Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0681

Решение на Комисията от 7 септември 2001 година относно насоките за прилагане на Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета, позволяващ доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одит (СОУОСО) (нотифицирано под номер С(2001) 2504)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 247, 17.9.2001, p. 24–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 147 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 147 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; отменен от 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/681/oj

13/ 31

BG

Официален вестник на Европейския съюз

147


32001D0681


L 247/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2001 година

относно насоките за прилагане на Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета, позволяващ доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одит (СОУОСО)

(нотифицирано под номер С(2001) 2504)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/681/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г., позволяващ доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одит (СОУОСО) (1), и по-специално член 2, буква т), втори параграф, член 3, параграф 3, буква б) и член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 761/2001 въвежда изисквания за организациите, за да участват в СОУОСО.

(2)

Следва да се изработят насоки, за да се гарантира, че Регламент (ЕО) № 761/2001 се прилага еднакво от всички държави-членки.

(3)

Подходящо е да се разграничат специфични случаи, в които определянето на подходящото образувание, което да бъде регистрирано като СОУОСО организация, може да бъде трудно и, за да се осигури хармонизиран подход в тази ситуация, както и за изключенията, в които регистрация е разрешена за образувание, което е по-малко от един обект.

(4)

Следва да бъдат установени насоки за създаването на програми за проверка на организации по СОУОСО, за провеждане потвърждавания на екологичните декларации и последващите ежегодни обновявания, както и за изключения от принципа за ежегодно потвърждавани актуализации.

(5)

Подходящо е също да се хармонизира използването на запазения знак на СОУОСО на практическо ниво и да се осигури, че изчерпателният списък от изключения за използване на запазения знак при определени условия е ясно изготвен.

(6)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 14 на Регламент (ЕО) № 761/2001,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Образуванията по втория параграф на член 2, буква т) от Регламент (ЕО) № 761/2001 се регистрират като организации в съответствие с насоките, изложени в приложение I.

Член 2

Организациите разполагат валидират актуализациите на екологичната декларация, посочена в член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 761/2001 в съответствие с насоките, изложени в приложение II.

Член 3

Запазеният знак на СОУОСО, посочен в член 8 от Регламент (ЕО) № 761/2001, се използва в съответствие с насоките, определени в приложение III.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НАСОКИ ЗА ОБРАЗУВАНИЯ, ПОДХОДЯЩИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СОУОСО

(Всички позовавания на приложения препращат към приложенията на Регламент (ЕО) № 761/2001, освен ако изрично не е посочено друго)

Цели на насоките

Разширяването на СОУОСО от нейния традиционен обхват на промишлените/производствените сектори до всички организации, имащи средства за екологични влияния, означава, че образуванията с много различни организационни структури ще могат да се регистрират по СОУОСО. Тези насоки са разработени на базата на член 2, буква т), второ и четвърто изречение и на член 2, буква у) на Регламент (ЕО) № 761/2001 да подпомагат организациите, проверяващите по околната среда и компетентните органи в решаването дали едно образувание е подходящо за регистрация по СОУОСО.

Изборът дали едно образувание може да бъде регистрирано ще бъде комбинация от управленски контрол и географско местоположение.

Образуванията, които се регистрират като организации по СОУОСО, не надхвърлят границите на една държава-членка. Ако организацията се състои от един или повече обекта, всеки от тях, за който се прилага СОУОСО, се съобразява с изискванията на СОУОСО, включително, непрекъснатото подобряване на екологичните показатели, както е посочено в член 2, буква б) на Регламент (ЕО) № 761/2001.

Образуванията със следните организационни структури бяха определени и се обсъждат подробно в различните параграфи на настоящия документ:

1.

организации, извършващи дейности само на един обект;

2.

организации, които биха могли при изключителни обстоятелства да регистрират образувание, по-малко от един обект;

3.

организации, извършващи дейности на различни обекти:

а)

с еднакви или подобни продукти или услуги,

б)

с различни продукти или услуги;

4.

организации, при които не може да бъде точно определен специфичен обект;

5.

организации, контролиращи временни обекти;

6.

независими организации, регистриращи се като една обща организация;

7.

малки предприятия, извършващи дейности на дадена голяма територия и произвеждащи еднакви или подобни продукти или услуги;

8.

местни власти или правителствени институции.

В началото участниците в СОУОСО трябва да имат предвид, че проверяващите по околната среда и, където е целесъобразно, компетентните органи, могат да упражняват влияние при одобряването на регистрацията на образуванието (виж член 2, букви т) и у) на Регламент (ЕО) №761/2001. По същия начин от всички участници се изисква да изготвят екологична декларация, която, наред с други неща, трябва да включва ясно и недвусмислено описание на организацията, която се регистрира по СОУОСО и обобщение на нейните дейности, продукти и услуги и нейната връзка с всички организации майки (виж приложение III, точка 3.2, буква а)). Тези изисквания са свързани с други, отнасящи се до управленския контрол и влиянието на организацията върху аспектите на околната среда (виж приложение I.А и в частност точка 4.3.1 и приложение I.Б).

Целта на тези изисквания е да осигурят, че организацията има контрол на управлението и влияние върху нейните аспекти на околната среда, които имат значими влияния върху околната среда на всички обекти. Следователно участниците се съветват да имат ясно и обосновано оправдание за избирането на обекти или части от обекти на организацията да бъдат регистрирани. Чрез извършването на това, те ще изпреварят изискванията на екологичната декларация и ще бъдат добре подготвени да отговорят на възможни запитвания особено от проверяващите и компетентни органи, но също и допълнително от други заинтересовани страни. Компетентният орган отказва регистрация, ако избраното за регистриране образувание не отговаря на дефинициите, изложени в член 2, букви т) и у) на Регламент (ЕО) № 761/2001, и обяснени в настоящия ръководен документ. Следователно, в случай на съмнение, организацията следва да се консултира с компетентния орган още в началната фаза на въвеждането на системата за управление на околната среда.

Принципи:

прозрачност,

управленски контрол,

да не се избират само добрите области,

обществена отчетност,

местна отчетност.

Дефиниции

„Организация“ означава, според член 2, буква т) на Регламент (ЕО) № 761/2001, дружество, корпорация, фирма, предприятие, орган или институция или част или комбинация от тях, регистрирано като юридическо лице или не, на публичното или на частното право, което има собствени функции и администрация.

„Обект“ означава, според член 2, буква у) на Регламент (ЕО) № 761/2001, целият терен в точно определен географски район, който се намира под управленческия контрол на дадена организация, което включва дейност, продукти и услуги. Това включва цялата инфраструктура, оборудване и материали.

„Образувание“ означава обект или подразделение, организация, част или група от организации, които искат да се регистрират под един регистрационен номер.

1.   ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ САМО НА ЕДИН ОБЕКТ

Организация, извършваща дейност само на един обект, е най-простият случай, защото обхватът на управление и географското положение съответстват един на друг. Обекти, регистрирани по СОУОСО I, ще попаднат в тази категория според член 17, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 761/2001.

Положителни примери:

компания, извършваща дейност на един обект, където произвежда и тръби и радиоприемници, може да регистрира само един от тези клонове,

кафене на обекта на производител на облекло може да се регистрира отделно.

Отрицателен пример:

фармацевтична компания може да не регистрира само частта на завода, произвеждащ крайния продукт, който стига до потребителя отделно, като пропуска основния промишлен процес, засягащ междинните вещества на същия обект.

2.   ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ОБРАЗУВАНИЕ, ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН ОБЕКТ

Ако организация смята да регистрира образувание, по-малко от един обект, следните принципи трябва да залегнат в основата на нейното решение. Първо, изключението не може да бъде използвано единствено с цел подбиране на това, което е най добро за него („cherry picking“). Следователно не е позволено да се регистрират части от единичен производствен процес, с цел да се изключат части от обекта, които не биха могли да бъдат регистрирани по СОУОСО. Една организация трябва да е в състояние да даде доказателство за нейната способност да наблюдава и контролира всички свои значими за околната среда аспекти и да докаже, че образуванието, което възнамерява да регистрира, не е било специално отделено от други, зле работещи части на по-големия обект.

Второ, принципите на „местна отчетност“ и „обществена отчетност“, изразени в приложение III, точка 3.7 и приложение I, точки Б.2 и Б.3 трябва да бъдат следвани. Комуникацията с обществеността е ключов елемент на СОУОСО. В неин интерес организацията би трябвало да информира обществеността по един прозрачен и разбираем начин за работата по околната среда на един специфичен обект. Ако едно подразделение има свой собствен пазар, може да бъде важно за него да използва запазения знак за своята собствена комуникация. Обаче ако образуванието, по-малко от съответния обект, възнамерява да се регистрира съгласно СОУОСО, трябва да бъде ясно съобщено на обществеността, че само части от операциите на организацията на обекта са управлявани съгласно СОУОСО, тъй като нормално операциите на един обект са възприемани от обществеността като едно неделимо цяло. Една организация е отговорна за ясна комуникация с околния свят и ще бъдат предприети целесъобразни действия, за да се избегне подвеждането на обществеността.

На базата на тези принципи едно образувание, по-малко от един обект, може да бъде отделно регистрирано, ако:

подразделението има ясно дефинирани собствени продукти, услуги или дейности и аспектите и влиянията върху околната среда на подразделението могат да бъдат ясно определени и разграничени от другите, нерегистрирани части на обекта,

подразделението има собствени управленски и административни функции с компетенции, които да обезпечат, че подразделението е упълномощено да организира и контролира нейната системата за управление на околната среда, нейните влияния върху околната среда и да вземе коригиращи действия по нейните отговорности. Доказателство може да бъде открито в правния статус, собствена регистрация в търговската камара, устройствени правилници, доклади от централната организация, собствени писмени документи,

има ясни отговорности, делегирани на подразделението за съобразяване с изискванията в разрешителни/лицензи за околната среда, които се издават на подразделението.

Обектът не може да бъде подразделен, ако:

отделеното образувание покрива само част от операциите на обекта, които не са представителни за аспекти и въздействия върху околната среда на цялостните операции на обекта,

не е разбираемо от външна гледна точка коя част от операциите на обекта се управлява от системата за управление на околната среда и защо точно тази част е била отделена от операциите на обекта.

Особено в този случай е важно да се очертаят ясно границите на отговорностите за вложените материали и получената продукция в и от организацията. В нейната система за управление на околната среда организацията също ще има предвид допирните точки с услуги и дейности, които не са напълно в обхвата на системата за управление на околната среда. Например тя ще оцени аспектите и въздействията върху околната среда на общата инфраструктура на обекта, като общо управление на отпадъците или цех за пречистване на отточни води, и ще ги включи в нейната програма по околна среда и продължаващия процес на подобрение.

3.   ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТИ

Съгласно Регламент (ЕО) № 761/2001 участниците могат все още да регистрират отделни обекти или като „организация“ (дефинирано в член 2, буква т)) или като части, или комбинация от тях. По друг начин, от всички участници се изисква да демонстрират непрекъснато подобрение на изпълнението по техните значими аспекти и въздействия в съответствие с тяхната политика, програма и насоки. Тези, регистриращи няколко обекта като една организация, също трябва да вземат под внимание изискванията на член 2, буква б), приложение I.Б (2) и приложение III, точка 3.7 и да са способни да обяснят защо подобреното изпълнение може да не е очевидно на всеки от нейните обекти.

Освен изясняване и обосноваване на техния подбор на обект или комбинация от обекти, организациите, искащи регистрация съгласно СОУОСО, независимо в частния или публичния сектор, би трябвало също да са подготвени да изяснят и обосноват на техните заинтересовани страни какви са техните намерения относно обектите, които все още не са регистрирани.

3.1.   С еднакви или подобни продукти или услуги

С оглед да получи един „регистрационен номер“, организацията би следвало да е способна да демонстрира на проверяващия последователното прилагане на нейните процедури и политика по управление на околната среда на всички обекти. Организациите, попадащи в тази категория, често се характеризират с общи управленски процедури за техните операции на различни обекти, например общ наръчник за управление на околната среда. Поради това, може да е възможно да се намали проверяващата дълбочина на отделните обекти, ако организацията може да демонстрира пълен управленски контрол над всички нейни обекти.

Ако дейностите на обекта са от подобни аспекти и въздействия върху околната среда, предмет на сходна управленска система по околната среда и извършвани в рамките на еднакви структури, като клонове, офиси или оперативни и работни инсталации, то тогава може да е възможно да се проверят някои от различните обекти на селективна основа. Извадките трябва да бъдат подбрани така, че да обезпечат проверяващият да има представителен и изчерпателен поглед върху работата по околната среда на организацията и да е способен да провери достоверността на данните и местната отчетност.

Добрата практика по подбора на техниките на извадки (1) би трябвало да бъде използвана и проверяващите да имат предвид следните фактори, когато избират обектите, които да бъдат включени в програмата за проверка:

политиката и програмата по околната среда;

комплексността на системата за управление на околната среда, значимостта на преките и непреки аспекти и въздействия на околната среда и потенциалното взаимодействие с чувствителни околности;

степента на развитие на системата за управление на околната среда на обекта;

възгледите на заинтересовани страни (жалби, обществен интерес на обекта);

разпределението на персонала на организацията на обекта;

всяка работа на смени;

историята на проблемите по околна среда;

резултати от предишни проверки и вътрешни одити.

За един период от проверяващи цикли всички обекти би трябвало да бъдат покрити. При първата проверка и при всеки от следващите проверяващи цикли главното управление трябва да бъде включено в програмата на проверка.

Организации и проверяващи трябва да помнят, че, ако има значими въздействия върху околната среда, свързани с различни географски местоположения, всички тези обекти ще бъдат отделно проверени и отнасящите се до околната среда данни, свързани със значимите въздействия върху околната среда, ще бъдат докладвани в екологична декларация в съответствие с принципите на „местната отчетност“.

Един обект трябва да бъде проверен индивидуално, ако:

размерът, мащабът и същността на неговите дейности/операции на обекта са били признати като значими,

вътрешните одити и прегледът на управлението са показали нужда от корективно действие,

са настъпили съществени промени в системата за управление на околната среда или в операциите на обекта от последната проверка,

или ако обектът е в значителна степен различен от други обекти на организацията по:

размер и работни практики,

преки и непреки аспекти/въздействия на околната среда (тип и значимост),

чувствителност на неговата околна среда,

прилаганите законодателни изисквания,

структурата на неговата местна система за управление на околната среда и или местната система за управление,

размерът, мащабът и същността на неговите дейности/операции на обекта.

Организациите би трябвало да преценят риска от загубване на общата регистрация за всички обекти в случай на неспазване на регулаторните изисквания на само един обект. Имайки предвид такъв риск, организациите могат да допълнително да регистрират тези специфични местоположения отделно. Противоположно на проверката, техниките на извадките могат, като общо правило, да не бъдат прилагани във вътрешната ревизия според приложение III.

Примери:

банки,

пътнически агенции,

вериги за продажба на дребно,

консултанти.

3.2.   С различни продукти или услуги

В тези случаи не е възможно за проверяващият да използва техники на извадките, тъй като процедурите на операции и въздействия на всеки обект ще бъдат различни. Изборът е на организацията дали иска да регистрира всеки обект отделно или иска да регистрира нейните обекти под един общ регистрационен номер.

Независимо дали една организация иска да има една или отделни регистрации на всеки единичен обект, няколко въпроса трябва да бъдат обсъдени, включително:

нуждата от анализ на аспектите и въздействията на околната среда, свързани с всичките различни местоположения,

съответният управленски контрол върху тях,

съществуването на политика и програми по околната среда, отчитащи принципите на местна отчетност.

В този случай всички обекти ще бъдат проверени отделно и съответните данни по околна среда ще бъдат докладвани отделно в екологична декларация. (виж приложение III, точка 3.7 и насоките за екологичната декларация (приложение II от настоящото решение).

Дори в този случай една организация, искаща да регистрира няколко или всички от нейните обекти под един общ регистрационен номер, трябва да е наясно с риска от загуба на обща регистрация в случай на неспазване на единичен обект (местоположение).

Може една компания да започне чрез регистриране на нейните единични обекти и по-късно да ги обедини под един регистрационен номер като една организация.

Примери:

енергийно производство,

производство на механични компоненти,

химически компании,

изхвърляне на отпадъци.

Полезни съвети:

съвместимост на политиката по околна среда на корпорацията и обекта,

значимите местни въздействия ще бъдат докладвани в отчета по околна среда,

взаимодействие на аспектите на околната среда между различните обекти,

корпоративен контрол на местната система за управление на околната среда,

всеки обект може да бъде регистриран поотделно,

загуба на обща регистрация поради неспазване на един обект.

4.   ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА КОИТО ОПРЕДЕЛЕН ОБЕКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТОЧНО ДЕФИНИРАН

За организации, за които един обект не може лесно да бъде определен, е особено важно в случай на съмнение и организацията, и проверяващият да се консултират с компетентния орган по това дали избраното образувание е подходящо за регистрация в съответствие с принципите на СОУОСО.

В този случай сферата от операции и инфраструктура трябва да бъде ясно дефинирана, разбираемо интегрирана в управленската система и прецизно описана в отчета по околна среда. В тези организации в частност е важно,отговорностите за значимите аспекти на околната среда да са ясно дефинирани и проверяващият да има доказателство, че организацията има ясна процедура, за да контролира такива аспекти. Поради факта, че тези организации като цяло извършват дейности на големи площи, включващи градове или градска територия, организацията би трябвало да представи доказателство, както е целесъобразно, че е:

обсъдила рисковете за околната среда и населението,

приела подходящи планове за информиране на хората как да процедират в случай на извънредни обстоятелства,

подготвила систематична информация за нивото на замърсяване,

обсъдила инфраструктурата под неин контрол.

Има случаи, в които една организация, въпреки контролирането на различни обекти в една обозначена площ, не може да оперира всеки обект поотделно и въздействията върху околната среда на отделните обекти са свързани. В този случай отделните обекти би трябвало да бъдат разглеждани като единична организация за регистрация по СОУОСО.

Примери:

дистрибуция на услуги (топлина, вода, газ, електричество, и т.н.),

телекомуникации,

транспорт,

събиране на отпадъци.

5.   ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТРОЛИРАЩИ ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ

В случай, че организациите извършват операции на обекти, непритежавани от тях за определени периоди от време, проверяващият ще проверява системата за управление на организацията и нейната работа по околна среда на избрани временни обекти, които ще бъдат представителни за способността за управление на околната среда на организацията. Проверяващият трябва да използва добрата практика за ревизиране на техниките на извадки, за да провери ефективността на процедурите на избраните обекти.

Организацията ще предостави доказателство, че приетите процедури и технологии, подходящи за определените обекти, в които тя трябва временно да оперира, са на място.

Където е приложимо, тези процедури би трябвало да включат поне следните елементи:

подходяща технология и обучение,

правилен анализ на околната среда на обекта преди започване на дейността,

анализ на последствията за околната среда, произтичащи от планирани в бъдещето дейности,

съобщаване на обществеността, живееща в тази област и на местните власти относно съответните аспекти на околната среда, свързани с работния план, и съответно определените решения,

формулиране на възстановителни планове или решения за подобряване условията на околната среда на включената площ в края на операциите.

Временните обекти, на базата на проверка на място, ще бъдат част от процеса на проверка. Регистрират се техните дейности, а не само техните местоположения.

Примери:

строителни компании,

фирми за почистване,

доставчици на услуги,

обеззаразители,

циркове.

6.   НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ОГРАНИЧЕНА ПЛОЩ, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЕДНА ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

Би трябвало да се вземе предвид, че хората, живеещи в съседство на голям обект, местните власти и органи по прилагане на политиката в областта на околната среда имат голям интерес да посрещнат общи отговорности и единна програма по околната среда за цялата област. Независими организации могат да пожелаят да обединят ресурси, за да постигнат обща регистрация по СОУОСО. Това е разрешено съгласно регламента стига определението за „организация“, означаващо компания, корпорация, фирма, предприятие, орган или институция или част или комбинация от тях, независимо включени или не, обществени или частни, да има свои собствени функции и администрации.

В тези случаи участващите организации, с оглед да получат обща регистрация като една организация, трябва да са способни да демонстрират обща отговорност (политика, процедури и т.н) за управлението на значимите аспекти и въздействия на околната среда, включително, в частност, поставяне на цели и насоки и корективни действия. Тези, организиращи заедно своите системи за управление на околната среда и получаващи обща регистрация, са равноправно задължени да демонстрират постоянно подобрение в изпълнението на техните значими аспекти и въздействия в съответствие с тяхната политика, насоки и програма. Когато няколко обекта се регистрират като една организация, е необходимо също да се вземат предвид изискванията на член 2, буква б) на Регламент (ЕО) № 761/2001, приложение I.Б (2) и приложение III, точка 3.7 и да бъдат способни да се обосноват защо подобреното изпълнение може да не е очевидно за всеки от нейните обекти.

Би следвало да бъде отбелязано, че запазеният знак може да бъде използван само от организации, регистрирани по СОУОСО и следователно в случая с бизнес парк, запазеният знак би могъл да бъде използван само във връзка с името на бизнес парка. Във всеки случай единична организация може да се регистрира самостоятелно в добавка към регистрацията на бизнес парка.

Примери:

малка промишлена площ,

ваканционен комплекс,

бизнес паркове.

Полезни съвети:

обща политика и програма по околната среда,

общи управленски отговорности,

загубата на обща регистрация поради неспазване на единичен обект.

7.   МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ДАДЕНА ГОЛЯМА ТЕРИТОРИЯ И ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЕДНАКВИ ИЛИ ПОДОБНИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ОТДЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

Член 11, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 761/2001 гласи „… За да се насърчава участието на малки и средни предприятия, включително съсредоточените в добре обособени географски райони, местните органи, с участието на промишлени сдружения, търговски палати и заинтересовани страни, могат да оказват помощ при определянето на значителните въздействия върху околната среда. След това малките и средните предприятия могат да използват това при разработването на своите екологични програми и при определянето на целите и задачите на системата си за управление СОУОСО…“

В тези географски площи малките и средни предприятия (които много често могат да споделят общо технологично ниво, еднакви методи на производство и приблизително еднакви организационна и управленска системи) е необходимо да:

обсъдят кумулативните ефекти, произтичащи от техните производствени процеси,

взаимодействат със същата общност, същите институции, същите органи за контрол по околната среда на местно ниво, отчитайки техните проблеми по околна среда. В действителност те се сблъскват с еднакви нужди относно качеството на околната среда,

обсъдят взаимодействието между техните въздействия върху околната среда и тези, причинени от други промишлени оператори, съществуващи в географската площ, също както и от предприятия за обществени услуги и граждански местопребивавания.

От друга страна, те имат възможност да:

търсят общи решения за разрешаване на техните проблеми по околна среда (да увеличат ефективността на заводи за намаляване на замърсители, да преодолеят техните културни ограничения или тяхната некомпетентност за управление на околната среда, и т.н.);

се подкрепят взаимно, например чрез:

обмяна на опит по определяне на аспектите и въздействията на околната среда,

съвместно начертаване на политика и програма по околната среда,

взаимно/реципрочно извършване на вътрешните одити в партньорската организация, за да се определят по-лесно аспектите и въздействията на околната среда,

наемане на общ консултант по околна среда,

използване на същите инфраструктури за управлението на различни въздействия върху околната среда, като заводи за обработка на отпадъчни води, пещи за горене на отпадъци, бунища и т.н. и създаване на специални организации, като консорциуми, за това,

и, на базата на техните общи усилия, да внедрят система за управление на околната среда, наемайки същия проверяващ, който може, благодарение на подобията в рамките на система за управление на околната среда да улесни процесите на проверка и потвърждаване и да намали свързаните с това цени;

участват в местни проекти по околната среда, такива като процесите на Програма 21 (местни или регионални власти или промишлени организации могат да подкрепят такива дейности като им помогнат да изградят мрежи).

Като се вземат предвид предишните обсъждания на дефиницията за обща програма, внедрена от местни власти, промишлени асоциации, търговски камари на базата на начален анализ на околната среда на цялата територия,тя представлява много полезна предварителна стъпка за приближаването на малките и средни предприятия до СОУОСО.

Териториалната програма по околна среда, следователно, би трябвало да бъде ясно определена, публикувана и приета от всички заинтересовани страни и да се стреми към значимо подобрение на околната среда на цялата област.

Едва след като целите и насоките по околна среда са били вече приети и признати, всяка организация (малките и средни предприятия, обществени услуги, местни власти и други), би могла на доброволен принцип според процедурата на СОУОСО да изработи необходимите стъпки за индивидуално подчиняване на Регламент (ЕО) №761/2001 и да потърси регистрация на индивидуална основа.

Проверяващият в такъв случай би трябвало да прецени, че системата за управление на околната среда е способна да предаде специфичните цели и насоки на всяка единична организация според общите програма, цели и задачи на цялата площ. Отчетът по околната среда следователно би трябвало, освен неговото съдържание, изисквано от СОУОСО, ясно да определи специфичния принос на организацията за целите на цялостната програма по околна среда.

Примери:

промишлени области,

туристически област,

търговски центрове.

Полезни съвети:

поставяне на подкрепящ орган,

одобрение на проучване на осъществимостта,

независимо оценяване на общите цели и насоки по околна среда,

включване в местна Програма 21.

8.   МЕСТНИ ВЛАСТИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Когато една организация, стремяща се към регистрация по СОУОСО, е обществена институция, е важно да се отбележи, че непреките аспекти на околната среда, като тези, които са последица от политиката на властите, могат да бъдат най-важните и следователно проблемите, които трябва да бъдат разгледани, не могат да бъдат ограничени само до организационните управленски структури и до свързаните преки аспекти на околната среда.

В действителност политическите отговорности на публичната администрация са свързани с управлението на територията и качеството на живот, настоящо или бъдещо, на гражданите които ще попаднат под нейната отговорност.

За някои местни власти и правителствени институции, поради сложността на управлението и засегнатите аспекти, може да бъде възможно да приемат отделна регистрация на части от такива организации. В този случай съобщаването на обществеността и използването на запазения знак ще бъде недвусмислено и ясно отнесено само до специфичните клонове или единици, които са регистрирани.

Препоръчително е за тези организации да установят указателна политика по околната среда, към която всяка част от организацията би могла да се придържа.

Примери:

местни власти,

министерства,

правителствени агенции,

местната Програма 21.

Полезни съвети:

консултация и консенсус на гражданите,

икономическо развитие и съвместимост на околната среда,

оценка на алтернативни стратегически избори и свързаните с тях приоритети,

териториални планове и свързаните с тях измерими цели и отговорности,

непрекъсната проверка и мониторинг на плана по околна среда,

правилен баланс между свободни частни инициативи и социални нужди,

образование на гражданите и икономическите оператори.


(1)  Ръководство на ISO/IEC 66.

EA — 7/02.

Други международни разпоредби и ръководства.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА, ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ЧЕСТОТА НА ОДИТИРАНЕ

(Всички позовавания на приложения препращат към Приложенията на Регламент (ЕО) № 761/2001, освен ако изрично не е посочено друго)

1.   УВОД

Следвайки първата проверка, СОУОСО изисква проверяващият в сътрудничество с организацията да изработи и съгласува програма за проверка, покриваща период не по-дълъг от 36 месеца. Следвайки първото потвърждаване на екологичната декларация, СОУОСО също изисква информацията да бъде обновявана ежегодно и всички промени да бъдат потвърждавани ежегодно, освен в определени обстоятелства. Тези насоки определят въпросите, които да бъдат разгледани при изработването програмата за проверка включително, когато отклоненията от ежегодната честота на обновяване на информацията в екологичната декларация могат да бъдат обосновани. Те също дават напътствие за честотата на вътрешните одити.

За яснота, тези насоки използват следните термини, за да означат:

 

„Проверка“ - оценката (одитиране), извършена от проверяващия по околната среда, за да обезпечи, че политиката по околната среда, управленската система и процедура(и) за одитиране на една организация са съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) №761/2001. Това включва посещаване на организацията, преглеждане на документите/записките и интервюиране на персонала.

 

„Потвърждаване“ - оценката, извършена от проверяващия по околната среда, за да провери, че информацията и данните в екологичната декларация са сигурни, правдоподобни и правилни и отговарят на изискванията, изложени в приложение III, точка 3.2.

2.   ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА

2.1.   Изискване

В консултация с организацията проверяващият изработва програма, за да гарантира, че всички елементи, изисквани за регистрация по СОУОСО, са проверени за един период, ненадвишаващ 36 месеца (приложение V, точка 5.6).

2.2.   Намерение

Това изискване е, за да презастрахова управлението на организацията и заинтересованите страни, че политиката по околна среда, системата за управление, процедурите, информацията, измерването и мониторинга на данните отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 761/2001. Редовното взаимодействие между проверяващия и организацията помага да се изгради правдоподобност и доверие у ползвателите на СОУОСО, също както и самата схема. За да се обезпечи протичащото наблюдение на организационната система за управление на околната среда и изпълнение по околната среда, добра практика би било да се структурира проверката, така че една трета от организационните дейности да са проверявани всяка година, така че за максимум 36 месечния период всички дейности да са проверени. Това също ще помогне да се даде увереност на проверяващия по точността, правдоподобността и достоверността на информацията в екологичната декларация.

Все пак, в малки организации и малки предприятия (виж карето за определение), проверката може да се извърши при едно посещение на честота, която да бъде договорена между проверяващия и организацията, но поне 36 месеца за цялата система.

Определение за малка организация или предприятие

„Малко предприятие“ се определя като предприятие, което:

има по-малко от 50 работници/служители, и

има или:

годишен оборот, който не надвишава 7 млн. EUR, или

годишен баланс, който общо не надвишава 5 млн. EUR,

и 25 или повече % от капитала или правата на глас не са притежавани от едно предприятие или съвместно от няколко предприятия.

2.3.   Насоки

Проверяващият изработва и съгласува програмата за проверка, единствено след като началната пълна проверка и потвърждаване на екологична декларация са били изпълнени. При изработването на програмата за проверка проверяващият трябва да има предвид:

силата и доверието във вътрешната одиторна програма, включително честотата на вътрешните одити,

сложността на системата за управление на околната среда,

политиката по околна среда,

размерът, мащабът и същността на дейностите, продуктите и услугите на организацията,

значимостта на преките и непреки аспекти на околната среда на организацията, върху които има контрол или може да се очаква да има влияние,

силата на данните и системата за управление и обработване на информацията, що се отнася до информация и данни в екологичната декларация,

история на проблемите на околната среда,

степен на дейности, обект на регламенти по околната среда,

резултати от предишни проверки,

опита на организации в изпълняването на изискванията на СОУОСО.

Проверяващият, в оценяване спазването на изискванията на Регулацията на СОУОСО, може да базира тази оценка или на функциите, дейностите и услугите на организацията, или на аспектите на околната среда, върху които организацията има пряк/или непряк контрол и влияние.

Проверката за организации с акредитирана сертификация към EN ISO 14001 (или някакъв друг стандарт по околна среда), призната съгласно процедурите, изложени в член 9, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 761/2001, трябва само да адресират тези елементи, неприпокрити от признатия стандарт. В такива случаи от проверяващия се очаква да вземе предвид EN ISO 14001 програмата за надзор при изработване на програмата за проверка и, ако целта е изпълнима, да комбинира посещенията за проверка, доколкото е възможно, за да избегне излишно дублиране, разходи и време на организацията. Все пак, дейностите по проверката ще се различават от тези на посещенията за наблюдение, предприети като част от сертификацията по EN ISO 14001. В частност, те ще покриват допълнителните точки, покрити от приложение I.

3.   ОБНОВЛЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА

3.1.   Изискване

Член 3, параграф 3, буква б) на Регламент (ЕО) № 761/2001 изисква, че, за да подържа една организация регистрация в СОУОСО, тя трябва: да:изпраща годишните задължително проверени обновления на нейната екологична декларация на компетентния орган и да ги направи обществено достъпни. Отклонения от честотата, с която обновленията се представят, могат да бъдат направени съгласно обстоятелства, залегнали в насоки на Комисията, приети в съответствие с процедурата, заложена в член 14, параграф 2 по-специално за малки организации и малки предприятия според Препоръка на Комисията 96/280/ЕО (1) и, когато няма операционна промяна в системата за управление на околната среда.

Приложение III, точка 3.4, по поддържане на обществено достъпната информация гласи: „Организацията обновява информацията, описана в точка 3.2 и потвърждава всички промени с проверяващия по околната среда на годишна основа. Отклонения от честотата, с която се представят обновления могат да бъдат направени съгласно обстоятелства, заложени в насоки на Комисията…“

Това е повторено в приложение V, точка 5.6, който гласи: „… В добавка проверяващият, на интервали, непревишаващи 12 месеца, потвърждава всяка обновена информация в отчета по околна среда. Отклонения от честотата, с която осъвременяванията се представят, могат да бъдат направени съгласно обстоятелства, заложени в насоки на Комисията…“

3.2.   Насоки

Нормалното предвиждане е за ежегодни обновления на информацията в екологичната декларация и да се потвърждават промените. Рентабилната и по-добра практика е да се свързва потвърждаването на екологичната декларация с провеждащата се програма на проверка. Времето, усилието и цената на потвърждаването ще зависят от качеството на данните и системата за управление и добиване на информация, използвани, за да се получи отчета по околна среда.

По принцип, данните и информацията по изпълнението на организацията (приложение III, точка 3.2, буква д)) ще се променят ежегодно и ще трябва да бъдат обновявани в екологичната декларация, макар само промените да трябва да са потвърдени. Обновяването на информацията в екологичната декларация не изисква издаване на нова екологична декларация всяка година, а само да са обществено достъпни. Целта на СОУОСО е да насърчи общественото разкриване на достоверна информация за подобренията в изпълнението по околна среда. Това може да бъде направено например чрез изготвяне на отделна независима екологична декларация или чрез включване на такава информация с доклада от сметки в печатна форма, или на Интернет страница. Виж отделни насоки на Комисията за отчета по околна среда, изложени в приложение I на Препоръка 2001/680/ЕО на Комисията (2).

Въпреки че обновената информация за малкия бизнес и малките организации няма нужда да бъде голям, скъп и луксозен документ, Регламент (ЕО) № 761/2001 позволява тези организации да разширят честотата за обновяване на тяхната информация и потвърждаването ѝ. Само тези организации следователно са освободени от ежегодното потвърждаване на обновена информация (виж примерите отдолу), освен ако нямат:

основни опасности за околната среда, свързани с техните дейности, продукти и услуги, или

значими операционни промени в тяхната система за управление на околната среда, или

значими законодателни изисквания, отнасящи до техните дейности, продукти и услуги, или

значими местни проблеми,

в които случаи проверяващият изисква потвърдени ежегодни обновления в екологичната декларация.

Ако не се извършва ежегодно, то обновяването на екологичната декларация ще бъде очаквано в период, непревишаващ 36 месеца.

Примери:

малки фурни,

детски градини,

единични центрове за продажба на дребно.

3.3.   Потвърждаване на извлечения от екологичната декларация

Организациите могат да пожелаят да използват извлечения от техните екологични декларация във връзка със запазения знак на СОУОСО. Примерите включват:

предоставяне на потвърдени данни за емисиите на регулатори по околната среда,

информация за въглеродните емисии съгласно националната програма за намаляване на промените в климата,

изпълняване на законовите изисквания за публично разкриване на информация по околната среда на акционери и пенсионни схеми.

При използването на запазения знак с извлечения, организацията ще използва само извлечения от последно потвърдената екологична декларация. Извлеченията трябва също да се съгласуват с приложение III, точка 3.5, букви а) до е), като бъдат уместни и значими и избягват измама или подвеждане.

Извлеченията от екологичната декларация, използвани със запазения знак на СОУОСО, трябва да бъдат потвърдени отделно. Време, усилия и разходи могат да бъдат спестени чрез определяне кои извлечения да бъдат използвани, така че те могат да бъдат потвърдени по същото време като отчета.

За информация по използването на запазения знак виж насоки на Комисията в приложение III на настоящото решение.

4.   ЧЕСТОТА НА ОДИТИТЕ

4.1.   Изискване

Приложение II 2.9 за честотата на одитите гласи, че:

„Честотата, с която някоя дейност се одитира, ще варира според:

същността, мащаба и сложността на дейностите,

значимостта на свързаните въздействия върху околната среда,

важността и неотложността на проблемите, открити от предишни одити,

историята на проблемите на околната среда.

Една организация дефинира своя собствена програма за одитиране и за честота на одитите, вземайки предвид насоките на Комисията…“

4.2.   Намерение

Това е, за да обезпечи, че една програма за одити е развита, което осигурява управление с информацията, от която тя се нуждае, за да прегледа изпълнението по околна среда на организацията и ефективността на системата за управление на околната среда и да бъде способна да демонстрира, че те са под контрол. Тя също ще осигури основа за проверяващия, развиващ и съгласуващ програмата за проверка с организацията и определяне честотата, с която ще посещава организацията.

4.3.   Насоки

Добра практика в изработването на програма за одити би било да се одитират дейностите, продуктите и услугите, които причиняват или имат потенциал да причинят, най-значимите въздействия върху околната среда по-често отколкото тези с по-малка значимост. Организацията би трябвало да провежда одити поне на ежегодна основа, тъй като това ще помогне да се демонстрира на управлението на организацията и на проверяващия, че контролира нейните значими аспекти на околната среда.


(1)  ОВ L 107, 30.4.1996 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 247, 17.9.2001 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

НАСОКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАПАЗЕНИЯ ЗНАК НА СОУОСО

(Всички позовавания на приложения препращат към Приложенията на Регламент (ЕО) № 761/2001, освен ако изрично не е посочено друго)

1.   ПРИНЦИПИ

Препращаща разпоредба

Тези насоки не засягат правото на Общността или националните закони, или техническите стандарти, неуредени от правото на Общността, в частност Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г., свързана със сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно подвеждаща реклама (1) и задълженията на организациите съгласно тези закони и стандарти.

1.1.   Цели на запазения знак на СОУОСО

Един от основните елементи на Регламент (ЕО) № 761/2001 е представянето на различни възможности за съобщаване на информацията по околна среда на заинтересованите страни. Организациите се насърчават да дават отчет за тяхното изпълнение по околна среда на обществото, техните клиенти и потребители чрез използване на тези допълнителни възможности за съобщаване.

Запазеният знак на СОУОСО е търговска марка на Регламент (ЕО) № 761/2001. Целта на запазения знак на СОУОСО е да посочва на обществото и на другите заинтересовани страни:

създаването и въвеждането на система за управление на околната среда,

систематична, обективна и периодична преценка на изпълнението на такива системи,

осигуряването на информация за изпълнението по околна среда и отворения диалог с обществеността и други заинтересовани страни,

активното участие, включително подходящо обучение на заети лица,

от организацията, включително разпоредбата за законово съответствие със съответното законодателство по околна среда. В частност то показва, че организацията осигурява обществено достъпни, периодични отчети по околната среда, които са били потвърдени от независим проверяващ.

В този контекст запазения знак на СОУОСО има тройна функция:

да показва сигурността и правдоподобността на информацията, осигурена от една организация относно нейното изпълнение по околна среда;

да показва ангажимента на организацията за подобрение на изпълнението по околна среда и стабилно управление на нейните аспекти на околната среда;

да повишава съзнанието за схемата в обществото, между заинтересованите страни и между организации, желаещи да подобрят тяхното изпълнение по околна среда.

По този начин то е намерението на Общността да добави ценност към СОУОСО, създавайки нови и заслужаващи доверие възможности за регистрираните в СОУОСО организации да покажат тяхното изпълнение по околна среда и ангажимент за защита на околната среда чрез общуване със заинтересованите страни посредством широк обхват от различни средства, както е предложено в този ръководен документ.

1.2.   Връзка между запазения знак на СОУОСО и схемите за екомаркировка (член 8, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 761/2001)

Запазеният знак на СОУОСО символизира:

доброволни проактивни усилия на регистрираните организации непрекъснато да обновяват тяхното изпълнение по околна среда извън изискванията на регламента,

функционираща система за управление на околната среда, внедряваща целите, заложени от организацията, и

факта, че информацията, осигурена в примерната екологична декларация, е правдоподобна и е била потвърдена от акредитиран проверяващ по околната среда.

За разлика от запазения знак на СОУОСО, схемите за екомаркировка на продукти и услуги имат различни характеристики:

те са по своята същност селективни и това показва сравнителни претенции между продукти, дейности и услуги, които носят маркировката и тези, които не я притежават,

те показват, че екологичните критерии, заложени от трета страна са изпълнени, за които само някои от продуктите в пазарно качество,

дефиницията на съответните критерии следва една (най-често официално) одобрена консултативна процедура.

Схемите за екомаркировка могат да предложат съответна информация с оглед аспектите на околната среда, свързани с продукти и услуги.

Запазеният знак на СОУОСО не съдържа нито една от тези характеристики, нито се използва по начин, които води до объркване с тези характеристики.

Отговорност на организациите е, проверяващите и компетентните органи да избягват всякакво объркване с маркировката за екологични продукти. За да изпълни това, организацията трябва внимателно да подбере информацията, която да съобщава и да разработи съобщителни инструменти с оглед да избегне всякакво объркване. Отговорност на проверяващия е да оцени валидността и достоверността на съобщението, което се съобщава на клиента в съответствие с критериите, определени в приложение III, точка 3.2 и 3.5, и в съответствие с неговите задължения, както са определени в приложение V.

2.   ИЗИСКВАНИЯ, КАКТО СА ПОСОЧЕНИ В РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 761/2001

2.1.   Приложими законови разпоредби

а)

член 8 („Запазен знак“) определя:

условията, съгласно които запазеният знак на СОУОСО може за бъде използван, а именно изискването за текуща СОУОСО регистрация (параграф 1),

петте различни възможности за неговото използване (параграф 2), и

случаите, в които той няма да бъде използван, а именно върху продуктите или техните опаковки и във връзка със сравнителни претенции (параграф 3).

б)

Приложение III, точка 3.5 „Публикация на информация“ осигурява възможности за обществена информация в допълнение към екологичната декларация и в точки а) до е) определя изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, ако избраната информация е генерирана и използвана, носейки запазения знак на СОУОСО. Приложение III, точка 3.5 изисква информацията да бъде:

точна и незаблуждаваща,

обоснована и удостоверима,

приложима и използвана в подходящ контекст или форма,

представителна за цялостното изпълнение по околна среда на организацията,

малко вероятно е да доведе до неподходяща интерпретация,

значима, що се отнася до цялостното въздействие върху околната среда.

Организациите вземат предвид изискванията на приложение III, точка 3.5, букви а) до е) също, когато използват запазения знак на СОУОСО върху реклами на продукти, дейности и услуги, както е обяснено в раздел 5 на настоящите насоки.

в)

Приложение IV „Минимум изисквания за запазения знак“ определя двете форми на запазения знак: едната, обозначаваща „проверено управление на околната среда“ (версия 1), и другата, обозначаваща „потвърдена информация по околната среда“ (версия 2). И в двата случая трябва да бъде обозначен регистрационния номер на организацията.

Форматът на запазения знак според приложение IV може да бъде променян само при обстоятелства, дефинирани в точка 2.2. на настоящите насоки.

2.2.   Използване на запазения знак за насърчаване на СОУОСО

Признато е, че съществува нужда да бъде използван запазеният знак за насърчаване на СОУОСО. В този контекст използването на думите „Потвърдена информация“ или „Проверено управление на околната среда“ биха били неподходящи, също както и употребата на регистрационния номер. Следователно запазеният знак може да бъде използван за промоция на СОУОСО в следния формат:

Image

за следните цели, например:

промоционални материали (значки, и т.н.);

журналистически статии;

насоки на Комисията;

книги, публикации за СОУОСО;

при условие, че:

не е използвано във връзка с наименование на организация, и

не предполага или създава впечатление за регистрация в схемата или че ползвателят на запазения знак в тази форма не прави никакъв иск по околната среда за неговите дейности, продукти и услуги.

2.3.   Функциите на запазения знак в различни типове информация (член 8 и приложение IV на Регламент (ЕО) № 761/2001)

Както версия 1 на запазения знак обозначава факта, че една организация има уместна система за управление на околната среда, съобразяваща се с изискванията на СОУОСО, версия 2 обозначава, че специфичната информация, на която е изписан запазеният знак, е била потвърдена съгласно СОУОСО.

В член 8, параграф 2 Регламентът на СОУОСО назовава пет различни възможности за използване на запазения знак:

а)

на потвърдена информация, както е описано в приложение III, точка 3.5 съгласно обстоятелствата, определени в настоящите насоки. В този случай запазеният знак обозначава, че информацията е взета от потвърдена екологична декларация и изпълнява изискванията на приложение III, точка 3.5 (версия 2);

б)

върху потвърдени екологични декларация: Подчертава участието в схемата и показва, че съдържанието на отчета е потвърдено (версия 2);

в)

върху заглавни/печатни материали/части на регистрирани организации (версия 1);

г)

върху информация, рекламираща участието на организациите в СОУОСО: обозначава факта, че организацията участва в СОУОСО. Версия 1 на запазения знак може да бъде използвана например на табели, сгради, Интернет страници, покани и т.н.;

д)

върху или в реклами на продукти, дейности и услуги само съгласно обстоятелствата, определени в настоящите насоки, което ще осигури да няма объркване с маркировките за екологичен продукт (версия 2).

Във всички тези случаи трябва да има ясна връзка с наименованието на организацията.

Ползвателите на запазения знак на регистрирани в СОУОСО организации трябва да имат предвид, че не би трябвало да има погрешно разбиране от обществеността, когато се използва запазеният знак. Например нито една организация няма да използва запазения знак по какъвто и да е начин, за да обърка или подведе обществеността, твърдейки, че е направила нещо „подобно“ на Регламента на СОУОСО или по свой начин „съгласно“ Регламента.

Както използването на запазения знак в декларацията и върху заглавни/печатни материали/части е покрито в Регламент (ЕИО) № 1836/93 (2), няколко нови начина за използване на запазения знак са позволени съгласно Регламент (ЕО) № 761/2001 и тези случаи са уредени в следните точки.

3.   НАСОКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАПАЗЕНИЯ ЗНАК ВЪРХУ ИЗБРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ (член 8, параграф 2, буква а) и Приложение III, точка 3.5, на Регламент № 761/2001)

3.1.   Общи изисквания

Използването на запазения знак (версия 2) във връзка с избрана информация трябва да изпълнява изискванията, назовани в приложение III, точка 3.5.

Има широк обхват от възможни формати за публикация като:

информационни брошури,

брошури с данни,

листовки,

съобщения/реклами във вестници,

глави по околна среда в несвързани с околната среда публикации,

интернет страници и пр., и

телевизионни съобщения/реклами.

Уместното използване на запазения знак не зависи от техническите средства, чрез които се представя информацията. Общото изискване, което трябва да бъде спазено при всяко използване на запазения знак в тези случаи, е:

Направете информацията, за която се отнася запазеният знак, видима!

Ако съдържанието на една цяла публикация е покрито от екологичната декларация и потвърдено от проверяващия, запазеният знак може да бъде използван по всякакъв начин, считан за уместен (например на заглавната страница, заглавието на съобщение/реклама, като графичен фон на текста и т.н.).

Потвърдената информация трябва да бъде ясно разграничима от останалия текст например чрез рамка, различно оформление, цвят, размер на използваните символи), ако е:

само част от „тялото“ на друга публикация (например с техническо или бизнес-съдържание), или

представено във връзка с друга, непотвърдена информация по околната среда (например един „блок“ в по-голям текст или един раздел от доклад на компания и т.н.).

Запазеният знак трябва да бъде поставен по начин, който позволява ясна връзка с потвърдената информация.

3.2.   Примери

Следните примери илюстрират принципите, дефинирани в точка 3.1 на настоящите насоки за регистрираните организации. Във всички случаи, назовани като „позволено“, критериите, назовани в приложение III, точка 3.5 букви от а) до е), трябва да бъдат изпълнени. В случаите, назовани като „непозволено“ критериите, назовани в приложение III, точка 3.5 като нарушени, са указани.


Пример

Положение

1.

Запазен знак (версия 2) върху заглавието на компилация от съответни и потвърдени данни по представянето за властите.

Позволено

2.

Запазен знак (версия 2), поставен върху листовка за работници/служители, съдържаща специално подбрана потвърдена информация по оперирането на системата за управление на околната среда.

Позволено

3.

Запазен знак (версия 2) на обложката на брошура за клиенти и доставчици, съдържание взето от потвърдената екологична декларация.

Позволено

4.

Запазен знак (версия 2) в годишния доклад за околната среда на холдингова организация, която включва регистрирани и нерегистрирани подразделения, оглавяващ раздела по потвърдена система за управление на околната среда в някои ясно назовани, регистрирани в СОУОСО части от организацията.

Позволено

5.

Запазен знак (версия 2) на корицата на доклада по околна среда на компания, части от компанията не са регистрирани.

Непозволено, поради нарушаване на приложение III, точка 3.5, букви а), г), д) и е)

6.

Запазен знак (версия 2) на корицата на бизнес-доклад на организация (организацията е напълно регистрирана).

Непозволено, поради нарушаване на приложение III, точка 3.5, букви а), г), д) и е)

7.

Запазен знак (версия 2) като основна графика за компилация на потвърдени данни за околната среда в бизнес-доклад.

Позволено

8.

Запазен знак (версия 2) като основна графика за потвърден съвет за потребители по правилното изхвърляне на един продукт.

Позволено

9.

Запазен знак (версия 2) в допълнение на потвърдена информация за околната среда на Интернет страницата на компания.

Позволено

10.

Запазен знак (версия 2) в допълнение на потвърдено изявление, поставено на камион на регистрирана компания за дистрибуция до наименованието на компанията, гласящо „Ние намалихме средната консумация на дизел на нашия парк от камиони с 20 % с XY литра на 100 km между 1995 и 1998 г.“

Позволено

11.

Запазен знак (версия 2) в допълнение на изявление, поставено на камион, носещ запазен знак на търговска марка на дребно „Нашата дистрибуция е екологично чиста“.

Непозволено поради нарушаване на приложение III, точка 3.5, букви а), б), в), г), д) и е)

12.

Запазен знак (версия 2) на страница, съдържаща потвърдени изисквания за информация за доставчици в каталог за търговци на дребно.

Позволено

4.   НАСОКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НО ЗАПАЗЕНИЯ ЗНАК ВЪРХУ РЕКЛАМИ/СЪОБЩЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В СХЕМАТА (член 8, параграф 2, буква г) на Регламент № 761/2001)

4.1.   Общи изисквания

Използването на запазения знак (версия 1) в съответствие с член 8, параграф 2, буква г) цели да информира обществото и заинтересованите страни, че една организация е регистрирана. Следователно е необходимо запазеният знак да е ясно и специално предназначен на регистрираната организация. Трябва да бъде избягвано объркване с нерегистрирани в СОУОСО организации.

Регистрираните организации и доставчици на комуникационни услуги, работещи като техни представители няма да създават впечатление, че те самите са изпълнили изискванията на СОУОСО, ако случаят не е такъв.

4.2.   Примери

Следните примери илюстрират горепосочените принципи за регистрирани организации:


Пример

Положение

1.

Запазен знак (версия 1) на корицата на информационна брошура (несъдържаща информация по околната среда) (организацията напълно регистрирана).

Позволено

2.

Запазен знак (версия 1) на корицата на бизнес доклад на организацията (организацията не е напълно регистрирана).

Непозволено, тъй като се изисква пълна регистрация

3.

Запазен знак (версия 1) на корицата на бизнес-доклад на организация (организацията не е напълно регистрирана).

Позволено

4.

Контейнер за съхранение на регистриран обект, боядисан със запазения знак (версия 1).

Позволено

5.

Запазен знак (версия 1) във вестник като основна графика в съвместно съобщение/реклама на две компании, съобщаващи тяхното сътрудничество в областта на околната среда по веригата за доставки (едната е регистрирана, другата не).

Непозволено, тъй като се създава впечатление, че и двете компании са регистрирани в СОУОСО

6.

Запазен знак (версия 1) на каталог за търговци на дребно, поставен до списък с търговски марки на доставчици (някои от които не са регистрирани).

Непозволено, тъй като се създава впечатление, че всички доставчици са регистрирани в СОУОСО

7.

Запазен знак (версия 1), поставено на входната врата на самолет, произведен от регистриран производител, управляван от нерегистрирана въздушна линия.

Непозволено, тъй като се създава впечатление, че самолетът се управлява съгласно СОУОСО от въздушната линия

8.

Запазен знак (версия 1), поставено на автобус до наименованието на регистрираните власти за обществен транспорт, които оперират автобуса.

Позволено

9.

Запазен знак (версия 1) до името на регистрирана организация на парка от превозни средства на тази организация.

Позволено

10.

Запазен знак (версия 1) на табела на входа на регистриран супермаркет.

Позволено

11.

Запазен знак (версия 1) на формуляри, използвани от регистриран обществен орган.

Позволено

5.   НАСОКИ ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАПАЗЕНИЯ ЗНАК ВЪРХУ, ИЛИ В РЕКЛАМИ НА ПРОДУКТИ, ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ (член 8, параграф 2, буква д)), (член 8, параграф 2, букви а) и б) и приложение III, точка 3.5)

5.1.   Общи изисквания

Регламент (ЕО) № 761/2001 поставя по-силно ударение на непреките аспекти на околната среда в сравнение с Регламент (ЕИО) № 1836/93. Сред тях характеристиките на продукти, дейности и услуги играят централна роля. Той цели да насърчи организациите да издават информация по тяхната работа по околната среда във връзка с техните продукти и да използват техните маркетингови инструменти, за да съдействат целите на СОУОСО. Това обхваща аспектите на околната среда, непряко свързани с продукта, също както и преките характеристики на продукта - при условие, че те са били потвърдени от проверяващия.

Запазеният знак не бива в никакъв случай да бъде използван само в реклами за продукти, дейности и услуги (като екомаркировка). Необходима е ясно видима връзка с потвърдената информация. Потвърдената информация трябва да бъде разграничена от другата предоставена информация.

Информацията, за която се отнася запазеният знак, трябва да бъде избрана в съответствие с принципите, назовани в приложение III, точка 3.5, букви а) до е).

Според член 8, параграф 2, буква д) в съгласие с букви а) и г) е разрешено да се използва запазеният знак на СОУОСО, за да:

обозначи участието на организацията в СОУОСО (версия 1),

обозначи факта, че един продукт, дейност, услуга са били произведени от организация, регистрирана в СОУОСО (версия 1), и

да повишат правдоподобността на потвърдената информация, пряко или непряко свързана с продукти, дейности и услуги (версия 2).

Необходима е ясно видима връзка с потвърдената информация. Всички дейности, приложими за информацията, предавана със запазения знак, трябва да са под управленския контрол на регистрираната организация.

Запазеният знак може да бъде използван по много различни начини, като например:

печатни реклами за продукти (напр. във вестници, каталози и др.),

ръководства за потребителя,

в други медии (например телевизия, интернет страници и др.),

полици, рафтове, където продуктите, дейностите и услугите са представяни на клиентите,

изложбени щандове и др.

Организацията, използваща запазения знак, трябва да има контрол над и отговорност за начина, по който е представен запазеният знак. Трябва да има ясно обозначена връзка между запазения знак и дейността, продукта или услугата, за която той се отнася.

Още веднъж, не техническото средство, с което се представя запазеният знак като такъв, решава дали неговото използване е позволено или не, а съдържанието на предаваната информация. Във всеки случай трябва да бъде изяснено за коя организация се отнася информацията.

а)

Информация, непряко касаеща продукта, дейността или услугата:

 

Ако запазеният знак (версия 2) е определен да обозначава едно от следните, трябва да бъде дадена съответна потвърдена информация в рекламата и трябва да бъде разпознаваема като информация, отнасяща се до специфични потвърдени характеристики на управлението на околната среда на организацията:

характеристики на изпълнението на съответните производствени процеси,

характеристики на управлението на околната среда на организацията,

политика, цели и насоки по околна среда,

общи данни за изпълнението по околна среда.

Искания по аспекти на околната среда, недостатъчно покрити от управлението по околна среда на организацията не са позволени.

б)

Информация, пряко касаеща продукта, дейността или услугата:

 

Ако запазеният знак (версия 2) е определен да обозначава едно от следните, трябва да бъде дадена съответна потвърдена информация и трябва да е бъде разпознаваема като информация, отнасяща се до специфични потвърдени характеристики на продукта:

отнасящи се до околната среда характеристики на самия продукт, дейност или услуга,

характеристики на продукта във фазата на употреба или след употреба,

подобрение на продуктите или на изпълнението по околна среда на услугите,

политика, цели и насоки по околна среда, свързани с продукти или услуги,

данни за изпълнение на работата по околна среда, свързани с продукта, дейността или услугата.

Искания по аспекти на околната среда, недостатъчно добре покрити от управлението по околна среда на организацията, не са позволени.

Три основни ограничения за използването на запазения знак трябва да бъдат спазвани. Не е позволено да се използва запазеният знак:

върху продукти и техните опаковки,

заедно със сравнителни искове, отнасящи се до конкурентни продукти, дейности или услуги, и

в реклами за продукти без ясна информация/индикация на характеристиката на организацията или на самия продукт, за които се отнася.

По този начин запазеният знак на СОУОСО като такъв не предава информация на потребителя (като екомаркировка), а обозначава потвърдено състояние на осигурената информация. С други думи той представя един „печат за благонадеждност на информацията“, а не „печат за превъзходство на продукта“.

Като допълнение, във всички случаи, където действа схемата за екомаркировка за продукта, дейността или услугата, обсъждани (например, където установени изисквания за екомаркировка на ЕС или национална екомаркировка), се прилагат следните изисквания:

организацията и проверяващият са длъжни да вземат необходими и специфични разпоредби, като е предвидено в горепосочените общи принципи и илюстрирано в примерите, за избягване на объркване със съществуваща екомаркировка;

организациите и проверяващият ще вземат под внимание критериите за екомаркировка, приложими за продукта, когато проверяват информацията, която да бъде предадена против изискванията на приложение III, точка 3.5, букви а) до е);

за всички схеми за екомаркировка ще бъде отчитано, че са приложими за пазара, на който ще бъде използван запазеният знак;

в нито един случай не е позволено да се прави препратка до критерии, установени за съответните екомаркировки.

5.2.   Примери

Следните примери илюстрират принципите, описани в параграф 5.1 на тези насоки. Във всички случаи, назовани като „позволени“, критериите, назовани в приложение III, точка 3.5, букви а) до е) трябва да бъдат изпълнени. В случаите, назовани като „непозволени“, е указано кои от критериите, назовани в приложение III, точка 3.5, са нарушени.


Пример

Положение

1.

Запазен знак (версия 1) до потвърдена информация, „изработена от регистрирана в СОУОСО организация“ в реклама/съобщение.

Позволено

2.

Запазен знак (версии 1 или 2) до потвърдена информация „екологично по-добър продукт в сравнение с други алтернативни“.

Непозволено, поради нарушаване на приложение III, точка 3.5, букви а), б), в), г), д) и е)

3.

Запазен знак (версия 2) до потвърдена информация „Енергийна ефективност в производството, увеличена с 20 % от 1996 до 1999 г.“.

Позволено

4.

Запазен знак (версии1или 2), поставен до снимка на продукт без по-нататъшна информация.

Непозволено, поради опасност от объркване с маркировка на продукт

5.

Запазен знак (версия 2) до потвърдена информация „60 % от нашите доставчици регистрирани по СОУОСО през 1988 г.“

Позволено

6.

Запазен знак (версия 2), поставен до потвърдена информация:

„Ежегодно обновявана екологична декларация, на разположение …“

Позволено

7.

Запазен знак (версия 2) до потвърдена информация:

„Енергийна консумация на продукта, намалена с 10 % в сравнение с модела от 1997 г.“

Позволено

8.

Запазен знак (версия 2) до потвърдено изявление от банка, обясняващ интеграцията на аспектите на околната среда в нейните критерии за инвестиции.

Позволено

9.

Запазен знак (версия 2) до потвърдено изявление в каталог на търговец на дребно, изброяващ критериите, свързани с околната среда за неговите доставчици.

Позволено

10.

Запазен знак (версия 2) на изявление в каталог на търговец на дребно, което твърди: „Екологичните въздействия от стоките на нашите рафтове, намалени с 20 % от 1998 г.“

Непозволено, поради нарушаване на приложение III, точка 3.5, букви а), б), в) и д)

11.

Запазен знак (версия 2) до потвърдена информация, претендираща за „намаляване на шума с 10 % сравнено с модела от 1997 г.“. Съществува екомаркировка, изискваща шумови стойности, по-ниски от тези на изпълнението на продукта. Били са взети под внимание критериите на екомаркировката.

Позволено

12.

Запазен знак (версия 2) до потвърдена информация, претендираща за намаляване на оплакванията от миризмата в кланица с 20 % през 1999 г. в сравнение с 1998 г.

Позволено

13.

Запазен знак (версия 2) до изявление на петролна рафинерия, претендиращо за намаляване на хартията с 10 % на тон произведен газ.

Непозволено, поради нарушаване на приложение III, точка 3.5, букви г) и д)

14.

Запазен знак (версии 1 и 2) до снимка на нерегистриран туристически курорт в каталога на регистрирана туристическа компания.

Непозволено, тъй като организацията, на която е поставен запазения знак (курортът), не е регистрирана

15.

Запазен знак (версия 2) на страница 2 на каталог на туристическа компания, предаваща потвърдена информация за взетите мерки в областта на устойчивия туризъм.

Позволено

16.

Запазен знак (версия 2) в реклама на производител на хартия, съдържаща потвърдена информация по изискванията за доставчиците за горско попечителство.

Позволено

17.

Запазен знак (версия 2) до потвърдена информация в списание на въздушна линия, ползвано в самолета.

Позволено

18.

Запазен знак (версия 2) в реклама за абсорбираща хартия до изявлението „Ние постигнахме рециклиращо съдържание, еквивалентно на изискванията на „Синият Ангел.““

Непозволено, поради нарушаване на изискванията на настоящите насоки (точка 5.1)

19.

Запазен знак (версия 2) в реклама на хладилник, претендираща „Ние надхвърляме изискванията за екомаркировка на ЕС с 10 %“.

Непозволено поради нарушаване на изискванията на настоящите насоки (точка 5.1)

20.

Запазен знак (версия 2) в реклама за компютър, съдържащ части, доставени от нерегистрирани компании, претендираща „Екологичното въздействие на жизнения цикъл намален под СОУОСО“.

Непозволено, поради нарушаване на приложение III, точка 3.5, букви а), б), в) и е)


(1)  ОВ L 250, 19.9.1984 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 168, 10.7.1993 г., стр. 1, отменен с Регламент (ЕО) № 761/2001.


Top