EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0681

Decizia Comisiei din 7 septembrie 2001 privind orientările pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) [notificată cu numărul C (2001) 2504]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 247, 17.9.2001, p. 24–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 147 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 147 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; abrogat prin 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/681/oj

13/Volumul 31

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

147


32001D0681


L 247/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 7 septembrie 2001

privind orientările pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS)

[notificată cu numărul C (2001) 2504]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2001/681/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (1), în special articolul 2 litera (s) al doilea paragraf, articolul 3 alineatul (3) litera (b) și articolul 8,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 761/2001 stabilește condițiile pentru participarea organizațiilor la EMAS.

(2)

Este, de asemenea, necesară definirea unor orientări pentru a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 în toate statele membre.

(3)

Este necesar să se identifice cazuri specifice în care ar putea fi dificilă definirea entității care întrunește condițiile pentru a fi înregistrată ca organizație în cadrul EMAS și să se prevadă un tratament armonizat al acestor cazuri, precum și excepții în care este autorizată înregistrarea unei entități mai mici decât un sit.

(4)

Este necesară definirea unor orientări pentru instituirea de programe de verificare a organizațiilor din cadrul EMAS, pentru realizarea validării declarațiilor de mediu și a actualizărilor anuale ulterioare, precum și definirea unor excepții de la principiul validării anuale a actualizărilor.

(5)

Este, de asemenea, necesar să se armonizeze utilizarea practică a siglei EMAS și să se asigure enunțarea clară a tuturor excepțiilor privind utilizarea siglei în condiții speciale.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 761/2001,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Entitățile în înțelesul articolului 2 litera (s) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 761/2001 se înregistrează ca organizații în conformitate cu orientările definite la anexa I.

Articolul 2

Organizațiile solicită validarea actualizărilor declarațiilor lor de mediu prevăzute la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001, în conformitate cu orientările definite la anexa II.

Articolul 3

Sigla EMAS prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 761/2001 se utilizează în conformitate cu orientările definite la anexa III.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 septembrie 2001.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 114, 24.4.2001, p. 1.


ANEXA I

ORIENTĂRI PRIVIND ENTITĂȚILE CARE POT FI ÎNREGISTRATE ÎN CADRUL EMAS

[Toate trimiterile la anexe reprezintă trimiteri la anexele la Regulamentul (CE) nr. 761/2001, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres altfel]

Obiectivele orientărilor

Extinderea EMAS la toate organizațiile cu impact asupra mediului, inclusiv cele situate în afara sectorului industrial, înseamnă că vor putea fi înregistrate în cadrul EMAS entități foarte diverse pe planul structurii organizatorice. Prezentele orientări au fost elaborate pe baza articolului 2 litera (s) tezele a doua și a patra și a articolului 2 litera (t) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001 pentru a ajuta organizațiile, verificatorii de mediu și organismele competente să decidă dacă o entitate întrunește condițiile pentru a putea fi înregistrată ca organizație în cadrul EMAS.

Alegerea entității care urmează să fie înregistrată se va baza pe criterii care combină controlul gestionării și localizarea geografică.

Entitatea care urmează să fie înregistrată ca organizație în cadrul EMAS nu trebuie să depășească frontierele unui singur stat membru. În cazul în care organizația cuprinde mai mult de un sit, fiecare dintre siturile în care se aplică EMAS trebuie să îndeplinească toate cerințele EMAS, inclusiv în ceea ce privește îmbunătățirea constantă a rezultatelor obținute în ceea ce privește mediul în sensul articolului 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001.

Diferitele structuri organizatorice pe care le pot avea entitățile sunt studiate în detaliu în diferite paragrafe din prezentul document:

1.

organizații care operează pe un singur sit;

2.

organizații care ar putea, în circumstanțe excepționale, să solicite înregistrarea unor entități mai mici decât un sit;

3.

organizații care operează pe diferite situri:

(a)

cu produse sau servicii identice sau similare;

(b)

cu produse sau servicii diferite;

4.

organizații pentru care nu poate fi definit convenabil un sit specific;

5.

organizații care ocupă situri temporare;

6.

organizații independente înregistrate ca o organizație comună;

7.

întreprinderi mici care operează pe un teritoriu extins și fabrică produse sau furnizează servicii identice sau similare;

8.

autorități locale și instituții guvernamentale.

Mai întâi, participanții la sistemul EMAS trebuie să ia în considerare faptul că verificatorii de mediu și, atunci când este cazul, organismele competente pot influența procedura de înregistrare a entității [articolul 2 literele (s) și (t) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001]. Ulterior, toți participanții trebuie să furnizeze o declarație de mediu care, în special, trebuie să includă o descriere clară și neambiguă a organizației înregistrate în cadrul EMAS și o prezentare sintetică a activităților, produselor și serviciilor sale, precum și indicarea legăturilor sale cu eventuale organizații înrudite [anexa III punctul 3.2 litera (a)]. Aceste cerințe trebuie corelate cu alte cerințe privind capacitatea de a controla și de a influența aspectele ecologice ale organizației la nivelul gestionării (anexa I.A, în special punctul 4.3.1, și anexa I.B).

Scopul acestor cerințe este să asigure că organizația are capacitatea de a controla și influența, la nivel de gestionare, aspectele sale ecologice care au un impact semnificativ asupra mediului în toate siturile. Din acest motiv, li se recomandă participaților să prezinte o justificare clară și argumentată pentru alegerea siturilor sau a părților de situri ale organizației pe care trebuie să le înregistreze. Acționând astfel, participanții vor anticipa cerințele declarației de mediu și vor fi măsură să răspundă eventualelor întrebări, nu numai din partea verificatorilor de mediu și a organismelor competente, ci și din partea altor persoane interesate. Organismul competent trebuie să refuze înregistrarea în cazul în care entitatea aleasă nu corespunde definițiilor menționate la articolul 2 literele (s) și (t) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001 și explicate în prezentul document de orientare. În consecință, în caz de incertitudine, organizația ar trebui să consulte organul competent încă din etapa inițială a punerii în aplicare a unui sistem de gestionare de mediu.

Principii:

Transparență,

Controlul gestionării,

Neselectarea exclusivă a zonelor bune,

Responsabilitate publică,

Responsabilitate locală.

Definiții

„Organizație” înseamnă, în conformitate cu articolul 2 litera (s) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001, o societate comercială, o societate, o firmă, o întreprindere, o autoritate sau o instituție sau o parte sau o combinație a acestora, cu sau fără personalitate juridică, de drept public sau privat, care are o structură funcțională și administrativă proprie.

„Sit” înseamnă, în conformitate cu articolul 2 litera (t) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001, orice teren situat într-un amplasament geografic dat aflat sub controlul de gestionare al unei organizații care se aplică activităților, produselor sau serviciilor. Această noțiune include toate echipamentele, infrastructurile și toate materialele.

„Entitate” înseamnă un sit sau o subdiviziune, o organizație sau o parte a unei organizații sau a unui grup de organizații pentru care se solicită înregistrarea cu un număr de înregistrare unic.

1.   ORGANIZAȚII CARE OPEREAZĂ PE UN SINGUR SIT

O organizație care operează pe un singur sit este cel mai simplu caz, deoarece aria de gestionare și locația geografică corespund. Siturile înregistrate în cadrul EMAS I intră în această categorie în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001.

Exemple pozitive

o întreprindere instalată pe un singur sit unde produce, de exemplu, atât conducte, cât și radiouri, are dreptul să înregistreze doar una dintre aceste ramuri de producție;

cantina unui sit unde se produc confecții poate fi înregistrată separat.

Exemple negative

o companie farmaceutică nu are dreptul să înregistreze doar o parte a instalației de fabricație a produsului final care este livrat consumatorului, excluzând operațiunile industriale privind produsele intermediare efectuate pe același sit.

2.   CONDIȚII EXCEPȚIONALE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI ENTITĂȚI MAI MICI DECÂT UN SIT

În cazul în care o organizație are în vedere înregistrarea unei entități mai mici decât un sit, decizia trebuie luată pe baza următoarelor principii. În primul rând, această posibilitate nu trebuie să fie folosită pentru a introduce în sistemul EMAS doar ceea ce este mai bun. În consecință, nu este permisă înregistrarea unei părți a unui proces de producție cu intenția de a exclude părți din sit care nu ar putea fi înregistrate în conformitate cu normele EMAS. O organizație trebuie să poată dovedi că are capacitatea de a monitoriza și controla toate aspectele sale ecologice semnificative și trebuie să demonstreze că entitatea pentru care se dorește înregistrarea nu a fost separată intenționat de alte părți cu performanțe mai mici ale sitului în ansamblu.

În al doilea rând, trebuie urmate principiile „responsabilității locale” și „responsabilității publice”, formulate la anexa III punctul 3.7 și la anexa I punctele B.2 și B.3. Comunicarea cu publicul este un element cheie al sistemului EMAS. Pentru propriul interes, o organizație ar trebui să informeze publicul în mod transparent și ușor de înțeles despre caracteristicile de mediu ale unui sit specific. Pentru subdiviziunile care au o piață proprie, poate fi important ca aceste subdiviziuni să poată folosi sigla de la nivelul lor pentru comunicările proprii. Cu toate acestea, în cazul în care se dorește înregistrarea unei entități mai mici decât situl pe care este instalată, trebuie să se comunice în mod clar publicului că doar anumite părți din operațiunile desfășurate pe acel sit sunt gestionate în cadrul EMAS, deoarece, în general, operațiunile de pe un sit sunt percepute de public ca un întreg. O organizație are rolul de a asigura o comunicare clară cu vecinătatea și trebui luate măsurile adecvate pentru a evita inducerea în eroare a publicului.

Pe baza acestor principii, o entitate mai mică decât un sit poate fi înregistrată separat în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

subdiviziunea are produse, servicii sau activități clar definite, iar aspectele ecologice și impactul asupra mediului ale subdiviziunii în cauză pot fi identificate și distinse clar de cele ale părților neînregistrate ale sitului;

subdiviziunea are propriile funcții de gestiune și administrative proprii și competențele necesare pentru a garanta că subdiviziunea este împuternicită să organizeze și controleze propriul sistem de gestionare ecologică, să supravegheze impactul asupra mediului și să ia măsuri corective pe răspundere proprie. Pentru a dovedi acest lucru, se pot folosi statutul juridic, înregistrarea la camera de comerț, organigrama, raporturile organizației mamă, hârtia cu antet;

subdiviziunea are alocate responsabilități clare în ceea ce privește respectarea obligațiilor din permisele sau autorizațiile de mediu emise pentru subdiviziune.

Situl nu poate fi subdivizat în cazul în care:

operațiunilor efectuate în cadrul entității separate reprezintă doar o parte a operațiunilor efectuate pe sit și nu sunt reprezentative pentru aspectele ecologice și impactul asupra mediului ale tuturor operațiunilor efectuate pe sit;

nu se poate înțelege din afară care parte a operațiunilor de pe sit este gestionată conform sistemului de management de mediu și care au fost motivele exacte pentru separarea acestei părți de celelalte operațiuni de pe sit.

În special în acest caz, este esențial să se delimiteze clar responsabilitățile pentru ceea ce intră în și iese din organizație. În cadrul sistemului său de management de mediu, organizația ține seama, de asemenea, de interfețele cu serviciile și activitățile care nu intră integral în domeniul de aplicare a sistemului de management de mediu. De exemplu, organizația trebuie să evalueze aspectele ecologice și impactul asupra mediului ale infrastructurilor comune de pe sit, cum ar fi prezența unei instalații comune de gestionare a deșeurilor sau de tratare a efluenților, și le va include în programul său de mediu și în procesul de îmbunătățire constantă.

3.   ORGANIZAȚII CARE OPEREAZĂ PE MAI MULTE SITURI

În cadrul Regulamentului (CE) nr. 761/2001, participanții pot să înregistreze în continuare situri individuale sau să înregistreze ca „organizație” [în sensul articolului 2 litera (s)] o parte sau o combinație a siturilor lor. Cu toate acestea, se cere tuturor participanților să demonstreze îmbunătățirea constantă a rezultatelor lor în ceea ce privește aspectele ecologice importante și impactul asupra mediului, în conformitate cu politica, programul și obiectivele lor. Participanții care înregistrează mai multe situri ca o singură organizație trebuie să ia, de asemenea, în considerare cerințele de la articolul 2 litera (b), anexa I punctul B.2 și anexa III punctul 3.7 și trebuie să poată justifica de ce îmbunătățirea rezultatelor nu poate fi demonstrată pe fiecare dintre aceste situri.

În plus față de clarificarea și justificarea alegerii unui sit sau a unei combinații de situri, organizațiile, din sectorul privat sau din sectorul public, care doresc înregistrarea în cadrul EMAS trebuie să fie, de asemenea, pregătite să explice părților interesate care sunt intențiile lor în ceea ce privește siturile încă neînregistrate.

3.1.   Produse sau servicii identice sau similare

Pentru a obține un „număr unic de înregistrare”, organizația trebuie să poată demonstra verificatorului aplicarea consecventă a procedurilor și a politicii sale de management de mediu pe toate siturile. Organizațiile incluse în această categorie se caracterizează deseori prin proceduri comune de gestionare pentru operațiunile pe care le efectuează pe diferite situri (de exemplu, utilizarea unui manual comun de management de mediu). Datorită acestui fapt, este posibilă reducerea verificării pe siturile individuale, în cazul în care organizația demonstrează că deține controlul asupra gestionării tuturor siturilor.

În cazul în care activitățile desfășurate pe fiecare sit sunt similare din punctul de vedere al aspectelor ecologice și al impactului asupra mediului, fac obiectul unor sisteme de management de mediu similare și sunt exercitate în cadrul acelorași structuri, de exemplu sucursale, birouri sau ateliere, pot fi verificate câteva situri selectiv. Eșantioanele trebuie selectate astfel încât să se asigure că verificatorul are o imagine reprezentativă și completă asupra rezultatelor obținute de organizație în ceea ce privește mediul și că verificatorul poate verifica fiabilitatea datelor și responsabilitatea locală.

Siturile trebuie să fie alese în conformitate cu tehnicile de eșantionare (1), iar verificatorii trebuie să ia în considerare următorii factori la alegerea siturilor care să fie incluse în programul de verificare:

politica și programul de mediu;

complexitatea sistemului de management de mediu, importanța aspectelor ecologice și a impactului asupra mediului, directe sau indirecte, și interacțiunea potențială cu medii sensibile;

maturitatea sistemului de management de mediu pe sit;

opiniile părților interesate (reclamații, interesul public);

repartizarea personalului organizației între situri;

lucrul în ture;

istoricul problemelor de mediu;

rezultatele verificărilor și auditurilor interne anterioare.

Toate siturile trebuie examinate în cursul ciclurilor de verificare. Sediul social trebuie inclus în programul de verificare din toate ciclurile, inclusiv din primul.

Organizațiile și verificatorii trebuie să ia în considerare faptul că, în cazul în care există un impact semnificativ asupra mediului, legat de amplasamente geografice distincte, toate siturile în cauză trebuie să facă obiectul unei verificări individuale, iar datele ecologice privind un impact semnificative asupra mediului trebuie menționate în declarația de mediu în conformitate cu principiul „responsabilității locale”.

Un sit trebuie să facă obiectul unei verificări individuale în cazul în care:

volumul, domeniul de aplicare și natura activităților sau operațiilor desfășurate pe sit sunt recunoscute ca semnificative;

auditurile interne și procedura de revizuire a managementului de mediu au arătat că este nevoie de măsuri corective;

de la ultima verificare au avut loc modificări substanțiale ale sistemului de management de mediu sau ale operațiunilor efectuate pe sit;

sau în cazul în care situl este mult diferit de alte situri ale organizației în ceea ce privește:

dimensiunea și metodele de lucru;

aspectele/impactul direct și indirect asupra mediului (tip și importanță);

sensibilitatea mediului;

cerințele juridice aplicabile;

structura sistemului de management de mediu local și/sau a sistemului de management local;

volumul, domeniul de aplicare și natura activităților sau operațiunilor desfășurate pe sit.

Organizațiile trebuie să ia în considerare riscul de a pierde înregistrarea comună pentru toate siturile în cazul încălcării unor cerințe de reglementare pe un singur sit. Având în vedere acest risc, organizațiile pot înregistra în plus aceste situri specifice separat. Spre deosebire de dispozițiile referitoare la verificare, ca regulă generală, tehnicile de eșantionare nu pot fi aplicate auditului intern în conformitate cu anexa II.

Exemple:

bănci;

agenții de voiaj;

lanțuri de magazine;

consultanți.

3.2.   Produse sau servicii diferite

În acest caz, verificatorul se găsește în imposibilitatea de a utiliza tehnici de eșantionare, deoarece procedurile de exploatare și impactul diferă de la un sit la altul. Organizației îi revine rolul de a alege dacă dorește să înregistreze fiecare sit separat sau să înregistreze toate siturile cu un număr unic de înregistrare.

În ambele ipoteze, trebuie luate în considerare mai multe aspecte, printre care:

necesitatea de a analiza aspectele ecologice și impactul asupra mediului asociate tuturor siturilor diferite;

controlul efectuat de organizație;

existența unei politici și a unor programe de mediu care să ia în considerare principul responsabilității locale.

Toate siturile sunt verificate individual, iar datele de mediu obținute trebuie să fie menționate distinct în declarația de mediu. [anexa III punctul 3.7 și orientările privind declarația de mediu (anexa II la prezenta decizie)].

Chiar și în acest caz, organizațiile care doresc înregistrarea unei părți sau a tuturor siturilor sale cu un număr unic de înregistrare trebuie să fie conștientă de riscul de a pierde înregistrarea comună în cazul încălcării cerințelor pe un singur sit (amplasament).

S-ar putea ca o societate să înceapă să-și înregistreze siturile separat, iar apoi să le regrupeze cu un număr unic de înregistrare ca o singură organizație.

Exemple:

producție de electricitate;

fabricare de componente mecanice;

întreprinderi chimice;

eliminarea deșeurilor.

Sugestii:

compatibilitatea între politica de mediu a întreprinderii și cea a sitului;

impactul semnificativ asupra mediului trebuie menționat în declarația de mediu;

interacțiunea aspectelor ecologice între diverse situri;

controlul companiei asupra SGE local;

fiecare sit poate fi înregistrat separat;

pierderea înregistrării comune pentru o încălcare pe un sit.

4.   ORGANIZAȚII PENTRU CARE NU POATE FI DEFINIT CORESPUNZĂTOR UN SIT SPECIFIC

Pentru organizațiile pentru care nu este ușor să se definească un sit, este foarte important, în caz de dubiu, ca atât organizația, cât și verificatorul să consulte organismul competent în ceea ce privește posibilitatea de a înregistra entitatea aleasă în conformitate cu principiile EMAS.

În acest caz, domeniul de activitate și infrastructura trebuie să fie clar definite, integrate complet în sistemul de management și descrise cu precizie în declarația de mediu. În aceste organizații, în special, este important ca responsabilitățile pentru aspecte ecologice semnificative să fie clar definite, iar verificatorului să i se prezinte dovezi că organizația aplică o procedură specială pentru a controla aceste aspecte. Datorită faptului că, în general, aceste organizații operează pe teritorii extinse, inclusiv zone urbane și metropolitane, organizația trebuie să dovedească, după caz, că:

a luat în considerare riscurile pentru mediu și populație;

adoptă planuri corespunzătoare pentru a informa populația asupra modului de reacție în caz de urgență;

a pregătit un sistem de informare sistematică asupra nivelului de poluare;

a examinat infrastructura pe care o controlează.

Există cazuri în care o organizație, deși controlează situri diferite dintr-o zonă definită, nu poate opera fiecare sit separat, iar impactul asupra mediului al siturilor diferite sunt corelate. În acest caz, siturile diferite trebuie considerate ca o singură organizație în scopul înregistrării în cadrul sistemului EMAS.

Exemple:

distribuția de servicii (energie termică, apă, gaz, electricitate etc.);

telecomunicații;

transporturi;

colectarea deșeurilor.

5.   ORGANIZAȚII CARE CONTROLEAZĂ SITURI TEMPORARE

În ceea ce privește organizațiile care își desfășoară activitățile pe o durată determinată pe situri care nu le aparțin, verificatorul va trebui să controleze sistemul de management și performanțele sale de mediu pe un eșantion de situri reprezentative pentru capacitatea organizației de management de mediu. Verificatorul utilizează buna practică în alegerea tehnicii de eșantionare pentru a verifica eficiența procedurilor pe siturile selectate.

Organizațiile trebuie să demonstreze că adoptă proceduri și tehnologii adaptate specificității siturilor pe care își desfășoară activitatea temporar.

Dacă este posibil, aceste proceduri trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

tehnologie și formare corespunzătoare;

studiu de mediu corespunzător al siturilor înainte de începerea activității;

analiza consecințelor ecologice ale activităților preconizate;

comunicarea cu locuitorii din zonă și cu autoritățile locale cu privire la aspectele ecologice legate de planul de lucru și de soluțiile respective identificate;

formularea planurilor de recuperare sau a soluțiilor de îmbunătățire a condițiilor de mediu din zona în cauză la încetarea activității.

Siturile temporare sunt incluse, prin verificări la fața locului, în procedura de verificare. Nu este înregistrat doar amplasamentul lor, ci și activitățile care se desfășoară acolo.

Exemple:

întreprinderi de construcții;

întreprinderi de curățenie;

prestatori de servicii;

întreprinderi de decontaminare;

circuri.

6.   ÎNREGISTRAREA MAI MULTOR ORGANIZAȚII INDEPENDENTE CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚILE ÎNTR-O ZONĂ RESTRÂNSĂ CA O SINGURĂ ORGANIZAȚIE COMUNĂ

Nu trebuie neglijat faptul că populația care locuiește în apropierea unui sit important, autoritățile locale și organismele răspunzătoare de protecția mediului au tot interesul să-și asume responsabilități comune și un program de mediu unic pentru întreaga zonă. Întreprinderile independente pot dori să-și unească resursele pentru a obține o înregistrare comună în cadrul sistemului EMAS. Regulamentul permite acest lucru, deoarece definește „organizația” ca însemnând o societate comercială, o societate, o firmă, o întreprindere, o autoritate sau o instituție, o parte sau o combinație a acestora, cu sau fără personalitate juridică, de drept public sau privat, care are o structură de funcționare și administrativă proprie.

În aceste cazuri, pentru a obține o înregistrare comună, organizațiile participante trebuie să poată demonstra că acestea exercită o responsabilitate comună (politică, proceduri etc.) în gestionarea aspectelor ecologice și a impactului semnificativ asupra mediului, inclusiv, în special, în stabilirea de obiective generale și specifice și de acțiuni corective. Entitățile care își organizează împreună sistemul de management de mediu și obțin o înregistrare comună trebuie să demonstreze îmbunătățirea continuă a rezultatelor obținute în materie de mediu în ceea ce privește aspectele ecologice și impactul semnificativ asupra mediului în conformitate cu politica, obiectivele și programul lor. Deoarece mai multe situri sunt înregistrate ca o singură organizație, este, de asemenea, necesar să se ia în considerare cerințele de la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001, de la anexa I, punctul B.2 și de la anexa III punctul 3.7 și trebuie să se poată justifica motivele pentru care îmbunătățirea rezultatelor nu poate fi demonstrată pe fiecare dintre situri.

Este necesar să se observe că sigla trebuie utilizată doar de către organizația înregistrată în cadrul sistemului EMAS și că, în consecință, în cadrul unui parc de afaceri, sigla trebuie exclusiv utilizată în relație cu denumirea parcului de afaceri. Oricare ar fi situația, fiecare organizație are posibilitatea de a se înregistra individual, în paralel cu înregistrarea parcului de afaceri.

Exemple:

mică zonă industrială;

complex de vacanță;

parcuri de afaceri.

Sugestii:

politică și program de mediu comune;

responsabilități comune de gestionare;

anularea înregistrării comune pentru o încălcare pe un sit.

7.   ÎNTREPRINDERI MICI CARE OPEREAZĂ PE O ZONĂ GEOGRAFICĂ EXTINSĂ ȘI BINE DEFINITĂ ȘI CARE FABRICĂ PRODUSE SAU FURNIZEAZĂ SERVICII IDENTICE SAU SIMILARE, CARE SOLICITĂ ÎNREGISTRAREA CU TITLU INDIVIDUAL

Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001 prevede că „… Pentru a promova participarea IMM-urilor, inclusiv a celor concentrate în zone geografice bine definite, autoritățile locale, în parteneriat cu asociațiile profesionale, camerele de comerț și părțile interesate, pot ajuta la definirea impactului semnificativ asupra mediului. IMM-urile pot folosi ulterior aceste date la stabilirea programului lor de mediu și la identificarea obiectivelor de mediu, generale și specifice, ale sistemul lor de management EMAS…”.

În aceste zone geografice, IMM-urile (care au foarte adesea același nivel tehnologic, utilizează aceleași metode de producție și aplică aproximativ aceleași sisteme de organizare și gestionare) trebuie:

să ia în considerare efectele cumulate ale proceselor lor de producție;

să aibă, în ceea ce privește problemele lor de mediu, contacte cu aceeași comunitate, aceleași instituții, același organisme răspunzătoare de protecția mediului, dat fiind că acestea trebuie să facă față unor nevoi identice în ceea ce privește calitatea mediului;

să ia în considerare interacțiunea dintre impactul lor asupra mediului și cel care rezultă din activitatea altor agenți industriali din aceeași zonă geografică, precum și din cea a întreprinderilor de servicii publice și a locuințelor.

Pe de altă parte, acestea au posibilitatea de:

a căuta soluții comune pentru rezolvarea problemelor lor de mediu (pentru îmbunătățirea eficienței instalațiilor în vederea reducerii poluanților, pentru a depăși constrângerile culturale și incapacitatea lor de a asigura o gestionare ecologică etc.);

a se sprijini reciproc, de exemplu prin:

schimb de experiență privind identificarea aspectelor ecologice și a impactului asupra mediului;

elaborarea în comun a politicii și programului de mediu;

realizarea de audituri interne încrucișate în organizațiile partenere pentru a identifica mai ușor aspectele ecologice și impactul asupra mediului;

angajarea unui consultant comun de mediu;

utilizarea acelorași infrastructuri pentru gestionarea diferitelor tipuri de impact asupra mediului, cum ar fi stații de epurare, incineratoare de deșeuri, rampe etc., și crearea de organizații specifice, cum ar fi consorțiile, în acest scop;

precum și, pe baza eforturilor lor comune pentru aplicarea sistemului de management de mediu, angajarea aceluiași verificator, ceea ce ar putea facilita procedura de verificare și validare și ar putea reduce costurile aferente, datorită similitudinilor între sistemele de management de mediu;

a participa la proiecte locale de mediu, cum ar fi cele realizate în cadrul Agendei 21 (autoritățile locale sau regionale sau organizațiile industriale pot sprijini aceste activități contribuind la constituirea de rețele).

Luând în considerare argumentele menționate anterior, definirea unui program general, pus în aplicare de autoritățile locale, asociațiile industriale, camerele de comerț, pe baza unui studiu ecologic inițial al întregului teritoriu, reprezintă o etapă preliminară foarte utilă pentru abordarea EMAS de către IMM-uri.

Programul de mediu pentru zona în cauză trebui apoi clar definit, publicat și acceptat de toate părțile implicate și are ca obiectiv îmbunătățirea semnificativă a mediului în întreaga zonă.

După adoptarea și recunoașterea obiectivelor generale și specifice în domeniul mediului, fiecare organizație (IMM-uri, servicii publice, autorități publice etc.) poate, pe bază de voluntariat în conformitate cu procedura EMAS, să stabilească etapele necesare pentru a se conforma, cu titlu individual, la Regulamentul (CE) nr. 761/2001 și să solicite înregistrarea individuală.

În aceste cazuri, verificatorul va trebui să evalueze dacă sistemul de management de mediu permite atingerea obiectivelor specifice ale fiecărei organizații în conformitate cu programul general, obiectivele și țintele pentru întreaga zonă. Declarația de mediu va trebui, în astfel de cazuri, în plus față de conținutul impus pentru EMAS, să definească în mod clar contribuția specifică a organizației la atingerea obiectivelor întregului program de mediu.

Exemple:

parcuri industriale;

zone turistice;

centre comerciale.

Sugestii:

crearea unui organism de promovare;

adoptarea unui studiu de fezabilitate;

evaluarea independentă a obiectivelor generale și specifice în ceea ce privește mediul;

participarea la programele locale din cadrul Agendei 21.

8.   AUTORITĂȚI LOCALE ȘI INSTITUȚII GUVERNAMENTALE

Este important de menționat că, în cazul în care organizația care dorește înregistrarea în cadrul EMAS este o instituție publică, aspectele ecologice indirecte, cum ar fi cele care sunt consecințe ale politicii autorităților, pot fi cele mai importante, și, în consecință, problemele care trebuie luat în considerare nu pot fi limitate doar la structura organizatorică a managementului și aspectele ecologice directe asociate.

Într-adevăr, responsabilitățile politice ale unei administrații publice sunt corelate cu gestionarea teritoriului și calitatea vieții, în prezent și în viitor, a populației locale.

Pentru anumite autorități locale și instituții guvernamentale, datorită complexității structurilor de gestionare și a aspectelor care trebuie luate în considerare, se poate accepta înregistrarea separată a unor părți ale acestor organizații. În acest caz, nu trebuie să existe nici un fel de ambiguitate în comunicarea cu publicul și utilizarea siglei, care trebuie să se raporteze exclusiv și clar la unitatea sau departamentul care au făcut obiectul înregistrării.

Este recomandabil ca aceste organizații să stabilească o politică de mediu de referință la care să se conformeze fiecare parte a organizației.

Exemple:

autorități locale;

ministere;

agenții guvernamentale;

Agenda 21 pe plan local.

Sugestii:

consultarea și acordul populației;

compatibilitatea între dezvoltarea economică și respectul pentru mediu;

evaluarea opțiunilor strategice alternative și a priorităților conexe;

planuri de amenajare a teritoriului și obiective cuantificabile și repartizarea responsabilităților conexe;

verificarea și supravegherea permanentă a planului de mediu;

echilibru corect între libera inițiativă privată și nevoile sociale;

educarea populației și a agenților economici.


(1)  Ghidul ISO/CEI 66.

EA — 7/02.

Alte legislații și orientări naționale și internaționale.


ANEXA II

ORIENTĂRI PRIVIND FRECVENȚA DE VERIFICARE, VALIDARE ȘI AUDITARE

[Toate trimiterile la anexe reprezintă trimiteri la anexele la Regulamentul (CE) nr. 761/2001, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres altfel]

1.   INTRODUCERE

EMAS prevede ca, după prima verificare, verificatorul de mediu, în cooperare cu organizația, să elaboreze și să aprobe un program de verificare pentru o perioadă de cel mult 36 de luni. De asemenea, după prima validare a declarației de mediu, EMAS impune actualizarea anuală a informațiilor și validarea anuală a oricărei modificări, cu excepția anumitor circumstanțe. Prezentele orientări prezintă elemente care trebuie luate în considerare la conceperea programului de verificare, inclusiv cazurile în care ar putea fi justificate devieri în raport cu frecvența anuală de actualizare a informațiilor din declarația de mediu. Ele conțin, de asemenea, orientări privind frecvența auditului intern.

Din motive de claritate, se utilizează în prezentele orientări următorii termeni având sensul definit în continuare:

 

„Verificare” – evaluarea (auditul) efectuată de verificatorul de mediu pentru a se asigura că politica de mediu a unei organizații, sistemul de management și procedurile de audit sunt în conformitate cu cerințele din Regulamentul (CE) nr. 761/2001. Acesta trebuie, în special, să viziteze organizația, să examineze documentele/înregistrările și să intervieveze personalul.

 

„Validare” – evaluarea efectuată de verificatorul de mediu pentru a verifica dacă informațiile și datele din declarația de mediu a organizației sunt fiabile, credibile și corecte și dacă sunt în conformitate cu cerințele de la anexa III punctul 3.2.

2.   PROGRAMUL DE VERIFICARE

2.1.   Cerință

Prin consultare cu organizația, verificatorul de mediu concepe un program pentru a garanta că toate elementele necesare pentru înregistrarea în cadrul EMAS sunt verificate în termen de cel mult 36 de luni (anexa V punctul 5.6).

2.2.   Finalitate

Această dispoziție are ca obiectiv să confirme conducerii organizației și părților interesate că politica de mediu, sistemul de management, procedurile, informațiile, măsurarea și monitorizarea datelor îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 761/2001. Contactele periodice între verificatorul de mediu și organizație contribuie la creșterea credibilității și încrederea utilizatorilor EMAS, precum și a sistemului în sine. Pentru a asigura supravegherea permanentă a sistemului de management de mediu al organizației și a rezultatelor obținute în ceea ce privește mediul, o soluție ar fi structurarea verificării astfel încât să fie verificate anual o treime din activitățile organizației, pentru verificarea tuturor activităților în maxim 36 de luni. Verificatorul va avea astfel încredere în acuratețea, credibilitatea și fiabilitatea informațiilor din declarația de mediu.

Cu toate acestea, în organizații și întreprinderi mici (vezi definiția încadrată), verificarea poate avea loc pentru întregul sistem într-o singură vizită, cu o frecvență stabilită de comun acord de verificator și organizație, dar cel puțin la fiecare 36 de luni.

Definiția unei organizații sau întreprinderi mici

„Întreprindere mică” definește o întreprindere care:

are mai puțin de 50 de angajați și

are:

fie o cifră anuală de afaceri care nu depășește 7 milioane EUR;

fie un total al balanței anuale care nu depășește 5 milioane EUR;

iar 25 % sau mai mult din capital sau din drepturile de vot nu sunt deținute de o singură întreprindere sau de mai multe întreprinderi în comun.

2.3.   Orientări

Verificatorul elaborează și aprobă programul de verificare doar după finalizarea verificării și a validării inițiale declarației de mediu. În momentul elaborării programului de verificare, verificatorul de mediu va trebui să ia în considerare:

soliditatea programului de audit intern și încrederea în acest program, inclusiv frecvența auditurilor interne;

complexitatea sistemului de management de mediu;

politica de mediu;

volumul, domeniul de aplicare și natura activităților, produselor și serviciilor organizației;

importanța aspectelor ecologice directe și indirecte ale organizației pe care le controlează sau pe care le-ar putea influența;

soliditatea sistemului de gestionare și colectare a datelor și informațiilor, în măsura în care se raportează la informațiile și datele din declarația de mediu;

istoricul problemelor de mediu;

amploarea activităților care fac obiectul unor regulamente privind mediul;

rezultatele verificărilor anterioare;

experiența organizației în ceea ce privește respectarea cerințelor EMAS.

La verificarea conformității cu cerințele din regulament, verificatorul își poate baza evaluarea pe fiecare funcție, activitate, produs și serviciu al organizației sau pe aspectele de mediu pe care organizația le controlează sau influențează direct sau indirect.

Pentru organizațiile care au un certificat acreditat conform EN ISO 14001 (sau un alt standard de mediu), recunoscut în conformitate cu procedurile menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001, verificarea se referă doar la elementele care nu intră în domeniul de aplicare a standardului recunoscut. În acest caz, verificatorul are obligația de a lua în considerare programul de supraveghere EN ISO 14001 în momentul elaborării programului de verificare și, dacă este posibil, de a combina vizitele de evaluare, pentru a evita dublarea eforturilor, costurile și pierderile de timp inutile pentru organizație. Cu toate acestea, activitățile de verificare diferă de cele din cursul vizitelor de supraveghere întreprinse în cadrul certificării EN ISO 14001. Aceste activități se referă, în special, la elementele suplimentare menționate la anexa I.

3.   ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR DE MEDIU

3.1.   Cerințe

În temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001, pentru a păstra înregistrarea în cadrul EMAS, o organizație trebuie „să transmită actualizările anuale validate necesare ale declarației de mediu organismului competent și să le pună la dispoziția publicului. Se poate deroga de la frecvența de actualizare a declarației în anumite condiții, stabilite în cadrul orientărilor Comisiei, adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (2), în special pentru organizațiile mici și întreprinderile mici, în conformitate cu Recomandarea 96/280/CE a Comisiei (1) și în cazul în care nu există modificări operaționale în sistemul de management de mediu.”

Anexa III punctul 3.4 privind actualizarea informațiilor puse la dispoziția publicului prevede că: „Organizația actualizează anual informațiile prevăzute la punctul 3.2 și solicită anual validarea modificărilor de către verificatorul de mediu. Se poate deroga de la frecvența de actualizare în condițiile stabilite de Comisie în orientările…”.

Aceste dispoziții sunt reiterate la anexa V punctul 5.6 care prevede că: „De asemenea, verificatorul validează, la intervale de cel mult 12 luni, orice informații actualizate din declarația de mediu. Se poate deroga de la frecvența de actualizare în condițiile stabilite de Comisie în orientările…”.

3.2.   Orientări

În principiu, informațiile din declarația de mediu se actualizează anual, iar modificările trebuie validate. O soluție mai bună, mai puțin costisitoare, este corelarea validării declarației de mediu cu programul de verificare în curs. Durata, dificultatea și costul validării depind de calitatea sistemului de colectare și de gestionare a datelor și informațiilor, utilizat pentru întocmirea declarației de mediu.

În mod normal, datele și informațiile privind rezultatele organizației [anexa III punctul 3.2 litera (e)] se modifică anual și trebuie actualizate în declarația de mediu, dar numai modificările trebuie validate. Pentru actualizarea informațiilor din declarația de mediu nu este necesar să se publice o nouă declarație de mediu în fiecare an, ci doar ca publicul să aibă acces la declarații. Obiectivul EMAS este încurajarea publicării de informații credibile despre îmbunătățirea rezultatelor obținute în ceea ce privește mediul. Aceste informații pot fi comunicate de exemplu prin întocmirea unei declarații de mediu distincte și independente sau prin includerea acestor informații în raportul contabil, fie sub formă tipărită, fie pe un sit Internet. Vezi Orientările Comisiei privind declarația de mediu, definite la anexa I la Recomandarea 2001/680/CE a Comisiei (2).

Deși, pentru întreprinderile mici și organizațiile mici, informațiile actualizate pentru organizații și întreprinderi mici nu trebuie să fie incluse într-un document costisitor și luxos, Regulamentul (CE) nr. 761/2001 permite acestor organizații să scadă frecvența de actualizare și de validare a informațiilor. În consecință, acestea sunt singurele organizații scutite de validarea anuală a informațiilor actualizate (vezi exemplele de mai jos), cu excepția cazurilor în care prezintă:

riscuri majore pentru mediu, legate de activitățile, produsele și serviciile lor sau

modificări operaționale semnificative în sistemul lor de management de mediu sau

cerințe juridice speciale legate de activitățile, produsele și serviciile lor sau

probleme locale semnificative,

cazuri în care verificatorul de mediu va impune actualizări anuale validate ale informațiilor din declarația de mediu.

În cazul în care actualizarea declarației de mediu nu are loc anual, aceasta ar trebui efectuată în termen de cel mult 36 de luni.

Exemple:

brutării mici

grădinițe

magazine comerciale mici

3.3.   Validarea extraselor din declarația de mediu

Organizațiile pot utiliza extrase din declarația lor de mediu în asociere cu sigla EMAS. Exemplele includ:

depunerea datelor validate privind emisiile la autoritățile de reglementare pentru mediu;

informații privind emisiile de carbon în cadrul programelor naționale de combatere a schimbărilor climaterice;

respectarea obligațiilor legale privind publicarea informațiilor de mediu pentru acționari și fondurile de pensii.

În cazul în care utilizează sigla în asociere cu extrase, organizațiile pot folosi doar extrase din cea mai recentă declarație de mediu validată. Extrasele trebuie să fie, de asemenea, în conformitate cu dispozițiile anexei III punctul 3.5 literele (a)-(f), adică pertinente și semnificative, evitând să fie înșelătoare sau să inducă publicul în eroare.

Extrasele din declarația de mediu utilizate în asociere cu sigla EMAS trebuie validate separat. Se pot economisi timp, eforturi și costuri prin identificarea extraselor care urmează a fi utilizate și validarea acestora simultan cu declarația.

Pentru mai multe informații privind utilizarea siglei, vezi orientările Comisiei din anexa III la prezenta decizie.

4.   FRECVENȚA DE AUDITARE

4.1.   Cerințe

Anexa II punctul 2.9 privind frecvența de auditare prevede că:

„Frecvența de auditare a activității variază în funcție de:

natura, amploarea și complexitatea activităților;

importanța impactului asociat asupra mediului;

importanța și urgența problemelor constatate la auditurile anterioare;

istoricul problemelor de mediu.

Fiecare organizație își stabilește programul de audit și frecvența de auditare luând în considerare orientările Comisiei…”.

4.2.   Finalitate

Obiectivul este de a asigura elaborarea unui program de audit care să furnizeze conducerii organizației informațiile necesare pentru evaluarea performanțelor de mediu ale organizației și eficiența sistemului de management de mediu, precum și de a demonstra că toate elementele se află sub control. Acest program va constitui, de asemenea, o bază pentru elaborarea și aprobarea programului de verificare de către verificator în cooperare cu organizația și pentru determinarea frecvenței cu care verificatorul vizitează organizația.

4.3.   Orientări

La elaborarea programului de audit, este preferabil să se verifice mai des activitățile, produsele și serviciile care au sau ar putea avea cel mai semnificativ impact asupra mediului. Pe de altă parte, organizația ar trebui, de asemenea, să efectueze cel puțin un audit anual, ceea ce o va ajuta să demonstreze conducerii organizației și verificatorului că are controlul asupra principalelor aspectelor ecologice.


(1)  JO L 107, 30.4.1996, p. 4.

(2)  JO L 247, 17.9.2001, p. 3.


ANEXA III

ORIENTĂRI PRIVIND UTILIZAREA SIGLEI EMAS

[Toate trimiterile la anexe reprezintă trimiteri la anexele la Regulamentul (CE) nr. 761/2001, cu excepția cazului în care se menționează în mod expres altfel]

1.   PRINCIPII

Regulament de referință

Prezentul document nu aduce atingere dreptului comunitar, actelor cu putere de lege sau standardelor tehnice naționale nereglementate prin dreptul comunitar, în special Directivei 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative din statele membre referitoare la publicitatea înșelătoare (1) și nici obligațiilor ce le revin organizațiilor în temeiul acestor acte sau acestor standarde.

1.1.   Obiectivele siglei EMAS

Introducerea diferitelor opțiuni pentru comunicarea informațiilor de mediu către părțile interesate este unul din principalele elemente ale Regulamentului (CE) nr. 761/2001. Organizațiile sunt încurajate să prezinte publicului, clienților și cumpărătorilor performanțele lor de mediu utilizând aceste posibilități de comunicare suplimentare.

Sigla EMAS este o marcă stabilită de Regulamentul (CE) nr. 761/2001. Obiectivul siglei EMAS este să indice publicului și celorlalte părți interesate că organizația asigură:

realizarea și punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu;

evaluarea sistematică, obiectivă și periodică a performanțelor acestor sisteme;

furnizarea unor informații privind performanțele de mediu și existența unui dialog deschis cu publicul și alte părți interesate;

participarea activă și formarea adecvată a personalului,

inclusiv adoptarea unor măsuri pentru respectarea legislației relevante de mediu. Sigla indică, în special, faptul că organizația pune la dispoziția publicului declarații de mediu periodice care au fost validate de un verificator de mediu independent.

În acest context, sigla EMAS are o funcție triplă:

să ateste fiabilitatea și credibilitatea informațiilor furnizate de organizație în ceea ce privește performanțele sale de mediu;

să ateste angajamentul organizației de a îmbunătăți performanțele sale de mediu și de a gestiona corect aspectele ecologice;

să facă mai bine cunoscut sistemul publicului, părților interesate și organizațiilor preocupate de îmbunătățirea performanțelor lor de mediu.

Comunitatea Europeană intenționează, prin urmare, să aducă valoare adăugată EMAS prin crearea de opțiuni noi, credibile, pentru organizațiile înregistrate în cadrul sistemului EMAS de a-și demonstra performanțele de mediu și angajamentul pentru protecția mediului, comunicând cu părțile interesate printr-o gamă largă de mijloace diferite, cum ar fi cel propus de prezentul document orientativ.

1.2.   Relația dintre sigla EMAS și eticheta ecologică [articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001]

Sigla EMAS reprezintă:

eforturi voluntare proactive ale organizațiilor înregistrate pentru îmbunătățirea constantă a performanțelor lor de mediu dincolo de cerințele de reglementare;

funcționarea unui sistem de management de mediu eficient, pus în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite de către organizație și

faptul că informațiile furnizate, în special în declarația de mediu, sunt credibile și au fost validate de către un verificator de mediu atestat.

Etichetele ecologice atribuite pentru produse și servicii se deosebesc de sigla EMAS prin următoarele caracteristici:

sunt prin natura lor selective și constituie astfel o afirmație comparativă între produsele, activitățile și serviciile care poartă o astfel de etichetă și cele care nu o poartă;

indică respectarea criteriilor ecologice stabilite de o terță parte și că doar o parte a produselor de pe piață le îndeplinesc;

definirea criteriilor care trebuie avute în vedere se bazează pe o procedură consultativă aprobată (de cele mai multe ori oficial).

Etichetele ecologice pot furniza informații interesante în ceea ce privește aspectele ecologice conexe produselor și serviciilor.

Sigla EMAS nu implică nici una dintre aceste caracteristici și nu se utilizează în moduri care ar putea conduce la confundarea cu aceste caracteristici.

Organizațiile, verificatorii și organismele competente au responsabilitatea de a evita orice confuzie cu etichete ecologice de produse. În acest scop, organizația trebuie să aleagă atent informațiile care urmează a fi comunicate și să pregătească instrumente de comunicare, astfel încât să se evite orice confuzie. Verificatorul are responsabilitatea de a evalua validitatea și fiabilitatea mesajului ce urmează a fi transmis clientului în conformitate cu criteriile definite la anexa III punctele 3.2 și 3.5 și în conformitate cu sarcinile sale definite la anexa V.

2.   Cerințe formulate prin Regulamentul (CE) nr. 761/2001

2.1.   Dispoziții juridice aplicabile

(a)

articolul 8 („sigla”) definește:

condițiile în care poate fi utilizată sigla EMAS, adică obligativitatea deținerii unei înregistrări EMAS valabile [alineatul (1)];

cele cinci opțiuni diferite pentru utilizarea siglei [alineatul (2)] și

cazurile în care nu se utilizează sigla, adică pe produse și pe ambalajul acestora, sau în asociere cu afirmații comparative [alineatul (3)];

(b)

anexa III punctul 3.5 „Publicarea informațiilor” prevede și alte moduri de comunicare a informațiilor către public decât declarația de mediu și precizează la literele (a)-(f) cerințele care trebuie respectate pentru selectarea și utilizarea informațiilor conținând sigla EMAS. Anexa III punctul 3.5 prevede că aceste informații trebuie să fie:

corecte și neînșelătoare;

justificate și verificabile;

pertinente și utilizate într-un context adecvat;

reprezentative pentru rezultatele globale ale organizației în ceea ce privește mediul;

cu șanse mici de a provoca interpretări greșite;

semnificative în raport cu impactul global asupra mediului.

Organizațiile iau, de asemenea, în considerare cerințele din anexa III punctul 3.5 literele (a)-(f) în cazul în care utilizează sigla EMAS în mesaje publicitare pentru produse, activități și servicii, așa cum explică partea 5 din prezenta orientare;

(c)

anexa IV „Cerințe minime pentru siglă” definește cele două versiuni ale siglei: una purtând mențiunea „management de mediu verificat” (versiunea 1), celălalt indicând „informație de mediu validată” (versiunea 2). În ambele cazuri, trebuie indicat numărul de înregistrare a organizației.

Formatul siglei prevăzut la anexa IV poate fi modificat doar în condițiile indicate la punctul 2.2 din prezentul document orientativ.

2.2.   Utilizarea siglei pentru promovarea sistemului EMAS

Este recunoscut faptul că este necesar să se utilizeze sigla pentru promovarea sistemului EMAS. În acest context, utilizarea cuvintelor „Informație validată” sau „Management de mediu verificat” nu ar fi adecvată și nici utilizarea numărului de înregistrare. În consecință, sigla poate fi utilizată pentru promovarea EMAS în formatul următor:

Image

pentru următoarele scopuri, de exemplu:

materiale promoționale (insigne etc.);

articole de presă;

orientări ale Comisiei;

cărți, publicații privind EMAS, de exemplu;

cu condiția ca:

să nu fie utilizată în asociere cu numele unei organizații;

utilizarea să nu implice sau să nu dea impresia că rezultă din înregistrarea în sistem, iar utilizatorul siglei sub această formă să nu facă afirmații privind caracterul ecologic al activităților, produselor și serviciilor sale.

2.3.   Funcțiile siglei în diverse tipuri de informații [articolul 8 și anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 761/2001]

În timp ce versiunea 1 a siglei indică faptul că o organizație aplică un sistem de management de mediu]n conformitate cu cerințele EMAS, versiunea 2 indică faptul că informațiile specifice purtând sigla au fost validate în cadrul EMAS.

Articolul 8 alineatul (2) din regulamentul privind EMAS prevede cinci cazuri în care poate fi utilizată sigla:

(a)

pe informații validate descrise la anexa III punctul 3.5, în circumstanțele definite de prezentele orientări. În acest caz, sigla indică faptul că informațiile provin dintr-o declarație de mediu validată și îndeplinesc cerințele de la anexa III punctul 3.5 (versiunea 2);

(b)

pe declarații de mediu validate: subliniază participarea la sistem și demonstrează că validarea conținutului declarației (versiunea 2);

(c)

pe hârtia cu antet a organizațiilor înregistrate (versiunea 1);

(d)

în mesajele care fac publicitate pentru participarea organizației la EMAS: indică faptul că organizația participă la EMAS. Versiunea 1 a siglei poate fi folosită, în special, pe plăci, clădiri, situri Internet, invitații etc.;

(e)

pe sau în reclame pentru produse, activități și servicii doar în circumstanțele definite de prezentele orientări, care garantează că nu se fac confuzii cu etichete ecologice de produse (versiunea 2).

În toate aceste cazuri, trebuie să există o legătură clară între siglă și denumirea organizației.

Utilizatorii siglei – organizații înregistrate în cadrul sistemului EMAS – trebui să evite orice interpretare eronată din partea publicului la utilizarea siglei. Nici o organizație nu trebuie să utilizeze sigla astfel încât să creeze confuzie sau să inducă publicul în eroare indicând că s-a inspirat din regulamentul EMAS sau că a procedat în felul său „pe baza” regulamentului în cauză.

Pe lângă utilizarea siglei în declarație și pe hârtia cu antet, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1836/93 (2), Regulamentul (CE) nr. 761/2001 permite mai multe utilizări noi ale siglei, care sunt descrise la punctele de mai jos.

3.   ORIENTĂRI PRIVIND UTILIZAREA SIGLEI PE INFORMAȚII SELECTATE DIN DECLARAȚIA DE MEDIU [articolul 8 alineatul (2) litera (a) și anexa III punctul 3.5 din Regulamentul (CE) nr. 761/2001]

3.1.   Condiții generale

Utilizarea siglei (versiunea 2) în asociere cu informații selectate trebuie să fie în conformitate cu cerințele menționate în anexa III punctul 3.5.

Există o gamă largă de posibile formate de publicare:

broșuri de informare;

fișe de date;

prospecte;

anunțuri în presa scrisă;

rubrici privind mediul în publicații care nu sunt de specialitate;

situri Internet etc.;

reclame TV.

Utilizarea adecvată a siglei nu depinde de mijloacele tehnice prin care sunt prezentate informațiile. În acest caz, condiția generală care trebuie respectată la orice utilizare a siglei este:

Indicarea clară a informațiilor la care se referă sigla!

În cazul în care întregul conținut al unei publicații este inclus în declarația de mediu și este validat de către verificatorul de mediu, sigla poate fi utilizată în orice mod considerat adecvat (de exemplu pe copertă, la începutul unei reclame, ca fond grafic pentru text etc.).

Informațiile validate trebuie să fie clar diferențiate de testul textului, în special printr-un cadru, o prezentare diferită, culoarea, mărimea sau tipul caracterelor utilizate, în cazul în care:

reprezintă doar o parte din corpul altei publicații (de exemplu, cu conținut tehnic sau de afaceri) sau

sunt prezentate în asociere cu alte informații de mediu care nu sunt validate (de exemplu, un paragraf dintr-un text sau o parte din raportul unei companii etc.).

Sigla trebuie amplasată astfel încât să permită asocierea ei cu informațiile validate.

3.2.   Exemple

Exemplele de mai jos ilustrează principiile definite la punctul 3.1 din prezentele orientări pentru organizații înregistrate. În toate cazurile pentru care se indică „autorizat”, trebuie respectate criteriile din anexa III punctele 3.5 literele (a)-(f). În cazurile pentru care se specifică „neautorizat” sunt indicate criteriile din anexa III punctul 3.5 care nu sunt respectate.


Nr. crt.

Exemplu

Statut

1.

Sigla (versiunea 2) la începutul unei compilații de rezultate pertinente și validate destinate autorităților

Autorizat

2.

Sigla (versiunea 2) pe un pliant destinat personalului conținând exclusiv informații validate privind operarea sistemul de management de mediu

Autorizat

3.

Sigla (versiunea 2) pe coperta unei broșuri pentru clienți și furnizori, conținând informații preluate din declarația de mediu validată

Autorizat

4.

Sigla (versiunea 2) într-un raport anual de mediu al unui holding care înglobează un anumit număr de filiale înregistrate și neînregistrate, la începutul capitolului privind sistemul de management de mediu validat în anumite părți ale organizației, înregistrate în cadrul EMAS, identificate clar

Autorizat

5.

Sigla (versiunea 2) pe coperta unui raport de mediu al unei companii din care anumite părți nu sunt înregistrate

Neautorizat din cauza nerespectării dispozițiilor anexei III punctul 3.5 literele (a), (d), (e) și (f)

6.

Sigla (versiunea 2) pe coperta unui raport anual al unei organizații (organizație înregistrată complet)

Neautorizat din cauza nerespectării dispozițiilor anexei III punctul 3.5 literele (a), (d), (e) și (f)

7.

Sigla (versiunea 2) ca grafică de fond pentru compilarea de date de mediu validate într-un raport anual

Autorizat

8.

Sigla (versiunea 2) ca grafică de fond pentru sfaturi adresate clienților privind eliminarea sigură a unui produs

Autorizat

9.

Sigla (versiunea 2) alături de informații de mediu validate pe situl Internet al unei organizații

Autorizat

10.

Sigla (versiunea 2) alături de o declarație validată pe un camion de distribuție al unei societăți înregistrate, lângă denumirea societății, cu mențiunea „Am redus consumul mediu de motorină pentru parcul nostru de camioane cu 20 % până la xy litri la 100 km între 1995 și 1998”

Autorizat

11.

Sigla (versiunea 2) alături de o declarație plasată pe un camion purtând sigla mărcii unui comerciant cu amănuntul, cu mențiunea „Sistemul nostru de distribuție nu dăunează mediului”

Neautorizat din cauza nerespectării dispozițiilor anexei III punctul 3.5 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (f)

12.

Sigla (versiunea 2) pe o pagină conținând solicitări de informații validate pentru furnizori în catalogul unui comerciant cu amănuntul

Autorizat

4.   ORIENTĂRI PRIVIND UTILIZAREA SIGLEI ÎN MESAJE PUBLICITARE PRIVIND PARTICIPAREA ORGANIZAȚIEI LA SISTEM [articolul 8 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 761/2001]

4.1.   Cerințe generale

Utilizarea siglei (versiunea 1) în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (d) are ca obiectiv să informeze publicul și părțile interesate că o organizație este înregistrată. Este, prin urmare, necesar ca sigla să fie în mod clar atribuit exclusiv cu organizația înregistrată. Trebuie evitată orice confuzie cu organizațiile neînregistrate în EMAS.

Organizațiile înregistrate și furnizorii de servicii de comunicare care lucrează pentru ele nu trebuie să creeze impresia că și acestea din urmă îndeplinesc cerințele EMAS, dacă acest lucru nu este adevărat.

4.2.   Exemple

Exemplele de mai jos ilustrează principiile, menționate în continuare pentru organizațiile înregistrate.


Nr. crt.

Exemplu

Statut

1.

Sigla (versiunea 1) pe coperta unei broșuri de informare (care nu conține informații de mediu) (organizație înregistrată complet)

Autorizat

2.

Sigla (versiunea 1) pe coperta raportului anual al unei organizații (organizație neînregistrată complet)

Neautorizat, deoarece este necesară înregistrarea completă

3.

Sigla (versiunea 1) pe coperta raportului anual al unei organizații (organizație înregistrată complet)

Autorizat

4.

Sigla pictată pe un rezervor de depozitare pe un sit înregistrat (versiunea 1)

Autorizat

5.

Sigla (versiunea 1) într-un cotidian ca grafică de fond al unui mesaj publicitar comun pentru două companii care anunță cooperarea lor în materie de mediu în lanțul de aprovizionare (una înregistrată, cealaltă neînregistrată)

Neautorizat, deoarece se creează impresia că ambele companii sunt înregistrate în cadrul sistemului EMAS

6.

Sigla (versiunea 1) în catalogul unui comerciant cu amănuntul, amplasată lângă o listă a mărcilor furnizorilor (dintre care o parte nu sunt înregistrați)

Neautorizat, deoarece se creează impresia că toți furnizorii sunt înregistrați în cadrul sistemului EMAS

7.

Sigla (versiunea 1) amplasată lângă ușa de acces a unui avion produs de un constructor înregistrat, operat de o companie de transport aerian neînregistrată

Neautorizat, deoarece se creează impresia că avionul este operat în conformitate cu sistemul EMAS de către compania de transport aerian

8.

Sigla (versiunea 1) amplasată pe un autobuz lângă denumirea organismului de transport public înregistrat care operează autobuzul

Autorizat

9.

Sigla (versiunea 1) lângă denumirea unei organizații înregistrate pe parcul de vehicule al organizației

Autorizat

10.

Sigla (versiunea 1) pe o placă la intrarea unei mari suprafețe înregistrate

Autorizat

11.

Sigla (versiunea 1) pe formulare utilizate de o autoritate publică înregistrată

Autorizat

5.   ORIENTĂRI PRIVIND UTILIZAREA SIGLEI ÎN SAU PE MESAJE PUBLICITARE PENTRU PRODUSE, ACTIVITĂȚI șI SERVICII [articolul 8 alineatul (2) litera (e), articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (b) și anexa III punctul 3.5]

5.1.   Condiții generale

Regulamentul (CE) nr. 761/2001 acordă mai multă atenție aspectelor ecologice indirecte decât Regulamentul (CEE) nr. 1836/93. Printre acestea, caracteristicile produselor, activităților și serviciilor au un rol central. Obiectul este de a încuraja organizațiile să prezinte informații privind performanțele lor de mediu în asociere cu produsele lor și să utilizeze instrumentele de marketing pentru a promova obiectivele EMAS. Sunt incluse aici aspectele ecologice legate indirect de produse, precum și caracteristicile directe ale produselor, cu condiția ca acestea să fi fost validate de către verificator.

Sigla nu poate fi în nici un caz utilizată singură în mesajele publicitare pentru produse, activități și servicii (ca o etichetă ecologică). Este necesară stabilirea unei legături clare și vizibile cu informațiile validate. Informațiile validate trebuie să fie diferențiate de celelalte informații furnizate.

Informațiile la care se referă sigla trebuie selectate în conformitate cu principiile menționate la anexa III punctul 3.5 literele (a)-(f).

În temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (e), coroborat cu dispozițiile literelor (a) și (d), este permisă utilizarea siglei EMAS pentru:

a indica participarea organizației la EMAS (versiunea 1);

a indica faptul că un produs, o activitate sau un serviciu a fost produs de o organizație înregistrată în cadrul EMAS (versiunea 1) și

a da credibilitate informațiilor validate legate direct sau indirect de produse, activități și servicii (versiunea 2).

Este necesară stabilirea unei legături clare și vizibile cu informațiile validate. Toate activitățile care fac obiectul informațiilor transmise cu sigla trebuie să fie sub controlul operațional al unei organizații înregistrate.

Sigla poate fi utilizată în mai multe moduri, de exemplu:

în publicitatea difuzată sub formă tipărită pentru produse (de exemplu, în ziare, cataloage etc.);

în manuale de utilizare;

în alte mijloace media (de exemplu, TV, situri Internet etc.);

pe rafturi, etajere de prezentare a produselor, activităților și serviciilor către clienți;

standuri de expoziție etc.

Organizația care utilizează sigla trebuie să aibă controlul asupra și să-și asume responsabilitatea pentru modul în care este prezentată sigla. Trebuie să existe o relație identificată clar între siglă și activitatea, produsul sau serviciul la care se referă.

Și în acest caz, nu aspectul tehnic al prezentării siglei este cea care decide dacă utilizarea este autorizată sau nu, ci conținutul informațiilor furnizate. În toate cazurile, trebuie să fie clar la ce informații face trimitere organizația.

(a)

Informații privind în mod indirect produsul, activitatea sau serviciul

 

În cazul în care sigla (versiunea 2) este utilizată pentru a indica unul dintre aspectele de mai jos, mesajul publicitar trebuie să conțină informații pertinente, validate și care trebuie să poate fi recunoscute ca informații privind caracteristicile validate specifice ale sistemului de management de mediu al organizației:

caracteristici ale proceselor de producție în cauză;

caracteristicile managementului de mediu al organizației;

politica de mediu, obiective generale și specifice în ceea ce privește mediul;

date generale privind performanțele de mediu.

Afirmațiile privind aspectele ecologice care nu sunt suficient gestionate de sistemul de management de mediu al organizației nu sunt autorizate.

(b)

Informații privind în mod direct produsul, activitatea sau serviciul

 

În cazul în care sigla (versiunea 2) este utilizată pentru a indica unul dintre aspectele de mai jos, mesajul publicitar trebuie să conțină informații pertinente, validate și care trebuie să poate fi recunoscute ca informații privind caracteristicile validate specifice ale managementului de mediu al organizației:

caracteristici ale produsului, activității și serviciului, pertinente din punct de vedere al mediului;

caracteristici ale produsului în faza de utilizare și la încheierea acesteia;

îmbunătățirea performanțelor ecologice ale produselor și serviciilor;

obiective generale și specifice ale politicii de mediu, legate de un produs sau un serviciu;

performanțele ecologice în ceea ce privește produsul, activitatea sau serviciul.

Afirmațiile privind aspectele ecologice care nu sunt suficient gestionate de sistemul de management de mediu al organizației nu sunt autorizate.

Trebuie respectate trei limite fundamentale privind utilizarea siglei. Nu este permisă utilizarea siglei:

pe produse și ambalajele lor;

în asociere cu afirmații comparative privind produsele, activitățile sau serviciile concurente și

în mesaje publicitare pentru produse fără indicații clare privind caracteristicile organizației sau ale produsului în cauză.

Astfel, sigla EMAS ca atare nu furnizează nici o informație consumatorului (spre deosebire de eticheta ecologică), ci indică faptul că informațiile furnizate sunt validate. Cu alte cuvinte, reprezintă o „dovadă de fiabilitate a informațiilor”, și nu o „dovadă de superioritate a produsului”.

De asemenea, în toate cazurile în care se aplică un sistem de atribuire a etichetei ecologice produsului, activității sau serviciului în cauză (cu alte cuvinte, în cazul în care există cerințe stabilite pentru sistemul comunitar sau sistemele naționale de atribuire a etichetei ecologice), se aplică următoarele condiții:

organizația și verificatorul sunt obligați să adopte dispoziții specifice, în aplicarea principiilor generale enunțate anterior și ilustrate prin exemple, pentru a se evita orice confuzie cu o etichetă ecologică existentă;

organizațiile și verificatorii iau în considerare criteriile de atribuire a etichetei ecologice aplicabile produsului la verificarea informațiilor care urmează să fie transmise pe baza cerințelor din anexa III punctul 3.5 literele (a)-(f);

sunt luate în considerare toate programele de atribuire a etichetei ecologice existente pe piața pe care este utilizată sigla;

nu este permis în nici un caz să se facă trimitere la criteriile stabilite pentru etichetele ecologice corespunzătoare.

5.2.   Exemple:

Exemplele de mai jos ilustrează principiile definite la punctul 5.1 din prezentele orientări. În toate cazurile pentru care se indică „autorizat”, trebuie îndeplinite criteriile din anexa III punctul 3.5 literele (a)-(f). În cazurile pentru care se indică „neautorizat”, tabelul identifică criteriul sau criteriile din anexa III punctul 3.5 care nu sunt respectate.


Nr. crt.

Exemplu

Statut

1.

Sigla (versiunea 1) alături de informația validată „produs de o organizație înregistrată în cadrul sistemului EMAS” într-un mesaj publicitar

Autorizat

2.

Sigla (versiunea 1 sau 2) alături de informațiile validate „produs comparativ superior în ceea ce privește mediul”

Neautorizat din cauza nerespectării dispozițiilor anexei III punctul 3.5 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (f)

3.

Sigla (versiunea 2) alături de informațiile validate „Eficiență energetică îmbunătățită cu 20 % între 1996 și 1999”

Autorizat

4.

Sigla (versiunea 1 sau 2) pe o fotografie a unui produs fără alte informații

Neautorizat din cauza pericolului de confuzie cu eticheta produsului

5.

Sigla (versiunea 2) alături de informațiile validate „60 % din furnizorii noștri înregistrați în cadrul sistemului EMAS în 1998”

Autorizat

6.

Sigla (versiunea 2) alături de informațiile validate „punerea la dispoziție a unei declarații de mediu actualizate anual …”

Autorizat

7.

Sigla (versiunea 2) alături de informațiile validate „consumul energetic al produsului redus cu 10 % față de modelul din 1997”

Autorizat

8.

Sigla (versiunea 2) alături de declarația validată a unei bănci explicând integrarea aspectelor de mediu în criteriile sale de investiții

Autorizat

9.

Sigla (versiunea 2) alături de o declarație validată în catalogul unui comerciant cu amănuntul enumerând criteriile ecologice pentru furnizorii săi

Autorizat

10.

Sigla (versiunea 2) pe o declarație dintr-un catalog al unui comerciant cu amănuntul cu explicația „Impactul asupra mediului al produselor de pe rafturile noastre a fost redus cu 20 % din 1998”

Neautorizat din cauza nerespectării dispozițiilor anexei III punctul 3.5 literele (a), (b), (c) și (e)

11.

Sigla (versiunea 2) alături de informațiile validate „reducerea zgomotului cu 10 % față de modelul din 1997”. Există o etichetă ecologică, care impune niveluri de zgomot mai mici decât performanțele produsului. Criteriile pentru eticheta ecologică au fost luate în considerare

Autorizat

12.

Sigla (versiunea 2) alături de informațiile validate pretinzând o reducere cu 20 % a reclamațiilor privind mirosul la un abator în 1999 comparativ cu 1998

Autorizat

13.

Sigla (versiunea 2) alături de o declarație a unei rafinării de petrol anunțând o reducere cu 10 % a consumului de hârtie pe tonă de benzină produsă

Neautorizat din cauza nerespectării dispozițiilor anexei III punctul 3.5 literele (d) și (f)

14.

Sigla (versiunea 1 sau 2) alături de o fotografie a unei stațiuni balneare neînregistrate în catalogul unei agenții de turism înregistrate

Neautorizat, deoarece organizația căreia i s-a atribuit sigla (stațiunea balneară) nu este înregistrată

15.

Sigla (versiunea 2) pe pagina a doua a catalogului unei agenții de turism furnizând informații validate privind măsurile adoptate în cadrul turismului durabil

Autorizat

16.

Sigla (versiunea 2) în mesajul publicitar al unui producător de hârtie conținând informații validate privind cerințele aplicabile furnizorilor în domeniul gestionării forestiere

Autorizat

17.

Sigla (versiunea 2) alături de informații validate într-o revistă pusă la dispoziție la bordul aparatelor unei companii de transport aerian

Autorizat

18.

Sigla (versiunea 2) într-un mesaj publicitar pentru hârtie absorbantă alături de declarația „Am atins un nivel al conținutului de produse reciclate echivalent cu cerințele «Îngerului albastru»”.

Neautorizat din cauza nerespectării cerințelor din prezenta orientare (capitolul 5, punctul 1)

19.

Sigla (versiunea 2) într-un mesaj publicitar pentru un frigider menționând „Noi depășim cu 10 % criteriile stabilite pentru eticheta ecologică comunitară”

Neautorizat din cauza nerespectării cerințelor din prezenta orientare (capitolul 5, punctul 1)

20.

Sigla (versiunea 2) într-un mesaj publicitar pentru un computer conținând componente furnizate de furnizori neînregistrați menționând „Impact ecologic redus pentru întreaga durată de viață în cadrul EMAS”

Neautorizat din cauza nerespectării dispozițiilor anexei III punctul 3.5 literele (a), (b), (e) și (f)


(1)  JO L 250, 19.9.1984, p. 17.

(2)  JO L 168, 10.7.1993, p. 1. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 761/2001.


Top