EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește obligația de debarcare, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului

JO L 133, 29/05/2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 133/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/812 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 mai 2015

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește obligația de debarcare, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a stabilit, drept unul dintre obiectivele sale, eliminarea treptată a practicii aruncării capturilor înapoi în mare prin introducerea unei obligații de debarcare pentru capturile de specii care fac obiectul unor limite de captură și de specii care fac obiectul dispozițiilor privind dimensiunile minime din Marea Mediterană. Anumite dispoziții din regulamentele existente care stabilesc măsuri tehnice și de control intră în contradicție cu obligația de debarcare și obligă pescarii să arunce capturile înapoi în mare. Pentru a elimina incompatibilitățile dintre regulamentele respective și obligația de debarcare și pentru a face obligația de debarcare operațională, dispozițiile respective ar trebui să fie modificate sau abrogate.

(2)

În special, în vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului (4) ar trebui modificat prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de organisme marine care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare și care depășesc limitele privind componența capturilor să fie debarcate și scăzute din cotele alocate, prin înlocuirea dimensiunilor minime de debarcare pentru organismele marine care fac obiectul obligației de debarcare cu dimensiuni minime de referință pentru conservare; prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de organisme marine care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare și care depășesc limitele de capturi accidentale în anumite zone, în anumite perioade și pentru anumite tipuri de unelte să fie debarcate și scăzute din cotele alocate; și prin clarificarea faptului că interdicția privind respingerea selectivă nu se aplică atunci când sunt introduse excepții de la obligația de debarcare.

(3)

În plus, în vederea asigurării securității juridice, ar trebui modificate dispozițiile referitoare la închiderea unei zone în scopul protejării puietului de eglefin din diviziunea ICES VIb.

(4)

În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului (5) ar trebui modificat prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de organisme marine care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare în Marea Baltică și care depășesc limitele privind componența capturilor să fie debarcate și scăzute din cotele alocate, prin înlocuirea dimensiunilor minime de debarcare pentru organismele marine care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare cu dimensiuni minime de referință pentru conservare și prin interzicerea capturării somonului și a păstrăvului de mare în anumite perioade și în anumite zone, cu excepția capturării cu taliane.

(5)

Pentru a asigura punerea în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului (6) ar trebui modificat prin înlocuirea dimensiunilor minime pentru organismele marine care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare cu dimensiunile minime de referință pentru conservare, fără a se submina conceptul existent de dimensiuni minime de capturare și punerea în aplicare a acestuia.

(6)

În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (7) ar trebui modificat prin impunerea obligației ca toate capturile neintenționate de cod să fie debarcate și scăzute din cotele alocate atunci când pescuitul s-a realizat cu paragate flotante, cu setci, cu plase de încurcare și cu setci cu sirec în anumite zone și în anumite perioade.

(7)

În conformitate cu avizul științific furnizat de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), potrivit căruia norma privind limitarea efortului în cadrul planului existent de gestionare a codului din Marea Baltică nu este necesară în vederea atingerii obiectivelor politicii comune reformate în domeniul pescuitului cu privire la stocurile cărora li se aplică obligația de debarcare, limitele pentru efortul de pescuit pentru stocurile de cod din Marea Baltică ar trebui înlăturate.

(8)

În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 254/2002 al Consiliului (8) ar trebui modificat prin impunerea obligației ca, în cazul activităților de pescuit cu traul de scoică-pieptene, toate capturile neintenționate de organisme marine care aparțin unor specii care fac obiectul obligației de debarcare și care depășesc limitele de capturi accidentale să fie debarcate și scăzute din cotele alocate.

(9)

În vederea asigurării punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (9) ar trebui modificat prin impunerea obligației ca capturile neintenționate de specii de adâncime care fac obiectul obligației de debarcare să fie debarcate și scăzute din cotele alocate.

(10)

În vederea asigurării monitorizării și punerii în aplicare a obligației de debarcare, Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (10) ar trebui modificat astfel încât să impună înregistrarea separată a datelor privind capturile inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare, să impună stocarea separată a capturilor și să includă dispoziții privind comercializarea capturilor inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare și privind trimiterea de observatori de control.

(11)

Capturile aruncate înapoi în mare reprezintă o risipă considerabilă și afectează exploatarea durabilă a organismelor marine și a ecosistemelor marine, și având în vedere că respectarea de către operatori a obligației de debarcare este esențială pentru succesul acesteia, încălcarea obligației de debarcare ar trebui să intre în categoria încălcărilor grave în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009. Obligația de debarcare reprezintă o schimbare fundamentală pentru operatori. Prin urmare, este oportună amânarea cu doi ani a aplicării normelor privind încălcările grave pentru o astfel de încălcare.

(12)

Introducerea obligației de debarcare în combinație cu anumite norme noi asupra flexibilității interanuale în ceea ce privește cotele face necesară ajustarea normelor în materie de deducere a cotelor și de efort de pescuit.

(13)

Ar trebui împiedicată dezvoltarea unor activități paralele special dedicate capturării organismelor marine care sunt sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare în scopul de a fi folosite pentru alte scopuri decât consumul uman, iar Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11) ar trebui modificat pentru a reflecta acest principiu.

(14)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 a instituit conceptul de dimensiune minimă de referință pentru conservare în scopul asigurării protecției puietului de organisme marine. În ceea ce privește speciile care fac obiectul obligației de debarcare, peștii ale căror dimensiuni sunt inferioare unor astfel de dimensiuni minime de referință pentru conservare nu pot fi utilizați pentru consumul uman direct. Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 dispune adoptarea unor standarde comune de comercializare, inclusiv dimensiuni minime de comercializare. Pentru a nu pune în pericol scopul dimensiunilor minime de referință pentru conservare, astfel de dimensiuni minime de comercializare ar trebui să corespundă dimensiunii minime de referință pentru conservare pentru specia în cauză. Prin urmare, este necesară alinierea dimensiunilor minime de comercializare la dimensiunile minime de referință pentru conservare.

(15)

Este necesar ca Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 să permită în mod expres introducerea, în planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare, de măsuri tehnice care să fie strict legate de punerea în aplicare a obligației de debarcare și care să aibă ca scop creșterea selectivității și reducerea, cât mai mult posibil, a capturilor nedorite.

(16)

Peștii care au fost afectați de prădători, cum ar fi mamiferele marine care se hrănesc cu pești, peștii sau păsările de pradă, pot reprezenta un risc pentru oameni, pentru animalele de companie și pentru alți pești din cauza agenților patogeni și a bacteriilor care ar putea fi transmise de astfel de prădători. În consecință, obligația de debarcare nu ar trebui să se aplice capturilor unor astfel de pești afectați, care ar trebui să fie imediat aruncați în mare.

(17)

Regulamentele (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului, precum și Regulamentele (UE) nr. 1379/2013 și (UE) 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului ar trebui modificate în consecință.

(18)

Deoarece normele privind componența capturilor și restricțiile aferente privind utilizarea heringului din Regulamentul (CE) nr. 1434/98 al Consiliului (12) nu mai sunt relevante în condițiile punerii în aplicare a obligației de debarcare, întrucât toate cantitățile de hering care fac obiectul obligației de debarcare ar trebui debarcate și scăzute din cotele alocate, iar toate capturile de hering inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare ar trebui utilizate pentru alte scopuri decât consumul uman direct, respectivul regulament ar trebui abrogat.

(19)

Termenul „Comunitate”, folosit în partea dispozitivă a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ar trebui schimbat pentru a ține seama de intrarea în vigoare, la 1 decembrie 2009, a Tratatului de la Lisabona,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 850/98

Regulamentul (CE) nr. 850/98 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (2) litera (c), articolul 46 alineatul (1) litera (b) și anexa I, nota de subsol 5, termenul „Comunitate” sau adjectivul corespunzător se înlocuiește cu termenul „Uniune” și se efectuează modificările gramaticale necesare.

2.

Articolul 1a se elimină.

3.

La articolul 3 se adaugă următoarea literă:

„(i)

«capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (13), trebuie debarcate și scăzute din cotele alocate fie din cauză că sunt inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare, fie din cauză că depășesc cantitățile permise de normele privind componența capturilor sau privind capturile accidentale.

(13)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Este interzis pescuitul oricăreia dintre speciile enumerate la anexele I-V utilizând o dimensiune a ochiului de plasă mai mică decât valorile specificate pentru speciile-țintă enumerate în respectivele anexe.”

;

(b)

la alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

„Literele (a) și (b) de la primul paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.”

5.

La articolul 7 alineatul (5) se adaugă următoarele paragrafe:

„Primul paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de crustacee din specia Pandalus care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.

Pescuitul crustaceelor din specia Pandalus utilizând plase cu ochiuri a căror dimensiune este cuprinsă între 32 și 54 de milimetri fără echipamentul specificat la primul paragraf.”

6.

La articolul 10 se adaugă următorul paragraf:

„Litera (b) de la primul paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.”

7.

La articolul 11 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Litera (a) de la primul paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.”

8.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   În cazul în care capturile de organisme marine care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare depășesc procentajele sau cantitățile permise specificate la articolul 20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 22 alineatul (2) litera (b), articolul 27 alineatul (2), articolul 29 alineatul (4) litera (b), articolul 29b alineatele (2) și (4), articolul 29d alineatul (5) litera (d), alineatul (6) litera (d) și alineatul (7) litera (c), articolul 29f alineatul (1), articolul 34b alineatul (2) litera (c) și articolul 34b alineatul (10) din prezentul regulament, precum și în anexele I-VII, X și XI din prezentul regulament, se aplică articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.

(2)   Capturile de organisme marine care aparțin unei specii care nu face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care depășesc procentajele permise specificate la articolul 20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 22 alineatul (2) litera (b), articolul 27 alineatul (2), articolul 29 alineatul (4) litera (b), articolul 29b alineatul (2), articolul 29b alineatul (4), articolul 29d alineatul (5) litera (d), articolul 29d alineatul (6) litera (d), articolul 29d alineatul (7) litera (c), articolul 29f alineatul (1), articolul 34b alineatul (2) litera (c) și articolul 34b alineatul (10) din prezentul regulament, precum și la anexele I-VII, X și XI nu se debarcă, ci se returnează imediat în mare.”

9.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Un organism marin este subdimensionat dacă dimensiunile sale sunt mai mici decât dimensiunile minime de referință pentru conservare specificate în anexele XII și XIIa pentru speciile și zona geografică relevante sau decât dimensiunea minimă de referință pentru conservare stabilită altfel în conformitate cu dreptul Uniunii. Dimensiunile minime de referință pentru conservare stabilite în anexele XII și XIIa la prezentul regulament se aplică, cu excepția cazului când acestea au fost stabilite într-un act adoptat în conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.”

10.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 18a

Procedura de stabilire a dimensiunilor minime de referință pentru conservare în contextul planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare

Comisia este împuternicită, în scopul adoptării actelor menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pe durata valabilității acestora, să stabilească dimensiunile minime de referință pentru conservare pentru speciile care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din regulamentul menționat. Astfel de dimensiuni se stabilesc prin intermediul unui act delegat, adoptat în conformitate cu articolul 48a din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu scopul de a asigura protecția puietului de organisme marine și pot deroga, după caz, de la dimensiunile minime de referință pentru conservare stabilite în anexele XII și XIIa la prezentul regulament.”

11.

Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

(1)   În ceea ce privește capturile de organisme marine subdimensionate care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare, se aplică articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   În cazul în care au fost debarcate capturi menționate la alineatul (1), statele membre instituie măsuri pentru a facilita depozitarea sau pentru a găsi piețe de desfacere pentru acestea, precum sprijinirea investițiilor în construirea și amenajarea de locuri de debarcare și adăposturi sau sprijinirea investițiilor pentru a adăuga valoare produselor obținute din pescuit.

(3)   Organismele marine subdimensionate care aparțin unei specii care nu face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se păstrează la bord, nu se transbordează, debarcă, transportă, depozitează, vând, expun sau oferă spre vânzare, ci se returnează imediat în mare.

(4)   Alineatele (1) și (3) nu se aplică în cazul sardinei, hamsiei, heringului, stavridului negru și macroului, în limita a 10 % din greutatea în viu din totalul capturii reținute la bord pentru fiecare dintre aceste specii.

Procentajul de sardine, hamsii, heringi, stavrid sau macrou subdimensionați se calculează în funcție de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau la debarcare.

Procentajul poate fi calculat pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

(5)   Alineatul (3) nu se aplică exemplarelor subdimensionate de sardine, hamsii, stavrid negru și macrou capturate pentru a fi folosite ca momeală vie care pot fi păstrate la bord cu condiția ca acestea să fie vii.”

12.

La articolul 19a se adaugă următorul alineat:

„(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică pentru capturile sau speciile care nu fac obiectul aplicării obligației de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.”

13.

La articolul 20 se adaugă următorul alineat:

„(4)   În cazul în care heringul face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică alineatul (1) de la prezentul articol.

Este interzis pescuitul heringului în zonele geografice și în cursul perioadelor menționate la alineatul (1) atunci când se utilizează:

(a)

o unealtă de pescuit tractată cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 55 mm;

(b)

plase-pungă;

(c)

setci, plase de încurcare, setci cu sirec cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 55 mm; sau

(d)

setci în derivă cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 55 mm, cu excepția situației prevăzute la alineatul (3).”

14.

La articolul 20a se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care heringul face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul articol. Capturile neintenționate de hering se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul de hering în zona geografică și în cursul perioadelor menționate la primul paragraf atunci când se utilizează:

(a)

o unealtă de pescuit tractată cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 55 mm;

(b)

plase-pungă; sau

(c)

setci, plase de încurcare, setci cu sirec și setci în derivă cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 55 mm.”

15.

La articolul 21 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În cazul în care șprotul face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică alineatul (1) de la prezentul articol.

Este interzis pescuitul de șprot în zonele geografice și în cursul perioadelor menționate la alineatul (1) atunci când se utilizează:

(a)

o unealtă de pescuit tractată cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 32 mm;

(b)

plase-pungă; sau

(c)

setci, plase de încurcare, setci cu sirec și setci în derivă cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 30 mm.”

16.

La articolul 22 alineatul (1) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care macroul face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul articol.

Este interzis pescuitul de macrou în zona geografică menționată la primul paragraf în cazul în care mai mult de 15 % din capturile pentru această specie sunt capturate prin utilizarea:

(a)

unei unelte de pescuit tractate cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 70 mm; sau

(b)

a plaselor-pungă.”

17.

La articolul 23 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care hamsia face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat. Capturile neintenționate de hamsie se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul de hamsie cu traule pelagice în zona geografică menționată la primul paragraf.”

18.

La articolul 27 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În cazul în care merluciul norvegian face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică alineatul (1) de la prezentul articol.

Este interzis pescuitul de merluciu norvegian în zona geografică menționată la alineatul (1) atunci când se utilizează o unealtă de pescuit tractată cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 32 mm.”

19.

La articolul 29 alineatul (4) litera (b) se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când peștele-lance și/sau șprotul și cambula de Baltica și/sau limba-de-mare fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, punctele (i), (ii) și (iii) de la prezenta literă nu se aplică.

Este interzis pescuitul peștelui-lance și/sau al șprotului și al cambulei de Baltica și/sau al limbii-de-mare de către nave care utilizează unelte de pescuit care nu sunt menționate la prezenta literă.”

20.

La articolul 29a alineatul (1) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care peștele-lance face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat. Capturile neintenționate de pește-lance se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul peștelui-lance utilizând o unealtă de pescuit tractată cu dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 32 mm în zona geografică menționată la primul paragraf.”

21.

Articolul 29b se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care langustina face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat.

Cu toate acestea, este interzis pescuitul langustinei utilizând uneltele de pescuit și în zonele geografice menționate la alineatul (1).”

;

(b)

la alineatul (4) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care langustina face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat.

Cu toate acestea, este interzis pescuitul langustinei în zonele geografice și în afara perioadelor menționate la alineatul (1).”

22.

Articolul 29c se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29c

Caseta pentru eglefin din Rockall în subzona ICES VI

Orice activitate de pescuit, cu excepția celui cu paragate, este interzisă în zonele delimitate prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, care sunt măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

57°00′ N, 15°00′ V;

57°00′ N, 14°00′ V;

56°30′ N, 14°00′ V;

56°30′ N, 15°00′ V;

57°00′ N, 15°00′ V.”

23.

Articolul 29d se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care speciile menționate la litera (b) de la primul paragraf, precum și alte specii care fac obiectul unor limite de captură sunt capturate utilizând uneltele de pescuit menționate la litera (a) de la primul paragraf, iar respectivele specii fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, litera (b) de la primul paragraf nu se aplică. Capturile neintenționate de respectivele specii se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul speciilor care nu sunt menționate la litera (b) de la primul paragraf.”

;

(b)

la alineatul (4) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care speciile menționate la litera (b) de la primul paragraf, precum și alte specii care fac obiectul unor limite de captură sunt capturate utilizând uneltele de pescuit menționate la litera (a) de la primul paragraf, iar respectivele specii fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, litera (b) de la primul paragraf nu se aplică. Capturile neintenționate de respectivele specii se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul speciilor care nu sunt menționate la litera (b) de la primul paragraf.”

24.

La articolul 29e alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care speciile menționate la litera (b) de la primul paragraf, precum și alte specii care fac obiectul unor limite de captură sunt capturate utilizând uneltele de pescuit menționate la litera (a) de la primul paragraf, iar respectivele specii fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, litera (b) de la primul paragraf nu se aplică. Capturile neintenționate de respectivele specii se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul speciilor care nu sunt menționate la litera (b) de la primul paragraf.”

25.

La articolul 29f, se introduce următorul alineat:

„(1a)   În cazul în care mihalțul-de-mare albastru face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică alineatul (1) de la prezentul articol.

Este interzis pescuitul mihalțului-de-mare albastru utilizând orice unelte de pescuit în perioada și în zonele menționate în alineatul (1).”

26.

Articolul 35 se elimină.

27.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 47

Procedura de adoptare a măsurilor tehnice în contextul planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare

Comisia este împuternicită, în scopul adoptării actelor menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pe durata valabilității acestora, să adopte dispoziții specifice privind pescuitul sau speciile care fac obiectul obligației de debarcare constând în măsuri tehnice, astfel cum sunt menționate la articolul 7 alineatul (2) din regulamentul menționat. Măsurile respective se stabilesc prin intermediul unui act delegat, adoptat în conformitate cu articolul 48a din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu scopul de a îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit, de a reduce sau, în măsura posibilului, de a elimina capturile nedorite și pot deroga, după caz, de la măsurile instituite prin prezentul regulament.”

28.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 48a

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 18a și 47 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iunie 2015.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolele 18a și 47 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 18a și 47 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

29.

În anexele XII și XIIa, termenul „Dimensiunea minimă” se înlocuiește cu termenul „Dimensiunea minimă de referință pentru conservare”.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2187/2005

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următoarea literă:

„(p)

«capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (14), trebuie debarcate și scăzute din cotele alocate fie din cauză că sunt inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare, fie din cauză că depășesc cantitățile permise de normele privind componența capturilor sau privind capturile accidentale.

(14)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

2.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Este interzis pescuitul oricăreia dintre speciile enumerate în anexele II și III utilizând traule, plase-pungă daneze și unelte similare, setci, plase de încurcare și setci cu sirec cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică decât valorile specificate pentru speciile-țintă enumerate în respectivele anexe.”

;

(b)

la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Primul paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.”

;

(c)

la alineatul (6) se adaugă următorul paragraf:

„Primul paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.”

3.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Atingerea procentajelor necesare ale capturilor

(1)   În cazul în care capturile de organisme marine care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare depășesc procentajele permise, menționate în anexele II și III, se aplică articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cotele alocate.

(2)   Capturile de organisme marine care aparțin unei specii care nu face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care depășesc procentajele permise specificate în anexele II și III la prezentul regulament nu se debarcă, ci se returnează imediat în mare.”

4.

La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Un organism marin este subdimensionat dacă dimensiunile sale sunt mai mici decât dimensiunea minimă de referință pentru conservare specificată în anexa IV pentru speciile și zona geografică relevante sau decât dimensiunea minimă de referință pentru conservare stabilită în altă parte în conformitate cu dreptul Uniunii. Dimensiunile minime de referință pentru conservare stabilite în anexa IV la prezentul regulament se aplică, cu excepția cazului când acestea au fost stabilite într-un act adoptat în conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.”

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 14a

Procedura de stabilire a dimensiunilor minime de referință pentru conservare în contextul planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare

Comisia este împuternicită, în scopul adoptării actelor menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pe durata valabilității acestora, să stabilească dimensiunile minime de referință pentru conservare pentru speciile care fac obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din regulamentul menționat. Astfel de dimensiuni se stabilesc prin intermediul unui act delegat, adoptat în conformitate cu articolul 28b din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu scopul de a asigura protecția puietului de organisme marine și pot deroga, după caz, de la dimensiunile minime de referință pentru conservare precizate în anexa IV la prezentul regulament.”

6.

La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În ceea ce privește capturile de organisme marine subdimensionate care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare, se aplică articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(1a)   În cazul în care au fost debarcate capturi menționate la alineatul (1), statele membre instituie măsuri pentru a facilita depozitarea sau pentru a găsi piețe de desfacere pentru acestea, precum sprijinirea investițiilor în construirea și adaptarea locurilor de debarcare și a adăposturilor sau sprijinirea investițiilor pentru a adăuga valoare produselor obținute din pescuit.

(1b)   Organismele marine subdimensionate care aparțin unei specii care nu face obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se păstrează la bord, nu se transbordează, debarcă, transportă, depozitează, vând, expun sau oferă spre vânzare, ci se returnează imediat în mare.”

7.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care somonul (Salmo salar) face obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat în ceea ce privește capturile de somon. În cazul în care păstrăvul de mare (Salmo trutta) face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat în ceea ce privește capturile de păstrăv de mare. Capturile neintenționate de somon (Salmo salar) sau de păstrăv de mare (Salmo trutta) se debarcă și, în cazul somonului, se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul de somon (Salmo salar) și de păstrăv de mare (Salmo trutta) utilizând orice unealtă de pescuit în zonele geografice și în cursul perioadelor menționate la primul paragraf de la prezentul alineat și în conformitate cu specificațiile de la alineatul (2).”

;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (1), este permis pescuitul somonului (Salmo salar) și al păstrăvului de mare (Salmo trutta) prin utilizarea vârșelor.”

8.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 28a

Procedura de adoptare a măsurilor tehnice în contextul planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare

Comisia este împuternicită, în scopul adoptării actelor menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pe durata valabilității acestora, să adopte dispoziții specifice privind pescuitul sau privind speciile care fac obiectul obligației de debarcare constând în măsuri tehnice, astfel cum sunt menționate la articolul 7 alineatul (2) din regulamentul menționat. Măsurile respective se stabilesc prin intermediul unui act delegat, adoptat în conformitate cu articolul 28b din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu scopul de a îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit, de a reduce sau, în măsura posibilului, de a elimina capturile nedorite și pot deroga, după caz, de la măsurile instituite de prezentul regulament.

Articolul 28b

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 14a și 28a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iunie 2015.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolele 14a și 28a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 14a și 28a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

9.

În anexa IV, termenul „dimensiuni minime de debarcare” se înlocuiește cu termenul „dimensiuni minime de referință pentru conservare” iar „dimensiunea minimă” se înlocuiește cu termenul „dimensiunea minimă de referință pentru conservare”.

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1967/2006

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (ii), în titlul articolului 6, la articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), în titlul articolului 18, la articolul 26 alineatul (1), articolul 27 alineatul (3) și în anexa I secțiunea B punctul 7, substantivul „Comunitate” sau adjectivul corespunzător se înlocuiește cu termenul „Uniune”, cu efectuarea tuturor modificărilor gramaticale necesare.

2.

La articolul 2 se adaugă următorul punct:

„18.

«capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (15), trebuie debarcate din cauză că sunt inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare.

(15)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 14a

Procedura de adoptare a măsurilor tehnice în contextul planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare

Comisia este împuternicită, în scopul adoptării actelor menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pe durata valabilității acestora, să adopte dispoziții specifice privind pescuitul sau speciile care fac obiectul obligației de debarcare constând în măsuri tehnice, astfel cum sunt menționate la articolul 7 alineatul (2) din regulamentul menționat. Măsurile respective se stabilesc prin intermediul unui act delegat, adoptat în conformitate cu articolul 29a din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu scopul de a îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit, de a reduce sau, în măsura posibilului, de a elimina capturile nedorite și pot deroga, după caz, de la măsurile instituite de prezentul regulament.”

4.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Un organism marin este subdimensionat dacă dimensiunile sale sunt mai mici decât dimensiunea minimă de referință pentru conservare specificată în anexa III pentru speciile și zona geografică relevante sau decât dimensiunea minimă de referință pentru conservare stabilită în altă parte în conformitate cu dreptul Uniunii. Dimensiunile minime de referință pentru conservare stabilite în anexa III la prezentul regulament se aplică, cu excepția cazului când acestea au fost stabilite într-un act adoptat în conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(1a)   În ceea ce privește capturile de organisme marine subdimensionate care aparțin unei specii care face obiectul obligației de debarcare, se aplică articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(1b)   În cazul în care capturile menționate la alineatul (1a) au fost debarcate, statele membre instituie măsuri pentru a facilita depozitarea sau pentru a găsi piețe de desfacere pentru acestea, precum sprijinirea investițiilor în construirea și adaptarea locurilor de debarcare și a adăposturilor sau sprijinirea investițiilor pentru a adăuga valoare produselor obținute din pescuit.

(1c)   Organismele marine subdimensionate care aparțin unei specii care nu face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se păstrează la bord, nu se transbordează, debarcă, transportă, depozitează, vând, expun sau oferă spre vânzare, ci se returnează imediat în mare.”

;

(b)

la alineatul (3), expresia „alineatul (1)” se înlocuiește cu expresia „alineatul (1a)”.

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 15a

Procedura de stabilire a dimensiunilor minime de referință pentru conservare în contextul planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare

Comisia este împuternicită, în scopul adoptării actelor menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pe durata valabilității acestora, să stabilească dimensiunile minime de referință pentru conservare pentru speciile care fac obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din regulamentul menționat. Aceste dimensiuni se stabilesc prin intermediul unui act delegat, adoptat în conformitate cu articolul 29a din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu scopul de a asigura protecția puietului de organisme marine și pot deroga, după caz, de la dimensiunile minime de referință pentru conservare precizate în anexa III la prezentul regulament.”

6.

La articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1), organismele marine subdimensionate pot fi pescuite, păstrate la bord, transbordate, debarcate, transferate, stocate, vândute, expuse sau oferite spre vânzare vii în scopul repopulării directe sau al transplantării, cu permisiunea și sub autoritatea statului membru unde au loc astfel de activități.”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 29a

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 14a și 15a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iunie 2015.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolele 14a și 15a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 14a și 15a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

8.

În anexa III, termenul „dimensiuni minime ale organismelor marine” se înlocuiește cu termenul „dimensiuni minime de referință pentru conservare” și termenul „dimensiune minimă” se înlocuiește cu termenul „dimensiune minimă de referință pentru conservare”.

Articolul 4

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1098/2007

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolele 2 și 10, la articolul 11 alineatul (1), la articolul 16 alineatul (2) și la articolul 17 alineatele (1), (2) și (5), substantivul „Comunitate” sau adjectivul corespunzător se înlocuiește cu termenul „Uniune”, cu efectuarea tuturor modificărilor gramaticale necesare.

2.

La articolul 3 se adaugă următoarea literă:

„(g)

«capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (16), trebuie debarcate și scăzute din cotele alocate fie din cauză că sunt inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare, fie din cauză că depășesc cantitățile permise de normele privind componența capturilor sau privind capturile accidentale.

(16)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

3.

Titlul capitolului IV se înlocuiește cu următorul text:

„PERIOADE DE PESCUIT”

.

4.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Perioade în care nu este permis pescuitul cu anumite categorii de unelte”

;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care codul face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat. Capturile neintenționate de cod se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul codului prin utilizarea paragatelor flotante pentru specia în cauză în zonele și în cursul perioadelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.”

;

(c)

alineatele (3), (4) și (5) se elimină;

(d)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Prin derogare de la alineatul (1), navele de pescuit cu lungimea totală mai mică de 12 metri pot pescui până la cinci zile pe lună, împărțite în perioade de cel puțin două zile consecutive, în perioadele închise prevăzute la alineatul (1). În cursul zilelor respective, navele de pescuit își pot lansa năvoadele și pot debarca pește numai de luni, ora 06.00, până vineri, ora 18.00, în aceeași săptămână.

Articolul 16 se aplică navelor de pescuit prevăzute la primul paragraf de la prezentul alineat care nu dețin un permis pentru pescuitul codului.”

;

(e)

alineatul (7) se elimină.

5.

La articolul 9 alineatul (3) se adaugă următoarele paragrafe:

„În cazul în care codul face obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, nu se aplică primul paragraf de la prezentul alineat. Capturile neintenționate de cod se debarcă și se scad din cotele alocate.

Este interzis pescuitul codului prin utilizarea tipurilor de unelte menționate la alineatul (2) pentru specia în cauză în zonele și în cursul perioadelor menționate la alineatul (1).”

Articolul 5

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 254/2002

Regulamentul (CE) nr. 254/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 1a

«Capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17), trebuie debarcate și scăzute din cotele alocate fie din cauză că sunt inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare, fie din cauză că depășesc cantitățile permise de normele privind componența capturilor sau privind capturile accidentale.

(17)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

2.

La articolul 3 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, atunci când se utilizează uneltele prevăzute la primul paragraf, toate capturile neintenționate de specii care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se debarcă și se scad din cotele alocate.”

3.

La articolul 4 se adaugă următorul paragraf:

„Primul paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de organisme marine care fac obiectul obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cote.”

Articolul 6

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2347/2002

Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolele 1 și 5, substantivul „Comunitate” sau adjectivul corespunzător se înlocuiește cu termenul „Uniune”, cu efectuarea tuturor modificărilor gramaticale necesare.

2.

La articolul 2 se adaugă următoarea literă:

„(f)

«capturi neintenționate» înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (18), trebuie debarcate și scăzute din cotele alocate fie din cauză că sunt inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare, fie din cauză că depășesc cantitățile permise de normele privind componența capturilor sau privind capturile accidentale.

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

3.

La articolul 3 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Este interzis navelor de pescuit care nu dețin un permis de pescuit de adâncime să pescuiască specii de adâncime cu depășirea limitei de 100 kg pentru fiecare ieșire în larg. Capturile de specii de adâncime care depășesc 100 kg realizate de astfel de nave nu se păstrează la bord, nu se transbordează sau debarcă.

Al doilea paragraf nu se aplică pentru capturile neintenționate de specii de adâncime care fac obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectivele capturi neintenționate se debarcă și se scad din cote.”

Articolul 7

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1224/2009

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, articolul 2 alineatul (1), articolul 3, articolul 4 punctele 2, 7, 9, 10, 18 și 24, articolul 5 alineatele (2), (6) și (7), articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1), articolul 9 alineatele (4)-(7), articolul 10 alineatul (2), articolul 12, articolul 14 alineatul (1) și alineatele (4)-(8), articolul 15 alineatele (1)-(5), articolul 17 alineatele (1) și (2), articolul 18 alineatul (1), articolul 20 alineatele (1) și (3), articolul 21 alineatul (1), articolul 22 alineatele (1)-(3) și alineatul (5), articolul 23 alineatele (1) și (3), articolul 24 alineatele (1)-(5), articolul 28 alineatul (1), articolul 33 alineatele (2), (5) și (8), articolul 36 alineatul (2), articolul 37 alineatul (1), articolul 40 alineatul (1), articolul 43 alineatul (2), articolul 44 alineatele (1)-(3), articolul 48 alineatele (1), (2) și (5), articolul 49 alineatul (1), articolul 50 alineatele (1) și (5), articolul 55 alineatul (1), articolul 56 alineatul (2), articolul 58 alineatele (2) și (7), articolul 62 alineatul (5), articolul 65 alineatul (1), articolul 68 alineatul (1), articolul 71 alineatul (1), articolul 73 alineatele (1) și (7), articolul 74 alineatul (2), articolele 77 și 79, articolul 80 alineatele (1)-(4), articolul 81 alineatul (1), articolul 83 alineatele (1) și (2), articolul 87, articolul 108 alineatul (2) litera (c), articolul 112 alineatele (1) și (2) și articolul 113 alineatele (2), (4) și (5), substantivul „Comunitate” sau adjectivul corespunzător se înlocuiește cu termenul „Uniune”, cu efectuarea tuturor modificărilor gramaticale necesare.

2.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din planurile multianuale, comandantul fiecărei nave de pescuit din Uniune cu o lungime totală de cel puțin 10 metri ține un jurnal de pescuit privind operațiunile, indicând în mod specific, pentru fiecare ieșire la pescuit, toate cantitățile din fiecare specie capturate și reținute la bord care depășesc 50 kg exprimate în echivalent greutate în viu. Pragul de 50 kg se aplică imediat ce capturile dintr-o specie depășesc 50 kg.”

;

(b)

la alineatul (2), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

cantitățile estimate din fiecare specie în kilograme exprimate în echivalent greutate în viu sau, după caz, numărul de indivizi, inclusiv cantitățile sau indivizii inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, sub forma unei înregistrări separate;”

;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comandanții navelor de pescuit din Uniune înregistrează în jurnalul de pescuit toate estimările de capturi aruncate înapoi în mare care depășesc 50 kg exprimate în echivalent greutate în viu pentru orice specie care nu face obiectul obligației de debarcare.

Comandanții navelor de pescuit din Uniune înregistrează, de asemenea, în jurnalul de pescuit toate estimările de capturi aruncate înapoi în mare pentru orice specie care nu face obiectul obligației de debarcare în conformitate cu articolul 15 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (19).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

3.

La articolul 17 alineatul (1), literele (e) și (f) se înlocuiesc cu următorul text:

„(e)

cantitățile din fiecare specie înregistrate în jurnalul de pescuit, inclusiv cele inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, sub forma unei înregistrări separate;

(f)

cantitățile din fiecare specie care urmează să fie debarcate sau transbordate, inclusiv cele inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, sub forma unei înregistrări separate.”

4.

La articolul 21 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

cantitățile estimate din fiecare specie în kilograme exprimate în echivalent greutate de produs, defalcate în funcție de tipul de prezentare a produsului sau, după caz, în funcție de numărul de indivizi, inclusiv cantitățile sau indivizii inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, sub forma unei înregistrări separate;”

.

5.

La articolul 23 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

cantitățile din fiecare specie în kilograme exprimate în echivalent greutate de produs, defalcate în funcție de tipul de prezentare a produsului sau, după caz, în funcție de numărul de indivizi, inclusiv cantitățile sau indivizii inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, sub forma unei înregistrări separate;”

.

6.

Articolul 33 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

pentru cantitățile din fiecare stoc sau grup de stocuri care fac obiectul dispozițiilor privind capturile totale admisibile (TAC) sau privind cotele debarcate în cursul lunii precedente, inclusiv cele inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, sub forma unei înregistrări separate; și”

;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Capturile efectuate în cadrul cercetării științifice și apoi comercializate sau vândute, inclusiv, dacă este cazul, cele inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile se scad din cota aplicabilă statului membru de pavilion în măsura în care acestea depășesc 2 % din cotele vizate. Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (20) nu se aplică ieșirilor în larg pentru cercetare științifică pe parcursul cărora sunt efectuate astfel de capturi.

(20)  Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (JO L 60, 5.3.2008, p. 1).”"

7.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 49a

Stocarea separată a capturilor inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare

(1)   Toate capturile inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare care sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit din Uniune se plasează în cutii, compartimente sau recipiente, astfel încât să poată fi identificate separat față de alte cutii, compartimente sau recipiente. Capturile respective nu se amestecă cu alte produse pescărești.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică:

(a)

în cazul în care capturile conțin în proporție de peste 80 % una sau mai multe specii pelagice sau utilizate pentru scopuri industriale, de mici dimensiuni, astfel cum sunt enumerate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

navelor de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri, în cazul în care capturile inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare au fost sortate, estimate și înregistrate în conformitate cu articolul 14 din prezentul regulament.

(3)   Pentru cazurile menționate la alineatul (2), statele membre monitorizează componența capturii prin eșantionare.

Articolul 49b

Regula de minimis

Statele membre se asigură că acele capturi care intră sub incidența exceptării de minimis menționate la articolul 15 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc procentajul exceptării stabilit în măsura relevantă a Uniunii.

Articolul 49c

Debarcarea capturilor inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare

În cazurile în care sunt debarcate capturi inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare, capturile respective se stochează separat și se tratează într-un mod prin care să poată fi deosebite de produsele pescărești destinate consumului uman direct. Statele membre controlează respectarea acestei obligații, în conformitate cu articolul 5.”

8.

Articolul 56 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fiecare stat membru este responsabil pentru controlul pe teritoriul său al aplicării normelor politicii comune în domeniul pescuitului în toate etapele comercializării produselor pescărești și de acvacultură, de la prima vânzare până la vânzarea cu amănuntul, incluzând transportul. Statele membre se asigură în special că utilizarea produselor pescărești inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile care fac obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 este limitată la alte scopuri decât consumul uman direct.”

;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   Cantitățile de produse pescărești din mai multe specii, alcătuite din indivizi inferiori dimensiunii minime de referință pentru conservare provenind din aceeași zonă geografică relevantă și de pe aceeași navă de pescuit sau de pe același grup de nave de pescuit, pot fi plasate în loturi înainte de prima vânzare.”

9.

La articolul 58 alineatul (5) se introduce următoarea literă:

„(ea)

în cazurile în care peștii cu dimensiuni inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile sunt prezenți în cantitățile menționate la litera (e), informații distincte cu privire la cantitățile din fiecare specie, exprimate în greutatea netă în kilograme sau în numărul de indivizi;”

.

10.

La articolul 64 alineatul (1), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

acolo unde este cazul, destinația produselor retrase de pe piață în vederea stocării produselor pescărești în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

(ha)

acolo unde este cazul, cantitățile exprimate în greutatea netă în kilograme sau în numărul de indivizi, inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile, precum și destinația;”

.

11.

La articolul 66 alineatul (3) se adaugă următoarea literă:

„(h)

acolo unde este cazul, cantitățile exprimate în greutatea netă în kilograme sau în numărul de indivizi, inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile;”

.

12.

La articolul 68 alineatul (5) se adaugă următoarea literă:

„(g)

acolo unde este cazul, cantitățile exprimate în greutatea netă în kilograme sau în numărul de indivizi, inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare aplicabile;”

.

13.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 73a

Observatorii de control pentru monitorizarea obligației de debarcare

Fără a se aduce atingere articolului 73 alineatul (1) din prezentul regulament, statele membre pot trimite observatori de control la bordul navelor de pescuit care arborează pavilionul lor, în vederea monitorizării activităților de pescuit care fac obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Articolul 73 alineatele (2)-(9) din prezentul regulament se aplică în cazul observatorilor de control respectivi.”

14.

La articolul 90 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nerespectarea obligației de a aduce și a păstra la bordul navei de pescuit, precum și de a debarca orice captură din specii care fac obiectul obligației de debarcare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu excepția cazului în care aducerea și păstrarea la bord și debarcarea unor astfel de capturi ar intra în contradicție cu obligațiile prevăzute de normele politicii comune în domeniul pescuitului pentru activități de pescuit sau zone de pescuit în care se aplică aceste norme sau ar face obiectul excepțiilor prevăzute de aceste norme.”

15.

La articolul 92, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre aplică un sistem de puncte pentru încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 și pentru nerespectarea obligației de debarcare menționată la articolul 90 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, pe baza căruia titularului unei licențe de pescuit i se atribuie numărul corespunzător de puncte ca urmare a încălcării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.”

16.

Articolul 105 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), tabelul se înlocuiește cu următorul text:

„Gradul de depășire a cotei raportat la debarcările permise

Factorul de multiplicare

Până la 10 %

Depășire * 1,0

Peste 10 %, până la 20 %

Depășire * 1,2

Peste 20 %, până la 40 %

Depășire * 1,4

Peste 40 %, până la 50 %

Depășire * 1,8

Orice depășire suplimentară mai mare de 50 %

Depășire * 2,0”

;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pe lângă factorii de multiplicare menționați la alineatul (2) și cu condiția ca depășirea să fie mai mare de 10 % din debarcările permise, se aplică un factor de multiplicare de 1,5 dacă:

(a)

un stat membru și-a depășit în mod repetat cota, alocația sau partea dintr-un stoc sau grup de stocuri în ultimii doi ani, iar astfel de depășiri au făcut obiectul deducerilor, astfel cum se menționează la alineatul (2);

(b)

consultanța științifică, tehnică și economică disponibilă și, în special, rapoartele elaborate de CSTEP au stabilit că depășirea constituie o amenințare gravă la adresa conservării stocurilor în cauză; sau

(c)

stocul face obiectul unui plan multianual.”

;

(c)

alineatul (3a) se elimină.

17.

La articolul 106 alineatul (2), tabelul se înlocuiește cu următorul text:

„Gradul de depășire a cotei raportat la efortul de pescuit disponibil

Factorul de multiplicare

Până la 10 %

Depășire * 1,0

Peste 10 %, până la 20 %

Depășire * 1,2

Peste 20 %, până la 40 %

Depășire * 1,4

Peste 40 %, până la 50 %

Depășire * 1,8

Orice depășire suplimentară mai mare de 50 %

Depășire * 2,0”

.

Articolul 8

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1379/2013

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 28 se adaugă următorul alineat:

„(8)   În conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (b), organizațiile de producători se asigură, prin intermediul planurilor de producție și de comercializare pe care le prezintă în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, că debarcarea capturilor de organisme marine inferioare dimensiunii minime de referință pentru conservare nu conduce la dezvoltarea unor activități care să vizeze în mod specific capturarea organismelor marine respective.

La efectuarea controalelor prevăzute la alineatul (7) de la prezentul articol, statele membre se asigură că organizațiile de producători îndeplinesc obligația prevăzută la primul paragraf de la prezentul alineat.”

2.

Articolul 47 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 47

Norme de stabilire a standardelor comune de comercializare

(1)   Fără a se aduce atingere alineatului (2), normele de stabilire a standardelor comune de comercializare, în special cele din Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului (21), Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului (22) și Regulamentul (CE) nr. 2406/96 al Consiliului (23), precum și alte norme adoptate în scopul aplicării de standarde comune de comercializare, precum cele din Regulamentul (CEE) nr. 3703/85 al Comisiei (24), se aplică în continuare.

(2)   În cazul în care sunt stabilite dimensiuni minime de referință pentru conservare, acestea constituie dimensiunile minime de comercializare.

(21)  Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului din 21 iunie 1989 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardine (JO L 212, 22.7.1989, p. 79)."

(22)  Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului din 9 iunie 1992 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă (JO L 163, 17.6.1992, p. 1)."

(23)  Regulamentul (CE) nr. 2406/96 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piață pentru anumite produse pescărești (JO L 334, 23.12.1996, p. 1)."

(24)  Regulamentul (CEE) nr. 3703/85 al Comisiei din 23 decembrie 1985 de stabilire a modalității de aplicare a normelor comune de comercializare pentru anumiți pești proaspeți sau refrigerați (JO L 351, 28.12.1985, p. 63).”"

Articolul 9

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1380/2013

Articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), se adaugă următoarea literă:

„(d)

peștilor care au fost afectați de prădători.”

;

(b)

la alineatul (5), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

dispoziții specifice privind pescuitul sau privind speciile care fac obiectul obligației de debarcare menționate la alineatul (1), cum ar fi măsurile tehnice menționate la articolul 7 alineatul (2), care vizează îmbunătățirea selectivității uneltelor sau reducerea sau, în măsura posibilului, eliminarea capturilor nedorite;”

;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(14)   Până la 31 mai 2016 și, ulterior, până la data de 31 mai a fiecărui an, până în 2020 inclusiv, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind punerea în aplicare a obligației de debarcare, pe baza informațiilor transmise de statele membre, de consiliile consultative și de alte surse relevante ale Comisiei.

Rapoartele anuale cuprind:

măsurile luate de statele membre și de organizațiile de producători pentru a se conforma obligației de debarcare;

măsurile luate de statele membre în ceea ce privește controlul respectării obligației de debarcare;

informații privind impactul socioeconomic al obligației de debarcare;

informații privind efectul obligației de debarcare asupra siguranței la bordul navelor de pescuit;

informații privind utilizarea și piețele de desfacere ale capturilor de pește sub dimensiunile minime de referință pentru conservare corespunzătoare unei specii care face obiectul obligației de debarcare;

informații privind infrastructurile portuare și echiparea navelor din perspectiva obligației de debarcare;

pentru fiecare activitate de pescuit vizată, informații privind dificultățile întâmpinate în cadrul punerii în aplicare a obligației de debarcare și recomandări pentru abordarea acestora.”

Articolul 10

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1434/98 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în cea de a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7 punctele 14 și 15 se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 20 mai 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 311, 12.9.2014, p. 68.

(2)  Poziția Parlamentului European din 28 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 mai 2015.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 349, 31.12.2005, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/97 (JO L 248, 22.9.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 254/2002 al Consiliului din 12 februarie 2002 de stabilire a măsurilor care urmează a fi aplicate în 2002 pentru refacerea rezervelor de cod din Marea Irlandei (diviziunea ICES VIIa) (JO L 41, 13.2.2002, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime (JO L 351, 28.12.2002, p. 6).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 1434/98 al Consiliului din 29 iunie 1998 de specificare a condițiilor în care heringul poate fi descărcat la țărm în scopuri industriale, altele decât consumul uman direct (JO L 191, 7.7.1998, p. 10).


Top