EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Uredba (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/1


UREDBA (EU) 2015/812 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. maja 2015

o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Eden od ciljev Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je postopna odprava zavržkov z uvedbo obveznosti iztovarjanja za ulov vrst, za katere veljajo omejitve ulova, in vrst, za katere veljajo najmanjše velikosti v Sredozemlju. Določene določbe obstoječih predpisov, s katerimi so vzpostavljeni tehnični in nadzorni ukrepi, so v nasprotju z obveznostjo iztovarjanja in obvezujejo ribiče k zavržkom rib. Da bi se odpravile neskladnosti med temi predpisi in obveznostjo iztovarjanja ter da bi bila obveznost iztovarjanja operativna, bi bilo te določbe treba spremeniti ali razveljaviti.

(2)

Zlasti za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 (4) z zahtevo, da se iztovori in odšteje od kvot celotni naključni ulov morskih organizmov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja in katerih ulov presega omejitve sestave ulova; z nadomestitvijo najmanjših dovoljenih velikosti za morske organizme, za katere velja obveznost iztovarjanja, z najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja; z zahtevo, da se iztovori in odšteje od kvot celotni nenamerni ulov morskih organizmov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja in katerih ulov presega količine iz omejitev prilova na določenih območjih, v določenih obdobjih in za določene vrste orodij, ter s pojasnitvijo, da se prepoved višanja vrednosti ulova ne uporablja, kadar so uvedene izjeme v okviru obveznosti iztovarjanja.

(3)

Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba spremeniti tudi določbe glede zaprtja območja za zaščito nedorasle vahnje v razdelku ICES VIb.

(4)

Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 2187/2005 (5) z zahtevo, da se iztovori in odšteje od kvot celotni nenamerni ulov morskih organizmov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja v Baltskem morju in katerih ulov presega omejitve o sestavi ulova; z nadomestitvijo najmanjših dovoljenih velikosti za morske organizme vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, z najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, ter s prepovedjo ribolova lososa in morske postrvi v določenih obdobjih in na določenih območjih, razen z uporabo mrežnih pasti.

(5)

Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006 (6) z nadomestitvijo najmanjših velikosti za morske organizme vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, z najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja, ne da bi pri tem oslabili pojem in izvajanje obstoječih najmanjših velikosti ulova.

(6)

Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 1098/2007 (7) z zahtevo, da se pri ribolovu z visečimi parangali, zabodnimi mrežami, zapletnimi mrežami in trislojnimi mrežami na določenih območjih in v določenih obdobjih iztovori in odšteje od kvot celotni nenamerni ulov trske.

(7)

V skladu z znanstvenim mnenjem Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF), iz katerega izhaja, da pravilo o omejitvi napora v obstoječem načrtu upravljanja za trsko v Baltskem morju ni potrebno za izpolnitev ciljev reformirane skupne ribiške politike v zvezi s staleži, za katere velja obveznost iztovarjanja, bi bilo treba odpraviti omejitve ribolovnega napora za staleže trske v Baltskem morju.

(8)

Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 254/2002 (8) z zahtevo, da se pri ribolovu kraljevske pokrovače z vlečnimi mrežami iztovori in odšteje od kvot celotni nenamerni ulov morskih organizmov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja in katerih ulov presega omejitve prilova.

(9)

Za zagotovitev izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 2347/2002 (9) z zahtevo, da se iztovori in odšteje od kvot nenamerni ulov globokomorskih vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja.

(10)

Za zagotovitev spremljanja in izvajanja obveznosti iztovarjanja bi bilo treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 (10) z zahtevo, da se ločeno beležijo podatki o ulovu pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, z zahtevo, da se ulov skladišči ločeno in da se vključijo določbe o trženju ulova pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja ter o razporejanju nadzornih opazovalcev.

(11)

Zavržki so znaten odpadek in negativno vplivajo na trajnostno izkoriščanje morskih organizmov in morskih ekosistemov, za uspeh obveznosti iztovarjanja pa je ključno njeno upoštevanje s strani gospodarskih subjektov; kršitve obveznosti iztovarjanja bi bilo treba opredeliti za hude kršitve v okviru Uredbe (ES) št. 1224/2009. Obveznost iztovarjanja pomeni ključno spremembo za gospodarske subjekte. Zato je ustrezno, da se za dve leti odloži uporaba pravil o hudih kršitvah za tako vrsto kršitev.

(12)

Zaradi uvedbe obveznosti iztovarjanja v povezavi z določenimi novimi prožnimi pravili glede kvot v posameznih letih bi bilo treba prilagoditi pravila o odbitkih kvot in ribolovnega napora.

(13)

Preprečiti bi bilo treba razvoj vzporednih dejavnosti, posebej namenjenih ulovu morskih organizmov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja za namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe, Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (11) pa bi bilo treba spremeniti, da bi upoštevala to načelo.

(14)

Z Uredbo (EU) št. 1380/2013 je bil vzpostavljen koncept najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja z namenom varovanja nedoraslih morskih organizmov. Kar zadeva vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja, ribe pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja ne smejo biti namenjene za neposredno človeško uporabo. Uredba (EU) št. 1379/2013 predvideva sprejetje skupnih tržnih standardov, vključno z najmanjšimi velikostmi za trženje. Takšne najmanjše velikosti za trženje bi morale ustrezati najmanjšim referenčnim velikostim ohranjanja za zadevne vrste, da ne bi ogrozili namena najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja. Zato je treba najmanjše velikosti za trženje uskladiti z najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja.

(15)

Uredba (EU) št. 1380/2013 bi morala izrecno dovoliti, da bi se v načrte zavržkov lahko vključili tehnični ukrepi, ki so strogo povezani z izvajanjem obveznosti iztovarjanja in katerih namen je povečati selektivnost in čim bolj zmanjšati naključni ulov.

(16)

Ribe, ki so jih poškodovali plenilci, kot so morski sesalci, ki se prehranjujejo z ribami, ribe roparice ali ptice, lahko zaradi patogenov in bakterij, ki jih lahko prenašajo taki plenilci, pomenijo nevarnost za ljudi, domače živali in druge ribe. Obveznost iztovarjanja se zato ne bi smela uporabljati za ulov takih poškodovanih rib, tak ulov pa bi bilo treba takoj odvreči v morje.

(17)

Uredbe Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredbi (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(18)

Ker pravila o sestavi ulova in z njimi povezane omejitve o uporabi sleda iz Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (12) na podlagi obveznosti iztovarjanja niso več relevantna, saj je treba iztovoriti in odšteti od kvot ves sled, za katerega velja obveznost iztovarjanja, in kakršni koli sled pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja je treba uporabiti za namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe, bi bilo treba navedeno uredbo razveljaviti.

(19)

Besedo „Skupnost“ iz normativnega dela uredb (ES) št. 850/98, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba spremeniti zaradi upoštevanja začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 850/98

Uredba (ES) št. 850/98 se spremeni:

(1)

v točki (c) člena 4(2), točki (b) člena 46(1) in opombi (5) Priloge I se samostalnik „Skupnost“ ali ustrezen pridevnik nadomesti z „Unija“ in izvedejo se vse potrebne slovnične prilagoditve.

(2)

člen 1a se črta.

(3)

v členu 3 se doda naslednja točka:

„(i)

nenamerni ulov pomeni naključni ulov morskih organizmov, ki jih je treba na podlagi člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (13) iztovoriti in odšteti od kvot, bodisi ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo dovoljene količine iz pravil o sestavi ulova in o prilovu.

(13)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“"

;

(4)

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Prepovedan je ribolov vseh vrst, navedenih v prilogah I do V, z uporabo mrežnega očesa velikosti, ki je manjša od razpona za te ciljne vrste iz navedenih prilog.“

;

(b)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

„Točki (a) in (b) prvega pododstavka se ne uporabljata za nenamerni ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

;

(5)

v členu 7(5) se dodata naslednja pododstavka:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za nenamerni ulov rakov iz rodu Pandalus, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.

Prepovedan je ribolov rakov iz rodu Pandalus z uporabo mrež z velikostjo mrežnega očesa v razponu od 32 do 54 milimetrov brez opreme, opredeljene v prvem pododstavku.“

;

(6)

v členu 10 se doda naslednji odstavek:

„Točka (b) prvega odstavka se ne uporablja za nenamerni ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

;

(7)

v členu 11(1) se doda naslednji pododstavek:

„Točka (a) prvega pododstavka se ne uporablja za nenamerni ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

;

(8)

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

1.   Kadar ulov morskih organizmov vrste, za katero velja obveznost iztovarjanja, presega dovoljene odstotke ali količine, opredeljene v členih 20(2), 21(2), 22(2)(b), 27(2), 29(4)(b), 29b(2), 29b(4), 29d(5)(d), 29d(6)(d), 29d(7)(c), 29f(1), 34b(2)(c) in 34b(10) te uredbe in prilogah I do VII, X in XI k tej uredbi, se uporablja člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.

2.   Ulov morskih organizmov vrste, za katero ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki presega dovoljene odstotke, opredeljene v členih 20(2), 21(2), 22(2)(b), 27(2), 29(4)(b), 29b(2), 29b(4), 29d(5)(d), 29d(6)(d), 29d(7)(c), 29f(1), 34b(2)(c) in 34b(10) te uredbe in prilogah I do VII, X in XI k tej uredbi, se ne iztovori, temveč se nemudoma vrne v morje.“

;

(9)

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Morski organizem je podmerni, če so njegove mere pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja iz prilog XII in XIIa za ustrezne vrste in ustrezno zemljepisno območje ali od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, drugače določene v skladu s pravom Unije. Razen kadar so bile najmanjše referenčne velikosti ohranjanja določene v aktu, sprejetem v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, se uporabljajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, določene v prilogah XII in XIIa k tej uredbi.“

;

(10)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 18a

Postopek za določitev najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja v okviru načrtov zavržkov

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za namen sprejetja aktov iz člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in za obdobje njihovega trajanja določi najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 navedene uredbe. Takšne velikosti se določijo z delegiranimi akti, ki se sprejmejo v skladu s členom 48a te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 z namenom varovanja nedoraslih morskih organizmov, in lahko po potrebi odstopajo od najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja, določenih v prilogah XII in XIIa k tej uredbi.“

;

(11)

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

1.   Za ulov podmernih morskih organizmov vrste, za katero velja obveznost iztovarjanja, se uporablja člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

2.   Kadar se ulov iz odstavka 1 iztovori, imajo države članice vzpostavljene ukrepe, s katerimi olajšajo njegovo skladiščenje ali iskanje trga zanj, kot je podpora naložbam za izgradnjo in prilagoditev mest iztovarjanja in zavetij ali podpora naložbam, s katerimi se ustvari dodana vrednost ribiških proizvodov.

3.   Podmerni morski organizmi vrste, za katero ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se ne obdržijo na krovu, pretovorijo, iztovorijo, prevažajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo, temveč se takoj vrnejo v morje.

4.   Odstavka 1 in 3 se ne uporabljata za sardele, sardone, slede, šure in skuše v mejah 10 % žive teže celotnega ulova vsake od teh vrst, obdržanega na krovu.

Odstotek podmernih sardel, sardonov, sledov, šurov ali skuš se izračuna kot delež žive teže vseh morskih organizmov na krovu po sortiranju ali ob iztovoru.

Odstotek se lahko izračuna na podlagi enega ali več reprezentativnih vzorcev. Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči.

5.   Odstavek 3 se ne uporablja za podmerne sardele, sardone, šure in skuše, ki so bili ujeti za živo vabo in se lahko obdržijo na krovu, pod pogojem, da se ohranijo živi.“

;

(12)

v členu 19a se doda naslednji odstavek:

„3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za ulov ali vrste, ki so izvzeti iz uporabe obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013.“

;

(13)

v členu 20 se doda naslednji odstavek:

„4.   Kadar za sleda velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se ne uporablja odstavek 1 tega člena.

Na zemljepisnih območjih in v obdobjih iz odstavka 1 je prepovedan ribolov sleda z uporabo:

(a)

vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 55 mm;

(b)

zapornih plavaric;

(c)

zabodnih mrež, zapletnih mrež, trislojnih mrež z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 55 mm, ali

(d)

visečih mrež z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 55 mm, razen kadar je to v skladu z odstavkom 3.“

;

(14)

v členu 20a se dodata naslednja odstavka:

„Kadar za sleda velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se prvi odstavek tega člena ne uporablja. Nenamerni ulov sleda se iztovori in odšteje od kvot.

Na zemljepisnem območju in v obdobjih iz prvega odstavka je prepovedan ribolov sleda z uporabo:

(a)

vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 55 mm;

(b)

zapornih plavaric, ali

(c)

zabodnih mrež, zapletnih mrež, trislojnih mrež in visečih mrež z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 55 mm.“

;

(15)

v členu 21 se doda naslednji odstavek:

„3.   Kadar za papalino velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se ne uporablja odstavek 1 tega člena.

Na zemljepisnih območjih in v obdobjih iz odstavka 1 je prepovedan ribolov papaline z uporabo:

(a)

vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm;

(b)

zapornih plavaric, ali

(c)

zabodnih mrež, zapletnih mrež, trislojnih mrež in visečih mrež z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 30 mm.“

;

(16)

v členu 22(1) se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za skušo velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se prvi pododstavek tega odstavka ne uporablja.

Na zemljepisnem območju iz prvega pododstavka je prepovedan ribolov, če je več kot 15 % ulova skuše ulovljenega z uporabo:

(a)

vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 70 mm, ali

(b)

zapornih plavaric.“

;

(17)

v členu 23(1) se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za sardona velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se prvi pododstavek tega odstavka ne uporablja. Nenamerni ulov sardona se iztovori in odšteje od kvot.

Na zemljepisnem območju iz prvega pododstavka je prepovedan ribolov sardona z uporabo pelagičnih vlečnih mrež.“

;

(18)

v členu 27 se doda naslednji odstavek:

„3.   Kadar za norveškega moliča velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se odstavek 1 tega člena ne uporablja.

Na zemljepisnem območju iz odstavka 1 je prepovedan ribolov norveškega moliča z uporabo vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm.“

;

(19)

v točki (b) člena 29(4) se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za peščenko in papalino in morsko ploščo in/ali morski list velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se odstavki (i), (ii) in (iii) te točke ne uporabljajo.

Prepovedan je ribolov peščenke in/ali papaline in morske plošče in/ali morskega lista s plovili, ki uporabljajo ribolovna orodja, ki niso določena v tej točki.“

;

(20)

v členu 29a(1) se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za peščenko velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se prvi pododstavek tega odstavka ne uporablja. Nenamerni ulov peščenke se iztovori in odšteje od kvot.

Na zemljepisnem območju iz prvega pododstavka je prepovedan ribolov peščenke z uporabo vlečnega orodja z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm.“

;

(21)

člen 29b se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za škampa velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se prvi pododstavek tega odstavka ne uporablja.

Na zemljepisnih območjih iz odstavka 1 je prepovedan ribolov škampa z uporabo ribolovnega orodja.“

;

(b)

v odstavku 4 se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za škampa velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se ne uporablja prvi pododstavek tega odstavka.

Na zemljepisnih območjih in zunaj obdobij iz odstavka 1 je prepovedan ribolov škampa.“

;

(22)

člen 29c se nadomesti z naslednjim:

„Člen 29c

Predel Rockall za vahnjo v podobmočju ICES VI

Prepovedane so vse oblike ribolova, razen ribolova s parangalom, v območjih, omejenih z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje koordinate, pri čemer se za njihovo določitev uporablja sistem WGS84:

57°00′ S, 15°00′ Z

57°00′ S, 14°00′ Z

56°30′ S, 14°00′ Z

56°30′ S, 15°00′ Z

57°00′ S, 15°00′ Z.“

;

(23)

člen 29d se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar se vrste iz točke (b) prvega pododstavka in druge vrste, za katere veljajo omejitve ulova, ulovijo z ribolovnim orodjem iz točke (a) prvega pododstavka in za te vrste velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se točka (b) prvega pododstavka ne uporablja. Nenamerni ulov teh vrst se iztovori in odšteje od kvot.

Prepovedan je ribolov vrst, ki niso navedene v točki (b) prvega pododstavka.“

;

(b)

v odstavku 4 se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar se vrste iz točke (b) prvega pododstavka in druge vrste, za katere veljajo omejitve ulova, ulovijo z ribolovnim orodjem iz točke (a) prvega pododstavka in za te vrste velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se točka (b) prvega pododstavka ne uporablja. Nenamerni ulov teh vrst se iztovori in odšteje od kvot.

Prepovedan je ribolov vrst, ki niso navedene v točki (b) prvega pododstavka.“

;

(24)

v členu 29e(2) se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar se vrste iz točke (b) prvega pododstavka in druge vrste, za katere veljajo omejitve ulova, ulovijo z ribolovnim orodjem iz točke (a) prvega pododstavka in za te vrste velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se točka (b) prvega pododstavka ne uporablja. Nenamerni ulov teh vrst se iztovori in odšteje od kvot.

Prepovedan je ribolov vrst, ki niso navedene v točki (b) prvega pododstavka.“

;

(25)

v člen 29f se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   Kadar za modrega lenga velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se odstavek 1 tega člena ne uporablja.

V obdobju in na območjih iz odstavka 1 je prepovedan ribolov modrega lenga z uporabo katerega koli ribolovnega orodja.“

;

(26)

člen 35 se črta;

(27)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 47

Postopek za sprejetje tehničnih ukrepov v okviru načrtov zavržkov

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za namen sprejetja aktov iz člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in za obdobje njihovega trajanja sprejme specifične določbe glede ribolova ali vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, ki zajemajo tehnične ukrepe iz člena 7(2) navedene uredbe. Taki ukrepi se sprejmejo z delegiranimi akti, ki se sprejmejo v skladu s členom 48a te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, z namenom povečati selektivnost orodja ali zmanjšati ali čim bolj odpraviti naključni ulov, in lahko po potrebi odstopajo od ukrepov, določenih v tej uredbi.“

;

(28)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 48a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 18a in 47 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. junija 2015.

3.   Prenos pooblastila iz členov 18a in 47 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 18a in 47, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

;

(29)

v prilogah XII in XIIa se izraz „Najmanjša(-e) velikost(-i)“ nadomesti z izrazom „Najmanjša(-e) referenčna(-e) velikost(-i) ohranjanja“.

Člen 2

Spremembe Uredbe (ES) št. 2187/2005

Uredba (ES) št. 2187/2005 se spremeni:

(1)

v členu 2 se doda naslednja točka:

„(p)

‚nenamerni ulov‘ pomeni naključni ulov morskih organizmov, ki jih je treba na podlagi člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (14) iztovoriti in odšteti od kvot bodisi ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo dovoljene količine iz pravil o sestavi ulova in o prilovu.

(14)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“"

;

(2)

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Prepovedan je ribolov vseh vrst, navedenih v prilogah II in III, z uporabo vlečnih mrež, danskih potegalk in podobnega orodja, zabodnih mrež, zapletnih mrež in trislojnih mrež z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od razpona za ciljne vrste iz navedenih prilog.“

;

(b)

v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za nenamerni ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

;

(c)

v odstavku 6 se doda naslednji pododstavek:

„Prvi pododstavek se ne uporablja za nenamerni ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

;

(3)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Doseganje zahtevanih odstotkov ulova

1.   Kadar ulov morskih organizmov vrste, za katero velja obveznost iztovarjanja, presega dovoljene odstotke iz prilog II in III, se uporablja člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.

2.   Ulov morskih organizmov vrste, za katero ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki presega dovoljene odstotke iz prilog II in III k tej uredbi, se ne iztovori, temveč se nemudoma vrne v morje.“

;

(4)

v členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Morski organizem je podmerni, če so njegove mere pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja iz Priloge IV za ustrezne vrste in ustrezno zemljepisno območje ali od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, drugače določene v skladu s pravom Unije. Razen kadar so bile najmanjše referenčne velikosti ohranjanja določene v aktu, sprejetem v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, se uporabljajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, določene v Prilogi IV k tej uredbi.“

;

(5)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 14a

Postopek za določitev najmanjše referenčne velikosti ohranjanja v okviru načrtov zavržkov

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za namen sprejetja aktov iz člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in za obdobje njihovega trajanja določi najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 navedene uredbe. Takšne velikosti se določijo z delegiranim aktom, ki se sprejme v skladu s členom 28b te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, z namenom varovanja nedoraslih morskih organizmov, in lahko po potrebi odstopajo od najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja, določenih v Prilogi IV k tej uredbi.“

;

(6)

v členu 15 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za ulov podmernih morskih organizmov vrste, za katero velja obveznost iztovarjanja, se uporablja člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

1a.   Kadar se ulov iz odstavka 1 iztovori, imajo države članice vzpostavljene ukrepe, s katerimi olajšajo njegovo skladiščenje ali iskanje trga zanj, kot je podpora naložbam za izgradnjo in prilagoditev mest iztovarjanja in zavetij ali podpora naložbam, s katerimi se ustvari dodana vrednost ribiških proizvodov.

1b.   Podmerni morski organizmi vrste, za katero ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se ne obdržijo na krovu, pretovorijo, iztovorijo, prevažajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo, temveč se nemudoma vrnejo v morje.“

;

(7)

člen 17 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za lososa (Salmo salar) velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se za ulov lososa ne uporablja prvi pododstavek tega odstavka. Kadar za morsko postrv (Salmo trutta) velja obveznost iztovarjanja iz člena 15(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013, se za ulov morske postrvi ne uporablja prvi pododstavek tega odstavka. Nenamerni ulov lososa (Salmo salar) ali morske postrvi (Salmo trutta) se iztovori in v primeru lososa odšteje od kvot.

Na zemljepisnih območjih in v obdobjih iz prvega pododstavka tega odstavka ter kot je določeno v odstavku 2 je prepovedan ribolov lososa (Salmo salar) in morske postrvi (Salmo trutta) z uporabo katerega koli ribolovnega orodja.“

;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od odstavka 1 je dovoljen ribolov lososa (Salmo salar) in morske postrvi (Salmo trutta) z uporabo mrežnih pasti.“

;

(8)

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 28a

Postopek za sprejetje tehničnih ukrepov v okviru načrtov zavržkov

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za namen sprejetja aktov iz člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in za obdobje njihovega trajanja sprejme specifične določbe glede ribolova ali vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, ki zajemajo tehnične ukrepe iz člena 7(2) navedene uredbe. Taki ukrepi se sprejmejo z delegiranim aktom, sprejetim v skladu s členom 28b te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, z namenom povečati selektivnost orodja ali zmanjšati ali, če je mogoče, odpraviti naključni ulov, in lahko po potrebi odstopajo od ukrepov, določenih v tej uredbi.

Člen 28b

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 14a in 28a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. junija 2015.

3.   Prenos pooblastila iz členov 14a in 28a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 14a in 28a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

;

(9)

v Prilogi IV se izraz „Najmanjše dovoljene velikosti“ nadomesti z izrazom „Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja“ in izraz „Najmanjša velikost“ se nadomesti z izrazom „Najmanjša referenčna velikost ohranjanja“.

Člen 3

Spremembe Uredbe (ES) št. 1967/2006

Uredba (ES) št. 1967/2006 se spremeni:

(1)

v točki (a)(ii) člena 1(1), naslovu člena 6, členu 7(1), členu 8(2), členu 16(2), naslovu člena 18, členu 26(1), členu 27(3) in Prilogi I, oddelku B, odstavku 7 se samostalnik „Skupnost“ ali ustrezen pridevnik nadomesti z „Unija“ in izvedejo se vse potrebne slovnične prilagoditve.

(2)

v členu 2 se doda naslednja točka:

„18.

‚nenamerni ulov‘ pomeni naključni ulov morskih organizmov, ki jih je treba na podlagi člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (15) iztovoriti, ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja.

(15)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“"

;

(3)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 14a

Postopek za sprejetje tehničnih ukrepov v okviru načrtov zavržkov

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za namen sprejetja aktov iz člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in za obdobje njihovega trajanja sprejme specifične določbe glede ribolova ali vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja, ki zajemajo tehnične ukrepe iz člena 7(2) navedene uredbe. Taki ukrepi se sprejmejo z delegiranim aktom, ki se sprejme v skladu s členom 29a te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013, z namenom povečati selektivnost orodja ali zmanjšati ali, kolikor je mogoče, odpraviti naključni ulov, in lahko po potrebi odstopajo od ukrepov, določenih v tej uredbi.“

;

(4)

člen 15 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Morski organizem je podmerski, če so njegove mere pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja iz Priloge III za ustrezne vrste in ustrezno zemljepisno območje ali od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, drugače določene v skladu s pravom Unije. Razen kadar so bile najmanjše referenčne velikosti ohranjanja določene v aktu, sprejetem v skladu s členom 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, se uporabljajo najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, določene v Prilogi III k tej uredbi.

1a.   Za ulov podmerskih morskih organizmov vrste, za katero velja obveznost iztovarjanja, se uporablja člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.

1b.   Kadar se ulov iz odstavka 1a iztovori, imajo države članice vzpostavljene ukrepe, s katerimi olajšajo njegovo skladiščenje ali iskanje trga zanj, kot je podpora naložbam za izgradnjo in prilagoditev mest iztovarjanja in zavetij ali podpora naložbam, s katerimi se ustvari dodana vrednost ribiških proizvodov.

1c.   Podmerski morski organizmi vrste, za katero ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se ne obdržijo na krovu, pretovorijo, iztovorijo, prevažajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo, temveč se nemudoma vrnejo v morje.“

;

(b)

v odstavku 3 se besedi „Odstavek 1“ nadomestita z besedama „Odstavek 1a“.

(5)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 15a

Postopek za določitev najmanjše referenčne velikosti ohranjanja v okviru načrtov zavržkov

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da za namen sprejetja aktov iz člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in za obdobje njihovega trajanja določi najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za vrste, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 navedene uredbe. Takšne velikosti se določijo z delegiranim aktom, sprejetim v skladu s členom 29a te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 z namenom varovanja nedoraslih morskih organizmov, in lahko po potrebi odstopajo od najmanjših referenčnih velikosti ohranjanja, določenih v Prilogi III k tej uredbi.“

;

(6)

v členu 16 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Z odstopanjem od člena 15(1) se lahko podmerski morski organizmi lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo, prevažajo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo živi za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja staležev, in sicer z dovoljenjem in pod nadzorom države članice, v kateri se navedene dejavnosti opravljajo.“

;

(7)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 29a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 14a in 15a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. junija 2015.

3.   Prenos pooblastila iz členov 14a in 15a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 14a in 15a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

;

(8)

v Prilogi III se izraz „Najmanjše velikosti morskih organizmov“ nadomesti z izrazom „Najmanjše referenčne velikosti ohranjanja“ in izraz „Najmanjša velikost“ se nadomesti z izrazom „Najmanjša referenčna velikost ohranjanja“.

Člen 4

Spremembe Uredbe (ES) št. 1098/2007

Uredba (ES) št. 1098/2007 se spremeni:

(1)

v členih 2 in 10, členu 11(1), členu 16(2) in členu 17(1), (2) in (5) se samostalnik „Skupnost“ ali ustrezen pridevnik nadomesti z „Unija“ in izvedejo se vse potrebne slovnične prilagoditve;

(2)

v členu 3 se doda naslednja točka:

„(g)

‚nenamerni ulov‘ pomeni naključni ulov morskih organizmov, ki jih je treba na podlagi člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (16) iztovoriti in odšteti od kvot bodisi ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo dovoljene količine iz pravil o sestavi ulova in o prilovu.

(16)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“"

;

(3)

naslov poglavja IV se nadomesti z naslednjim:

„OBDOBJA RIBOLOVA“

;

(4)

člen 8 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Obdobja, v katerih ribolov z določenimi vrstami orodij ni dovoljen“

;

(b)

v odstavku 2 se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za trsko velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se prvi pododstavek tega odstavka ne uporablja. Nenamerni ulov trske se iztovori in odšteje od kvot.

Na območjih in v obdobjih iz odstavka 1 je prepovedan ribolov trske z uporabo visečih parangalov.“

;

(c)

odstavki 3, 4 in 5 se črtajo;

(d)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Z odstopanjem od odstavka 1 je ribiškim plovilom, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov, v času lovopusta iz odstavka 1 dovoljeno loviti največ pet dni na mesec, razdeljenih v obdobja vsaj dveh zaporednih dni. V teh dneh lahko ribiška plovila potopijo svoje mreže in iztovarjajo ribe le od ponedeljka od 6.00 ure do petka istega tedna do 18.00 ure.

Člen 16 se uporablja za ribiška plovila iz prvega pododstavka tega odstavka, ki nimajo dovoljenja za ribolov trske.“

;

(e)

odstavek 7 se črta;

(5)

v členu 9(3) se dodata naslednja pododstavka:

„Kadar za trsko velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se prvi pododstavek tega odstavka ne uporablja. Nenamerni ulov trske se iztovori in odšteje od kvot.

Na območjih in v obdobjih iz odstavka 1 je prepovedan ribolov trske z uporabo vrst orodja iz odstavka 2.“

Člen 5

Spremembe Uredbe (ES) št. 254/2002

Uredba (ES) št. 254/2002 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 1a

‚Nenamerni ulov‘ pomeni naključni ulov morskih organizmov, ki jih je treba na podlagi člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (17) iztovoriti in odšteti od kvot bodisi ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo dovoljene količine iz pravil o sestavi ulova in o prilovu.

(17)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“"

;

(2)

v členu 3(1) se doda naslednji pododstavek:

„Vendar se ob uporabi orodja, določenega v prvem pododstavku, iztovori in odšteje od kvot celotni nenamerni ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013.“

;

(3)

v členu 4 se doda naslednji odstavek:

„Prvi odstavek se ne uporablja za nenamerni ulov morskih organizmov, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

Člen 6

Spremembe Uredbe (ES) št. 2347/2002

Uredba (ES) št. 2347/2002 se spremeni:

(1)

v členih 1 in 5 se samostalnik „Skupnost“ ali ustrezen pridevnik nadomesti z „Unija“ in izvedejo se vse potrebne slovnične prilagoditve;

(2)

v členu 2 se doda naslednja točka:

„(f)

‚nenamerni ulov‘ pomeni naključni ulov morskih organizmov, ki jih je treba na podlagi člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (18) iztovoriti in odšteti od kvot bodisi ker so pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali ker presegajo dovoljene količine iz pravil o sestavi ulova in o prilovu.

(18)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“"

;

(3)

v členu 3(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V vsakem izhodu na morje je prepovedano uloviti več kot 100 kg globokomorskih vrst, če ribiško plovilo nima dovoljenja za globokomorski ribolov. Na takih plovilih se ujete količine globokomorskih vrst, ki presegajo 100 kg, ne zadržijo na krovu, pretovarjajo ali iztovarjajo.

Drugi pododstavek se ne uporablja za nenamerni ulov globokomorskih vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ta nenamerni ulov se iztovori in odšteje od kvot.“

Člen 7

Spremembe Uredbe (ES) št. 1224/2009

Uredba (ES) št. 1224/2009 se spremeni:

(1)

v členu 1, členu 2(1), členu 3, točkah 2, 7, 9, 10, 18 in 24 člena 4, členu 5(2), (6) in (7), členu 6(1), členu 7(1), členu 9(4) do (7), členu 10(2), členu 12, členu 14(1) in (4) do (8), členu 15(1) do (5), členu 17(1) in (2), členu 18(1), členu 20(1) in (3), členu 21(1), členu 22(1) do (3) in (5), členu 23(1) in (3), členu 24(1) do (5), členu 28(1), členu 33(2), (5) in (8), členu 36(2), členu 37(1), členu 40(1), členu 43(2), členu 44(1) do (3), členu 48(1), (2) in (5), členu 49(1), členu 50(1) in (5), členu 55(1), členu 56(2), členu 58(2) in (7), členu 62(5), členu 65(1), členu 68(1), členu 71(1), členu 73(1) in (7), členu 74(2), členih 77 in 79, členu 80(1) do (4), členu 81(1), členu 83(1) in (2), členu 87, točki (c) člena 108(2), členu 112(1) in (2) ter členu 113(2), (4) in (5) se samostalnik „Skupnost“ ali ustrezen pridevnik nadomesti z „Unija“ in izvedejo se vse potrebne slovnične prilagoditve.

(2)

člen 14 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v posebne določbe iz večletnih načrtov kapitan vsakega ribiškega plovila Unije, katerega skupna dolžina je 10 metrov ali več, vodi ribolovni ladijski dnevnik o dejavnostih, v katerem za vsako ribolovno potovanje specifično navede vse količine vsake vrste, ki so jo ujeli in jo hranijo na krovu nad 50 kg v ekvivalentu žive teže. Mejna vrednost 50 kg se uporabi takoj, ko ulov vrste preseže 50 kg.“

;

(b)

v odstavku 2 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

ocenjene količine posameznih vrst v kilogramih žive teže ali po potrebi število kosov, vključno s količinami ali kosi pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, kot ločen vnos;“

;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Kapitani ribiških plovil Unije v svoj ribolovni ladijski dnevnik zabeležijo vse ocenjene zavržke nad 50 kg v ekvivalentu žive teže za vse vrste, za katere ne velja obveznost iztovarjanja.

Kapitani ribiških plovil Unije v svoj ribolovni ladijski dnevnik zabeležijo tudi vse ocenjene zavržke za vse vrste, za katere ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15(4) in (5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (19).

(19)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).“"

;

(3)

v členu 17(1) se točki (e) in (f) nadomestita z naslednjim:

„(e)

količine posamezne vrste, zabeležene v ribolovnem ladijskem dnevniku, vključno s količinami pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, kot ločen vnos;

(f)

količine posamezne vrste, ki bodo iztovorjene ali pretovorjene, vključno s tistimi pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, kot ločen vnos.“

;

(4)

v členu 21(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

ocenjene količine posameznih vrst v kilogramih teže proizvoda, razčlenjene glede na vrsto predstavitve proizvoda, ali po potrebi število kosov, vključno s količinami ali kosi pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, kot ločen vnos;“

;

(5)

v členu 23(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

količine posameznih vrst v kilogramih teže proizvoda, razčlenjene glede na vrsto predstavitve proizvoda, ali po potrebi število kosov, vključno s količinami ali kosi pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, kot ločen vnos;“

;

(6)

člen 33 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

količinah vsakega staleža ali skupine staležev, za katere je določen TAC ali kvota, ki so bile iztovorjene v preteklem mesecu, vključno s količinami pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, kot ločen vnos, in“

;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Ulovi v okviru znanstvenih raziskav, ki se tržijo in prodajajo, po potrebi vključno s tistimi pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, se odštejejo od kvote, ki se uporablja za državo članico zastave, če presegajo 2 % zadevnih kvot. Člen 12(2) Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 (20) se ne uporablja za znanstvenoraziskovalna potovanja, na katerih se ti ulovi opravijo.

(20)  Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (UL L 60, 5.3.2008, str. 1).“"

;

(7)

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 49a

Ločeno skladiščenje ulova pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja

1.   Celotni ulov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za te vrste, ki se obdrži na krovu ribiškega plovila Unije, se shrani v škatle, predelke ali zabojnike tako, da je prepoznaven od drugih škatel, predelkov ali zabojnikov. Ta ulov se ne meša z nobenim drugim ribiškim proizvodom.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja:

(a)

kadar je ulov sestavljen iz več kot 80 % ene ali več malih pelagičnih ali industrijskih vrst, navedenih v točki (a) člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)

za ribiška plovila skupne dolžine manj kot 12 metrov, če je bil ulov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja sortiran, ocenjen in zabeležen v skladu s členom 14 te uredbe.

3.   V primerih iz odstavka 2 države članice spremljajo sestavo ulova z vzorčenjem.

Člen 49b

Pravilo de minimis

Države članice zagotovijo, da ulov, za katerega velja izjema de minimis iz točke (c) člena 15(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ne presega odstotka izjeme, določenega v ustreznem ukrepu Unije.

Člen 49c

Iztovarjanje ulova pod najmanjšimi referenčnimi velikostmi ohranjanja

Kadar se iztovori ulov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja, se ta ulov shrani ločeno in z njim se ravna tako, da je prepoznaven od ribiških proizvodov, namenjenih za neposredno človeško uporabo. Države članice nadzirajo spoštovanje te obveznosti v skladu s členom 5.“

;

(8)

člen 56 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsaka država članica je odgovorna za nadziranje uporabe pravil skupne ribiške politike na svojem ozemlju na vseh stopnjah trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva od prve prodaje do prodaje na drobno, vključno s prevozom. Države članice zlasti zagotovijo, da je uporaba ribiških proizvodov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, omejena na namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe.“

;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„5.   Količine ribiških proizvodov iz več vrst, ki jih sestavljajo kosi pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja zanje, ki prihajajo iz istega zadevnega zemljepisnega območja in istega ribiškega plovila ali skupine ribiških plovil, se lahko pred prvo prodajo shranijo v pošiljke.“

;

(9)

v členu 58(5) se vstavi naslednja točka:

„(ea)

v primerih, ko so ribe pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja za zadevno vrsto, prisotne v količinah iz točke (e), ločene informacije o količinah posameznih vrst v kilogramih neto teže, ali številu kosov;“

;

(10)

v členu 64(1) se točka (h) nadomesti z naslednjim:

„(h)

po potrebi namen proizvodov, umaknjenih s trga za skladiščenje ribiških proizvodov v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(ha)

po potrebi namen in količine v kilogramih neto teže ali številu kosov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja, in njihov namen;“

;

(11)

v členu 66(3) se doda naslednja točka:

„(h)

po potrebi količine v kilogramih neto teže ali številu kosov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja;“

;

(12)

v členu 68(5) se doda naslednja točka:

„(g)

po potrebi količine v kilogramih neto teže ali številu kosov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, ki se uporablja;“

;

(13)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 73a

Nadzorni opazovalci za spremljanje obveznosti iztovarjanja

Brez poseganja v člen 73(1) te uredbe lahko države članice na krovu ribiških plovil, ki plovejo pod njihovo zastavo, namestijo nadzorne opazovalce za spremljanje ribolova, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Za navedene nadzorne opazovalce se uporablja člen 73(2) do (9) te uredbe.“

;

(14)

v členu 90(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

kršitve obveznosti, da se prenese na krov ribiškega plovila in na njem obdrži ter iztovori vsak ulov vrst, za katere velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, razen če bi bila obveznost, da se prenese na krov, na njem obdrži in iztovori tak ulov, v nasprotju z obveznostmi ali bi zanjo veljale izjeme, določene s pravili skupne ribiške politike za vrste ribolova ali ribolovna območja, za katera se takšna pravila uporabljajo.“

;

(15)

v členu 92 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice uporabijo sistem točk za hude kršitve iz točke (a) člena 42(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 in za kršitve obveznosti iztovarjanja iz točke (c) člena 90(1) te uredbe, na podlagi katerega imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov prejme ustrezno število točk zaradi kršitve pravil skupne ribiške politike.“

;

(16)

člen 105 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se preglednica nadomesti z naslednjim:

„Obseg prelova glede na dovoljene iztovore

Množilni količnik

Do 10 %

Prelov * 1,0

Nad 10 % do 20 %

Prelov * 1,2

Nad 20 % do 40 %

Prelov * 1,4

Nad 40 % do 50 %

Prelov * 1,8

Vsak nadaljnji prelov nad 50 %

Prelov * 2,0“

;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Poleg množilnega količnika iz odstavka 2 in v primeru, da obseg prelova glede na dovoljene iztovore presega 10 %, se uporabi množilni količnik 1,5, če:

(a)

je država članica v predhodnih dveh letih večkrat zapored presegla svojo kvoto, dodelitev ali delež staleža oziroma skupine staležev, taki prelovi pa so bili predmet odbitka iz odstavka 2;

(b)

je v razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenjih ter zlasti poročilih, ki jih sestavi STECF, ugotovljeno, da prelov resno ogroža ohranjanje zadevnega staleža, ali

(c)

se za stalež uporablja večletni načrt.“

;

(c)

odstavek 3a se črta;

(17)

v členu 106(2) se preglednica nadomesti z naslednjim:

„Obseg presežka razpoložljivega ribolovnega napora

Množilni količnik

Do 10 %

Presežek * 1,0

Nad 10 % do 20 %

Presežek * 1,2

Nad 20 % do 40 %

Presežek * 1,4

Nad 40 % do 50 %

Presežek * 1,8

Vsak nadaljnji presežek nad 50 %

Presežek * 2,0“

.

Člen 8

Spremembe Uredbe (EU) št. 1379/2013

Uredba (EU) št. 1379/2013 se spremeni:

(1)

v členu 28 se doda naslednji odstavek:

„8.   V skladu s ciljem iz točke (b) člena 7(1) organizacije proizvajalcev v načrtih proizvodnje in trženja, ki jih predložijo v skladu z odstavkom 1 tega člena, zagotovijo, da iztovarjanje morskih organizmov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ne privede do razvoja dejavnosti, namenjenih zlasti ulovu zadevnih morskih organizmov.

Države članice pri opravljanju pregledov, zahtevanih v odstavku 7 tega člena, zagotovijo, da organizacije proizvajalcev izpolnjujejo obveznost iz prvega pododstavka tega odstavka.“

;

(2)

člen 47 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 47

Pravila za določitev skupnih tržnih standardov

1.   Brez poseganja v odstavek 2 se še naprej uporabljajo pravila o vzpostavitvi skupnih tržnih standardov, zlasti tista, določena v Uredbi Sveta (EGS) št. 2136/89 (21), Uredbe Sveta (EGS) št. 1536/92 (22) in Uredbe Sveta (ES) št. 2406/96 (23) ter druga pravila, sprejeta za uporabo skupnih tržnih standardov, kot so določena v Uredbi Komisije (EGS) št. 3703/85 (24).

2.   Kadar so določene najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, te pomenijo najmanjše velikosti za trženje.

(21)  Uredba Sveta (EGS) št. 2136/89 z dne 21. junija 1989 o določitvi skupnih tržnih standardov za konzervirane sardele (UL L 212, 22.7.1989, str. 79)."

(22)  Uredba Sveta (EGS) št. 1536/92 z dne 9. junija 1992 o skupnih tržnih standardih za konzervirani tun in palamido (UL L 163, 17.6.1992, str. 1)."

(23)  Uredba Sveta (ES) št. 2406/96 z dne 26. novembra 1996 o določitvi skupnih tržnih standardov za nekatere ribiške proizvode (UL L 334, 23.12.1996, str. 1)."

(24)  Uredba Komisije (EGS) št. 3703/85 z dne 23. decembra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo skupnih tržnih standardov za nekatere sveže ali hlajene ribe (UL L 351, 28.12.1985, str. 63).“"

Člen 9

Spremembe Uredbe (EU) št. 1380/2013

Člen 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se doda naslednja točka:

„(d)

ribo, na kateri se kažejo poškodbe zaradi plenilcev.“

;

(b)

v odstavku 5 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

posebne določbe o ribolovu ali vrstah, za katere velja obveznost iztovarjanja iz odstavka 1, kot so tehnični ukrepi iz člena 7(2), katerih namen je povečati selektivnost orodja ali zmanjšati ali, kolikor je mogoče, odpraviti naključni ulov;“

;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„14.   Komisija do 31. maja 2016 in do 31. maja vsakega naslednjega leta do vključno leta 2020 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo o izvajanju obveznosti iztovarjanja, ki temelji na informacijah, ki jih Komisiji posredujejo države članice, svetovalni sveti in drugi zadevni viri.

Letna poročila vsebujejo:

ukrepe, ki so jih sprejele države članice in organizacije proizvajalcev za namene izpolnjevanja obveznosti iztovarjanja,

ukrepe, ki so jih sprejele države članice v zvezi z nadzorom nad izpolnjevanjem obveznosti iztovarjanja,

informacije o socialno-ekonomskem učinku obveznosti iztovarjanja,

informacije o učinku obveznosti iztovarjanja na varnost na krovu ribiških plovil,

informacije o uporabi ulova in trgih za ulov, kar zadeva ulov pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja vrste, za katero velja obveznost iztovarjanja,

informacije o pristaniški infrastrukturi in opremi plovil, kar zadeva obveznost iztovarjanja,

za vsak zadeven ribolov informacije o težavah pri izvajanju obveznosti iztovarjanja in priporočilih za njihovo odpravo.“

Člen 10

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1434/98 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točki (14) in (15) člena 7 se uporabljata od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. maja 2015

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  UL C 311, 12.9.2014, str. 68.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 11. maja 2015.

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Soundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (UL L 349, 31.12.2005, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97 (UL L 248, 22.9.2007, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 254/2002 z dne 12. februarja 2002 o vzpostavitvi ukrepov, ki se v letu 2002 uporabljajo za ohranitev staležev trske v Irskem morju (razdelek ICES VIIa) (UL L 41, 13.2.2002, str. 1).

(9)  Uredba Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (UL L 351, 28.12.2002, str. 6).

(10)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(11)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

(12)  Uredba Sveta (ES) št. 1434/98 z dne 29. junija 1998 o opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko sled iztovarja za gospodarske namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe (UL L 191, 7.7.1998, str. 10).


Top