EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017D1015

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1015 (2017. gada 15. jūnijs) par katras dalībvalsts 2014. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK

C/2017/3985

OV L 153, 16.6.2017., 38./40. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1015/oj

16.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1015

(2017. gada 15. jūnijs)

par katras dalībvalsts 2014. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 19. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK (2) paredz siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojumus (ikgadējie iedalītie emisijas apjomi) katrai dalībvalstij katram gadam laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam un mehānismu, kā katru gadu novērtēt šo ierobežojumu ievērošanu. Dalībvalstu ikgadējie iedalītie emisijas apjomi, kas izteikti tonnās CO2 ekvivalenta, ir noteikti Komisijas Lēmumā 2013/162/ES (3). Šos apjomus koriģēja ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/634/ES (4).

(2)

Regulas (ES) Nr. 525/2013 19. pants paredz dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju pārskatu izskatīšanas procedūru, lai novērtētu Lēmuma Nr. 406/2009/EK izpildi. Tāpēc tika veikta Regulas (ES) Nr. 525/2013 19. panta 1. punktā minētā vispusīgā izskatīšana, pamatojoties uz 2014. gada emisiju datiem, kas Komisijai tika paziņoti 2016. gada aprīlī saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 749/2014 (5) III nodaļā un XVI pielikumā noteiktajām procedūrām.

(3)

Lēmuma Nr. 406/2009/EK aptverto katras dalībvalsts 2014. gada SEG emisiju kopapjomā būtu jāieskaita vispusīgās izskatīšanas laikā aprēķinātās tehniskās korekcijas un pārskatītās aplēses, kā izklāstīts galīgajos izskatīšanas ziņojumos, kuri sagatavoti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 749/2014 35. panta 2. punktu.

(4)

Šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā, lai nodrošinātu saskanību ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 19. panta 7. punkta noteikumiem, kas paredz, ka ar šā lēmuma publicēšanas dienu aizsākas četru mēnešu periods, kura laikā dalībvalstīm ir atļauts izmantot Lēmumā Nr. 406/2009/EK paredzētos elastības mehānismus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma Nr. 406/2009/EK aptverto katras dalībvalsts 2014. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju kopsumma, kas izriet no koriģētajiem pārskata datiem, kuri iegūti vispusīgajā izskatīšanā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 525/2013 19. panta 1. punktā, ir dota šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 15. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 26. marta Lēmums 2013/162/ES par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu noteikšanu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 406/2009/EK (OV L 90, 28.3.2013., 106. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 31. oktobra Īstenošanas lēmums 2013/634/ES par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu korekcijām laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 406/2009/EK (OV L 292, 1.11.2013., 19. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 30. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 749/2014 par tās informācijas struktūru, formātu, iesniegšanas procedūrām un izskatīšanu, kuru dalībvalstis ziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 203, 11.7.2014., 23. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Lēmuma Nr. 406/2009/EK aptvertās siltumnīcefekta gāzu emisijas 2014. gadā

(tonnās CO2 ekvivalenta)

Beļģija

70 054 910

Bulgārija

22 900 867

Čehijas Republika

57 620 658

Dānija

32 643 514

Vācija

436 790 185

Igaunija

6 083 093

Īrija

41 663 021

Grieķija

44 409 918

Spānija

199 755 020

Francija

353 528 786

Horvātija

14 663 196

Itālija

265 275 604

Kipra

3 924 856

Latvija

9 017 595

Lietuva

12 922 268

Luksemburga

8 858 306

Ungārija

38 423 028

Malta

1 291 392

Nīderlande

97 887 338

Austrija

48 194 334

Polija

181 543 023

Portugāle

38 836 638

Rumānija

72 534 134

Slovēnija

10 472 374

Slovākija

19 782 144

Somija

30 146 832

Zviedrija

34 522 651

Apvienotā Karaliste

324 444 705


Augša