EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Uredba (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/05/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 133/1


UREDBA (EU) 2015/812 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. svibnja 2015.

o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Jedan od ciljeva Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) jest postupno uklanjanje odbačenog ulova uvođenjem obveze iskrcavanja za ulove vrsta koje podliježu ograničenjima ulova i vrsta koje podliježu najmanjim dopuštenim lovnim veličinama u Sredozemlju. Pojedine odredbe postojećih uredaba kojima se uspostavljaju tehničke mjere i mjere kontrole protivne su obvezi iskrcavanja te obvezuju ribare da odbacuju ribu. Kako bi se otklonile neusklađenosti između navedenih uredaba i obveze iskrcavanja i kako bi se obvezu iskrcavanja učinilo ostvarivom te bi odredbe trebalo izmijeniti ili staviti izvan snage.

(2)

Posebno, kako bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, trebalo bi izmijeniti Uredbu Vijeća (EZ) br. 850/98 (4) uvođenjem zahtjeva da se svi nenamjerni ulovi morskih organizama vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja i koje su ulovljene u količinama koje premašuju ograničenja sastava ulova iskrcaju i oduzmu od kvota; zamjenjivanjem najmanjih iskrcajnih veličina za morske organizme koji podliježu obvezi iskrcavanja minimalnim referentnim veličinama za očuvanje; uvođenjem zahtjeva da se svi nenamjerni ulovi morskih organizama vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja i koje su ulovljene u količinama koje premašuju ograničenja usputnog ulova na određenim područjima, u određenim razdobljima i za određene vrste alata iskrcaju i oduzmu od kvota; te pojašnjavanjem da se zabrana povećanja vrijednosti ulova ne primjenjuje kada su izuzeća uvedena u okviru obveze iskrcavanja.

(3)

Osim toga, kako bi se osigurala pravna sigurnost, trebalo bi izmijeniti odredbe koje se odnose na zatvaranje područja radi zaštite juvenilnih koljaka u ICES-ovu području VI.b.

(4)

Kako bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 2187/2005 (5) trebalo bi izmijeniti uvođenjem zahtjeva da se svi nenamjerni ulovi morskih organizama vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja u Baltičkom moru i koje su ulovljene u količinama koje premašuju ograničenja sastava ulova iskrcaju i oduzmu od kvota; zamjenjivanjem najmanjih iskrcajnih veličina za morske organizme vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja minimalnim referentnim veličinama za očuvanje; te zabranom lova lososa i morske pastrve u određenim razdobljima i na određenim područjima, osim mrežnim klopkama.

(5)

Kako bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (6) trebalo bi izmijeniti zamjenjivanjem najmanjih veličina morskih organizama vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja minimalnim referentnim veličinama za očuvanje, bez dovođenja u pitanje koncepta i provedbe postojećih najmanjih veličina dopuštenog ulova.

(6)

Kako bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (7) trebalo bi izmijeniti uvođenjem zahtjeva da se pri ribolovu plutajućim parangalima, jednostrukim mrežama stajaćicama, zaplećućim mrežama i trostrukim mrežama stajaćicama na određenim područjima i u određenim razdobljima svi nenamjerni ulovi bakalara iskrcaju i oduzmu od kvota.

(7)

U skladu sa znanstvenim mišljenjem Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF), prema kojem u postojećem planu upravljanja bakalarom u Baltičkom moru nije potrebno pravilo o ograničenju napora radi ostvarivanja ciljeva reformirane zajedničke ribarstvene politike s obzirom na stokove koji podliježu obvezi iskrcavanja, trebalo bi ukloniti ograničenja ribolovnog napora za stokove bakalara u Baltičkom moru.

(8)

Kako bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 254/2002 (8) trebalo bi izmijeniti uvođenjem zahtjeva da se pri ribolovu kraljevske kapice povlačnim mrežama svi nenamjerni ulovi morskih organizama vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja i koje su ulovljene u količinama koje premašuju ograničenja usputnog ulova, iskrcaju i oduzmu od kvota.

(9)

Kako bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 2347/2002 (9) trebalo bi izmijeniti uvođenjem zahtjeva da se nenamjerni ulovi dubokomorskih vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja iskrcaju i oduzmu od kvota.

(10)

Kako bi se osiguralo praćenje i izvršavanje obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (10) trebalo bi izmijeniti uvođenjem zahtjeva da se podatke o ulovima koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje treba bilježiti odvojeno, uvođenjem zahtjeva da ulove treba držati odvojeno i uključivanjem odredaba o stavljanju na tržište ulova koji su ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje i o angažiranju promatrača zaduženih za kontrolu.

(11)

Budući da odbačeni ulovi predstavljaju značajno rasipanje resursa i negativno utječu na održivo iskorištavanje morskih organizama i morskih ekosustava te da je poštovanje obveze iskrcavanja od strane gospodarskih subjekata ključno za njezinu uspješnost, prekršaje obveze iskrcavanja trebalo bi kategorizirati kao teške prekršaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009. Obveza iskrcavanja predstavlja ključnu promjenu za gospodarske subjekte. U skladu s time, primjereno je za dvije godine odgoditi primjenu pravila o teškim prekršajima u pogledu prekršaja te vrste.

(12)

Uvođenje obveze iskrcavanja u kombinaciji s određenim novim pravilima o višegodišnjoj fleksibilnosti kvote zahtijeva prilagodbu pravila o oduzimanju kvota i ribolovnom naporu.

(13)

Trebalo bi spriječiti razvoj paralelnih aktivnosti koje su posebno usmjerene na ulov morskih organizama koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje, za namjene koje nisu prehrana ljudi, te bi Uredbu (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11) trebalo izmijeniti kako bi odražavala to načelo.

(14)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 utvrđen je koncept minimalnih referentnih veličina za očuvanje s ciljem osiguranja zaštite juvenilnih morskih organizama. U pogledu vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja, riba koja je ispod takvih minimalnih referentnih veličina za očuvanje ne smije se upotrebljavati za izravnu prehranu ljudi. Uredbom (EU) br. 1379/2013 predviđa se donošenje zajedničkih tržišnih standarda, uključujući minimalne tržišne veličine. Kako se ne bi ugrozila svrha minimalnih referentnih veličina za očuvanje, takve minimalne tržišne veličine trebale bi odgovarati minimalnim referentnim veličinama za očuvanje za dotičnu vrstu. Stoga je potrebno uskladiti minimalne tržišne veličine s minimalnim referentnim veličinama za očuvanje.

(15)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 trebalo bi izričito omogućiti uključivanje u planove za odbačeni ulov tehničkih mjera koje su usko povezane s provedbom obveze iskrcavanja, i čiji je cilj povećanje selektivnosti i najveće moguće smanjenje neželjenog ulova.

(16)

Riba koju su oštetili grabežljivci poput morskih sisavaca koji se hrane ribom, riba grabežljivica ili ptica može predstavljati rizik za ljude, kućne ljubimce i drugu ribu zbog patogena i bakterija koje bi takvi grabežljivci mogli prenositi. Stoga se obveza iskrcavanja ne bi trebala primjenjivati na ulove takve oštećene ribe, koju bi trebalo odmah ukloniti na moru.

(17)

Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009, kao i uredbe (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(18)

Budući da pravila o sastavu ulova i s time povezana ograničenja za upotrebu haringe koja su sadržana u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1434/98 (12) više nisu relevantna u okviru obveze iskrcavanja jer svu haringu koja podliježe obvezi iskrcavanja treba iskrcati i oduzeti od kvota te svu haringu koje je ispod minimalne referentne veličine za očuvanje treba upotrijebiti u svrhe koje nisu izravna prehrana ljudi, navedenu bi Uredbu trebalo staviti izvan snage.

(19)

Riječ „Zajednica” koja se upotrebljava u normativnom dijelu uredaba (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir stupanje na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 850/98

Uredba (EZ) br. 850/98 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 4. stavku 2. točki (c), članku 46. stavku 1. točki (b) i Prilogu I. bilješci 5, imenica „Zajednica” odnosno odgovarajući pridjev zamjenjuje se imenicom „Unija” odnosno odgovarajućim pridjevom uz sve potrebne gramatičke izmjene;

2.

članak 1.a briše se;

3.

u članku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(i)

‚nenamjerni ulovi’ znači slučajni ulovi morskih organizama koje se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13) mora iskrcati i oduzeti od kvota bilo zbog toga što su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ili zbog toga što premašuju količine dopuštene prema pravilima o sastavu ulova i usputnom ulovu.

(13)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkog ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

;

4.

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Zabranjen je ribolov bilo koje vrste navedene u prilozima od I. do V. upotrebom veličine oka mrežnog tega koja je manja od raspona određenog za ciljnu vrstu navedenu u tim prilozima.”

;

(b)

u stavku 4. dodaje se sljedeći podstavak:

„Prvi podstavak točke (a) i (b) ne primjenjuju se na nenamjerne ulove vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.”

;

5.

u članku 7. stavku 5. dodaju se sljedeći podstavci:

„Prvi podstavak ne primjenjuje se na nenamjerne ulove rakova roda Pandalus, koji podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov rakova roda Pandalus upotrebom mreža veličine oka mrežnog tega u rasponu od 32 do 54 milimetra bez opreme navedene u prvom podstavku.”

;

6.

u članku 10. dodaje se sljedeći stavak:

„Prvi stavak točka (b) ne primjenjuje se na nenamjerne ulove vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.”

;

7.

u članku 11. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Prvi podstavak točka (a) ne primjenjuje se na nenamjerne ulove vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.”

;

8.

članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

1.   Ako su morski organizmi vrste koja podliježe obvezi iskrcavanja ulovljeni u količinama koje premašuju dopuštene postotke ili količine navedene u članku 20. stavku 2., članku 21. stavku 2., članku 22. stavku 2. točki (b), članku 27. stavku 2., članku 29. stavku 4. točki (b), članku 29.b stavku 2., članku 29.b stavku 4., članku 29.d stavku 5. točki (d), članku 29.d stavku 6. točki (d), članku 29.d stavku 7. točki (c), članku 29.f stavku 1., članku 34.b stavku 2. točki (c) i članku 34.b stavku 10. ove Uredbe i njezinim prilozima od I. do VII., X. i XI., primjenjuje se članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.

2.   Morski organizmi vrste koja ne podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koji su ulovljeni u količinama koje premašuju dopuštene postotke navedene u članku 20. stavku 2., članku 21. stavku 2., članku 22. stavku 2. točki (b), članku 27. stavku 2., članku 29. stavku 4. točki (b), članku 29.b stavku 2., članku 29.b stavku 4., članku 29.d stavku 5. točki (d), članku 29.d stavku 6. točki (d), članku 29.d stavku 7. točki (c), članku 29.f stavku 1. i članku 34.b stavku 2. točki (c) i članku 34.b stavku 10. ove Uredbe i njezinim prilozima od I. do VII., X. i XI. ne iskrcavaju se nego se odmah vraćaju u more.”

;

9.

članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Morski organizam je nedorastao ako su njegove dimenzije ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja je za odgovarajuću vrstu i odgovarajuće zemljopisno područje navedena u prilozima XII. i XII.a ili minimalne referentne veličine za očuvanje koja je u skladu s pravom Unije utvrđena na drugi način. Primjenjuju se minimalne referentne veličine utvrđene u prilozima XII. i XII.a ovoj Uredbi osim ako su minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u aktu donesenom u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013.”

;

10.

umeće se sljedeći članak 18.a:

„Članak 18.a

Postupci za utvrđivanje minimalnih referentnih veličina za očuvanje u kontekstu planova za odbačeni ulov

Komisija je ovlaštena, u svrhu donošenja akata iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i tijekom njihova trajanja, utvrditi minimalne referentne veličine za očuvanje za vrste koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. te Uredbe. Te veličine utvrđuju se putem delegiranog akta donesenog u skladu s člankom 48.a ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s ciljem osiguranja zaštite juvenilnih morskih organizama te smiju, prema potrebi, odstupati od minimalnih referentnih veličina za očuvanje utvrđenih u prilozima XII. i XII.a ovoj Uredbi.”

;

11.

članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

1.   Članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ulove nedoraslih morskih organizama vrste koja podliježe obvezi iskrcavanja.

2.   Ako se ulove kako su navedeni u stavku 1. iskrcava, države članice osiguravaju mjere za olakšavanje njihova skladištenja ili za pronalaženje tržištâ za njih, kao što su potpora ulaganjima u izgradnju i adaptaciju mjestâ za istovar i zakloništâ ili potpora ulaganjima radi stvaranja dodane vrijednosti proizvodâ ribarstva.

3.   Nedorasli morski organizmi vrste koja ne podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne zadržavaju se na plovilu, prekrcavaju, iskrcavaju, prevoze, skladište, prodaju, izlažu ili nude na prodaju, nego se odmah vraćaju u more.

4.   Stavci 1. i 3. ne primjenjuju se na srdelu, inćuna, haringu, šnjura i skušu unutar ograničenja od 10 % žive mase ukupnih ulova svake od tih vrsta zadržanih na plovilu.

Postotak nedoraslih srdela, inćuna, haringa, šnjura ili skuša izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

Postotak se može izračunati na temelju jednog ili više reprezentativnih uzoraka. Ograničenje od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

5.   Stavak 3. ne primjenjuje se na nedoraslu srdelu, inćuna, šnjura i skušu koji su ulovljeni da bi se upotrebljavali kao živi mamac, i koji se mogu držati na plovilu, pod uvjetom da se drže živi.”

;

12.

u članku 19.a dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na ulove ili vrste koji su izuzeti od primjene obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.”

;

13.

u članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Ako haringa podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se stavak 1. ovog članka.

Ribolov haringe na zemljopisnim područjima i u razdobljima iz stavka 1. zabranjen je ako se upotrebljava:

(a)

povlačni ribolovni alat veličine oka mrežnog tega manje od 55 mm;

(b)

stezač (plivarica);

(c)

jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže, trostruke mreže stajaćice veličine oka mrežnog tega manje od 55 mm; ili

(d)

lebdeće (plovuće) mreže veličine oka mrežnog tega manje od 55 mm, osim ako je takva upotreba u skladu sa stavkom 3.”

;

14.

u članku 20.a dodaju se sljedeći stavci:

„Ako haringa podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi stavak ovog članka. Nenamjerne ulove haringe iskrcava se i oduzima od kvota.

Ribolov haringe na zemljopisnom području i u razdobljima iz prvog stavka zabranjen je ako se upotrebljava:

(a)

povlačni ribolovni alat veličine oka mrežnog tega manje od 55 mm;

(b)

stezač (plivarica); ili

(c)

jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže, trostruke mreže stajaćice i lebdeće (plovuće) mreže veličine oka mrežnog tega manje od 55 mm.”

;

15.

u članku 21. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Ako papalina podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se stavak 1. ovog članka.

Ribolov papaline na zemljopisnim područjima i u razdobljima iz stavka 1. zabranjen je ako se upotrebljava:

(a)

povlačni ribolovni alat veličine oka mrežnog tega manje od 32 mm;

(b)

stezač (plivarica); ili

(c)

jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže, trostruke mreže stajaćice i lebdeće (plovuće) mreže veličine oka mrežnog tega manje od 30 mm.”

;

16.

u članku 22. stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako skuša podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka.

Ribolov skuše na zemljopisnom području iz prvog podstavka zabranjen je ako je više od 15 % ulova te vrste ostvareno upotrebom:

(a)

povlačnog ribolovnog alata veličine oka mrežnog tega manje od 70 mm; ili

(b)

stezača (plivarice).”

;

17.

u članku 23. stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako inćun ne podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka. Nenamjerne ulove inćuna iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov inćuna pelagičnim povlačnim mrežama na zemljopisnom području iz prvog podstavka.”

;

18.

u članku 27. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Ako norveška ugotica podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se stavak 1. ovog članka.

Ribolov norveške ugotice na zemljopisnom području iz stavka 1. zabranjen je ako se upotrebljava povlačni ribolovni alat veličine oka mrežnog tega manje od 32 mm.”

;

19.

u članku 29. stavku 4. točki (b) dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako hujica i/ili papalina i iverak zlatopjeg i/ili list podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuju se podtočke i., ii. i iii. ove točke.

Zabranjen je ribolov hujice i/ili papaline i iverka zlatopjega i/ili lista plovilima koja upotrebljavaju ribolovni alat koji nije naveden u ovoj točki.”

;

20.

u članku 29.a stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako hujica podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka. Nenamjerne ulove hujice iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov hujice upotrebom povlačnog ribolovnog alata veličine oka mrežnog tega manje od 32 mm na zemljopisnom području iz prvog podstavka.”

;

21.

članak 29.b mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako škamp podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka.

Zabranjen je ribolov škampa upotrebom ribolovnog alata i na zemljopisnim područjima iz stavka 1.”

;

(b)

u stavku 4. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako škamp podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka.

Zabranjen je ribolov škampa na zemljopisnim područjima i izvan razdobljâ iz stavka 1.”

;

22.

članak 29.c zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 29.c

Koljak s područja Rockalla u ICES-ovu potpodručju VI.

Sav ribolov, osim ribolova parangalom, zabranjen je na područjima koja su omeđena loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, izmjerene u skladu sa sustavom WGS84:

57°00′ S, 15°00′ Z

57°00′ S, 14°00′ Z

56°30′ S, 14°00′ Z

56°30′ S, 15°00′ Z

57°00′ S, 15°00′ Z.”

;

23.

članak 29.d mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako se vrste iz prvog podstavka točke (b), kao i druge vrste koje podliježu ograničenjima ulova, ulove upotrebom ribolovnog alata iz prvog podstavka točke (a) i ako te vrste podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak točka (b). Nenamjerne ulove tih vrsta iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov vrsta koje nisu navedene u prvom podstavku točki (b).”

;

(b)

u stavku 4. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako se vrste iz prvog podstavka točke (b), kao i druge vrste koje podliježu ograničenjima ulova, ulove upotrebom ribolovnog alata iz prvog podstavka točke (a) i ako te vrste podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak točka (b). Nenamjerne ulove tih vrsta iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov vrsta koje nisu navedene u prvom podstavku točki (b).”

;

24.

u članku 29.e stavku 2. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako se vrste iz prvog podstavka točke (b), kao i druge vrste koje podliježu ograničenjima ulova, ulove upotrebom ribolovnog alata iz prvog podstavka točke (a) i ako te vrste podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak točka (b). Nenamjerne ulove tih vrsta iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov vrsta koje nisu navedene u točki (b) prvog podstavka.”

;

25.

u članku 29.f umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Ako manjić morski podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se stavak 1. ovog članka.

Zabranjen je ribolov manjića morskog upotrebom bilo kojeg ribolovnog alata u razdoblju i na područjima iz stavka 1.”

;

26.

članak 35. briše se;

27.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 47.

Postupak za donošenje tehničkih mjera u kontekstu planova za odbačeni ulov

Komisija je ovlaštena, u svrhu donošenja akata iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 1380/2013 i tijekom njihova trajanja, donositi posebne odredbe o ribolovu ili vrstama koji podliježu obvezi iskrcavanja, koje se sastoje od tehničkih mjera iz članka 7. stavka 2. te Uredbe. Te mjere donose se putem delegiranog akta donesenog u skladu s člankom 48.a ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s ciljem povećanja selektivnosti alata ili smanjivanja odnosno, u najvećoj mogućoj mjeri, uklanjanja neželjenih ulova te smiju, prema potrebi, odstupati od mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.”

;

28.

umeće se sljedeći članak 48.a:

„Članak 48.a

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 18.a i 47. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. lipnja 2015.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 18.a i 47. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članaka 18.a i 47. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

;

29.

u prilozima XII. i XII.a pojam „najmanja dopuštena lovna veličina” zamjenjuje se pojmom „minimalna referentna veličina za očuvanje”.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 2187/2005

Uredba (EZ) br. 2187/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. dodaje se sljedeća točka

„(p)

‚nenamjerni ulovi’ znači slučajni ulovi morskih organizama koje se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (14) mora iskrcati i oduzeti od kvota bilo zbog toga što su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ili zbog toga što premašuju količine dopuštene prema pravilima o sastavu ulova i usputnom ulovu.

(14)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

;

2.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Zabranjen je ribolov bilo koje vrste navedene u prilozima II. i III. upotrebom povlačnih mreža, danskih potegača i sličnog alata, jednostrukih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica veličine oka mrežnog tega manje od raspona određenog za ciljane vrste navedene u tim prilozima.”

;

(b)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Prvi podstavak ne primjenjuje se na nenamjerne ulove vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.”

;

(c)

u stavku 6. dodaje se sljedeći podstavak:

„Prvi podstavak ne primjenjuje se na nenamjerne ulove vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.”

;

3.

članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Postizanje propisanih postotaka ulova

1.   Ako su morski organizmi vrste koja podliježe obvezi iskrcavanja ulovljeni u količinama koje premašuju dopuštene postotke koji su navedeni u prilozima II. i III., primjenjuje se članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.

2.   Morski organizmi vrste koja ne podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koji su ulovljeni u količinama koje premašuju dopuštene postotke kako su navedeni u prilozima II. i III. ovoj Uredbi ne iskrcavaju se te se odmah vraćaju u more.”

;

4.

u članku 14., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Morski organizam je nedorastao ako su njegove dimenzije ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja je za odgovarajuću vrstu i odgovarajuće zemljopisno područje navedena u Prilogu IV. ili minimalne referentne veličine za očuvanje koja je u skladu s pravom Unije utvrđena na drugi način. Primjenjuju se minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u Prilogu IV. ovoj Uredbi, osim ako su minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u aktu donesenom u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013.”

;

5.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 14.a

Postupak za utvrđivanje minimalnih referentnih veličina za očuvanje u kontekstu planova za odbačeni ulov

Komisija je ovlaštena, u svrhu donošenja akata iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i tijekom njihova trajanja, utvrditi minimalne referentne veličine za očuvanje za vrste koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. te Uredbe. Te veličine utvrđuju se putem delegiranog akta donesenog u skladu s člankom 28.b ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s ciljem osiguranja zaštite juvenilnih morskih organizama te smiju, prema potrebi, odstupati od minimalnih referentnih veličina za očuvanje navedenih u Prilogu IV. ovoj Uredbi.”

;

6.

u članku 15. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ulove nedoraslih morskih organizama vrste koja podliježe obvezi iskrcavanja.

1.a   Ako se ulove kako su navedeni u stavku 1. iskrcava, države članice osiguravaju mjere za olakšavanje njihova skladištenja ili za pronalaženje tržištâ za njih, kao što su potpora ulaganjima u izgradnju i adaptaciju mjestâ za istovar i zakloništâ ili potpora ulaganjima radi stvaranja dodane vrijednosti proizvodâ ribarstva.

1.b   Nedorasli morski organizmi vrste koja ne podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne zadržavaju se na plovilu, prekrcavaju, iskrcavaju, prevoze, skladište, prodaju, izlažu ili nude na prodaju, nego se odmah vraćaju u more.”

;

7.

članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako losos (Salmo salar) podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, na ulov lososa ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka. Ako morska pastrva (Salmo trutta) podliježe obvezi iskrcavanja na temelju članka 15. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, na ulov morske pastrve ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka. Nenamjerne se ulove lososa (Salmo salar) ili morske pastrve (Salmo trutta) iskrcava te ih se, u slučaju lososa, oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov lososa (Salmo salar) i morske pastrve (Salmo trutta) upotrebom bilo kojeg ribolovnog alata na zemljopisnim područjima i u razdobljima iz prvog podstavka ovog stavka i kako je navedeno u stavku 2. ovog članka.”

;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Odstupajući od stavka 1., dopušten je ribolov lososa (Salmo salar) i morske pastrve (Salmo trutta) upotrebom mrežnih klopki.”

;

8.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 28.a

Postupak za donošenje tehničkih mjera u kontekstu planova za odbačeni ulov

Komisija je ovlaštena, u svrhu donošenja akata iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 1380/2013 i tijekom njihova trajanja, donositi posebne odredbe o ribolovu ili vrstama koji podliježu obvezi iskrcavanja, koje se sastoje od tehničkih mjera iz članka 7. stavka 2. te Uredbe. Takve mjere donose se putem delegiranog akta donesenog u skladu s člankom 28.b ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s ciljem povećanja selektivnosti alata ili smanjivanja odnosno, u najvećoj mogućoj mjeri, uklanjanja neželjenih ulova te smiju, prema potrebi, odstupati od mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.

Članak 28.b

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 14.a i 28.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. lipnja 2015.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 14.a i 28.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članaka 14.a i 28.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

;

9.

u Prilogu IV. pojam „najmanja iskrcajna veličina” zamjenjuje se pojmom „minimalna referentna veličina za očuvanje”, a pojam „najmanja dopuštena lovna veličina” zamjenjuje se pojmom „minimalna referentna veličina za očuvanje”.

Članak 3.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1967/2006

Uredba (EZ) br. 1967/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 1. točki (a) podtočki ii., naslovu članka 6., članku 7. stavku 1., članku 8. stavku 2., članku 16. stavku 2., naslovu članka 18., članku 26. stavku 1., članku 27. stavku 3. i stavku 7. odjeljka B Priloga I. imenica „Zajednica” odnosno odgovarajući pridjev zamjenjuje se imenicom „Unija” odnosno odgovarajućim pridjevom uz sve potrebne gramatičke izmjene;

2.

u članku 2. dodaje se sljedeća točka:

„18.

‚nenamjerni ulovi’ znači slučajni ulovi morskih organizama koje se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (15) mora iskrcati jer su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje.

(15)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

;

3.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 14.a

Postupak za donošenje tehničkih mjera u kontekstu planova za odbačeni ulov

Komisija je ovlaštena, u svrhu donošenja akata iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) 1380/2013 i tijekom njihova trajanja, donositi posebne odredbe o ribolovu ili vrstama koji podliježu obvezi iskrcavanja, koje se sastoje od tehničkih mjera iz članka 7. stavka 2. te Uredbe. Takve mjere donose se putem delegiranog akta donesenog u skladu s člankom 29.a ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s ciljem povećanja selektivnosti alata ili smanjivanja odnosno, u najvećoj mogućoj mjeri, uklanjanja neželjenih ulova te smiju, prema potrebi, odstupati od mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.”

;

4.

članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Morski organizam je nedorastao ako su njegove dimenzije ispod minimalne referentne veličine za očuvanje koja je za odgovarajuću vrstu i odgovarajuće zemljopisno područje navedena u Prilogu III. ili minimalne referentne veličine za očuvanje koja je u skladu s pravom Unije utvrđena na drugi način. Primjenjuju se minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u Prilogu III. ovoj Uredbi, osim ako su minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u aktu donesenom u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

1.a   Članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ulove nedoraslih morskih organizama vrste koja podliježe obvezi iskrcavanja.

1.b   Ako se ulove kako su navedeni u stavku 1.a iskrcava, države članice osiguravaju mjere za olakšavanje njihova skladištenja ili za pronalaženje tržištâ za njih, kao što su potpora ulaganjima u izgradnju i adaptaciju mjestâ za istovar i zakloništâ ili potpora ulaganjima radi stvaranje dodane vrijednosti proizvodâ ribarstva.

1.c   Nedorasli morski organizmi vrste koja ne podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne zadržavaju se na plovilu, prekrcavaju, iskrcavaju, prevoze, skladište, prodaju, izlažu ili nude na prodaju, nego se odmah vraćaju u more.”

;

(b)

u stavku 3., riječ „stavak 1.” zamjenjuje se riječju „stavak 1.a”;

5.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 15.a

Postupak za utvrđivanje minimalnih referentnih veličina za očuvanje u kontekstu planova za odbačeni ulov

Komisija je ovlaštena, u svrhu donošenja akata iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i tijekom njihova trajanja, utvrditi minimalne referentne veličine za očuvanje za vrste koje podliježu obvezi iskrcavanja kako je utvrđeno u članku 15. te Uredbe. Te veličine utvrđuju se putem delegiranog akta donesenog u skladu s člankom 29.a ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 s ciljem osiguranja zaštite juvenilnih morskih organizama te smiju, prema potrebi, odstupati od minimalnih referentnih veličina za očuvanje navedenih u Prilogu III. ovoj Uredbi.”

;

6.

u članku 16., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1., nedorasli morski organizmi smiju se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi u svrhu neposrednog poribljavanja ili premještanja uz dozvolu i pod nadzorom države članice u kojoj se takve aktivnosti odvijaju.”

;

7.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 29.a

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 14.a i 15.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. lipnja 2015.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 14.a i 15.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članaka 14.a i 15.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

;

8.

u prilogu III. pojam „najmanje veličine morskih organizama” zamjenjuje se pojmom „minimalna referentna veličina za očuvanje”, a pojam „najmanja veličina” zamjenjuje se pojmom „minimalna referentna veličina za očuvanje”.

Članak 4.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1098/2007

Uredba (EZ) br. 1098/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

u člancima 2. i 10., članku 11. stavku 1., članku 16. stavku 2. i članku 17. stavcima 1., 2. i 5. imenica „Zajednica” odnosno odgovarajući pridjev zamjenjuje se imenicom „Unija” odnosno odgovarajućim pridjevom uz sve potrebne gramatičke izmjene;

2.

u članku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(g)

‚nenamjerni ulovi’ znači slučajni ulovi morskih organizama koje se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (16) mora iskrcati i oduzeti od kvota bilo zbog toga što su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ili zbog toga što premašuju količine dopuštene prema pravilima o sastavu ulova i usputnom ulovu.

(16)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

;

3.

naslov poglavlja IV. zamjenjuje se sljedećim:

„RAZDOBLJA RIBOLOVA”

;

4.

članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Razdoblja u kojima ribolov određenim vrstama alata nije dopušten”

;

(b)

u stavku 2. dodaj se sljedeći podstavci:

„Ako bakalar podliježe obvezi iskrcavanja kako je utvrđeno u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka. Nenamjerne ulove bakalara iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov bakalara upotrebom plutajućih parangala na područjima i u razdobljima iz stavka 1.”

;

(c)

stavci 3., 4. i 5. brišu se;

(d)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Odstupajući od stavka 1., tijekom razdobljâ zabrane ribolova iz stavka 1. ribarskim plovilima čija duljina preko svega iznosi manje od 12 metara dopušteno je provoditi ribolovne aktivnosti do pet dana mjesečno podijeljenih u razdoblja od najmanje dva uzastopna dana. Tijekom tih dana ribarska plovila smiju potapati mreže i iskrcavati ribu jedino od 6.00 sati u ponedjeljak do 18.00 sati u petak istog tjedna.

Na ribarska plovila iz prvog podstavka ovog stavka koja nemaju dozvolu za ribolov bakalara primjenjuje se članak 16.”

;

(e)

stavak 7. briše se;

5.

u članku 9. stavku 3. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako bakalar podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se prvi podstavak ovog stavka. Nenamjerne ulove bakalara iskrcava se i oduzima od kvota.

Zabranjen je ribolov bakalara upotrebom alata iz stavka 2. na područjima i u razdobljima iz stavka 1.”

.

Članak 5.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 254/2002

Uredba (EZ) br. 254/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 1.a

‚Nenamjerni ulovi’ znači slučajni ulovi morskih organizama koje se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (17) mora iskrcati i oduzeti od kvota bilo zbog toga što su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ili zbog toga što premašuju količine dopuštene prema pravilima o sastavu ulova i usputnom ulovu.

(17)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

;

2.

u članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Međutim, kada se upotrebljava alat naveden u prvom podstavku, sve nenamjerne ulove vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 iskrcava se i oduzimaju od kvota.”

;

3.

u članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

„Prvi stavak ne primjenjuje se na nenamjerne ulove morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.”

.

Članak 6.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 2347/2002

Uredba (EZ) br. 2347/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

u člancima 1. i 5. imenica „Zajednica” odnosno odgovarajući pridjev zamjenjuje se imenicom „Unija” odnosno odgovarajućim pridjevom uz sve potrebne gramatičke izmjene;

2.

u članku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(f)

‚nenamjerni ulovi’ znači slučajni ulovi morskih organizama koje se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (18) mora iskrcati i oduzeti od kvota bilo zbog toga što su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ili zbog toga što premašuju količine dopuštene prema pravilima o sastavu ulova i usputnom ulovu.

(18)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

;

3.

u članku 3. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ribarskim je plovilima koja nemaju dozvolu za ribolov u dubokom moru zabranjeno loviti dubokomorske vrste u količinama koje premašuju 100 kg prilikom svakog pojedinačnog izlaska na more. Dubokomorske vrste koje su takva plovila ulovila u količinama koje premašuju 100 kg ne zadržavaju se na plovilu, prekrcavaju ili iskrcavaju.

Drugi podstavak ne primjenjuje se na nenamjerne ulove dubokomorskih vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedene nenamjerne ulove iskrcava se i oduzima od kvota.”

.

Članak 7.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1224/2009

Uredba (EZ) br. 1224/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1., članku 2. stavku 1., članku 3., članku 4. točkama 2., 7., 9., 10., 18. i 24., članku 5. stavcima 2., 6. i 7., članku 6. stavku 1., članku 7. stavku 1., članku 9. stavcima od 4. do 7., članku 10. stavku 2., članku 12., članku 14. stavku 1. i stavcima od 4. do 8., članku 15. stavcima od 1. do 5., članku 17. stavcima 1. i 2., članku 18. stavku 1., članku 20. stavcima 1. i 3., članku 21. stavku 1., članku 22. stavcima od 1. do 3. i stavku 5., članku 23. stavcima 1. i 3., članku 24. stavcima od 1. do 5., članku 28. stavku 1., članku 33. stavcima 2., 5. i 8., članku 36. stavku 2., članku 37. stavku 1., članku 40. stavku 1., članku 43. stavku 2, članku 44. stavcima od 1. do 3., članku 48. stavcima 1., 2. i 5., članku 49. stavku 1., članku 50. stavcima 1. i 5., članku 55. stavku 1., članku 56. stavku 2., članku 58. stavcima 2. i 7., članku 62. stavku 5., članku 65. stavku 1., članku 68. stavku 1., članku 71. stavku 1., članku 73. stavcima 1. i 7., članku 74. stavku 2., člancima 77. i 79., članku 80. stavcima od 1. do 4., članku 81. stavku 1., članku 83. stavcima 1. i 2., članku 87., članku 108. stavku 2. točki (c), članku 112. stavcima 1. i 2. i članku 113. stavcima 2., 4. i 5. imenica „Zajednica” odnosno odgovarajući pridjev zamjenjuje se imenicom „Unija” odnosno odgovarajućim pridjevom uz sve potrebne gramatičke izmjene;

2.

članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe sadržane u višegodišnjim planovima, zapovjednik svakog ribarskog plovila Unije čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara dužan je voditi očevidnik o ribolovu u kojem se za svaki izlazak u ribolov posebno navode sve količine svake vrste ulovljene i zadržane na plovilu iznad 50 kg ekvivalenta žive mase. Prag od 50 kg primjenjuje se čim ulovi vrste premaše 50 kg.”

;

(b)

u stavku 2. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

procijenjene količine svake vrste izražene u kilogramima žive mase ili, prema potrebi, broj jedinki, uključujući količine ili jedinke ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, kao odvojeni unos;”

;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije u svoje očevidnike o ribolovu bilježe sve procijenjene količine odbačenog ulova iznad 50 kg ekvivalenta žive mase za bilo koju vrstu koja ne podliježe obvezi iskrcavanja.

Zapovjednici ribarskih plovila Unije isto tako u svoje očevidnike o ribolovu bilježe sve procijenjene količine odbačenog ulova za bilo koju vrstu koja ne podliježe obvezi iskrcavanja ne primjenjuje na temelju članka 15. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Europskog parlamenta i Vijeća (19).

(19)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

;

3.

u članku 17. stavku 1. točke (e) i (f) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

količine svake vrste zabilježene u očevidnik o ribolovu, uključujući one ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, kao odvojeni unos;

(f)

količine svake vrste koju treba iskrcati ili prekrcati, uključujući one ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, kao odvojeni unos.”

.

4.

u članku 21. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

procijenjene količine svake vrste, izražene kao masa proizvoda u kilogramima i raščlanjene po načinu prezentiranja proizvoda ili, prema potrebi, broj jedinki, uključujući količine ili jedinke ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, kao odvojeni unos;”

;

5.

u članku 23. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

količine svake vrste, izražene kao masa proizvoda u kilogramima i raščlanjene po načinu prezentiranja proizvoda ili, prema potrebi, broj jedinki, uključujući količine ili jedinke ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, kao odvojeni unos;”

;

6.

Članak 33. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

za količine iskrcane u prethodnom mjesecu, i to za svaki stok ili skupinu stokova koji podliježu TAC-ovima ili kvotama, uključujući one ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, kao odvojeni unos; i”

;

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Ulovi koji se ostvare u okviru znanstvenih istraživanja te se stavljaju na tržište i prodaju, uključujući, prema potrebi, one ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, oduzimaju se od kvote koja je na raspolaganju državi članici koja je država zastave u mjeri u kojoj premašuje 2 % dotičnih kvota. Na znanstvena istraživanja tijekom kojih su ostvareni ti ulovi ne primjenjuje se članak 12. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (20).

(20)  Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 60, 5.3.2008., str. 1.).”"

;

7.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 49.a

Odvojeno držanje ulovâ ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje

1.   Svi ulovi ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje koji su zadržani na ribarskom plovilu Unije stavljaju se u boksove, odjeljke ili spremnike tako da ih se može razlikovati od drugih boksova, odjeljaka ili spremnika. Ti ulovi ne smiju se držati zajedno s drugim proizvodima ribarstva.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se:

(a)

ako ulovi sadrže više od 80 % jedne ili više malih pelagijskih ili industrijskih vrsta kako je navedeno u članku 15. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

na ribarska plovila čija duljina preko svega iznosi manje od 12 metara ako su ulovi ispod minimalne referentne veličine za očuvanje sortirani, procijenjeni i zabilježeni u skladu s člankom 14. ove Uredbe.

3.   Države članice u slučajevima iz stavka 2. sastav ulova prate putem uzorkovanja.

Članak 49.b

De minimis pravilo

Države članice osiguravaju da ulov obuhvaćen de minimis izuzećem iz članka 15. stavka 5. točke (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne premaši postotak izuzeća utvrđenog u odgovarajućoj mjeri Unije.

Članak 49.c

Iskrcavanje ulovâ ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje

Ako se ulovi ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje iskrcavaju, ti se ulovi skladište odvojeno te se s njima postupa na način da ih je moguće razlučiti od proizvoda ribarstva namijenjenih izravnoj prehrani ljudi. Države članice nadziru usklađenost s ovom obvezom u skladu s člankom 5.”

;

8.

članak 56. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Svaka je država članica dužna na vlastitom državnom području nadzirati primjenu pravilâ zajedničke ribarstvene politike u svim fazama stavljanja na tržište proizvodâ ribarstva i akvakulture, od prve prodaje do maloprodaje, uključujući prijevoz. Države članice posebno osiguravaju da uporaba proizvodâ ribarstva koji su ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 bude ograničena na svrhe koje nisu izravna prehrana ljudi.”

;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Količine proizvodâ ribarstva od više vrsta, koje se sastoje od jedinki ispod primjenjive najmanje referentne veličine za očuvanje koje potječu iz istog odgovarajućeg zemljopisnog područja i s istog ribarskog plovila ili skupine ribarskih plovila, mogu se prije prve prodaje razvrstati u serije.”

;

9.

u članku 58. stavku 5. umeće se sljedeća točka:

„(ea)

u slučajevima u kojima je u količinama iz točke (e) prisutna riba koja je ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, zasebne informacije o količinama svake vrste, izražene u kilogramima neto mase, ili kao broj jedinki;”

;

10.

u članku 64. stavku 1. točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

prema potrebi, odredište proizvoda povučenih s tržišta za skladištenje proizvodâ ribarstva u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1379/2013;

(ha)

prema potrebi, količine, izražene u kilogramima neto mase, ili kao broj jedinki ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje, i njihovo odredište;”

;

11.

u članku 66. stavku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(h)

prema potrebi, količine, izražene u kilogramima neto mase, ili kao broj jedinki ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje;”

;

12.

u članku 68. stavku 5. dodaje se sljedeća točka:

„(g)

prema potrebi, količine, izražene u kilogramima neto mase, ili kao broj jedinki ispod primjenjive minimalne referentne veličine za očuvanje;”

;

13.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 73.a

Promatrači zaduženi za kontrolu u svrhe praćenja obveze iskrcavanja

Ne dovodeći u pitanje članak 73. stavak 1. ove Uredbe, države članice mogu rasporediti promatrače zadužene za kontrolu na ribarska plovila koja plove pod njihovom zastavom radi praćenja ribolova koji podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Članak 73. stavci od 2. do 9. ove Uredbe primjenjuju se na te promatrače zadužene za kontrolu.”

;

14.

u članku 90. stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

propust da se donesu i zadrže na ribarskom plovilu te da se iskrcaju bilo koji ulovi vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, osim ako bi donošenje i zadržavanje na plovilu te iskrcavanje takvih ulova, u ribarstvu ili ribolovnim zonama u kojima se primjenjuju odgovarajuća pravila, bilo protivno obvezama predviđenima u pravilima zajedničke ribarstvene politike ili podložno izuzećima od takvih obveza predviđenima u takvim pravilima.”

;

15.

u članku 92. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice primjenjuju sustav kaznenih bodova za teške prekršaje iz članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008 i za kršenja obveze iskrcavanja iz članka 90. stavka 1. točke (c) ove Uredbe, na temelju kojeg se ovlašteniku povlastice za ribolov dodjeljuje odgovarajući broj kaznenih bodova zbog kršenja pravila zajedničke ribarstvene politike.”

;

16.

članak 105. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. tablica se zamjenjuje sljedećim:

„Opseg prelova u odnosu na dopušteni iskrcaj

Faktor množenja

Do uključivo 10 %

Prelov * 1,0

Iznad 10 % do uključivo 20 %

Prelov * 1,2

Iznad 20 % do uključivo 40 %

Prelov * 1,4

Iznad 40 % do uključivo 50 %

Prelov * 1,8

Svaki daljnji prelov veći od 50 %

Prelov * 2,0”

;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Uz faktore množenja iz stavka 2. i pod uvjetom da opseg prelova u odnosu na dopušteni iskrcaj premaši 10 % primjenjuje se faktor množenja od 1,5:

(a)

ako je država članica u prethodne dvije godine opetovano prelovila svoju kvotu, dodijeljeni dio ili udjel koji joj je na raspolaganju za stok ili skupinu stokova te su na takav prelov bila primijenjena smanjenja iz stavka 2.;

(b)

ako je prema raspoloživim znanstvenim, tehničkim i ekonomskim mišljenjima te osobito prema izvješćima koja je sastavio STECF utvrđeno da prelov predstavlja ozbiljnu opasnost za očuvanje predmetnog stoka; ili

(c)

ako je stok obuhvaćen višegodišnjim planom.”

;

(c)

stavak 3.a briše se;

17.

u članku 106. stavku 2. tablica se zamjenjuje sljedećim:

„Opseg viška u odnosu na raspoloživi ribolovni napor

Faktor množenja

Do uključivo 10 %

Višak * 1,0

Iznad 10 % do uključivo 20 %

Višak * 1,2

Iznad 20 % do uključivo 40 %

Višak * 1,4

Iznad 40 % do uključivo 50 %

Višak * 1,8

Svaki daljnji višak veći od 50 %

Višak * 2,0”

.

Članak 8.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1379/2013

Uredba (EU) br. 1379/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 28. dodaje se sljedeći stavak:

„8.   U skladu s ciljem navedenim u članku 7. stavku 1. točki (b) organizacije proizvođača osiguravaju, u okviru planova proizvodnje i trženja koje podnose u skladu sa stavkom 1. ovog članka, da iskrcavanje morskih organizama koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ne dovede do razvoja aktivnosti posebno usmjerenih na hvatanje tih morskih organizama.

Pri obavljanju provjera u skladu sa stavkom 7. ovog članka države članice osiguravaju da organizacije proizvođača ispunjavaju obvezu navedenu u prvom podstavku ovog stavka.”

;

2.

članak 47. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 47.

Pravila kojima se uspostavljaju zajednički tržišni standardi

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2. i dalje se primjenjuju pravila kojima se uspostavljaju zajednički tržišni standardi, a posebno ona utvrđena u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2136/89 (21), Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1536/92 (22) i Uredbi Vijeća (EZ) br. 2406/96 (23), kao i ostala pravila donesena za primjenu zajedničkih tržišnih standarda, kao što su ona utvrđena u Uredbi Komisije (EEZ) br. 3703/85 (24).

2.   Ako su utvrđene minimalne referentne veličine za očuvanje, one ujedno predstavljaju minimalne tržišne veličine.

(21)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2136/89 od 21. lipnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele (SL L 212, 22.7.1989., str. 79.)."

(22)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu (SL L 163, 17.6.1992., str. 1.)."

(23)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva (SL L 334, 23.12.1996., str. 1.)."

(24)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3703/85 od 23. prosinca 1985. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za određenu svježu ili rashlađenu ribu (SL L 351, 28.12.1985., str. 63.).”"

.

Članak 9.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1380/2013

Članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 4. dodaje se sljedeća točka:

„(d)

riba na kojoj su vidljiva oštećenja koja su prouzročili grabežljivci.”

;

(b)

u stavku 5. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

posebne odredbe o ribolovu ili vrstama obuhvaćenima obvezom iskrcavanja iz stavka 1., kao što su tehničke mjere iz članka 7. stavka 2. točaka od (a) do (e), čiji je cilj povećati selektivnost alata ili smanjiti ili, u najvećoj mogućoj mjeri, ukloniti neželjene ulove;”

;

(c)

umeće se sljedeći stavak:

„14.   Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću do 31. svibnja 2016. te do 31. svibnja svake naredne godine sve do 2020., uključujući tu godinu, godišnje izvješće o provedbi obveze iskrcavanja koje se temelji na informacijama koje Komisiji dostavljaju države članice, savjetodavna vijeća i drugi odgovarajući izvori.

Godišnja izvješća obuhvaćaju:

korake koje su države članice i organizacije proizvođača poduzele kako bi se uskladile s obvezom iskrcavanja,

korake koje su države članice poduzele u vezi s nadzorom usklađenosti s obvezom iskrcavanja,

informacije o socioekonomskom utjecaju obveze iskrcavanja,

informacije o učinku obveze iskrcavanja na sigurnost na ribarskim plovilima,

informacije o upotrebi i tržištima ulova koji su ispod minimalne referentne veličine za očuvanje za vrstu koja podliježe obvezi iskrcavanja,

informacije o lučkoj infrastrukturi i opremi plovilâ s obzirom na obvezu iskrcavanja,

za svaki dotični ribolov, informacije o poteškoćama koje nastaju pri provedbi obveze iskrcavanja i preporuke za njihovo rješavanje.”

.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1434/98 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 7. točke 14. i 15. primjenjuju se od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. svibnja 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 311, 12.9.2014., str. 68.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 11. svibnja 2015.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2187/2005 od 21. prosinca 2005. o tehničkim mjerama za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1434/98 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 88/98 (SL L 349, 31.12.2005., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1098/2007 od 18. rujna 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 779/97 (SL L 248, 22.9.2007., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 254/2002 od 12. veljače 2002. o uspostavi mjera koje se primjenjuju tijekom 2002. radi oporavka stoka bakalara u Irskom moru (ICES-ova zona VII.a) (SL L 41, 13.2.2002., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2347/2002 od 16. prosinca 2002. o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova (SL L 351, 28.12.2002., str. 6.).

(10)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1434/98 od 29. lipnja 1998. o uvjetima prema kojima se može iskrcavati haringa za industrijske svrhe koje ne obuhvaćaju izravnu prehranu ljudi (SL L 191, 7.7.1998., str. 10.).


Top