoski izraz "lait demie écrémé en poudre", nizozemski izraz "halfvolle melkpoeder" in angleška izraza "semi-skimmed milk powder" ali "dried semi-skimmed milk" pomenijoproizvod, opredeljen v Prilogi I(2)(c) z vsebnostjo maščobe med 14 in 16 %.

(g) Portugalski izraz "leite em pó meio gordo" pomeni proizvod, opredeljen v Prilogi I(2)(c) z vsebnostjo maščobe med 13 in 26 %.

(h) Nizozemski izraz "koffimelk" pomeni proizvod, opredeljen v Prilogi I(1)(b).

(i) Finski izraz "rasvaton maitojauhe" pomeni proizvod, opredeljen v Prilogi I(2)(d).

(j) Španski izraz "leche en polvo semidesnatada" pomeni proizvod, opredeljen v Prilogi I(2)(c) z vsebnostjo maščobe med 10 in 16 %.

--------------------------------------------------

Na vrh