EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Mensenrechten

De eerbiediging van de mensenrechten, de menselijke waardigheid en de beginselen van vrijheid, democratie en de rechtsstaat zijn gemeenschappelijke waarden van alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze waarden zijn eveneens bepalend voor het beleid van de Unie, zowel binnen als buiten haar grondgebied.

Het Europees beleid op dit terrein is gebaseerd op het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarbij het Handvest van de grondrechten, afgekondigd in 2009, als bijlage is opgenomen. Sinds 2009 zijn de Europese instellingen en nationale overheden (wanneer ze de Europese wetgeving implementeren) juridisch gebonden aan het Handvest. Het Handvest stemt overeen met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (aangenomen in het kader van de Raad van Europa). In het Handvest worden geen nieuwe rechten vastgelegd, maar het is eerder bedoeld als een verzameling van de bestaande rechten die over verschillende bronnen waren verspreid.