EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994L0028

Padomes Direktīva 94/28/EK (1994. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem

OV L 178, 12.7.1994., 66./68. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 059 Lpp. 31 - 34
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 059 Lpp. 31 - 34
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 238 - 240
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 109 - 111
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 109 - 111
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 179 - 181

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2018; Atcelts ar 32016R1012 . Jaunākā konsolidētā versija: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/28/oj

31994L0028Oficiālais Vēstnesis L 178 , 12/07/1994 Lpp. 0066 - 0068
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 59 Lpp. 0031
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 59 Lpp. 0031


Padomes Direktīva 94/28/EK

(1994. gada 23. jūnijs),

ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Kopienas dibināšanu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā tīršķirnes dzīvnieku audzēšana vispār ir parasta lauksaimniecības darbu daļa; tā kā tā veido ienākumu avotu daļai lauksaimnieku;

tā kā tīršķirnes dzīvnieki kā dzīvi dzīvnieki ir iekļauti Līguma II pielikuma sarakstā;

tā kā ir izstrādāti Kopienas līmenī saskaņoti noteikumi attiecībā uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar visiem dzīvniekiem, jo īpaši ar liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgu dzimtas dzīvniekiem;

tā kā šajā sakarībā Padome pieņēmusi 1977. gada 25. jūlija Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu dzīvniekiem [4], 1988. gada 19. decembra Direktīvu 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, ko piemēro cūku dzimtas sugu vaisliniekiem [5], 1989. gada 30. maija Direktīvu 89/361/EEK par tīršķirnes aitām un kazām [6], 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem [7], un 1991. gada 25. marta Direktīvu 91/174/EEK, kas nosaka zootehniskās un ģenealoģiskās prasības tirdzniecībai ar tīršķirnes dzīvniekiem [8];

tā kā lai jo īpaši nodrošinātu tīršķirnes mājlopu audzēšanas racionālu attīstību un tādējādi palielinātu produktivitāti šajā sektorā, Kopienas līmenī būtu jānosaka principi, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, ko piemēro šo dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju importēšanai no trešām valstīm;

tā kā attiecībā uz šajā direktīvā minētajiem dzīvniekiem un produktiem būtu jāpiemēro Padomes 1990. gada 10. decembra Direktīva 90/675/EEK, kas nosaka principus, kuri regulē veterināro pārbaužu organizēšanu produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm [9], un Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/496/EEK, kas nosaka principus, kuri regulē veterināro pārbaužu organizēšanu dzīvniekiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm [10];

tā kā Komisijai būtu jāuztic pienākums pieņemt īstenošanas pasākumus dažās tehniskas dabas jomās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, ko piemēro no trešām valstīm ievestajiem dzīvniekiem, spermai, olšūnām un embrijiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 77/504/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 90/427/EEK un 91/174/EEK un Kopienas lēmumi par šo direktīvu īstenošanu.

2. Šo direktīvu piemēro, neskarot Kopienas noteikumus par dzīvnieku veselību, kas piemērojami no trešām valstīm ievestajiem dzīvniekiem, spermai, olšūnām un embrijiem, kā minēts 1. punktā.

3. Šī direktīva neskar

- tādu noteikumu piemērošanu lopkopībā, kas attiecas uz dažām vielām ar hormonālu vai tireostatisku iedarbību vai uz beta agonistiem,

- 1. punktā minēto dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju importu tehniskiem vai zinātniskiem eksperimentiem, ko veic kompetentu iestāžu uzraudzībā.

4. Šā panta 1. punktā minēto dzīvnieku (ieskaitot tos, uz kuriem neattiecas 1. punkts), olšūnu un embriju importu nedrīkst aizliegt, ierobežot vai aizkavēt tādu zootehnisku vai ģenealoģisku iemeslu dēļ, kas neizriet no šīs direktīvas. Tomēr 1. punktā neminēto dzīvnieku spermas ievešanai piemēro attiecīgās valsts zootehniskos un ģenealoģiskos noteikumus, kamēr tiek pieņemti Kopienas noteikumi.

2. pants

1. Šajā direktīvā "iestādes" nozīmē jebkuru organizāciju, lopu audzēšanas organizāciju, šķirnes dzīvnieku audzētāju apvienību, privātu uzņēmumu vai valsts dienestu, kas attiecīgo sugu un/vai šķirņu sakarā ir atzīta ciltsgrāmatas vai reģistra vešanai saskaņā ar Direktīvu 77/504/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 90/427/EEK un 91/174/EEK attiecīgajiem noteikumiem.

2. Turklāt

a) kā paredzēts attiecīgi piemēro Direktīvu 77/504/EEK, 88/661/EEK un 91/174/EEK 1. panta un Direktīvu 89/361/EEK un 90/427/EEK 2. panta definīcijas;

b) Kombinētajā nomenklatūrā [11] tīršķirnes vaislas zirgi nozīmē reģistrētos zirgus, izņemot kastrētos ērzeļus.

3. pants

1. Šajā direktīvā apstiprināto attiecīgo sugu un/vai šķirņu sakarā, 12. pantā paredzētajā kārtībā, sastāda iestāžu sarakstu par 1. panta 1. punktā minētajiem dzīvniekiem un produktiem un arī par katru trešo valsti.

2. Lai iekļautu trešās valsts iestādi sarakstā, kas paredzēts 1. punktā, tā

a) jāiekļauj sarakstā, ko sastāda trešās valsts kompetentās iestādes un kuru dara zināmu Komisijai un dalībvalstīm;

b) katras sugas un/vai tīršķirnes gadījumā jāatbilst attiecīgajām prasībām, ko Kopienas tiesību akti nosaka Kopienā apstiprinātajām iestādēm un, jo īpaši,

- noteikumiem, ko piemēro ierakstiem un reģistrācijai ciltsgrāmatās vai reģistros,

- noteikumiem, ko piemēro, atzīstot dzīvniekus par piemērotiem vaislai,

- noteikumiem, ko piemēro dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju izmantošanai,

- metodēm, ko izmanto, lai pārbaudītu sniegumu un novērtētu dzīvnieku ciltsvērtību;

c) jābūt trešās valsts oficiāla pārbaudes dienesta uzraudzībā;

d) jāapņemas ierakstīt vai reģistrēt savās ciltsgrāmatās vai reģistros dzīvniekus, spermu, olšūnas un embrijus, un dzīvniekus, kas no tiem rodas, kā minēts 1. panta 1. punktā, kuru izcelsme ir saistīta ar attiecīgo sugu un/vai šķirņu dienestu, kuru atzīst saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

3. Šā panta 1. punktā minēto sarakstu var grozīt 12. pantā paredzētajā kārtībā.

4. Īstenošanas noteikumus, kas izriet no šā panta un jo īpaši no 2. punkta d) apakšpunkta, ja rodas attiecīgs gadījums, pieņem 12. pantā noteiktajā kārtībā.

4. pants

Lai varētu importēt 1. pantā minētos dzīvniekus, tiem ir

- jābūt ierakstītiem vai reģistrētiem ciltsgrāmatā vai reģistrā, ko ved sarakstā iekļautā iestāde, kā minēts 3. panta 1. punktā,

- jāpievieno ģenealoģiskais un zootehniskais sertifikāts, ko sastāda 12. pantā paredzētajā kārtībā,

- jāpievieno pierādījumi, ka minētos dzīvniekus ierakstīs vai reģistrēs Kopienas ciltsgrāmatā vai reģistrā atbilstoši sīki izstrādātiem noteikumiem, kas noteikti 12. pantā paredzētajā kārtībā.

5. pants

Lai varētu importēt spermu, kā minēts 1. pantā, tā ir

- jāņem no dzīvnieka, kas ierakstīts vai reģistrēts ciltsgrāmatā vai reģistrā, ko ved iestāde, kas uzrādīta vienā no 3. panta 1. punktā minētajiem sarakstiem,

- jāņem no dzīvnieka, kuram veiktas sniegumu pārbaudes un ciltsvērtības novērtējums, ko nosaka 12. pantā paredzētajā kārtībā, pamatojoties uz principiem, ko šajā sakarā paredz Kopienas noteikumi,

- tai jāpievieno ģenealoģiskais un zootehniskais sertifikāts, ko sastāda 12. pantā paredzētajā kārtībā.

6. pants

Lai varētu ievest 1. pantā minēto dzīvnieku olšūnas, tās ir

- jāņem no dzīvnieka, kas ierakstīts vai reģistrēts ciltsgrāmatā vai reģistrā, ko ved iestāde, kas uzrādīta vienā no 3. panta 1. punktā minētajiem sarakstiem,

- tām jāpievieno ģenealoģiskais un zootehniskais sertifikāts, ko sastāda 12. pantā paredzētajā kārtībā.

7. pants

Lai varētu ievest 1. pantā minētos embrijus, tie ir

- jāņem no dzīvnieka, kas ierakstīts vai reģistrēts ciltsgrāmatā vai reģistrā, ko ved iestāde, kas uzrādīta vienā no 3. panta 1. punktā minētajiem sarakstiem,

- tiem jāpievieno ģenealoģiskais un zootehniskais sertifikāts, ko sastāda 12. pantā paredzētajā kārtībā.

8. pants

Pēc dalībvalsts pieprasījuma, pievienojot nepieciešamo pamatojumu, vai arī pēc savas iniciatīvas Komisija 12. pantā noteiktajā kārtībā var izvirzīt papildu zootehniskās un ģenealoģiskās prasības attiecībā uz dažu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju importu no trešām valstīm, ņemot vērā konkrēto situāciju šādās trešās valstīs.

9. pants

1. Direktīvu 91/496/EEK piemēro attiecībā uz dzīvniekiem, kā minēts 1. panta 1. punktā.

2. Attiecībā uz spermu, olšūnām un embrijiem, kā minēts 1. panta 1. punktā, piemēro 1990. gada 10. decembra Direktīvu 90/675/EEK.

3. Vajadzības gadījumā, 12. pantā paredzētajā kārtībā pieņem konkrētus, sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus, lai veiktu no šā panta izrietošās zootehniskās pārbaudes.

10. pants

Lai varētu akceptēt sarakstus, kas minēti 3. panta 1. punktā, un noteikumus, ko paredz 4., 5., 6. un 7. pants, Komisijas un dalībvalstu eksperti veic pārbaudes uz vietas.

Dalībvalstu ekspertus, kas atbild par šīm pārbaudēm, ieceļ Komisija pēc dalībvalstu priekšlikuma.

Šīs pārbaudes veic Kopienas interesēs, un tās atbilst izpildes izmaksām.

Šo pārbaužu biežumu un to priekšdarbus nosaka 12. pantā paredzētajā kārtībā.

11. pants

Ar šo Direktīvā 77/504/EEK izdara šādus grozījumus:

- 2. panta otrajā ievilkumā, 3. panta otrajā daļā un 5. pantā terminu "embriji" aizstāj ar terminu "olšūnas un embriji".

12. pants

Izmantojot šajā pantā paredzēto kārtību, ar Lēmumu 77/505/EEK [12] izveidotā Zootehnikas pastāvīgā komiteja rīkojas saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 88/661/EEK 11. pantā.

13. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1995. gada 1. jūlijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. Līdz šajā direktīvā minēto noteikumu īstenošanai, piemēro attiecīgos valsts noteikumus saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

14. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1994. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Moraitis

[1] OV C 306, 11.11.1993., 11. lpp.

[2] OV C 20, 24.1.1994., 518. lpp.

[3] OV C 127, 7.5.1994., 7. lpp.

[4] OV L 206, 12.8.1977., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/174/EEK. (OV L 85, 5.4.1991., 37. lpp.).

[5] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

[6] OV L 153, 6.6.1989., 30. lpp.

[7] OV L 224, 18.8.1990., 55. lpp.

[8] OV L 85, 5.4.1991., 37. lpp.

[9] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu (EEK) Nr. 1601/92 (OV L 173, 27.6.1992., 13. lpp.).

[10] OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 92/438/EEK (OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp.).

[11] 1987. gada 23. jūlija Padomes Regulas par tarifu un statistisko nomenklatūru un par Kopējo muitas tarifu I Pielikums, kuram jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3080/93 (OV L 277, 10.11.1993.).

[12] OV L 206, 12.8.1977., 11. lpp.

--------------------------------------------------

Augša