EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32001D0681

Komisijas Lēmums (2001. gada 7. septembris) par norādījumiem, kā jāīsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (izsludināts ar dokumenta numuru C(2001) 2504)Dokuments attiecas uz EEZ.

OV L 247, 17.9.2001., 24./47. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 428 - 451

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 10/01/2010; Atcelts ar 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/681/oj

32001D0681Oficiālais Vēstnesis L 247 , 17/09/2001 Lpp. 0024 - 0047


Komisijas lēmums

(2001. gada 7. septembris)

par norādījumiem, kā jāīsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS)

(izsludināts ar dokumenta numuru C(2001) 2504)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2001/681/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Regulu (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) [1], un jo īpaši tās 2. panta s) punkta otro daļu, 3. panta 3. punkta b) apakšpunktu un 8. pantu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 761/2001 noteiktas prasības organizācijām, kas piedalās EMAS.

(2) Lai nodrošinātu, ka Regulu (EK) Nr. 761/2001 visās dalībvalstīs piemēro vienādi, būtu jāsniedz attiecīgi norādījumi.

(3) Ir lietderīgi norādīt īpašus gadījumus, kad varētu rasties grūtības noteikt struktūru, ko paredzēts reģistrēt kā EMAS organizāciju, un noteikt saskaņotu pieeju šādās situācijās, kā arī izņēmumus, kad var reģistrēties struktūras, kuras ir mazākas par vienu objektu.

(4) Būtu jāsniedz norādījumi par EMAS iesaistījušos organizāciju verifikācijas programmu izstrādāšanu, vides deklarāciju un to turpmāku ikgadēju atjauninājumu apstiprināšanu, kā arī izņēmumiem attiecībā uz ikgadējiem apstiprinātiem atjauninājumiem.

(5) Ir lietderīgi arī saskaņot praktiskos jautājumus, kas saistīti ar EMAS logotipu izmantošanu, un nodrošināt, lai tiktu izstrādāts skaidrs un pilnīgs izņēmumu saraksts attiecībā uz logotipu izmantošanu konkrētos apstākļos.

(6) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 761/2001 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Struktūras, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta s) punkts, reģistrē kā organizācijas saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem norādījumiem.

2. pants

Organizācijām ir vides deklarāciju ikgadējie atjauninājumi, kas apstiprināti, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 761/2001 3. panta b) punktā, saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem norādījumiem.

3. pants

EMAS logotipu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 761/2001 8. pantā, izmanto saskaņā ar III pielikumā izklāstītajiem norādījumiem.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 7. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 114, 24.4.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR REĢISTRĀCIJAI EMASPIEMĒROTĀM STRUKTŪRĀM

(Ja nav skaidri noteikts citādi, visas norādes uz pielikumiem attiecas uz Regulas (EK) Nr. 761/2001 pielikumiem)

Norādījumu mērķis

EMAS paplašināšana, papildus tradicionālajām ražošanas nozarēm to attiecinot uz visām organizācijām, kurām ir ietekme uz vidi, nozīmē, ka EMAS varēs reģistrēties struktūras ar ļoti atšķirīgu organizatorisko uzbūvi. Šie norādījumi sagatavoti, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta s) punkta otro un ceturto teikumu un 2. panta t) punktu, lai palīdzētu organizācijām, vides verificētājiem un kompetentajām iestādēm novērtēt konkrēto struktūru piemērotību reģistrācijai EMAS.

Izvēloties struktūru reģistrācijai, ņems vērā gan uzņēmuma vadību, gan tā ģeogrāfisko atrašanās vietu.

Struktūra, ko paredzēts reģistrēt kā EMAS organizāciju, ģeogrāfiski nepārsniedz vienas dalībvalsts robežas. Ja organizāciju veido viens vai vairāki objekti, katrs objekts, uz ko attiecas EMAS, atbilst visām EMAS prasībām, tostarp prasībai pastāvīgi uzlabot veikumu vides jomā, kā definēts Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta b) punktā.

Struktūras ar šādu organizatorisko uzbūvi ir identificētas un tiks sīkāk aprakstītas dažādās šā dokumenta daļās:

1. Organizācijas, kas darbojas tikai vienā objektā;

2. Organizācijas, kas īpašos gadījumos var reģistrēties kā struktūras, kuras ir mazākas nekā objekts;

3. Organizācijas, kas darbojas atšķirīgos objektos:

a) kuros ražo vienādus vai līdzīgus ražojumus vai sniedz vienādus vai līdzīgus pakalpojumus;

b) kuros ražo atšķirīgus ražojumus vai sniedz atšķirīgus pakalpojumus;

4. Organizācijas, kuru darbībai nevar atbilstīgi noteikt konkrētu objektu;

5. Organizācijas, kuras darbojas pagaidu objektos;

6. Neatkarīgas organizācijas, kuras reģistrējas kā viena vienota organizācija;

7. Mazi uzņēmumi, kuri darbojas konkrētā lielā teritorijā un ražo vienādus vai līdzīgus ražojumus, vai sniedz vienādus vai līdzīgus pakalpojumus;

8. Pašvaldības un valsts iestādes.

Sākumā EMAS dalībniekiem vajadzētu zināt, ka vides verificētāji un attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes var ietekmēt struktūru, panākot tās piekrišanu reģistrēties (skat. Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta s) un t) punktu). Tāpat visiem dalībniekiem jāiesniedz vides deklarācijas, kur cita starpā jāiekļauj skaidrs un nepārprotams EMAS reģistrētās organizācijas apraksts un kopsavilkums par tās darbību, ražojumiem un pakalpojumiem, kā arī saistība ar jebkuru mātesorganizāciju (skat. III pielikuma 3.2. iedaļas a) apakšiedaļu). Šis prasības ir saistītas ar citām prasībām, kuras attiecas uz spēju vadīt un ietekmēt vides aspektus, kas saistīti ar organizāciju (skat. I pielikuma A daļu, un jo īpaši tā 4.3.1. iedaļu un I pielikuma B daļu).

Šo prasību nolūks ir nodrošināt, lai organizācija spētu vadīt un ietekmēt tādus vides aspektus, kam ir būtiska ietekme uz vidi visos objektos. Tāpēc ieteicams, lai dalībniekiem būtu skaidrs un motivēts pamatojums reģistrējamo organizācijas objektu vai objektu daļu izvēlei. Tā tie būs gatavi izpildīt vides deklarācijas prasības un varēs atbildēt uz iespējamajiem vides verificētāju un kompetento iestāžu, kā arī citu ieinteresēto personu jautājumiem. Kompetentās iestādes var atteikt reģistrāciju, ja reģistrācijai izraudzītā struktūra neatbilst definīcijām, kas sniegtas Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta s) un t) punktā, un šajos norādījumos sniegtajiem skaidrojumiem. Tāpēc šaubu gadījumos organizācijai būtu jāapspriežas ar kompetento iestādi, kura jau ir sākusi īstenot vides vadības sistēmu (EMS).

Principi:

- pārredzamība,

- vadība,

- neizvēlēties tikai labus apgabalus,

- atbildība sabiedrības priekšā,

- atbildība vietējā līmenī.

Definīcijas

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta s) punktu "organizācija" ir uzņēmējsabiedrība, korporācija, uzņēmums, varas iestāde vai iestāde, vai to daļa vai apvienība, kas ir vai nav reģistrēta, kas ir publiska vai privāta un kam ir noteiktas funkcijas un atsevišķa administrācija.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta t) punktu "objekts" ir zemes platība, kas atrodas konkrētā ģeogrāfiskā vietā, ko pārvalda organizācijas vadība un ar ko saistītas organizācijas darbības, ražojumi un pakalpojumi. Pie objekta pieder infrastruktūra, iekārtas un materiāli.

"Struktūra" ir objekts vai apakšnodaļa, organizācija, organizāciju daļa vai grupa, kas pieteikusies reģistrācijai ar kopēju reģistrācijas numuru.

1. ORGANIZĀCIJAS, KAS DARBOJAS TIKAI VIENĀ OBJEKTĀ

Visvienkāršāk ir ar organizāciju, kas darbojas tikai vienā objektā, jo vadības joma un ģeogrāfiskais izvietojums atbilst viens otram. Pie šīs kategorijas pieder objekti, kas reģistrēti EMAS Isaskaņā ar Regulas (EK) Nr. 761/2001 17. panta 4. punktu.

Pozitīvi piemēri:

- uzņēmējsabiedrība, kas darbojas vienā objektā, kurā tā ražo gan caurules, gan radiouztvērējus, drīkst reģistrēt tikai vienu no šiem darbības veidiem,

- apģērbu ražošanas uzņēmuma kafetēriju var reģistrēt atsevišķi.

Negatīvs piemērs:

- farmaceitiska uzņēmējsabiedrība nedrīkst reģistrēt tikai uzņēmuma daļu, kurā ražo galaražojumu, kas nonāk pie patērētājiem, atsevišķi, izslēdzot starpražojumu pamatražošanas procesu tajā pašā objektā.

2. IZŅĒMUMA APSTĀKĻI TĀDAS STRUKTŪRAS REĢISTRĀCIJAI, KURA IR MAZĀKA PAR VIENU OBJEKTU

Ja organizācija izlemj reģistrēt struktūru, kas ir mazāka par objektu, šo lēmumu pamato ar šādiem principiem. Pirmkārt, izņēmumu nedrīkst izmantot, lai "izlasītu rozīnes no pīrāga". Tāpēc nav atļauts reģistrēt vienota ražošanas procesa atsevišķas daļas ar nolūku izslēgt tā daļas, kuras nevar reģistrēt EMAS. Organizācijai jāspēj pierādīt, ka tā spēj veikt visu tās būtisko vides aspektu monitoringu un kontroli un ka struktūra, ko paredzēts reģistrēt, nav īpaši nodalīta no lielāka objekta citām daļām, kuru veikums vides jomā ir slikts.

Otrkārt, jāievēro III pielikuma 3.7. iedaļā un I pielikuma B daļas 2. un 3. iedaļā noteiktā "atbildība vietējā līmenī" un "atbildība sabiedrības priekšā". Svarīgs EMAS elements ir saziņa ar sabiedrību. Organizācijai pašas interesēs pārskatāmā veidā un saprotami būtu jāinformē sabiedrība par konkrētā objekta veikumu vides jomā. Ja apakšnodaļai ir savs tirgus, var būt svarīgi, lai tā saziņā varētu izmantot logotipu. Tomēr, ja par attiecīgo objektu mazāka struktūra gatavojas reģistrēties EMAS, skaidri jāpaziņo sabiedrībai, ka EMAS attiecas tikai uz daļu organizācijas darbību objektā, jo parasti sabiedrība darbību vienā objektā uztver kā nedalāmu veselumu. Lai izvairītos no sabiedrības maldināšanas, organizācija ir atbildīga par to, lai saziņa ar apkārtējo sabiedrību būtu skaidra un lai tiktu veiktas atbilstīgas darbības.

Ievērojot šos principus, var atsevišķi reģistrēt par objektu mazāku struktūru, ja:

- apakšnodaļa ir skaidri definējusi savus ražojumus, pakalpojumus vai darbības, kā arī vides aspektus, kas ir skaidri identificējami un nošķirami no objekta pārējo nereģistrēto daļu ražojumiem, pakalpojumiem un darbībām,

- apakšnodaļai ir pašai sava vadība un administratīvās funkcijas ar kompetenci, kas nodrošina, ka attiecīgā apakšnodaļa ir pilnvarota organizēt un vadīt savu EMS, tās ietekmi uz vidi un uz savu atbildību veikt koriģējošus pasākumus. To var pierādīt ar juridisko statusu, atsevišķu reģistrāciju tirdzniecības kamerā, organizācijas struktūras shēmām, mātesorganizācijas ziņojumiem, pašu rakstiskiem dokumentiem,

- ir skaidrs, ka apakšnodaļai jāievēro tai izsniegtajās atļaujās/vides licencēs noteiktās prasības.

Objektu nevar sadalīt, ja:

- nodalītā struktūra objektā aptver tikai tās darbības daļas, kuras neraksturo visu objektā veicamo darbību kopuma vides aspektus un ietekmi uz vidi,

- no malas nav saprotams, kura objektā veikto darbību daļa tiek vadīta saskaņā ar EMAS un kāpēc konkrētajā objektā no tajā veikto darbību kopuma nodalīta tieši konkrētā daļa.

Konkrēti šādā gadījumā ir svarīgi organizācijā skaidri noteikt atbildības robežas. Savā EMAS organizācija ņem vērā arī savienojamību un mijiedarbību ar tiem pakalpojumiem un darbībām, kuri pilnībā nav EMAS jomā. Piemēram, tā novērtē objekta kopējās infrastruktūras tādus vides aspektus un ietekmi uz vidi kā atkritumu apsaimniekošanas vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vides aspektus un ietekmi uz vidi un tos iekļauj savā vides programmā un vides stāvokļa uzlabošanas pastāvīgajā procesā.

3. ORGANIZĀCIJAS, KAS DARBOJAS DAŽĀDOS OBJEKTOS

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 761/2001 dalībnieki var turpināt reģistrēt atsevišķus objektus vai nu kā "organizāciju" (definēta 2. panta s) punktā), vai to daļu, vai apvienību. Katrā ziņā visiem dalībniekiem uzskatāmi jāparāda, ka to veikums pastāvīgi uzlabojas visos būtiskajos aspektos un ietekmē saskaņā ar to politiku, programmu un uzdevumiem. Reģistrējot vairākus objektus kā vienu organizāciju, jāņem vērā 2. panta b) punkta, I pielikuma B daļas 2. iedaļas un III pielikuma 3.7. iedaļas prasības un jāspēj pamatot, kāpēc veikuma uzlabošana katrā objektā var nebūt acīmredzama.

Privātajām un valsts organizācijām, kuras vēlas reģistrēties EMAS, būtu jāspēj izskaidrot un pamatot ieinteresētajām personām gan objektu vai objektu apvienību izraudzīšanos, gan nodomus attiecībā uz objektiem, kuri vēl nav reģistrēti.

3.1. Objekti, kuros ražo vienādus vai līdzīgus ražojumus vai sniedz vienādus vai līdzīgus pakalpojumus.

Lai saņemtu vienu "reģistrācijas numuru", organizācijai vajadzētu spēt uzskatāmi parādīt verificētājam, ka visos objektos tiek konsekventi piemērotas vides vadības procedūras un politika. Organizācijām, kuras pieder pie šīs kategorijas, parasti ir atšķirīgiem objektiem kopīgas darbības vadības procedūras, piemēram, kopīga vides vadības rokasgrāmata. Šā iemesla dēļ var būt iespējams samazināt verifikācijas apjomu atsevišķos objektos, ja organizācija var pierādīt, ka visos objektos ir pilnīga vides vadība.

Ja darbībām objektā ir līdzīgi vides aspekti un ietekme uz vidi, gadījumos, kad ir līdzīga vides vadības sistēma, kas tiek izmantota līdzīgās struktūrās, piemēram, filiālēs, birojos vai iekārtās un darbnīcās, pēc izvēles var pārbaudīt tikai daļu no objektiem. Pārbaudāmās daļas jāizraugās tā, lai nodrošinātu, ka verificētājs gūst reprezentatīvu un pilnīgu ieskatu par organizācijas veikumu vides jomā, un viņam ir iespējams pārbaudīt gan datu ticamību, gan atbildību vietējā līmenī.

Izraugoties objektus, jārīkojas atbilstīgi labai paraugu ņemšanas praksei [1], un verificētājiem, izvēloties verifikācijas programmā iekļaujamos objektus, būtu jāņem vērā šādi faktori:

- vides politika un programma,

- EMS sarežģītība, tiešo un netiešo vides aspektu, kā arī ietekmes uz vidi būtiskums, un to iespējamā mijiedarbība ar jutīgu vidi,

- EMS attīstības pakāpe objektā,

- ieinteresēto personu viedokļi (sūdzības, sabiedrības interese par objektu),

- organizācijas darbinieku sadalījums objektos,

- maiņu darbs,

- līdzšinējās problēmas vides jomā,

- iepriekšējo verifikāciju un iekšējā audita rezultāti.

Verifikācijas cikla laikā būtu jāpārbauda visi objekti. Pirmajā verifikācijā un katrā nākamajā verifikācijas ciklā verifikācijas programmā jāietver galvenais birojs.

Organizācijām un verificētājiem jāievēro, ka gadījumos, kad būtiska ietekme uz vidi ir saistīta ar noteiktu ģeogrāfisko atrašanās vietu, visus šādus objektus verificē atsevišķi un attiecīgos datus par vidi, kuri saistīti ar būtisku ietekmi uz vidi, saskaņā ar "atbildības vietējā līmenī" principiem sniedz vides deklarācijā.

Objekts jāverificē atsevišķi, ja:

- tā lielums un darbības veidi mērogs tiek atzīti par būtiskiem,

- iekšējā auditā un pārskatot vadības sistēmu konstatēta vajadzība veikt koriģējušus pasākumus,

- kopš pēdējās verifikācijas notikušas būtiskas vides vadības sistēmas vai objekta darbības pārmaiņas,

- vai ja objekts būtiski atšķiras no citiem organizācijas objektiem:

- lieluma un darba paņēmienu ziņā,

- tiešo un netiešo vides aspektu/ietekmes uz vidi ziņā (veidu un būtiskumu),

- vides jutīguma ziņā,

- piemērojamo juridisko prasību ziņā,

- vietējās EMS un vietējās vadības sistēmas ziņā,

- lieluma un veicamās darbības/pasākumu apjoma, mēroga un būtības ziņā.

Organizācijām būtu jānovērtē iespējamība zaudēt visiem objektiem kopēju reģistrāciju gadījumā, ja tikai vienā no tiem netiek ievērotas normatīvu prasības. Ņemot vērā šādu iespējamību, organizācijas šādus īpašus objektus papildus drīkst reģistrēt atsevišķi. Atšķirībā no verifikācijām iekšējam auditam, ko veic saskaņā ar III pielikumu, parasti neizmanto paraugu ņemšanas paņēmienus.

Piemēri:

- bankas,

- tūrisma biroji,

- mazumtirdzniecības tīkls,

- konsultanti.

3.2. Objekti, kuros ražo atšķirīgus ražojumus vai sniedz atšķirīgus pakalpojumus

Tādos gadījumos verificētāji nevar izmantot paraugu ņemšanas paņēmienus, jo katrā objektā darba procedūras un ietekme uz vidi būs atšķirīgi. Organizācija pēc izvēles var reģistrēt katru objektu atsevišķi vai arī visus objektus reģistrēt ar vienu kopēju reģistrācijas numuru.

Neatkarīgi no tā, vai organizācijas izvēlas reģistrēt katru objektu atsevišķi, vai arī ar visiem objektiem vienu kopīgu reģistrācijas numuru, jāņem vērā vairāki aspekti, tostarp:

- vajadzība analizēt ar visiem atšķirīgajiem objektiem saistītos vides aspektus un ietekmi uz vidi,

- ar tiem saistīto vides vadību,

- vides politika un programma, kurā ņemts vērā atbildības vietējā līmenī princips.

Tādā gadījumā atsevišķi verificē visus objektus un attiecīgos vides datus vides deklarācijā norāda atsevišķi. (Skat. III pielikuma 3.7. iedaļu un norādījumus par vides deklarācijām (šā lēmuma II pielikums)).

Pat tādā gadījumā organizācijai, kura vēlas reģistrēt dažus vai visus tās objektus ar kopēju reģistrācijas numuru, jāapzinās iespējamība zaudēt kopēju reģistrāciju, ja tiek konstatēti pārkāpumi vienā objektā (vietā).

Var būt arī tā, ka uzņēmējsabiedrība sākumā reģistrē atsevišķus objektus un pēc tam tos apvieno vienā organizācijā ar kopēju reģistrācijas numuru.

Piemēri:

- elektroenerģijas ražošana,

- mehānismu detaļu ražošana,

- ķīmijas uzņēmējsabiedrības,

- atkritumu noglabāšana.

Padomi:

- uzņēmuma un konkrētā objekta vides politikas saderība,

- būtisku vietēju ietekmi uz vidi atspoguļo vides deklarācijā,

- dažādu objektu vides aspektu mijiedarbība,

- vietējās EMS uzraudzība uzņēmuma līmenī,

- katru objektu var reģistrēt atsevišķi,

- kopējas reģistrācijas zaudēšana pārkāpumu dēļ vienā objektā.

4. ORGANIZĀCIJAS, KURU DARBĪBAI NEVAR ATBILSTĪGI NOTEIKT KONKRĒTU OBJEKTU

Attiecībā uz organizācijām, kuru darbībai ir grūti atbilstīgi noteikt konkrētu objektu, šaubu gadījumos ir svarīgi, lai gan organizācija, gan verificētāji konsultētos ar kompetento iestādi par to, vai izraudzītā struktūra ir piemērota reģistrācijai saskaņā ar EMAS principiem.

Tādā gadījumā darbības joma un infrastruktūra skaidri jānosaka, vispusīgi jāintegrē vadības sistēmā un precīzi jāapraksta vides deklarācijā. Tādās organizācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiktu skaidri noteikta atbildība par būtiskiem vides aspektiem un verificētājam tiktu iesniegti pierādījumi, ka organizācijai ir atbilstīga šādu aspektu kontroles procedūra. Ņemot vērā, ka parasti tādas organizācijas darbojas lielos apgabalos, tostarp pilsētu vai galvaspilsētu teritorijā, organizācijai būtu jāsniedz pierādījumi, ka tā attiecīgi:

- ir ņēmusi vērā risku videi un iedzīvotājiem,

- ir pieņēmusi attiecīgus plānus iedzīvotāju informēšanai par rīcību ārkārtas situācijās,

- ir sagatavojusi sistemātisku informāciju par piesārņojuma līmeni,

- ir ņēmusi vērā tās pārziņā esošo infrastruktūru.

Ir gadījumi, kad organizācija — lai gan tās pārziņā ir atšķirīgi objekti noteiktā apgabalā — nevar darboties katrā objektā atsevišķi un atsevišķo objektu ietekme uz vidi ir saistīta. Tādā gadījumā attiecībā uz reģistrāciju EMAS atsevišķie objekti būtu jāuzskata par vienotu organizāciju.

Piemēri:

- pakalpojumu sniegšana (siltuma, ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegāde u.c.),

- telekomunikācijas,

- transports,

- atkritumu savākšana.

5. ORGANIZĀCIJAS, KURAS PĀRZINA PAGAIDU OBJEKTUS

Organizācijās, kuras noteiktu laiku veic darbību objektos, kas tām nepieder, verificētājs pārbaudīs organizācijas vadības sistēmu un veikumu vides jomā pagaidu objektos, kurus izvēlas tā, lai tie būtu reprezentatīvi attiecībā uz vides vadības iespējām. Lai verificētu procedūru efektivitāti izraudzītajos objektos, verificētājam jāizmanto laba audita paraugu ņemšanas prakse.

Organizācija sniedz pierādījumus par to, ka konkrētajos objektos, kas ir tās pagaidu darbības vietas, tiek izmantotas pieņemtās procedūras un tehnoloģijas.

Attiecīgos gadījumos šādām procedūrām būtu jāaptver vismaz:

- attiecīga tehnoloģija un mācības,

- pienācīga objektu vides analīze pirms darbības sākšanas,

- turpmāk plānoto darbību vides seku analīze,

- saziņa ar apgabala iedzīvotājiem un pašvaldībām par vides aspektiem, kuri saistīti ar plānoto darbību, un ar to saistītajiem ierastajiem vides risinājumiem,

- attiecīgo apgabalu vides rekuperācijas plāns vai risinājumi pēc darbības izbeigšanas.

Verifikācijas procesa daļa būs objektu pārbaudes uz vietas. Tās ir darbības, kas reģistrētas vietās, kurās organizācija neatrodas.

Piemēri:

- būvuzņēmējsabiedrības,

- tīrīšanas uzņēmējsabiedrības,

- pakalpojumu sniedzēji,

- sanācijas uzņēmumi,

- cirki.

6. NEATKARĪGAS ORGANIZĀCIJAS, KAS DARBOJAS IEROBEŽOTĀ APGABALĀ UN IR REĢISTRĒTAS KĀ VIENA VIENOTA ORGANIZĀCIJA

Būtu jāņem vērā, ka iedzīvotāji, kuri dzīvo netālu no lieliem objektiem, pašvaldības un vides izpildiestādes ir ieinteresētas, lai visam apgabalam būtu vienota vides programma un kopēja atbildība. Neatkarīgas uzņēmējsabiedrības reģistrācijai EMASvar savus resursus apvienot. Saskaņā ar regulu tas ir pieļaujams, jo "organizācija" ir uzņēmējsabiedrība, korporācija, uzņēmums, varas iestāde vai iestāde vai arī kāda to daļa vai apvienība, kas ir vai nav reģistrēta, kas ir publiska vai privāta un kam ir noteiktas funkcijas un atsevišķa vadība.

Tādos gadījumos dalīborganizācijām, lai saņemtu kopēju reģistrāciju, skaidri jāparāda kopējā atbildība (politika, procedūras utt.) attiecībā uz būtiskāko vides aspektu un ietekmes uz vidi vadību, tostarp jo īpaši mērķu, uzdevumu un koriģējošu pasākumu noteikšanu. Katrā ziņā visām dalīborganizācijām, kuras veido savas EMS un saņem kopēju reģistrāciju, uzskatāmi jāparāda, ka veikums visos būtiskajos aspektos un ietekme uz vidi pastāvīgi uzlabojas saskaņā ar to politiku, uzdevumiem un programmu. Reģistrējot vairākus objektus kā vienu organizāciju, jāņem vērā arī Regulas (EK) Nr. 761/2001 2. panta b) punkts, I pielikuma B daļas 2. iedaļa un III pielikuma 3.7. iedaļa un jābūt gataviem pamatot, kāpēc veikums visos objektos var nebūt uzlabojies acīmredzami.

Būtu jāuzsver, ka logotipu var izmantot tikai EMASreģistrēta organizācija un tāpēc attiecībā uz "biznesa parku" logotipu var izmantot tikai kopā ar minētā "biznesa parka" nosaukumu. Katrā ziņā papildus reģistrācijai "biznesa parkā" atsevišķa organizācija var reģistrēties arī atsevišķi.

Piemēri:

- neliels rūpniecisks apgabals,

- atpūtas komplekss,

- "biznesa parki".

Padomi:

- kopēja vides politika un programma,

- kopēja vadības atbildība,

- kopējas reģistrācijas zaudēšana pārkāpumu dēļ vienā objektā.

7. ATSEVIŠĶI REĢISTRĒTIES PAREDZĒJUŠI MAZIE UZŅĒMUMI, KAS DARBOJAS NOTEIKTĀ LIELĀ TERITORIJĀ UN RAŽO VIENĀDUS VAI LĪDZĪGUS RAŽOJUMUS, SNIEDZ VIENĀDUS VAI LĪDZĪGUS PAKALPOJUMUS

Regulas (EK) Nr. 761/2001 11. panta 1. punktā noteikts: "Lai veicinātu MVU dalību, tostarp to MVU, kas koncentrēti skaidri noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos, pašvaldības, piedaloties rūpniecības apvienībām, tirdzniecības palātām un ieinteresētajām personām, var sniegt palīdzību, identificējot būtisku ietekmi uz vidi. Pēc tam MVU var to izmantot, izstrādājot savu vides programmu un nosakot savus EMAS vadības sistēmas mērķus un uzdevumus."

Minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos MVU (kuriem ļoti bieži ir vienāds tehnoloģiskais līmenis, ražošanas paņēmieni, kā arī aptuveni vienādas organizatoriskās un vadības sistēmas) noteikti:

- ņem vērā ražošanas procesu kumulatīvo efektu,

- vietējā līmenī sadarbojas ar vienu un to pašu pašvaldību, iestādēm, vides aizsardzības uzraudzības iestādēm jautājumos, kas skar to vides problēmas. Jo tām visām ir vienādas vajadzības attiecībā uz vides kvalitāti,

- ņem vērā mijiedarbību starp to ietekmei uz vidi un ietekmei uz vidi, ko rada pārējie ražotāji, kas darbojas attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā, kā arī sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi un mājsaimniecības.

Turklāt tām ir iespēja:

- rast kopējus to vides problēmu risinājumus (palielināt attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti, pārvarēt ar kultūras paražām saistītās grūtības, uzlabot vides vadību u.c.),

- savstarpēji palīdzēt, piemēram:

- daloties pieredzē par vides aspektu un ietekmes uz vidi identificēšanu,

- kopā izstrādājot vides politiku un programmu,

- veicot iekšējo auditu partnerorganizācijā un otrādi, lai atvieglotu vides aspektu un ietekmes uz vidi identifikāciju,

- izmantojot kopēja vides konsultanta pakalpojumus,

- ietekmes uz vidi vadībai izmantojot vienu un to pašu infrastruktūru, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, atkritumu sadedzināšanas iekārtas, atkritumu izgāztuves u.c., un šim nolūkam izveidojot īpašas konsorcijiem līdzīgas organizācijas,

- un, kopā īstenojot EMS, izmantot viena un tā paša verificētāja pakalpojumus — sistēmu līdzības dēļ tas atvieglotu verifikāciju un apstiprināšanu, kā arī samazinātu attiecīgās izmaksas,

- iesaistoties vietējos vides projektos, piemēram, Agenda 21 procesos (vietējās un reģionālās varas iestādes vai ražotāju organizācijas var atbalstīt šādas darbības, palīdzot izveidot tīklus).

Ņemot vērā iepriekš izteiktos apsvērumus, tādas vispārējas programmas izstrāde, kuru, pamatojoties uz vides sākotnēju analīzi visā teritorijā, īsteno pašvaldības, ražotāju apvienības, tirdzniecības kameras, MVU ir ļoti lietderīgs pasākums, pirms tie iesaistās EMAS.

Pēc tam būtu jāizstrādā skaidra teritoriālā vides programma, ko publicē un pieņem visas iesaistītās personas un ar ko tiecas būtiski uzlabot vides stāvokli visā apgabalā.

Kad pieņemti un atzīti mērķi un uzdevumi vides jomā, visas organizācijas (MVU, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības u.c.) varētu brīvprātīgi, ievērojot EMAS procedūru, noteikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai katra organizācija atsevišķi izpildītu Regulas (EK) Nr. 761/2001 prasības un atsevišķi saņemtu reģistrāciju.

Šādā gadījumā verificētājam būtu jānovērtē, vai vides vadības sistēma atbilst katras atsevišķas organizācijas mērķiem un uzdevumiem, kas izriet no visa apgabala vispārējās programmas un tajā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. Vides deklarācijā šādā gadījumā papildus EMAS noteiktajām prasībām attiecībā uz tās saturu būtu skaidri jānorāda konkrētās organizācijas ieguldījums vides aizsardzības programmā izvirzīto uzdevumu sasniegšanā.

Piemēri:

- rūpniecības rajoni,

- tūrisma apgabali,

- iepirkšanās centri.

Padomi:

- veicināšanas iestādes izveidošana,

- tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšana,

- vispārējo mērķu un uzdevumu vides jomā neatkarīgs novērtējums,

- iesaistīšanās vietējā Agenda 21programmā.

8. PAŠVALDĪBAS UN VALSTS IESTĀDES

Gadījumos, kad EMAS reģistrējas publiska iestāde, būtiski ir konstatēt, vai tās darbībā svarīgākie nevarētu būt netiešie vides aspekti, piemēram, aspekti, kas ir iestādes īstenotās politikas sekas, un tāpēc novērtējamās problēmas nevar ierobežot tikai ar vadības organizatorisko uzbūvi un ar darbību saistītajiem tiešajiem vides aspektiem.

Pārvaldes iestāžu politiskā atbildība ir saistīta ar teritorijas pārvaldi un tās iedzīvotāju esošo un paredzamo dzīves kvalitāti.

Var pieļaut, ka dažas pašvaldības vai valsts iestādes vadības un novērtējamo aspektu sarežģītības dēļ pieņem minēto organizāciju daļu atsevišķu reģistrāciju. Tādā gadījumā saziņa ar sabiedrību un logotipa izmantošana ir nepārprotama un skaidri norāda tikai uz reģistrēto filiāli vai struktūru.

Šādām organizācijām ieteicams izstrādāt standarta vides politiku, kura būtu jāievēro visām tās daļām.

Piemēri:

- pašvaldības,

- ministrijas,

- valdības iestādes,

- vietējā Agenda 21.

Padomi:

- sabiedriska apspriešana un iedzīvotāju atbalsts,

- saskaņota ekonomiskā attīstība attiecībā pret vidi,

- alternatīvu stratēģisko variantu un ar tām saistītu prioritāšu novērtēšana,

- teritoriju plānošana un ar to saistītie mērāmie mērķi un atbildība,

- pastāvīga vides plāna verifikācija un monitorings,

- līdzsvars starp privātiem centieniem un sabiedrības vajadzībām,

- iedzīvotāju un tirgus dalībnieku izglītošana.

[1] ISO/IEC Guide 66.EA — 7/02.Citi starptautiskie un valsts tiesību akti un norādījumi.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR VERIFIKĀCIJU, APSTIPRINĀŠANU UN AUDITA BIEŽUMU

(Ja nav skaidri noteikts citādi, visas norādes uz pielikumiem attiecas uz Regulas (EK) Nr. 761/2001 pielikumiem)

1. IEVADS

EMAS noteikts, ka pēc pirmās verifikācijas verificētājs kopā ar attiecīgo organizāciju izstrādā un saskaņo verifikācijas programmu laikam, kas nav ilgāks par 36 mēnešiem. EMAS noteikts arī, ka pēc vides deklarācijas pirmās apstiprināšanas, ik gadu tajā sniegto informāciju atjaunina, un, izņemot dažus gadījumus, ik gadu apstiprina visas izmaiņas. Šajos norādījumos noteikti jautājumi, kas jāņem vērā, izstrādājot verifikācijas programmu, un gadījumi, kad attiecībā uz informācijas atjaunināšanas biežumu vides deklarācijās, kas veicama reizi gadā, varētu būt pamatotas atkāpes. Tajā ir sniegti arī norādījumi par iekšējā audita biežumu.

Skaidrības labad šajos norādījumos lietotajiem terminiem ir šāda nozīme.

"Verifikācija" ir novērtējums (audits), ko veic vides verificētājs, lai nodrošinātu, ka organizācijas vides politika, vadības sistēma un audita procedūra(-as) atbilst Regulā (EK) Nr. 761/2001 noteiktajām prasībām. Pie tās pieder organizācijas apmeklējumi, dokumentu/reģistru izskatīšana un personāla iztaujāšana.

"Apstiprināšana" ir novērtējums, ko veic vides verificētājs, lai pārbaudītu, vai informācija un dati, kas sniegti organizācijas vides deklarācijā, ir precīzi, ticami, pareizi un atbilst III pielikuma 3.2. iedaļā noteiktajām prasībām.

2. VERIFIKĀCIJAS PROGRAMMA

2.1. Prasība

Apspriedies ar organizāciju, vides verificētājs izstrādā programmu, lai nodrošinātu, ka ilgākais 36 mēnešos tiek verificēti visi elementi, kas vajadzīgi reģistrācijai EMAS (V pielikuma 5.6. iedaļa).

2.2. Nolūks

Šī prasība noteikta, lai organizācijas vadība un ieinteresētās personas pārliecinātos, ka vides politika, vadības sistēma, procedūras, informācija, mērījumi un monitorings atbilst Regulā (EK) Nr. 761/2001 noteiktajām prasībām. Verificētāja un organizācijas regulāra sadarbība veicina uzticību EMASreģistrētajām organizācijām, kā arī pašai sistēmai. Lai nodrošinātu organizācijas EMS pastāvīgu uzraudzību un veikumu vides jomā, laba prakse būtu verifikāciju organizēt tā, lai katru gadu verificētu trešdaļu no visām organizācijas darbībām un lai laikā, kas nepārsniedz 36 mēnešus, tiktu verificētas organizācijas visas darbības. Tā vides verificētājam būs vieglāk gūt pārliecību par to, ka vides deklarācijā sniegtā informācija ir precīza, ticama un pareiza.

Tomēr nelielās organizācijās un mazos uzņēmumos (skat. definīciju turpmāk) verifikāciju var veikt vienā apmeklējumā, par to biežumu verificētājs vienojas ar organizāciju, tomēr tas ir vismaz reize 36 mēnešos visai sistēmai kopumā.

Mazās organizācijas jeb mazā uzņēmuma definīcija

"Mazais uzņēmums" ir uzņēmums, kurā:

- ir mazāk nekā 50 darbinieku un

- vai nu:

- gada apgrozījums nepārsniedz 7 miljonus EUR, vai

- gada bilance nepārsniedz 5 miljonus EUR

- un vismaz 25 % kapitāla vai balsstiesību nepieder vienam uzņēmumam vai kopā vairākiem uzņēmumiem.

2.3. Norādījumi

Verificētājs izstrādā un saskaņo verifikācijas programmu tikai pēc tam, kad pabeigta vides deklarācijas sākotnējā verifikācija un apstiprināšana. Izstrādājot verifikācijas programmu, verificētājam būtu jāņem vērā:

- iekšējā audita programmas stiprās puses un uzticamība, tostarp iekšējā audita biežums,

- EMS sarežģītība,

- vides politika,

- organizācijas darbības, ražojumu un pakalpojumu lielums, apjoms un būtība,

- organizācijas to tiešo un netiešo vides aspektu būtiskums, kurus tas var pārzināt vai kuri būtu jāietekmē,

- datu un informācijas vadības un vākšanas sistēma, kas saistīta informāciju un datiem, kuri iekļauti vides deklarācijā,

- līdzšinējās problēmas vides jomā,

- tādu darbību apjoms, uz kurām attiecas normatīvie akti vides jomā,

- iepriekšējo verifikāciju rezultāti,

- organizācijas pieredze EMAS prasību ievērošanā.

Verificētājs, novērtējot to, kā organizācija izpilda EMAS regulā noteiktās prasības, var novērtēt organizācijas funkcijas, darbību, ražojumus vai pakalpojumus vai arī vides aspektus, kas ir organizācijas tiešā vai netiešā kontrolē vai ietekmē.

Verificējot organizācijas, kam piešķirts EN ISO 14001 (vai kāda cita vides standarta) sertifikāts, kurš atzīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 761/2001 9. panta 1. punktā noteikto procedūru, jānovērtē tikai tie elementi, uz ko atzītais standarts neattiecas. Tādos gadījumos, izstrādājot verifikācijas programmu, verificētājam būtu jāņem vērā EN ISO 14001 uzraudzības programma, un, cik iespējams, jācenšas novērtējuma vizītes apvienot, tādējādi novēršot organizācijai nevajadzīgu darba dublēšanu, resursu un laika izlietojumu. Tomēr verifikācijas darbības atšķirsies no darbībām, kuras veic to uzraudzības vizīšu laikā, kuras notiek kā daļa no EN ISO 14001 sertifikācijas procesa. Jo īpaši tās aptver papildu jautājumus, uz ko attiecas I pielikums.

3. VIDES INFORMĀCIJAS ATJAUNINĀŠANA

3.1. Prasība

Regulas (EK) Nr. 761/2001 3. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteikts — lai organizācija saglabātu EMAS reģistrāciju, "tā ik gadu nosūta kompetentajai iestādei apstiprinātu atjauninātu vides deklarāciju un dara to publiski pieejamu. Atkāpes attiecībā uz atjauninātu deklarāciju sagatavošanas biežumu var izdarīt ar nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas norādījumos, kuri pieņemti 14. panta 2. punktā noteiktajā kārtībā, un šādas atkāpes jo īpaši var piemērot mazām organizācijām un maziem uzņēmumiem, kā noteikts Komisijas Ieteikumā 96/280/EK [1], un gadījumos, kad vides vadības sistēmas darbībā nav nekādu izmaiņu."

Regulas III pielikuma 3.4. iedaļā par publiski pieejamas informācijas uzturēšanu paredzēts: "Ik gadu organizācija atjaunina 3.2. iedaļā norādīto informāciju un nodrošina, ka visas izmaiņas šajā informācijā apstiprina vides verificētājs. Atkāpes attiecībā uz to, cik bieži jāveic atjaunināšana, var izdarīt ar nosacījumiem, ko Komisija paredzējusi norādījumos…".

Tas atkārtots arī V pielikuma 5.6. iedaļā, kurā noteikts: "… Turklāt verificētājs ne retāk kā reizi 12 mēnešos apstiprina visu atjaunināto informāciju vides deklarācijā. Atkāpes attiecībā uz atjaunināšanas biežumu var izdarīt ar nosacījumiem, kas izklāstīti Komisija norādījumos…".

3.2. Norādījumi

Parasti ik gadu būtu jāatjaunina informācija vides deklarācijā un izmaiņas būtu jāapstiprina. Izmaksu ziņā efektīvākā un labākā prakse ir saistīt vides deklarācijas apstiprināšanu ar pastāvīgo verifikācijas programmu. Apstiprināšanai vajadzīgais laiks, darbs un izmaksas būs atkarīgi no datu kvalitātes un informācijas vadības, un datu vākšanas sistēmas, ko izmanto, izstrādājot vides deklarāciju.

Parasti dati un informācija par organizācijas veikumu (III pielikuma 3.2. iedaļas e) apakšiedaļa) katru gadu būs citādi un vides deklarācija būs jāatjaunina, izdarot tikai izmaiņas, kuras jāapstiprina. Kad tiek atjaunināta vides deklarācijā iekļautā informācija, vides deklarācija ik gadu nav obligāti jāpublicē — tai tikai ir jābūt publiski pieejamai. EMAS mērķis ir veicināt to, ka publiski ir pieejama ticama informācija par veikuma vides jomā uzlabošanu. Tas var izdarīt, piemēram, sagatavojot atsevišķu un neatkarīgu vides deklarāciju vai arī minēto informāciju iekļaujot uzņēmuma gada pārskatā, drukātā veidā vai tīmekļa vietnē. Skat. atsevišķos Komisijas norādījumus par vides deklarācijām Komisijas ieteikuma 2001/680/EK [2] I pielikumā.

Lai gan mazo uzņēmumu un nelielo organizāciju atjauninātajai informācijai nav jābūt iespaidīgam dokumentam greznā izdevumā, ar Regulu (EK) Nr. 761/2001 atļauts tām palielināt informācijas atjaunināšanas biežumu un to apstiprināt. Tikai minētās organizācijas tāpēc ir atbrīvotas no atjauninātās informācijas ikgadējas apstiprināšanas (skat. piemērus turpmāk), ja vien:

- tās nerada ievērojamu apdraudējumu videi, kas saistīts ar to darbībām, ražojumiem un pakalpojumiem, vai

- to vides vadības sistēmas darbībā nav būtisku izmaiņu, vai

- uz to darbību, ražojumiem un pakalpojumiem neattiecas būtiskas juridiskas prasības, vai

- tām nav būtisku vietēju problēmutādos gadījumos verificētājs pieprasa apstiprinātu vides deklarācijā iekļautās informācijas ikgadējo atjauninājumu.

tādos gadījumos verificētājs pieprasa apstiprinātu vides deklarācijā iekļautās informācijas ikgadējo atjauninājumu.

Ja vides deklarāciju neatjaunina ik gadu, tas būtu jādara ne retāk kā reizi 36 mēnešos.

Piemēri:

- nelielas maiznīcas,

- bērnudārzi,

- atsevišķas mazumtirdzniecības vietas.

3.3. Vides deklarācijas daļu apstiprināšana

Organizācijas var vēlēties izmantot savu vides deklarāciju daļas kopā ar EMAS logotipu. Piemēri:

- apstiprinātu datu par emisijām iesniegšana vides pārvaldes iestādēm,

- informācija par oglekļa emisijām, kas sniedzama saskaņā ar valsts programmām klimata izmaiņu samazināšanai,

- juridisko prasību izpilde attiecībā uz vides informācijas publiskošanu ieinteresētajām personām un pensiju shēmām.

Izmantojot logotipu kopā ar deklarācijas daļām, organizācijas izmanto tikai daļas no pēdējās apstiprinātās vides deklarācijas. Deklarācijas daļām jāatbilst arī III pielikuma 3.5. iedaļas a) līdz f) apakšiedaļā noteiktajām prasībām, saskaņā ar minētajām prasībām deklarācijas daļām jābūt atbilstīgām un būtiskām un tās nedrīkst būt maldinošas.

Vides deklarāciju daļām, kuras izmanto kopā ar EMAS logotipu, jābūt apstiprinātām atsevišķi. Lai ietaupītu laiku, darbu un līdzekļus, deklarācijas daļas, kuras paredzēts izmantot atsevišķi, var apstiprināt reizē ar deklarāciju.

Komisijas norādījumus par logotipa izmantošanu skat. šā lēmuma III pielikumā.

4. AUDITA BIEŽUMS

4.1. Prasība

Par auditu biežumu II pielikuma 2.9. iedaļā noteikts, ka

"darbību audita biežums būs atšķirīgs atkarībā no:

- darbību būtības, apjoma un sarežģītības,

- nozīmes, kāds ir to radītajai ietekmei uz vidi,

- iepriekšējos auditos konstatēto problēmu būtiskuma un tā, cik steidzami tās jārisina,

- līdzšinējām problēmām vides jomā.

Organizācija izstrādā pati savu audita programmu un nosaka audita biežumu, ņemot vērā Komisijas norādījumus…"

.

4.2. Mērķis

Mērķis ir nodrošināt, lai tiktu izstrādāta tāda audita programma, kura nodrošina vadību ar informāciju, kas vajadzīga, lai pārskatītu organizācijas veikumu vides jomā un vides vadības sistēmas efektivitāti un varētu uzskatāmi parādīt, ka šie jautājumi tiek kontrolēti. Auditu rezultātus izmanto arī verificētāji, izstrādājot un saskaņojot verifikācijas programmu ar organizāciju un nosakot organizāciju apmeklējumu biežumu.

4.3. Norādījumi

Izstrādājot auditu programmu, laba prakse būtu veikt tādu darbību, ražojumu un pakalpojumu auditu, kuri rada vai var radīt būtisku ietekmi uz vidi biežāk nekā mazāk būtiskas darbības, ražojumu un pakalpojumi. Organizācijai būtu jāveic audits vismaz reizi gadā, jo tas organizācijas vadībai un vides verificētājam palīdzētu uzskatāmi parādīt, ka būtiskie vides aspekti tiek kontrolēti.

[1] OV L 107, 30.4.1996., 4. lpp.

[2] OV L 247, 17.9.2001., 3. lpp.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR EMAS LOGOTIPA IZMANTOŠANU

(Ja nav skaidri noteikts citādi, visas norādes uz pielikumiem attiecas uz Regulas (EK) Nr. 761/2001 pielikumiem)

1. PRINCIPI

Norāde uz regulu

Šie norādījumi neskar Kopienas un valsts tiesību aktus vai tehniskos standartus, uz kuriem neattiecas Kopienas tiesību akti, jo īpaši Padomes 1984. gada 10. septembra Direktīva 84/450/EEK par dalībvalstu to likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz maldinošu reklāmu [1], un organizāciju pienākumus, kas noteikti saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem un standartiem.

1.1. EMAS logotipa mērķi

Viens no Regulas (EK) Nr. 761/2001 galvenajiem elementiem ir ieviest dažādus veidus, kā paziņot vides informāciju ieinteresētajām personām. Organizācijas tiek rosinātas informēt sabiedrību, klientus un patērētājus par minēto organizāciju darbību vides jomā, izmantojot minētos papildu saziņas veidus.

EMAS logotips ir Regulas (EK) Nr. 761/2001 preču zīme. EMAS logotipa mērķis ir norādīt sabiedrībai un citām ieinteresētajām personām, ka:

- ir izveidota un tiek īstenota vides vadības sistēma,

- šādas sistēmas veikumu sistemātiski, objektīvi un periodiski novērtē,

- tiek sniegta informācija par veikumu vides jomā un ir atklāts dialogs ar sabiedrību un citām ieinteresētajām personām,

- notiek aktīva darbība, tostarp atbilstīgas darbinieku mācības,

ko veic organizācija, tostarp tiek nodrošināts, ka tiek izpildītas attiecīgo tiesību aktu vides jomā prasības. Jo īpaši tas norāda, ka organizācija periodiski sniedz publiski pieejamas vides deklarācijas, ko apstiprinājis neatkarīgs verificētājs.

Šādā sakarā EMAS logotipam ir trīs funkcijas:

- norādīt, ka informācija, ko organizācija sniedz par tās veikumu vides jomā, ir ticama un pamatota,

- norādīt, ka organizācija ir apņēmusies uzlabot veikumu vides jomā un ka tās vides aspektu vadība ir nevainojama,

- paplašināt zināšanas par sistēmu sabiedrībai, ieinteresētajām personām un tām organizācijām, kuras vēlas uzlabot savu veikumu vides jomā.

Tādējādi Kopienas nolūks ir palielināt EMAS nozīmi, EMAS reģistrētajām organizācijām radot jaunus un ticamus veidus, kā parādīt to veikumu vides jomā un apņemšanos aizsargāt vidi saziņā ar ieinteresētajām personām, izmantojot dažādus līdzekļus, kas paredzēti šajos norādījumos.

1.2. Saistība starp EMAS logotipa un ekomarķēšanas sistēmām (Regulas (EK) Nr. 761/2001 8. panta 2. punkts)

EMAS logotips norāda, ka:

- reģistrētās organizācijas papildus obligāto prasību izpildei brīvprātīgi veic visaptverošu darbu, lai ilgstoši uzlabotu savu veikumu vides jomā,

- darbojas vides vadības sistēma, ar ko tiek īstenoti organizācijas izvirzītie mērķi un

- ka informācija, kas sniegta, piemēram, vides deklarācijā, ir ticama un to ir apstiprinājis akreditēts vides verificētājs.

Atšķirībā no EMAS logotipa ražojumu un pakalpojumu ekomarķēšanas sistēmām ir atšķirīgas īpatnības:

- pēc būtības tās ir selektīvas un tādējādi norāda uz marķētu un nemarķētu ražojumu, pasākumu un pakalpojumu atšķirībām;

- tās norāda uz atbilstību trešās personas noteiktiem ekoloģiskiem kritērijiem, kuriem atbilst tikai daļa tirgū esošo ražojumu;

- attiecīgos kritērijus nosaka saskaņā ar (parasti oficiāli) apstiprinātām apspriešanās procedūrām.

Ekomarķēšanas sistēmas var sniegt attiecīgu informāciju par vides aspektiem, kuri saistīti ar ražojumiem un pakalpojumiem.

EMAS logotips nenorāda uz nevienu no minētajiem kritērijiem, un to neizmanto tā, ka to varētu uztvert kā norādi uz minētajām īpatnībām.

Organizāciju, verificētāju un kompetento iestāžu pienākums ir raudzīties, lai to nevarētu sajaukt ar ekoražojumu marķējumu. Šajā nolūkā organizācijai rūpīgi jāizraugās paziņojamā informācija un jāizraugās tādi saziņas līdzekļi, kurus izmantojot, šāda sajaukšana nebūtu iespējama. Saskaņā ar III pielikuma 3.2. un 3.5. iedaļā noteiktajiem kritērijiem un ievērojot V pielikumā noteiktos pienākumus, verificētājam jānovērtē, vai klientiem sniedzamais paziņojums ir apstiprināts un ticams.

2. AR REGULU (EK) Nr. 761/2001 NOTEIKTĀS PRASĪBAS

2.1. Attiecīgie tiesību aktu noteikumi

a) Regulas 8. pantā ("Logotips") noteikti:

- nosacījumi, ar kādiem drīkst izmantot logotipu, konkrēti prasība par konkrētajā laikā derīgu reģistrāciju EMAS (1.punkts),

- pieci dažādi logotipa izmantošanas veidi (2. punkts) un

- gadījumi, kad to neizmanto, konkrēti uz ražojumiem vai to iepakojuma un saistībā ar ražojumu salīdzinājumu (3. punkts);

b) III pielikuma 3.5. iedaļā "Informācijas publicēšana" noteikti sabiedrības informēšanas veidi papildus vides deklarācijai un a) līdz f) apakšiedaļā noteiktas prasības, kas jāievēro, ja informācija sagatavota un to izmanto ar EMAS logotipu. Regulas III pielikuma 3.5. iedaļā noteikts, ka informācijai jābūt:

- precīzai un patiesai,

- pamatotai un verificējamai,

- atbilstīgai un izmantotai attiecīgā sakarā,

- tādai, kas raksturo organizācijas veikumu vides jomā kopumā,

- tādai, ko nav iespējams interpretēt nepareizi,

- būtiskai saistībā ar kopējo ietekmi uz vidi.

Organizācijas ņem vērā III pielikuma 3.5. iedaļas a) līdz f) apakšiedaļā noteiktās prasības arī tad, ja EMAS logotipu izmanto uz ražojumu, pasākumu un pakalpojumu reklāmām, kā izskaidrots šo norādījumu 5. iedaļā;

c) IV pielikumā "Obligātās prasības attiecībā uz logotipu" noteikti divu veidu logotipi: uz viena norādīts "verificēta vides vadība" (1. variants), uz otra — "apstiprināta vides informācija" (2. variants). Abos gadījumos jānorāda organizācijas reģistrācijas numurs.

Logotipa veidu, kas noteikts IV pielikumā, var mainīt tikai tā, kā noteikts šo norādījumu 2.2. iedaļā.

2.2. Logotipa izmantošana EMAS sistēmas popularizēšanai

Ir atzīts, ka logotips jāizmanto, lai popularizētu EMAS sistēmu. Tādā sakarā lietot frāzes "apstiprināta informācija" vai "verificēta vides vadība", tāpat arī reģistrācijas numuru nav lietderīgi. Tāpēc logotipu EMAS popularizēšanas nolūkā drīkst izmantot šādos veidos:

+++++ TIFF +++++

šādiem nolūkiem, piemēram:

- reklāmas materiālos (nozīmītes u.c.),

- rakstos avīzēs un žurnālos,

- Komisijas norādījumos,

- grāmatās un publikācijās par EMAS,

ja:

- to neizmanto kopā ar organizācijas nosaukumu un

- tas nenozīmē vai nerada iespaidu, ka reģistrācija sistēmā vai ka logotipa izmantotājs šādā veidā savu darbību, savus ražojumus un pakalpojumus attiecībā uz vidi nekādi nesalīdzina ar citiem.

2.3. Logotipa funkcijas attiecībā uz dažādu veidu informāciju (Regulas (EK) Nr. 761/2001 8. pants un IV pielikums)

Tā kā 1. varianta logotips norāda, ka organizācijai ir vides vadības sistēma, kas atbilst EMAS prasībām, tad 2. varianta logotips norāda, ka ar logotipu sniegtā informācija ir apstiprināta atbilstīgi EMAS.

EMAS Regulas 8. panta 2. punktā noteikti pieci atšķirīgi logotipa izmantošanas veidi:

a) kopā ar apstiprinātu informāciju, kā aprakstīts III pielikuma 3.5. iedaļā, un ar nosacījumiem, kas noteikti Komisijas norādījumos. Tādā gadījumā logotips norāda, ka informācija ņemta no apstiprinātas vides deklarācijas un atbilst III pielikuma 3.5. iedaļā noteiktajām prasībām (2. variants);

b) apstiprinātās vides deklarācijās: uzsver dalību sistēmā un parāda, ka deklarācijas saturs ir apstiprināts (2. variants);

c) reģistrētu organizāciju veidlapās (1. variants);

d) kopā ar informāciju, kas popularizē organizācijas līdzdalību EMAS, norāda, ka organizācija piedalās EMAS. Pirmā varianta logotipu var izmantot, piemēram, uz plakātiem, ēkām, tīmekļa vietnēs, uz ielūgumiem u.c.;

e) ražojumu, darbības un pakalpojumu reklāmās vienīgi ar nosacījumiem, kas noteikti šajos norādījumos, tā nodrošinot, lai logotips netiktu sajaukts ar ekoražojumu marķējumu (2. variants).

Visos minētajos gadījumos logotips jāizmanto nepārprotamā saistībā ar organizācijas nosaukumu.

Logotipa izmantotājām EMAS reģistrētām organizācijām būtu jāievēro, ka, izmantojot logotipu, nevajadzētu radīt pārpratumus sabiedrībai. Piemēram, neviena organizācija neizmanto logotipu tā, ka varētu mulsināt vai maldināt sabiedrību, paziņojot, ka tā izdarījusi ko "līdzīgu"EMAS Regulā noteiktajam vai arī savā ziņā "saskaņā ar" Regulu.

Tā kā logotipa izmantošana deklarācijā un veidlapās noteikta Regulā (EEK) Nr. 1836/93 [2], saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 761/2001 pieļaujami vairāki jauni logotipa izmantošanas veidi, un šie gadījumi aprakstīti turpmākajās iedaļās.

3. NORĀDĪJUMI PAR LOGOTIPA IZMANTOŠANU UZ VIDES DEKLARĀCIJĀ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS DAĻĀM (Regulas (EK) Nr. 761/2001 8. panta 2. punkta a) apakšpunkts un III pielikuma 3.5. iedaļa)

3.1. Vispārīgas prasības

Logotipa (2. variants) izmantojumam saistībā ar izraudzīto informāciju jāatbilst III pielikuma 3.5. iedaļā noteiktajām prasībām.

Ir ļoti daudz dažādu publikāciju veidu, piemēram:

- brošūras,

- tabulas,

- prospekti,

- reklāmas sludinājumi avīzēs,

- vides jautājumiem veltītas nodaļas citiem jautājumiem veltītās publikācijās,

- tīmekļa vietnes u.tml. un

- reklāmas televīzijā.

Logotipa attiecīga izmantošana nav atkarīga no informācijas tehniskajiem nesējiem. Vispārīga prasība, kas jāievēro, jebkādā veidā izmantojot logotipu, ir šāda:

Panākt, lai informācija, uz ko attiecas logotips, būtu pamanāma!

Ja viss publikācijas saturs ir iekļauts vides deklarācijā, kuru apstiprinājis verificētājs, logotipu drīkst izmantot visos atbilstīgajos veidos (piemēram, uz vāka, sludinājuma augšējā daļā, teksta fonā u.tml.).

Apstiprinātā informācija skaidri jānodala no pārējā teksta, piemēram, ar rāmi, ar citādu izkārtojumu, krāsu, lielumu vai ar citāda veida burtiem, ja tā ir:

- tikai daļa kādā citā plašākā publikācijā (piemēram, ar tehnisku vai ar uzņēmējdarbību saistītu saturu) vai

- sniegta saistībā ar citu vides informāciju, kura nav apstiprināta (piemēram, kā bloks garā tekstā vai kā atsevišķas daļas uzņēmējsabiedrības ziņojumā u.c.).

Logotips jāizvieto tā, lai to varētu nepārprotami attiecināt tikai uz apstiprināto informāciju.

3.2. Piemēri

Turpmākajos piemēros ilustrēti šo norādījumu 3.1. iedaļā noteiktie principi reģistrētajām organizācijām. Visos gadījumos, kas noteikti kā "atļauti" jāievēro III pielikuma 3.5. iedaļas a) līdz f) apakšiedaļā noteiktie kritēriji. Visos gadījumos, kas noteikti kā "nav atļauti" norādīts, kādi III pielikuma 3.5. iedaļā noteiktie kritēriji netiek ievēroti.

Nr. | Piemērs | Statuss |

1. | Logotips (2. variants) virs atbilstīgiem un apstiprinātiem datiem par veikumu, kurus iesniedz varas iestādēm | Atļauts |

2. | Logotips (2. variants) uz darbiniekiem paredzēta prospekta, kurā ir tikai apstiprināta informācija par vides vadības sistēmas darbību | Atļauts |

3. | Logotips (2. variants) uz klientiem un piegādātājiem paredzētas brošūras vāka, saturs ņemts no apstiprinātas vides deklarācijas | Atļauts |

4. | Logotips (2. variants) mātesorganizācijas ikgadējā vides deklarācijā, kura attiecas gan uz reģistrētiem, gan nereģistrētiem meitasuzņēmumiem, nodaļas virsrakstā par apstiprinātu vides vadības sistēmu dažās no tām, skaidri norādot, kuras organizācijas daļas reģistrētas EMAS | Atļauts |

5. | Logotips (2. variants) uz uzņēmējsabiedrības vides deklarācijas vāka, uzņēmējsabiedrības daļas nav reģistrētas | Nav atļauts, jo tiek pārkāpta III pielikuma 3.5. iedaļas a), d), e) un f) apakšiedaļa |

6. | Logotips (2. variants) uz organizācijas gada pārskata vāka (organizācija ir pilnībā reģistrējusies) | Nav atļauts, jo tiek pārkāpta III pielikuma 3.5. iedaļas a), d), e) un f) apakšiedaļa |

7. | Logotips (2. variants) grafiska fona veidā pie apstiprinātiem vides datiem gada pārskatā | Atļauts |

8. | Logotips (2. variants) grafiska fona veidā pie apstiprinātiem patērētājiem paredzētiem norādījumiem par ražojuma pareizas lietošanas paņēmieniem | Atļauts |

9. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas vides informācijas organizācijas vietnē tīmeklī | Atļauts |

10. | Logotips (2. variants) pie apstiprināta paziņojuma uz reģistrētas izplatītājas uzņēmējsabiedrības autofurgona, kurā kopā ar uzņēmējsabiedrības nosaukumu ir rakstīts "Mūsu autoparkā laikā no 1995. gada līdz 1998. gadam esam samazinājuši dīzeļdegvielas patēriņu par 20 % līdz xy litriem uz 100 km" | Atļauts |

11. | Logotips (2. variants) pie paziņojuma uz autofurgona, uz kura ir mazumtirgotāja firmaszīme ar uzrakstu "Mūsu piegādes ir videi draudzīgas" | Nav atļauts, jo tiek pārkāpta III pielikuma 3.5. iedaļas a), b), c), d), e) un f) apakšiedaļa |

12. | Logotips (2. variants) uz lappuses mazumtirdzniecības katalogā, kurā iekļauta apstiprinātas informatīvas prasības piegādātājiem | Atļauts |

4. NORĀDĪJUMI PAR LOGOTIPA IZMANTOŠANU SISTĒMĀ IESAISTĪJUŠOS ORGANIZĀCIJU REKLĀMĀ (Regulas (EK) Nr. 761/2001 8. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

4.1. Vispārīgas prasības

Logotipu (1. variants) saskaņā ar 8. panta 2. punkta d) apakšpunktu izmanto, lai informētu sabiedrību un ieinteresēto personas par to, ka organizācija ir reģistrēta. Tāpēc logotips skaidri jāsaista tikai ar reģistrēto organizāciju. Jāvairās no sajaukšanas ar organizācijām, kuras nav reģistrētas EMAS.

Reģistrētas organizācijas un saziņas pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas to vārdā, nerada iespaidu, ka minētie saziņas pakalpojumu sniedzēji ir izpildījuši EMAS prasības, ja tas tā nav.

4.2. Piemēri

Turpmākajos piemēros ilustrēti iepriekšminētie principi reģistrētajām organizācijām.

Nr. | Piemērs | Statuss |

1. | Logotips (1. variants) uz organizācijas brošūras vāka (organizācija ir pilnībā reģistrējusies) | Atļauts |

2. | Logotips (1. variants) uz organizācijas gada pārskata vāka (organizācija nav pilnībā reģistrējusies) | Nav atļauts, jo vajadzīga pilna reģistrācija |

3. | Logotips (1. variants) uz organizācijas gada pārskata vāka (organizācija ir pilnībā reģistrējusies) | Atļauts |

4. | Glabāšanas tvertne ar uzkrāsotu logotipu (1. variants) reģistrētā objektā | Atļauts |

5. | Logotips (1. variants) avīzē grafiska fona veidā divu uzņēmējsabiedrību (viena reģistrēta, otra nereģistrēta) kopējā sludinājumā, kurā paziņots par sadarbību piegādē | Nav atļauts, jo tiek radīts iespaids, ka abas uzņēmējsabiedrības ir reģistrētas EMAS |

6. | Logotips (1. variants) uz mazumtirdzniecības kataloga blakus piegādātāju tirdzniecības nosaukumiem (daļa piegādātāju nav reģistrēti) | Nav atļauts, jo tiek radīts iespaids, ka visi piegādātāji ir reģistrēti EMAS |

7. | Logotips (1. variants) pie tāda lidaparāta ieejas, kuru ražojis reģistrēts izgatavotājs, bet kuru izmanto nereģistrēta aviosabiedrība | Nav atļauts, jo tiek radīts iespaids, ka lidaparātu aviosabiedrība izmanto saskaņā ar EMAS |

8. | Logotips (1. variants) uz autobusa blakus autobusu izmantojošā sabiedriskā transporta uzņēmuma nosaukumam, kurš ir reģistrēts | Atļauts |

9. | Logotips (1. variants) aiz reģistrētas organizācijas nosaukuma uz tās automobiļiem | Atļauts |

10. | Logotips (1. variants) uz plāksnītes pie ieejas reģistrētā universālveikalā | Atļauts |

11. | Logotips (1. variants) uz reģistrētas publiskas iestādes veidlapām | Atļauts |

5. NORĀDĪJUMI PAR LOGOTIPA IZMANTOŠANU RA OJUMU, DARBĪBU UN PAKALPOJUMU REKLĀMĀS (8. panta 2. punkta e) apakšpunkts, 8. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts un III pielikuma 3.5. iedaļa)

5.1. Vispārīgas prasības

Salīdzinājumā ar Regulu (EEK) Nr. 1836/93 Regulā (EK) Nr. 761/2001 vairāk uzsvērti netiešie vides aspekti. To starpā galvenā loma ir ražojumu, darbību un pakalpojumu rādītājiem. Tās mērķis ir rosināt organizācijas sniegt informāciju par to veikumu vides jomā saistībā ar to ražojumiem un izmantot to tirdzniecības instrumentus, lai popularizētu EMAS mērķus. Tā aptver gan vides aspektus, kas netieši saistīti ar ražojumu, gan tiešos ražojumu rādītājus — ja to ir apstiprinājis verificētājs.

Nekādā ziņā logotipu vienu pašu nedrīkst izmantot ražojumu, darbības un pakalpojumu reklāmās (līdzīgi kā ekomarķējumu). Vajadzīga nepārprotama saistība ar apstiprinātu informāciju. Apstiprinātā informācija jānodala no pārējās sniegtās informācijas.

Informācija, uz kuru attiecas logotips, būtu jāizvēlas saskaņā ar III pielikuma 3.5. iedaļas a) līdz f) apakšiedaļā norādītajiem principiem.

Saskaņā ar 8. panta 2. punkta e) apakšpunktu saistībā ar a) un d) apakšpunktu ir pieļaujams izmantot EMAS logotipu, lai:

- norādītu, ka organizācija piedalās EMAS (1. variants),

- norādītu, ka ražojums, darbība vai pakalpojums ražots EMAS reģistrētā organizācijā (1. variants), un

- palielinātu ar ražojumiem, darbību vai pakalpojumiem tieši vai netieši saistītas apstiprinātas informācijas ticamību (2. variants).

Vajadzīga nepārprotama saistība ar apstiprināto informāciju. Visas darbības, uz kurām attiecas informācija, kas sniegta ar logotipu, jāveic reģistrētas organizācijas kontrolē.

Logotipu var izmantot dažādi, piemēram:

- ražojumu drukātās reklāmās (piemēram, avīzēs, katalogos u.c.),

- rokasgrāmatās lietotājiem,

- citos saziņas līdzekļos (piemēram, televīzijā, tīmekļa vietnēs u.c.),

- uz plauktiem un vitrīnām, no kuriem ražojumus, darbību vai pakalpojumus piedāvā klientiem,

- izstāžu stendos u.c.

Organizācijai, kura izmanto logotipu, jāpārzina logotipa izmantošana un jābūt par to atbildīgai. Jābūt skaidri noteiktai saistībai starp logotipu un darbību, ražojumu vai pakalpojumu, uz kuru tas attiecas.

Vēlreiz jāuzsver, ka to, vai logotipu atļauts logotipa izmantot, nosaka nevis attiecīgie tehniskie paņēmieni, bet gan sniegtās informācijas saturs. Vienmēr jābūt skaidram, kādu informāciju organizācija sniedz.

a) Informācija, kas ar ražojumu, darbību vai pakalpojumu saistīta netieši

Ja logotipu (2. variants) paredzēts izmantot, lai norādītu uz turpmāk minēto, reklāmā jāsniedz attiecīga apstiprināta informācija un minētajai informācijai jābūt atpazīstamai kā informācijai, kura saistīta ar konkrētiem organizācijas vides vadības apstiprinātiem rādītājiem:

- attiecīgo ražošanas procesu veikuma rādītāji,

- organizācijas vides vadības rādītāji,

- vides politika, mērķi un uzdevumi,

- vispārīgi dati par veikumu vides jomā.

Nav atļauts salīdzināt vides aspektus, uz kuriem pietiekami pilnīgi neattiecas organizācijas vides vadība.

b) Informācija, kas ar ražojumu, darbību vai pakalpojumu saistīta tieši

Ja logotipu (2. variants) paredzēts izmantot, lai norādītu uz turpmāk minēto, reklāmā jāsniedz attiecīga apstiprināta informācija un minētajai informācijai jābūt atpazīstamai kā informācijai, kura saistīta ar konkrētiem apstiprinātiem ražojuma rādītājiem:

- ar vidi saistīti pašu ražojumu, darbību vai pakalpojumu rādītāji,

- ražojuma rādītāji lietošanas laikā un pēc lietošanas,

- ražojumu vai pakalpojumu veikuma vides jomā uzlabošana,

- ražojumi vai pakalpojumi, kas saistīti ar vides politikas mērķiem un uzdevumiem,

- dati par veikumu vides jomā, kas attiecas uz ražojumu, darbību vai pakalpojumiem.

Nav atļauts salīdzināt vides aspektus, uz kuriem pietiekami pilnīgi neattiecas organizācijas vides vadība.

Jāievēro trīs galvenie logotipa izmantošanas ierobežojumi. Logotipu nav atļauts izmantot:

- uz ražojumiem un to iepakojuma,

- salīdzinājumam ar konkurentu ražojumiem, darbību vai pakalpojumiem un

- ražojumu reklāmās, nesniedzot skaidru informāciju par/norādi uz organizāciju vai pašu ražojumu rādītājiem, uz kuru tas attiecas.

Tādējādi EMAS logotips nesniedz informāciju patērētājam (kā ekomarķējums), bet gan norāda, ka sniegtā informācija ir apstiprināta. Citiem vārdiem sakot, tas ir "zīmogs par informācijas uzticamību", nevis "zīmogs par ražojuma pārākumu vai priekšrocībām".

Turklāt vienmēr, kad konkrētajam ražojumam, darbībai vai pakalpojumam izmanto ekomarķēšanas sistēmu (t.i., ja ir noteiktas ES vai valsts ekomarķēšanas sistēmas prasības), piemēro šādas prasības:

- lai izvairītos no sajaukšanas ar ekoloģisko marķējumu, organizācijai un verificētājam jāievēro īpaši noteikumi, kas noteikti iepriekšminētajos vispārīgajos principos un ilustrēti ar piemēriem,

- pārbaudot sniedzamās informācijas atbilstību III pielikuma 3.5. iedaļas a) līdz f) apakšiedaļā noteiktajām prasībām, organizācijas un verificētāji ņem vērā ar ražojumu saistītos ekomarķējuma piešķiršanas kritērijus,

- ņem vērā visas ekomarķēšanas sistēmas, kas attiecas uz tirgu, kurā izmantos logotipu,

- nekādā ziņā nav atļauts norādīt attiecīgā ekoloģiskā marķējuma piešķiršanai noteiktos kritērijus.

5.2. Piemēri

Turpmākie piemēri ilustrē šo norādījumu 5.1. iedaļā norādītos principus. Visos gadījumos, kas noteikti kā "atļauti" jāievēro III pielikuma 3.5. iedaļas a) līdz f) apakšiedaļā noteiktie kritēriji. Visos gadījumos, kas noteikti kā "nav atļauti" norādīts, kādi III pielikuma 3.5. iedaļā noteiktie kritēriji netiek ievēroti.

Nr. | Piemērs | Statuss |

1. | Logotips (1. variants) pie apstiprinātas informācijas sludinājumā: "Ražojusi EMAS reģistrēta organizācija" | Atļauts |

2. | Logotips (1. vai 2. variants) pie apstiprinātas informācijas: "Salīdzinājumā ar alternatīviem ražojumiem ekoloģiski augstvērtīgāks ražojums" | Nav atļauts, jo tiek pārkāpta III pielikuma 3.5. iedaļas a), b), c), d), e) un f) apakšiedaļa |

3. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas informācijas: "No 1996. līdz 1999. gadam ražošanas energoefektivitāte paaugstinājusies par 20 %" | Atļauts |

4. | Logotips (1. vai 2. variants) redzams ražojuma fotoattēlā bez jebkādas papildu informācijas | Nav atļauts, jo var sajaukt ar ražojuma marķējumu |

5. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas informācijas: "60 % no mūsu piegādātājiem reģistrējušies EMAS 1988. gadā" | Atļauts |

6. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas informācijas: "Ikgadējā atjauninātā vides deklarācija saņemama…" | Atļauts |

7. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas informācijas: "Salīdzinājumā ar 1997. gada modeli ražojums patērē par 10 % mazāk elektroenerģijas" | Atļauts |

8. | Logotips (2. variants) pie apstiprināta bankas paziņojuma, kurā paskaidrots, kā starp investīciju kritērijiem tām ir vides aspekti | Atļauts |

9. | Logotips (2. variants) pie apstiprināta paziņojuma mazumtirdzniecības katalogā, kurā uzskaitīti tā piegādātājiem noteiktie ar vidi saistītie kritēriji | Atļauts |

10. | Logotips (2. variants) uz paziņojuma mazumtirdzniecības katalogā, kurā teikts: "Kopš 1998. gada mūsu veikalā pārdodamo preču nelabvēlīgā ietekme uz vidi samazinājusies par 20 %" | Nav atļauts, jo tiek pārkāpta III pielikuma 3.5. iedaļas a), b), c), un e) apakšiedaļa |

11. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas salīdzinošas informācijas: "Salīdzinājumā ar 1997. gada modeli par 10 % zemāks trokšņu līmenis". Pastāv ekomarķējums, ko var saņemt, ja trokšņa līmenis ir zemāks par konkrētā ražojuma radītu troksni. Ņemti vērā ekomarķējuma piešķiršanas kritēriji | Atļauts |

12. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas informācijas par to, ka salīdzinājumā ar 1998. gadu 1999. gadā ir par 20 % mazāk sūdzību par kautuves smārdu | Atļauts |

13. | Logotips (2. variants) pie naftas pārstrādes uzņēmuma paziņojuma par to, ka uz tonnu ražotā benzīna papīra patēriņš samazinājies par 20 % | Nav atļauts, jo tiek pārkāpta III pielikuma 3.5. iedaļas d) un f) apakšiedaļa |

14. | Logotips (1. vai 2. variants) pie nereģistrēta kūrorta fotoattēla reģistrētas tūrisma uzņēmējsabiedrības katalogā | Nav atļauts, jo organizācija (kūrorts), kuru saista ar logotipu, nav reģistrēta |

15. | Logotips (2. variants) tūrisma uzņēmējsabiedrības kataloga 2. lappusē, kurā ir apstiprināta informācija par pasākumiem, kas veikti ilgtspējīga tūrisma jomā | Atļauts |

16. | Logotips (2. variants) papīrražošanas uzņēmuma sludinājumā, kurā ir apstiprināta informācija par kokmateriālu piegādātājiem izvirzītajām prasībām | Atļauts |

17. | Logotips (2. variants) pie apstiprinātas vides informācijas aviosabiedrības žurnālā pasažieriem | Atļauts |

18. | Logotips (2. variants) dzēšpapīra reklāmā pie paziņojuma: "Esam sasnieguši otrreizējo izejvielu izmantošanas līmeni, kas atbilst "Zilā eņģeļa" prasībām" | Nav atļauts, jo netiek ievērotas šo norādījumu prasības (5.1. iedaļa) |

19. | Logotips (2. variants) ledusskapja reklāmā, kurā teikts "Mēs pārsniedzam ES ekomarķējuma piešķiršanai noteiktās prasības par 10 %" | Nav atļauts, jo netiek ievērotas šo norādījumu prasības (5.1. iedaļa) |

20. | Logotips (2. variants) tāda datora reklāmā, kurā ir daļas, ko piegādājušas nereģistrētas uzņēmējsabiedrības, norādot: "Ietekme uz vidi ražojuma ekspluatācijas ciklā samazināta saskaņā ar EMAS" | Nav atļauts, jo tiek pārkāpta III pielikuma 3.5. iedaļas a), b), e) un f) apakšiedaļa |

[1] OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp.

[2] OV L 168, 10.7.1993., 1. lpp., regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 761/2001

--------------------------------------------------

Augša