Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_059_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 59

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 59

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1994 L 174 0014
 

31994R1651

 

Komission asetus (EY) N:o 1651/94, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1994, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1222/94 muuttamisesta

3

 
1994 L 174 0017
 

31994R1653

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1653/94, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1994, Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena syntyneisiin tasavaltoihin vietäväksi tarkoitetun interventiovarastovoin erityismyynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2839/93 muuttamisesta

5

 
1994 L 174 0018
 

31994R1654

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1654/94, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1994, asetuksen (ETY) N:o 1609/88 muuttamisesta asetusten (ETY) N:o 3143/85 ja (ETY) N:o 570/88 nojalla myydyn voin viimeisen varastoonsaapumispäivän osalta

6

 
1994 L 174 0019
 

31994R1655

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1655/94, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1994, vientiin tarkoitetun interventiovarastovoin myyntiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3378/91 muuttamisesta

8

 
1994 L 174 0033
 

31994D0383

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 1994, muihin kuin rakenteeltaan ja tuotantokapasiteetiltaan teollisiin lihavalmisteita valmistaviin laitoksiin sovellettavista perusteista (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/383/EY)

9

 
1994 L 176 0001
 

31994R1662

 

Komission asetus (EY) N:o 1662/94, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1994, kolmansista maista tuotavaa valkosipulia koskevien tuontitodistusten soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/93 muuttamisesta

10

 
1994 L 176 0023
 

31994D0385

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 1994, geneettisesti muunnetusta organismista koostuvan tuotteen, rikkakasvihävitteitä kestävän tupakkalajikkeen ITB 1000 OX siementen, markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY 13 artiklan mukaisesti (94/385/EY)

11

 
1994 L 176 0027
 

31994D0387

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1994, naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (94/387/EY:)

13

 
1994 L 178 0047
 

31994R1682

 

Komission asetus (EY) N:o 1682/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, neuvoston antamissa asetuksissa (ETY) N:o 2328/91, (ETY) N:o 1035/72, (ETY) N:o 1360/78, (ETY) N:o 389/82 ja (ETY) N:o 1696/71 sekä neuvoston antamissa direktiiveissä 72/159/ETY ja 72/160/ETY määriteltyihin yhteisiin toimiin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta rahoitettavia menoja koskevista ilmoituksista

22

 
1994 L 178 0053
 

31994R1683

 

Komission asetus (EY) N:o 1683/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, Azorien ja Madeiran sekä Kanariansaarten riisialan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annettujen asetusten (ETY) N:o 1983/92 ja (ETY) N:o 1997/92 muuttamisesta

28

 
1994 L 178 0066
 

31994L0028

 

Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta

31

 
1994 L 179 0022
 

31994D0432

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1994, neuvoston direktiivin 93/23/ETY soveltamissäännöksistä sikakarjaa ja -tuotantoa koskevien tilastotietojen keruiden osalta (94/432/EY:)

35

 
1994 L 179 0027
 

31994D0433

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1994, neuvoston direktiivin 93/24/ETY soveltamissäännöksistä karjaa ja nauta-alan tuotantoa koskevien tilastotietojen keruiden osalta ja mainitun direktiivin muuttamisesta (94/433/EY:)

40

 
1994 L 179 0033
 

31994D0434

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1994, neuvoston direktiivin 93/25/ETY soveltamista koskevista määräyksistä lammas- ja vuohikarjaa ja kyseisen alan tuotantoa koskevien tilastotietojen keruun osalta (94/434/EY:)

46

 
1994 L 180 0019
 

31994R1707

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1707/94, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1994, viljapohjaisten rehuseosten vientituen myöntämisestä ja ennakolta vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1913/69 ja vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 891/89 muuttamisesta

53

 
1994 L 180 0021
 

31994R1708

 

Komission asetus (EY) N:o 1708/94, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1994, asetuksen (ETY) N:o 1442/93 englanninkielisen toisinnon oikaisemisesta banaanien osalta ja poikkeamisesta vuoden 1995 viitemäärien määrittämiseen ja ilmoittamiseen vahvistetuista tietyistä päivämääristä

55

 
1994 L 180 0040
 

31994D0435

 

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista sianharjasten tuonnissa kolmansista maista (94/435/EY:)

57

 
1994 L 180 0047
 

31994D0437

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1994, alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja erityisluonteesta annettuja todistuksia koskevan tiedekomitean perustamista koskevan päätöksen 93/53/ETY muuttamisesta (94/437/EY)

63

 
1994 L 181 0004
 

31994R1719

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1719/94, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1994, naudanliha-alalla säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta

64

 
1994 L 181 0006
 

31994R1720

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1720/94, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1994, tilakohtaisten enimmäismäärien, kansallisten varantojen ja oikeuksien siirron soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 3567/92 muuttamisesta

66

 
1994 L 181 0008
 

31994R1721

 

Komission asetus (EY) N:o 1721/94, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1994, hedelmä-ja vihannesjalosteiden tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1558/91 muuttamisesta

68

 
1994 L 181 0035
 

31994D0438

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1994, kolmansien maiden tai maiden osien luokittelussa huomioon otettavista lintuinfluenssaa (avian influenza) ja Newcastlen tautia koskevista perusteista tuoreen siipikarjanlihan tuonnin osalta ja päätöksen 93/342/ETY muuttamisesta (94/438/EY)

69

 
1994 L 182 0014
 

31994R1738

 

Komission asetus (EY) N:o 1738/94, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan yleisten ja erityisten interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2456/93 muuttamisesta

74

 
1994 L 182 0015
 

31994R1739

 

Komission asetus (EY) N:o 1739/94, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1994, maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamista koulujen oppilaille koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1842/83 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3392/93 muuttamisesta

75

 
1994 L 182 0018
 

31994R1741

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1741/94, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1994, Madeiran humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2225/92 muuttamisesta

76

 
1994 L 182 0019
 

31994R1742

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1742/94, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1994, Kanariansaarten humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2224/92 muuttamisesta

77

 
1994 L 182 0045
 

31994D0442

 

Komission päätös, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1994, sovittelumenettelyn perustamisesta osaksi Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä (94/442/EY:)

78

 
1994 L 183 0001
 

31994R1752

 

Komission asetus (EY) N:o 1752/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, markkinointivuoden 1993/1994 jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja viikunoiden varastointituen vahvistamisesta

81

 
1994 L 183 0005
 

31994R1754

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1754/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, raakatupakka-alan asetusten (ETY) N:o 3477/92 ja (ETY) N:o 3478/92 muuttamisesta tiettyjen määräpäivien vahvistamisen osalta

83

 
1994 L 183 0007
 

31994R1755

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1755/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 891/89 muuttamisesta

85

 
1994 L 183 0011
 

31994R1757

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1757/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, kolmansista maista tuotavan humalan mukana seuraavien todistusten ja yhteisön todistusten vastaavuudesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3077/78 muuttamisesta

87

 
1994 L 183 0014
 

31994R1758

 

Komission asetus (EY) N:o 1758/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maidolle ja vasikoiden ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1725/79 muuttamisesta

90

 
1994 L 183 0016
 

31994R1759

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1759/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Madeiraan ja Azoreihin liittyvien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunoiden ja sikurin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2165/92 muuttamisesta

92

 
1994 L 183 0017
 

31994R1760

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1760/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Kanariansaariin liittyvien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunoiden osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2168/92 muuttamisesta

93

 
1994 L 183 0046
 

31994D0446

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1994, ihmisten tai eläinten ravinnoksi kelpaamattomien, jalostettavaksi tarkoitettujen luun ja luutuotteiden, sarvien ja sarvituotteiden, kavioiden ja sorkkien ja niistä valmistettujen tuotteiden, lukuun ottamatta näistä tuotteista valmistettuja jauhoja, kolmansista maista tulevan tuonnin vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/446/EY:)

94

 
1994 L 184 0001
 

31994R1770

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1770/94, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1994, erityistoimenpiteiden soveltamista tupakan tuonnissa Kanariansaarten hyväksi koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2179/92 muuttamisesta

98

 
1994 L 184 0016
 

31994D0448

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 1994, Uudesta-Seelannista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista (94/448/EY)

100

 
1994 L 186 0022
 

31994R1786

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1786/94, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1994, tuoreesta kuivattujen luumujen tuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja kuivattujen luumujen tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

111

 
1994 L 186 0033
 

31994R1793

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1793/94, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1994, sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Belgiassa annetun asetuksen (EY) N:o 3337/93 muuttamisesta kymmenennen kerran

113

 
1994 L 186 0035
 

31994R1794

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1794/94, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1994, sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 1393/94 muuttamisesta toisen kerran

116

 
1994 L 187 0008
 

31994D0450

 

Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1994, Tanskan asemasta tarttuvan, verta muodostavan kudoksen kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta tehdyn päätöksen 93/74/ETY muuttamisesta (94/450/EY:)

118

 
1994 L 189 0028
 

31994R1803

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1803/94, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1994, jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja kuivattujen viikunoiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

119

 
1994 L 189 0030
 

31994R1804

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1804/94, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1994, tomaattien tuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tomaattijalosteiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

121

 
1994 L 189 0067
 

31994L0029

 

Neuvoston direktiivi 94/29/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä ja eläinkunnasta peräisin olevien elintarvikkeiden torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annettujen direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

124

 
1994 L 189 0070
 

31994L0030

 

Neuvoston direktiivi 94/30/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteen II muuttamisesta ja enimmäismäärien luettelon vahvistamisesta

128

 
1994 L 189 0088
 

31994D0461

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 1994, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja todistuksista tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnissa tehtyjen päätösten 94/143/EY, 94/187/EY, 94/309/EY, 94/344/EY, 94/446/EY ja 94/435/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/461/EY:)

145

 
1994 L 189 0089
 

31994D0462

 

Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1994, klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Saksassa ja päätöksen 94/178/EY kumoamisesta (94/462/EY:)

147

 
1994 L 190 0021
 

31994D0463

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1994, luettelosta Argentiinan laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan lihavalmisteita yhteisöön, tehdyn päätöksen 86/414/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/463/EY:)

150

 
1994 L 190 0023
 

31994D0464

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1994, luettelosta Uruguayn laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan lihavalmisteita yhteisöön, tehdyn päätöksen 86/473/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/464/EY:)

152

 
1994 L 190 0025
 

31994D0465

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1994, luettelosta Botswanan laitoksista, jotka on hyväksytty tuomaan lihavalmisteita yhteisöön (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/465/EY)

154

 
1994 L 190 0026
 

31994D0466

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1994, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 13 luvun muuttamisesta (94/466/EY)

156

 
1994 L 190 0028
 

31994D0467

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1994, terveystakeiden vahvistamisesta hevoseläinten kuljettamiseksi yhdestä kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan neuvoston direktiivin 91/496/ETY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/467/EY)

159

 
1994 L 191 0005
 

31994R1829

 

Komission asetus (EY) N:o 1829/94, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1994, maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3665/87 muuttamisesta

160

 
1994 L 191 0014
 

31994R1833

 

Komission asetus (EY) N:o 1833/94, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1994, oliiviöljyn interventiokeskusten määrittämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 3130/78 muuttamisesta

162

 
1994 L 192 0009
 

31994R1844

 

Komission asetus (EY) N:o 1844/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta myönnettyä tukea koskevista ja osana neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 866/90 ja (ETY) N:o 867/90 määriteltyjä yhteisiä toimia esitetyistä, rahoitusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

164

 
1994 L 192 0016
 

31994R1845

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1845/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, Madeiran ja Kanariansaarten tiettyjen kasviöljyjen erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidusta hankintataseesta annettujen asetusten (ETY) N:o 2257/92 ja (ETY) N:o 2258/92 muuttamisesta

171

 
1994 L 192 0020
 

31994R1847

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1847/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan yhteisön sekä Bulgarian tasavallan ja Romanian välisillä sopimuksilla määrätystä, tiettyjen vilja-alan tuotteiden vapautuksesta tuontimaksusta annetun asetuksen (EY) N:o 1606/94 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 335/94 kumoamisesta

173

 
1994 L 192 0024
 

31994R1850

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1850/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan yhteisöjen sekä Bulgarian ja Romanian välisissä väliaikaisissa, kauppaa koskevissa sopimuksissa säädettyjen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan tuontijärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kauden 1 päivästä heinäkuuta 1994 30 päivään kesäkuuta 1995 ajaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1389/94 muuttamisesta

175

 
1994 L 192 0025
 

31994R1851

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1851/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, ananassäilykkeiden tuotantotuen sekä ananaksen tuottajille maksettavan vähimmäishinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

177

 
1994 L 194 0008
 

31994R1898

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1898/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, tuottajille persikoista maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemessä tai omassa mehussaan säilöttyjen persikoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

179

 
1994 L 194 0011
 

31994R1899

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1899/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, Williams- ja Rocha-päärynöiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

182

 
1994 L 194 0014
 

31994R1900

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1900/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, omenoiden interventiokynnyksen tason vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

185

 
1994 L 194 0015
 

31994R1901

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1901/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, asetuksen (ETY) N:o 1796/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien viljeltyjen, säilöttyjen herkkusienien tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1707/90 muuttamisesta

186

 
1994 L 194 0016
 

31994R1902

 

Komission asetus (EY) N:o 1902/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, satovuoden 1993 jalostamattomien kuivattujen viikunoiden myynnistä tislaamoteollisuudelle ennalta vahvistettuun hintaan

187

 
1994 L 194 0018
 

31994R1904

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1904/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, kuivattuihin viinirypäleisiin markkinointivuonna 1994/1995 sovellettavan vähimmäistuontihinnan vahvistamisesta sekä perittävästä tasoitusmaksusta mikäli tätä hintaa ei noudateta

189

 
1994 L 194 0021
 

31994R1905

 

Komission asetus (EY) N:o 1905/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, kuivattuja viinirypäleitä koskevista erityisistä toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 399/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

192

 
1994 L 194 0026
 

31994R1906

 

Komission asetus (EY) 1906/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan sekä Bulgarian ja Romanian tasavaltojen välisissä sopimuksissa määrätystä, tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta tuontimaksusta vapauttamisesta annettujen asetusten (EY) N:o 121/94 ja (EY) N:o 1606/94 muuttamisesta

197

 
1994 L 194 0029
 

31994R1907

 

Komission asetus (EY) N:o 1907/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, yksityiskohtaisista säännöistä omenien kulutuksen ja käytön sekä sitrushedelmien kulutuksen lisäämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2282/90 muuttamisesta

200

 
1994 L 194 0032
 

31994R1908

 

Komission asetus (EY) N:o 1908/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994 puuvillan pientuottajien tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2048/90 muuttamisesta

203

 
1994 L 194 0065
 

31994L0037

 

Komission direktiivi 94/37/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1994, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta

204

 
1994 L 194 0085
 

31994D0469

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1994, Kolumbiasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 94/269/EY muuttamisesta (94/469/EY:)

220

 
1994 L 194 0096
 

31994D0474

 

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1994, BSE:hen liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätösten 89/469/ETY ja 90/200/ETY kumoamisesta (94/474/EY:)

222

Top