EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1795

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1795 (2018. gada 20. novembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11. pantā paredzētās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/7569

OJ L 294, 21.11.2018, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1795/oj

21.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1795

(2018. gada 20. novembris),

ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 11. pantā paredzētās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes piemērošanas procedūru un kritērijus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (1), un jo īpaši tās 11. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Lai pabeigtu vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveidi, ar Direktīvu 2012/34/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES) 2016/2370 (2), ir atvērts iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus. Tas var ietekmēt tādu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu organizēšanu un finansēšanu, kurus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu. Dalībvalstis savos tiesību aktos var paredzēt iespēju atteikt piekļuvi infrastruktūrai gadījumā, ja jauni brīvas piekļuves dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi izjauktu šādu sabiedrisko pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru.

(2)

No otras puses, šādi pārvadājumu pakalpojumi atkarībā no to īpašajām iezīmēm, piemēram, kvalitātes rādītājiem, grafika, apkalpotajiem galamērķiem un iespējamo klientu mērķgrupām, var arī neradīt tiešu konkurenci sabiedriskajiem pakalpojumiem un tādējādi tikai daļēji ietekmēt sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Turklāt ir iespējams arī labvēlīgs tīkla efekts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, tīrie ieguvumi pasažieriem vai plašāki sociālie ieguvumi, kas būtu jāņem vērā.

(3)

Tāpēc ir jālīdzsvaro, no vienas puses, sabiedrisko pakalpojumu līgumus īstenojošo pakalpojumu sniedzēju un kompetento iestāžu likumīgās intereses un, no otras puses, vispārējie mērķi: pabeigt vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveidi un gūt no tās plašākus sociālos ieguvumus. Ekonomiskā līdzsvara pārbaudei būtu jānodrošina šo konkurējošo interešu līdzsvarotība.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1370/2007 (3) noteikts, ka atlīdzībā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi, veicot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus, pakalpojumu sniedzējiem var piešķirt finansiālu kompensāciju un/vai ekskluzīvas tiesības. Tomēr tam, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības, nebūtu jāslēdz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgi.

(5)

Šādu ekskluzīvu tiesību dēļ nebūtu jāliedz piekļuves tiesības citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, ja vien ekonomiskā līdzsvara pārbaude neliecina, ka, ņemot vērā ekskluzīvo tiesību vērtību, jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi būtiskā apmērā negatīvi ietekmētu to pārvadājumu pakalpojumu rentabilitāti, kurus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu, un/vai to nodrošināšanas tīrās izmaksas, kas rodas kompetentajai iestādei, atkarībā no sabiedrisko pakalpojumu līgumā noteiktās vienošanās par riska dalīšanu.

(6)

Ekonomiskā līdzsvara pārbaude būtu jāpieprasa tikai attiecībā uz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kurus nesniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu un kuri ir vai nu pilnīgi jauni, vai paredz būtiskas esošu pārvadājumu pakalpojumu izmaiņas. Tas attiecas arī uz komercpārvadājumiem, ko veic tas pats pakalpojumu sniedzējs, kurš īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

(7)

Regulatīvajai iestādei būtu jānovērtē, vai ierosinātās dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izmaiņas būtu jāuzskata par būtiskām. Reisu biežuma vai pieturu skaita palielinājumu varētu uzskatīt par būtiskām izmaiņām. Cenu izmaiņas nebūtu jāuzskata par būtiskām izmaiņām, ja vien tās nav nesaderīgas ar parasto tirgus praksi un attiecīgā gadījumā ar saimnieciskās darbības plānu, kas regulatīvajai iestādei iesniegts iepriekšējās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes veikšanas laikā.

(8)

Regulatīvās iestādes lēmumā būtu jāietver novērtējums par tīrajiem ieguvumiem, ko jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi īstermiņā un vidējā termiņā dos klientiem, un būtu jāņem vērā infrastruktūras pārvaldītāja sniegtā tehniskā informācija par attiecīgajām infrastruktūras prasībām un paredzamo ietekmi uz tīkla darbības rādītājiem un optimālu jaudas izmantojumu visu pretendentu vajadzībām.

(9)

Regulatīvajai iestādei vajadzētu būt tiesībām novērtēt jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iespējamo ietekmi un to, vai šī ietekme būtu būtiska un tādējādi izjauktu esošā sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

(10)

Lai nepārtrauktu jaunus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, kas jau uzsākti, un lai nodrošinātu juridisko noteiktību par šo jauno pakalpojumu sniegšanas iespējamību, būtu jāierobežo termiņš, kurā var pieprasīt ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, un šis termiņš būtu jāsasaista ar laiku, kad pretendents paziņo par interesi sniegt jaunus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus.

(11)

Lai ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījumu varētu pieņemt, tajā būtu jāietver pamatojums tam, ka piedāvātie jaunie pārvadājumu pakalpojumi izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

(12)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību visām iesaistītajām personām un lai infrastruktūras pārvaldītājam dotu iespēju apstrādāt jaudas pieprasījumus saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļas 3. iedaļā noteikto procedūru, regulatīvajai iestādei lēmums par ekonomisko līdzsvaru būtu jāpieņem iepriekšnoteiktā termiņā un jebkurā gadījumā pirms jaudas pieprasījumu iesniegšanas termiņa, ko infrastruktūras pārvaldītājs nosaka saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES VII pielikuma 3. punktu.

(13)

Tomēr, ja pretendenta paziņojuma saņemšanas brīdī norisinās konkurss par sabiedrisko pakalpojumu līgumu un ir pieprasīta ekonomiskā līdzsvara pārbaude, regulatīvā iestāde var nolemt uz ierobežotu laiku līdz jaunā sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai apturēt jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu pieteikuma izskatīšanu. Izskatīšana nebūtu jāaptur uz ilgāku laiku kā uz 12 mēnešiem pēc pretendenta paziņojuma saņemšanas vai līdz konkursa procedūras noslēgumam, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

Šie īpašie noteikumi neskar šīs regulas piemērošanu sabiedrisko pakalpojumu līgumam, kas ir spēkā pretendenta paziņojuma saņemšanas brīdī. Šādos apstākļos gadījumā, ja esošā sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomiskā līdzsvara pārbaude liecina, ka piekļuves tiesības var piešķirt, šādas piekļuves tiesības būtu jāpiešķir uz laiku līdz esošā sabiedrisko pakalpojumu līguma termiņa beigām.

(14)

Sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomiskais līdzsvars būtu jāuzskata par izjauktu, ja piedāvātie jaunie pārvadājumu pakalpojumi būtiskā apmērā negatīvi ietekmētu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja peļņas līmeni un/vai to sniegšana izraisītu kompetentajai iestādei radušos tīro izmaksu būtisku pieaugumu.

(15)

Novērtējot, vai ietekme ir būtiska, regulatīvajai iestādei būtu jāņem vērā tādi kritēriji kā tas, vai jaunie pārvadājumu pakalpojumi apdraudētu sabiedrisko pakalpojumu dzīvotspēju un nepārtrauktību vai nu tāpēc, ka sabiedrisko pakalpojumu līguma izpilde nenodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ekonomisko ilgtspēju, vai tāpēc, ka tā izraisītu kompetentajai iestādei radušos tīro izmaksu būtisku pieaugumu.

(16)

Papildus ekonomiskajai analīzei regulatīvajai iestādei būtu arī jānovērtē un jāņem vērā klientu tīrie ieguvumi īstermiņā un vidējā termiņā un jebkāda ietekme uz tīkla darbības rādītājiem un jaudas izmantojumu. Regulatīvajai iestādei būtu arī jāņem vērā infrastruktūras pārvaldītāja sniegtā tehniskā informācija par attiecīgajām infrastruktūras prasībām, paredzamo ietekmi uz tīkla darbības rādītājiem un optimālu jaudas izmantojumu visu pretendentu vajadzībām.

(17)

Ekonomiskajā analīzē galvenā uzmanība būtu jāvelta piedāvāto jauno pārvadājumu pakalpojumu ietekmei uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu kopumā, tostarp, īpaši skartajiem pakalpojumiem, visā līguma termiņā, ņemot vērā visu piešķirto, spēkā esošo ekskluzīvo tiesību vērtību. Nekāda iepriekšnoteikta, kvantitatīva kaitējuma robežvērtība nebūtu jāpiemēro stingri vai nošķirti, un šādas robežvērtības nebūtu jānosaka valsts tiesību aktos. Novērtēšanai būtu jāpamatojas uz objektīvu metodiku, ko regulatīvā iestāde pieņēmusi, ņemot vērā dzelzceļa transporta īpatnības konkrētajā dalībvalstī.

(18)

Ja regulatīvā iestāde secina, ka jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, tā savā lēmumā attiecīgā gadījumā norāda jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iespējamās izmaiņas, kas ļautu piešķirt piekļuves tiesības. Regulatīvā iestāde var sniegt kompetentajai iestādei ieteikumus par citiem iespējamiem nosacījumiem, kas ļautu piešķirt piekļuves tiesības, jo īpaši ņemot vērā analīzi par tīrajiem ieguvumiem, ko jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi dotu klientiem.

(19)

Ja piekļuves pieprasījums attiecas uz tādiem jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kas definēti Direktīvas 2012/34/ES 3. panta 36) punktā, un objektīva regulatīvās iestādes veikta ekonomiskā analīze liecina, ka jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi būtiskā apmērā negatīvi ietekmētu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, regulatīvajai iestādei būtu jāparedz nosacījumi, kas ļautu piešķirt piekļuves tiesības saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11.a pantu.

(20)

Visās darbībās, kas saistītas ar ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, regulatīvajai iestādei nebūtu jāizpauž konfidenciāla vai komerciāli sensitīva informācija, kuru tā saņēmusi no iesaistītajām personām. Jo īpaši tai būtu jāizņem šāda informācija no publicējamā lēmuma. Uz visiem regulatīvo iestāžu lēmumiem, tostarp par saņemtās informācijas konfidencialitāti, attiecas pārskatīšana tiesā saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 56. panta 10. punktu.

(21)

Ja tiek veikta ekonomiskā līdzsvara pārbaude, kas attiecas uz jauniem starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, neskarot regulatīvo iestāžu neatkarības principu lēmumu pieņemšanas ziņā, kas minēts Direktīvas 2012/34/ES 55. panta 1. punktā, attiecīgajām regulatīvajām iestādēm būtu jāapmainās ar informāciju un jāsadarbojas, lai rastu pieņemamu jautājuma risinājumu.

(22)

Lai laika gaitā pielāgotu regulatīvo iestāžu metodiku un dalībvalstīs izveidotu konsekventu metodiku, regulatīvajām iestādēm būtu jāapmainās ar ekonomiskā līdzsvara pārbaudes veikšanas paraugpraksi, un uz šo procesu var attiekties Direktīvas 2012/34/ES 57. panta 8. punkts.

(23)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 869/2014 (4) ir noteikti kritēriji un procedūras, saskaņā ar ko galvenā mērķa pārbaudi un ekonomiskā līdzsvara pārbaudi piemēro jauniem starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem. Tomēr līdz ar iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu galvenā mērķa pārbaude ir kļuvusi lieka un vieni un tie paši kritēriji un procedūras būtu jāpiemēro visiem jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai pārvadājumi ir iekšzemes vai starptautiski. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2014 būtu jāatceļ.

(24)

Direktīvas 2012/34/ES 10. pantu un 11. panta 1. punktu piemēro no 2019. gada 1. janvāra, bet tie nav piemērojami pārvadājumiem ar vilcienu, kurus uzsāk pirms 2020. gada 12. decembra, tāpēc jāturpina Īstenošanas regulas (ES) Nr. 869/2014 piemērošana pēc 2019. gada 1. janvāra, tomēr tikai attiecībā uz jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, kurus paredzēts uzsākt pirms 2020. gada 12. decembra. Īstenošanas regulas (ES) Nr. 869/2014 piemērošanai vajadzētu būt atkarīgai no tā, vai pretendentu paziņojumi ir iesniegti termiņā, kas nodrošina pietiekami daudz laika atļauju piešķiršanas un kustības grafika plānošanas procesa pabeigšanai tā, lai pārvadājumus patiešām varētu uzsākt pirms 2020. gada 12. decembra.

(25)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2012/34/ES 62. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikta sīki izstrādāta procedūra un kritēriji, kas jāievēro, nosakot, vai jauni dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi izjauktu dzelzceļa transporta sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro situācijās, kad dalībvalsts nolēmusi ierobežot Direktīvas 2012/34/ES 10. panta 2. punktā minētās piekļuves tiesības attiecībā uz jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem no konkrētas izbraukšanas vietas līdz konkrētai galamērķa vietai, ja uz to pašu maršrutu vai alternatīvu maršrutu attiecas viens vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu līgumi, kā noteikts minētās direktīvas 11. panta 1. punktā.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“jauni dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi” ir dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, ko plānots īstenot kā regulārus pārvadājumus saskaņā ar kustības grafiku un kas ir vai nu pilnīgi jauni, vai paredz būtiskas esošu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izmaiņas, jo īpaši tādas kā biežākus reisus vai vairāk pieturu, un ko nesniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu;

2)

“ekonomiskā līdzsvara pārbaude” ir novērtēšanas process, kurš aprakstīts Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 1.–4. punktā un 11.a pantā un sīkāk izklāstīts 10. pantā un kuru regulatīvā iestāde īsteno pēc pieprasījuma, ko iesniegusi kāda no Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 2. punktā minētajām struktūrām, un kura nolūks ir noteikt, vai piedāvātie jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru;

3)

“sabiedrisko pakalpojumu līgums” ir sabiedrisko pakalpojumu līgums dzelzceļa transporta jomā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 2. panta i) punktā sniegto definīciju;

4)

“kompetentā iestāde” ir kompetenta iestāde, kas definēta Regulas (EK) Nr. 1370/2007 2. panta b) punktā;

5)

“neto finansiālā ietekme” ir jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu ietekme uz tādu izmaksu un ieņēmumu tīro bilanci – tostarp samērīgu peļņu –, kuri rodas, izpildot sabiedrisko pakalpojumu līgumā noteiktās sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības;

6)

“ekskluzīvas tiesības” ir tiesības, kas definētas Regulas (EK) Nr. 1370/2007 2. panta f) punktā.

4. pants

Paziņojums par plānotiem jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem

1.   Pretendents Direktīvas 2012/34/ES 38. panta 4. punktā noteiktajā termiņā paziņo attiecīgajiem infrastruktūras pārvaldītājiem un attiecīgajām regulatīvajām iestādēm par nodomu sniegt jaunus dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus.

2.   Regulatīvās iestādes izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē standarta paziņojuma veidlapu, kura pretendentam jāaizpilda un jāiesniedz un kurā jānorāda tikai šāda informācija:

a)

pretendenta nosaukums, adrese, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs (attiecīgā gadījumā);

b)

tās personas kontaktinformācija, kuras pienākums ir atbildēt uz jautājumiem;

c)

informācija par pretendenta licenci un drošības sertifikātu vai norāde uz to, kurā posmā ir šo dokumentu saņemšanas procedūra;

d)

sīki izstrādāts maršruts, kurā norādīta izbraukšanas un galamērķa staciju, kā arī starppieturu atrašanās vieta;

e)

datums, kad plānots uzsākt piedāvāto jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu;

f)

piedāvāto jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu indikatīvs grafiks, biežums un jauda, norādot piedāvātos atiešanas laikus, pienākšanas laikus un savienojumus, kā arī visas nobīdes no standarta kustības grafika reisu biežuma vai pieturu ziņā katrā virzienā;

g)

indikatīva informācija par ritošo sastāvu, ko pretendents plāno izmantot.

3.   Informācija par jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu plānoto sniegšanu aptver vismaz pirmos trīs darbības gadus un, ciktāl iespējams, pirmos piecus darbības gadus. Tomēr regulatīvā iestāde var piekrist, ka informācija tiek sniegta par īsāku laikposmu.

4.   Regulatīvā iestāde pretendenta iesniegto standarta paziņojuma veidlapu publicē savā tīmekļvietnē un bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 10 dienās pēc aizpildītas paziņojuma veidlapas saņemšanas par to paziņo:

a)

visām kompetentajām iestādēm, kas piešķīrušas sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības attiecībā uz dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem attiecīgajā maršrutā vai alternatīvā maršrutā Direktīvas 2012/34/ES nozīmē;

b)

visām citām ieinteresētajām kompetentajām iestādēm, kurām ir tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11. pantu;

c)

visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas uz sabiedrisko pakalpojumu līguma pamata veic pārvadājumus jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu maršrutā vai alternatīvā maršrutā.

5.   Visu informāciju, ko pretendents sniedzis standarta paziņojuma veidlapā, un visus papilddokumentus regulatīvajām iestādēm un infrastruktūras pārvaldītājiem nosūta elektroniski. Tomēr regulatīvā iestāde pienācīgi pamatotos gadījumos var piekrist, ka dokumenti tiek iesniegti papīra formātā.

6.   Ja paziņojums nav aizpildīts pilnīgi, regulatīvā iestāde informē pretendentu, ka nepilnīgi aizpildīti pieprasījumi netiks izskatīti, un dod pretendentam iespēju samērīgā termiņā, kas nepārsniedz 10 darbdienas, pabeigt pieprasījuma aizpildīšanu.

5. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasīšanas termiņš

1.   Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 2. punkta otrajā daļā minētās struktūras visus ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījumus regulatīvajai iestādei iesniedz termiņā, kas noteikts minētajā tiesību normā.

2.   Ja 4. pantā minētā pretendenta paziņojuma saņemšanas brīdī norisinās konkurss par sabiedrisko pakalpojumu līgumu, kas attiecas uz to pašu maršrutu vai alternatīvu maršrutu, un ir beidzies termiņš, kurā var iesniegt piedāvājumus kompetentajai iestādei, Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 2. punkta minētās struktūras 1. punktā minētajā termiņā var pieprasīt ekonomiskā līdzsvara pārbaudi attiecībā uz gaidāmo sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

Tas neskar šīs regulas piemērošanu sabiedrisko pakalpojumu līgumam, kas ir spēkā pretendenta paziņojuma saņemšanas brīdī.

3.   Ja 1. punktā minētajā termiņā nav iesniegts neviens ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījums, regulatīvā iestāde nekavējoties informē pretendentu un infrastruktūras pārvaldītāju. Infrastruktūras pārvaldītājs apstrādā piekļuves pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļas 3. iedaļu.

6. pants

Sabiedrisko pakalpojumu līgumi ar ekskluzīvām tiesībām

Ja kompetentā iestāde dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 3. pantu, šādu tiesību pastāvēšana neizslēdz to, ka pretendentam tiek piešķirtas piekļuves tiesības jaunu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu vajadzībām ar nosacījumu, ka piekļuve neizjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

Veicot pārbaudi saskaņā ar 10. pantu, regulatīvā iestāde pienācīgi ņem vērā visu šādu ekskluzīvo tiesību vērtību.

7. pants

Informācijas prasības ekonomiskā līdzsvara pārbaudes vajadzībām

1.   Struktūra, kas pieprasa ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, sniedz šādu informāciju:

a)

pieprasītājas struktūras nosaukums, adrese, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs (attiecīgā gadījumā);

b)

tās personas kontaktinformācija, kuras pienākums ir atbildēt uz jautājumiem;

c)

pamatojums tam, ka jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi draud izjaukt līguma ekonomisko līdzsvaru;

d)

ja pieprasītāja struktūra ir kompetentā iestāde vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, – sabiedrisko pakalpojumu līguma kopija.

2.   Regulatīvā iestāde var pieprasīt visu vajadzīgo informāciju, tostarp attiecīgā gadījumā:

a)

no kompetentās iestādes:

1)

attiecīgās prognozes par satiksmi, pieprasījumu un ieņēmumiem, tostarp prognozēšanas metodiku;

2)

attiecīgā gadījumā metodiku un datus, ko izmanto, lai aprēķinātu neto finansiālo ietekmi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 6. panta 1. punktu un minētās regulas pielikumu;

b)

no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu:

1)

sabiedrisko pakalpojumu līguma kopiju, ja tā nav iesniegta saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu;

2)

uzņēmuma saimnieciskās darbības plānu maršrutam, uz ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums, vai alternatīvam maršrutam;

3)

attiecīgās prognozes par satiksmi, pieprasījumu un ieņēmumiem, tostarp prognozēšanas metodiku;

4)

informāciju par ieņēmumiem un peļņas normu, ko uzņēmums gūst maršrutā, uz ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums, vai alternatīvā maršrutā;

5)

informāciju par pārvadājumu grafiku, tostarp atiešanas laikiem, starppieturām, pienākšanas laikiem un savienojumiem;

6)

pakalpojumu elastīguma prognozes (piemēram, cenu elastīgums, pakalpojumu kvalitātes raksturlielumu elastīgums);

7)

saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu sniegto pakalpojumu kapitāla izmaksas un darbības izmaksas, kā arī jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izraisītās izmaksu un pieprasījuma izmaiņas;

c)

no pretendenta – informāciju par tā plāniem jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, tostarp:

1)

saimnieciskās darbības plānu;

2)

prognozes par pasažieru pārvadājumu apmēru un ieņēmumiem, tostarp prognozēšanas metodiku;

3)

cenu veidošanas stratēģiju;

4)

biļešu tirdzniecības organizāciju;

5)

ritošā sastāva specifikācijas (piemēram, noslodze, sēdvietu skaits, ritekļu konfigurācija);

6)

tirgvedības stratēģiju;

d)

no infrastruktūras pārvaldītāja:

1)

informāciju par attiecīgajām līnijām vai posmiem nolūkā pārliecināties, ka jaunos dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus ir iespējams sniegt konkrētajā infrastruktūrā;

2)

informāciju par piedāvāto jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iespējamajiem darbības rādītājiem un ietekmi uz noturību;

3)

novērtējumu par ietekmi uz jaudas izmantojumu;

4)

infrastruktūras attīstības plānus attiecībā uz maršrutiem, ko aptver piedāvātie jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, tostarp norādi uz šo plānu īstenošanas termiņu;

5)

informāciju par attiecīgajiem pamatlīgumiem, kas ir noslēgti vai par kuriem norisinās sarunas, jo īpaši ar uzņēmumu, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu.

Šā punkta pirmās daļas d) apakšpunktā noteiktie infrastruktūras pārvaldītāja pienākumi sniegt informāciju neskar tā pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļas 3. iedaļā minēto jaudas sadales procedūru.

3.   Visu informāciju regulatīvajai iestādei nosūta elektroniski. Tomēr regulatīvā iestāde pienācīgi pamatotos gadījumos var piekrist, ka dokumenti tiek iesniegti papīra formātā.

8. pants

Konfidencialitāte

1.   Regulatīvā iestāde neizpauž komerciāli sensitīvu informāciju, ko tā saņēmusi no personām saistībā ar ekonomiskā līdzsvara pārbaudi.

2.   Struktūra, kas pieprasa ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, un pretendents brīdī, kad informācija tiek iesniegta regulatīvajai iestādei, pamato visus lūgumus neizpaust komerciāli sensitīvu informāciju. Šāda informācija konkrēti var ietvert tehnisku vai finansiālu informāciju, kas saistīta ar uzņēmuma zinātību, saimnieciskās darbības plānu, izmaksu struktūru, tirgvedības un cenu veidošanas stratēģiju un informāciju par piegādes avotiem un tirgus daļām. Regulatīvā iestāde izņem visu komerciāli sensitīvo informācija no sava lēmuma pirms tā paziņošanas un publicēšanas saskaņā ar 11. panta 5. punktu. Standarta paziņojuma veidlapā ietverto informāciju, kas norādīta 4. panta 2. punktā, neuzskata par komerciāli sensitīvu.

3.   Ja regulatīvā iestāde uzskata, ka saskaņā ar 2. punktu sniegtais informācijas neizpaušanas pamatojums nav pieņemams, šo lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 11. panta 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski paziņo un pamato personai, kura pieprasījusi konfidencialitāti.

4.   Uz regulatīvās iestādes lēmumu par konfidencialitāti attiecas pārskatīšana tiesā saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 56. panta 10. punktu. Regulatīvā iestāde neizpauž strīdīgo informāciju, pirms valsts tiesa nav pieņēmusi nolēmumu par konfidencialitāti.

9. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes procedūra

1.   Regulatīvā iestāde viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas var prasīt, lai struktūra, kas pieprasa ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, tai sniegtu visu papildinformāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu saskaņā ar 7. panta 2. punktu. Pieprasītāja struktūra šo informāciju sniedz samērīgā termiņā, ko nosaka regulatīvā iestāde. Regulatīvā iestāde var pieprasīt vairāk informācijas, ja tā uzskata, ka saņemtā papildinformācija nav pietiekama.

2.   Ja sešas nedēļas pirms jaudas pieprasījumu iesniegšanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES VII pielikuma 3. punktu, pieprasītājas struktūras sniegtā informācija joprojām nav pilnīga, regulatīvā iestāde veic pārbaudi uz pieejamās informācijas pamata. Tomēr gadījumā, ja regulatīvā iestāde uzskata, ka pārbaudes veikšanai informācijas nepietiek, tā noraida pieprasījumu.

3.   Viena mēneša laikā pēc ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījuma saņemšanas regulatīvā iestāde lūdz arī citām 7. panta 2. punktā minētajām personām sniegt tai informāciju, kas vajadzīga pārbaudes veikšanai saskaņā ar minēto tiesību normu, ciktāl attiecīgā persona var pamatoti sniegt šādu informāciju. Ja šādi sniegtā informācija nav pilnīga, regulatīvā iestāde var pieprasīt turpmākus precizējumus, nosakot samērīgu termiņu.

4.   Ja sešas nedēļas pirms jaudas pieprasījumu iesniegšanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES VII pielikuma 3. punktu, piekļuvi prasošā pretendenta sniegtā informācija joprojām nav pilnīga, regulatīvā iestāde veic pārbaudi uz pieejamās informācijas pamata. Tomēr gadījumā, ja regulatīvā iestāde uzskata, ka ar pretendenta sniegto informāciju pārbaudes veikšanai nepietiek, tā pieņem lēmumu, kura rezultātā piekļuves tiesības tiek atteiktas.

5.   Ja uzņēmums, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, nav pieprasītāja struktūra un ja sešas nedēļas pirms jaudas pieprasījumu iesniegšanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES VII pielikuma 3. punktu, šā uzņēmuma sniegtā informācija joprojām nav pilnīga, regulatīvā iestāde veic pārbaudi uz pieejamās informācijas pamata. Tomēr gadījumā, ja regulatīvā iestāde uzskata, ka ar sniegto informāciju pārbaudes veikšanai nepietiek, tā pieņem lēmumu, kura rezultātā piekļuves tiesības tiek piešķirtas.

6.   Regulatīvā iestāde lēmumu pieņem sešās nedēļās pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas un jebkurā gadījumā pirms jaudas pieprasījumu iesniegšanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES VII pielikuma 3. punktu. Regulatīvā iestāde nekavējoties informē infrastruktūras pārvaldītāju par savu lēmumu.

7.   Ja ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījums iesniegts saskaņā ar 5. panta 2. punktu attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu, par kuru norisinās konkurss, regulatīvā iestāde var apturēt piedāvāto jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu pieteikuma izskatīšanu uz laiku līdz 12 mēnešiem no brīža, kad saņemts pretendenta paziņojums par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, vai līdz konkursa procedūras noslēgumam, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

10. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes saturs un novērtēšanas kritēriji

1.   Regulatīvā iestāde novērtē, vai piedāvātie jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Ekonomisko līdzsvaru uzskata par izjauktu, ja jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi būtiskā apmērā negatīvi ietekmētu vismaz vienu no šiem elementiem:

a)

to pakalpojumu rentabilitāti, kurus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu;

b)

tīrās izmaksas, kas rodas kompetentajai iestādei, kura piešķir sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības.

2.   Analīzē ņem vērā sabiedrisko pakalpojumu līgumu kopumā, nevis atsevišķus tā satvarā sniegtus pakalpojumus, visā līguma termiņā. Iepriekšnoteiktas robežvērtības vai konkrētus kritērijus var piemērot, tomēr ne stingri vai nošķirti no citiem kritērijiem.

3.   Regulatīvā iestāde novērtē jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu neto finansiālo ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu. Analīzē par izmaksām un ieņēmumiem, kas rodas, sniedzot pakalpojumus, uz kuriem attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums, pēc jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu ienākšanas tirgū, ietver vismaz šādus elementus:

a)

to izmaksu un ieņēmumu izmaiņas, kuri rodas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu (tostarp attiecīgā gadījumā visi izmaksu ietaupījumi, kas rodas, piemēram, tāpēc, ka netiek aizstāts ritošais sastāvs, kurš sasniedzis ekspluatācijas darbmūža beigas, vai personāls, kura līgums beidzas);

b)

finansiālā ietekme, ko piedāvātie jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi rada tīklā, uz kuru attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums (piemēram, tādu pasažieru piesaiste, kurus varētu interesēt savienojums ar reģionāliem pārvadājumiem, uz kuriem attiecas sabiedrisko pakalpojumu līgums);

c)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, iespējamā konkurējošā rīcība;

d)

ietekme uz attiecīgajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vai kompetento iestāžu ieguldījumiem, piemēram, ritošajā sastāvā;

e)

visu spēkā esošo ekskluzīvo tiesību vērtība.

4.   Regulatīvā iestāde novērtē ietekmes nozīmīgumu, jo īpaši ņemot vērā spēkā esošās līgumiskās vienošanās starp kompetento iestādi un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus, tostarp attiecīgā gadījumā kompensācijas līmeni, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 pielikumu vai izriet no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas konkursa procedūrā, un visus riska dalīšanas mehānismus, ko izmanto, piemēram, satiksmes un ieņēmumu riska dalīšanai.

5.   Regulatīvā iestāde novērtē arī:

a)

tīros ieguvumus, ko jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi īstermiņā un vidējā termiņā dos klientiem;

b)

jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu ietekmi uz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu darbības rādītājiem un kvalitāti;

c)

jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu ietekmi uz dzelzceļa pārvadājumu kustības grafika plānošanu.

6.   Ja regulatīvā iestāde izskata vairākus piekļuves pieprasījumus, tā var pieņemt atšķirīgus lēmumus par saņemtajiem pieprasījumiem, pamatojoties uz analīzi par šo pieprasījumu attiecīgo ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, ietekmi uz konkurenci, klientu tīrajiem ieguvumiem un ietekmi uz tīklu un par šo pieprasījumu kumulatīvo ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

7.   Saskaņā ar šo pantu veiktā novērtēšana neskar regulatīvās iestādes pienākumu ziņot valsts iestādēm par jautājumiem saistībā ar valsts atbalstu saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 56. panta 12. punkta otro daļu.

11. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes rezultāti

1.   Saskaņā ar 9. un 10. pantu veiktās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes rezultātā regulatīvā iestāde pieņem lēmumu, kas noteikts Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 2. punktā, un, pamatojoties uz šo lēmumu, tiek piešķirtas, grozītas, piešķirtas tikai ar nosacījumiem vai atteiktas tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai.

2.   Ja jaunie dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumi izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, regulatīvā iestāde:

a)

attiecīgā gadījumā norāda konkrēto jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu iespējamās izmaiņas, piemēram, reisu biežuma, vilcienu ceļu, starppieturu vai kustības grafika izmaiņas, kas nodrošinātu, ka ir izpildīti Direktīvas 2012/34/ES 10. panta 2. punktā paredzētie piekļuves tiesību piešķiršanas nosacījumi; un/vai

b)

attiecīgā gadījumā ņemot vērā šīs regulas 10. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētos klientu tīros ieguvumus, var sniegt kompetentajām iestādēm ieteikumus par citām izmaiņām, kas nav saistītas ar jaunajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem un kas nodrošinātu, ka ir izpildīti piekļuves tiesību piešķiršanas nosacījumi.

3.   Ja piekļuves pieprasījums attiecas uz tādu jaunu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, kas definēti Direktīvas 2012/34/ES 3. panta 36) punktā, pēc šajā regulā noteiktās procedūras un analīzes īstenošanas regulatīvā iestāde rīkojas saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11.a pantu.

4.   Šīs regulas 5. panta 2. punkta otrajā daļā aprakstītajos apstākļos gadījumā, ja esošā sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomiskā līdzsvara pārbaude liecina, ka piekļuves tiesības var piešķirt, šādas piekļuves tiesības piešķir uz laiku, līdz būs zināmi saskaņā ar 5. panta 2. punkta pirmo daļu un 9. panta 7. punktu veicamās ekonomiskā līdzsvara pārbaudes rezultāti.

5.   Regulatīvā iestāde sava lēmuma nekonfidenciālo versiju paziņo Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 3. punktā norādītajām struktūrām un publicē savā tīmekļvietnē.

12. pants

Sadarbība starp regulatīvajām iestādēm, kuru kompetencē ir piedāvātie jaunie starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumi

1.   Kad saņemts pretendenta paziņojums par tā nodomu uzsākt jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, regulatīvā iestāde informē citas regulatīvās iestādes, kuru kompetencē ir piedāvāto jauno pārvadājumu maršruts. Attiecīgās regulatīvās iestādes pārbauda saņemto informāciju un paziņo cita citai par visām neatbilstībām.

2.   Kad saņemts Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 2. punktā minēto struktūru pieprasījums veikt ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, regulatīvā iestāde par to informē citas kompetentās regulatīvās iestādes.

3.   Regulatīvās iestādes nosūta cita citai attiecīgo ekonomiskā līdzsvara pārbaužu rezultātus tā, lai citām regulatīvajām iestādēm dotu pienācīgu iespēju pirms minēto pārbaužu pabeigšanas paust viedokli par to rezultātiem. Tās sadarbojas, lai atrisinātu jautājumu saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 57. pantu.

4.   Apmainoties ar jebkādu informāciju saistībā ar pārbaudēm, regulatīvās iestādes ievēro tās komerciāli sensitīvās informācijas konfidencialitāti, kuru tās saņēmušas no pārbaudēs iesaistītajām personām. Tās drīkst izmantot informāciju tikai attiecīgā gadījuma vajadzībām.

13. pants

Maksa

Dalībvalsts vai regulatīvā iestāde var nolemt, ka no struktūras, kas pieprasa ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, tiek iekasēta maksa par šīs pārbaudes veikšanu.

14. pants

Metodika

1.   Metodikai, ko regulatīvā iestāde izmanto pārbaudes veikšanai, jābūt skaidrai, pārredzamai un nediskriminējošai, un to publicē regulatīvās iestādes tīmekļvietnē.

2.   Regulatīvās iestādes tīklā, kas izveidots ar Direktīvas 2012/34/ES 57. panta 1. punktu, apmainās ar attiecīgās metodikas piemērošanas pieredzi un paraugpraksi.

15. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 869/2014 atceļ no 2020. gada 12. decembra. To piemēro pēc 2019. gada 1. janvāra saņemtajiem pretendentu paziņojumiem tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti pietiekami savlaicīgi, lai jauno dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu varētu uzsākt pirms 2020. gada 12. decembra.

16. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra laikus pirms tā kustības grafika piemērošanas, kas stājas spēkā 2020. gada 12. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 2016/2370, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (OV L 352, 23.12.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 11. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2014 par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (OV L 239, 12.8.2014., 1. lpp.).


Top