16.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1015 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2017 година

относно емисиите на парникови газове във всяка държава членка през 2014 г., попадащи в приложното поле на Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и за отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (1), и по-специално член 19, параграф 6 от посочения регламент,

като има предвид, че:

(1)

В Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) са определени пределни стойности за емисиите на парникови газове (годишни разпределени количества емисии) за всяка държава членка през всяка година от периода от 2013 до 2020 г., както и механизъм за ежегодна оценка дали се спазват тези пределни стойности. Годишните разпределени количества емисии на държавите членки, изразени в тонове CO2 еквивалент, са посочени в Решение 2013/162/ЕС на Комисията (3). Тези разпределени количества бяха уточнени с Решение за изпълнение 2013/634/ЕС на Комисията (4).

(2)

В член 19 от Регламент (ЕС) № 525/2013 е предвидена процедура за преглед на инвентаризациите на емисиите на парникови газове (ПГ) на държавите членки за целите във връзка с оценяването на спазването на Решение № 406/2009/ЕО. Цялостният преглед по член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013 е направен въз основа на данните за емисиите от 2014 г., които бяха докладвани на Комисията през април 2016 г. в съответствие с процедурите, определени в глава III и приложение XVI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 749/2014 на Комисията (5).

(3)

По отношение на общото количество на емисиите на парникови газове от 2014 г., попадащи в приложното поле на Решение № 406/2009/ЕО, следва за всяка държава членка да бъдат взети под внимание техническите корекции и преразгледаните оценки, изчислени по време на цялостния преглед и посочени в окончателните доклади за прегледа, изготвени в съответствие с член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 749/2014.

(4)

Настоящото решение следва да влезе в сила в деня на неговото публикуване, за да бъдат спазени разпоредбите в член 19, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013, където е определено датата на публикуване на решението да е начална дата на четиримесечния срок, през който на държавите членки е разрешено да използват механизмите за гъвкавост съгласно Решение № 406/2009/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Общият сбор на емисиите на парникови газове във всяка държава членка през 2014 г., попадащи в приложното поле на Решение № 406/2009/ЕО, който е получен въз основа на коригираните данни от инвентаризацията след завършването на цялостния преглед по член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013, е посочен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13.

(2)  Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

(3)  Решение 2013/162/ЕС на Комисията от 26 март 2013 г. за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 г. до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 90, 28.3.2013 г., стр. 106).

(4)  Решение за изпълнение 2013/634/ЕС на Комисията от 31 октомври 2013 г. за корекциите на годишното разпределено количество емисии на държавите членки за периода от 2013 до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 292, 1.11.2013 г., стр. 19).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 749/2014 на Комисията от 30 юни 2014 г. относно структурата, формата, процедурите за предоставяне и прегледа на информация, докладвана от държавите членки съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 203, 11.7.2014 г., стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава членка

Емисии на парникови газове през 2014 г., попадащи в приложното поле на Решение № 406/2009/ЕО

(тонове еквивалент на въглероден диоксид)

Белгия

70 054 910

България

22 900 867

Чешката република

57 620 658

Дания

32 643 514

Германия

436 790 185

Естония

6 083 093

Ирландия

41 663 021

Гърция

44 409 918

Испания

199 755 020

Франция

353 528 786

Хърватия

14 663 196

Италия

265 275 604

Кипър

3 924 856

Латвия

9 017 595

Литва

12 922 268

Люксембург

8 858 306

Унгария

38 423 028

Малта

1 291 392

Нидерландия

97 887 338

Австрия

48 194 334

Полша

181 543 023

Португалия

38 836 638

Румъния

72 534 134

Словения

10 472 374

Словакия

19 782 144

Финландия

30 146 832

Швеция

34 522 651

Обединеното кралство

324 444 705