Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_006_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 06

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 006

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 067

12

 

 

32000R0548

 

 

 

Регламент (ЕО) № 548/2000 на Комисията от 14 март 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

3

2000

L 103

5

 

 

32000R0847

 

 

 

Регламент (ЕО) № 847/2000 на Комисията от 27 април 2000 година за установяване на разпоредбите за прилагане на критериите за обозначаване на лекарствен продукт като лекарствен продукт-сирак и за определяне на понятията подобен лекарствен продукт и клинично превъзходство

5

2000

L 109

29

 

 

32000L0013

 

 

 

Директива 2000/13/ЕО на Европейския ларламент и на Съвета от 20 март 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните

9

2000

L 119

27

 

 

32000R1073

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1073/2000 на Комисията от 19 май 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните

24

2000

L 138

7

 

 

32000R1208

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1208/2000 на Комисията от 8 юни 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета за определяне на общи правила и процедури, които се прилагат за превози на определени видове отпадъци от Европейската общност до България и Нигерия, и на Регламент (ЕО) № 1547/1999 относно процедурите за контрол, които се прилагат за превози на определени видове отпадъци до България и Нигерия (1)

29

2000

L 161

62

 

 

32000R1437

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1437/2000 на Комисията от 30 юни 2000 година за изменение на раздел В от приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните

34

2000

L 176

27

 

 

32000R1552

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1552/2000 на Комисията от 14 юли 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1547/1999 за определяне на процедури за контрол, които да се прилагат за превози на определени видове отпадъци до Естония, Хонконг, Унгария, Индонезия, Литва, Сан Марино и Тайланд (1)

37

2000

L 180

17

 

 

32000R1566

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1566/2000 на Комисията от 18 юли 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

44

2000

L 185

62

 

 

32000R1616

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1616/2000 на Комисията от 24 юли 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

46

2000

L 192

36

 

 

32000D0479

 

 

 

Решение на Комисията от 17 юли 2000 година относно въвеждането на Европейски регистър на замърсяващите емисии (EPER) в съответствие с член 15 от Директива 96/61/ЕО на Съвета относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC) (нотифицирано под номер C(2000) 2004) (1)

48

2000

L 202

1

 

 

32000D1753

 

 

 

Решение № 1753/2000/ЕО на Европейския ларламент и на Съвета от 22 юни 2000 година за разработване на схема за мониторинг на средните специфични емисии на СО2 от нови леки автомобили

56

2000

L 226

3

 

 

32000D0532

 

 

 

Решение на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2000) 1147) (1)

69

2000

L 230

16

 

 

32000D0541

 

 

 

Решение на Комисията от 6 септември 2000 година относно критериите за оценка на националните планове в съответствие с член 6 от Директива 1999/13/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2000) 2473)

91

2000

L 237

1

 

 

32000R1980

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския ларламент и на Съвета от 17 юли 2000 година относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка

95

2000

L 244

1

 

 

32000R2037

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския ларламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно вещества, които нарушават озоновия слой

108

2000

L 244

25

 

 

32000R2038

 

 

 

Регламент (ЕO) № 2038/2000 на Европейския ларламент и на Съвета от 28 септември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно вещества, които нарушават озоновия слой, по отношение на дозиращи инхалатори и медицински помпички за медикаменти

134

2000

L 244

26

 

 

32000R2039

 

 

 

Регламент (EО) № 2039/2000 на Европейския ларламент и на Съвета от 28 септември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно вещества, които нарушават озоновия слой, по отношение на базовата година за отпускане на квоти за хидрохлорофлуоровъглероди

135

2000

L 258

43

 

 

32000D0608

 

 

 

Решение на Комисията от 27 септември 2000 година относно обяснителните бележки за извършване на оценка на риска, описани в приложение III към Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (нотифицирано под номер С(2000) 2736) (1)

136

2000

L 269

34

 

 

32000L0053

 

 

 

Директива 2000/53/ЕО на Европейския ларламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства

142

2000

L 273

5

 

 

32000R2364

 

 

 

Регламент (EО) № 2364/2000 на Комисията от 25 октомври 2000 година относно четвъртия списък с приоритетни вещества, предвидени по силата на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (1)

151

2000

L 279

19

 

 

32000R2426

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2426/2000 на Комисията от 31 октомври 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 94/92 за определяне на подробни правила за прилагане на режима за внос от трети страни, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета

154

2000

L 288

6

 

 

32000R2494

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2494/2000 на Европейския ларламент и на Съвета от 7 ноември 2000 година относно мерките за насърчаване на съхраняването и устойчивото управление на тропическите гори и други гори в развиващите се страни

156

2000

L 293

18

 

 

32000D0728

 

 

 

Решение на Комисията от 10 ноември 2000 година за установяване на заявленията и годишните такси за екомаркировка на Общността (нотифицирано под номер С(2000) 3279) (1)

161

2000

L 293

20

 

 

32000D0729

 

 

 

Решение на Комисията от 10 ноември 2000 година относно типов договор за условията за употреба на знака за екомаркировка на Общността (нотифицирано под номер C(2000) 3278) (1)

163

2000

L 293

24

 

 

32000D0730

 

 

 

Решение на Комисията от 10 ноември 2000 година за създаване на Съвет по екомаркировка на Европейския съюз и определяне на неговия процедурен правилник (нотифицирано под номер С(2000) 3280) (1)

167

2000

L 293

31

 

 

32000D0731

 

 

 

Решение на Комисията от 10 ноември 2000 година за определяне на процедурен правилник за работа на консултативния форум на ревизираната схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (нотифицирано под номер С(2000) 3281) (1)

174

2000

L 298

24

 

 

32000D0738

 

 

 

Решение на Комисията от 17 ноември 2000 година относно въпросника към докладите на държавите-членки за прилагането на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци (нотифицирано под номер С(2000) 3318)

176

2000

L 302

35

 

 

32000R2630

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2630/2000 на Комисията от 30 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета за определяне на общи правила и процедури, които да се прилагат за превози на определени видове отпадъци от Европейската общност до Бахрейн, Хаити, Хондурас, Либия, Намибия, Катар, Узбекистан и Ватикана (1)

179

2000

L 313

12

 

 

32000L0069

 

 

 

Директива 2000/69/ЕО на Европейския ларламент и на Съвета от 16 ноември 2000 година относно пределно допустимите стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух

180

2000

L 327

1

 

 

32000L0060

 

 

 

Директива 2000/60/EО на Европейския ларламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

193

2000

L 332

1

 

 

32000D2850

 

 

 

Решение № 2850/2000/ЕО на Европейския ларламент и на Съвета от 20 декември 2000 година за определяне на рамка на Общността за сътрудничество в областта на случайно или умишлено замърсяване на водите

265

2000

L 332

91

 

 

32000L0076

 

 

 

Директива 2000/76/ЕО на Европейския ларламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно изгарянето на отпадъците

271

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top