EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1795

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1795 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de stabilire a procedurii și a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic în temeiul articolului 11 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2018/7569

OJ L 294, 21.11.2018, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1795/oj

21.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1795 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2018

de stabilire a procedurii și a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic în temeiul articolului 11 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (1), în special articolul 11 alineatul (4) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2012/34/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2016/2370 a Parlamentului European și a Consiliului (2), a deschis piața serviciilor de transport feroviar intern de călători în vederea finalizării spațiului feroviar unic european. Această deschidere poate avea consecințe asupra organizării și finanțării serviciilor de transport feroviar de călători prestate în cadrul unui contract de servicii publice. Statele membre pot prevedea în legislația lor posibilitatea de a refuza accesul la infrastructură în cazul în care echilibrul economic al unor astfel de contracte de servicii publice ar fi compromis de noile servicii de transport feroviar de călători cu acces deschis.

(2)

Pe de altă parte, este posibil ca, în funcție de caracteristicile lor specifice, precum cele calitative, calendarul, destinațiile deservite și potențialii clienți vizați, serviciile în cauză să nu facă concurență directă serviciilor publice și, astfel, să aibă doar un impact limitat asupra echilibrului economic al unui contract de servicii publice. În plus, pot exista efecte de rețea pozitive pentru operatorii de servicii publice, beneficii nete pentru călători sau beneficii sociale mai largi care ar trebui luate în considerare.

(3)

Prin urmare, este necesar să se găsească un echilibru între interesele legitime ale operatorilor care execută un contract de servicii publice și autoritățile competente, pe de o parte, și obiectivele globale de finalizare a spațiului feroviar unic european și de valorificare a beneficiilor sociale mai largi ale acestuia, pe de altă parte. Testul de echilibru economic ar trebui să asigure un echilibru între aceste interese concurente.

(4)

În Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (3) se prevede că, drept retribuție pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în ceea ce privește prestarea de servicii de transport feroviar de călători, operatorilor li se pot acorda compensații financiare și/sau drepturi exclusive. Cu toate acestea, acordarea de drepturi exclusive operatorilor feroviari nu ar trebui să aibă drept rezultat blocarea piețelor interne de transport feroviar de călători.

(5)

Astfel de drepturi exclusive nu ar trebui să elimine posibilitatea ca alte întreprinderi feroviare să dispună de drept de acces, cu excepția cazului în care din testul de echilibru economic reiese că, luând în considerare valoarea drepturilor exclusive, noul serviciu feroviar de călători ar avea un impact negativ semnificativ asupra profitabilității serviciilor operate în temeiul contractului de servicii publice și/sau asupra costului net al prestării acestor servicii pentru autoritatea competentă, în funcție de modalitățile de partajare a riscurilor prevăzute în contractul de servicii publice.

(6)

Testul de echilibru economic ar trebui solicitat numai în ceea ce privește serviciile de transport feroviar de călători care nu sunt prestate în temeiul unui contract de servicii publice și care fie sunt complet noi, fie implică o modificare substanțială a unui serviciu existent. Această noțiune cuprinde și serviciile comerciale prestate de același operator care execută contractul de servicii publice.

(7)

Ar trebui să fie de datoria organismului de reglementare să evalueze dacă modificarea propusă a unui serviciu de transport feroviar de călători ar trebui considerată substanțială. O creștere a frecvenței sau a numărului de opriri ar putea fi considerată o modificare substanțială. O modificare a prețurilor nu ar trebui considerată drept modificare substanțială decât dacă nu corespunde unui comportament normal al pieței și, după caz, planului de afaceri prezentat organismului de reglementare la momentul efectuării precedentului test de echilibru economic.

(8)

Decizia organismului de reglementare ar trebui să includă o evaluare a beneficiilor nete oferite pe termen scurt și mediu clienților de noul serviciu de transport feroviar de călători și ar trebui să țină seama de informațiile tehnice furnizate de administratorul de infrastructură în ceea ce privește cerințele relevante în materie de infrastructură și impactul preconizat asupra performanței rețelei și asupra utilizării optime a capacității de către toți solicitanții.

(9)

Organismul de reglementare ar trebui să aibă dreptul atât de a evalua impactul probabil al noului serviciu de călători, cât și de a evalua dacă respectivul impact ar fi substanțial și ar compromite astfel echilibrul economic al contractului de servicii publice existent.

(10)

Pentru a evita întreruperea unui nou serviciu de transport feroviar de călători care a început deja să fie operat și pentru a oferi acestui nou serviciu securitate juridică în ceea ce privește posibilitatea de a opera, perioada în care se poate solicita efectuarea testului de echilibru economic ar trebui să fie limitată și corelată cu data notificării de către solicitant a interesului de a opera un nou serviciu de transport feroviar de călători.

(11)

Pentru a fi admisibilă, o cerere de testare a echilibrului economic ar trebui să includă o demonstrație cu probe a faptului că echilibrul economic al contractului de servicii publice ar urma să fie compromis de noul serviciu propus.

(12)

Pentru a asigura securitatea juridică a tuturor părților implicate și pentru a permite administratorului de infrastructură să prelucreze cereri de capacitate în conformitate cu procedura prevăzută în capitolul IV secțiunea 3 din Directiva 2012/34/UE, organismul de reglementare ar trebui să ia o decizie privind echilibrul economic într-un termen prestabilit și, în orice caz, înainte de termenul de primire a cererilor de capacitate, stabilit de administratorul de infrastructură în conformitate cu punctul 3 din anexa VII la Directiva 2012/34/UE.

(13)

Cu toate acestea, dacă la data primirii notificării solicitantului este în curs de licitație competitivă un contract de servicii publice și s-a solicitat un test de echilibru economic, organismul de reglementare poate decide suspendarea examinării cererii pentru noul serviciu feroviar de călători pe o perioadă limitată, până la atribuirea noului contract de servicii publice. Suspendarea ar trebui să dureze cel mult 12 luni de la data primirii notificării solicitantului sau până la încheierea procedurii de licitație, dacă aceasta survine mai întâi.

Aceste dispoziții specifice nu aduc atingere aplicării prezentului regulament în cazul unui contract de servicii publice în curs de desfășurare la data primirii notificării solicitantului. În aceste condiții și în cazul în care testul de echilibru economic efectuat pe contractul de servicii publice existent demonstrează că accesul poate fi acordat, acest acces trebuie să fie limitat ca durată până la expirarea contractului de servicii publice existent.

(14)

Echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar trebui considerat compromis dacă noul serviciu propus ar avea un impact negativ substanțial asupra nivelului de profit pentru operatorul de serviciu public și/sau dacă operarea sa ar implica o majorare substanțială a costurilor nete pentru autoritatea competentă.

(15)

Atunci când evaluează dacă un impact este substanțial, organismul de reglementare ar trebui să țină seama de criterii precum eventualul pericol pe care îl prezintă noul serviciu la adresa viabilității și a continuității serviciului public, fie pentru că executarea contractului de achiziții publice nu ar fi sustenabilă din punct de vedere economic pentru operatorul de serviciu public, fie pentru că ar presupune o majorare substanțială a costurilor nete pentru autoritatea competentă.

(16)

Dincolo de analiza economică, organismul de reglementare ar trebui, totodată, să evalueze și să țină seama de beneficiile nete oferite clienților pe termen scurt și mediu, precum și de orice impact asupra performanței rețelei și a utilizării capacităților. Organismul de reglementare ar trebui să țină seama de informațiile tehnice furnizate de administratorul de infrastructură în ceea ce privește cerințele relevante în materie de infrastructură și impactul preconizat asupra performanței rețelei și asupra utilizării optime a capacității de către toți solicitanți.

(17)

Analiza economică ar trebui să se concentreze pe impactul noului serviciu propus asupra contractului de servicii publice în ansamblu, inclusiv asupra serviciilor afectate în mod specific, pe întreaga durată a acestuia, luându-se în considerare valoarea oricăror drepturi exclusive care s-ar putea să fi fost acordate. Nu ar trebui aplicat strict sau în mod izolat niciun prag cuantificat predefinit în privința daunelor, iar în legislația națională nu ar trebui să se stabilească niciun astfel de prag. Evaluarea ar trebui să se bazeze pe o metodologie obiectivă adoptată de organismul de reglementare în funcție de particularitățile transportului feroviar în statul membru în cauză.

(18)

Atunci când ajunge la concluzia că noul serviciu feroviar de transport de călători ar compromite echilibrul economic al contractului de servicii publice, organismul de reglementare ar trebui să indice în decizia sa, dacă este relevant, eventualele modificări ale noului serviciu de transport feroviar de călători care ar permite acordarea accesului. Organismul de reglementare poate adresa autorității competente recomandări cu privire la alte condiții posibile care ar permite acordarea accesului, îndeosebi pe baza analizei beneficiilor nete oferite clienților de noul serviciu de transport feroviar de călători.

(19)

Dacă cererea de acces se referă la un nou serviciu de transport feroviar de călători, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 36 din Directiva 2012/34/UE, iar analiza economică obiectivă a organismului de reglementare arată că noul serviciu de călători ar avea un impact negativ însemnat asupra echilibrului economic al unui contract de servicii publice, organismul de reglementare ar trebui să determine condițiile care ar permite acordarea accesului în conformitate cu articolul 11a din Directiva 2012/34/UE.

(20)

În toate activitățile sale legate de testul de echilibru economic, organismul de reglementare ar trebui să nu divulge informațiile confidențiale sau sensibile din punct de vedere comercial primite de la părți. În speță, organismul de reglementare ar trebui să elimine astfel de informații din decizia care urmează să fie publicată. Toate deciziile organismelor de reglementare, inclusiv cele referitoare la caracterul confidențial al informațiilor primite, sunt supuse controlului jurisdicțional în conformitate cu articolul 56 alineatul (10) din Directiva 2012/34/UE.

(21)

În cazul în care testul de echilibru economic se efectuează în raport cu un nou serviciu internațional de transport de călători, fără a aduce atingere principiului independenței decizionale a organismelor de reglementare menționat la articolul 55 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE, organismele de reglementare în cauză ar trebui să facă schimb de informații și să coopereze pentru a ajunge la o soluție rezonabilă în acest caz.

(22)

Organismele de reglementare ar trebui să facă schimb de bune practici în ceea ce privește aplicarea testului de echilibru economic în vederea adaptării, în timp, a metodologiei lor și a dezvoltării unei metodologii omogene în toate statele membre, care ar putea intra sub incidența articolului 57 alineatul (8) din Directiva 2012/34/UE.

(23)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 al Comisiei (4) stabilește criteriile și procedurile de aplicare a testului de scop principal și a testului de echilibru economic în cazul noilor servicii internaționale de transport feroviar de călători. Cu toate acestea, odată cu deschiderea pieței serviciilor de transport feroviar intern de călători, testul de scop principal a devenit caduc, fiind necesar să se aplice aceleași criterii și proceduri în cazul tuturor serviciilor noi de transport feroviar de călători, indiferent dacă sunt interne sau internaționale. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 ar trebui abrogat.

(24)

Întrucât articolul 10 și articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE se aplică de la 1 ianuarie 2019, dar nu se aplică în cazul serviciilor de transport feroviar care încep să opereze înainte de 12 decembrie 2020, este necesar să se continue aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 după 1 ianuarie 2019, dar numai în cazul noilor servicii de transport feroviar de călători a căror operare este prevăzută să înceapă înainte de 12 decembrie 2020. Aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 ar trebui să fie condiționată de transmiterea de către solicitanți a notificărilor într-un termen care să permită un interval de timp rezonabil pentru finalizarea procesului de autorizare și de planificare, astfel încât serviciile să poată începe efectiv să fie operate înainte de 12 decembrie 2020.

(25)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 62 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește detaliile procedurii și ale criteriilor de urmat atunci când se stabilește dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice de transport feroviar ar fi compromis de un nou serviciu de transport feroviar de călători.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică situațiilor în care un stat membru a decis să limiteze dreptul de acces menționat la articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE în cazul noilor servicii de transport feroviar de călători operate între un anumit loc de plecare și o anumită destinație dacă ruta respectivă sau o rută alternativă face obiectul unuia sau mai multor contracte de servicii publice, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (1) din directiva menționată.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„nou serviciu de transport feroviar de călători” înseamnă un serviciu de transport feroviar de călători destinat să funcționeze ca serviciu cu orar regulat, care fie este cu totul nou, fie implică o modificare substanțială a unui serviciu existent de transport feroviar de călători, în special în sensul creșterii frecvenței serviciilor sau al sporiri numărului de opriri, și care nu este prestat în cadrul unui contract de servicii publice;

2.

„test de echilibru economic” înseamnă procesul de evaluare care este descris la articolul 11 alineatele (1)-(4) și la articolul 11a din Directiva 2012/34/UE, precum și mai jos la articolul 10 și care este efectuat de către un organism de reglementare la cererea uneia dintre entitățile menționate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE pentru a stabili dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar urma să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători propus;

3.

„contract de servicii publice” înseamnă un contract de servicii publice, definit la articolul 2 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, în domeniul transportului feroviar;

4.

„autoritate competentă” înseamnă o autoritate competentă definită la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

5.

„impact financiar net” înseamnă impactul noului serviciu de transport feroviar de călători asupra soldului net al costurilor și al veniturilor care rezultă din îndeplinirea obligațiilor de serviciu public prevăzute într-un contract de servicii publice, care include un profit rezonabil;

6.

„drept exclusiv” înseamnă un drept definit la articolul 2 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

Articolul 4

Notificarea unui nou serviciu de transport feroviar de călători planificat

(1)   Solicitantul notifică administratorilor de infrastructură și organismelor de reglementare în cauză intenția de a opera un nou serviciu de transport feroviar de călători în conformitate cu termenul prevăzut la articolul 38 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE.

(2)   Organismele de reglementare elaborează și publică pe site-ul lor web un formular de notificare standard care trebuie completat și transmis de către solicitant și al cărui conținut se limitează la următoarele informații:

(a)

numele solicitantului, adresa, entitatea juridică și numărul de înregistrare (dacă este cazul);

(b)

datele de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea de informații;

(c)

data licenței și a certificatului de siguranță ale solicitantului sau precizarea stadiului în care se află procedura de obținere a acestora;

(d)

ruta detaliată, cu indicarea situării gărilor de plecare și de sosire, precum și a tuturor opririlor intermediare;

(e)

data planificată de începere a operării noului serviciu de transport feroviar de călători propus;

(f)

orarul orientativ, frecvența și capacitatea noului serviciu de transport feroviar de călători propus, inclusiv orele de plecare, orele de sosire și legăturile propuse, precum și orice abatere de la frecvența sau de la opririle din orarul standard, pe fiecare sens de circulație;

(g)

informații orientative referitoare la materialul rulant pe care plănuiește să îl utilizeze solicitantul.

(3)   Informațiile referitoare la operarea planificată a noului serviciu de transport feroviar de călători trebuie să acopere cel puțin primii trei ani și, pe cât posibil, primii cinci ani de activitate. Organismul de reglementare poate însă conveni asupra unei perioade mai scurte.

(4)   Organismul de reglementare publică pe site-ul său web formularul standard de notificare transmis de solicitant și înștiințează, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 10 zile de la primirea unui formular de notificare complet:

(a)

orice autoritate competentă care a atribuit un contract de servicii publice pentru un serviciu de transport feroviar de călători pe respectiva rută sau pe o rută alternativă în sensul Directivei 2012/34/UE;

(b)

orice altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în temeiul articolului 11 din Directiva 2012/34/UE;

(c)

orice întreprindere feroviară care prestează servicii în temeiul unui contract de servicii publice pe ruta noului serviciu de transport feroviar de călători sau pe o rută alternativă.

(5)   Toate informațiile furnizate de solicitant în formularul standard de notificare și toate documentele justificative trebuie transmise organismelor de reglementare și administratorilor de infrastructură în format electronic. Organismul de reglementare poate accepta însă depunerea documentelor pe suport de hârtie în cazuri temeinic justificate.

(6)   Dacă notificarea este incompletă, organismul de reglementare informează solicitantul că nu vor fi luate în considerare cererile incomplete și îi oferă acestuia posibilitatea de a-și finaliza cererea într-un termen rezonabil, care să nu depășească zece zile lucrătoare.

Articolul 5

Termenul de solicitare a unui test de echilibru economic

(1)   Orice cerere de efectuare a unui test de echilibru economic se înaintează organismului de reglementare de către entitățile menționate la articolul 11 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2012/34/UE, în termenul stabilit în dispoziția respectivă.

(2)   În cazul în care la data primirii notificării solicitantului menționate la articolul 4 este în curs de licitație competitivă un contract de servicii publice care vizează aceeași rută sau o rută alternativă, iar termenul de depunere a ofertelor la autoritatea competentă a expirat, entitățile menționate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE pot solicita, în termenul menționat la alineatul (1), un test de echilibru economic în ceea ce privește viitorul contract de servicii publice.

Această dispoziție nu aduce atingere aplicării prezentului regulament în cazul unui contract de servicii publice în curs de desfășurare la data notificării solicitantului.

(3)   Dacă nu se prezintă nicio solicitare de test de echilibru economic în termenul menționat la alineatul (1), organismul de reglementare informează fără întârziere solicitantul și administratorul de infrastructură. Administratorul de infrastructură prelucrează cererea de acces în conformitate cu capitolul IV secțiunea 3 din Directiva 2012/34/UE.

Articolul 6

Contracte de servicii publice cu drepturi exclusive

În cazul în care o autoritate competentă a acordat drepturi exclusive întreprinderii feroviare care execută un contract de servicii publice în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, existența unor astfel de drepturi nu exclude posibilitatea acordării accesului unui solicitant în scopul operării unui nou serviciu de transport feroviar de călători, cu condiția ca respectivul acces să nu compromită echilibrul economic al contractului de servicii publice.

La efectuarea testului în temeiul articolului 10, organismul de reglementare acordă o atenție corespunzătoare valorii oricăror astfel de drepturi exclusive.

Articolul 7

Cerințe în materie de informații pentru testul de echilibru economic

(1)   Entitatea care solicită testul de echilibru economic furnizează următoarele informații:

(a)

numele entității solicitante, adresa, entitatea juridică și numărul de înregistrare (dacă este cazul);

(b)

datele de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea de informații;

(c)

demonstrarea cu probe a faptului că echilibrul economic al contractului riscă să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători;

(d)

dacă entitatea solicitantă este o autoritate competentă sau întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice, o copie a contractului de servicii publice.

(2)   Organismul de reglementare poate solicita orice informații necesare, inclusiv, dacă este cazul:

(a)

de la autoritatea competentă:

1.

previziunile relevante referitoare la trafic, cerere și venituri, inclusiv metodologia de realizare a previziunilor;

2.

după caz, metodologia și datele utilizate pentru calcularea efectului financiar net în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și al anexei la respectivul regulament;

(b)

de la întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice:

1.

o copie a contractului de servicii publice, în cazul în care nu a fost furnizată în temeiul alineatului (1) litera (d);

2.

planul de afaceri al întreprinderii pentru ruta care face obiectul contractului de servicii publice sau pentru o rută alternativă;

3.

previziunile relevante referitoare la trafic, cerere și venituri, inclusiv metodologia de realizare a previziunilor;

4.

informații privind veniturile și marjele de profit obținute de întreprindere pe ruta care face obiectul contractului de servicii publice sau pe o rută alternativă;

5.

informații privind orarul serviciilor, inclusiv orele de plecare, opririle intermediare, orele de sosire și legăturile;

6.

estimările legate de elasticitatea serviciilor (de exemplu elasticitatea prețurilor, elasticitatea în privința caracteristicilor de calitate a serviciilor);

7.

costul de capital și costurile de operare aferente serviciilor prestate în temeiul contractului de servicii publice, precum și variațiile costurilor și ale cererii generate de noul serviciu de transport feroviar de călători;

(c)

de la solicitant, informații privind planurile sale de operare a noului serviciu de transport feroviar de călători, inclusiv:

1.

planul de afaceri;

2.

previziunile referitoare la traficul de călători și veniturile, inclusiv metodologia de realizare a previziunilor;

3.

strategiile de stabilire a prețurilor;

4.

modalitățile de emitere a biletelor;

5.

specificațiile materialului rulant (de exemplu, factorul de sarcină, numărul de locuri pe scaune, configurația vehiculelor);

6.

strategia de marketing;

(d)

de la administratorul de infrastructură:

1.

informații privind liniile sau tronsoanele relevante, pentru a se asigura că noul serviciu de transport feroviar de călători poate fi operat pe infrastructura respectivă.

2.

informații privind potențialele efecte ale serviciului de transport feroviar de călători propus asupra performanțelor și a rezilienței;

3.

evaluarea impactului asupra utilizării capacității;

4.

planuri de dezvoltare a infrastructurii pe rutele pentru care se propune noul serviciu de transport feroviar de călători, inclusiv indicarea momentului în care vor fi puse în aplicare aceste planuri;

5.

informații cu privire la acordurile-cadru relevante încheiate sau aflate în curs de discuție, în special cu întreprinderea care execută contractul de servicii publice.

Obligațiile de informare ale administratorului de infrastructură prevăzute la primul paragraf litera (d) nu aduc atingere obligațiilor sale în cadrul procedurii de alocare menționate în capitolul IV secțiunea 3 din Directiva 2012/34/UE.

(3)   Toate informațiile se transmit organismului de reglementare în format electronic. Organismul de reglementare poate accepta însă depunerea documentelor pe suport de hârtie în cazuri temeinic justificate.

Articolul 8

Confidențialitate

(1)   Organismul de reglementare nu divulgă informațiile sensibile din punct de vedere comercial primite de la părți în legătură cu testul de echilibru economic.

(2)   Entitatea care solicită testul de echilibru economic și solicitantul demonstrează cu probe orice propunere de nedivulgare a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial în momentul furnizării informațiilor respective organismului de reglementare. Astfel de informații pot include, în speță, informații tehnice sau financiare legate de know-how-ul, planul de afaceri, structura costurilor, strategiile de marketing și de stabilire a prețurilor, sursele de aprovizionare și cotele de piață ale unei întreprinderi. Organismul de reglementare elimină din decizia sa orice informație sensibilă din punct de vedere comercial înainte ca respectiva decizie să fie notificată și publicată în conformitate cu articolul 11 alineatul (5). Informațiile incluse în formularul standard de notificare, specificate la articolul 4 alineatul (2), nu sunt considerate sensibile din punct de vedere comercial.

(3)   În cazul în care organismul de reglementare constată că motivele oferite pentru nedivulgare în temeiul alineatului (2) nu sunt admisibile, decizia respectivă se comunică și se justifică în scris părții care solicită confidențialitatea, cel târziu cu două săptămâni înainte de adoptarea deciziei menționate la articolul 11 alineatul (1).

(4)   Decizia referitoare la confidențialitate a organismului de reglementare este supusă controlului jurisdicțional în conformitate cu articolul 56 alineatul (10) din Directiva 2012/34/UE. Organismul de reglementare nu divulgă informațiile contestate până în momentul în care instanța națională nu a emis o hotărâre în privința confidențialității.

Articolul 9

Procedura aplicabilă testului de echilibru economic

(1)   Organismul de reglementare poate solicita entității care solicită efectuarea testului de echilibru economic să îi furnizeze orice informații suplimentare pe care le consideră necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) în termen de o lună de la primirea solicitării. Entitatea solicitantă trebuie să furnizeze aceste informații într-un termen rezonabil stabilit de organismul de reglementare. Organismul de reglementare poate solicita mai multe informații în cazul în care consideră că informațiile suplimentare primite nu sunt suficiente.

(2)   În cazul în care, cu șase săptămâni înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu punctul 3 din anexa VII la Directiva 2012/34/UE, informațiile furnizate de entitatea solicitantă sunt încă incomplete, organismul de reglementare efectuează testul pe baza informațiilor disponibile. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că informațiile sunt insuficiente pentru efectuarea testului, organismul de reglementare respinge solicitarea.

(3)   În termen de o lună de la primirea solicitării de efectuare a unui test de echilibru economic, organismul de reglementare invită și alte părți menționate la articolul 7 alineatul (2) să îi furnizeze informațiile necesare pentru efectuarea testului în conformitate cu dispoziția respectivă, în măsura în care informațiile respective pot fi furnizate în mod rezonabil de către partea în cauză. Dacă informațiile astfel furnizate sunt incomplete, organismul de reglementare poate solicita clarificări suplimentare, stabilind termene rezonabile.

(4)   În cazul în care, cu șase săptămâni înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu punctul 3 din anexa VII la Directiva 2012/34/UE, informațiile furnizate de solicitantul care a depus o cerere de acces sunt încă incomplete, organismul de reglementare efectuează testul pe baza informațiilor disponibile. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că informațiile furnizate de solicitant sunt insuficiente pentru efectuarea testului, organismul de reglementare adoptă o decizie prin care se refuză acordarea accesului.

(5)   Dacă întreprinderea care execută contractul de servicii publice nu este entitatea solicitantă și dacă, cu șase săptămâni înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu punctul 3 din anexa VII la Directiva 2012/34/UE, informațiile furnizate de respectiva întreprindere sunt încă incomplete, organismul de reglementare efectuează testul pe baza informațiilor disponibile. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că informațiile furnizate sunt insuficiente pentru efectuarea testului, organismul de reglementare adoptă o decizie prin care se acordă accesul.

(6)   Organismul de reglementare adoptă o decizie în termen de șase săptămâni de la primirea tuturor informațiilor relevante și, în orice caz, înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu punctul 3 din anexa VII la Directiva 2012/34/UE. Organismul de reglementare înștiințează fără întârziere administratorul de infrastructură cu privire la decizia sa.

(7)   În cazul în care se prezintă o cerere de efectuare a unui test de echilibru economic în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) în privința unui contract de servicii publice care este în curs licitație competitivă, organismul de reglementare poate suspenda examinarea cererii propuse de nou serviciu de transport feroviar de călători pe o perioadă maximă de 12 luni de la data primirii notificării solicitantului referitoare la noul serviciu de transport feroviar de călători sau până la încheierea procedurii de licitație, dacă aceasta survine mai întâi.

Articolul 10

Conținutul testului de echilibru economic și criteriile de evaluare

(1)   Organismul de reglementare evaluează dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar urma să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători propus. Se consideră că echilibrul economic este compromis dacă noul serviciu feroviar de transport de călători ar avea un impact negativ substanțial cel puțin asupra unuia dintre următoarele elemente:

(a)

profitabilitatea serviciilor pe care întreprinderea feroviară le operează în temeiul contractului de servicii publice;

(b)

costul net pentru autoritatea competentă care atribuie contractul de servicii publice.

(2)   Analiza se raportează la contractul de servicii publice în ansamblul său, nu la servicii individuale operate în temeiul acestuia, pe întreaga sa durată. Se pot aplica praguri predeterminate sau criterii specifice, dar nu în mod strict sau separat de alte criterii.

(3)   Organismul de reglementare evaluează impactul financiar net al noului serviciu de transport feroviar de călători asupra contractului de servicii publice. Analiza costurilor și a veniturilor generate de operarea serviciilor care fac obiectul contractului de servicii publice după intrarea pe piață a noului serviciu de transport feroviar de călători include următoarele elemente:

(a)

variația costurilor suportate și a veniturilor obținute de întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice (inclusiv, dacă este cazul, orice economii de cost, cum ar fi cele care rezultă din neînlocuirea materialului rulant ajuns la sfârșitul duratei sale de viață utilă sau din neînlocuirea personalului al cărui contract se încheie);

(b)

efectele financiare generate în rețeaua care face obiectul contractului de servicii publice de către noul serviciu de transport feroviar de călători propus (precum atragerea călătorilor care ar putea fi interesați de o legătură cu un serviciu regional care face obiectul contractului de servicii publice);

(c)

posibilele reacții concurențiale ale întreprinderii feroviare care execută contractul de servicii publice;

(d)

impactul asupra investițiilor relevante ale întreprinderilor feroviare sau ale autorităților competente, de exemplu în materialul rulant;

(e)

valoarea oricăror drepturi exclusive existente.

(4)   Organismul de reglementare evaluează importanța impactului luând în considerare, în special, dispozițiile contractuale în vigoare între autoritatea competentă și întreprinderea feroviară care operează serviciile publice, inclusiv, în cazul în care se aplică, nivelul compensației stabilit în conformitate cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 sau rezultat din atribuirea concurențială, precum și orice mecanisme de partajare a riscurilor, de exemplu a riscurilor în materie de trafic și de venituri.

(5)   Organismul de reglementare evaluează și:

(a)

beneficiile nete oferite clienților pe termen scurt și mediu de noul serviciu de transport feroviar de călători;

(b)

impactul noului serviciu de transport feroviar de călători asupra performanței și calității serviciilor feroviare;

(c)

impactul noului serviciu de transport feroviar de călători asupra planificării orarelor serviciilor feroviare.

(6)   În cazul în care examinează mai multe cereri de acces, organismul de reglementare poate lua decizii diferite cu privire la cererile primite, pe baza unei analize a impactului fiecăreia dintre ele asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice, a efectelor asupra concurenței, a beneficiilor nete oferite clienților și a impactului asupra rețelei, precum și a efectelor lor cumulate asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice.

(7)   Evaluarea efectuată în conformitate cu prezentul articol nu aduce atingere obligației organismului de reglementare de a raporta autorităților naționale aspectele legate de ajutoarele de stat în conformitate cu articolul 56 alineatul (12) al doilea paragraf din Directiva 2012/34/UE.

Articolul 11

Rezultatele testului de echilibru economic

(1)   În urma testului de echilibru economic efectuat în conformitate cu articolele 9 și 10, organismul de reglementare ia o decizie astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE, pe baza căreia dreptul de acces la infrastructura feroviară se acordă, se modifică, se acordă doar în anumite condiții sau se refuză.

(2)   În cazul în care echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar urma să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători, organismul de reglementare:

(a)

indică, după caz, eventuale modificări ale noului serviciu de transport feroviar de călători, precum o modificare a frecvențelor, a traseelor, a opririlor intermediare sau a orarelor, care ar asigura îndeplinirea condițiilor de acordare a dreptului de acces prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE; și/sau

(b)

poate emite recomandări adresate autorităților competente, dacă acest lucru este relevant având în vedere beneficiile nete oferite clienților menționate la articolul 10 alineatul (5) litera (a) din prezentul regulament, în ceea ce privește alte modificări, nelegate de noul serviciu de transport de călători, care ar asigura îndeplinirea condițiilor de acordare a dreptului de acces.

(3)   Dacă cererea de acces vizează operarea unui nou serviciu, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 36 din Directiva 2012/34/UE, în urma procedurii și a analizei prevăzute în prezentul regulament, organismul de reglementare acționează în conformitate cu articolul 11a din Directiva 2012/34/UE.

(4)   În situațiile descrise la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf, în cazul în care testul de echilibru economic efectuat pe contractul de servicii publice existent demonstrează că accesul poate fi acordat, acesta este limitat ca durată până la obținerea rezultatului testului de echilibru economic care urmează să fie efectuat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf și cu articolul 9 alineatul (7).

(5)   Organismul de reglementare notifică o versiune neconfidențială a deciziei sale entităților enumerate la articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE și o publică pe site-ul său web.

Articolul 12

Cooperarea dintre organismele de reglementare competente în privința unui nou serviciu internațional de transport de călători propus

(1)   La primirea notificării din partea unui solicitant cu privire la intenția sa de a demara un nou serviciu internațional de transport de călători, organismul de reglementare informează în acest sens celelalte organisme de reglementare care dețin competențe în privința rutei noului serviciu propus. Organismele de reglementare în cauză verifică informațiile primite și se informează reciproc cu privire la orice inconsecvențe.

(2)   La primirea unei cereri de efectuare a unui test de echilibru economic din partea entităților menționate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE, organismul de reglementare informează în acest sens celelalte organisme de reglementare competente.

(3)   Organismele de reglementare își furnizează reciproc rezultatele testelor lor de echilibru economic, pentru a oferi celorlalte organisme de reglementare suficiente ocazii de a-și prezenta observațiile cu privire la rezultatele testelor respective înainte de finalizarea acestora. Organismele de reglementare cooperează pentru a ajunge la o soluție în conformitate cu articolul 57 din Directiva 2012/34/UE.

(4)   În cursul oricărui schimb de informații cu privire la teste, organismele de reglementare respectă confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere economic primite de la părțile implicate în teste. Ele pot utiliza aceste informații doar pentru cazul în speță.

Articolul 13

Taxe

Un stat membru sau organismul de reglementare poate decide plata unei taxe pentru testul de echilibru economic care să fie achitată de entitatea care solicită testul.

Articolul 14

Metodologie

(1)   Metodologia folosită de organismul de reglementare pentru efectuarea testului trebuie să fie clară, transparentă și nediscriminatorie și trebuie să fie publicată pe site-ul web al respectivului organism.

(2)   Organismele de reglementare fac schimb de experiență și de bune practici în aplicarea metodologiilor lor respective în contextul rețelei prevăzute la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE.

Articolul 15

Abrogare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 se abrogă cu efect de la 12 decembrie 2020. Acesta se aplică notificărilor solicitanților primite după 1 ianuarie 2019 numai în cazul în care sunt prezentate cu suficient timp înainte pentru a permite noilor servicii de transport feroviar de călători să înceapă operarea înainte de 12 decembrie 2020.

Articolul 16

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019, la timp pentru calendarul de lucru care începe la 12 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 32.

(2)  Directiva (UE) 2016/2370 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (JO L 352, 23.12.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 al Comisiei din 11 august 2014 privind noi servicii feroviare pentru călători (JO L 239, 12.8.2014, p. 1).


Top