EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1015

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1015 z 15. júna 2017 o emisiách skleníkových plynov jednotlivých členských štátov na rok 2014, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES

C/2017/3985

Ú. v. EÚ L 153, 16.6.2017, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1015/oj

16.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1015

z 15. júna 2017

o emisiách skleníkových plynov jednotlivých členských štátov na rok 2014, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2) sa pre jednotlivé členské štáty na každý rok v období rokov 2013 až 2020 stanovujú emisné limity skleníkových plynov (ročne pridelené emisné kvóty), ako aj mechanizmus každoročného hodnotenia plnenia týchto limitov. Ročne pridelené emisné kvóty členských štátov vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 sa uvádzajú v rozhodnutí Komisie 2013/162/EÚ (3). Tieto množstvá boli upravené vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/634/EÚ (4).

(2)

V článku 19 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 sa stanovuje postup preskúmania inventúry emisií skleníkových plynov členských štátov na účely posúdenia súladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES. Celkové preskúmanie, na ktoré sa odkazuje v článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 525/2013, sa vykonalo na základe emisných údajov za rok 2014 nahlásených Komisii v apríli 2016 v súlade s postupmi stanovenými v kapitole III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 749/2014 (5) a v prílohe XVI k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

(3)

V celkovom množstve emisií skleníkových plynov jednotlivých členských štátov na rok 2014, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie č. 406/2009/ES, by sa mali zohľadňovať technické opravy a revidované odhady vypočítané počas celkového preskúmania a uvedené v záverečných správach o preskúmaní vypracovaných podľa článku 35 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 749/2014.

(4)

Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia, aby bolo v súlade s ustanoveniami článku 19 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktorým sa dátum uverejnenia tohto rozhodnutia stanovuje ako začiatok štvormesačnej lehoty, počas ktorej môžu členské štáty využiť mechanizmy flexibility podľa rozhodnutia č. 406/2009/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Celkové množstvo emisií skleníkových plynov jednotlivých členských štátov na rok 2014, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie č. 406/2009/ES a ktoré vyplýva z opravených údajov z inventúr po skončení celkového preskúmania vykonaného podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 525/2013, je stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2013/162/EÚ z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2013, s. 106).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/634/EÚ z 31. októbra 2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 292, 1.11.2013, s. 19).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2014 z 30. júna 2014 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preverovaní informácií nahlásených členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 203, 11.7.2014, s. 23).


PRÍLOHA

Členský štát

Emisie skleníkových plynov za rok 2014, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie č. 406/2009/ES

(v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého)

Belgicko

70 054 910

Bulharsko

22 900 867

Česká republika

57 620 658

Dánsko

32 643 514

Nemecko

436 790 185

Estónsko

6 083 093

Írsko

41 663 021

Grécko

44 409 918

Španielsko

199 755 020

Francúzsko

353 528 786

Chorvátsko

14 663 196

Taliansko

265 275 604

Cyprus

3 924 856

Lotyšsko

9 017 595

Litva

12 922 268

Luxembursko

8 858 306

Maďarsko

38 423 028

Malta

1 291 392

Holandsko

97 887 338

Rakúsko

48 194 334

Poľsko

181 543 023

Portugalsko

38 836 638

Rumunsko

72 534 134

Slovinsko

10 472 374

Slovensko

19 782 144

Fínsko

30 146 832

Švédsko

34 522 651

Spojené kráľovstvo

324 444 705


Top