Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_059_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 59

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 59

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 174 0014
 

31994R1651

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1651/94 av den 7 juli 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1222/94 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga 2 till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

3

 
1994 L 174 0017
 

31994R1653

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1653/94 av den 7 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2839/93 om den särskilda försäljningen av interventionssmör för export till republikerna i det forna Sovjetunionen

5

 
1994 L 174 0018
 

31994R1654

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1654/94 av den 7 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1609/88 vad avser den sista dagen för inlagring av smör som säljs i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EEG) nr 570/88

6

 
1994 L 174 0019
 

31994R1655

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1655/94 av den 7 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3378/91 om närmare bestämmelser för försäljning av smör från interventionslager för export

8

 
1994 L 174 0033
 

31994D0383

 

Kommissionens beslut av den 3 juni 1994 om de kriterier som skall tillämpas på anläggningar som producerar köttprodukter, men som inte har industriell struktur eller industriell produktionskapacitet (Text av betydelse för EES) (94/383/EG)

9

 
1994 L 176 0001
 

31994R1662

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1662/94 av den 8 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/93 om tillämpning av systemet med importlicenser för vitlök från tredje land

10

 
1994 L 176 0023
 

31994D0385

 

Kommissionens beslut av den 8 juni 1994 om utsläppande på marknaden av en produkt som innehåller en genetiskt modifierad organism, utsäde av den herbicidresistenta tobakssorten ITB 1000 OX, i enlighet med artikel 13 i rådets direktiv 90/220/EEG (94/385/EG)

11

 
1994 L 176 0027
 

31994D0387

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1994 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (94/387/EG)

13

 
1994 L 178 0047
 

31994R1682

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1682/94 av den 11 juli 1994 om deklarationer över utgifter, som skall finansieras av utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, för gemensamma aktioner i enlighet med rådets förordningar (EEG) nr 2328/91, (EEG) nr 1035/72, (EEG) nr 1360/78, (EEG) nr 389/82 och (EEG) nr 1696/71 och rådets direktiv 72/159/EEG och 72/160/EEG

22

 
1994 L 178 0053
 

31994R1683

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1683/94 av den 11 juli 1994 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1983/92 och (EEG) nr 1997/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Azorerna, Madeira respektive Kanarieöarna med risprodukter, och om upprättande av prognostiserade försörjningsbalanser

28

 
1994 L 178 0066
 

31994L0028

 

Rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur

31

 
1994 L 179 0022
 

31994D0432

 

Kommissionens beslut av den 30 maj 1994 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 93/23/EEG beträffande statistiska undersökningar av grispopulationen och grisproduktionen (94/432/EG)

35

 
1994 L 179 0027
 

31994D0433

 

Kommissionens beslut av den 30 maj 1994 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 93/24/EEG beträffande statistiska undersökningar av nötkreaturspopulationen och nötkreatursproduktionen och om ändring av detta direktiv (94/433/EG)

40

 
1994 L 179 0033
 

31994D0434

 

Kommissionens beslut av den 30 maj 1994 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 93/25/EEG vad avser statistiska undersökningar av får- och getbestånd och får- och getproduktion (94/434/EG)

46

 
1994 L 180 0019
 

31994R1707

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1707/94 av den 13 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1913/69 om beviljande och förutfastställelse av exportbidrag för spannmålsbaserade foderblandningar och om ändring av förordning (EEG) nr 891/89 om särskilda närmare tillämpningsföreskrifter till systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

53

 
1994 L 180 0021
 

31994R1708

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1708/94 av den 13 juli 1994 om ändring av den engelska versionen av förordning (EEG) nr 1442/93 vad avser bananer och om undantag från vissa tidsfrister som fastställts för bestämning av och meddelanden om referenskvantiteterna för år 1995

55

 
1994 L 180 0040
 

31994D0435

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1994 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av svinborst från tredje land (94/435/EG)

57

 
1994 L 180 0047
 

31994D0437

 

Kommissionens beslut av den 14 juni 1994 om ändring av kommissionens beslut 93/53/EEG om inrättande av en vetenskaplig kommitté för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och särartsskydd (94/437/EG)

63

 
1994 L 181 0004
 

31994R1719

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1719/94 av den 14 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3886/92 om tillämpningsföreskrifter för de bidragssystem som fastställts för nötköttssektorn

64

 
1994 L 181 0006
 

31994R1720

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1720/94 av den 14 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3567/92 om tillämpningsföreskrifter för individuella tak, nationella reserver och överlåtelser av rättigheter i får- och getköttssektorn

66

 
1994 L 181 0008
 

31994R1721

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1721/94 av den 14 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1558/91 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

68

 
1994 L 181 0035
 

31994D0438

 

Kommissionens beslut av den 7 juni 1994 om kriterier för klassificering av tredje länder och delar av dessa med avseende på hönspest och Newcastlesjuka i samband med import av färskt fjäderfäkött och om ändring av beslut 93/342/EEG (94/438/EG)

69

 
1994 L 182 0014
 

31994R1738

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1738/94 av den 15 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för nötkött

74

 
1994 L 182 0015
 

31994R1739

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1739/94 av den 15 juli 1994 om ändring av förordning (EG) nr 3392/93 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1842/83 om allmänna bestämmelser om utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever

75

 
1994 L 182 0018
 

31994R1741

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1741/94 av den 15 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2225/92 om närmare tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Madeira med humle

76

 
1994 L 182 0019
 

31994R1742

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1742/94 av den 15 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2224/92 om närmare tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Kanarieöarna med humle

77

 
1994 L 182 0045
 

31994D0442

 

Kommissionens beslut av den 1 juli 1994 om ett förlikningsförfarande i samband med räkenskapsavslutet för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (94/442/EG)

78

 
1994 L 183 0001
 

31994R1752

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1752/94 av den 18 juli 1994 om fastställande av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och torkade fikon från regleringsåret 1993/94

81

 
1994 L 183 0005
 

31994R1754

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1754/94 av den 18 juli 1994 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3477/92 och (EEG) nr 3478/92 vad avser vissa tidsfrister inom råtobakssektorn

83

 
1994 L 183 0007
 

31994R1755

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1755/94 av den 18 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 891/89 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

85

 
1994 L 183 0011
 

31994R1757

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1757/94 av den 18 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3077/78 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

87

 
1994 L 183 0014
 

31994R1758

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1758/94 av den 18 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/79 om bestämmelserna om beviljande av stöd för skummjölk som bearbetas till foderblandningar och skummjölkspulver avsett som kalvfoder

90

 
1994 L 183 0016
 

31994R1759

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1759/94 av den 18 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2165/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för Madeira och Azorerna med avseende på potatis och endiver

92

 
1994 L 183 0017
 

31994R1760

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1760/94 av den 18 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2168/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för Kanarieöarna avseende potatis

93

 
1994 L 183 0046
 

31994D0446

 

Kommissionens beslut av den 14 juni 1994 om villkoren för import från tredje land av ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter, utom mjöl därav, avsedda för vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder (Text av betydelse för EES) (94/446/EG)

94

 
1994 L 184 0001
 

31994R1770

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1770/94 av den 19 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2179/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda importåtgärderna för Kanarieöarna vad gäller tobak

98

 
1994 L 184 0016
 

31994D0448

 

Kommissionens beslut av den 20 juni 1994 om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Nya Zeeland (94/448/EG)

100

 
1994 L 186 0022
 

31994R1786

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1786/94 av den 20 juli 1994 om fastställande för regleringsåret 1994/95 av det minimipris som skall betalas till producenter för torkade plommon och av beloppet på produktionsstödet för sviskon

111

 
1994 L 186 0033
 

31994R1793

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1793/94 av den 20 juli 1994 om tionde ändringen av förordning (EG) nr 3337/93 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Belgien

113

 
1994 L 186 0035
 

31994R1794

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1794/94 av den 20 juli 1994 om andra ändringen av förordning (EG) nr 1393/94 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Nederländerna

116

 
1994 L 187 0008
 

31994D0450

 

Kommissionens beslut av den 24 juni 1994 om ändring av beslut 93/74/EEG om Danmarks status vad avser smittsam hematopoietisk nekros och viral hemorragisk septikemi (94/450/EG)

118

 
1994 L 189 0028
 

31994R1803

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1803/94 av den 22 juli 1994 om fastställande för regleringsåret 1994/95 av det minimipris som skall betalas till producenterna för obearbetade torkade fikon och om produktionsstödet för torkade fikon

119

 
1994 L 189 0030
 

31994R1804

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1804/94 av den 22 juli 1994 om fastställande för regleringsåret 1994/95 av det minimipris som skall betalas till producenter för tomater och av beloppet på produktionsstödet för bearbetade produkter av tomater

121

 
1994 L 189 0067
 

31994L0029

 

Rådets direktiv 94/29/EG av den 23 juni 1994 om ändring av bilagorna till direktiven 86/362/EEG och 86/363/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål samt i och på livsmedel av animaliskt ursprung

124

 
1994 L 189 0070
 

31994L0030

 

Rådets direktiv 94/30/EG av den 23 juni 1994 om ändring av bilaga 2 till direktiv 90/642/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker och om upprättandet av en förteckning över gränsvärden

128

 
1994 L 189 0088
 

31994D0461

 

Kommissionens beslut av den 11 juli 1994 om ändring av besluten 94/143/EG, 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, 94/446/EG och 94/435/EG om djurhälsokrav och intyg för import av vissa produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (Text av betydelse för EES) (94/461/EG)

145

 
1994 L 189 0089
 

31994D0462

 

Kommissionens beslut av den 22 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 94/178/EG (94/462/EG)

147

 
1994 L 190 0021
 

31994D0463

 

Kommissionens beslut av den 12 juli 1994 om ändring av beslut 86/414/EEG vad avser förteckningen över de anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen (Text av betydelse för EES) (94/463/EG)

150

 
1994 L 190 0023
 

31994D0464

 

Kommissionens beslut av den 12 juli 1994 om ändring av beslut 86/473/EEG vad avser förteckningen över de anläggningar i Uruguay som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen (Text av betydelse för EES) (94/464/EG)

152

 
1994 L 190 0025
 

31994D0465

 

Kommissionens beslut av den 12 juli 1994 om förteckningen över de anläggningar i Botswana som har godkänts med avseende på import av köttvaror till gemenskapen (Text av betydelse för EES) (94/465/EG)

154

 
1994 L 190 0026
 

31994D0466

 

Kommissionens beslut av den 13 juli 1994 om ändring av kapitel 13 i bilaga I till rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG (94/466/EG)

156

 
1994 L 190 0028
 

31994D0467

 

Kommissionens beslut av den 13 juli 1994 om hälsogarantier vid transport av hästdjur från ett tredje land till ett annat i enlighet med artikel 9.1 c i direktiv 91/496/EEG (Text av betydelse för EES) (94/467/EG)

159

 
1994 L 191 0005
 

31994R1829

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1829/94 av den 26 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

160

 
1994 L 191 0014
 

31994R1833

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1833/94 av den 26 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3130/78 om fastställande av interventionsorter för olivolja

162

 
1994 L 192 0009
 

31994R1844

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1844/94 av den 27 juli 1994 om bestämmelser för finansieringen av stöd som beviljas av utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket för åtgärder enligt definitionen i rådets förordningar (EEG) nr 866/90 och (EEG) nr 867/90

164

 
1994 L 192 0016
 

31994R1845

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1845/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2257/92 och (EEG) nr 2258/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för försörjning av Madeira respektive Kanarieöarna med vissa vegetabiliska oljor och om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans

171

 
1994 L 192 0020
 

31994R1847

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1847/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1606/94 om den befrielse från importavgiften för vissa produkter inom spannmålssektorn som fastställs i avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Bulgarien och Rumänien, och om upphävande av förordning (EG) nr 335/94

173

 
1994 L 192 0024
 

31994R1850

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1850/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1389/94 om tillämpningsföreskrifter för perioden från och med den 1 juli 1994 till och med den 30 juni 1995 avseende den importordning för färskt, kylt eller fryst nötkött som fastställs i interimsavtalen om handel mellan gemenskapen och Bulgarien samt Rumänien

175

 
1994 L 192 0025
 

31994R1851

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1851/94 av den 27 juli 1994 om fastställande för regleringsåret 1994/95 av produktionsstöd för ananaskonserver och det minimipris som skall betalas till ananasproducenterna

177

 
1994 L 194 0008
 

31994R1898

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1898/94 av den 27 juli 1994 om fastställande för regleringsåret 1994/95 av det minimipris som skall betalas till producenterna för persikor och av produktionsstödet för persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft

179

 
1994 L 194 0011
 

31994R1899

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1899/94 av den 27 juli 1994 om fastställande för regleringsåret 1994/95 av det minimipris som skall betalas till producenterna för williams- och rochapäron och av produktionsstödet för sådana päron i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft

182

 
1994 L 194 0014
 

31994R1900

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1900/94 av den 27 juli 1994 om fastställande av interventionströskeln för äpplen för regleringsåret 1994/95

185

 
1994 L 194 0015
 

31994R1901

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1901/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1707/90 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1796/81 om import av konserverad odlad svamp från tredje land

186

 
1994 L 194 0016
 

31994R1902

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1902/94 av den 27 juli 1994 om försäljning till förutfastställt pris av obearbetade torkade fikon från 1993 års skörd till destillationsindustrier

187

 
1994 L 194 0018
 

31994R1904

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1904/94 av den 27 juli 1994 om fastställande av det lägsta importpriset för torkade druvor för regleringsåret 1994/95 och av den utjämningsavgift som skall tas ut vid avvikelser från detta pris

189

 
1994 L 194 0021
 

31994R1905

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1905/94 av den 27 juli 1994 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 399/94 om särskilda åtgärder för torkade druvor

192

 
1994 L 194 0026
 

31994R1906

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1906/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordningarna (EG) nr 121/94 och (EG) nr 1606/94 om den befrielse från importavgiften för vissa produkter inom spannmålssektorn som fastställs i avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien respektive Bulgarien och Rumänien

197

 
1994 L 194 0029
 

31994R1907

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1907/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2282/90 om närmare bestämmelser om åtgärder i syfte att öka konsumtionen och användningen av äpplen och konsumtionen av citrusfrukter

200

 
1994 L 194 0032
 

31994R1908

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1908/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2048/90 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för små bomullsproducenter

203

 
1994 L 194 0065
 

31994L0037

 

Kommissionens direktiv 94/37/EG av den 22 juli 1994 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel

204

 
1994 L 194 0085
 

31994D0469

 

Kommissionens beslut av den 14 juli 1994 om ändring av beslut 94/269/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och akvakulturprodukter från Colombia (94/469/EG)

220

 
1994 L 194 0096
 

31994D0474

 

Kommissionens beslut av den 27 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati (BSE) och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG (94/474/EG)

222

Top