EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1795

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (Text s významem pro EHP.)

C/2018/7569

Úř. věst. L 294, 21.11.2018, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1795/oj

21.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1795

ze dne 20. listopadu 2018,

kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (1), a zejména na druhý pododstavec čl. 11 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí 2012/34/EU ve znění směrnice (EU) 2016/2370 (2) byl v zájmu dokončení jednotného evropského železničního prostoru otevřen trh vnitrostátních služeb v osobní železniční dopravě. To může mít dopad na organizaci a financování osobní železniční dopravy poskytované na základě smlouvy o veřejných službách. Členské státy mohou do svých právních předpisů zavést možnost odepřít přístup k infrastruktuře, pokud by novými službami v osobní železniční dopravě s otevřeným přístupem byla ohrožena hospodářská vyváženost takových smluv o veřejných službách.

(2)

Na druhou stranu nemusejí být tyto služby – v závislosti na svých specifických vlastnostech, jako jsou kvalitativní charakteristiky, časové rozvržení, obsluhovaná místa určení a potenciální cíloví zákazníci – s veřejnými službami v přímé konkurenci, a mohly by tedy mít na hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách jen omezený dopad. Kromě toho mohou vzniknout síťové účinky pro provozovatele veřejných služeb, čisté přínosy pro cestující nebo širší sociální přínosy, které by měly být zohledněny.

(3)

Proto je nutné vyvážit oprávněné zájmy provozovatelů poskytujících služby na základě smlouvy o veřejných službách a příslušných orgánů na straně jedné a zastřešující cíle týkající se dokončení jednotného evropského železničního prostoru a jeho širší sociální přínosy na straně druhé. Test hospodářské vyváženosti by měl dosáhnout rovnováhy mezi těmito protichůdnými zájmy.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (3) stanoví, že jako odměna za plnění závazků veřejné služby při poskytování osobní železniční dopravy může být provozovatelům poskytnuta finanční kompenzace a/nebo jim mohou být udělena výlučná práva. Udělení výlučných práv provozovatelům železniční dopravy by ovšem nemělo vést k uzavření trhů vnitrostátní osobní železniční dopravy.

(5)

Tato výlučná práva by neměla vyloučit právo na přístup dalších železničních podniků, pokud test hospodářské vyváženosti neprokáže, že s přihlédnutím k hodnotě výlučných práv by nová služba v osobní železniční dopravě měla podstatný negativní dopad na ziskovost služeb provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách a/nebo na čisté náklady vzniklé příslušného orgánu v souvislosti s jejich poskytováním, v závislosti na ujednáních o sdílení rizika obsažených ve smlouvě o veřejných službách.

(6)

Test hospodářské vyváženosti by měl být požadován pouze v souvislosti se službami v osobní železniční dopravě, které nejsou poskytovány na základě smlouvy o veřejných službách a které jsou buď zcela nové, nebo které by představovaly podstatnou změnu stávající služby. Patří sem také komerční služby, jež poskytuje tentýž provozovatel, který plní i smlouvu o veřejných službách.

(7)

Posouzení toho, zda by navrhovaná změna služby v osobní železniční dopravě měla být považována za podstatnou, by mělo být úkolem regulačního subjektu. Za podstatnou změnu by mohlo být považováno zvýšení četnosti nebo počtu zastávek. Za podstatnou změnu by neměla být považována změna cen, pokud není neslučitelná s běžným tržním chováním a v příslušných případech s obchodním plánem předloženým regulačnímu subjektu v okamžiku, kdy byl proveden předchozí test hospodářské vyváženosti.

(8)

Rozhodnutí regulačního subjektu by mělo obsahovat posouzení čistých přínosů pro zákazníky vyplývajících z nové služby v osobní železniční dopravě v krátkodobém a střednědobém horizontu a mělo by zohledňovat technické informace poskytnuté provozovatelem infrastruktury ohledně příslušných požadavků na infrastrukturu a očekávaných dopadů na výkonnost sítě a optimálního využití kapacity všemi žadateli.

(9)

Regulační subjekt by měl být oprávněn posoudit pravděpodobný dopad nové služby v osobní dopravě, jakož i to, zda by takový dopad byl podstatný, a zda by tudíž mohl ohrozit hospodářskou vyváženost stávající smlouvy o veřejných službách.

(10)

Aby se zabránilo přerušení nové služby v osobní železniční dopravě, která byla již zahájena, a aby se této nové službě zajistila právní jistota, pokud jde o možnost ji provozovat, měla by být lhůta, v níž je možné požádat o test hospodářské vyváženosti, omezena a měla by být provázána s okamžikem, kdy žadatel oznámí zájem provozovat novou službu v osobní železniční dopravě.

(11)

Aby byla žádost o test hospodářské vyváženosti přípustná, měla by obsahovat odůvodnění toho, že by navrhovanou novou službou byla ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách.

(12)

Aby byla zajištěna právní jistota pro všechny zúčastněné strany a aby mohl provozovatel infrastruktury zpracovat žádosti o přidělení kapacity podle postupu stanoveného v kapitole IV oddílu 3 směrnice 2012/34/EU, měl by regulační subjekt přijmout rozhodnutí ohledně hospodářské vyváženosti v předem stanovené lhůtě, a to v každém případě před uplynutím lhůty pro přijetí žádostí o přidělení kapacity, kterou provozovatel infrastruktury stanoví v souladu s přílohou VII bodem 3 směrnice 2012/34/EU.

(13)

Avšak pokud v okamžiku obdržení oznámení žadatele právě probíhá nabídkové řízení na smlouvu o veřejných službách a byla podána žádost o provedení testu hospodářské vyváženosti, může se regulační subjekt rozhodnout přerušit projednávání žádosti o novou službu v osobní železniční dopravě na omezenou dobu, než bude uzavřena nová smlouva o veřejných službách. Přerušení by mělo trvat maximálně 12 měsíců od obdržení oznámení žadatele, nebo do uzavření nabídkového řízení, podle toho, co nastane dříve.

Těmito zvláštními ustanoveními není dotčeno uplatňování tohoto nařízení na smlouvu o veřejných službách, která v okamžiku obdržení oznámení žadatele existuje. V těchto případech, pokud test hospodářské vyváženosti týkající se stávající smlouvy o veřejných službách prokáže, že přístup udělit lze, by takový přístup měl být časově omezený do doby, než skončí platnost stávající smlouvy o veřejných službách.

(14)

Hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách by měla být považována za ohroženou, pokud by navrhovaná nová služba měla podstatný negativní dopad na úroveň zisku provozovatele veřejných služeb a/nebo pokud by její provozování znamenalo podstatné zvýšení čistých nákladů vzniklých příslušnému orgánu.

(15)

Při posuzování toho, zda je dopad podstatný, by měl regulační subjekt zohlednit kritéria, jako zda by nová služba ohrozila životaschopnost a kontinuitu veřejné služby tím, že by plnění smlouvy o veřejných službách nebylo pro provozovatele veřejných služeb ekonomicky udržitelné, nebo že by znamenala podstatné zvýšení čistých nákladů vzniklých příslušnému orgánu.

(16)

Kromě hospodářské analýzy by měl regulační subjekt rovněž posoudit a zohlednit čisté přínosy pro zákazníky v krátkodobém a střednědobém horizontu a jakékoli dopady na výkonnost sítě a využití kapacity. Regulační subjekt by měl zohlednit technické informace, které mu poskytne provozovatel infrastruktury ohledně relevantních požadavků na infrastrukturu, očekávaných dopadů na výkonnost sítě a optimálního využití kapacity všemi žadateli.

(17)

Hospodářská analýza by se měla zaměřovat na dopad navrhované nové služby na smlouvu o veřejných službách v celém rozsahu, včetně služeb, které budou konkrétně dotčeny, po celou dobu jejího trvání a se zohledněním hodnoty případných výlučných práv, která mohla být udělena. Neměly by být striktně nebo izolovaně uplatňovány žádné předem určené kvantifikované prahové hodnoty ohledně škody a žádné takové prahové hodnoty by neměly být stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech. Posouzení by se mělo opírat o objektivní metodiku přijatou regulačním subjektem s ohledem na specifika železniční dopravy v dotčeném členském státě.

(18)

Jestliže regulační subjekt dospěje k závěru, že by nová služba v osobní železniční dopravě ohrozila hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách, měl by ve svém rozhodnutí případně uvést možné změny nové služby v osobní železniční dopravě, po jejichž přijetí by přístup mohl být udělen. Regulační subjekt může vydat doporučení příslušnému orgánu ohledně dalších možných podmínek, které by umožnily udělení přístupu, zejména s ohledem na jím provedenou analýzu čistých přínosů pro zákazníky vyplývajících z nové služby v osobní železniční dopravě.

(19)

Pokud se žádost o přístup týká nové služby v osobní železniční dopravě, jak je definována v čl. 3 odst. 36 směrnice 2012/34/EU, a z objektivní hospodářské analýzy regulačního subjektu vyplývá, že uvedená nová služba v osobní dopravě by měla podstatný negativní dopad na hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách, měl by regulační subjekt určit podmínky, které by umožnily udělení přístupu v souladu s článkem 11a směrnice 2012/34/EU.

(20)

Regulační subjekt by při všech svých činnostech souvisejících s testem hospodářské vyváženosti neměl zveřejňovat důvěrné nebo obchodně citlivé informace, které obdrží od stran. Zejména by měl takové informace odstranit z rozhodnutí, které má být zveřejněno. Všechna rozhodnutí regulačních subjektů, včetně rozhodnutí o důvěrné povaze obdržených informací, podléhají soudnímu přezkumu podle čl. 56 odst. 10 směrnice 2012/34/EU.

(21)

Aniž je dotčena zásada nezávislosti regulačních subjektů při rozhodování uvedeném v čl. 55 odst. 1 směrnice 2012/34/EU, měly by si dotčené regulační subjekty v případě provádění testu hospodářské vyváženosti v souvislosti s novou službou v mezinárodní osobní dopravě vyměňovat informace a spolupracovat s cílem dosáhnout přiměřeného vyřešení záležitosti.

(22)

Regulační subjekty by si při provádění testu hospodářské vyváženosti měly vyměňovat osvědčené postupy tak, aby v průběhu času mohly upravit svou metodiku a vytvořit konzistentní metodiku napříč členskými státy, na niž se může vztahovat čl. 57 odst. 8 směrnice 2012/34/EU.

(23)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 (4) stanoví kritéria a postupy pro provedení testu hlavního účelu a testu hospodářské vyváženosti v souvislosti s novou službou v mezinárodní osobní železniční dopravě. Nicméně s otevřením trhu vnitrostátních služeb v osobní železniční dopravě se test hlavního účelu stal zastaralým a na všechny nové služby v osobní železniční dopravě by se měla vztahovat stejná kritéria a postupy bez ohledu na to, zda jde o služby vnitrostátní nebo mezinárodní. Prováděcí nařízení (EU) č. 869/2014 by proto mělo být zrušeno.

(24)

Vzhledem k tomu, že článek 10 a čl. 11 odst. 1 směrnice 2012/34/EU se uplatňují ode dne 1. ledna 2019, avšak nejsou použitelné na železniční dopravu zahájenou před 12. prosincem 2020, je nutné uplatňovat nadále i po 1. lednu 2019 prováděcí nařízení (EU) č. 869/2014, ale pouze pro nové služby v osobní železniční dopravě, které mají být zahájeny před 12. prosincem 2020. Uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) č. 869/2014 by mělo být podmíněno tím, že oznámení žadatelů jsou předložena v dostatečném předstihu, jenž umožňuje přiměřenou lhůtu pro dokončení schvalovacího a plánovacího postupu tak, aby služby mohly být skutečně zahájeny před 12. prosincem 2020.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 62 odst. 1 směrnice 2012/34/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobný postup a kritéria, jež je nutno dodržovat při rozhodování, zda je novou službou v osobní železniční dopravě ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se uplatňuje na situace, kdy se členský stát rozhodl omezit právo na přístup uvedené v čl. 10 odst. 2 směrnice 2012/34/EU pro nové služby v osobní železniční dopravě mezi danou výchozí a cílovou stanicí, pokud se na stejnou nebo alternativní trasu vztahuje jedna či více smluv o veřejných službách, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1 zmíněné směrnice.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„novou službou v osobní železniční dopravě“ služba v osobní železniční dopravě, která je navržena k provozování jako pravidelná služba s jízdním řádem, která je buď zcela nová, nebo která představuje podstatnou změnu stávající služby v osobní železniční dopravě, zejména pokud jde o zvýšenou četnost spojů nebo zvýšený počet zastávek, a která není poskytována na základě smlouvy o veřejných službách;

2)

„testem hospodářské vyváženosti“ postup posouzení popsaný v čl. 11 odst. 1 až 4 a článku 11a směrnice 2012/34/EU a dále v článku 10 a prováděný regulačním subjektem na žádost jednoho ze subjektů uvedených v čl. 11 odst. 2 směrnice 2012/34/EU za účelem rozhodnutí, zda by navrhovanou novou službou v osobní železniční dopravě byla ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách;

3)

„smlouvou o veřejných službách“ smlouva o veřejných službách ve smyslu čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 1370/2007 v oblasti železniční dopravy;

4)

„příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1370/2007;

5)

„čistým finančním dopadem“ dopad nové služby v osobní železniční dopravě na čistou rovnováhu mezi náklady a příjmy vyplývajícími z plnění závazků veřejné služby stanovených ve smlouvě o veřejných službách, včetně přiměřeného zisku;

6)

„výlučným právem“ právo ve smyslu čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1370/2007.

Článek 4

Oznámení o plánované nové službě v osobní železniční dopravě

1.   Žadatel oznámí provozovatelům infrastruktury a dotčeným regulačním subjektům svůj záměr provozovat novou službu v osobní železniční dopravě ve lhůtě stanovené v čl. 38 odst. 4 směrnice 2012/34/EU.

2.   Regulační subjekty vypracují a na svých internetových stránkách zveřejní standardní formulář pro oznámení, který musí žadatel vyplnit a předložit a který obsahuje tyto informace:

a)

název, adresu, právnickou osobu a (případně) registrační číslo žadatele;

b)

kontaktní údaje osoby odpovědné za zodpovězení dotazů;

c)

datum licence a osvědčení o bezpečnosti žadatele nebo uvedení fáze postupu k jejich získání;

d)

podrobný popis trasy s uvedením polohy výchozí a cílové stanice a zastávek;

e)

plánované datum zahájení provozu navrhované nové služby v osobní železniční dopravě;

f)

orientační časové rozvržení, četnost a kapacitu navrhované nové služby v osobní železniční dopravě včetně navrhovaných časů odjezdů, časů příjezdů a přípojů a všech odchylek v četnosti nebo v zastávkách od standardního jízdního řádu pro každý směr;

g)

orientační informace o vozovém parku, který žadatel plánuje používat.

3.   Informace týkající se plánovaného provozu nové služby v osobní železniční dopravě se musí vztahovat nejméně na první tři roky a – pokud možno – na prvních pět let provozu. Regulační subjekt může nicméně souhlasit s kratším obdobím.

4.   Regulační subjekt na svých internetových stránkách zveřejní standardní formulář pro oznámení, který žadatel předložil, a bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 10 dnů od obdržení úplného formuláře pro oznámení, o tom informuje tyto subjekty:

a)

jakýkoli příslušný orgán, který udělil smlouvu o veřejných službách pro osobní železniční dopravu na dané trase nebo na alternativní trase ve smyslu směrnice 2012/34/EU;

b)

jakýkoli jiný dotčený příslušný orgán, který má právo omezit přístup podle článku 11 směrnice 2012/34/EU;

c)

jakýkoli železniční podnik, který provozuje služby na základě smlouvy o veřejných službách na trase nové služby v osobní železniční dopravě nebo na alternativní trase.

5.   Veškeré informace poskytnuté žadatelem prostřednictvím standardního formuláře pro oznámení a jakékoli podpůrné doklady se regulačním subjektům a provozovatelům infrastruktury zasílají v elektronické podobě. V řádně odůvodněných případech však může regulační subjekt souhlasit s předložením dokladů v papírové podobě.

6.   Pokud je oznámení neúplné, informuje regulační subjekt žadatele o tom, že neúplné žádosti nebudou brány v úvahu, a poskytne žadateli možnost, aby svou žádost v přiměřené lhůtě nepřesahující deset pracovních dnů doplnil.

Článek 5

Lhůta pro podání žádosti o test hospodářské vyváženosti

1.   Žádost o test hospodářské vyváženosti podávají u regulačního subjektu subjekty uvedené v čl. 11 odst. 2 prvním pododstavci směrnice 2012/34/EU ve lhůtě stanovené ve zmíněném ustanovení.

2.   Pokud v okamžiku obdržení oznámení žadatele uvedeného v článku 4 právě probíhá nabídkové řízení na smlouvu o veřejných službách vztahující se na stejnou nebo alternativní trasu a lhůta pro předložení nabídek příslušnému orgánu již skončila, mohou subjekty uvedené v čl. 11 odst. 2 směrnice 2012/34/EU podat ve lhůtě uvedené v odstavci 1 žádost o test hospodářské vyváženosti v souvislosti s budoucí smlouvou o veřejných službách.

Tímto není dotčeno uplatňování tohoto nařízení na smlouvu o veřejných službách, která existuje v okamžiku oznámení žadatele.

3.   Není-li ve lhůtě uvedené v odstavci 1 podána žádná žádost o test hospodářské vyváženosti, regulační subjekt o tom neprodleně uvědomí žadatele a provozovatele infrastruktury. Provozovatel infrastruktury zpracuje žádost o přístup v souladu s kapitolou IV oddílem 3 směrnice 2012/34/EU.

Článek 6

Smlouvy o veřejných službách s výlučnými právy

Pokud příslušný orgán udělil železničnímu podniku, který plní smlouvu o veřejných službách, výlučná práva v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1370/2007, nevylučuje existence těchto práv udělení přístupu žadateli pro účely provozování nové služby v osobní železniční dopravě za předpokladu, že takový přístup neohrozí hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách.

Při provádění testu podle článku 10 regulační subjekt náležitě zohlední hodnotu všech takových výlučných práv.

Článek 7

Požadavky na informace v souvislosti s testem hospodářské vyváženosti

1.   Subjekt podávající žádost o test hospodářské vyváženosti poskytne tyto informace:

a)

název, adresu, právnickou osobu a (případně) registrační číslo subjektu podávajícího žádost;

b)

kontaktní informace osoby odpovědné za zodpovězení dotazů;

c)

odůvodnění toho, že novou službou v osobní železniční dopravě by mohla být ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy;

d)

kopii smlouvy o veřejných službách, je-li subjektem podávajícím žádost příslušný orgán nebo železniční podnik, který plní smlouvu o veřejných službách.

2.   Regulační subjekt si může vyžádat jakékoli nezbytné informace, mimo jiné podle situace:

a)

od příslušného orgánu:

1)

příslušné odhady objemu dopravy, poptávky a příjmů, včetně metodiky tvorby odhadů;

2)

v případě potřeby metodiku a údaje použité k výpočtu čistých finančních dopadů podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1370/2007 a přílohy uvedeného nařízení;

b)

od železničního podniku, který plní smlouvu o veřejných službách:

1)

kopii smlouvy o veřejných službách, pokud nebyla poskytnuta podle odst. 1 písm. d);

2)

obchodní plán podniku týkající se trasy, na niž se vztahuje smlouva o veřejných službách, nebo alternativní trasy;

3)

příslušné odhady objemu dopravy, poptávky a příjmů, včetně metodiky tvorby odhadů;

4)

informace o příjmech a ziskových rozpětí získaných podnikem na trase, na niž se vztahuje smlouva o veřejných službách, nebo alternativní trase;

5)

informace o jízdních řádech služeb, včetně časů odjezdů, zastávek, časů příjezdů a přípojů;

6)

odhadovanou pružnost služeb (např. cenovou pružnost, pružnost, pokud jde o kvalitativní charakteristiky služeb);

7)

kapitálové náklady a provozní náklady na služby poskytované na základě smlouvy o veřejných službách, jakož i změny nákladů a poptávky vyvolané novou službou v osobní železniční dopravě;

c)

od žadatele informace o jeho plánech na provozování nové služby v osobní železniční dopravě, včetně:

1)

obchodního plánu;

2)

odhadu objemu cestujících a příjmů, včetně metodiky tvorby odhadů;

3)

obchodních strategií;

4)

systémů prodeje přepravních dokladů;

5)

specifikací kolejových vozidel (např. využití kapacity, počtu sedadel, konfigurace vozů);

6)

marketingové strategie;

d)

od provozovatele infrastruktury:

1)

informace o příslušných tratích nebo úsecích, aby bylo zajištěno, že novou službu v osobní železniční dopravě lze na dotčené infrastruktuře provozovat;

2)

informace o potenciálních dopadech navrhované nové služby v osobní železniční dopravě na výkonnost a odolnost;

3)

posouzení dopadů na využití kapacity;

4)

plány na rozvoj infrastruktury, pokud jde o trasy, na něž se vztahuje navrhovaná nová služba v osobní železniční dopravě, včetně informace o tom, do kdy budou uvedené plány realizovány;

5)

informace o příslušných uzavřených nebo projednávaných rámcových dohodách, zejména s podnikem plnícím smlouvu o veřejných službách.

Informačními povinnostmi provozovatele infrastruktury stanovenými v prvním pododstavci písm. d) tohoto odstavce nejsou dotčeny jeho povinnosti podle postupu přidělování uvedeného v kapitole IV oddílu 3 směrnice 2012/34/EU.

3.   Veškeré informace se regulačnímu subjektu zasílají v elektronické podobě. V řádně odůvodněných případech však může regulační subjekt souhlasit s předložením dokladů v papírové podobě.

Článek 8

Důvěrnost

1.   Regulační subjekt nesmí zveřejňovat obchodně citlivé informace obdržené od stran v souvislosti s testem hospodářské vyváženosti.

2.   Subjekt podávající žádost o test hospodářské vyváženosti a žadatel odůvodní jakékoli navrhované nezveřejnění obchodně citlivých informací v okamžiku poskytnutí těchto informací regulačnímu subjektu. Tyto informace mohou zahrnovat zejména technické nebo finanční informace související s know-how podniku, jeho obchodním plánem, strukturami nákladů, marketingovými a obchodními strategiemi, zdroji dodávek a tržními podíly. Regulační subjekt odstraní všechny obchodně citlivé informace ze svého rozhodnutí před jeho oznámením a zveřejněním v souladu s čl. 11 odst. 5. Informace uvedené ve standardním formuláři pro oznámení stanoveném v čl. 4 odst. 2 se nepovažují za obchodně citlivé.

3.   Pokud regulační subjekt shledá, že důvody nezveřejnění podle odstavce 2 nelze uznat, musí takové rozhodnutí straně, která o zachování důvěrnosti požádala, písemně oznámit a odůvodnit nejpozději dva týdny před přijetím rozhodnutí uvedeného v čl. 11 odst. 1.

4.   Rozhodnutí regulačního subjektu ohledně důvěrnosti podléhá soudnímu přezkumu podle čl. 56 odst. 10 směrnice 2012/34/EU. Regulační subjekt nesmí zveřejnit sporné informace do doby, než rozhodnutí o důvěrnosti vydá vnitrostátní soud.

Článek 9

Postup pro provedení testu hospodářské vyváženosti

1.   Regulační subjekt si může od subjektu podávajícího žádost o test hospodářské vyváženosti vyžádat do jednoho měsíce od obdržení žádosti předložení jakýchkoli dodatečných informací, které považuje za nutné v souladu s čl. 7 odst. 2. Subjekt podávající žádost poskytne tyto informace v přiměřené lhůtě stanovené regulačním subjektem. Regulační subjekt si může vyžádat další informace, pokud se domnívá, že obdržené dodatečné informace nejsou dostatečné.

2.   Pokud jsou informace poskytnuté subjektem podávajícím žádost neúplné ještě šest týdnů před koncem lhůty pro přijetí žádostí o přidělení kapacity stanovené v souladu s přílohou VII bodem 3 směrnice 2012/34/EU, provede regulační subjekt test na základě dostupných informací. Pokud má však regulační subjekt za to, že informace jsou nedostatečné k tomu, aby byl test proveden, žádost zamítne.

3.   Do jednoho měsíce od obdržení žádosti o test hospodářské vyváženosti regulační subjekt rovněž vyzve ostatní strany uvedené v čl. 7 odst. 2, aby mu poskytly informace nutné k provedení testu v souladu s uvedeným ustanovením, pokud může dotčená strana takové informace v rozumné míře poskytnout. Jsou-li takto poskytnuté informace neúplné, může si regulační subjekt vyžádat další upřesnění, k čemuž stanoví přiměřené lhůty.

4.   Pokud jsou informace poskytnuté žadatelem o přístup neúplné ještě šest týdnů před koncem lhůty pro přijetí žádostí o přidělení kapacity stanovené v souladu s přílohou VII bodem 3 směrnice 2012/34/EU, provede regulační subjekt test na základě dostupných informací. Má-li však regulační subjekt za to, že informace poskytnuté žadatelem jsou nedostatečné k tomu, aby byl test proveden, přijme rozhodnutí vedoucí k odepření přístupu.

5.   Pokud podnik, který plní smlouvu o veřejných službách, není subjektem podávajícím žádost a pokud jsou informace poskytnuté tímto podnikem neúplné ještě šest týdnů před koncem lhůty pro přijetí žádostí o přidělení kapacity stanovené v souladu s přílohou VII bodem 3 směrnice 2012/34/EU, provede regulační subjekt test na základě dostupných informací. Má-li však regulační subjekt za to, že poskytnuté informace jsou nedostatečné k tomu, aby byl test proveden, přijme rozhodnutí vedoucí k udělení přístupu.

6.   Regulační subjekt přijme rozhodnutí do šesti týdnů od obdržení všech příslušných informací, v každém případě před koncem lhůty pro přijetí žádostí o přidělení kapacity stanovené v souladu s přílohou VII bodem 3 směrnice 2012/34/EU. Regulační subjekt o svém rozhodnutí neprodleně uvědomí provozovatele infrastruktury.

7.   Pokud je v souvislosti se smlouvou o veřejných službách, na kterou právě probíhá nabídkové řízení, podána v souladu s čl. 5 odst. 2 žádost o test hospodářské vyváženosti, může regulační subjekt přerušit projednávání navrhované žádosti o novou službu v osobní železniční dopravě na maximální období 12 měsíců od obdržení oznámení žadatele o nové službě v osobní železniční dopravě, nebo do uzavření nabídkového řízení, podle toho, co nastane dříve.

Článek 10

Obsah testu hospodářské vyváženosti a kritéria posouzení

1.   Regulační subjekt posoudí, zda by navrhovanou novou službou v osobní železniční dopravě byla ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách. Hospodářská vyváženost se považuje za ohroženou, pokud by nová služba v osobní železniční dopravě měla podstatný negativní dopad alespoň na jeden z níže uvedených prvků:

a)

ziskovost služeb, které železniční podnik provozuje na základě smlouvy o veřejných službách;

b)

čisté náklady vzniklé příslušnému orgánu, který udělil smlouvu o veřejných službách.

2.   Analýza by se měla vztahovat na smlouvu o veřejných službách v celém rozsahu, nikoli na jednotlivé služby provozované na jejím základě, po celou dobu jejího trvání. Předem definované prahové hodnoty nebo konkrétní kritéria mohou být uplatňovány, nikoli však výhradně nebo izolovaně od ostatních kritérií.

3.   Regulační subjekt posoudí čistý finanční dopad nové služby v osobní železniční dopravě na smlouvu o veřejných službách. Analýza nákladů a příjmů vzniklých při provozování služeb, na které se vztahuje smlouva o veřejných službách, po vstupu nové služby v osobní železniční dopravě na trh zahrnuje tyto prvky:

a)

rozdíly v nákladech a příjmech vzniklých železničnímu podniku, který plní smlouvu o veřejných službách (včetně jakýchkoli případných úspor nákladů, jako jsou úspory v důsledku neprovedení náhrady za kolejová vozidla na konci životnosti nebo za pracovníky, kterým končí pracovní poměr);

b)

finanční dopady vzniklé v rámci sítě provozované na základě smlouvy o veřejných službách v důsledku navrhované nové služby v osobní železniční dopravě (například přivedení cestujících, kteří by mohli mít zájem o regionální přípoj provozovaný v rámci smlouvy o veřejných službách);

c)

možné konkurenční reakce železničního podniku, který plní smlouvu o veřejných službách;

d)

dopad na relevantní investice železničního podniku nebo příslušných orgánů, například v oblasti kolejových vozidel;

e)

hodnotu všech existujících výlučných práv.

4.   Regulační subjekt posoudí významnost dopadu, přičemž zohlední zejména smluvní ujednání mezi příslušným orgánem a železničním podnikem provozujícím veřejné služby, případně včetně úrovně kompenzace stanovené v souladu s přílohou nařízení (ES) č. 1370/2007 nebo vyplývající z konkurenčního nabídkového řízení a jakýchkoli mechanismů sdílení rizik, jako jsou rizika související s dopravou a příjmy.

5.   Regulační subjekt rovněž posoudí:

a)

čisté přínosy pro zákazníky vyplývající z nové služby v osobní železniční dopravě v krátkodobém a střednědobém horizontu;

b)

dopad nové služby v osobní železniční dopravě na výkonnost a kvalitu železničních služeb;

c)

dopad nové služby v osobní železniční dopravě na plánování jízdních řádů železničních služeb.

6.   Pokud regulační subjekt posuzuje více než jednu žádost o přístup, může přijmout různá rozhodnutí ohledně přijatých žádostí na základě analýzy jejich příslušných dopadů na hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách, dopadů na hospodářskou soutěž, čistých přínosů pro zákazníky a dopadů na síť a jejich souhrnných dopadů na hospodářskou vyváženost smlouvy o veřejných službách.

7.   Posouzením provedeným v souladu s tímto článkem není dotčena povinnost regulačního subjektu oznamovat vnitrostátním orgánům otázky státní podpory podle čl. 56 odst. 12 druhého pododstavce směrnice 2012/34/EU.

Článek 11

Výsledek testu hospodářské vyváženosti

1.   Na základě výsledku testu hospodářské vyváženosti provedeného v souladu s články 9 a 10 přijme regulační subjekt rozhodnutí podle čl. 11 odst. 2 směrnice 2012/34/EU, na jehož základě se právo na přístup k železniční infrastruktuře udělí, změní, udělí pouze za určitých podmínek nebo odepře.

2.   Pokud by novou službou v osobní železniční dopravě byla ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách, regulační subjekt:

a)

případně uvede možné změny této nové služby v osobní železniční dopravě, jako jsou změny četností, tras, zastávek nebo časového rozvrhu, které by zajistily splnění podmínek pro udělení práva na přístup podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2012/34/EU, a/nebo

b)

může ve vhodných případech s ohledem na čisté přínosy pro zákazníky uvedené v čl. 10 odst. 5 písm. a) tohoto nařízení vydat příslušným orgánům doporučení ohledně jiných změn nesouvisejících s novou službou v osobní dopravě, které by zajistily splnění podmínek pro udělení práva na přístup.

3.   Pokud se žádost o přístup týká provozování nové služby ve smyslu čl. 3 odst. 36 směrnice 2012/34/EU, regulační subjekt v návaznosti na postup a analýzu stanovené v tomto nařízení jedná v souladu s článkem 11a směrnice 2012/34/EU.

4.   V případech popsaných v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci, pokud test hospodářské vyváženosti týkající se stávající smlouvy o veřejných službách prokáže, že přístup udělit lze, je přístup časově omezený do doby, než je znám výsledek testu hospodářské vyváženosti, který má být proveden v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem a čl. 9 odst. 7.

5.   Regulační subjekt oznámí nedůvěrné znění svého rozhodnutí subjektům uvedeným v čl. 11 odst. 3 směrnice 2012/34/EU a zveřejní je na svých internetových stránkách.

Článek 12

Spolupráce mezi regulačními subjekty příslušnými pro navrhovanou novou službu v mezinárodní osobní dopravě

1.   Po obdržení oznámení žadatele o záměru zahájit novou službu v mezinárodní osobní dopravě informuje regulační subjekt ostatní regulační subjekty s příslušností pro trasu navrhované nové služby. Dotčené regulační subjekty zkontrolují obdržené informace a navzájem se informují o případných nesrovnalostech.

2.   Po obdržení žádosti od subjektů uvedených v čl. 11 odst. 2 směrnice 2012/34/EU o provedení testu hospodářské vyváženosti informuje regulační subjekt o této skutečnosti ostatní příslušné regulační subjekty.

3.   Regulační subjekty si navzájem poskytnou výsledky svých příslušných testů hospodářské vyváženosti, aby daly ostatním regulačním subjektům dostatečnou příležitost vyjádřit se k výsledkům těchto testů před jejich dokončením. Spolupracují s cílem dosáhnout vyřešení dané záležitosti v souladu s článkem 57 směrnice 2012/34/EU.

4.   Regulační subjekty respektují v rámci jakékoli výměny informací o testech důvěrnost obchodně citlivých informací, které obdrží od stran zapojených do testů. Informace mohou použít pouze pro účely dotčeného případu.

Článek 13

Poplatky

Členský stát nebo regulační subjekt může rozhodnout, že poplatek za test hospodářské vyváženosti uhradí subjekt podávající žádost o takový test.

Článek 14

Metodika

1.   Metodika použitá regulačním subjektem k provedení testu musí být jasná, transparentní a nediskriminační a zveřejní se na jeho internetových stránkách.

2.   Regulační subjekty si vyměňují zkušenosti a osvědčené postupy při používání svých příslušných metodik v rámci sítě stanovené v čl. 57 odst. 1 směrnice 2012/34/EU.

Článek 15

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 869/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 12. prosince 2020. Na oznámení žadatelů obdržená po 1. lednu 2019 se uplatňuje pouze tehdy, pokud jsou tato oznámení předložena v dostatečném předstihu tak, aby nové služby v osobní železniční dopravě mohly být zahájeny před 12. prosincem 2020.

Článek 16

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019, včas pro jízdní řád platný ode dne 12. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě (Úř. věst. L 239, 12.8.2014, s. 1).


Top