EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/812 z 20. mája 2015, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1434/98

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 29/05/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/812

z 20. mája 2015,

ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1434/98

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Jedným z cieľov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3) je postupné odstránenie odhadzovania úlovkov zavedením povinnosti vylodiť úlovky v prípade úlovkov druhov podliehajúcich obmedzeniam výlovu a druhov, na ktoré sa vzťahuje minimálna veľkosť v Stredozemnom mori. Niektoré ustanovenia platných nariadení, ktorými sa ustanovujú technické a kontrolné opatrenia sú v rozpore s povinnosťou vylodiť úlovky a ukladajú rybárom povinnosť ryby odhadzovať. Tieto ustanovenia by sa mali zmeniť alebo zrušiť, aby sa odstránila nezlučiteľnosť týchto predpisov s povinnosťou vylodiť úlovky a aby sa mohla zaviesť povinnosť vylodiť úlovky.

(2)

Konkrétne, s cieľom zabezpečiť plnenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 850/98 (4), a to tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky nezamýšľané úlovky morských organizmov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky a ktoré sa ulovia v množstvách presahujúcich obmedzenia upravujúce zloženie úlovkov, vylodili a započítali do kvót; tým, že minimálne vyloďovacie veľkosti morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa nahradia minimálnymi ochrannými referenčnými veľkosťami; tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky nezamýšľané úlovky morských organizmov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky a ktoré sa ulovia v množstvách presahujúcich obmedzenia vedľajších úlovkoch v konkrétnych oblastiach, v konkrétnych obdobiach a v prípade konkrétnych typov rybárskeho výstroja, vylodili a započítali do kvót; a tým, že sa spresní, že zákaz maximalizácie úlovku na účely triedenia sa nebude uplatňovať v prípadoch, pre ktoré boli v rámci povinnosti vylodiť úlovky zavedené výnimky.

(3)

Okrem toho, aby sa zabezpečila právna istota, mali by sa zmeniť ustanovenia týkajúce sa zákazu lovu s cieľom chrániť mlaď tresky jednoškvrnnej v divízii ICES VIb.

(4)

S cieľom zabezpečiť plnenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 (5), a to tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky nezamýšľané úlovky morských organizmov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky z Baltského mora a ktoré sa ulovia v množstvách presahujúcich obmedzenia upravujúce zloženie úlovkov, vylodili a započítali do kvót; tým, že minimálne vyloďovacie veľkosti morských organizmov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa nahradia minimálnymi ochrannými referenčnými veľkosťami; a tým, že sa zakáže lov lososa atlantického a pstruha morského v konkrétnych oblastiach a v konkrétnych obdobiach s výnimkou ich lovu pascovými sieťami.

(5)

S cieľom zabezpečiť plnenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 (6), a to tým, že minimálne veľkosti morských organizmov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa nahradia minimálnymi ochrannými referenčnými veľkosťami bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo koncepciu a dodržiavanie platných minimálnych výlovných veľkostí.

(6)

S cieľom zabezpečiť plnenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (7), a to tým, že sa bude vyžadovať, aby sa pri rybolove pomocou unášaných lovných šnúr, žiabroviek, zakliesňovacích sietí a viacstenných žiabroviek v konkrétnych oblastiach a v konkrétnych obdobiach všetky nezamýšľané úlovky tresky vylodili a započítali do kvóty.

(7)

V súlade s vedeckým odporúčaním Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF), podľa ktorého nie je pravidlo o obmedzení úsilia v platnom pláne hospodárenia s treskou v Baltskom mori potrebné na splnenie cieľov reformovanej spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o populácie, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, by sa mali obmedzenia rybolovného úsilia pre populácie tresky v Baltskom mori odstrániť.

(8)

S cieľom zabezpečiť plnenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 254/2002 (8) tým, že sa bude vyžadovať, aby sa pri love hrebeňoviek vlečnou sieťou všetky nezamýšľané úlovky morských organizmov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky a ktoré sa ulovia v množstvách presahujúcich obmedzenia vedľajších úlovkov, vylodili a započítali do kvót.

(9)

S cieľom zabezpečiť plnenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 (9), a to tým, že sa bude vyžadovať, aby sa nezamýšľané úlovky hlbokomorských druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, vylodili a započítali do kvóty.

(10)

S cieľom zabezpečiť monitorovanie a presadzovanie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 (10), a to tým, že sa bude vyžadovať samostatné zaznamenávanie údajov o úlovkoch, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, samostatné skladovanie úlovkov a tým, že sa začlenia ustanovenia o uvádzaní na trh úlovkov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, ako aj o nasadení kontrolných pozorovateľov.

(11)

Keďže odhadzovanie úlovkov je značným plytvaním a má negatívny vplyv na morské organizmy a morské ekosystémy a keďže plnenie povinnosti vylodiť úlovky zo strany hospodárskych subjektov je nevyhnutné, ak má priniesť očakávané výsledky, porušenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo kategorizovať ako závažné podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009. Povinnosť vylodiť úlovky predstavuje pre hospodárske subjekty vylodenia zásadnú zmenu. Preto je dvojročný odklad uplatňovania pravidiel, ktorými sa upravujú závažné porušenia pre tento typ porušenia, opodstatnený.

(12)

Vzhľadom na zavedenie povinnosti vylodiť úlovky v spojení s niektorými novými pravidlami upravujúcimi medziročnú flexibilitu kvót treba upraviť aj pravidlá odpočítavania z kvót a z rybolovného úsilia.

(13)

Malo by sa predchádzať rozvoju súbežných činností osobitne zameraných na lov morských organizmov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, na iné použitie ako na ľudskú spotrebu a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (11) by sa malo zmeniť tak, aby sa v ňom táto zásada odrážala.

(14)

Nariadením (EÚ) č. 1380/2013 sa ustanovila koncepcia minimálnych ochranných referenčných veľkostí s cieľom zabezpečiť ochranu mlade morských organizmov. Pokiaľ ide o druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, ryby, ktoré nedosahujú takéto referenčné veľkosti, sa nesmú používať na priamu ľudskú spotrebu. Nariadením (EÚ) č. 1379/2013 sa ustanovuje prijatie spoločných obchodných noriem vrátane minimálnych veľkostí pri uvádzaní na trh. Takéto minimálne veľkosti pri uvádzaní na trh by mali zodpovedať minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti dotknutých druhov, aby sa neohrozil účel týchto minimálnych ochranných referenčných veľkostí. Je preto potrebné zosúladiť minimálne veľkosti pri uvádzaní na trh a minimálne ochranné referenčné veľkosti.

(15)

Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 by malo výslovne umožňovať, aby sa do plánov pre odhadzovanie mohli zavádzať technické opatrenia, ktoré súvisia striktne s vykonávaním povinnosti vylodiť úlovky a ktorých cieľom je zvýšiť selektívnosť a čo najviac znížiť nechcené úlovky.

(16)

Ryby, ktoré napadli dravci, ako sú morské cicavce, ktoré sa živia rybami, dravé ryby alebo vtáky, môžu predstavovať riziko pre ľudí, zvieratá a iné ryby vzhľadom na patogény a baktérie, ktoré môžu takéto zvieratá prenášať. Z toho vyplýva, že povinnosť vylodiť úlovky by sa na takéto úlovky a ryby nemala uplatňovať a tieto by sa bezodkladne mali zlikvidovať na mori.

(17)

Nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(18)

Keďže pravidlá upravujúce zloženie úlovkov a súvisiace obmedzenia využívania sleďa atlantického ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1434/98 (12) už v rámci povinnosti vylodiť úlovky nie sú relevantné, pretože všetky úlovky sleďa atlantického, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodenia by sa mali vylodiť a zarátať do kvót a všetky úlovky sleďa atlantického, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, by sa mali používať na iné účely ako je ľudská spotreba, uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(19)

Slovo „Spoločenstvo“ použité v normatívnych ustanoveniach nariadení (ES) č. 850/98, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 by sa malo zmeniť v záujme zohľadnenia skutočnosti, že 1. decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 850/98

Nariadenie (ES) č. 850/98 sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 2 písm. c), článku 46 ods. 1 písm. b) a v prílohe I poznámke pod čiarou 5 sa slovo „Spoločenstvo“ nahrádza slovom „Únia“ v príslušných pádoch a zároveň sa vykonajú všetky potrebné gramatické úpravy.

2.

Článok 1a sa vypúšťa.

3.

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„i)

‚nezamýšľané úlovky‘ rozumejú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré musia byť v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (13) vylodené a započítané do kvót buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že boli ulovené nad rámec množstiev povolených podľa pravidiel upravujúcich zloženie úlovkov alebo vedľajšie úlovky.

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

;

4.

Článok 4 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Lov akýchkoľvek druhov uvedených v prílohách I až V sieťami, ktorých veľkosť ôk je menšia ako rozpätie stanovené pre cieľové druhy uvedené v daných prílohách, sa zakazuje.“

;

b)

V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Písmená a) a b) prvého pododseku sa nevzťahujú na nezamýšľané úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.“

;

5.

V článku 7 ods. 5 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Prvý pododsek sa neuplatňuje na nezamýšľané úlovky kôrovcov rodu Pandalus, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Uvedené nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.

Lov kôrovcov rodu Pandalus sieťami s veľkosťou ôk v rozmedzí od 32 do 54 milimetrov bez vybavenia uvedeného v prvom pododseku je však zakázaný.“

;

6.

V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

„Písmeno b) prvého odseku sa nevzťahuje na nezamýšľané úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.“

;

7.

V článku 11 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Písmeno a) prvého pododseku sa nevzťahuje na nezamýšľané úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.“

;

8.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

1.   Ak úlovky morských organizmov druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, presahuje povolené percentuálne podiely alebo množstvá uvedené v článkoch 20 ods. 2, 21 ods. 2, 22 ods. 2 písm. b), 27 ods. 2, 29 ods. 4 písm. b), 29b ods. 2, 29b ods. 4, 29d ods. 5 písm. d), 29d ods. 6 písm. d), 29d ods. 7 písm. c), 29f ods. 1, 34b ods. 2 písm. c) a 34b ods. 10 tohto nariadenia a jeho prílohách I až VII, X a XI, uplatňuje sa článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.

2.   Úlovky morských organizmov druhov, na ktoré sa povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nevzťahuje, ktoré presahujú povolené percentuálne podiely alebo množstvá uvedené v článkoch 20 ods. 2, 21 ods. 2, 22 ods. 2 písm. b), 27 ods. 2, 29 ods. 4 písm. b), 29b ods. 2, 29b ods. 4, 29d ods. 5 písm. d), 29d ods. 6 písm. d), 29d ods. 7 písm. c), 29f ods. 1, 34b ods. 2 písm. c) a 34b ods. 10 tohto nariadenia a jeho prílohách I až VII, X a XI, sa nevylodia, ale sa bezodkladne vrátia do mora.“

;

9.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Morský organizmus nedosahuje požadovanú veľkosť, ak sú jeho rozmery menšie než minimálna ochranná referenčná veľkosť, ktorá je uvedená v prílohách XII a XIIa pre príslušný druh a príslušnú zemepisnú oblasť, alebo minimálna ochranná referenčná veľkosť inak stanovená v súlade s právnymi predpismi Únie. Minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v prílohách XII a XIIa k tomuto nariadeniu sa uplatňujú okrem prípadu, ak boli minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v akte, ktorý sa prijal v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.“

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 18a

Postup stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí v súvislosti s plánmi pre odhadzovanie

Komisia je na účely prijatia aktov uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia č. (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená počas doby jeho trvania stanovovať minimálne ochranné referenčné veľkosti pre tie druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 uvedeného nariadenia. Tieto veľkosti sa stanovujú delegovaným aktom prijatým v súlade s článkom 48a tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zabezpečiť ochranu mlade morských organizmov a v prípade potreby sa môžu odchyľovať od minimálnych ochranných referenčných veľkostí stanovených v prílohách XII a XIIa k tomuto nariadeniu.“

;

11.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

1.   Pokiaľ ide o úlovky morských organizmov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, uplatňuje sa článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.   Ak sa úlovky uvedené v odseku 1 vylodili, členské štáty zavedú opatrenia na uľahčenie ich skladovania alebo odbytu, ako je podpora investícií do výstavby a prispôsobenia vyloďovacích miest a prístreškov, alebo podpora investícií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybárstva.

3.   Morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa nesmú ponechávať na palube, prekladať na inú loď, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj, ale bezodkladne sa vracajú do mora.

4.   Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na sardinky európske, sardely európske, slede atlantické, makrely atlantické a stavridy do limitu 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

Percentuálny podiel sardiniek európskych, sardel európskych, sleďov atlantických, makrel atlantických a stavríd, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, sa počíta ako pomer k živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

Tento percentuálny podiel možno počítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

5.   Odsek 3 sa nevzťahuje na sardinky európske, sardely európske, makrely atlantické a stavridy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a ktoré sú ulovené na účely použitia ako živej návnady a možno ich ponechať na palube za predpokladu, že tam zostanú živé.“

12.

V článku 19a sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na úlovky alebo druhy, ktoré sú vyňaté z uplatňovania povinného vylodenia úlovkov v súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.“

;

13.

V článku 20 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   V tých prípadoch, keď sa na sleďa atlantického vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje.

Zakazuje sa lov sleďa atlantického v zemepisných oblastiach a počas období, ktoré sú uvedené v odseku 1, ak sa pritom použije:

a)

vlečený výstroj s veľkosťou ôk siete menej ako 55 mm;

b)

vaková sieť;

c)

žiabrovka, zakliesňovacia sieť, viacstenné žiabrovky s veľkosť ôk siete menej ako 55 mm, alebo

d)

unášaná sieť s veľkosťou ôk menšou ako 55 mm, okrem prípadov, ktoré sú v súlade s odsekom 3.“

;

14.

V článku 20a sa dopĺňajú tieto odseky:

„V tých prípadoch, keď sa na sleďa atlantického vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý odsek tohto článku neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky sleďa atlantického sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov sleďa atlantického v zemepisnej oblasti a počas období, ktoré sú uvedené v prvom odseku, ak sa pritom použije:

a)

vlečený výstroj s veľkosťou ôk siete menej ako 55 mm;

b)

vaková sieť, alebo

c)

žiabrovka, zakliesňovacia sieť, viacstenné žiabrovky a unášané siete s veľkosť ôk siete menej ako 55 mm.“

;

15.

V článku 21 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   V tých prípadoch, keď sa na šprotu severnú vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje.

Zakazuje sa však lov šproty severnej v zemepisných oblastiach a počas období, ktoré sú uvedené v odseku 1, ak sa pritom použije:

a)

vlečený výstroj s veľkosťou ôk siete menej ako 32 mm;

b)

vaková sieť, alebo

c)

žiabrovka, zakliesňovacia sieť, viacstenné žiabrovky a unášané siete s veľkosť ôk siete menej ako 30 mm.“

;

16.

V článku 22 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na makrely vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje.

Zakazuje sa však lov makrely v zemepisnej oblasti stanovenej v prvom pododseku, ak sa viac ako 15 % úlovku daného druhu chytí použitím:

a)

vlečeného výstroja s veľkosťou ôk siete menej ako 70 mm, alebo

b)

vakovými sieťami.“

;

17.

V článku 23 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na sardely európske vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky sardel európskych sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov sardel európskych pelagickými vlečnými sieťami v zemepisnej oblasti, ktorá je stanovená v prvom pododseku.“

;

18.

V článku 27 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   V tých prípadoch, keď sa na tresku koruškovitú povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje.

Zakazuje sa však lov tresky koruškovitej v zemepisnej oblasti, ktorá je stanovená v odseku 1, ak sa pritom použije vlečený výstroj s veľkosťou ôk menšou ako 32 mm.“

;

19.

V článku 29 ods. 4 písm. b) sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na piesočnice a/alebo šprotu severnú a platesu veľkú a/alebo morský jazyk vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa body i), ii) a iii) tohto odseku neuplatňujú.

Zakazuje sa však lov piesočnice a/alebo šproty severnej a platesy veľkej a/alebo morského jazyku plavidlami, ktoré používajú rybársky výstroj, ktorý nie je uvedený v tomto bode.“

;

20.

V článku 29a ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na piesočnice vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky piesočníc sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov piesočnice pomocou vlečeného výstroja s veľkosťou ôk menej ako 32 mm v zemepisnej oblasti stanovenej v prvom pododseku.“

;

21.

Článok 29b sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa dopĺňajú tieto odseky:

„V tých prípadoch, keď sa na homára štíhleho vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje.

Zakazuje sa však lov homára štíhleho pomocou rybárskeho výstroja a v zemepisných oblastiach, ktoré sú stanovené v odseku 1.“

;

b)

V odseku 4 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na homára štíhleho vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje.

Zakazuje sa však lov homára štíhleho v zemepisných oblastiach a mimo období, ktoré sú stanovené v odseku 1.“

;

22.

Článok 29c sa nahrádza takto:

„Článok 29c

Treska jednoškvrnná v oblasti Rockall v podoblasti ICES VI

Akýkoľvek rybolov, okrem rybolovu lovnými šnúrami, je zakázaný v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

57° 00′ s. š., 15° 00′ z. d.,

57° 00′ s. š., 14° 00′ z. d.,

56° 30′ s. š., 14° 00′ z. d.,

56° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.,

57° 00′ s. š., 15° 00′ z. d.“

;

23.

Článok 29d sa mení takto:

a)

V odseku 3 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na druhy uvedené v prvom pododseku písmene b), ako aj na iné druhy, ktoré podliehajú obmedzeniam výlovu a ktoré sa ulovia rybárskym výstrojom uvedeným v prvom pododseku písmene a), vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek písmeno b) neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky týchto druhov sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov druhov, ktoré nie sú uvedené v prvom pododseku písmene b).“

;

b)

V odseku 4 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na druhy uvedené v prvom pododseku písmene b), ako aj na iné druhy, ktoré podliehajú obmedzeniam výlovu a ktoré sa ulovia rybárskym výstrojom uvedeným v prvom pododseku písmene a), vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek písmeno b) neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky týchto druhov sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov druhov, ktoré nie sú uvedené v prvom pododseku písmene b).“

;

24.

V článku 29e ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na druhy uvedené v prvom pododseku písmene b), ako aj na iné druhy, ktoré podliehajú obmedzeniam výlovu a ktoré sa ulovia rybárskym výstrojom uvedeným v prvom pododseku písmene a), vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek písmena b) neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky týchto druhov sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov druhov, ktoré nie sú uvedené v prvom pododseku písmene b).“

;

25.

V článku 29f sa vkladá tento odsek:

„1a.   V tých prípadoch, keď sa na mieňa modrého vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa odsek 1 tohto článku neuplatňuje.

Zakazuje sa však lov mieňa modrého pomocou akéhokoľvek rybárskeho výstroja počas obdobia a v oblastiach, ktoré sú uvedené v odseku 1.“

;

26.

Článok 35 sa vypúšťa.

27.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 47

Postup prijímania technických opatrení v súvislosti s plánmi pre odhadzovanie

Komisia je na účely prijatia aktov uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená počas doby jeho trvania prijímať osobitné ustanovenia týkajúce sa jednotlivých druhov rybolovu alebo druhov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, pozostávajúce z technických opatrení uvedených v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia. Takéto opatrenia sa prijímajú prostredníctvom delegovaného aktu prijatého v súlade s článkom 48a tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zvýšiť selektivitu výstroja alebo znížiť, prípadne, pokiaľ je to možné, eliminovať nechcené úlovky a môžu sa, ak je to vhodné, odchýliť od opatrení ustanovených v tomto nariadení.“

28.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 48a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 18a a 47 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. júna 2015.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 18a a 47 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 18a a 47 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

29.

V prílohách XII a XIIa sa spojenie „minimálna veľkosť“ nahrádza v jednotnom i množnom čísle spojením „minimálna ochranná referenčná veľkosť“.

Článok 2

Zmeny nariadenia (ES) č. 2187/2005

Nariadenie (ES) č. 2187/2005 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„p)

‚nezamýšľané úlovky‘ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré musia byť v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (14) vylodené a započítané do kvót buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že boli ulovené nad rámec množstiev povolených podľa pravidiel upravujúcich zloženie úlovkov alebo vedľajšie úlovky.

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pri love akýchkoľvek druhov uvedených v prílohách II a III sa zakazuje používať vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj, žiabrovky, zakliesňovacie siete a viacstenné žiabrovky s okami menšími, ako sa stanovuje pre cieľový druh v uvedených prílohách.“

;

b)

V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Prvý pododsek sa nevzťahuje na nezamýšľané úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.“

c)

V odseku 6 sa dopĺňa tento pododsek:

„Prvý pododsek sa nevzťahuje na nezamýšľané úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.“

;

3.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Dosahovanie požadovaného percentuálneho podielu úlovku

1.   Ak sa morské organizmy druhu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, vylovia nad rámec povolených percentuálnych podielov uvedených v prílohách II a III, uplatňuje sa článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.

2.   Morské organizmy druhu, na ktorý sa povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nevzťahuje, vylovené nad rámec povolených percentuálnych podielov stanovených v prílohách II a III k tomuto nariadeniu sa nevylodia, ale bezodkladne sa vrátia do mora.“

;

4.

V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Morský organizmus nedosahuje požadovanú veľkosť, ak sú jeho rozmery menšie než minimálna ochranná referenčná veľkosť, ktorá je uvedená v prílohe IV pre príslušný druh a príslušnú zemepisnú oblasť, alebo minimálna ochranná referenčná veľkosť inak stanovená v súlade s právnymi predpismi Únie. Minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa uplatňujú okrem prípadu, ak boli minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v akte, ktorý sa prijal v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.“

;

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

Postup stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí v súvislosti s plánmi pre odhadzovanie

Komisia je na účely prijatia aktov uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená počas doby jeho trvania stanovovať minimálne ochranné referenčné veľkosti pre tie druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 uvedeného nariadenia. Tieto veľkosti sa stanovujú delegovaným aktom prijatým v súlade s článkom 28b tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zabezpečiť ochranu mlade morských organizmov a v prípade potreby sa môžu odchyľovať od minimálnych ochranných referenčných veľkostí stanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu.“

;

6.

V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ ide úlovky morských organizmov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, uplatňuje sa článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1a.   Ak sa úlovky uvedené v odseku 1, vylodili, členské štáty zavedú opatrenia na uľahčenie ich skladovania alebo odbytu, ako je podpora investícií do výstavby a prispôsobenia vyloďovacích miest a prístreškov, alebo podpora investícií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybárstva.

1b.   Morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa nesmú ponechávať na palube, prekladať na inú loď, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj, ale bezodkladne sa vracajú do mora.“

;

7.

Článok 17 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na lososa atlantického (Salmo salar) vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje na úlovky lososa atlantického. V tých prípadoch, keď sa na pstruha morského (Salmo trutta) vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku na úlovky pstruha obyčajného neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky lososa atlantického (Salmo salar) alebo pstruha morského (Salmo trutta) sa vylodia a v prípade lososa atlantického započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov lososa atlantického (Salmo salar) alebo pstruha morského (Salmo trutta) pomocou akéhokoľvek rybárskeho výstroja v zemepisných oblastiach a počas období, ktoré sú uvedené v prvom pododseku tohto odseku, a ako sa uvádza v odseku 2.“

;

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od odseku 1 je povolený lov lososa atlantického (Salmo salar) a pstruha morského (Salmo trutta) pomocou pascových sietí.“

;

8.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 28a

Postup prijímania technických opatrení v súvislosti s plánmi pre odhadzovanie

Komisia je na účely prijatia aktov uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená počas doby jeho trvania prijímať osobitné ustanovenia týkajúce sa jednotlivých druhov rybolovu alebo druhov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, pozostávajúce z technických opatrení uvedených v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia. Takéto opatrenia sa prijímajú prostredníctvom delegovaného aktu prijatého v súlade s článkom 28b tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zvýšiť selektivitu výstroja alebo znížiť, prípadne, pokiaľ je to možné, eliminovať nechcené úlovky a môžu sa, ak je to vhodné, odchýliť od opatrení ustanovených v tomto nariadení.

Článok 28b

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 14a a 28a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. júna 2015.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 14a a 28a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 14a a 28a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

9.

V prílohe IV sa spojenie „minimálne vyloďovacie veľkosti“ nahrádza spojením „minimálne ochranné referenčné veľkosti“ a spojenie „minimálna veľkosť“ sa nahrádza spojením „minimálna ochranná referenčná veľkosť“.

Článok 3

Zmeny nariadenia (ES) č. 1967/2006

Nariadenie (ES) č. 1967/2006 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 1 písm. a) bode ii), názve článku 6, v článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 2, článku 16 ods. 2, názve článku 18, článku 26 ods. 1, článku 27 ods. 3 a prílohe I oddiele B odseku 7 sa slovo „Spoločenstvo“ nahrádza slovom „Únia“ v príslušných pádoch a zároveň sa vykonajú všetky potrebné gramatické úpravy.;

2.

V článku 2 sa dopĺňa tento bod:

„18.

‚nezamýšľané úlovky‘ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré musia byť podľa článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (15) vylodené z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

;

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

Postup prijímania technických opatrení v súvislosti s plánmi pre odhadzovanie

Komisia je na účely prijatia aktov uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená počas doby jeho trvania prijímať osobitné ustanovenia týkajúce sa jednotlivých druhov rybolovu alebo druhov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, pozostávajúce z technických opatrení uvedených v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia. Takéto opatrenia sa prijímajú prostredníctvom delegovaného aktu prijatého v súlade s článkom 29a tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zvýšiť selektivitu výstroja alebo znížiť, prípadne, pokiaľ je to možné, eliminovať nechcené úlovky a môžu sa, ak je to vhodné, odchýliť od opatrení ustanovených v tomto nariadení.“

;

4.

Článok 15 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Morský organizmus nedosahuje požadovanú veľkosť, ak sú jeho rozmery menšie než minimálna ochranná referenčná veľkosť, ktorá je uvedená v prílohe III pre príslušný druh a príslušnú zemepisnú oblasť, alebo minimálna ochranná referenčná veľkosť inak stanovená v súlade s právnymi predpismi Únie. Minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu sa uplatňujú okrem prípadu, ak boli minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v akte, ktorý sa prijal v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1a.   Pokiaľ ide o úlovky morských organizmov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, uplatňuje sa článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1b.   Ak sa úlovky uvedené v odseku 1a, vylodili, členské štáty zavedú opatrenia na uľahčenie ich skladovania alebo odbytu, ako je podpora investícií do výstavby a prispôsobenia vyloďovacích miest a prístreškov, alebo podpora investícií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybárstva.

1c.   Morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa nesmú ponechávať na palube, prekladať na inú loď, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj, ale bezodkladne sa vracajú do mora.“

;

b)

v odseku 3 sa odkaz na „odsek 1“ nahrádza odkazom na „odsek 1a“;

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 15a

Postup stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí v súvislosti s plánmi pre odhadzovanie

Komisia je na účely prijatia aktov uvedených v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená počas doby jeho trvania stanovovať minimálne ochranné referenčné veľkosti pre tie druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 uvedeného nariadenia. Tieto veľkosti sa stanovujú delegovaným aktom prijatým v súlade s článkom 29a tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 s cieľom zabezpečiť ochranu mlade morských organizmov a v prípade potreby sa môžu odchyľovať od minimálnych ochranných referenčných veľkostí stanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.“

;

6.

V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 15 ods. 1 možno morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, loviť, ponechávať na palube, prekladať na inú loď, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj živé na účely priameho opätovného zarybňovania alebo transplantácie s povolením a pod dohľadom členského štátu, v ktorom sa tieto činnosti uskutočňujú.“

;

7.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 29a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 14a a 15a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. júna 2015.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 14a a 15a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 14a a 15a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

;

8.

V prílohe III sa spojenie „minimálne veľkosti morských organizmov“ nahrádza spojením „minimálne ochranné referenčné veľkosti“ a spojenie „minimálna veľkosť“ sa nahrádza spojením „minimálna ochranná referenčná veľkosť“.

Článok 4

Zmeny nariadenia (ES) č. 1098/2007

Nariadenie (ES) č. 1098/2007 sa mení takto:

1.

V článkoch 2 a 10, článku 11 ods. 1, článku 16 ods. 2 a článku 17 ods. 1, 2 a 5 sa slovo „Spoločenstvo“ nahrádza slovom „Únia“ v príslušných pádoch a zároveň sa vykonajú všetky potrebné gramatické úpravy.

2.

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„g)

‚nezamýšľané úlovky‘ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré musia byť v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (16) vylodené a započítané do kvót buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že boli ulovené nad rámec množstiev povolených podľa pravidiel upravujúcich zloženie úlovkov alebo vedľajšie úlovky.

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

;

3.

Názov kapitoly IV sa nahrádza takto:

„OBDOBIA RYBOLOVU“

.

4.

Článok 8 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Obdobia, počas ktorých je zakázaný rybolov určitými typmi výstroja“

;

b)

V odseku 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na tresku vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky tresky sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov tresky pomocou unášaných lovných šnúr v oblastiach a počas období, ktoré sú uvedené v odseku 1.“

;

c)

Odseky 3, 4 a 5 sa vypúšťajú;

d)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Odchylne od odseku 1 sa rybárskym plavidlám s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov povoľuje počas období uzavretia rybolovu uvedených v odseku 1 loviť najviac päť dní mesačne rozdelených do období aspoň dvoch po sebe nasledujúcich dní. Počas týchto dní môžu rybárske plavidlá nasadzovať siete a vyloďovať ryby iba od pondelka 6.00 hod. do piatka 18.00 hod. toho istého týždňa.

Článok 16 sa vzťahuje na rybárske plavidlá uvedené v prvom pododseku tohto odseku, ktoré nemajú povolenie na rybolov tresky.“

;

e)

Odsek 7 sa vypúšťa;

5.

V článku 9 ods. 3 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V tých prípadoch, keď sa na tresku vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa prvý pododsek tohto odseku neuplatňuje. Nezamýšľané úlovky tresky sa vylodia a započítajú do kvót.

Zakazuje sa však lov tresky pomocou typov rybárskeho výstroja uvedených v odseku 2 v oblastiach a počas období, ktoré sú uvedené v odseku 1.“

.

Článok 5

Zmeny nariadenia (ES) č. 254/2002

Nariadenie (ES) č. 254/2002 sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 1a

‚Nezamýšľané úlovky‘ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré musia byť v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (17) vylodené a započítané do kvót buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že boli ulovené nad rámec množstiev povolených podľa pravidiel upravujúcich zloženie úlovkov alebo vedľajšie úlovky.

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

;

2.

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak sa však použil výstroj uvedený v prvom pododseku, všetky nezamýšľané úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vylodia a započítajú do kvót.“

;

3.

V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

„Prvý odsek sa nevzťahuje na nezamýšľané úlovky morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.“

Článok 6

Zmeny nariadenia (ES) č. 2347/2002

Nariadenie (ES) č. 2347/2002 sa mení takto:

1.

V článkoch 1 a 5 sa slovo „Spoločenstvo“ nahrádza slovom „Únia“ v príslušných pádoch a zároveň sa vykonajú všetky potrebné gramatické úpravy;

2.

V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

‚nezamýšľané úlovky‘ znamenajú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré musia byť podľa článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (18) vylodené a započítané do kvót buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že boli ulovené nad rámec množstiev povolených podľa pravidiel upravujúcich zloženie úlovkov alebo vedľajšie úlovky.

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

;

3.

V článku 3 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Rybárskym plavidlám, ktoré nemajú povolenie na hlbokomorský rybolov, sa zakazuje lov hlbokomorských druhov v objeme nad 100 kg pri každom výjazde na more. Hlbokomorské druhy v objeme nad 100 kg ulovené takýmito plavidlami sa nesmú ponechávať na palube, prekladať na inú loď ani vyloďovať.

Druhý pododsek sa nevzťahuje na nezamýšľané úlovky hlbokomorských druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto nezamýšľané úlovky sa vylodia a započítajú do kvót.“

.

Článok 7

Zmeny nariadenia (ES) č. 1224/2009

Nariadenie (ES) č. 1224/2009 sa mení takto:

1.

V článku 1, článku 2 ods. 1, článku 3, článku 4 bodoch 2, 7, 9, 10, 18 a 24, článku 5 ods. 2, 6 a 7, článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1, článku 9 ods. 4 až 7, článku 10 ods. 2, článku 12, článku 14 ods. 1 a 4 až 8, článku 15 ods. 1 až 5, článku 17 ods. 1 a 2, článku 18 ods. 1, článku 20 ods. 1 a 3, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1 až 3 a 5, článku 23 ods. 1 a 3, článku 24 ods. 1 až 5, článku 28 ods. 1, článku 33 ods. 2, 5 a 8, článku 36 ods. 2, článku 37 ods. 1, článku 40 ods. 1, článku 43 ods. 2, článku 44 ods. 1 až 3, článku 48 ods. 1, 2 a 5, článku 49 ods. 1, článku 50 ods. 1 a 5, článku 55 ods. 1, článku 56 ods. 2, článku 58 ods. 2 a 7, článku 62 ods. 5, článku 65 ods. 1, článku 68 ods. 1, článku 71 ods. 1, článku 73 ods. 1 a 7, článku 74 ods. 2, článkoch 77 a 79, článku 80 ods. 1 až 4, článku 81 ods. 1, článku 83 ods. 1 a 2, článku 87, článku 108 ods. 2 písm. c), článku 112 ods. 1 a 2 a článku 113 ods. 2, 4 a 5 sa slovo „Spoločenstvo“ nahrádza slovom „Únia“ v príslušných pádoch a zároveň sa vykonajú všetky potrebné gramatické úpravy.

2.

Článok 14 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené vo viacročných plánoch, kapitán každého rybárskeho plavidla Únie s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac vedie rybársky denník o operáciách, v ktorom osobitne pre každý rybársky výjazd uvádza všetky množstvá každého druhu ulovené a ponechané na palube, ktoré presahujú 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti. Tento prah na úrovni 50 kg sa uplatňuje, keď úlovok určitého druhu presiahne 50 kg.“

;

b)

V odseku 2 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počet jednotlivých kusov vrátane osobitnej podpoložky uvádzajúcej množstvá alebo jednotlivé kusy, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;“

;

c)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Kapitáni rybárskych plavidiel Únie zaznamenajú do svojho rybárskeho denníka všetky odhadované odhodené množstvá nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti v objemovom vyjadrení v súvislosti s každým druhom, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

Kapitáni rybárskych plavidiel Únie zaznamenajú do svojho rybárskeho denníka aj všetky odhadované odhodené množstvá v objemovom vyjadrení pre každý druh, na ktorý sa povinnosť vylodiť úlovky nevzťahuje podľa článku 15 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (19).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“"

;

3.

V článku 17 ods. 1 sa písmená e) a f) nahrádzajú takto:

„e)

množstvá jednotlivých druhov zaznamenané v rybárskom denníku vrátane osobitnej podpoložky uvádzajúcej množstvá, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;

f)

množstvá jednotlivých druhov, ktoré sa majú vylodiť alebo preložiť, vrátane osobitnej podpoložky uvádzajúcej množstvá, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;“

4.

V článku 21 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch hmotnosti produktu rozpísané podľa druhu úpravy produktu alebo prípadne počet jednotlivých kusov vrátane osobitnej podpoložky uvádzajúcej množstvá alebo jednotlivé kusy, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;“

;

5.

V článku 23 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

množstvá každého druhu v kilogramoch hmotnosti produktu rozpísané podľa druhu úpravy produktu alebo prípadne počet jednotlivých kusov vrátane osobitnej podpoložky uvádzajúcej množstvá alebo jednotlivé kusy, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;“

;

6.

Článok 33 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

o množstvách rýb z každej populácie alebo skupiny populácií podliehajúcich TAC alebo kvótam vylodených počas predchádzajúceho mesiaca vrátane osobitnej podpoložky uvádzajúcej množstvá, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a“

;

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Úlovky chytené v rámci vedeckého výskumu, ktoré sa uvedú na trh a predajú, prípadne aj vrátane tých, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa započítajú do kvóty platnej pre vlajkový členský štát, ak prekročia 2 % dotknutej kvóty. Na vedeckovýskumné cesty, počas ktorých sa tieto úlovky chytili, sa neuplatňuje článok 12 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 (20).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 1).“"

;

7.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 49a

Oddelené skladovanie úlovkov, ktoré nedosahujú minimálne ochranné referenčné veľkosti

1.   Všetky úlovky, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a ktoré sa ponechajú na palube rybárskeho plavidla Únie, sa umiestnia do škatúľ, nádob alebo kontajnerov takým spôsobom, že ich možno odlíšiť od ostatných škatúľ, nádob alebo kontajnerov. Tieto úlovky sa nemiešajú so žiadnymi inými produktmi rybárstva.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje:

a)

ak úlovky obsahujú viac ako 80 % jedného alebo viacerých malých pelagických alebo priemyselných druhov uvedených článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov, ak úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, boli roztriedené, odhadnuté a zaznamenané v súlade s článkom 14 tohto nariadenia.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 2 členské štáty monitorujú zloženie úlovkov odoberaním vzoriek.

Článok 49b

Pravidlo de minimis

Členské štáty zabezpečia, aby úlovky, na ktoré sa vzťahuje výnimka de minimis uvedená v článku 15 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, neprekročili percentuálny podiel výnimky stanovený v príslušnom opatrení Únie.

Článok 49c

Vylodenie úlovkov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

Ak sa úlovky, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, vylodia, skladujú sa oddelene a nakladá sa s nimi takým spôsobom, aby sa dali odlíšiť od produktov rybárstva určených na priamu ľudskú spotrebu. Členské štáty kontrolujú dodržiavanie uvedenej povinnosti v súlade s článkom 5.“

8.

Článok 56 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Každý členský štát nesie zodpovednosť za kontrolu uplatňovania pravidiel spoločnej rybárskej politiky na svojom území na všetkých stupňoch obchodovania s produktmi rybolovu a akvakultúry od prvého predaja po maloobchodný predaj vrátane prepravy. Členské štáty zabezpečia najmä, aby sa produkty rybárstva, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, používali výhradne na iné účely ako je priama ľudská spotreba.“

;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Množstvá produktov rybárstva z viacerých druhov, ktoré obsahujú jedince nedosahujúce uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a ktoré pochádzajú z rovnakej príslušnej zemepisnej oblasti a z rovnakého rybárskeho plavidla alebo skupiny rybárskych plavidiel, možno pred prvým predajom rozdeliť na dávky.“

;

9.

V článku 58 ods. 5 sa vkladá toto písmeno:

„ea)

ak množstvá podľa písmena e) obsahujú ryby, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, samostatné informácie o množstvách každého druhu v kilogramoch vyjadrené v čistej hmotnosti alebo ako počet jednotlivých kusov;“

10.

V článku 64 ods. 1 sa písmeno h) nahrádza takto:

„h)

ak je to vhodné, miesto určenia produktov stiahnutých z trhu na účely uskladnenia produktov rybárstva v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

ha)

ak je to vhodné, množstvá vyjadrené v kilogramoch čistej hmotnosti alebo ako počet jednotlivých kusov, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a miesto určenia;“

;

11.

V článku 66 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„h)

ak je to vhodné, množstvá vyjadrené v kilogramoch čistej hmotnosti alebo ako počet jednotlivých kusov, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;“

;

12.

V článku 68 ods. 5 sa dopĺňa toto písmeno:

„g)

ak je to vhodné, množstvá vyjadrené v kilogramoch čistej hmotnosti alebo ako počet jednotlivých kusov, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť;“

;

13.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 73a

Kontrolní pozorovatelia na monitorovanie plnenia povinnosti vylodiť úlovky

Bez toho, aby bol dotknutý článok 73 ods. 1 tohto nariadenia, členské štáty môžu na palubu rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou povolať kontrolných pozorovateľov na monitorovanie rybolovu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Na týchto kontrolných pozorovateľov sa vzťahuje článok 73 ods. 2 až 9 tohto nariadenia.“

14.

V článku 90 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

prípady, ak sa na palubu rybárskeho plavidla nevytiahnu alebo sa na nej neponechajú a nevylodia akékoľvek úlovky druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, s výnimkou prípadov, v ktorých by takéto vytiahnutie na palubu a ponechanie na nej a vylodenie takýchto úlovkov bolo v rozpore s povinnosťami alebo podliehalo výnimkám, ktoré sú ustanovené v pravidlách spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o druhy rybolovu a rybolovné zóny, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú.“

;

15.

V článku 92 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty uplatňujú bodový systém za závažné porušenia uvedené v článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 a za porušenia povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 90 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, na základe ktorého sa držiteľovi licencie na rybolov pridelí primeraný počet bodov v dôsledku porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky.“

;

16.

Článok 105 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa tabuľka nahrádza takto:

„Rozsah prekročenia vo vzťahu k povoleným vylodeniam

Koeficient násobenia

Do výšky 10 %

Prekročenie * 1,0

Nad 10 % do 20 %

Prekročenie * 1,2

Nad 20 % do 40 %

Prekročenie * 1,4

Nad 40 % do 50 %

Prekročenie * 1,8

Akékoľvek ďalšie prekročenie nad 50 %

Prekročenie * 2,0“

;

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Okrem koeficientov násobenia uvedených v odseku 2 a za predpokladu, že rozsah prekročenia, pokiaľ ide o povolené vylodenia, presiahne 10 %, sa použije koeficient násobenia 1,5, ak:

a)

členský štát opakovane prekročil svoju kvótu, prídel alebo podiel na populácii alebo na skupine populácií v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov a takéto prekročenia boli predmetom odpočítania uvedeného v odseku 2;

b)

dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a najmä správy, ktoré vypracoval STECF, uvádzajú, že takéto prekročenie predstavuje závažné ohrozenie ochrany dotknutých populácií, alebo

c)

ak daná populácia podlieha viacročnému plánu.“

;

c)

Odsek 3a sa vypúšťa.

17.

Tabuľka v článku 106 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Rozsah prekročenia dostupného rybolovného úsilia

Koeficient násobenia

Do výšky 10 %

Prekročenie * 1,0

Nad 10 % do 20 %

Prekročenie * 1,2

Nad 20 % do 40 %

Prekročenie * 1,4

Nad 40 % do 50 %

Prekročenie * 1,8

Akékoľvek ďalšie prekročenie nad 50 %

Prekročenie * 2,0“

.

Článok 8

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1379/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 sa mení takto:

1.

V článku 28 sa dopĺňa tento odsek:

„8.   V súlade s cieľom uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. b) zabezpečia organizácie výrobcov v rámci plánov produkcie a uvádzania na trh, ktoré predkladajú podľa odseku 1 tohto článku, aby vyloďovanie morských organizmov pod minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, neviedlo k rozvoju činností zameraných špecificky na lov takýchto morských organizmov.

Pri vykonávaní kontrol vyžadovaných podľa odseku 7 tohto článku členské štáty zabezpečia, aby organizácie výrobcov dodržiavali povinnosť stanovenú v prvom pododseku tohto odseku.“

;

2.

Článok 47 sa nahrádza takto:

„Článok 47

Pravidlá stanovujúce spoločné obchodné normy

1.   Pravidlá stanovujúce spoločné obchodné normy, najmä tie, ktoré sú stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2136/89 (21), nariadení Rady (EHS) č. 1536/92 (22) a nariadení Rady (ES) č. 2406/96 (23), ako aj ďalšie pravidlá prijaté na účely uplatňovania spoločných obchodných noriem, ako napríklad pravidlá stanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 3703/85 (24), sa uplatňujú aj naďalej, a to bez toho, aby bol dotknutý odsek 2.

2.   Ak sa stanovia minimálne ochranné referenčné veľkosti, predstavujú zároveň minimálne veľkosti pri uvádzaní na trh.

(21)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 z 21. júna 1989 stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek (Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 79)."

(22)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely (Ú. v. ES L 163, 17.6.1992, s. 1)."

(23)  Nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 z 26. novembra 1996 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu (Ú. v. ES L 334, 23.12.1996, s. 1)."

(24)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3703/85 z 23. decembra 1985 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby (Ú. v. ES L 351, 28.12.1985, s. 63).“"

.

Článok 9

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

Článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa mení takto:

a)

V odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

ryby, ktoré vykazujú znaky napadnutia dravcami.“

;

b)

V odseku 5 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

osobitných ustanovení o rybolove alebo druhoch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky uvedená v odseku 1, ako sú technické opatrenia uvedené v článku 7 ods. 2 zamerané na zvýšenie selektivity výstroja alebo zníženie, prípadne, pokiaľ je to možné, elimináciu nechcených úlovkov;“

;

c)

Dopĺňa sa tento odsek:

„14.   Do 31. mája 2016 a potom do 31. mája každého nasledujúceho roka do roku 2020 (vrátane) predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o plnení povinnosti vylodiť úlovky na základe informácií, ktoré jej poskytli členské štáty, poradné rady a iné relevantné zdroje.

Výročné správy obsahujú:

opatrenia, ktoré prijali členské štáty a organizácie výrobcov s cieľom plniť povinnosť vylodiť úlovky;

opatrenia, ktoré prijali členské štáty s cieľom kontrolovať plnenie povinnosti vylodiť úlovky;

informácie o socio-ekonomickom vplyve povinnosti vylodiť úlovky;

informácie o vplyve povinnosti vylodiť úlovky na bezpečnosť na palube rybárskych plavidiel;

informácie o použití a odbytových kanáloch úlovkov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky;

informácie o prístavných infraštruktúrach a vybavení plavidiel, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky;

pre každý dotknutý druh rybolovu, informácie o ťažkostiach, ktoré sa vyskytli pri plnení povinnosti vylodiť úlovky, a odporúčania na ich riešenie.“

.

Článok 10

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1434/98 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7 body 14 a 15 sa uplatňujú od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 20. mája 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 12.9.2014, s. 68.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. mája 2015.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 254/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie tresky v Írskom mori (divízia ICES VIIa) uplatniteľné v roku 2002 (Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 z 29. júna 1998 určujúce podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby (Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 10).


Top