EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32000D0532

Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirana pod dokumentno številko K(2000) 1147)Besedilo velja za EGP.

UL L 226, 6.9.2000, str. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v estonščini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v litovščini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v madžarščini poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v malteščini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v poljščini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 005 str. 151 - 172
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 15 zvezek 006 str. 69 - 90
posebna izdaja v romunščini: poglavje 15 zvezek 006 str. 69 - 90
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 15 zvezek 001 str. 26 - 47

Datum začetka veljavnosti ni znan (do uradnega obvestila) oziroma še ne velja.: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 06/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

32000D0532Uradni list L 226 , 06/09/2000 str. 0003 - 0024


Odločba Komisije

z dne 3. maja 2000

o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih

(notificirana pod dokumentno številko K(2000) 1147)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/532/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/156/EGS [2], in zlasti člena 1(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih [3] in zlasti druge alinee člena 1(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Številne države članice so priglasile več kategorij odpadkov, za katere menijo, da imajo eno ali več značilnosti, ki so navedene v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS.

(2) Člen 1(4) Direktive 91/689/EGS zahteva, da Komisija preuči priglasitve držav članic z namenom, da se spremeni seznam nevarnih odpadkov iz Odločbe Sveta 94/904/ES [4].

(3) Vsi odpadki, uvrščeni na seznam nevarnih odpadkov, morajo biti vključeni tudi v Evropski katalog odpadkov, ki je določen v Odločbi Komisije 94/3/ES [5]. Da bi povečali preglednost sistema uvrščanja na seznam in poenostavili obstoječe določbe, je primerno uvesti en seznam Skupnosti, ki vključuje seznam odpadkov, določenih v Odločbi 94/3/ES in seznam nevarnih odpadkov, določen v Odločbi 94/904/ES.

(4) Komisiji pri tej nalogi pomaga odbor, ustanovljen skladno s členom 18 Direktive 75/442/EGS.

(5) Ukrepi, določeni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem prej navedenega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Seznam iz Priloge k tej odločbi se sprejme.

Člen 2

Za nevarne odpadke veljajo tisti, ki imajo eno ali več lastnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS in, glede oznake od H3 do H8, H10 [6] in H11 navedene Priloge, eno ali več od naslednjih lastnosti:

- plamenišče ≤ 55° C,

- ena ali več snovi je uvrščenih [7] kot zelo strupenih pri skupni koncentraciji ≥ 0,1 %,

- ena ali več snovi je uvrščenih kot strupenih pri skupni koncentraciji ≥ 3 %,

- ena ali več snovi je uvrščenih kot škodljivih pri skupni koncentraciji ≥ 25 %,

- ena ali več jedkih snovi z oznako R35 pri skupni koncentraciji ≥ 1 %,

- ena ali več jedkih snovi z oznako R34 pri skupni koncentraciji ≥ 5 %,

- ena ali več dražljivih snovi z oznako R41 pri skupni koncentraciji ≥ 10 %,

- ena ali več dražljivih snovi z oznako R36, R37, R38 pri skupni koncentraciji ≥ 20 %,

- ena ali več snovi je uvrščena med rakotvorne v 1. ali 2. kategorije pri skupni koncentraciji ≥ 0,1 %,

- ena ali več snovi je uvrščena med strupene za razmnoževanje 1. ali 2. kategorije in z oznako R60, R61 pri skupni koncentraciji ≥ 0,5 %,

- ena ali več snovi je uvrščena med strupene za razmnoževanje v 3. kategorijo in z oznako R62, R63 pri skupni koncentraciji ≥ 5 %,

- ena ali več mutagenih snovi je uvrščena v 1. ali 2. kategorijo z oznako R46 pri skupni koncentraciji ≥ 0,1 %,

- ena ali več mutagenih snovi je uvrščena v 3. kategorijo z oznako R40 pri skupni koncentraciji ≥ 0,1 %.

Člen 3

Države članice se lahko v izjemnih primerih na podlagi dokumentiranih dokazov, ki jih imetnik predloži na ustrezen način, odločijo, da posamezen odpadek, ki je na seznamu naveden kot nevaren, nima nobenih lastnosti, ki so navedene v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS. Države članice lahko brez poseganja v drugo alineo člena 1(4) Direktive 91/689/EGS v izjemnih primerih odločijo, da ima odpadek, ki je na seznamu naveden kot nenevaren, eno ali več lastnosti, ki so navedene v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS. Države članice vsako leto vse takšne odločitve posredujejo Komisiji. Komisija te odločitve primerja in preuči, ali je na podlagi tega treba spremeniti seznam odpadkov in nevarnih odpadkov Skupnosti.

Člen 4

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 2002.

Člen 5

Odločba 94/3/ES in Odločba 94/904/ES se razveljavita s 1. januarjem 2002.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. maja 2000

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 194, 25.7.1975, str. 47.

[2] UL L 78, 26.3.1991, str. 32.

[3] UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

[4] UL L 356, 31.12.1994, str. 14.

[5] UL L 5, 7.1.1994, str. 15.

[6] V Direktivi Sveta 92/32/EGS (UL L 154, 5.6.1992, str. 1.) o sedmi spremembi Direktive 67/548/EGS je bil uveden izraz "strupeno za razmnoževanje". Nadomestil je izraz "teratogen" in je natančneje opredeljen, ne da bi spremenil koncept. Zato je ta izraz enakovreden H10 iz Priloge III k Direktivi 91/689/EGS.

[7] Klasifikacija in R števila se nanašajo na Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1.) in na njene poznejše spremembe. Mejne koncentracije se nanašajo na tiste iz Direktive Sveta 88/379/EGS z dne 7. junija 1998 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 187, 16.7.1988, str. 14.) in na njene poznejše spremembe.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive 75/442/EGS o odpadkih in členom 1(4) Direktive 91/689/EGS o nevarnih odpadkih

Uvod

1. Sedanji seznam je harmoniziran seznam odpadkov. Občasno bo pregledan in po potrebi revidiran skladno s členom 18 Direktive 75/442/EGS. Vključitev snovi na seznam pa ne pomeni, da je snov v vseh okoliščinah odpadek. Snovi veljajo za odpadke samo, če ustrezajo opredelitvi odpadka iz člena 1(a) Direktive 75/442/EGS.

2. Za odpadke na seznamu veljajo določbe Direktive 75/442/EGS, razen kjer se uporablja člen 2(1)(b) te direktive.

3. Različni tipi odpadkov na seznamu so v celoti opredeljeni s šestmestno kodo za odpadek in z ustrezno dvomestno ali štirimestno kodo naslovov poglavij. To pomeni, da je za iskanje posameznih odpadkov na seznamu treba slediti naslednjim korakom.

3.1 V poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 najprej poiščemo vir nastanka odpadkov in nato še ustrezno šestmestno kodo odpadka (izključujoč kode, ki se v teh poglavjih končajo z 99). Pozorni moramo biti na to, da lahko posamezna proizvodna enota svoje dejavnosti uvrsti v več poglavij. Tako lahko na primer proizvajalec avtomobilov, glede na različne korake v procesu proizvodnje, svoje odpadke najde v poglavju 12 (odpadki iz oblikovanja in površinske obdelave kovin), 11 (anorganski odpadki, ki vsebujejo kovine iz obdelave in premazovanja kovin) in 08 (odpadki sredstev za površinsko zaščito).

3.2 Če v poglavjih od 01 do 12 ali od 17 do 20 ne najdemo ustrezne kode odpadka, jo je treba poiskati v poglavjih 13, 14 in 15.

3.3 Če ne ustreza nobena od kod odpadkov, je treba odpadek uvrstiti v skupini v poglavju 16.

3.4 Če odpadka ni niti v poglavju 16, je treba v delu seznama, ki ustreza dejavnosti iz prvega koraka, uporabiti kodo 99 (ostali odpadki, ki niso drugače klasificirani).

4. Vsi odpadki, označeni z zvezdico *, se štejejo za nevarne odpadke v skladu s prvo alineo člena 1(4) Direktive 91/689/EGS o nevarnih odpadkih, ob upoštevanju določb navedene direktive, razen če se uporablja člen 1(5) te direktive.

5. Za namen te odločbe izraz "nevarna snov" pomeni katerokoli snov, ki je bila ali bo uvrščena kot nevarna v Direktivi 67/548/EGS, kakor je bila spremenjena; "težka kovina" pomeni katerokoli spojino antimona, arzena, kadmija, kroma (VI), bakra, svinca, živega srebra, niklja, selena, telurja, talija in kositra, vključno s temi kovinami v kovinski obliki, če so te uvrščene kot nevarne snovi.

6. Če se odpadek opredeli za nevarnega zaradi posebne ali splošne zveze z nevarnimi snovmi, je nevaren le, če je koncentracija teh snovi takšna (tj. masni delež), da ima odpadek eno ali več lastnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi Sveta 91/689/EGS. Za H3 do H8, ter H10 in H11 se uporablja člen 2 te odločbe. Za značilnosti H1, H2, H9 in H12 do H14 člen 2 te odločbe za zdaj ne določa specifikacij.

7. Za oštevilčenje točk na seznamu so bila uporabljena naslednja pravila: za odpadke, ki so ostali nespremenjeni, se uporabljajo kodne številke iz Odločbe 94/3/ES; kode za odpadke, ki so se spremenili, so izbrisane in se ne bodo uporabljale, da bi se izognili zmedi po uvedbi novega seznama: na novo dodani odpadki imajo kodo, ki ni bila uporabljena v Odločbi 94/3/ES.

KAZALO

Poglavja seznama

Dvomestna

01 | Odpadki, ki nastajajo pri iskanju, rudarjenju, izkopavanju, pripravi, fizikalni in kemični obdelavi rudnin |

02 | Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva ter proizvodnji hrane |

03 | Odpadki pri obdelavi in predelavi lesa in proizvodnje papirja, kartona, vlaknine, plošč in pohištva |

04 | Odpadki pri proizvodnji usnja, krzna in tekstilij |

05 | Odpadki pri predelavi in čiščenju zemeljskega plina oz. nafte in pirolize premoga |

06 | Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov |

07 | Odpadki iz organskih kemijskih procesov |

08 | Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi sredstev za površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv |

09 | Odpadki pri fotografskih dejavnostih |

10 | Odpadki iz termičnih procesov |

11 | Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov; hidrometalurgije barvnih kovin |

12 | Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike |

13 | Odpadna olja in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj iz točk 05 in 12) |

14 | Odpadki iz uporabe organskih topil, hladilnih sredstev in potisnih plinov (razen 07 in 08) |

15 | Dpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitne obleke, ki niso navedene drugje |

16 | Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu |

17 | Gradbeni odpadki in ruševine (vključno z zemeljskimi izkopi s kontaminiranih območij) |

18 | Odpadki iz zdravstva in veterinarstva in/ali z njimi povezanih raziskav (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz ustanov zdravstvene nege) |

19 | Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje odpadne vode in odpadki iz priprave pitne in tehnološke vode |

20 | Komunalni odpadki (gospodinjski in podobni odpadki iz trgovine, industrije in storitvenih dejavnosti) vključno z ločeno zbranimi frakcijami |

01 | ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI ISKANJU, RUDARJENJU, IZKOPAVANJU, PRIPRAVI, FIZIKALNI IN KEMIČNI PREDELAVI RUDNIN |

01 01 | Odpadki pri pridobivanju mineralnih surovin |

01 01 01 | Odpadki pri pridobivanju kovinskih mineralnih surovin vine |

01 01 02 | Odpadki iz izkopavanja mineralov, ki ne vsebujejo kovin |

01 02 | Odpadki iz bogatenja mineralov |

01 02 01 | Odpadki iz bogatenja mineralov, ki vsebujejo kovine |

01 02 02 | Odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih surovin |

01 03 | Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi kovinskih mineralnih surovin |

01 03 01 | Jalovina |

01 03 02 | Prašni in praškasti odpadki |

01 03 03 | Rdeče blato pri proizvodnji glinice |

01 03 99 | Odpadki, ki niso specificirani drugje |

01 04 | Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi nekovinskih mineralnih surovin |

01 04 01 | Odpadni gramoz in lomljen kamen |

01 04 02 | Odpadni pesek in gline |

01 04 03 | Prašni in praškasti odpadki |

01 04 04 | Odpadki iz predelave kalijevega hidroksida in kamene soli |

01 04 05 | Odpadki iz pranja in čiščenja mineralov |

01 04 06 | Odpadki iz rezanja in žaganja kamenja |

01 04 99 | Odpadki, ki niso specificirani drugje |

01 05 | Mulji in drugi odpadki pri vrtanju |

01 05 01 | Vrtalna blata in odpadki, ki vsebujejo nafto |

01 05 02 | Vrtalna blata in odpadki, ki vsebujejo barit |

01 05 03 | Vrtalna blata in odpadki, ki vsebujejo klor |

01 05 04 | Sladkovodna vrtalna blata in odpadki |

01 05 99 | Odpadki, ki niso specificirani drugje |

02 | ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN RIBIŠTVA TER PROIZVODNJI HRANE |

02 01 | Odpadki iz primarne proizvodnje |

02 01 01 | Mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju |

02 01 02 | Odpadki iz živalskega tkiva |

02 01 03 | Odpadki iz rastlinskega tkiva |

02 01 04 | Odpadna plastika (razen embalaže) |

02 01 05* | Agrokemični odpadki |

02 01 06 | Živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo), ločeno zbrane odplake in obdelane izven kraja nastanka |

02 01 07 | Odpadki iz izkoriščanja gozdov |

02 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 02 | Odpadki pri priprave in predelave mesa, rib in druge živil živalskega izvora |

02 02 01 | Mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju |

02 02 02 | Odpadna živalskka tkiva |

02 02 03 | Snovi, ki so neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 02 04 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 02 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 03 | Odpadki pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; konzerviranja; proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, priprave in fermentacije melase |

02 03 01 | Mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju |

02 03 02 | Odpadni konzervansi |

02 03 03 | Odpadki iz ekstrakcije topil |

02 03 04 | Snovi, ki so neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 03 05 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 03 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 04 | Odpadki pri proizvofnji sladkorja |

02 04 01 | Zemljina, ki ostane pri pranju in čiščenju sladkorne pese |

02 04 02 | Onesnaženi kalcijev karbonat |

02 04 03 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 04 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 05 | Odpadki pri proizvodnji mlečnih izdelkov |

02 05 01 | Snovi, ki so neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 05 02 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 05 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 06 | Odpadki iz pekarn in slaščičarn |

02 06 01 | Snovi, ki so neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 06 02 | Odpadni konzervansi |

02 06 03 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 06 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

02 07 | Odpadki pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava) |

02 07 01 | Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanske drobljenju surovin |

02 07 02 | Odpadki iz destilacije žganih pijaè |

02 07 03 | Odpadki iz kemijske obdelave |

02 07 04 | Snovi, ki so neprimerne za uporabo ali predelavo |

02 07 05 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka |

02 07 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

03 | ODPADKI PRI OBDELAVI IN PREDELAVI LESA IN PROIZVODNJE PAPIRJA, KARTONA, VLAKNINE, PLOŠ IN POHIŠTVA |

03 01 | Odpadki pri obdelavi in predelavi lesa ter proizvodnji ivernih plošč in pohištva |

03 01 01 | Odpadno lubje in pluta |

03 01 02 | Žagovina |

03 01 03 | Ostružki, skobljanci, odpadki iz rezanja lesa/ivernih plošč/furnirja |

03 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

03 02 | Odpadna sredstva za zašèito lesa |

03 02 01* | Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa |

03 02 02* | Klorirana organska sredstva za zaščito lesa |

03 02 03* | Organokovinska sredstva za zaščito lesa |

03 02 04* | Anorganska sredstva za zaščito lesa |

03 03 | Odpadki pri proizvodnji in predelavi celuloze, papirja in kartona |

03 03 01 | Lubje |

03 03 02 | Blato (usedline in mulji) zelene lužnice (iz obdelave črne lužine) |

03 03 03 | Belilne gošče iz hipokloritnih in klorirnih procesov |

03 03 04 | Belilne gošče iz drugih belilnih procesov |

03 03 05 | Mulji tiskarskih barv pri recikliranju papirja (deinking) |

03 03 06 | Gošče iz vlaken in papirja |

03 03 07 | Mehansko ločeni odpadki pri predelavi starega papirja in lepenke (rejekt) |

03 03 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

04 | ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA, KRZNA IN TEKSTILIJ |

04 01 | Odpadki pri proizvodnji usnja in krzna |

04 01 01 | Mezdra in odpadni luženi cepljenec |

04 01 02 | Odpadki iz luženja usnja |

04 01 03* | Odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju (vsebujejo topila, brez tekoče frakcije |

04 01 04 | Strojilna kopel, ki vsebuje krom |

04 01 05 | Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma |

04 01 06 | Gošče, zlasti iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo krom |

04 01 07G | Gošče, zlasti iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nstanka, ki ne vsebujejo kroma |

04 01 08 | Odpadno strojeno usnje (koščki kože, odrezki, polirni prah), ki vsebuje krom |

04 01 09 | Odpadki pri obdelavi krzna in usnja |

04 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

04 02 | Odpadki pri proizvodnji tekstilij |

04 02 01 | Odpadki iz nepredelanih tekstilnih vlaken in drugih naravnih vlaknastih snovi, ki so pretežno rastlinskega izvora |

04 02 02 | Odpadki iz nepredelanih tekstilnih vlaken, ki so pretežno živalskega izvora |

04 02 03 | Odpadki iz nepredelanih tekstilnih vlaken, ki so pretežno umetna ali sintetična |

04 02 04 | Odpadki iz nepredelanih mešanih tekstilnih vlaken pred predenjem in tkanjem |

04 02 05 | Odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken, ki so pretežno rastlinskega izvora |

04 02 06 | Odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken, ki so pretežno živalskega izvora |

04 02 07 | Odpadki iz predelanih vlaken, ki so pretežno umetna ali sintetična |

04 02 08 | Odpadki iz predelanih mešanih tekstilnih vlaken |

04 02 09 | Odpadki iz sestavljenih materialov (impregniran tekstil, elastomer, plastomer) |

04 02 10 | Organske snovi iz naravnih produktov (npr. maščobe, vosek) |

04 02 14* | Odpadki iz konène obdelave, ki vsebujejo organska topila |

04 02 15 | Odpadki iz konène obdelave, razen tistih iz točke 04 02 14 |

04 02 16* | Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi |

04 02 17 | Barvila in pigmenti, ki niso zajeti 04 02 16 |

04 02 19* | Gošče iz odplak, ki se predelajo na kraju samem in vsebujejo nevarne snovi |

04 02 20 | Gošče iz odplak, ki se predelajo na kraju samem, ki niso zajeti v 04 02 19 |

04 02 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 | ODPADKI PRI PREDELAVI IN ČIŠČENJU ZEMELJSKEGA PLINA OZ. NAFTE IN PIROLIZE PREMOGA |

05 01 | Oljnate gošče in trdni odpadki |

05 01 02 | Gošče, ki nastanejo pri razsoljevanju |

05 01 03* | Gošče z dna rezervoarjev |

05 01 04* | Kisle alkilne gošče |

05 01 05* | Odpadki, nastali pri razlitju olj |

05 01 06 | Gošče, ki nastanejo pri proizvodnih in vzdrževalnih delih |

05 01 07* | Kisli katrani |

05 01 08* | Drugi katrani |

05 01 09* | Gošče iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi |

05 01 10 | Gošče iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 05 01 09 |

05 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 02 | Neoljnate gošče in trdni odpadki |

05 02 01 | Mulji iz kotelnih vod |

05 02 02 | Odpadki iz hladilnih kolon |

05 02 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 04 | Izrabljena filtrirna glina |

05 04 01* | Izrabljena filtrirna glina |

05 05 | Odpadki, ki nastanejo pri razžveplanju nafte |

05 05 01 | Odpadki, ki vsebujejo žveplo |

05 05 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 06 | Odpadki iz suhe destilacije premoga |

05 06 01* | Kisli katrani |

05 06 02 | Asfalt |

05 06 03* | Drugi katrani |

05 06 04 | Odpadki iz hladilnih kolon |

05 06 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 07 | Odpadki iz prečiščevanja naravnega plina |

05 07 01* | Mulji, ki vsebujejo živo srebro |

05 07 02 | Odpadki, ki vsebujejo žveplo |

05 07 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

05 08 | Odpadki iz recikliranja odpadnega olja |

05 08 01* | Izrabljena filtrirna glina |

05 08 02* | Kisli katrani |

05 08 03* | Drugi katrani |

05 08 04* | Tekoči vodni odpadki iz recikliranja odpadnega olja |

05 08 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 | ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIÈNIH PROCESOV |

06 01 | Odpadne kisle raztopine |

06 01 01* | Žveplova in žveplasta kislina |

06 01 02* | Klorovodikova kislina |

06 01 03* | Fluorovodikova kislina |

06 01 04* | Fosforjeva in fosforasta kislina |

06 01 05* | Dušikova in dušikasta kislina |

06 01 99* | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 02 | Odpadne alkalne raztopine |

06 02 01* | Kalcijev hidroksid |

06 02 02* | Soda (natrijev hidroksid) |

06 02 03* | Amoniak |

06 02 99* | Odpadne soli in njihove raztopine |

06 03 | Odpadne soli in njihove raztopine |

06 03 01 | Karbonati (razen 02 04 02) |

06 03 02 | Slane raztopine, ki vsebujejo sulfate, sulfite ali sulfide |

06 03 03 | Trdne soli, ki vsebujejo sulfate, sulfite ali sulfide |

06 03 04 | Slane raztopine, ki vsebujejo kloride, fluoride in halide |

06 03 05 | Trdne soli, ki vsebujejo kloride, fluoride in druge halogenirane trdne soli |

06 03 06 | Slane raztopine, ki vsebujejo fosfate in sorodne trdne soli |

06 03 07 | Fosfati in sorodne trdne soli |

06 03 08 | Slane raztopine, ki vsebujejo nitrate in sorodne spojine |

06 03 09 | Trdne soli, ki vsebujejo nitride (kovinski nitridi) |

06 03 10 | Trdne soli, ki vsebujejo amoniak |

06 03 11* | Soli in raztopine, ki vsebujejo cianide |

06 03 12 | Soli in raztopine, ki vsebujejo organske zmesi |

06 03 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 04 | Odpadki, ki vsebujejo kovine |

06 04 01 | Kovinski oksidi |

06 04 02* | Kovinske soli (razen tistih iz toèke 06 03) |

06 04 03* | Odpadki, ki vsebujejo arzen |

06 04 04* | Odpadki, ki vsebujejo živo srebro |

06 04 05* | Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine |

06 04 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 05 | Mulji iz odplak, ki se obdelajo na kraju samem |

06 05 02* | Mulji iz očiščenja odpadne vode, ki se obdelajo na kraju samem in ki vsebujejo nevarne snovi |

06 05 03 | Mulji iz čiščenja odpadne vode, ki se predelajo na kraju samem, razen tistih, ki so navedeni v 06 05 02 |

06 06 | Odpadki iz žveplovih kemičnih procesov (proizvodnja in pretvorba) in iz procesov razžveplanja |

06 06 01 | Odpadki, ki vsebujejo žveplo |

06 06 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 07 | Odpadki iz kemičnih procesov halogeniranja |

06 07 01* | Odpadki, ki vsebujejo azbest iz elektrolize |

06 07 02* | Aktivno oglje iz proizvodnje klora |

06 07 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 08 | Odpadki iz proizvodnje silicija in silicijevih derivatov |

06 08 01 | Odpadki iz proizvodnje silicija in silicijevih derivatov |

06 09 | Odpadki iz fosfornih kemiènih procesov |

06 09 01 | Fosforni gips |

06 09 02 | Fosforjeva žlindra |

06 09 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 10 | Odpadki iz dušikovih kemičnih procesov in proizvodnje gnojil |

06 10 01 | Odpadki iz dušikovih kemičnih procesov in proizvodnje gnojil |

06 11 | Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in barvil |

06 11 01 | Sadra iz proizvodnje titanovega dioksida |

06 11 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

06 13 | Odpadki iz drugih anorganskih kemičnih procesov |

06 13 01* | Anorganski pesticidi, biocidi in snovi za zaščito lesa |

06 13 02* | Izrabljeno aktivno oglje (razen tistega iz točke 06 07 02) |

06 13 03 | Industrijske saje |

06 13 04* | Odpadki iz predelave azbesta |

06 13 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 | ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIČNIH PROCESOV |

07 01 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobavi in uporabe osnovnih organskih kemikalij |

07 01 01* | Vodne pralne tekočine in matične lužine |

07 01 03* | Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 01 04* | Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 01 07* | Halogenirani ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 01 08* | Drugi ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 01 09* | Halogenirani filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 01 10* | Drugi filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 01 11* | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki se predelajo na kraju samem in ki vsebujejo nevarne snovi |

07 01 12 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki se predelajo na kraju samem, ki niso zajetre v 07 01 11 |

07 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 02 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, sintetične gume in umetnih vlaken |

07 02 01* | Vodne pralne tekočine in matične lužine |

07 02 03* | Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 02 04* | Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 02 07* | Halogenirani ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 02 08* | Drugi ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 02 09* | Halogenirani filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 02 10* | Druge filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 02 11* | In ki vsebujejo nevarne snovi |

07 02 12 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode, ki se predelajo na kraju samem, razen tistih iz točke 07 02 11 |

07 02 13 | Odpadna plastika |

07 02 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 03 | Odpadki organskih barv in pigmentov (razen tistih iz točke 06 11) |

07 03 01* | Vodne pralne tekočine in matične lužine |

07 03 03* | Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 03 04* | Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 03 07* | Halogenirani ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 03 08* | Drugi ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 03 09* | Halogenirane filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 03 10* | Druge filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 03 11* | Mulji iz naprav čiščenje odpadnih vod, ki se predelajo na kraju samem in ki vsebujejo nevarne snovi |

07 03 12 | Mulji iz naprav čiščenje odpadnih vod, ki se predelajo na kraju samem, razen tistih iz točke 07 03 11 |

07 03 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 04 | Odpadki organskih pesticidov (razen tistih iz točke 02 01 05) |

07 04 01* | Vodne pralne tekočine in matične lužine |

07 04 03* | Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 04 04* | Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 04 07* | Halogenirani ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 04 08* | Drugi ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 04 09* | Halogenirane filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 04 10* | Druge filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 04 11* | Mulji iz naprav za čiščenje odpanih vod, ki se predelajo na kraju samem in ki vsebujejo nevarne snovi |

07 04 12 | Mulji iz naprav za čiščenje odpanih vod, ki se predelajo na kraju samem, razen tistih, ki so zajeti v 07 04 11 |

07 04 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 05 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe farmacevtskih izdelkov |

07 05 01* | Vodne pralne tekočine in matične lužine |

07 05 03* | Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 05 04* | Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 05 07* | Halogenirani ostanki reakcij in destilacij |

07 05 08* | Drugi ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 05 09* | Halogenirane filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 05 10* | Druge filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 05 11* | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka in ki vsebujejo nevarne snovi |

07 05 12 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka, razen tistih, ki so navedeni v 07 05 11 |

07 05 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 06 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe mašèob, masti, mil, detergentov, dezinfekcijskih sredstev in kozmetike |

07 06 01* | Vodne pralne tekočine in matične lužine |

07 06 03* | Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 06 04* | Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 06 07* | Halogenirani ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 06 08* | Drugi ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 06 09* | Halogenirane filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 06 10* | Druge filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 06 11* | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka in ki vsebujejo nevarne snovi |

07 06 12 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka, razen tistih, ki so navedeni v 07 06 11 |

07 06 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

07 07 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe čistih kemikalij in kemičnih proizvodov, ki niso specificirani drugje |

07 07 01* | Vodne pralne tekočine in matične lužine |

07 07 03* | Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 07 04* | Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine |

07 07 07* | Halogenirani ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 07 08* | Drugi ostanki kemijskih reakcij in destilacij |

07 07 09* | Halogenirane filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 07 10* | Druge filtrirne pogače in izrabljeni absorbenti |

07 07 11* | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka in ki vsebujejo nevarne snovi |

07 07 12 | Mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na mestu nastanka, razen tistih, ki so zajeti v 07 07 11 |

07 07 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 | ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (IPSU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV |

08 01 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe in odstranjevanja barv in lakov |

08 01 11* | Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 12 | Odpadne barve in laki, razen tistih iz točke 08 01 11 |

08 01 13* | Mulji barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 14 | Mulji barv ali lakov, razen tistih, ki so navedeni v08 01 13 |

08 01 15* | Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 16 | |

08 01 17* | Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, razen tistih, ki so navedeni 08 01 15 |

08 01 18 | Odpadki, ki nastajajo pri odstranjevanju barv ali lakov, razen tistih, ki so navedeni v 08 01 17 |

08 01 19* | Vodne suspenzijebarv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 01 20 | Vodne suspenzije, barv in lakov, razen tistih ki niso navedene v 08 01 19 |

08 01 21* | Odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov |

08 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 02 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe drugih premazov (skupaj s keramičnimi materiali) |

08 02 01 | Odpadni praškasti premazi |

08 02 02 | Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale |

08 03 02 | Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale |

08 02 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 03 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe tiskarskih črnil |

08 03 01* | Odpadna črnila, ki vsebujejo halogenirana topila |

08 03 02* | Odpadna črnila, ki vsebujejo nehalogenirana topila |

08 03 03 | Odpadki iz črnila na vodni osnovi |

08 03 04 | Posušeno črnilo |

08 03 05* | Črnilni mulji, ki vsebujejo halogenirana topila |

08 03 06* | Črnilni mulji, ki vsebujejo nehalogenirana topila |

08 03 07 | Vodne gošče, ki vsebujejo črnilo |

08 03 08 | Vodni odpadna tekočina, ki vsebuje črnilo |

08 03 09 | Odpadni toner za tiskanje (skupaj s kartušami) |

08 03 10* | Odpadna organska topila, ki se uporabljajo za čiščenje |

08 03 11* | Odpadne raztopine, ki nastajajo pri jedkanju |

08 03 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 04 | Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih sredstev (skupaj z vodotesnimi materiali) |

08 04 09* | Odpadna lepila in tesnilna sredstva, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 04 10 | |

08 04 11* | Mulji lepil in tesnilih sredstev, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 04 12 | Mulji lepil in tesnilnih sredstev, razen tistih, ki so navedeni v 08 04 11 |

08 04 13* | Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilna sredstva, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

08 04 14 | Vodne gošče, ki vsebujejo lepila ali tesnilna sredstva, razen tistih, ki niso navedena v 08 04 13 |

08 04 15* | Vodni tekoči odpadki, ki vsebuje lepila ali tesnilna sredstva z organskimi topili ali drugimi nevarnimi snovmi |

08 04 16 | Vodni tekoči odpadki, ki vsebuje lepila ali tesnilna sredstva, razen tistih, ki so navedena v 08 04 15 |

08 04 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 05 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

08 05 01* | Odpadni izocianati |

09 | ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH DEJAVNOSTIH |

09 01 | Odpadki pri fotografskih dejavnostih |

09 01 01* | Raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi |

09 01 02* | Raztopine razvijalcev offsetnih plošč na vodni osnovi |

09 01 03* | Raztopine razvijalcev na osnovi topil |

09 01 04* | Fiksirne raztopine |

09 01 05* | Raztopine belil in raztopine belilnih fiksirjev |

09 01 06* | Odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri lastni obdelavi fotografskih odpadkov |

09 01 07 | Fotografski film in papir, ki vsebuje srebro ali zmesi srebra |

09 01 08 | Fotografski film in papir, ki ne vsebuje srebra ali zmesi srebra |

09 01 10 | Fotografski aparati za enkratno uporabo, ki nimajo baterij |

09 01 11* | Fotografski aparati za enkratno uporabo, ki imajo baterije, ki so zajete v16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 |

09 01 12 | Fotografski aparati za enkratno uporabo, razen tistih iz točke 09 01 11 |

09 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 | ANORGANSKI ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV |

10 01 | Odpadki iz elektrarn in drugih toplarn (razen tistih, ki so zajeti v 19) |

10 01 01 | Pepel iz kotla in rešetk |

10 01 02 | Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog |

10 01 03 | Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les |

10 01 04* | Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na olja |

10 01 05 | Trdni reakcijski odpadki na osnovi kalcija, ki nastajajo pri razžveplanju dimnega plina |

10 01 06 | Drugi trdni odpadki iz plinske obdelave |

10 01 07 | Odpadki v obliki mulja iz razžvepljanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin |

10 01 08 | Drugi mulji iz obdelave plina |

10 01 09* | Žveplova kislina |

10 01 11 | Vodne gošče iz čiščenja kotlov |

10 01 12 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 01 13* | Elektrofiltrski pepel iz emulgiranih ogljikovodikov, ki se rabi kot gorivo |

10 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 02 | Odpadki iz železarske in jeklarske industrije |

10 02 01 | Odpadki iz predelave žlindre |

10 02 02 | Nepredelana žlindra |

10 02 05 | Druge gošče |

10 02 06 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 02 07* | Trdni odpadki, ki iz čiščenja dimnih plinov električnih obločnih peči in ki vsebujejo nevarne snovi |

10 02 08 | Trdni odpadki, ki nastajajo pri čiščenju dimnih plinov električnih obločnih peči, razen tistih ki so zajeti v 10 02 07 |

10 02 09 | Trdni odpadki, ki nastajajo pri čiščenju dimnih plinov železarskih in jeklarskih procesov |

10 02 10 | Sprimki iz mlinov |

10 02 11* | Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja |

10 02 12 | Drugi odpadki iz obdelave hladilne vode |

10 02 13* | Mulji iz plinske obdelave, ki vsebujejo nevarne snovi |

10 02 14 | Mulji iz plinske obdelave, razen tistih iz točke 10 02 13 |

10 02 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 03 | Odpadki iz termične metalurgije aluminija |

10 03 01* | Katrani in drugi odpadki, ki vsebujejo ogljik in ki nastajajo pri proizvodnji anod |

10 03 02 | Ostanki izrabljenih anod |

10 03 04* | Žlindra iz primarnega taljenja (bela žlindra) |

10 03 05 | Prah aluminijevega oksida |

10 03 06 | Rabljeni ogljikovi trakovi in ognjevzdržni materiali iz elektrolize |

10 03 07* | Izrabljene notranje obloge loncev |

10 03 08* | Solna žlindra iz sekundarnega taljenja |

10 03 09* | Črna žlindra iz sekundarnega taljenja |

10 03 10* | Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih žlinder |

10 03 11 | Prah iz čiščenja dimnih plinov |

10 03 12 | Drugi delci in prah (skupaj s prahom iz krogliènega mlina) |

10 03 13 | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 03 14 | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 03 15* | Posnemki, ki so vnetljivi ali ki pri stiku z vodo sproščajo nevarne količine vnetljivih plinov |

10 03 16 | Posnemki, razen tistih, ki so zajeti v 10 03 15 |

10 03 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 04 | Odpadki iz termične metalurgije svinca |

10 04 01* | Žlindre (primarno in sekundarno taljenje) |

10 04 02* | Žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 04 03* | Kalcijev arzenat |

10 04 04* | Prah iz dimnega plina |

10 04 05* | Drugi delci in prah |

10 04 06* | Trdni odpadki iz plinske obdelave |

10 04 07* | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 04 08 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 04 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 05 | Odpadki, ki nastajajo pri termični metalurgiji cinka |

10 05 01* | Žlindre (primarno in sekundarno taljenje) |

10 05 02* | Žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 05 03* | Prah iz dimnega plina |

10 05 04 | Drugi delci in prah |

10 05 05* | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 05 06* | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 05 07 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 05 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 06 | Odpadki iz termične metalurgije bakra |

10 06 01 | Žlindre (primarno in sekundarno plavljenje) |

10 06 02* | Žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 06 03* | Prah iz dimnega plina |

10 06 04 | Drugi delci in prah |

10 06 05* | Odpadki iz elektrolitskega rafiniranja |

10 06 06* | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 06 07* | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 06 08 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 06 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 07 | Odpadki iz termične metalurgije srebra, zlata in platine |

10 07 01 | Žlindre (primarno in sekundarno plavljenje) |

10 07 02 | Žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 07 03 | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 07 04 | Drugi delci in prah |

10 07 05 | Mulji iz čiščenja dimnih plinove |

10 07 06 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 07 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 08 | Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin |

10 08 01 | Žlindre (primarno in sekundarno plavljenje) |

10 08 02 | Žlindra in posnemki iz prvega in drugega taljenja |

10 08 03 | Prah iz dimnega plina |

10 08 04 | Drugi delci in prah |

10 08 05 | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 08 06 | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 08 07 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 08 99 | Odpadki, ki niso specificirani drugje |

10 09 | Odpadki iz livaren železa |

10 09 01 | Kalupi in livarske forme, ki vsebujejo organska veziva, pred litjem |

10 09 02 | Kalupi in livarske forme, ki vsebujejo organska veziva, po litju |

10 09 03 | Plavžna žlindra |

10 09 04 | Plavžni prah |

10 09 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 10 | Odpadki iz livaren barvnih kovin |

10 10 01 | Kalupi in livarske forme, ki vsebujejo organska veziva, pred litjem |

10 10 02 | Kalupi in livarske forme, ki vsebujejo organska veziva, po litju |

10 10 03 | Plavžna žlindra |

10 10 04 | Plavžni prah |

10 10 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 11 | Odpadki iz izdelave stekla in steklenih izdelkov |

10 11 01 | Odpadna pripravna mešanica pred termično predelavo |

10 11 02 | Odpadno steklo |

10 11 03 | Odpadni vlaknasti materiali na osnovi stekla |

10 11 04 | Prah iz dimnega plina |

10 11 05 | Drugi delci in prah |

10 11 06 | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 11 07 | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 11 08 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 11 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 12 | Odpadki iz izdelave keramiènih izdelkov, opek, strešnikov in gradbenega materiala |

10 12 01 | Odpadna pripravna mešanica pred termično predelavo |

10 12 02 | Prah iz dimnega plina |

10 12 03 | Drugi delci in prah |

10 12 04 | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 12 05 | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 12 06 | Zavrženi kalupi |

10 12 07 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 12 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

10 13 | Odpadki iz proizvodnje cementa, apna in sadre ter iz izdelave predmetov in izdelkov iz njih |

10 13 01 | Odpadna zmes pred termično obdelavo |

13 10 02 | Odpadki iz izdelave azbestnega cementa |

10 13 03 | Odpadki iz drugih kompozitnih materialov na osnovi cementa |

10 13 04 | Odpadki žganja in hidratiziranja apna |

10 13 05 | Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov |

10 13 06 | Drugi delci in prah |

10 13 07 | Mulji iz čiščenja dimnih plinov |

10 13 08 | Izrabljene notranje obloge in ognjevzdržni materiali |

10 13 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

11 | ANORGANSKI ODPADKI, KI VSEBUJEJO KOVINE IN IZVIRAJO IZ OBDELAVE IN PREMAZOVANJA KOVIN IN BARVNE METALURGIJE |

11 01 | Tekoči odpadki in gošče iz obdelave in premazovanja kovin (npr. postopkov galvanizacije, cinkanja, luženja, jedkanja, fosfatiranja in alkalnega razmaščevanja) |

11 01 01* | Cianidni (alkalni) odpadki, ki vsebujejo težke kovine, razen kroma |

11 01 02* | Cianidni (alkalni) odpadki, ki ne vsebujejo težkih kovin |

11 01 03* | Odpadki, ki ne vsebujejo cianida, vsebujejo pa krom |

11 01 04 | Odpadki, ki ne vsebujejo cianida in kroma |

11 01 05* | Kisle raztopine za luženje |

11 01 06* | Kisline, ki niso navedene drugje |

11 01 07* | Alkalije, ki niso specificirane drugje |

11 01 08* | Mulji iz fosfatiranja |

11 02 | Odpadki in mulji iz hidrometalurgije barvnih kovin |

11 02 01 | Mulji iz hidrometalurgije bakra |

11 02 02* | Mulji iz hidrometalurgije cinka (skupaj z jarositom in goethitom) |

11 02 03 | Odpadki iz proizvodnje anod za postopke vodne elektrolize |

11 02 04 | Mulji, ki niso navedeni drugje |

11 03 | Mulji in trdni odpadki iz postopkov tempranja |

11 03 01* | Odpadki, ki vsebujejo cianid |

11 03 02* | Drugi odpadki |

11 04 | Drugi anorganski odpadki, ki vsebujejo kovine in ki niso navedene drugje |

11 04 01 | Drugi anorganski odpadki, ki vsebujejo kovine in ki niso navedene drugje |

12 | ODPADKI IZ OBLIKOVANJA IN POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE |

12 01 | Odpadki iz oblikovanja (skupaj s kovanjem, varjenjem, stiskanjem, kaljenjem, struženjem, rezanjem in piljenjem) |

12 01 01 | Železni opilki in ostružki |

12 01 02 | Drugi železni delci iz železa |

12 01 03 | Neželezni kovinski opilki in ostružki |

12 01 04 | Drugi neželezni kovinski delci |

12 01 05 | Plastični delci |

12 01 06* | Odpadna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij) |

12 01 07* | Odpadna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij) |

12 01 08* | Odpadne strojne emulzije, ki vsebujejo halogene |

12 01 09* | Odpadne strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov |

12 01 10* | Sintetična strojna olja |

12 01 11* | Strojne gošče |

12 01 12* | Izrabljeni voski in masti |

12 01 13 | Odpadki pri varjenja |

12 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

12 02 | Odpadki iz mehanskih procesov površinske obdelave (peskanje, brušenje, honanje, lepanje, poliranje) |

12 02 01 | Izrabljen pesek za peskanje |

12 02 02 | Mulji iz peskanja, honanja in lepanja |

12 02 03 | Polirni mulji |

12 02 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

12 03 | Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen tistih, ki so v 11) |

12 03 01* | Vodne pralne tekočine |

12 03 02* | Odpadki iz parnega razmaščevanja |

13 | ODPADNA OLJA (razen jedilnih olj ter točk 05 in 12) |

13 01 | Odpadna hidravlična olja in zavorne tekočine |

13 01 01* | Hidravlična olja, ki vsebujejo poliklorirane bifenile ali poliklorirane terfenile |

13 01 02* | Druga klorirana hidravlična olja (razen emulzij) |

13 01 03* | Neklorirana hidravlična olja (razen emulzij) |

13 01 04* | Klorirane emulzije |

13 01 05* | Neklorirane emulzije |

13 01 06* | Hidravlična olja, ki vsebujejo samo mineralna olja |

13 01 07* | Druga hidravlična olja |

13 01 08* | Zavorne tekočine |

13 02 | Odpadna motorna, strojna in mazalna olja |

13 02 01* | Klorirana motorna, strojna in mazivna olja |

13 02 02* | Neklorirana motorna, strojna in mazivna olja |

13 02 03* | Druga motorna, strojna in mazivna olja |

13 03 | Odpadna olja in druge tekočine za izolacijo in prenos toplote |

13 03 01* | Olja in druge tekočine za izolacijo in prenos toplote, ki vsebujejo poliklorirane bifenile ali poliklorirane terfenile |

13 03 02* | Druga klorirana olja in druge tekočine za izolacijo in prenos toplote |

13 03 03* | Neklorirana olja in druge tekočine za izolacijo in prenos toplote |

13 03 04* | Sintetična olja in druge tekočine za izolacijo in prenos toplote |

13 03 05* | Mineralna olja za izolacijo in prenos toplote |

13 04 | Ladijska olja |

13 04 01* | Ladijska olja iz rečne plovbe |

13 04 02* | Ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih |

13 04 03* | Ladijska olja iz druge plovbe |

13 05 | Vsebina separatorjev olja/vode |

13 05 01* | Trdne snovi iz naprav za ločevanje olja/vode |

13 05 02* | Mulji iz naprav za ločevanje olja/vode |

13 05 03* | Mulji iz lovilcev olj |

13 05 04* | Mulji ali emulzije iz razsoljevanja |

13 05 05* | Druge emulzije |

13 06 | Oljni odpadki, ki niso navedeni drugje |

13 06 01* | Oljni odpadki, ki niso navedeni drugje |

14 | ODPADKI IZ ORGANSKIH SNOVI, KI SE UPORABLJAJO KOT TOPILA (razen tistih iz točk 07 in 08) |

14 01 | Odpadki iz razmaščevanja kovin in vzdrževanja strojev |

14 01 01* | Klorofluoroogljiki |

14 01 02* | Druga halogenirana topila in mešanice topil |

14 01 03* | Druga topila in mešanice topil |

14 01 04* | Vodne mešanice topil, ki vsebujejo halogene |

14 01 05* | Vodne mešanice topil, ki ne vsebujejo halogenov |

14 01 06* | Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila |

14 01 07* | Mulji ali trdni odpadki, ki ne vsebujejo halogeniranih topil |

14 02 | Odpadki iz čiščenja tekstila in razmaščevanja naravnih izdelkov |

14 02 01* | Halogenirana topila in mešanice topil |

14 02 02* | Mešanice topil ali organske tekočine, ki ne vsebujejo halogeniranih topil |

14 02 03* | Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila |

14 02 04* | Muljiali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila |

14 03 | Odpadki iz industrije elektronike |

14 03 01* | Klorofluoroogljiki |

14 03 02* | Druga halogenirana topila |

14 03 03* | Topila in mešanice topil, ki ne vsebujejo halogeniranih topil |

14 03 04* | Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila |

14 03 05* | Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila |

14 04 | Odpadki iz sredstev za hlajenje in potisni plinov za pene/pršila |

14 04 01* | Klorofluoroogljiki |

14 04 02* | Druga halogenirana topila in mešanice topil |

14 04 03* | Druga topila in mešanice topil |

14 04 04* | Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila |

14 04 05* | Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila |

14 05 | Odpadki iz reciklaže topil in hladilnih sredstev (ostanki pri destilaciji) |

14 05 01* | Klorofluoroogljiki |

14 05 02* | Halogenirana topila in mešanice topil |

14 05 03* | Druga topila in mešanice topil |

14 05 04* | Mulji, ki vsebujejo halogenirana topila |

14 05 05* | Mulji, ki vsebujejo druga topila |

15 | ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTRIRNI MATERIALI IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO SPECIFICIRANI DRUGJE |

15 01 | Embalaža |

15 01 01 | Embalaža iz papirja in kartona |

15 01 02 | Plastična embalaža |

15 01 03 | Lesena embalaža |

15 01 04 | Kovinska embalaža |

15 01 05 | Embalaža iz kompozitnih materialov |

15 01 06 | Mešana embalaža |

15 01 07 | Steklena embalaža |

15 01 08* | Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je z njimi kontaminirana. |

15 02 | Absorbenti, filtrirni materiali, krpe za brisanje in zaščitna oblačila |

15 02 02* | Absorbenti, filtrirni materiali, krpe za brisanje in zaščitna oblačila, ki so kontaminirani z nevarnimi snovmi |

15 02 03 | Absorbenti, filtrirni materiali, krpe za brisanje in zaščitna oblačila, razen tistih iz toèke 15 02 02 |

16 | ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU |

16 01 | Zavržena vozila in njihovi sestavni deli |

16 01 03 | Izrabljene avtomobilske gume |

16 01 04 | Zavržena vozila |

16 01 06 | Zavržena vozila, ki so jim bile odstranjene tekočine in druge nevarne komponente |

16 01 99 | Odpadki, ki niso navedni drugje |

16 02 | Zavržena oprema in njeni sestavni deli |

16 02 09* | Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo poliklorirane bifenile ali poliklorirane terfenile |

16 02 10* | Zavržena oprema, ki vsebuje poliklorirane bifenile ali poliklorirane terfenile ali je kontaminirana z njimi, razen tiste iz točke 16 02 09 |

16 02 11* | Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike |

16 02 12* | Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest |

16 02 13* | Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne komponente, razen tiste, ki so navedeni v 16 02 09 do 16 02 12 |

16 02 14 | Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13 |

16 02 15* | Nevarne komponente, ki so bile iz zavržene opreme odstranjene |

16 02 16 | Komponente, ki so bile iz opreme odstranjene, razen tiste, ki so navedene v 16 02 15 |

16 03 | Serije, ki ne ustrezajo specifikacijam |

16 03 01 | Anorganske serije, ki ne ustrezajo specifikacijam |

16 03 02 | Organske serije, ki ne ustrezajo specifikacijam |

16 04 | Odpadna razstreliva |

16 04 01* | Odpadno strelivo |

16 04 02* | Odpadni ognjemetni izdelki |

16 04 03* | Druga odpadna razstreliva |

16 05 | Kemikalije in plini v vsebnikih |

16 05 01 | Industrijski plini v visokotlačnih jeklenkah, utekočinjeni naftni plini in industrijska pršila v vsebnikih (skupaj s haloni) |

16 05 02 | Drugi odpadki, ki vsebujejo anorganske kemikalije, npr. laboratorijske kemikalije, ki niso navedene drugje, in prah za gašenje |

16 05 03 | Drugi odpadki, ki vsebujejo organske kemikalije, npr. laboratorijske kemikalije, ki niso navedene drugje |

16 06 | Baterijske in akumulatorji |

16 06 01* | Svinčeve baterije |

16 06 02* | Nikelj-kadmijevi baterije |

16 06 03* | Baterijske, ki vsebujejo živo srebro |

16 06 04 | Alkalne baterije (razen tistih, ki so navedene v 16 06 03) |

16 06 05 | Druge baterije in akumulatorji |

16 06 06* | Elektroliti iz baterij in akumulatorjev |

16 07 | Odpadki iz čiščenja transportnih rezervoarjev in rezervoarjev za skladiščenje (razen tistih, ki so navedene v 05 in 12) |

16 07 01* | Odpadki iz čiščenja rezervoarjev za pomorski transport, ki vsebujejo kemikalije |

16 07 02* | Odpadki iz čiščenja rezervoarjev za pomorski transport, ki vsebujejo nafto |

16 07 03* | Odpadki iz čiščenja rezervoarjev za cestni in železniški transport, ki vsebujejo nafto |

16 07 04* | Odpadki iz čiščenja rezervoarjev za cestni in železniški transport, ki vsebujejo kemikalije |

16 07 05* | Odpadki iz čiščenja rezervoarjev za skladiščenje, ki vsebujejo kemikalije |

16 07 06* | Odpadki iz čiščenja rezervoarjev za skladiščenje, ki vsebujejo nafto |

16 07 07 | Trdni odpadki iz ladijskega tovora |

16 07 99 | Odpadki, ki niso nvedeni drugje |

16 08 | Izrabljeni katalizatorji |

16 08 01 | Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen tistih, ki so navedeni v 16 08 07) |

16 08 02* | Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne elemente ali njihove spojine |

16 08 03* | Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne elemente ali zmesi prehodnih elementov (razen tistih iz točke 16 08 07) |

16 08 04 | Izrabljeni tekoči katalizatorji za katalitično krekiranje |

16 08 05* | Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforno kislino |

16 08 06* | Izrabljene tekočine, ki so bile uporabljene kot katalizatorji |

16 08 07* | Izrabljeni katalizatorji, ki so kontaminirani z nevarnimi snovmi |

17 | ODPADKI IZ GRADBENIŠTVA IN RUŠENJA (VKLJUČNO Z GRADNJO CEST) |

17 01 | Beton, opeka, strešniki, keramika in materiali na osnovi sadre |

17 01 01 | Beton |

17 01 02 | Opeke |

17 01 03 | Strešniki in keramika |

17 01 04 | Gradbeni material na osnovi sadre |

17 01 05 | Gradbeni material na osnovi azbesta |

17 02 | Les, steklo in plastika |

17 02 01 | Les |

17 02 02 | Steklo |

17 02 03 | Plastika |

17 03 | Asfalt, katran in izdelki iz katrana |

17 03 01 | Asfalt, ki vsebuje katran |

17 03 02 | Asfalt, ki ne vsebuje katrana |

17 03 03 | Katran in izdelki iz katrana |

17 04 | Kovine (skupaj z njihovimi zmesmi) |

17 04 01 | Baker, bron in medenina |

17 04 02 | Aluminij |

17 04 03 | Svinec |

17 04 04 | Cink |

17 04 05 | Železo in jeklo |

17 04 06 | Kositer |

17 04 07 | Mešane kovine |

17 04 08 | Kabli |

17 05 | Zemlja in izkopan material |

17 05 03* | Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi |

17 05 04 | Zemlja in kamenje, razen tistih iz točke 17 05 03 |

17 05 05* | Izkopan material, ki vsebuje nevarne snovi |

17 05 06 | Izkopan material, razen tistega, ki je naveden v 17 05 05 |

17 06 | Izolacijski materiali |

17 06 01* | Izolacijski materiali, ki vsebujejo azbest |

17 06 02 | Drugi izolacijski materiali |

17 07 | Mešani odpadki iz gradbeništva in rušenja |

17 07 02* | Mešani odpadki iz gradbeništva in rušenja ali okruški, ki vsebujejo nevarne snovi |

17 07 03 | Mešani odpadki iz gradbeništva in rušenja, razen tistih iz točke 17 07 02 |

18 | ODPADKI IZ ZDRAVSTVENE NEGE LJUDI ALI ŽIVALI IN/ALI SORODNIH RAZISKAV (razen kuhinjskih in gostinskih odpadkov, ki ne izvirajo neposredno iz zdravstva) |

18 01 | Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humanem zdravstvu |

18 01 01 | Ostri predmeti (razen tistih iz točke 18 01 03) |

18 01 02 | Deli telesa in organi, skupaj z vrečkami in konzervami za kri (razen tistih iz točke 18 01 03) |

18 01 03* | Odpadki, katerih zbiranje in odstranjevanje zaradi preprečitve infekcij zahteva posebno skrb |

18 01 04 | Odpadki, katerih zbiranje in odstranjevanje ne zahteva posebne skrbi zaradi preprečitve infekcij (npr. obveze, mavène obloge, posteljnina, oblačila za enkratno uporabo, plenice) |

18 01 06* | Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali pa jih vsebujejo |

18 01 07 | Kemikalije, razen tistih, ki so navedene v 18 01 06 |

18 01 08* | Citotoksična in citostatična zdravila |

18 01 09 | Zdravila, razen tistih, ki so navedene v 18 01 08 |

18 01 10* | Amalgamski odpadki iz zobozdravstva |

18 02 | Odpadki iz raziskav, diagnostike, in zdravljenja ali preprečevanja bolezni pri živalih |

18 02 01 | Ostri predmeti (razen tistih iz točke 18 02 02) |

18 02 02* | Odpadki, katerih zbiranje in odstranjevanje zaradi preprečitve infekcij zahteva posebno skrb |

18 02 03 | Odpadki, katerih zbiranje in odstranjevanje ne zahteva posebne skrbi zaradi preprečitve infekcij |

18 02 05* | Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali pa jih vsebujejo |

18 02 06 | Kemikalije, razen tistih iz točke 18 02 05 |

18 02 07* | Citotoksična in citostatična zdravila |

18 02 08 | Zdravila, razen tistih, ki so zajete v 18 02 07 |

19 | ODPADKI IZ OBRATOV ZA PREDELAVO ODPADKOV, OBRATOV ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE, KI SO V DRUGEM KRAJU, IN ODPADKI IZ PRIPRAVE PITNE IN TEHNOLOŠKE VODE |

19 01 | Odpadki iz sežiganja ali pirolize odpadkov |

19 01 02 | Železni materiali, odstranjeni iz pepela iz kotlov in rešetk |

19 01 05* | Filtrirna pogača iz čiščenje dimnih plinov |

19 01 06* | Vodni tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in drugi vodni tekoči odpadki |

19 01 07* | Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov |

19 01 10* | Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnega plina |

19 01 11* | Pepel iz kotlov in rešetk in žlindra, ki vsebujeta nevarne snovi |

19 01 12 | Pepel in žlindra iz kotlov in rešetk, razen tistih, ki so zajete v 19 01 11 |

19 01 13* | Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi |

19 01 14 | Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, razen tistih, ki so navedene v 19 01 13 |

19 01 15* | Kotlovni prah, ki vsebuje nevarne snovi |

19 01 16 | Kotlovni prah, razen tistega iz točke 19 01 15 |

19 01 17* | Odpadki iz pirolize, ki vsebuje nevarne snovi |

19 01 18 | Odpadki iz pirolize, razen tistih, ki niso zajeti v 19 01 17 |

19 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

19 02 | Odpadki iz posebnih fizično/kemiènih obdelav industrijskih odpadkov (npr. dekromacije, decianidacije, nevtralizacije) |

19 02 01* | Kovinsko-hidroksidni mulji in drugi mulji iz procesov obarjanja kovin |

19 02 03 | Pomešani odpadki, sestavljeni le iz odpadkov, ki niso označeni kot nevarni |

19 02 04* | Pomešani odpadki, ki vsebujejo vsaj en odpadek, ki je označen kot nevaren |

19 03 | Stabilizirani/utrnjeni odpadki |

19 03 04* | Odpadki, oznaèeni kot nevarni, ki so delno stabilizirani |

19 03 05 | Stabilizirani odpadki, razen tistih, ki so zajetei v 19 03 04 |

19 03 06* | Utrjeni odpadki, ki so označeni kot nevarni |

19 03 07 | Utrjeni odpadki, razen tistih, ki niso zajti v 19 03 06 |

19 04 | Vitrificirani odpadki in odpadki iz vitrifikacije |

19 04 01 | Vitrificierani odpadki |

19 04 02* | Vključki pepela in drugi odpadki iz čiščenja dimnega plina |

19 04 03* | Nevitrificirana trdna faza |

19 04 04 | Vodni tekoči odpadki iz kaljenja vitrificiranih odpadkov |

19 05 | Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov |

19 05 01 | Deli komunalnih in podobnih odpadkov, ki niso kompostirani |

19 05 02 | Deli živalskih in rastlinskih odpadkov, ki niso kompostirani |

19 03 03 | Kompost, ki ne ustreza specifikacijam |

19 05 99 | Odpadki, ki niso specificirani drugje |

19 06 | Odpadki iz anaerobne obdelave odpadkov |

19 06 01 | Odpadki iz anaerobne obdelave komunalnih in podobnih odpadkov |

19 06 02 | Odpadki iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov |

19 06 99 | Odpadki, ki niso specificirani drugje |

19 07 | Izcedna voda z deponij |

19 07 01 | Izcedna voda z deponij |

19 08 | Odpadki iz naprav za obdelavo odpadne vode, ki niso specificirani drugje |

19 08 01 | Ostanki na grabljah in sitih |

19 08 02 | Odpadki iz peskolovov |

19 08 03* | Mešanica olja in maščobe iz naprave za ločevanje olja/odpadne vode |

19 08 04 | Mulji iz obdelave industrijskih odplak |

19 08 05 | Mulji iz obdelave komunalnih odpadnih voda |

19 08 06* | Nasičene ali iztrošene ionske izmenjalne smole |

19 08 07* | Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjalcev |

19 08 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

19 09 | Odpadki iz priprave pitne vode ali tehnološke vode |

19 09 01 | Trdni odpadki iz primarnih sit in filtrov |

19 09 02 | Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjalcev |

19 09 03 | Mulji iz dekarbonatiziranja |

19 09 04 | Izrabljeno aktivno oglje |

19 09 05 | Nasičene ali iztrošene smole ionskih izmenjevalnkov |

19 09 06 | Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjalcev |

19 09 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |

19 10 | Odpadki iz drobljenja odpadkov, ki vsebujejo kovine |

19 10 01 | Odpadki iz železa in jekla |

19 10 02 | Neželezni odpadki |

19 10 03* | Lahki delci iz drobljenja, ki vsebujejo nevarne snovi |

19 10 04 | Lahki delci iz drobljenja, razen tistih, ki niso navedeni v 19 10 03 |

19 10 05* | Prah in drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi |

19 10 06 | Prah in drugi delci, razen tistih, ki niso navedeni v 19 10 05 |

20 | KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN STORITVENIH DEJAVNOSTI) VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI ODPADKI, SKUPAJ S TISTIMI DELI, KI SO ZBRANI LOČENO |

20 01 | Ločeno zbrane frakcije |

20 01 01 | Papir in karton |

20 01 02 | Steklo |

20 01 03 | Drobna plastika |

20 01 04 | Druga plastika |

20 01 05 | Drobne kovine (pločevinke itd.) |

20 01 06 | Druge kovine |

20 01 07 | Les |

20 01 08 | Organski kuhinjski odpadki |

20 01 10 | Oblačila |

20 01 11 | Tkanine |

20 01 13* | Topila |

20 01 14* | Kisline |

20 01 15* | baze |

20 01 17* | Fotokemikalije |

20 01 19* | Pesticidi |

20 01 21* | Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro |

20 01 22 | Pršila |

20 01 23* | Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike |

20 01 25 | Jedilna olja in maščobe |

20 01 26* | Olja in maščobe, razen tistih iz točke 20 04 25 |

20 01 27* | Barve, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi |

20 01 28 | Barve, črnila, lepila in smole, razen tistih iz točke 20 01 27 |

20 01 29* | Čistila, ki vsebujejo nevarne snovi |

20 01 30 | Čistila, razen tistih iz točke 20 01 29 |

20 01 31* | Citotoksična in citostatična zdravila |

20 01 32 | Zdravila, razen tistih, ki so zajeta v 20 01 31 |

20 01 33* | Mešane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo baterije ali akumulatorje, razen tistih, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 |

20 01 34 | Baterije in akumulatorji, razen tistih, ki so zajeti v 20 01 33 |

20 01 35* | Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne komponente, razen tistih iz točk 20 01 21 in 20 01 23 |

20 01 36 | Zavržena oprema, razen tiste iz točk 20 01 21 20 01 23 in 20 01 35 |

20 02 | Odpadki iz vrtov in parkov (skupaj z odpadki s pokopališč) |

20 02 01 | Odpadki, ki se lahko kompostirajo |

20 02 02 | Zemlja in kamenje |

20 02 03 | Drugi odpadki, ki jih ni mogoče kompostirati |

20 03 | Drugi komunalni odpadki |

20 03 01 | Mešani komunalni odpadki |

20 03 02 | Odpadki s tržnic |

20 03 03 | Ostanki pri čiščenju ulic |

20 03 04 | Gošča iz cistern za gnojnico |

--------------------------------------------------

Na vrh