EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1795

2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1795, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį nustatoma ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka ir kriterijai (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/7569

OL L 294, 2018 11 21, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1795/oj

21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1795

2018 m. lapkričio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį nustatoma ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka ir kriterijai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (1), ypač į jos 11 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2012/34/ES, kuri iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2016/2370 (2), atverta keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinka, siekiant sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę. Tai gali turėti įtakos pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų organizavimui ir finansavimui. Valstybės narės savo teisės aktuose gali numatyti galimybę neleisti naudotis infrastruktūra, jei dėl naujų atvirąja prieiga grindžiamų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų galėtų kilti pavojus tokių viešųjų paslaugų sutarčių ekonominei pusiausvyrai;

(2)

kita vertus, atsižvelgiant į tų paslaugų ypatumus, pavyzdžiui, kokybės charakteristikas, tvarkaraštį, paskirties vietas ir tikslinius būsimus klientus, jos nebūtinai gali tiesiogiai konkuruoti su viešosiomis paslaugomis ir todėl gali daryti tik nedidelį poveikį viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Be to, jos gali daryti teigiamą tinklo poveikį viešųjų paslaugų operatoriams, keleiviai gali gauti grynosios naudos arba gali būti daroma platesnio masto socialinė nauda, ir į tai reikėtų atsižvelgti;

(3)

todėl viešųjų paslaugų sutartį vykdančių operatorių ir kompetentingų institucijų teisėtus interesus būtina suderinti su bendraisiais siekiais sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir pasinaudoti tos erdvės teikiama platesnio masto socialine nauda. Atliekant ekonominės pusiausvyros įvertinimą turėtų būti užtikrinta šių konkuruojančių interesų pusiausvyra;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/2007 (3) nustatyta, kad operatoriams už viešųjų paslaugų įsipareigojimų, susijusių su keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų teikimu, vykdymą gali būti atlyginama skiriant finansinę kompensaciją arba suteikiant išimtines teises (arba ir vieną, ir kitą). Tačiau dėl geležinkelių transporto operatoriams suteiktų išimtinių teisių neturėtų atsirasti kliūčių patekti į keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkas;

(5)

tokios išimtinės teisės neturėtų būti kliūtis kitoms geležinkelio įmonėms naudotis prieigos teise, nebent atlikus ekonominės pusiausvyros įvertinimą būtų nustatyta, kad, atsižvelgiant į išimtinių teisių vertę, nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga turėtų didelį neigiamą poveikį pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamų paslaugų pelningumui arba su jų teikimu susijusioms kompetentingos institucijos grynosioms išlaidoms, arba abiem, priklausomai nuo viešųjų paslaugų sutartyje numatytų rizikos pasidalijimo susitarimų;

(6)

ekonominės pusiausvyros įvertinimą turėtų būti reikalaujama atlikti tik dėl keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų, kurios nėra teikiamos pagal viešųjų paslaugų sutartį ir kurios yra arba visiškai naujos, arba susijusios su esminiu esamos paslaugos pakeitimu. Ši sąvoka apima ir komercines paslaugas, kurias teikia tas pats operatorius, vykdantis viešųjų paslaugų sutartį;

(7)

reguliavimo institucija turėtų įvertinti, ar siūlomas keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos pakeitimas turėtų būti laikomas esminiu. Dažnumo padidinimas arba sustojimų pagausinimas galėtų būti laikomi esminiu pakeitimu. Kainų keitimas neturėtų būti laikomas esminiu pakeitimu, nebent jis nesuderinamas su įprasta elgsena rinkoje ir, atitinkamais atvejais, verslo planu, kuris reguliavimo institucijai buvo pateiktas tuo metu, kai buvo atliktas ankstesnis ekonominės pusiausvyros įvertinimas;

(8)

reguliavimo institucijos sprendime turėtų būti įvertinta grynoji naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos nauda klientams trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, taip pat jame turėtų būti atsižvelgta į infrastruktūros valdytojo pateiktą techninę informaciją apie atitinkamus su infrastruktūra susijusius reikalavimus ir numatomą poveikį tinklo veikimui, taip pat optimaliam visų pareiškėjų pajėgumų naudojimui;

(9)

reguliavimo institucija turėtų turėti teisę įvertinti galimą naujos keleivių vežimo paslaugos poveikį, taip pat įvertinti, ar toks poveikis būtų didelis ir dėl to sukeltų pavojų esamos viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

(10)

kad nebūtų sukelta jau pradėtos teikti naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos trikdžių ir kad būtų suteikta teisinio tikrumo dėl galimybių teikti šią naują paslaugą, laikotarpis, per kurį gali būti reikalaujama atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, turėtų būti ribotos trukmės ir susietas su pareiškėjo pranešimo apie savo suinteresuotumą teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą pateikimo laiku;

(11)

kad prašymas atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą būtų laikomas priimtinu, jame turėtų būti išdėstyti argumentai, kodėl siūloma nauja paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

(12)

siekiant visoms susijusioms šalims užtikrinti teisinį tikrumą ir sudaryti sąlygas infrastruktūros valdytojui nagrinėti prašymus skirti pajėgumų pagal Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 3 skirsnyje nustatytą tvarką, reguliavimo institucija turėtų priimti sprendimą dėl ekonominės pusiausvyros per iš anksto nustatytą terminą ir bet kokiu atveju iki infrastruktūros valdytojo pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą nustatyto termino pateikti prašymus skirti pajėgumų;

(13)

tačiau jeigu tuo metu, kai gaunamas pareiškėjo pranešimas, dėl viešųjų paslaugų sutarties vyksta konkursas ir pateiktas prašymas atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, reguliavimo institucija gali nuspręsti laikinai sustabdyti naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos paraiškos svarstymą ribotos trukmės laikotarpiui, kol bus sudaryta nauja viešųjų paslaugų sutartis. Toks laikinasis sustabdymas turėtų trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pareiškėjo pranešimo gavimo dienos arba iki konkurso pabaigos, priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau.

Šios konkrečios nuostatos nedaro poveikio šio reglamento taikymui viešųjų paslaugų sutarčiai, kuri vykdoma tuo metu, kai gaunamas pareiškėjo pranešimas. Tokiomis aplinkybėmis ir jei atlikus esamos viešųjų paslaugų sutarties ekonominės pusiausvyros įvertinimą nustatoma, kad prieiga gali būti suteikta, tokios prieigos trukmė turėtų būti apribota iki esamos viešųjų paslaugų sutarties galiojimo pabaigos;

(14)

turėtų būti laikoma, kad viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai iškilo pavojus, jei siūloma nauja paslauga galėtų padaryti didelį neigiamą poveikį viešųjų paslaugų operatoriaus pelno lygiui ir (arba) dėl jos teikimo gerokai padidėtų kompetentingos institucijos grynosios išlaidos;

(15)

vertindama, ar poveikis yra didelis, reguliavimo institucija turėtų atsižvelgti į tokius kriterijus: ar naujoji paslauga galėtų sukelti pavojų viešosios paslaugos perspektyvumui ir tęstinumui – dėl to, kad viešosios sutarties vykdymas viešųjų paslaugų operatoriui ekonominiu požiūriu nebūtų tvarus, arba dėl gerokai padidėjusių kompetentingos institucijos grynųjų išlaidų;

(16)

be ekonominės analizės, reguliavimo institucija taip pat turėtų įvertinti ir atsižvelgti į grynąją naudą klientams trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, taip pat poveikį tinklo veikimui ir pajėgumų naudojimui. Reguliavimo institucija turėtų atsižvelgti į infrastruktūros valdytojo pateiktą techninę informaciją apie atitinkamus su infrastruktūra susijusius reikalavimus, numatomą poveikį tinklo veikimui ir optimaliam visų pareiškėjų pajėgumų naudojimui;

(17)

atliekant ekonominę analizę daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama siūlomos naujos paslaugos poveikiui visai viešųjų paslaugų sutarčiai, įskaitant paslaugas, kurioms bus padarytas poveikis, visu sutarties galiojimo laikotarpiu, atsižvelgiant į visų esamų išimtinių teisių, kurios galėjo būti suteiktos, vertę. Joks su žala susijęs iš anksto nustatytas ribinis dydis neturėtų būti taikomas griežtai ar pavieniui, ir tokie ribiniai dydžiai neturėtų būti nustatomi nacionalinės teisės aktuose. Vertinimas turėtų būti grindžiamas objektyvia metodika, kurią reguliavimo institucija priėmė atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės geležinkelių transporto specifiką;

(18)

kai reguliavimo institucija padaro išvadą, kad nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, savo sprendime ji prireikus turėtų nurodyti galimus naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos pakeitimus, kuriuos atlikus prieiga galėtų būti suteikta. Reguliavimo institucija gali pateikti kompetentingai institucijai rekomendacijas dėl kitų galimų sąlygų, kurias įvykdžius būtų galima suteikti prieigą, visų pirma atsižvelgdama į atliktą naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos grynosios naudos klientams analizę;

(19)

jei prieigos paraiška susijusi su nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnio 36 dalyje, o reguliavimo institucijos objektyvi ekonominė analizė rodo, kad nauja keleivių vežimo paslauga turėtų didelį neigiamą poveikį viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, reguliavimo institucija turėtų nustatyti, kokiomis sąlygomis būtų galima suteikti prieigą pagal Direktyvos 2012/34/ES 11a straipsnį;

(20)

vykdydama visą su ekonominės pusiausvyros įvertinimu susijusią veiklą reguliavimo institucija neturėtų atskleisti iš šalių gautos konfidencialios ar neskelbtinos komercinės informacijos. Visų pirma, ji turėtų pašalinti tokią informaciją iš skelbtino sprendimo. Visiems reguliavimo institucijų sprendimams, įskaitant tuos, kurie susiję su gautos informacijos konfidencialumu, taikoma teisminė kontrolė pagal Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 10 dalį;

(21)

kai ekonominės pusiausvyros įvertinimas atliekamas dėl naujos tarptautinės keleivių vežimo paslaugos, nepažeidžiant reguliavimo institucijų nepriklausomumo priimant sprendimus principo, nurodyto Direktyvos 2012/34/ES 55 straipsnio 1 dalyje, atitinkamos reguliavimo institucijos turėtų keistis informacija ir bendradarbiauti, kad tinkamai išspręstų problemą;

(22)

reguliavimo institucijos turėtų keistis geriausia ekonominės pusiausvyros įvertinimo patirtimi, kad ilgainiui pritaikytų savo metodiką ir visose valstybėse narėse būtų parengta nuosekli metodika, kuriai gali būti taikoma Direktyvos 2012/34/ES 57 straipsnio 8 dalis;

(23)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 869/2014 (4) nustatomi naujų tarptautinių keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų pagrindinio tikslo įvertinimo ir ekonominės pusiausvyros įvertinimo kriterijai ir tvarka. Tačiau, atvėrus keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinką, pagrindinio tikslo įvertinimas tapo nebeaktualus, ir visoms naujoms keleivių vežimo geležinkeliais paslaugoms turėtų būti taikomi tie patys kriterijai ir tvarka, neatsižvelgiant į tai, ar tos paslaugos yra vidaus ar tarptautinės. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 turėtų būti panaikintas;

(24)

kadangi Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalis taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau nėra taikomi traukinių paslaugoms, kurios pradedamos teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d., Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 869/2014 reikia taikyti ir po 2019 m. sausio 1 d., tačiau tik naujoms keleivių vežimo geležinkeliais paslaugoms, kurias ketinama pradėti teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 869/2014 taikymas turėtų priklausyti nuo to, ar pareiškėjai pateikė pranešimus per tokį terminą, kad leidimų išdavimo ir tvarkaraščių sudarymo procedūra būtų užbaigta per pagrįstą laikotarpį ir kad paslaugos galėtų būti iš tikrųjų pradėtos teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d.;

(25)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2012/34/ES 62 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatoma išsami tvarka ir kriterijai, kurių reikia laikytis nustatant, ar nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties geležinkelių transporto srityje ekonominei pusiausvyrai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia apriboti Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą prieigos teisę naujoms keleivių vežimo geležinkeliais paslaugoms teikti tarp konkrečios išvykimo vietos ir konkrečios paskirties vietos, jei tam pačiam arba alternatyviam maršrutui taikoma viena ar kelios viešųjų paslaugų sutartys, kaip numatyta tos direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga– pagal tvarkaraštį teikiama reguliarioji keleivių vežimo geležinkeliais paslauga, kuri yra arba visiškai nauja, arba iš esmės pakeista – visų pirma padidinant paslaugos teikimo dažnumą arba sustojimų skaičių – esama keleivių vežimo geležinkeliais paslauga ir kuri nėra teikiama pagal viešųjų paslaugų sutartį;

2)   ekonominės pusiausvyros įvertinimas– Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 1–4 dalyse ir 11a straipsnyje apibūdintas ir 10 straipsnyje išsamiau aprašytas vertinimas, kurį vieno iš Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų prašymu atlieka reguliavimo institucija ir kuriuo siekiama nustatyti, ar siūloma nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

3)   viešųjų paslaugų sutartis– viešųjų paslaugų sutartis, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio i punkte ir susijusi su geležinkelių transportu;

4)   kompetentinga institucija– kompetentinga institucija, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio b punkte;

5)   grynasis finansinis poveikis– naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikis grynajam vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus pagal viešųjų paslaugų sutartį patiriamų išlaidų ir gaunamų pajamų balansui, apimančiam pagrįstą pelną;

6)   išimtinė teisė– Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 2 straipsnio f punkte apibrėžta teisė.

4 straipsnis

Pranešimas apie numatomą naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą

1.   Pareiškėjas infrastruktūros valdytojams ir atitinkamoms reguliavimo institucijoms praneša apie ketinimą teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą, laikydamasis Direktyvos 2012/34/ES 38 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino.

2.   Reguliavimo institucijos parengia ir savo interneto svetainėje paskelbia pareiškėjo užpildytiną ir pateiktiną standartinę pranešimo formą, kurioje nurodoma ši informacija:

a)

pareiškėjo pavadinimas, adresas, juridinė forma, registracijos numeris (jei tinka);

b)

už užklausas atsakingo asmens duomenys ryšiams;

c)

pareiškėjo licencijos ir saugos sertifikato duomenys arba tos licencijos ar saugos sertifikato išdavimo procedūros etapas;

d)

išsami informacija apie maršrutą, nurodant išvykimo ir paskirties stočių bei tarpinių sustojimų vietas;

e)

siūlomos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos numatoma pradžios data;

f)

preliminarus naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos tvarkaraštis, dažnumas ir pajėgumas, įskaitant siūlomus išvykimo laikus, atvykimo laikus ir jungtis, taip pat bet kokius su paslaugos dažnumu ir sustojimais susijusius nukrypimus nuo standartinio tvarkaraščio (abiejų krypčių atžvilgiu);

g)

orientacinė informacija apie geležinkelių riedmenis, kuriuos pareiškėjas ketina naudoti.

3.   Informacija apie numatomą naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos teikimą apima bent jau pirmuosius trejus ir, jei įmanoma, pirmuosius penkerius veiklos metus. Tačiau reguliavimo institucija gali pritarti trumpesniam laikotarpiui.

4.   Reguliavimo institucija savo interneto svetainėje paskelbia pareiškėjo pateiktą standartinę pranešimo formą ir, gavusi užpildytą pranešimo formą, nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 10 dienų informuoja:

a)

bet kurią kompetentingą instituciją, sudariusią viešųjų paslaugų sutartį dėl keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos teikimo tuo maršrutu arba alternatyviu maršrutu, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/34/ES;

b)

bet kurią kitą suinteresuotą kompetentingą instituciją, turinčią teisę apriboti prieigą pagal Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį;

c)

bet kurią geležinkelio įmonę, teikiančią paslaugas pagal viešųjų paslaugų sutartį naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos maršrutu arba alternatyviu maršrutu.

5.   Visa informacija, kurią pareiškėjas pateikia standartinėje pranešimo formoje, ir visi patvirtinamieji dokumentai reguliavimo institucijoms ir infrastruktūros valdytojams siunčiami elektronine forma. Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais reguliavimo institucija gali priimti popierinius dokumentus.

6.   Jei pranešimas yra neišsamus, reguliavimo institucija pareiškėjui praneša, kad neišsamūs prašymai nebus svarstomi, ir suteikia jam galimybę per pagrįstą laikotarpį, kuris neturi būti ilgesnis nei dešimt darbo dienų, papildyti savo prašymą.

5 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo terminas

1.   Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti subjektai prašymą atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą reguliavimo institucijai pateikia per toje nuostatoje nustatytą terminą.

2.   Jeigu tuo metu, kai gaunamas 4 straipsnyje nurodytas pareiškėjo pranešimas, vyksta konkursas dėl viešųjų paslaugų sutarties, kuri taikoma tam pačiam arba alternatyviam maršrutui, o konkurso paraiškų pateikimo kompetentingai institucijai terminas yra pasibaigęs, Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai per 1 dalyje nurodytą terminą gali paprašyti atlikti būsimos viešųjų paslaugų sutarties ekonominės pusiausvyros įvertinimą.

Tai nedaro poveikio šio reglamento taikymui viešųjų paslaugų sutarčiai, kuri vykdoma tuo metu, kai pareiškėjas pateikia pranešimą.

3.   Jei per 1 dalyje nurodytą terminą prašymas atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą nepateikiamas, reguliavimo institucija nedelsdama informuoja pareiškėją ir infrastruktūros valdytoją. Infrastruktūros valdytojas prieigos prašymą svarsto pagal Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 3 skirsnį.

6 straipsnis

Viešųjų paslaugų sutartys su išimtinėmis teisėmis

Jeigu kompetentinga institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 3 straipsnį suteikė išimtines teises viešųjų paslaugų sutartį vykdančiai geležinkelio įmonei, dėl tokių teisių nedraudžiama pareiškėjui suteikti prieigą naujai keleivių vežimo geležinkeliais paslaugai teikti, jei dėl tokios prieigos nekils pavojus viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai.

Atlikdama įvertinimą pagal 10 straipsnį reguliavimo institucija deramai atsižvelgia į tokių išimtinių teisių vertę.

7 straipsnis

Su ekonominės pusiausvyros įvertinimu susiję reikalavimai pateikti informaciją

1.   Atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą prašantis subjektas pateikia šią informaciją:

a)

prašančiojo subjekto pavadinimą, adresą, juridinę formą, registracijos numerį (jei tinka);

b)

už užklausas atsakingo asmens duomenis ryšiams;

c)

paaiškinimą, kodėl nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga gali kelti pavojų sutarties ekonominei pusiausvyrai;

d)

jeigu prašantysis subjektas yra kompetentinga institucija arba viešųjų paslaugų sutartį vykdanti geležinkelio įmonė – viešųjų paslaugų sutarties kopiją.

2.   Reguliavimo institucija gali paprašyti pateikti visą reikalingą informaciją, kurią, priklausomai nuo atvejo, teikia:

a)

kompetentinga institucija:

1)

atitinkamas eismo, paklausos ir pajamų prognozes, įskaitant prognozių metodiką;

2)

prireikus grynajam finansiniam poveikiui pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 6 straipsnio 1 dalį ir to reglamento priedą apskaičiuoti naudotą metodiką ir duomenis;

b)

viešųjų paslaugų sutartį vykdanti geležinkelio įmonė:

1)

viešųjų paslaugų sutarties kopiją, jei ji nepateikta pagal 1 dalies d punktą;

2)

įmonės verslo planą, susijusį su maršrutu, kuriam taikoma viešųjų paslaugų sutartis, arba alternatyviu maršrutu;

3)

atitinkamas eismo, paklausos ir pajamų prognozes, įskaitant prognozių metodiką;

4)

informaciją apie pajamas ir pelną, kurį įmonė gavo teikdama paslaugas maršrutu, kuriam taikoma viešųjų paslaugų sutartis, arba alternatyviu maršrutu;

5)

informaciją apie paslaugų tvarkaraštį, įskaitant išvykimo laikus, tarpinius sustojimus, atvykimo laikus ir jungtis;

6)

numatomą paslaugų elastingumą (pvz., kainos elastingumą, elastingumą paslaugų kokybės atžvilgiu);

7)

pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiamų paslaugų kapitalo sąnaudas ir veiklos išlaidas, taip pat su naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos teikimu susijusius išlaidų ir paklausos svyravimus;

c)

pareiškėjas – informaciją, susijusią su jo ketinimais teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą, įskaitant:

1)

verslo planą;

2)

keleivių srauto ir pajamų prognozę, įskaitant prognozių metodiką;

3)

kainodaros strategijas;

4)

bilietų pardavimo tvarką;

5)

riedmenų specifikacijas (pvz., apkrovos koeficientą, vietų skaičių, vagono konfigūraciją);

6)

rinkodaros strategiją;

d)

infrastruktūros valdytojas:

1)

informaciją apie atitinkamas linijas arba atkarpas, siekiant užtikrinti, kad nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų būti teikiama naudojant šią infrastruktūrą;

2)

informaciją apie siūlomos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos galimą veiksmingumą ir atsparumą;

3)

poveikio pajėgumų naudojimui vertinimą;

4)

infrastruktūros, susijusios su maršrutais, kuriems taikoma siūloma nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga, plėtros planus, įskaitant informaciją apie tokių planų įgyvendinimo laiką;

5)

informaciją apie atitinkamus preliminariuosius susitarimus, kurie buvo sudaryti arba dėl kurių vyksta diskusijos, visų pirma su viešųjų paslaugų sutartį vykdančia įmone.

Šios dalies pirmos pastraipos d punkte nustatytos infrastruktūros valdytojo pareigos teikti informaciją nedaro poveikio jo įsipareigojimams pagal paskirstymo tvarką, nurodytą Direktyvos 2012/34/ES IV skyriaus 3 skirsnyje.

3.   Visa informacija reguliavimo institucijai siunčiama elektronine forma. Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais reguliavimo institucija gali priimti popierinius dokumentus.

8 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Reguliavimo institucija neatskleidžia iš šalių gautos neskelbtinos komercinės informacijos, susijusios su ekonominės pusiausvyros įvertinimu.

2.   Atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą prašantis subjektas ir pareiškėjas kiekvieną siūlomą neskelbtinos komercinės informacijos neatskleidimo atvejį pagrindžia tuo metu, kai informacija pateikiama reguliavimo institucijai. Tokia informacija gali būti visų pirma techninė arba finansinė informacija, susijusi su įmonės praktine patirtimi, verslo planu, sąnaudų struktūra, rinkodaros ir kainodaros strategijomis, tiekimo šaltiniais ir rinkos dalimis. Prieš pranešdama apie savo sprendimą ir paskelbdama jį pagal 11 straipsnio 5 dalį reguliavimo institucija pašalina iš jo neskelbtiną komercinę informaciją. 4 straipsnio 2 dalyje nurodytoje standartinėje pranešimo formoje pateikiama informacija nelaikoma neskelbtina komercine informacija.

3.   Jei reguliavimo institucija mano, kad 2 dalyje nurodytos neatskleidimo priežastys negali būti laikomos priimtinomis, apie tą sprendimą konfidencialumo prašymą pateikusiai šaliai pranešama ir jis pagrindžiamas raštu ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo.

4.   Reguliavimo institucijos sprendimui dėl konfidencialumo taikoma teisminė kontrolė pagal Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 10 dalį. Reguliavimo institucija neatskleidžia ginčytinos informacijos tol, kol nacionalinis teismas nepriima sprendimo dėl konfidencialumo.

9 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka

1.   Reguliavimo institucija gali paprašyti, kad ekonominės pusiausvyros įvertinimą prašantis atlikti subjektas, gavęs prašymą, per vieną mėnesį jai pateiktų visą papildomą informaciją, kuri, jos nuomone, yra reikalinga pagal 7 straipsnio 2 dalį. Prašantysis subjektas tokią informaciją pateikia per reguliavimo institucijos nustatytą pagrįstą terminą. Reguliavimo institucija gali paprašyti pateikti kitos informacijos, jeigu mano, kad gautos papildomos informacijos nepakanka.

2.   Jei likus šešioms savaitėms iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą, prašančiojo subjekto pateikta informacija tebėra neišsami, reguliavimo institucija įvertinimą atlieka remdamasi turima informacija. Tačiau jei reguliavimo institucija mano, kad informacijos nepakanka įvertinimui atlikti, ji prašymą atmeta.

3.   Reguliavimo institucija, gavusi prašymą atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, per vieną mėnesį taip pat paprašo kitų 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų šalių pagal tą nuostatą pateikti jai įvertinimui atlikti reikalingą informaciją, jei tokią informaciją atitinkama šalis gali pagrįstai pateikti. Jei tokia pateikta informacija yra neišsami, reguliavimo institucija gali paprašyti papildomų paaiškinimų ir nustatyti pagrįstus terminus.

4.   Jei likus šešioms savaitėms iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą, pareiškėjo pateikta informacija tebėra neišsami, reguliavimo institucija įvertinimą atlieka remdamasi turima informacija. Tačiau jei reguliavimo institucija mano, kad pareiškėjo pateiktos informacijos nepakanka įvertinimui atlikti, ji priima sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti prieigą.

5.   Jeigu viešųjų paslaugų sutartį vykdanti įmonė nėra prašantysis subjektas ir jeigu likus šešioms savaitėms iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą, šios įmonės pateikta informacija tebėra neišsami, reguliavimo institucija įvertinimą atlieka remdamasi turima informacija. Tačiau jei reguliavimo institucija mano, kad pateiktos informacijos nepakanka įvertinimui atlikti, ji priima sprendimą, kuriuo prieiga suteikiama.

6.   Reguliavimo institucija sprendimą priima per šešias savaites nuo visos reikiamos informacijos gavimo dienos ir bet kuriuo atveju iki galutinės prašymų skirti pajėgumų pateikimo datos, nustatytos pagal Direktyvos 2012/34/ES VII priedo 3 punktą. Reguliavimo institucija apie savo sprendimą nedelsdama praneša infrastruktūros valdytojui.

7.   Kai pagal 5 straipsnio 2 dalį pateikiamas prašymas atlikti viešųjų paslaugų sutarties, dėl kurios vyksta konkursas, ekonominės pusiausvyros įvertinimą, reguliavimo institucija gali sustabdyti paraiškos teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą svarstymą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui nuo pareiškėjo pranešimo apie naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą gavimo dienos arba iki konkurso pabaigos, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo turinys ir vertinimo kriterijai

1.   Reguliavimo institucija įvertina, ar siūloma nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai. Laikoma, kad pavojus ekonominei pusiausvyrai kiltų tuo atveju, jei nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga turėtų didelį neigiamą poveikį bent vienam iš šių elementų:

a)

paslaugų, kurias geležinkelio įmonė teikia pagal viešųjų paslaugų sutartį, pelningumui;

b)

kompetentingos institucijos, sudarančios viešųjų paslaugų sutartį, grynosioms išlaidoms.

2.   Atliekant analizę vertinama visa viešųjų paslaugų sutartis, o ne atskiros pagal ją teikiamos paslaugos, ir atsižvelgiama į visą jos galiojimo laikotarpį. Iš anksto nustatyti ribiniai dydžiai arba konkretūs kriterijai gali būti taikomi, bet ne griežtai arba atskirai nuo kitų kriterijų.

3.   Reguliavimo institucija įvertina naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos grynąjį finansinį poveikį viešųjų paslaugų sutarčiai. Pagal viešųjų paslaugų sutartį teikiant paslaugas patirtų išlaidų ir gautų pajamų, rinkoje pradėjus teikti naują keleivių vežimo geležinkeliais paslaugą, analizė apima šiuos elementus:

a)

viešųjų paslaugų sutartį vykdančios geležinkelio įmonės patirtų išlaidų ir gautų pajamų pokyčius (įskaitant, pririekus, išlaidų sumažėjimą dėl to, kad nereikia pakeisti riedmenų, kurių naudojimo laikas baigiasi, ar darbuotojų, kurių darbo sutartis baigiasi);

b)

finansinį siūlomos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikį tinkle, kuriam taikoma viešųjų paslaugų sutartis (pavyzdžiui, pritraukiama keleivių, kurie gali būti suinteresuoti jungtimi su regionine paslauga pagal viešųjų paslaugų sutartį);

c)

viešųjų paslaugų sutartį vykdančios geležinkelio įmonės galimą konkurencinį atsaką;

d)

poveikį atitinkamoms geležinkelio įmonių arba kompetentingų institucijų investicijoms, pavyzdžiui, į riedmenis;

e)

esamų išimtinių teisių vertę.

4.   Reguliavimo institucija įvertina poveikio svarbą atsižvelgdama, visų pirma, į sutartimi įformintus kompetentingos institucijos ir viešąsias paslaugas teikiančios geležinkelio įmonės susitarimus, kuriuose prireikus nurodomas kompensacijos dydis, nustatytas pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 priedą arba pasiūlytas konkurso laimėtojo, ir rizikos (pavyzdžiui, su eismu ir pajamomis susijusios rizikos) pasidalijimo mechanizmai.

5.   Reguliavimo institucija taip pat įvertina:

a)

grynąją naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos naudą klientams trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu;

b)

naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikį geležinkelio paslaugų veiksmingumui ir kokybei;

c)

naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos poveikį geležinkelio paslaugų tvarkaraščio planavimui.

6.   Jeigu reguliavimo institucija nagrinėja daugiau nei vieną prieigos paraišką, ji dėl gautų paraiškų gali priimti skirtingus sprendimus, remdamasi jų atitinkamo poveikio ekonominei viešųjų paslaugų sutarties pusiausvyrai, konkurencinio poveikio, grynosios naudos klientams ir poveikio tinklui, taip pat jų bendro poveikio viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai analize.

7.   Pagal šį straipsnį atliekamas vertinimas nedaro poveikio reguliavimo institucijos pareigai teikti nacionalinėms valdžios institucijoms pranešimus valstybės pagalbos klausimais pagal Direktyvos 2012/34/ES 56 straipsnio 12 dalies antrą pastraipą.

11 straipsnis

Ekonominės pusiausvyros įvertinimo rezultatas

1.   Pagal 9 ir 10 straipsnius atlikusi ekonominės pusiausvyros įvertinimą reguliavimo institucija priima Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje numatytą sprendimą, kuriuo remiantis suteikiama teisė naudotis geležinkelių infrastruktūra, ta teisė iš dalies keičiama, suteikiama tik laikantis sąlygų arba ją suteikti atsisakoma.

2.   Jei nauja keleivių vežimo geležinkeliais paslauga galėtų kelti pavojų viešųjų paslaugų sutarties ekonominei pusiausvyrai, reguliavimo institucija:

a)

atitinkamais atvejais nurodo galimus tos naujos keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos pakeitimus, pavyzdžiui, dažnumo, linijų, tarpinių sustojimų ar tvarkaraščio pakeitimus, kuriais būtų užtikrinta, kad būtų įvykdytos Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnio 2 dalyje numatytos prieigos teisės suteikimo sąlygos, ir (arba)

b)

atsižvelgusi į šio reglamento 10 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytą grynąją naudą klientams prireikus gali pateikti kompetentingoms institucijoms rekomendacijų dėl kitų su nauja keleivių vežimo paslauga nesusijusių pakeitimų, kurie užtikrintų, kad būtų įvykdytos prieigos teisės suteikimo sąlygos.

3.   Jei prieigos prašymas yra susijęs su naujos paslaugos, apibrėžtos Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnio 36 dalyje, teikimu, atlikusi šiame reglamente nustatytą procedūrą ir analizę reguliavimo institucija imasi veiksmų pagal Direktyvos 2012/34/ES 11a straipsnį.

4.   5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje aprašytomis aplinkybėmis, jei atlikus esamos viešųjų paslaugų sutarties ekonominės pusiausvyros įvertinimą nustatoma, kad prieiga gali būti suteikta, ta prieiga turi būti ribotos trukmės, kol bus gauti pagal 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 9 straipsnio 7 dalį atliktino ekonominės pusiausvyros įvertinimo rezultatai.

5.   Reguliavimo institucija nekonfidencialią savo sprendimo versiją pateikia Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams ir paskelbia ją savo interneto svetainėje.

12 straipsnis

Reguliavimo institucijų, kurių kompetencijai priklauso nauja tarptautinė keleivių vežimo paslauga, bendradarbiavimas

1.   Gavusi pareiškėjo pranešimą apie ketinimą pradėti teikti naują tarptautinę keleivių vežimo paslaugą, reguliavimo institucija informuoja kitas reguliavimo įstaigas, kurių kompetencijai priklauso siūlomos naujos paslaugos maršrutas. Atitinkamos reguliavimo institucijos patikrina gautą informaciją ir praneša viena kitai apie bet kokius neatitikimus.

2.   Gavusi iš Direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų prašymą atlikti ekonominės pusiausvyros įvertinimą, reguliavimo institucija apie tai praneša kitoms kompetentingoms reguliavimo institucijoms.

3.   Reguliavimo institucijos viena kitai teikia savo atitinkamų ekonominės pusiausvyros įvertinimų rezultatus, kad kitos reguliavimo institucijos turėtų galimybę pateikti pastabų dėl tų įvertinimų rezultatų prieš juos galutinai įforminant. Laikydamosi Direktyvos 2012/34/ES 57 straipsnio, jos bendradarbiauja, kad rastų problemos sprendimą.

4.   Keisdamosi informacija apie įvertinimus, reguliavimo institucijos užtikrina iš šalių, su kuriomis susiję įvertinimai, gautos neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą. Jos gali naudoti informaciją tik atitinkamam atvejui nagrinėti.

13 straipsnis

Mokesčiai

Valstybė narė arba reguliavimo institucija gali nuspręsti, kad mokestį už ekonominės pusiausvyros įvertinimą sumokėtų įvertinimą atlikti prašantis subjektas.

14 straipsnis

Metodika

1.   Reguliavimo institucijos taikoma vertinimo metodika turi būti aiški, skaidri bei nediskriminacinė ir turi būti skelbiama jos interneto svetainėje.

2.   Reguliavimo institucijos Direktyvos 2012/34/ES 57 straipsnio 1 dalimi sukurtame tinkle keičiasi patirtimi ir geriausiais savo atitinkamos metodikos taikymo pavyzdžiais.

15 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 panaikinamas nuo 2020 m. gruodžio 12 d. Jis taikomas po 2019 m. sausio 1 d. gautiems pareiškėjų pranešimams tik tuo atveju, jei jie pateikti pakankamai anksti, kad naujas keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas būtų galima pradėti teikti iki 2020 m. gruodžio 12 d.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., kad būtų pasiruošta 2020 m. gruodžio 12 d. įsigaliosiančiam tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 32.

(2)  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2370, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (OL L 352, 2016 12 23, p. 1).

(3)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).

(4)  2014 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 dėl naujų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų (OL L 239, 2014 8 12, p. 1).


Top