EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/812 (2015. gada 20. maijs), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/812

(2015. gada 20. maijs),

ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1380/2013 (3) kā viens no tās galvenajiem mērķiem ir noteikta izmetumu pakāpeniska izskaušana, ieviešot izkraušanas pienākumu attiecībā uz to sugu nozveju, uz kurām attiecas nozvejas limiti, un Vidusjūrā – uz to sugu nozveju, uz ko attiecas minimālais izmērs. Daži pašreizējo regulu noteikumi, ar kuriem paredz tehniskus un kontroles pasākumus ir pretrunā izkraušanas pienākumam un uzliek zvejniekiem pienākumu izmest zivis. Lai novērstu neatbilstību starp minētajām regulām un izkraušanas pienākumu un lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma spēju darboties, minētie noteikumi būtu jāgroza vai jāatceļ.

(2)

Jo īpaši, lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 (4), nosakot, ka visas to jūras organismu sugu neplānotas nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums un kuru nozvejotais apjoms ir lielāks, nekā paredzēts nozvejas sastāva limitos, jāizkrauj un jāatskaita no kvotām; aizstājot jūras organismu, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, minimālos izkraušanas izmērus ar minimālajiem saglabāšanas references izmēriem; nosakot, ka visas to jūras organismu sugu neplānotas nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums un kuru nozvejotais apjoms ir lielāks, nekā paredzēts piezvejas limitos konkrētiem apgabaliem, konkrētiem laikiem un konkrētiem zvejas rīku veidiem, ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām; un skaidri nosakot, ka augstākas izmēra kategorijas zivju atlasīšanas aizliegumu neattiecina uz gadījumiem, kad saskaņā ar izkraušanas pienākumu tiek ieviesti atbrīvojumi.

(3)

Papildus tam, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, būtu jāgroza noteikumi attiecībā uz apgabala slēgšanu, lai aizsargātu pikšas mazuļus ICES VIb rajonā.

(4)

Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 2187/2005 (5), nosakot, ka visas to sugu jūras organismu neplānotas nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums Baltijas jūrā un kuru nozvejotais apjoms ir lielāks, nekā paredzēts nozvejas sastāva limitos, jāizkrauj un jāatskaita no kvotām; aizstājot to sugu jūras organismu, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, minimālos izkraušanas izmērus ar minimālajiem saglabāšanas references izmēriem; un konkrētos laikos un konkrētos apgabalos aizliedzot zvejot lašus un jūras foreles, izņemot zveju ar krātiņveida zvejas rīkiem.

(5)

Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 1967/2006 (6), aizstājot to sugu jūras organismu, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, minimālos izkraušanas izmērus ar minimālajiem saglabāšanas references izmēriem tādā veidā, lai netiktu skarti pašreizējo minimālo nozvejas izmēru jēdziens un īstenošana.

(6)

Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 1098/2007 (7), nosakot, ka, zvejojot ar dreifējošām āķu jedām, žaunu tīkliem, iepinējtīkliem un rāmju tīkliem konkrētos apgabalos un konkrētos laikos, visas mencu neplānotas nozvejas jāizkrauj un jāatskaita no kvotām.

(7)

Atbilstoši Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) sniegtajam zinātniskajam ieteikumam, saskaņā ar kuru noteikums par piepūles ierobežojumu pašreizējā Baltijas jūras mencu pārvaldības plānā nav nepieciešams, lai sasniegtu reformētās kopējās zivsaimniecības politikas mērķus attiecībā uz krājumiem, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, būtu jāatceļ zvejas piepūles ierobežojumi mencu krājumiem Baltijas jūrā.

(8)

Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 254/2002 (8), nosakot, ka karalisko vēdekļgliemeņu zvejā ar traļiem visas to sugu jūras organismu neplānotas nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums un kuru nozvejotais apjoms ir lielāks nekā piezvejas limiti, jāizkrauj un jāatskaita no kvotām.

(9)

Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 2347/2002 (9), nosakot, ka visu to dziļjūras sugu neplānotas nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, jāizkrauj un jāatskaita no kvotām.

(10)

Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma uzraudzību un izpildi, būtu jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (10), nosakot, ka tādu īpatņu nozveja, kuri ir mazāki par minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, jāreģistrē atsevišķi, nosakot, ka nozveja ir jāuzglabā atsevišķi, un iekļaujot noteikumus par to īpatņu nozveju tirdzniecību, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, un par kontroles novērotāju norīkošanu.

(11)

Tā kā izmetumi ir ievērojama resursu izšķērdēšana un tie negatīvi ietekmē jūras organismu un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu un tā kā izkraušanas pienākuma veiksmīgai īstenošanai nepieciešams, lai to ievērotu operatori, izkraušanas pienākuma pārkāpumi būtu jāklasificē kā smags pārkāpums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009. Izkraušanas pienākums operatoriem nozīmē būtisku izmaiņu. Tādēļ ir attaisnojami uz diviem gadiem atlikt noteikumu par smagiem pārkāpumiem piemērošanu attiecībā uz šāda veida pārkāpumiem.

(12)

Ieviešot izkraušanas pienākumu kopā ar dažiem jauniem kvotu ikgadējā elastīguma noteikumiem, rodas vajadzība pēc izmaiņām noteikumos par kvotu un zvejas piepūles atvilkumiem.

(13)

Būtu jānovērš tādu paralēlu darbību attīstība, kas konkrēti vērstas uz tādu jūras organismu zveju, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, tos paredzot citiem mērķiem, nevis izmantošanai uzturā, un, lai atspoguļotu minēto principu, būtu jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013 (11).

(14)

Ar Regulu (ES) Nr. 1380/2013 tika ieviests minimālā saglabāšanas references izmēra jēdziens ar mērķi nodrošināt jūras organismu mazuļu aizsardzību. Sugām, uz ko attiecas izkraušanas pienākums, – zivis, kas ir mazākas par šādiem minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, – nevar izmantot tiešai lietošanai uzturā. Regula (ES) Nr. 1379/2013 paredz kopēju tirdzniecības standartu, tostarp minimālo tirdzniecības izmēru pieņemšanu. Lai neapdraudētu šo minimālo saglabāšanas references izmēru mērķi, šādiem minimālajiem tirdzniecības izmēriem būtu jāatbilst minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, kas noteikti attiecīgajām sugām, Tādēļ ir nepieciešams saskaņot minimālos tirdzniecības izmērus ar minimālajiem saglabāšanas references izmēriem.

(15)

Regulai (ES) Nr. 1380/2013 būtu skaidri jāļauj izkraušanas pienākuma plānos iekļaut tādus tehniskus pasākumus, kuri ir cieši saistīti ar izkraušanas pienākuma īstenošanu un kuru mērķis ir palielināt selektivitāti un, cik iespējams, samazināt nevēlamas nozvejas.

(16)

Zivis, ko sabojājuši plēsēji, piemēram, jūras zīdītāji zivjēdāji, plēsīgas zivis vai putni, var saturēt patogēnus un baktērijas, ko šādi dzīvnieki varētu būt pārnesuši, un radīt risku cilvēkiem, lolojumdzīvniekiem un citām zivīm. Attiecīgi izkraušanas pienākums nebūtu jāpiemēro šādu sabojātu zivju nozvejai un šādas zivis būtu nekavējoties jālikvidē jūrā.

(17)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009, kā arī Regulas (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013.

(18)

Tā kā nozvejas sastāva noteikumi un saistītie siļķu izmantošanas ierobežojumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1434/98 (12) vairs nav atbilstoši saskaņā ar izkraušanas pienākumu, jo visas siļķes, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām, un visas siļķes, kas ir mazākas par minimālo saglabāšanas references izmēru, ir jāizmanto citiem mērķiem, nevis tiešai lietošanai uzturā, minētā regula būtu jāatceļ.

(19)

Lai ņemtu vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī, būtu jānomaina Regulu (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 normatīvajā daļā izmantotais vārds “Kopiena”,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 850/98

Regulu (EK) Nr. 850/98 groza šādi:

1)

regulas 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 46. panta 1. punkta b) apakšpunktā un I pielikuma 5. zemsvītras piezīmē lietvārdu “Kopiena” vai atbilstīgo īpašības vārdu aizstāj ar “Savienība” un veic visas nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;

2)

regulas 1.a pantu svītro;

3)

regulas 3. pantam pievieno šādu punktu:

“i)

“neplānota nozveja” nozīmē to jūras organismu nejaušu nozveju, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (13) 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka tie ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka nozvejotais daudzums pārsniedz saskaņā ar nozvejas sastāva un piezvejas noteikumiem atļauto daudzumu.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”"

;

4)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ir aizliegta I līdz V pielikumā uzskaitīto sugu zveja, izmantojot zvejas rīkus ar tādu acu izmēru, kas ir mazāks nekā minētajos pielikumos uzskaitītajām mērķsugām noteiktais diapazons.”

;

b)

panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas a) un b) apakšpunktu nepiemēro tādu sugu neplānotai nozvejai, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.”

;

5)

regulas 7. panta 5. punktam pievieno šādas daļas:

“Pirmo daļu nepiemēro Pandalus dzimtas vēžveidīgo neplānotai nozvejai, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Minēto neplānoto nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Pandalus dzimtas vēžveidīgo zvejošana, izmantojot tīklus, kuru acu izmērs ir no 32 līdz 54 milimetriem, un bez pirmajā daļā precizētā aprīkojuma ir aizliegta.”

;

6)

regulas 10. pantam pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas b) apakšpunktu nepiemēro tādu sugu neplānotai nozvejai, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.”

;

7)

regulas 11. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas a) apakšpunktu nepiemēro tādu sugu neplānotai nozvejai, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.”

;

8)

regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants

1.   Ja tādas sugas jūras organismu, kurai piemēro izkraušanas pienākumu, nozvejotais daudzums pārsniedz atļautās procentuālās daļas vai daudzumus, kas noteikti šīs regulas 20. panta 2. punktā, 21. panta 2. punktā, 22. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 27. panta 2. punktā, 29. panta 4. punkta b) apakšpunktā, 29.b panta 2. punktā, 29.b panta 4. punktā, 29.d panta 5.punkta d) apakšpunktā, 29.d panta 6. punkta d) apakšpunktā, 29.d panta 7. punkta c) apakšpunktā, 29.f panta 1. punktā, 34.b panta 2. punkta c) apakšpunktā un 34.b panta 10. punktā un tās I līdz VII, X un XI pielikumā, piemēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu. Minēto neplānoto nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

2.   Tādas sugas jūras organismus, kurai nepiemēro izkraušanas pienākumu, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, un kuras nozvejotais daudzums pārsniedz šīs regulas 20. panta 2. punktā, 21. panta 2. punktā, 22. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 27. panta 2. punktā, 29. panta 4. punkta b) apakšpunktā, 29.b panta 2. punktā, 29.b panta 4. punktā, 29.d panta 5. punkta d) apakšpunktā, 29.d panta 6. punkta d) apakšpunktā, 29.d panta 7. punkta c) apakšpunktā, 29.f panta 1. punktā, 34.b panta 2. punkta c) apakšpunktā un 34.b panta 10. punktā un tās I līdz VII, X un XI pielikumā noteiktās atļautās procentuālās daļas, neizkrauj, bet nekavējoties ielaiž atpakaļ jūrā.”

;

9)

regulas 17. pantu aizstāj ar šādu:

“17. pants

Jūras organisms ir mazizmēra, ja tā izmēri ir mazāki nekā minimālie saglabāšanas references izmēri, kas attiecīgajām sugām un attiecīgajam ģeogrāfiskajam apgabalam noteikti XII un XIIa pielikumā, vai minimālie saglabāšanas references izmēri, kas ir citādi noteikti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Piemēro minimālos saglabāšanas references izmērus, kas noteikti šīs regulas XII un XIIa pielikumā, izņemot gadījumus, kad minimālie saglabāšanas references izmēri noteikti ar aktu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu.”

;

10)

regulā iekļauj šādu pantu:

“18.a pants

Minimālo saglabāšanas references izmēru noteikšanas procedūra nozvejas izkraušanas pienākuma plānu kontekstā

Lai pieņemtu aktus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā, un attiecībā uz minēto aktu darbības termiņu Komisija ir pilnvarota noteikt minimālos saglabāšanas references izmērus sugām, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts minētās regulas 15. pantā. Šādus izmērus nosaka ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 48.a pantu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu, ar mērķi nodrošināt jūras organismu mazuļu aizsardzību, un vajadzības gadījumā tajos var būt atkāpes no minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, kas noteikti šīs regulas XII un XIIa pielikumā.”

;

11)

regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

“19. pants

1.   Attiecībā uz tādu sugu mazizmēra jūras organismu nozveju, uz kuru attiecas izkraušanas pienākums, piemēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu.

2.   Ja 1. punktā minētā nozveja ir izkrauta, dalībvalstis nodrošina pasākumus, lai atvieglotu tās uzglabāšanu vai rastu tai noieta iespējas; šādi pasākumi ir, piemēram, atbalsts investīcijām izkraušanas vietu un patvēruma vietu būvniecībā un pielāgošanā vai atbalsts investīcijām zvejas produktu pievienotās vērtības radīšanai.

3.   Tādu sugu mazizmēra jūras organismus, uz kurām neattiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, nepatur uz kuģa, nepārkrauj citā kuģī, neizkrauj, netransportē, neuzglabā, nepārdod, neizliek apskatei vai nepiedāvā tirdzniecībā, bet nekavējoties ielaiž atpakaļ jūrā.

4.   Šā panta 1. un 3. punktu nepiemēro sardīnēm, anšoviem, siļķēm, stavridām un makrelēm, kas pēc dzīvsvara nepārsniedz 10 % no katras minētās sugas kopējām nozvejām, kas paturētas uz kuģa.

Mazizmēra sardīņu, anšovu, siļķu, stavridu vai makreļu procentuālo daļu aprēķina kā proporciju pēc dzīvsvara no visiem jūras organismiem uz kuģa pēc šķirošanas vai pie izkraušanas.

Procentuālo daļu var aprēķināt uz viena vai vairāku reprezentatīvu paraugu pamata. 10 % robežu nepārsniedz pārkraušanas, izkraušanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas, izlikšanas apskatei vai pārdošanas laikā.

5.   Šā panta 3. punktu nepiemēro mazizmēra sardīnēm, anšoviem, stavridām un makrelēm, kas nozvejotas izmantošanai par dzīvo ēsmu un ko var paturēt uz kuģa ar noteikumu, ka tās patur dzīvas.”

;

12)

regulas 19.a pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro attiecībā uz tādu nozveju vai sugām, kam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punktu nepiemēro izkraušanas pienākumu.”

;

13)

regulas 20. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Ja uz siļķēm attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā panta 1. punktu nepiemēro.

Siļķu zveja 1. punktā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos un laikposmos ir aizliegta, ja izmanto:

a)

velkamu zvejas rīku, kura acs izmērs ir mazāks par 55 milimetriem;

b)

riņķvadus;

c)

žaunu tīklus, iepinējtīklus, rāmjtīklus, kuru acs izmērs ir mazāks par 55 milimetriem; vai

d)

dreifējošos tīklus, kuru acs izmērs ir mazāks par 55 milimetriem, izņemot – ja izmanto saskaņā ar 3. punktu.”

;

14)

regulas 20.a pantam pievieno šādas daļas:

“Ja uz siļķēm attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā panta pirmo daļu nepiemēro. Siļķu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Siļķu zveja pirmajā daļā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā un laikposmos ir aizliegta, ja izmanto:

a)

velkamu zvejas rīku, kura acs izmērs ir mazāks par 55 milimetriem;

b)

riņķvadus; vai

c)

žaunu tīklus, iepinējtīklus, rāmjtīklus un driftertīklus, kuru acs izmērs ir mazāks par 55 milimetriem.”

;

15)

regulas 21. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Ja uz brētliņām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā panta 1. punktu nepiemēro.

Brētliņu zveja 1. punktā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos un laikposmos ir aizliegta, ja izmanto:

a)

velkamu zvejas rīku, kura acs izmērs ir mazāks par 32 milimetriem;

b)

riņķvadus; vai

c)

žaunu tīklus, iepinējtīklus, rāmjtīklus un dreifējošos tīklus, kuru acs izmērs ir mazāks par 30 milimetriem.”

;

16)

regulas 22. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz makrelēm attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā punkta pirmo daļu nepiemēro.

Makreļu zveja pirmajā daļā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā ir aizliegta, ja vairāk nekā 15 % no minētās sugas tiek nozvejota, izmantojot:

a)

velkamu zvejas rīku, kura acs izmērs ir mazāks par 70 milimetriem; vai

b)

riņķvadus.”

;

17)

regulas 23. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz anšoviem attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā punkta pirmo daļu nepiemēro. Anšovu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Anšovu zveja ar pelaģiskajiem traļiem pirmajā daļā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā ir aizliegta.”

;

18)

regulas 27. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Ja uz Esmarka menciņām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā panta 1. punktu nepiemēro.

Esmarka menciņu zveja 1. punktā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā ir aizliegta, ja izmanto velkamu zvejas rīku, kura acs izmērs ir mazāks par 32 milimetriem.”

;

19)

regulas 29. panta 4. punkta b) apakšpunktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz tūbītēm un/vai brētliņām un jūras zeltplekstēm un/vai jūrasmēlēm attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā apakšpunkta i), ii) un iii) punktu nepiemēro.

Tūbīšu un/vai brētliņu un jūras zeltplekšu un/vai jūrasmēļu zveja ar kuģiem, kas izmanto zvejas rīkus, kuri nav norādīti šajā apakšpunktā, ir aizliegta.”

;

20)

regulas 29.a panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz tūbītēm attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā punkta pirmo daļu nepiemēro. Tūbīšu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Tūbīšu zveja, izmantojot velkamos zvejas rīkus ar acs izmēru, kas mazāks par 32 milimetriem, pirmajā daļā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā ir aizliegta.”

;

21)

regulas 29.b pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz Norvēģijas omāru attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā punkta pirmo daļu nepiemēro.

Norvēģijas omāru zveja ar zvejas rīkiem un 1. punktā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos ir aizliegta.”

;

b)

panta 4. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz Norvēģijas omāru attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā punkta pirmo daļu nepiemēro.

Norvēģijas omāru zveja šā 1. punktā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos un ārpus tajā minētajiem laikposmiem ir aizliegta.”

;

22)

regulas 29.c pantu aizstāj ar šādu:

“29.c pants

Rokolas pikšu četrstūra zona ICES VI apakšapgabalā

Visu veidu zveja, izņemot zveju ar āķu jedām, ir aizliegta apgabalos, ko ierobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu:

57°00′ ziemeļu platuma, 15°00′ rietumu garuma,

57°00′ ziemeļu platuma, 14°00′ rietumu garuma,

56°30′ ziemeļu platuma, 14°00′ rietumu garuma,

56°30′ ziemeļu platuma, 15°00′ rietumu garuma,

57°00′ ziemeļu platuma, 15°00′ rietumu garuma.”

;

23)

regulas 29.d pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja pirmās daļas b) apakšpunktā minētās sugas, kā arī citas nozvejas limitiem pakļautas sugas nozvejo, izmantojot pirmās daļas a) apakšpunktā minētos zvejas rīkus, un ja uz šīm sugām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, tad pirmās daļas b) apakšpunktu nepiemēro. Šo sugu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Tādu sugu zveja, kas nav uzskaitītas pirmās daļas b) apakšpunktā, ir aizliegta.”

;

b)

panta 4. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja pirmās daļas b) apakšpunktā minētās sugas, kā arī citas nozvejas limitiem pakļautas sugas nozvejo, izmantojot pirmās daļas a) apakšpunktā minētos zvejas rīkus, un ja uz šīm sugām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, tad pirmās daļas b) apakšpunktu nepiemēro. Šo sugu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Tādu sugu zveja, kas nav uzskaitītas pirmās daļas b) apakšpunktā, ir aizliegta.”

;

24)

regulas 29.e panta 2. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja pirmās daļas b) apakšpunktā minētās sugas, kā arī citas nozvejas limitiem pakļautas sugas nozvejo, izmantojot pirmās daļas a) apakšpunktā minētos zvejas rīkus, un ja uz šīm sugām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, tad pirmās daļas b) apakšpunktu nepiemēro. Šo sugu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Tādu sugu zveja, kas nav uzskaitītas pirmās daļas b) apakšpunktā, ir aizliegta.”

;

25)

regulas 29.f pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Ja uz zilajām jūras līdakām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā panta 1. punktu nepiemēro.

Zilo jūras līdaku zveja, izmantojot jebkādus zvejas rīkus, 1. punktā minētajā laikposmā un apgabalos ir aizliegta.”

;

26)

regulas 35. pantu svītro;

27)

regulā iekļauj šādu pantu:

“47. pants

Tehnisku pasākumu pieņemšanas procedūra nozvejas izkraušanas pienākuma plānu kontekstā

Lai pieņemtu aktus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā, un attiecībā uz minēto aktu darbības termiņu Komisija ir pilnvarota pieņemt īpašus noteikumus attiecībā uz zveju vai sugām, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums; minētie noteikumi satur tehniskus pasākumus, kas norādītas minētās regulas 7. panta 2. punktā. Šādus pasākumus pieņem ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 48.a pantu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu, ar mērķi palielināt zvejas rīku selektivitāti vai samazinātu vai, ciktāl tas iespējams, izskaustu nevēlamu nozveju, un vajadzības gadījumā šādos pasākumos var būt atkāpes no šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem.”

;

28)

regulā iekļauj šādu pantu:

“48.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 18.a un 47. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 1. jūnija.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 18.a un 47. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 18.a un 47. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

;

29)

regulas XII un XIIa pielikumā terminu “minimālais izmērs/minimālie izmēri” aizstāj ar terminu “minimālais saglabāšanas references izmērs/minimālie saglabāšanas references izmēri”.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2187/2005

Regulu (EK) Nr. 2187/2005 groza šādi:

1)

regulas 2. pantam pievieno šādu punktu:

“p)

“neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (14) 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka tie ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka nozvejotais daudzums pārsniedz saskaņā ar nozvejas sastāva un piezvejas noteikumiem atļauto daudzumu.

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”"

;

2)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ir aizliegta II un III pielikumā uzskaitīto sugu zveja, izmantojot traļus, velkamos vadus un līdzīgus zvejas rīkus, žaunu tīklus, iepinējtīklus un rāmja tīklus, kuru linuma acs izmērs ir mazāks nekā minētajos pielikumos uzskaitītajām mērķsugām noteiktais diapazons.”

;

b)

panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Pirmo daļu nepiemēro tādu sugu neplānotai nozvejai, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.”

;

c)

panta 6. punktam pievieno šādu daļu:

“Pirmo daļu nepiemēro tādu sugu neplānotai nozvejai, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.”

;

3)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Prasīto nozvejas procentuālo apjomu sasniegšana

1.   Ja tādu sugu jūras organismu, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, nozvejotais daudzums pārsniedz II un III pielikumā precizētos atļautos procentuālos apjomus, piemēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

2.   Tādu sugu jūras organismus, uz kurām neattiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, un kuru nozvejotais daudzums pārsniedz šīs regulas II un III pielikumā precizētos atļautos procentuālos apjomus, neizkrauj, bet nekavējoties ielaiž atpakaļ jūrā.”

;

4)

regulas 14. pantā 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Jūras organisms ir mazizmēra, ja tā izmēri ir mazāki nekā minimālie saglabāšanas references izmēri, kas attiecīgajām sugām un attiecīgajam ģeogrāfiskajam apgabalam noteikti IV pielikumā, vai minimālie saglabāšanas references izmēri, kas ir citādi noteikti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Piemēro minimālos saglabāšanas references izmērus, kas noteikti šīs regulas IV pielikumā, izņemot gadījumus, kad minimālie saglabāšanas references izmēri noteikti ar aktu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu.”

;

5)

regulā iekļauj šādu pantu:

“14.a pants

Minimālo saglabāšanas references izmēru noteikšanas procedūra nozvejas izkraušanas pienākuma plānu kontekstā

Lai pieņemtu aktus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā, un attiecībā uz minēto aktu darbības termiņu Komisija ir pilnvarota noteikt minimālos saglabāšanas references izmērus sugām, uz kurām attiecas minētās regulas 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums. Šādus izmērus nosaka ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 28.b pantu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu, ar mērķi nodrošināt jūras organismu mazuļu aizsardzību, un vajadzības gadījumā tajos var būt atkāpes no minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, kas noteikti šīs regulas IV pielikumā.”

;

6)

regulas 15. pantā 1. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Attiecībā uz tādas sugas mazizmēra jūras organismu nozveju, uz kuru attiecas izkraušanas pienākums, piemēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu.

1.a   Ja 1. punktā minētā nozveja ir izkrauta, dalībvalstis nodrošina pasākumus, lai atvieglotu tās uzglabāšanu vai rastu tai noieta iespējas; šādi pasākumi ir, piemēram, atbalsts investīcijām izkraušanas vietu un patvēruma vietu būvniecībā un pielāgošanā vai atbalsts investīcijām zvejas produktu pievienotās vērtības radīšanai.

1.b   Tādu sugu mazizmēra jūras organismus, uz kurām neattiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, nepatur uz klāja, nepārkrauj citā kuģī, neizkrauj, netransportē, neuzglabā, nepārdod, neizliek apskatei un nepiedāvā tirdzniecībā, bet nekavējoties ielaiž atpakaļ jūrā.”

;

7)

regulas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz lašiem (Salmo salar) attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, lašu nozvejai šā punkta pirmo daļu nepiemēro. Ja uz taimiņiem (Salmo trutta) attiecas izkraušanas pienākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 3. punktu, taimiņu nozvejai šā punkta pirmo daļu nepiemēro. Lašu (Salmo salar) vai taimiņu (Salmo trutta) neplānoto nozveju izkrauj un – lašu nozvejas gadījumā – atskaita no kvotām.

Lašu (Salmo salar) un taimiņu (Salmo trutta) zveja, izmantojot jebkādus zvejas rīkus, šā punkta pirmajā daļā minētajos ģeogrāfiskajos apgabalos un laikposmos un kā precizēts 2. punktā, ir aizliegta.”

;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļauta lašu (Salmo salar) un taimiņu (Salmo trutta) zveja, izmantojot krātiņveida zvejas rīkus.”

;

8)

regulā iekļauj šādus pantus:

“28.a pants

Tehnisko pasākumu pieņemšanas procedūra nozvejas izkraušanas pienākuma plānu kontekstā

Lai pieņemtu aktus, kas nosaukti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā, un attiecībā uz minēto aktu darbības termiņu Komisija ir pilnvarota pieņemt īpašus noteikumus attiecībā uz zveju vai sugām, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums; minētie noteikumi satur tehniskus pasākumus, kas nosaukti minētās regulas 7. panta 2. punktā. Šādus pasākumus pieņem ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 28.b pantu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu, ar mērķi palielināt zvejas rīku selektivitāti vai samazināt vai, ciktāl tas iespējams, izskaust nevēlamu nozveju, un vajadzības gadījumā šādos pasākumos var būt atkāpes no šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem.

28.b pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 14.a un 28.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 1. jūnija.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 14.a un 28.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 14.a un 28.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

;

9)

regulas IV pielikumā terminu “minimālie izkraušanas izmēri” aizstāj ar terminu “minimālie saglabāšanas references izmēri” un terminu “minimālais izmērs” aizstāj ar terminu “minimālais saglabāšanas references izmērs”.

3. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1967/2006

Regulu (EK) Nr. 1967/2006 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā, 6. panta virsrakstā, 7. panta 1. punktā, 8. panta 2. punktā, 16. panta 2. punktā, 18. panta virsrakstā, 26. panta 1. punktā, 27. panta 3. punktā un I pielikuma B iedaļas 7. punktā lietvārdu “Kopiena” vai atbilstīgo īpašības vārdu aizstāj ar “Savienība” un veic visas nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;

2)

regulas 2. pantam pievieno šādu punktu:

“18)

“neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (15) 15. pantu ir jāizkrauj tāpēc, ka tie ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru.

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”"

;

3)

regulā iekļauj šādu pantu:

“14.a pants

Tehnisku pasākumu pieņemšanas procedūra nozvejas izkraušanas pienākuma plānu kontekstā

Lai pieņemtu aktus, kas nosaukti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā, un attiecībā uz minēto aktu darbības termiņu Komisija ir pilnvarota pieņemt īpašus noteikumus attiecībā uz zveju vai sugām, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums; minētie noteikumi satur tehniskus pasākumus, kas nosaukti minētās regulas 7. panta 2. punktā. Šādus pasākumus pieņem ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 29.a pantu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu, ar mērķi palielināt zvejas rīku selektivitāti vai samazināt vai, ciktāl tas iespējams, izskaust nevēlamu nozveju, un vajadzības gadījumā šādos pasākumos var būt atkāpes no šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem.”

;

4)

regulas 15. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Jūras organisms ir mazizmēra, ja tā izmēri ir mazāki nekā minimālie saglabāšanas references izmēri, kas attiecīgajām sugām un attiecīgajam ģeogrāfiskajam apgabalam noteikti III pielikumā, vai minimālie saglabāšanas references izmēri, kas ir citādi noteikti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Piemēro minimālos saglabāšanas references izmērus, kas noteikti šīs regulas III pielikumā, izņemot gadījumus, kad minimālie saglabāšanas references izmēri noteikti ar aktu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu.

1.a   Attiecībā uz tādu mazizmēra jūras organismu sugu nozveju, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, piemēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu.

1.b   Ja 1.a punktā minētā nozveja ir izkrauta, dalībvalstis nodrošina pasākumus, lai atvieglotu tās uzglabāšanu vai rastu tai noieta iespējas; šādi pasākumi ir, piemēram, atbalsts investīcijām izkraušanas vietu un patvēruma vietu būvniecībā un pielāgošanā vai atbalsts investīcijām zvejas produktu pievienotās vērtības radīšanai.

1.c   Tādu sugu mazizmēra jūras organismus, uz kurām neattiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, nepatur uz kuģa, nepārkrauj citā kuģī, neizkrauj, nenodod citiem, neuzglabā, nepārdod, neizliek apskatei vai nepiedāvā pārdošanai, bet nekavējoties ielaiž atpakaļ jūrā.”

;

b)

panta 3. punktā vārdus “1. punkts” aizstāj ar vārdiem “1.a punkts”;

5)

regulā iekļauj šādu pantu:

“15.a pants

Minimālo saglabāšanas references izmēru noteikšanas procedūra nozvejas izkraušanas pienākuma plānu kontekstā

Lai pieņemtu aktus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktā, un attiecībā uz minēto aktu darbības termiņu Komisija ir pilnvarota noteikt minimālos saglabāšanas references izmērus sugām, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts minētās regulas 15. pantā. Šādus izmērus nosaka ar deleģēto aktu, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 29.a pantu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantu, ar mērķi nodrošināt jūras organismu mazuļu aizsardzību, un vajadzības gadījumā tajos var būt atkāpes no minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, kas precizēti šīs regulas III pielikumā.”

;

6)

regulas 16. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Atkāpjoties no 15. panta 1. punkta, mazizmēra jūras organismus var zvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, izkraut, nodot citiem, uzglabāt, izlikt apskatei vai piedāvāt pārdošanai dzīvus, lai krājumus tieši atjaunotu vai pārvietotu, ar tās dalībvalsts atļauju un dotām pilnvarām, kur notiek šīs darbības.”

;

7)

regulā iekļauj šādu pantu:

“29.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 14.a un 15.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 1. jūnija.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 14.a un 15.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 14.a un 15.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

;

8)

regulas III pielikumā terminu “jūras organismu minimālie izmēri” aizstāj ar terminu “minimālie saglabāšanas references izmēri” un terminu “minimālais izmērs” aizstāj ar terminu “minimālais saglabāšanas references izmērs”.

4. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1098/2007

Regulu (EK) Nr. 1098/2007 groza šādi:

1)

regulas 2. un 10. pantā,11. panta 1. punktā, 16. panta 2. punktā un 17. panta 1., 2. un 5. punktā lietvārdu “Kopiena” vai atbilstīgo īpašības vārdu aizstāj ar “Savienība” un veic visas nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;

2)

regulas 3. pantam pievieno šādu punktu:

“g)

“neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (16) 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka tie ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka nozvejotais daudzums pārsniedz saskaņā ar nozvejas sastāva un piezvejas noteikumiem atļauto daudzumu.

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”"

;

3)

regulas IV nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“ZVEJAS LAIKPOSMI”

;

4)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Laikposmi, kad zveja ar konkrētiem zvejas rīkiem nav atļauta”

;

b)

panta 2. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz mencām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā punkta pirmo daļu nepiemēro. Mencu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Mencu zveja, izmantojot dreifējošas āķu jedas, 1. punktā minētajos apgabalos un laikposmos ir aizliegta.”

;

c)

panta 3., 4. un 5. punktu svītro;

d)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Atkāpjoties no 1. punkta, zvejas kuģi, kuru lielākais garums ir mazāks par 12 metriem, 1. punktā minētajos slēgtajos laikposmos drīkst zvejot līdz piecām dienām mēnesī, tās sadalot laikposmos, kas nav mazāki par divām secīgām dienām. Minētajās dienās zvejas kuģi var iegremdēt savus tīklus un izkraut zivis no pirmdienas pulksten 6.00 līdz tās pašas nedēļas piektdienai pulksten 18.00.

Uz šā punkta pirmajā daļā minētajiem zvejas kuģiem, kam nav mencu zvejas atļaujas, attiecas 16. pants.”

;

e)

panta 7. punktu svītro;

5)

regulas 9. panta 3. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja uz mencām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, šā punkta pirmo daļu nepiemēro. Mencu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Mencu zveja, izmantojot 2. punktā minētos zvejas rīkus, 1. punktā minētajos apgabalos un laikposmos ir aizliegta.”

5. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 254/2002

Regulu (EK) Nr. 254/2002 groza šādi:

1)

regulā iekļauj šādu pantu:

“1.a pants

“Neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (17) 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka tie ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka nozvejotais daudzums pārsniedz saskaņā ar nozvejas sastāva un piezvejas noteikumiem atļauto daudzumu.

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”"

;

2)

regulas 3. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr, ja tiek izmantoti pirmajā daļā minētie zvejas rīki, visu tādu sugu nozveju, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, izkrauj un atskaita no kvotām.”

;

3)

regulas 4. pantam pievieno šādu daļu:

“Pirmo daļu nepiemēro to jūras organismu neplānotai nozvejai, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.”

6. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2347/2002

Regulu (EK) Nr. 2347/2002 groza šādi:

1)

regulas 1. un 5. pantā lietvārdu “Kopiena” vai atbilstīgo īpašības vārdu aizstāj ar “Savienība” un veic visas nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;

2)

regulas 2. pantam pievieno šādu punktu:

“f)

“neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (18) 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka tie ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka nozvejotais daudzums pārsniedz saskaņā ar nozvejas sastāva un piezvejas noteikumiem atļauto daudzumu.

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”"

;

3)

regulas 3. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Zvejas kuģiem, kuriem nav dziļūdens zvejas atļaujas, vienā jūras braucienā ir aizliegts zvejot vairāk nekā 100 kg dziļjūras zivju sugu. Šādu kuģu nozvejotās dziļjūras zivju sugas, kas pārsniedz 100 kg, ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut.

Otro daļu nepiemēro tādu dziļjūras zivju sugu neplānotai nozvejai, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.”

7. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1224/2009

Regulu (EK) Nr. 1224/2009 groza šādi:

1)

regulas 1. pantā, 2. panta 1. punktā, 3. pantā, 4. panta 2., 7., 9., 10., 18. un 24. punktā, 5. panta 2., 6. un 7. punktā, 6. panta 1. punktā, 7. panta 1. punktā, 9. panta 4. līdz 7. punktā, 10. panta 2. punktā, 12. pantā, 14. panta 1. un 4. līdz 8. punktā, 15. panta 1. līdz 5. punktā, 17. panta 1. un 2. punktā, 18. panta 1. punktā, 20. panta 1. un 3. punktā, 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. līdz 3. un 5. punktā, 23. panta 1. un 3. punktā, 24. panta 1. līdz 5. punktā, 28. panta 1. punktā, 33. panta 2., 5. un 8. punktā, 36. panta 2. punktā, 37. panta 1. punktā, 40. panta 1. punktā, 43. panta 2. punktā, 44. panta 1. līdz 3. punktā, 48. panta 1., 2. un 5. punktā, 49. panta 1. punktā, 50. panta 1. un 5. punktā, 55. panta 1. punktā, 56. panta 2. punktā, 58. panta 2. un 7. punktā, 62. panta 5. punktā, 65. panta 1. punktā, 68. panta 1. punktā, 71. panta 1. punktā, 73. panta 1. un 7. punktā, 74. panta 2. punktā, 77. un 79. pantā, 80. panta 1. līdz 4. punktā, 81. panta 1. punktā, 83. panta 1. un 2. punktā, 87. pantā, 108. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 112. panta 1. un 2. punktā, 113. panta 2., 4. un 5. punktā lietvārdu “Kopiena” vai atbilstīgo īpašības vārdu aizstāj ar “Savienība” un veic visas nepieciešamās gramatiskās izmaiņas;

2)

regulas 14. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Neskarot īpašus noteikumus, kas ietverti daudzgadu plānos, katra Savienības zvejas kuģa, kura lielākais kopējais garums ir 10 metru vai vairāk, kapteinis savā zvejas žurnālā reģistrē darbības un jo īpaši attiecībā uz katru zvejas reisu ieraksta visus nozvejotos un uz kuģa paturētos katras sugas īpatņu daudzumus, ja tie pārsniedz 50 kg dzīvsvara ekvivalentu. 50 kg slieksni piemēro, tiklīdz sugas nozveja pārsniedz 50 kg.”

;

b)

panta 2. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

katras sugas daudzumu, kas aprēķināts dzīvsvara kilogramos, vai attiecīgā gadījumā – sugas īpatņu skaitu, tostarp – atsevišķā ierakstā – tādu katras sugas īpatņu daudzumu vai skaitu, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru;”

;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Savienības zvejas kuģu kapteiņi zvejas žurnālā reģistrē visus aprēķinātos izmetumus, kuru apjoms attiecībā uz katru sugu, uz ko neattiecas izkraušanas pienākums, pārsniedz 50 kg dzīvsvara ekvivalentu.

Savienības zvejas kuģu kapteiņi savā zvejas žurnālā arī reģistrē visu aprēķināto izmetumu apjomu attiecībā uz katru sugu, uz ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (19) 15. panta 4. un 5. punktu neattiecas izkraušanas pienākums.

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”"

;

3)

regulas 17. panta 1. punkta e) un f) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“e)

zvejas žurnālā reģistrēto katras sugas daudzumu, tostarp – atsevišķā ierakstā – tādu katras sugas īpatņu daudzumu, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru;

f)

katras sugas daudzumu, kas jāizkrauj vai jāpārkrauj citā kuģī, tostarp – atsevišķā ierakstā – tādu katras sugas īpatņu daudzumu, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru.”

;

4)

regulas 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

katras sugas daudzumu, kas aprēķināts produkta svara kilogramos, pa produkta sagatavošanas veidiem vai attiecīgā gadījumā – sugas īpatņu skaitu, tostarp – atsevišķā ierakstā – tādu katras sugas īpatņu daudzumu vai skaitu, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru;”

;

5)

regulas 23. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

katras sugas daudzumu, kas izteikts produkta svara kilogramos, pa produkta sagatavošanas veidiem vai attiecīgā gadījumā – sugas īpatņu skaitu, tostarp – atsevišķā ierakstā – tādu katras sugas īpatņu daudzumu vai skaitu, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru;”

;

6)

regulas 33. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

par krājumu daudzumiem vai krājumu grupām, uz kuriem attiecas KPN vai kvotas un kuri izkrauti iepriekšējā mēnesī, tostarp – atsevišķā ierakstā – par tādu īpatņu krājumu daudzumiem vai krājumu grupām, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru; un”

;

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Nozveju, kas veikta zinātniskās pētniecības nolūkā un kas tiek tirgota un pārdota, tostarp attiecīgā gadījumā tādu īpatņu nozveju, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru, atskaita no kvotas, kas piemērojama karoga dalībvalstij, ciktāl šī nozveja pārsniedz 2 % no attiecīgajām kvotām. Padomes Regulas (EK) Nr. 199/2008 (20) 12. panta 2. punktu nepiemēro zinātniskās pētniecības braucieniem, kuru laikā tiek veikta šāda nozveja.

(20)  Padomes Regula (EK) Nr. 199/2008 (2008. gada 25. februāris) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (OV L 60, 5.3.2008., 1. lpp.)”"

;

7)

regulā iekļauj šādus pantus:

“49.a pants

Īpatņu, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, nozveju atsevišķa uzglabāšana

1.   Visu tādu īpatņu nozveju, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru un kuri tiek paturēti uz Savienības zvejas kuģa, ievieto kastēs, nodalījumos vai konteineros tā, lai tos varētu atšķirt no citām kastēm, nodalījumiem vai konteineriem. Minēto īpatņu nozveju nejauc kopā ar citiem zvejas produktiem.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro:

a)

ja nozvejā ietilpst vairāk nekā 80 % vienas vai vairāku mazo pelaģisko vai rūpniecisko sugu, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

zvejas kuģiem, kuru lielākais kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un uz kuriem saskaņā ar šīs regulas 14. pantu tiek sašķirotas, aprēķinātas un reģistrētas tādu īpatņu nozvejas, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru.

3.   Šā panta 2. punktā minētajos gadījumos dalībvalstis uzrauga nozvejas sastāvu, ņemot paraugus.

49.b pants

De minimis noteikums

Dalībvalstis nodrošina, ka nozvejas, uz kurām attiecas de minimis izņēmums, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 5. punkta c) apakšpunktā, nepārsniedz izņēmuma procentuālo daļu, kas noteikta attiecīgā Savienības pasākumā.

49.c pants

Īpatņu, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, nozveju izkraušana

Ja īpatņu, kas ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru, nozvejas tiek izkrautas, minētās nozvejas uzglabā atsevišķi un apstrādā tādā veidā, lai tās būtu atšķiramas no zvejas produktiem, kas paredzēti tiešai izmantošanai uzturā. Dalībvalstis kontrolē atbilstību minētajam pienākumam saskaņā ar 5. pantu.”

;

8)

regulas 56. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Katra dalībvalsts ir atbildīga par to, lai tās teritorijā visos zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecības posmos no pirmās pārdošanas līdz mazumtirdzniecībai, tostarp transportēšanā, tiktu kontrolēta kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu piemērošana. Dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka zvejas produktus, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru un uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, izmanto tikai tādiem mērķiem, kas nav tieša izmantošana uzturā.”

;

b)

pievieno šādu punktu:

“5.   Vairāku sugu zvejas produktu daudzumus, ko veido īpatņi, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru un kuri iegūti vienā un tajā pašā attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā un ar viena un tā paša zvejas kuģa vai zvejas kuģu grupas darbību, pirms pirmās pārdošanas var sadalīt partijās.”

;

9)

regulas 58. panta 5. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“ea)

ja to zivju, kuru izmērs ir mazāks par minimālo saglabāšanas references izmēru, daudzums atbilst e) apakšpunktā minētajam daudzumam, – atsevišķu informāciju par katras sugas daudzumu, kas izteikts kilogramos neto svarā, vai sugas īpatņu skaitu;”

;

10)

regulas 64. panta 1. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“h)

attiecīgā gadījumā tādu produktu paredzētais lietojums, kas izņemti no tirgus zvejas produktu uzglabāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 30. pantu;

ha)

attiecīgā gadījumā – daudzums, kas izteikts kilogramos neto svarā, vai tādu īpatņu skaits, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru, un to paredzētais lietojums;”

;

11)

regulas 66. panta 3. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“h)

attiecīgā gadījumā – daudzums, kas izteikts kilogramos neto svarā, vai tādu īpatņu skaits, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru.”

;

12)

regulas 68. panta 5. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

attiecīgā gadījumā – daudzums, kas izteikts kilogramos neto svarā, vai tādu īpatņu skaits, kuri ir mazāki par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru.”

;

13)

regulā iekļauj šādu pantu:

“73.a pants

Izkraušanas pienākuma uzraudzības kontroles novērotāji

Neskarot šīs regulas 73. panta 1. punktu, dalībvalstis var norīkot kontroles novērotājus uz zvejas kuģiem, kas kuģo ar to karogu, lai uzraudzītu tās zvejniecības, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Uz minētajiem kontroles novērotājiem attiecas šīs regulas 73. panta 2. līdz 9. punkts.”

;

14)

regulas 90. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

tādu sugu īpatņu nozveju neizcelšanu un nepaturēšanu uz zvejas kuģa un neizkraušanu, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, ja vien šādu nozveju izcelšana un paturēšana uz kuģa un izkraušana nav pretrunā pienākumiem vai uz to neattiecas atbrīvojumi, kas paredzēti kopējās zivsaimniecības politikas noteikumos, zvejniecībās vai zvejas zonās, kurās šādus noteikumus piemēro.”

;

15)

regulas 92. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis piemēro punktu sistēmu, ja ir izdarīti tādi smagi pārkāpumi, kā minēti Regulas (EK) Nr. 1005/2008 42. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un pārkāpts izkraušanas pienākums, kā minēts šīs regulas 90. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un uz šā pamata zvejas licences turētājam piešķir attiecīgu punktu skaitu par kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpšanu.”

;

16)

regulas 105. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktā tabulu aizstāj ar šādu:

“Pārzvejas apjoms attiecībā pret atļautajiem izkrāvumiem

Koeficients

līdz 10 %

pārzveja * 1,0

virs 10 %, līdz 20 %

pārzveja * 1,2

virs 20 %, līdz 40 %

pārzveja * 1,4

virs 40 %, līdz 50 %

pārzveja * 1,8

Jebkura pārzveja, kas pārsniedz 50 %

pārzveja * 2,0”

;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Papildus 2. punktā minētajiem koeficientiem un ar noteikumu, ka pārzvejas apjoms attiecībā pret atļautajiem izkrāvumiem pārsniedz 10 %, piemēro koeficientu 1,5, ja:

a)

dalībvalsts iepriekšējos divos gados ir atkārtoti pārzvejojusi tās kvotu, iedalīto apjomu vai daļu no krājumiem vai krājumu grupas un ja uz šādu pārzveju ir attiecināti 2. punktā minētie atvilkumi;

b)

pieejamos zinātniskos, tehniskos un ekonomiskos ieteikumos un jo īpaši ziņojumos, ko sagatavojusi ZZTEK, konstatēts, ka pārzveja nopietni apdraud attiecīgo krājumu saglabāšanu; vai

c)

krājumi ietverti daudzgadu plānā.”

;

c)

panta 3.a punktu svītro;

17)

regulas 106. panta 2. punktā tabulu aizstāj ar šādu:

“Pārzvejas apjoms attiecībā pret atļautajiem izkrāvumiem

Koeficients

līdz 10 %

pārzveja * 1,0

virs 10 %, līdz 20 %

pārzveja * 1,2

virs 20 %, līdz 40 %

pārzveja * 1,4

virs 40 %, līdz 50 %

pārzveja * 1,8

Jebkura pārzveja, kas pārsniedz 50 %

pārzveja * 2,0”

8. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1379/2013

Regulu (ES) Nr. 1379/2013 groza šādi:

1)

regulas 28. pantam pievieno šādu punktu:

“8.   Atbilstīgi 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā izklāstītajam mērķim ražotāju organizācijas ražošanas un tirdzniecības plānos, ko tās iesniedz saskaņā ar šā panta 1. punktu, nodrošina, ka tādu jūras organismu izkraušana, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, neveicina tādu darbību attīstību, kuru mērķis ir tieši minēto jūras organismu nozveja.

Veicot šā panta 7. punktā paredzētās pārbaudes, dalībvalstis nodrošina, ka ražotāju organizācijas izpilda pienākumu, kas izklāstīts šā punkta pirmajā daļā.”

;

2)

regulas 47. pantu aizstāj ar šādu:

“47. pants

Noteikumi, ar kuriem nosaka kopējus tirdzniecības standartus

1.   Neskarot 2. punktu, turpina piemērot noteikumus, ar kuriem nosaka kopējus tirdzniecības standartus, jo īpaši tos, kas izklāstīti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2136/89 (21), Padomes Regulā (EEK) Nr. 1536/92 (22) un Padomes Regulā (EK) Nr. 2406/96 (23), kā arī citus noteikumus, kuri pieņemti kopēju tirdzniecības standartu piemērošanai, piemēram, tos, kas noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3703/85 (24).

2.   Ja ir noteikti minimālie saglabāšanas references izmēri, tie ir uzskatāmi par minimālajiem tirdzniecības izmēriem.

(21)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2136/89 (1989. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka kopējus tirdzniecības standartus konservētām sardīnēm un tirdzniecības aprakstus konservētām sardīnēm un sardīņveida produktiem (OV L 212, 22.7.1989., 79. lpp.)."

(22)  Padomes Regula (EEK) Nr. 1536/92 (1992. gada 9. jūnijs), ar ko nosaka kopējus tirdzniecības standartus tunču un pelamīdu konserviem (OV L 163, 17.6.1992., 1. lpp.)."

(23)  Padomes Regula (EK) Nr. 2406/96 (1996. gada 26. novembris), ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem (OV L 334, 23.12.1996., 1. lpp.)."

(24)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 3703/85 (1985. gada 23. decembris), kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu un atdzesētu zivju veidiem (OV L 351, 28.12.1985., 63. lpp.).”"

9. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1380/2013

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu groza šādi:

a)

panta 4. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

zivīm, kurām vērojami plēsēju nodarīti bojājumi.”

;

b)

panta 5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tādus īpašus noteikumus attiecībā uz zveju vai sugām, uz kurām attiecas 1. punktā minētais izkraušanas pienākums, kā, piemēram, 7. panta 2. punktā minētos tehniskos pasākumus, kuru mērķis ir palielināt zvejas rīku selektivitāti vai samazināt vai, ciktāl tas iespējams, izskaust nevēlamu nozveju;”

;

c)

pantam pievieno šādu punktu:

“14.   Līdz 2016. gada 31. maijam un katru nākamo gadu, ieskaitot 2020. gadu, līdz 31. maijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojumu par izkraušanas pienākuma īstenošanu, pamatojoties uz informāciju, ko Komisijai nosūtījušas dalībvalstis, konsultatīvās padomes un citi attiecīgi avoti.

Gada ziņojumos ietver:

dalībvalstu un ražotāju organizāciju veiktos pasākumus izkraušanas pienākuma izpildei,

dalībvalstu un ražotāju organizāciju veiktos pasākumus attiecībā uz izkraušanas pienākuma izpildes kontroli,

informāciju par izkraušanas pienākuma sociālekonomisko ietekmi,

informāciju par izkraušanas pienākuma ietekmi uz drošību uz zvejas kuģiem,

informāciju par tādu sugu īpatņu izmantošanu un noietu, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums,

informāciju par ostu infrastruktūru un kuģu aprīkojumu attiecībā uz izkraušanas pienākumu,

saistībā ar katru attiecīgo zveju – informāciju par sarežģījumiem, kas radušies izkraušanas pienākuma īstenošanā, un ieteikumus to risināšanai.”

10. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1434/98 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 7. panta 14. un 15. punktu piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2015. gada 20. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OV C 311, 12.9.2014., 68. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2015. gada 28. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2015. gada 11. maija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 (1998. gada 30. marts) par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 2187/2005 (2005. gada 21. decembris), ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1434/98, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 88/98 (OV L 349, 31.12.2005., 1. lpp.).

(6)  Padomes Regula (EK) Nr. 1967/2006 (2006. gada 21. decembris), kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 1098/2007 (2007. gada 18. septembris), ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un atceļ Regulu (EK) Nr. 779/97 (OV L 248, 22.9.2007., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 254/2002 (2002. gada 12. februāris), ar ko paredz pasākumus 2002. gadam mencu krājumu atjaunošanai Īrijas jūrā (ICES VIIa rajons) (OV L 41, 13.2.2002., 1. lpp.).

(9)  Padomes Regula (EK) Nr. 2347/2002 (2002. gada 16. decembris), ar ko ievieš īpašas pieejamības prasības un piemēro saistītos noteikumus zvejai dziļjūras krājumos (OV L 351, 28.12.2002., 6. lpp.).

(10)  Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013 (2013. gada 11. decembris) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.).

(12)  Padomes Regula (EK) Nr. 1434/98 (1998. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka, ar kādiem nosacījumiem drīkst nogādāt krastā siļķes citām rūpniecības vajadzībām, nevis to tiešai izmantošanai uzturā (OV L 191, 7.7.1998., 10. lpp.).


Top