EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/812 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 май 2015 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Една от целите на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) беше постепенното премахване на изхвърлянията чрез въвеждане на задължението за разтоварване на сушата на улов на видове, които подлежат на ограничения на улова, и на видове в Средиземно море, за които са определени минимални размери. Определени разпоредби от настоящи регламенти, установяващи технически и контролни мерки, са в противоречие със задължението за разтоварване на сушата и задължават рибарите да изхвърлят риба. За да се премахнат несъответствията между тези разпоредби и задължението за разтоварване на сушата и за да бъде задължението за разтоварване ефикасно, тези разпоредби следва да бъдат изменени или отменени.

(2)

По-специално, с цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета (4) следва да бъде изменен, като се въведе изискването целият непреднамерен улов на морски организми от видове, подлежащи на задължението за разтоварване на сушата, който превишава количествата спрямо ограниченията за състава на улова, да бъде разтоварен на сушата и да се приспада от квотите; като се заменят минималните размери за разтоварване на морските организми от видове, подлежащи на задължението на разтоварване на сушата, с минимални референтни размери за опазване; като се въведе изискването целият непреднамерен улов на морски организми от видове, подлежащи на задължението на разтоварване на сушата, който превишава количествата спрямо ограниченията за прилова в конкретни зони, в конкретни периоди и с определени видове съоръжения, да бъде разтоварен на сушата и да се приспада от квотите; и като се поясни, че забраната за селективно изхвърляне не трябва да се прилага в случаите, в които са предвидени изключения в рамките на задължението за разтоварване на сушата.

(3)

Освен това, с цел да се гарантира правната сигурност, следва да бъдат изменени разпоредбите относно забраната за риболов в участък VIb на ICES за защита на младите екземпляри на вида пикша.

(4)

С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (5) следва да бъде изменен, като се въведе изискването целият непреднамерен улов в Балтийско море на морски организми от видове, подлежащи на задължението за разтоварване на сушата, който превишава количествата спрямо ограниченията за състава на улова, да бъде разтоварен на сушата и да се приспада от квотите; като се заменят минималните размери за разтоварване на морските организми от видове, подлежащи на задължението на разтоварване на сушата, с минимални референтни размери за опазване; и като се забрани уловът на сьомга и морска пъстърва в конкретни периоди и в конкретни зони, освен с мрежи капани.

(5)

С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, Регламент (ЕО) № 1967/2006 (6) следва да бъде изменен, като се заменят минималните размери за морски организми от видове, подлежащи на задължението на разтоварване на сушата, с минимални референтни размери за опазване, без да се застрашават замисълът и прилагането на съществуващите минимални размери за улов.

(6)

С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (7) следва да бъде изменен, като се изисква при риболов с плаващи парагади, хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тройни мрежи в определени зони и определени периоди всички непреднамерено уловени риби от вида атлантическа треска да се разтоварват на сушата и да се приспадат от квотите.

(7)

В съответствие с предоставеното от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) научно становище, съгласно което правилото за ограничаване на риболовното усилие в действащия план за управление на треската в Балтийско море не е необходимо за постигане на целите на реформираната обща политика в областта на рибарството относно запасите, подлежащи на задължението за разтоварване на сушата, ограниченията на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море следва да бъдат премахнати.

(8)

С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, Регламент (ЕО) № 254/2002 на Съвета (8) следва да бъде изменен, като се изисква при риболов с тралове за кралски миди целият непреднамерен улов на морски организми от видове, подлежащи на задължението за разтоварване на сушата, който превишава количествата спрямо ограниченията за прилова, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите.

(9)

С цел да се осигури изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (9) следва да бъде изменен, като се изисква целият непреднамерен улов на дълбоководни видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите.

(10)

С оглед на осигуряването на наблюдение и прилагане на задължението за разтоварване на сушата Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (10) следва да бъде изменен като се изисква отделно записване на данни за уловена риба под минималния референтен размер за опазване, като се изисква отделното съхранение на улова и като се включат разпоредби относно предлагането на пазара на уловена риба под минималните референтни размери за опазване и относно разполагането на контролиращи наблюдатели.

(11)

Тъй като изхвърлянията представляват голямо разхищение и застрашават устойчивата експлоатация на морските организми и морските екосистеми, а спазването на задължението за разтоварване на сушата от операторите е от съществено значение за успеха му, нарушението на задължението за разтоварване на сушата следва да се квалифицира като тежко съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009. Задължението за разтоварване на сушата представлява съществена промяна за операторите. Поради това е уместно да се отложи с две години прилагането на правилата относно съществените нарушения за този вид нарушение.

(12)

Въвеждането на задължението за разтоварване на сушата, в съчетание с определени нови правила за гъвкавост при използването на годишните квоти, изисква адаптиране на правилата за приспадане на квоти и риболовното усилие.

(13)

Следва да се предотврати развиването на съпътстващи дейности, предназначени специално за улов на морски организми, чийто размер е под минималния референтен размер за опазване, за цели, различни от консумацията от човека, а Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11) следва да бъде изменен в съответствие с този принцип.

(14)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се установява концепцията за минималните референтни размери за опазване, като целта е гарантиране на защитата на младите екземпляри морски организми. По отношение на видовете, за които се прилага задължението за разтоварване, рибите, чийто размер е под минималните референтни размери за опазване, не могат да се използват за пряка консумация от човека. В Регламент (ЕС) № 1379/2013 се предвижда приемането на общи стандарти за предлагане на пазара, включително минимални размери за предлагане на пазара. За да не се изложи на риск предназначението на минимални референтни размери за опазване, тези минимални размери за предлагане на пазара следва да съответстват на минималните референтни размери за опазване на въпросните видове. Поради това е необходимо минималните размери за предлагане на пазара да се приведат в съответствие с минималните референтни размери за опазване.

(15)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва изрично да позволява плановете за изхвърляне на улов да включват технически мерки, които са тясно свързани с изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и чиято цел е повишаване на селективността и възможно най-голямо намаляване на нежелания улов.

(16)

Рибите, увредени от хищници като хранещи се с риба морски бозайници, хищни риби или птици, могат да представляват риск за хората, домашните животни или за други риби посредством патогени или бактерии, които са им били предадени от тези хищници. Поради това задължението за разтоварване на сушата не следва да се прилага за улов на така увредени риби, които следва незабавно да бъдат изхвърлени в морето.

(17)

Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, както и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета следва съответно да бъдат изменени.

(18)

Тъй като правилата за състава на улова и свързаните с тях ограничения върху използването на херингата, установени в Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета (12), вече не са актуални в рамките на задължението за разтоварване на сушата, тъй като цялата уловена херинга, която подлежи на задължението за разтоварване на сушата, трябва да се разтоварва на сушата и да се приспадне от квотите и всичките екземпляри херинга под минималния референтен размер за опазване трябва да бъдат използвани за цели, различни от директната консумация от човека, посоченият регламент следва да бъде отменен.

(19)

Думата „Общност“, използвана в постановителната част на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009, следва да бъде променена, за да се вземе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 850/98

Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:

1)

В член 4, параграф 2, буква в), член 46, параграф 1, буква б) и приложение I, бележка под линия 5 съществителното име „Общност“, или съответстващото му прилагателно, се заменят със „Съюз“, като се извършват всички необходими граматични корекции;

2)

Член 1а се заличава;

3)

В член 3 се добавя следната буква:

„и)

„непреднамерен улов“ означава случаен улов на морски организми, които съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) трябва да бъдат разтоварени на сушата и приспаднати от квотите или поради факта, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото количеството им надвишава разрешените количества съгласно правилата за състава на улова и за прилова.

(13)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

4)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Забранява се риболовът на всички видове, посочени в приложения I—V, при използване на размер на окото, по-малък от диапазона, определен за целевите видове, изброени в тези приложения.“

;

б)

в параграф 4 се добавя следната алинея:

„Първа алинея, букви а) и б) не се прилагат за непреднамерения улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

;

5)

В член 7, параграф 5 се добавя следната алинея:

„Първа алинея не се прилага за непреднамерения улов на ракообразни от вида Pandalus, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на ракообразни от вида Pandalus при използването на мрежи с размер на окото в диапазон 32—54 mm без оборудването, посочено в първа алинея.“

;

6)

В член 10 се добавя следната алинея:

„Първа алинея, буква б) не се прилага за непреднамерения улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

;

7)

В член 11, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Първа алинея, буква а) не се прилага за непреднамерения улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

;

8)

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

1.   В случаите, в които морски организми от видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, са уловени в количества, надвишаващи разрешените проценти или количества, определени в член 20, параграф 2, член 21, параграф 2, член 22, параграф 2, буква б), член 27, параграф 2, член 29, параграф 4, буква б), член 29б, параграф 2, член 29б, параграф 4, член 29г, параграф 5, буква г), член 29г, параграф 6, буква г), член 29г, параграф 7, буква в), член 29е, параграф 1, член 34б, параграф 2, буква в) и член 34б, параграф 10 от настоящия регламент, както и в приложения I—VII, X и XI към него, се прилага член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

2.   Морските организми от видове, които не подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които са уловени над разрешените проценти, определени в член 20, параграф 2, член 21, параграф 2, член 22, параграф 2, буква б), член 27, параграф 2, член 29, параграф 4, буква б), член 29б, параграф 2, член 29б, параграф 4, член 29г, параграф 5, буква г), член 29г, параграф 6, буква г), член 29г, параграф 7, буква в), член 29е, параграф 1, член 34б, параграф 2, буква в) и член 34б, параграф 10 от настоящия регламент, както и в приложения I—VII, X и XI към него, не се разтоварват на сушата, а незабавно се връщат в морето.“

;

9)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Даден морски организъм е маломерен, ако размерите му са под минималния референтен размер за опазване, посочен в приложения XII и XIIа за съответните видове и съответната географска зона, или под минимален референтен размер за опазване, определен по друг начин в съответствие с правото на Съюза. Освен в случаите когато минималните референтни размери за опазване са определени в акт, който е приет в съответствие с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилагат минималните референтни размери за опазване, посочени в приложения XII и XIIа от настоящия регламент“

;

10)

Вмъква се следният член:

„Член 18а

Процедура за определяне на минимални референтни размери за опазване в контекста на плановете за изхвърляне

За целите на приемането на актовете, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и за периода на действието им, на Комисията се предоставя правомощието да определя минимални референтни размери за опазване за видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от посочения регламент. Тези размери се определят чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 48а от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се осигури защита на младите екземпляри морски организми, и могат да се отклоняват, където е целесъобразно, от минималните референтни размери за опазване, определени в приложения ХII и XIIа към настоящия регламент.“

;

11)

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

1.   По отношение на улова на маломерни морски организми от видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, се прилага член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Когато на сушата бъде разтоварен улов, както е посочено в параграф 1, държавите-членки разполагат с мерки за улесняване на съхранението им или за намирането на начини за реализацията им, например подпомагане на инвестициите за изграждането и адаптирането на площи или складове за разтоварване или подпомагане на инвестициите за добавяне на стойност към рибните продукти.

3.   Маломерните морски организми от видове, които не подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се задържат на борда, нито се трансбордират, разтоварват, транспортират, съхраняват, продават, излагат или предлагат за продажба, а се връщат незабавно в морето.

4.   Параграфи 1 и 3 не се прилагат за сардина, хамсия, херинга, сафрид и скумрия в рамките на 10 % живо тегло от общия улов за всеки един от тези видове, задържани на борда.

Процентът маломерна сардина, хамсия, херинга, сафрид или скумрия се изчислява пропорционално на живото тегло на всички морски организми, налични на борда след сортиране или по време на разтоварването им на сушата.

Процентът може да бъде изчисляван на основата на една или няколко представителни проби. Границата от 10 % не се превишава по време на трансбордирането, разтоварването на сушата, превоза, съхранението, излагането или продажбата.

5.   Параграф 3 не се прилага за маломерната сардина, хамсия, сафрид и скумрия, уловени за да служат за жива стръв, които могат да бъдат съхранявани на борда, при условие че се съхраняват живи.“

;

12)

В член 19а се добавя следният параграф:

„3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за улов или видове, които са освободени от прилагането на задължението за разтоварване на сушата в съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент(ЕС) № 1380/2013.“

;

13)

В член 20 се добавя следният параграф:

„4.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага, когато херингата подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на херинга в географските зони и в периодите, посочени в параграф 1, когато се използват:

а)

влачени риболовни уреди с размер на окото под 55 mm;

б)

мрежи гъргър;

в)

хрилни мрежи, заплитащи мрежи, тройни мрежи с размер на окото под 55 mm; или

г)

плаващи мрежи с размер на окото под 55 mm, освен когато това е в съответствие с параграф 3.“

;

14)

В член 20а се добавя следната алинея:

„Първа алинея от настоящия член не се прилага, когато херингата подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на херинга се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на херинга в географските зони и в периодите, посочени в първа алинея, когато се използват:

а)

влачени риболовни уреди с размер на окото под 55 mm;

б)

мрежи гъргър; или

в)

хрилни мрежи, заплитащи мрежи, тройни мрежи и плаващи мрежи с размер на окото под 55 mm.“

;

15)

В член 21 се добавя следният параграф:

„3.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага, когато цацата подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на цаца в географските зони и в периодите, посочени в параграф 1, когато се използват:

а)

влачени риболовни уреди с размер на окото под 32 mm;

б)

мрежи гъргър; или

в)

хрилни мрежи, заплитащи мрежи, тройни мрежи и плаващи мрежи с размер на окото под 30 mm.“

;

16)

В член 22, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага, когато скумрията подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на скумрия в географската зона, посочена в първа алинея, когато над 15 % от улова на този вид е извършен чрез използването на:

а)

влачени риболовни уреди с размер на окото под 70 mm; или

б)

мрежи гъргър.“

;

17)

В член 23, параграф 1 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага, когато хамсията подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на хамсия се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на хамсия с пелагични тралове в географската зона, посочена в първа алинея.“

;

18)

В член 27 се добавя следният параграф:

„3.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага, когато норвежкият паут подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на норвежки паут в географската зона, посочена в параграф 1 с използване на влачени риболовни уреди с размер на окото под 32 mm.“

;

19)

В член 29, параграф 4, буква б) се добавят следните алинеи:

„Подточки i), ii) и iii) от настоящата буква не се прилагат, когато пясъчницата и/или цацата и писията и/или морският език подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на пясъчницата и/или цацата и писията и/или морският език от кораби, използващи риболовни уреди, които не са посочени в настоящата буква.“

;

20)

В член 29а, параграф 1 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага, когато пясъчницата подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на пясъчница се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на пясъчница с използване на влачени риболовни уреди с размер на окото под 32 mm в географската зона, посочена в първа алинея.“

;

21)

Член 29б се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага, когато норвежкият омар подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на норвежки омар с риболовните уреди и в географските зони, посочени в параграф 1.“

;

б)

в параграф 4 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага, когато норвежкият омар подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на норвежки омар в географските зони и извън периодите, посочени в параграф 1.“

;

22)

Член 29в се заменя със следното:

„Член 29в

Защитна зона за пикша в Rockall в подзона VI на ICES

Всички риболовни дейности, освен тези с парагади, се забраняват в зоните, ограничени от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

57°00′ с.ш., 15°00′ з.д.

57°00′ с.ш., 14°00′ з.д.

56°30′ с.ш., 14°00′ з.д.

56°30′ с.ш., 15°00′ з.д.

57°00′ с.ш., 15°00′ з.д.“

;

23)

Член 29г се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея, буква б) не се прилага, когато видовете, посочени в първа алинея, буква б), както и други видове, подлежащи на ограничения на улова, са уловени чрез използване на посочените в първа алинея, буква а) риболовни уреди и подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на тези видове се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на видовете, които не са изброени в буква б) от първа алинея.“

;

б)

в параграф 4 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея, буква б) не се прилага, когато видовете, посочени в първа алинея, буква б), както и други видове, подлежащи на ограничения на улова, са уловени чрез използване на посочените в първа алинея, буква а) риболовни уреди и подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на тези видове се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на видовете, които не са изброени в буква б) от първа алинея.“

;

24)

В член 29д, параграф 2 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея, буква б) не се прилага, когато видовете, посочени в първа алинея, буква б), както и други видове, подлежащи на ограничения на улова, са уловени чрез използване на посочените в първа алинея, буква а) риболовни уреди и подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на тези видове се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на видовете, които не са изброени в буква б) от първа алинея.“

25)

В член 29е се вмъква следният параграф:

„1а.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага, когато синята молва подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Забранява се риболовът на синя молва с използването на всякакви риболовни уреди в периода и зоните, посочени в параграф 1.“

;

26)

Член 35 се заличава.

27)

Вмъква се следният член:

„Член 47

Процедура за приемане на технически правила в контекста на плановете за изхвърляне

За целите на приемането на актовете, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и за периода на действието им, на Комисията се предоставя правомощието да приема конкретни разпоредби относно риболовните дейности или видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, в които се съдържат техническите мерки, посочени в член 7, параграф 2 от посочения регламент. Тези мерки се приемат чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 48а от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се повиши селективността при риболовните уреди или да се намали или, доколкото е възможно, да се прекрати нежеланият улов, като те могат да се отклоняват, където е целесъобразно, от определените в настоящия регламент мерки.“

28)

Вмъква се следният член:

„Член 48а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 18а и 47, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 юни 2015 г.

3.   Делегирането на правомощието, посочено в членове 18а и 47, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 18а и 47, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

;

29)

В приложения ХII и XIIa терминът „минимален(ни) размер(и)“ се заменя с термина „минимален(ни) референтен(ни) размер(и) за опазване“.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 2187/2005

Регламент (ЕО) № 2187/2005 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавя следната буква

„п)

„непреднамерен улов“ означава случаен улов на морски организми, които съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14) трябва да бъдат разтоварени на сушата и приспаднати от квотите или поради факта, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото количеството им надвишава разрешените количества съгласно правилата за състава на улова и за прилова.

(14)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламенти на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

2)

Член 3 се изменя както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Забранява се риболовът на всички видове, посочени в приложения II и III, с използването на тралове, датски грибове и други подобни уреди, хрилни мрежи, заплитащи мрежи и тройни мрежи с размер на окото по-малък от диапазона, определен за целевите видове, изброени в тези приложения.“

;

б)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„Първа алинея не се прилага за непреднамерения улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

;

в)

в параграф 6 се добавя следната алинея:

„Първа алинея не се прилага за непреднамерения улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

;

3)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Спазване на изискваните проценти за улова

1.   Когато морски организми от видовете, подлежащи на задължението за разтоварване на сушата, са уловени в количества над позволените проценти съгласно приложения II и III, се прилага член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

2.   Морските организми от видовете, които не подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и които са уловени в количества над разрешените проценти съгласно приложения II и III към настоящия регламент, не се разтоварват на сушата, а незабавно се връщат обратно в морето.“

;

4)

Член 14, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Даден морски организъм е маломерен, ако размерите му са под минималния референтен размер за опазване, посочен в приложение IV за съответните видове и съответната географска зона, или под минимален референтен размер за опазване, определен по друг начин в съответствие с правото на Съюза. Освен в случаите когато минималните референтни размери за опазване са определени в акт, който е приет в съответствие с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилагат минималните референтни размери за опазване, посочени в приложение IV от настоящия регламент.“

;

5)

Вмъква се следният член:

„Член 14а

Процедура за определяне на минимални референтни размери за опазване в контекста на плановете за изхвърляне

За целите на приемането на актовете, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и за периода на действието им, на Комисията се предоставя правомощието да определя минимални референтни размери за опазване за видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от посочения регламент. Тези размери се определят чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 28б от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се осигури защита на младите екземпляри морски организми и могат да се отклоняват, където е целесъобразно, от минималните референтни размери за опазване, определени в приложение IV към настоящия регламент.“

;

6)

В член 15 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   По отношение на улова на маломерни морски организми от видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, се прилага член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

1а.   Когато на сушата бъде разтоварен улов, както е посочени в параграф 1, държавите-членки разполагат с мерки за улесняване на съхранението им или за намирането на начини за реализацията им, като например подпомагане на инвестициите за изграждането и адаптирането на площи или складове за разтоварване или подпомагане на инвестициите за добавяне на стойност към рибните продукти.

1б.   Маломерните морски организми от видовете, които не подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се задържат на борда, нито се трансбордират, разтоварват, транспортират, съхраняват, продават, излагат или предлагат за продажба, а се връщат незабавно в морето.“

;

7)

Член 17 се изменя както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за улова на сьомга, когато сьомгата (Salmo salar) подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за улова на морска пъстърва, когато морската пъстърва (Salmo trutta) подлежи на задължението за разтоварване на сушата съгласно член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на сьомга (Salmo salar) или морска пъстърва (Salmo trutta) се разтоварва на сушата, като уловът на сьомга се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на сьомга (Salmo salar) и морска пъстърва (Salmo trutta) с всякакви риболовни уреди в географските зони и през периодите, посочени в първа алинея, и съгласно определеното в параграф 2.“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1 риболовът на сьомга (Salmo salar) и морска пъстърва (Salmo trutta) с използването на мрежи капани е разрешен.“

;

8)

Вмъкват се следните членове:

„Член 28а

Процедура за приемане на технически мерки в контекста на плановете за изхвърляне

За целите на приемането на актовете, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и за периода на действието им, на Комисията се предоставя правомощието да приема конкретни разпоредби относно риболовните дейности или видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, в които се съдържат техническите мерки, посочени в член 7, параграф 2 от посочения регламент. Тези мерки се приемат чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 28б от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се повиши селективността при риболовните уреди или да се намали или, доколкото е възможно, да се прекрати нежеланият улов, като те могат да се отклоняват, където е целесъобразно, от определените в настоящия регламент мерки.

Член 28б

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 14а и 28а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 юни 2015 г.

3.   Делегирането на правомощието, посочено в членове 14а и 28а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 14а и 28а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

;

9)

В приложение IV терминът „минимални размери за разтоварване“ се заменя с „минимални референтни размери за опазване“, а терминът „минимален размер“ се заменя с термина „минимален референтен размер за опазване“.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006

Регламент (ЕО) № 1967/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1, буква а), подточка ii), заглавието на член 6, член 7, параграф 1, член 8, параграф 2, член 16, параграф 2, заглавието на член 18, член 26, параграф 1, член 27, параграф 3 и приложение I, раздел Б, параграф 7 съществителното име „Общност“ или съответстващото му прилагателно се заменя със „Съюз“, като се извършват всички необходими граматични корекции.

2)

В член 2 се добавя следната точка:

„18.

„непреднамерен улов“ означава случаен улов на морски организми, които съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15) трябва да бъдат разтоварени на сушата, тъй като са под минималния референтен размер за опазване.

(15)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламенти на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

3)

Вмъква се следният член:

„Член 14а

Процедура за приемане на технически мерки в контекста на плановете за изхвърляне

За целите на приемането на актовете, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и за периода на действието им, на Комисията се предоставя правомощието да приема конкретни разпоредби относно риболовните дейности или видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, в които се съдържат техническите мерки, посочени в член 7, параграф 2 от посочения регламент. Тези мерки се приемат чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 29а от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се повиши селективността при риболовните уреди или да се намали или, доколкото е възможно, да се прекрати нежеланият улов, като те могат да се отклоняват, където е целесъобразно, от определените в настоящия регламент мерки.“

4)

Член 15 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Даден морски организъм е маломерен, ако размерите му са под минималния референтен размер за опазване, посочен в приложение III за съответните видове и съответната географска зона, или под минимален референтен размер за опазване, определен по друг начин в съответствие с правото на Съюза. Освен в случаите когато минималните референтни размери за опазване са определени в акт, който е приет в съответствие с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилагат минималните референтни размери за опазване, посочени в приложение III от настоящия регламент.

1а.   По отношение на улова на маломерните морски организми от видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, се прилага член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

1б.   Когато на сушата бъде разтоварен улов, както е посочено в параграф 1а, държавите-членки разполагат с мерки за улесняване на съхранението им или за намирането на начини за реализацията им, като например подпомагане на инвестициите за изграждането и адаптирането на площи или складове за разтоварване или подпомагане на инвестициите за добавяне на стойност към рибните продукти.

1в.   Маломерните морски организми от видовете, които не подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се задържат на борда, нито се трансбордират, разтоварват, транспортират, съхраняват, продават, излагат или предлагат за продажба, а се връщат незабавно в морето.“

;

б)

в параграф 3 изразът „параграф 1“ се заменя с израза „параграф 1а“;

5)

Вмъква се следният член:

„Член 15а

Процедура за определяне на минимални референтни размери за опазване в контекста на плановете за изхвърляне

За целите на приемането на актовете, посочени в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и за периода на действието им, на Комисията се предоставя правомощието да определя минимални референтни размери за опазване за видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от посочения регламент. Тези размери се определят чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 29а от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се осигури защита на младите екземпляри морски организми и могат да се отклоняват, където е целесъобразно, от минималните референтни размери за опазване, определени в приложение III към настоящия регламент.“

;

6)

Член 16, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Чрез дерогация от член 15, параграф 1 маломерните морски организми могат да се ловят, да се задържат на борда, трансбордират, разтоварват на сушата, прехвърлят, съхраняват, продават, излагат или предлагат за продажба живи, с цел пряко зарибяване или заселване с разрешението и при спазване на разпоредбите на държавата-членка, в която се извършват тези дейности.“

7)

Вмъква се следният член:

„Член 29а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 14а и 15а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 юни 2015 г.

3.   Делегирането на правомощието, посочено в членове 14а и 15а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира за акта едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 14а и 15а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

;

8)

В приложение III терминът „минимални размери на морски организми“ се заменя с „минимални референтни размери за опазване“, а терминът „минимален размер“ се заменя с термина „минимален референтен размер за опазване“.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕО) № 1098/2007

Регламент (ЕО) № 1098/2007 се изменя, както следва:

1)

В членове 2 и 10, член 11, параграф 1, член 16, параграф 2, член 17, параграфи 1, 2 и 5 съществителното име „Общност“ или съответстващото му прилагателно се заменя със „Съюз“, като се извършват всички необходими граматични корекции;

2)

В член 3 се добавя следната буква:

„ж)

„непреднамерен улов“ означава случаен улов на морски организми, които съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16) трябва да бъдат разтоварени на сушата и приспаднати от квотите или поради факта, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото количеството им надвишава разрешените количества съгласно правилата за състава на улова и за прилова.

(16)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

3)

Заглавието на глава IV се изменя със следното:

„ПЕРИОДИ ЗА РИБОЛОВ“

;

4)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Периоди, през които се забранява риболовът с определени видове съоръжения“

;

б)

в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага, когато треската подлежи на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на треска се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на треска с използването на плаващи парагади в зоните и през периодите, посочени в параграф 1.“

;

в)

параграфи 3, 4 и 5 се заличават.

г)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Чрез дерогация от параграф 1 на риболовните кораби с обща дължина по-малка от 12 метра се разрешава да осъществяват риболов до 5 дни месечно, разделени на периоди от поне 2 последователни дни, по време на периодите на забрана, посочени в параграф 1. През тези дни риболовните кораби могат само да залагат мрежите си и да разтоварват улов от 6:00 часа в понеделник до 18:00 часа в петък на същата седмица.

Член 16 се прилага за риболовните кораби, посочени в първа алинея от настоящия параграф, които не притежават разрешително за риболов на треска.“

;

д)

параграф 7 се заличава;

5)

В член 9, параграф 3 се добавят следните алинеи:

„Първа алинея от настоящия параграф не се прилага, когато треската подлежи на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Непреднамереният улов на треска се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.

Забранява се риболовът на треска с използването на посочените в параграф 2 риболовни уреди в зоните и през периодите, посочени в параграф 1 от настоящия член.“

Член 5

Изменения на Регламент (ЕО) № 254/2002

Регламент (ЕО) № 254/2002 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 1а

„Непреднамерен улов“ означава случаен улов на морски организми, които съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 (17) на Европейския парламент и на Съвета трябва да бъдат разтоварени на сушата и приспаднати от квотите или поради факта, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото количеството им надвишава разрешените количества съгласно правилата за състава на улова и за прилова.

(17)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

2)

В член 3, параграф 1 се добавя следната алинея:

„При използването обаче на посочените в първа алинея уреди, целият улов на видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

3)

В член 4 се добавя следната алинея:

„Първа алинея не се прилага за непреднамерения улов на морски организми, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

Член 6

Изменения на Регламент (ЕО) № 2347/2002

Регламент (ЕО) № 2347/2002 се изменя, както следва:

1)

В членове 1 и 5 съществителното име „Общност“ или съответстващото му прилагателно се заменя със „Съюз“, като се извършват всички необходими граматични корекции.

2)

В член 2 се добавя следната буква:

„е)

„непреднамерен улов“ означава случаен улов на морски организми, които съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (18) трябва да бъдат разтоварени на сушата и приспаднати от квотите или поради факта, че са под минималния референтен размер за опазване, или защото количеството им надвишава разрешените количества съгласно правилата за състава на улова и за прилова.

(18)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

3)

В член 3, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„На риболовните кораби, които не притежават разрешително за дълбоководен риболов, се забранява риболовът на дълбоководни видове риби в количества над 100 kg за един риболовен рейс. Количеството дълбоководни видове, което е уловено от тези кораби и надвишава 100 kg, не може да бъде задържано на борда, нито трансбордирано или разтоварено на сушата.

Втора алинея не се прилага за непреднамерения улов на дълбоководни видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този непреднамерен улов се разтоварва на сушата и се приспада от квотите.“

Член 7

Изменения на Регламент (ЕО) № 1224/2009

Регламент (ЕО) № 1224/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 1, член 2, параграф 1, член 3, член 4, точки 2, 7, 9, 10, 18 и 24, член 5, параграфи 2, 6 и 7, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, член 9, параграфи 4–7, член 10, параграф 2, член 12, член 14, параграфи 1, 4–8, член 15, параграф 1–5, член 17, параграфи 1 и 2, член 18, параграф 1, член 20, параграфи 1 и 3, член 21, параграф 1, член 22, параграфи 1–3 и 5, член 23, параграф 1 и 3, член 24, параграфи 1–5, член 28, параграф 1, член 33, параграфи 2, 5и 8, член 36, параграф 2, член 37, параграф 1, член 40, параграф 1, член 43, параграф 2, член 44, параграфи 1–3, член 48, параграфи 1, 2 и 5, член 49, параграф 1, член 50, параграфи 1 и 5, член 55, параграф 1, член 56, параграф 2, член 58, параграфи 2 и 7, член 62, параграф 5, член 65, параграф 1, член 68, параграф 1, член 71, параграф 1, член 73, параграфи 1 и 7, член 74, параграф 2, членове 77 и 79, член 80, параграфи 1–4, член 81, параграф 1, член 83, параграфи 1 и 2, член 87, член 108, параграф 2, буква в), член 112, параграфи 1 и 2 и член 113, параграфи 2, 4 и 5 съществителното име „Общност“ или съответстващото му прилагателно се заменя със „Съюз“, като се извършват всички необходими граматични корекции;

2)

Член 14 се изменя както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдържат в многогодишните планове, капитанът на всеки риболовен кораб на Съюза с обща дължина 10 метра или повече води риболовен дневник за своите операции, указвайки специално за всеки риболовен рейс всички количества от всички видове, уловени и задържани на борда, които надвишават 50 kg еквивалентно живо тегло. Прагът от 50 kg се прилага от момента, в който уловът на даден вид надвиши 50 kg.“

;

б)

в параграф 2 буква е) се заменя със следното:

„е)

очакваните количества от всеки вид в килограми живо тегло или, когато е целесъобразно, броя екземпляри, включително количествата или екземплярите под приложимия минималния референтен размер за опазване, като отделно вписване;“

;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Капитаните на риболовни кораби на Съюза вписват в риболовния си дневник всички очаквани изхвърляния на риба над 50 kg еквивалентно по обем живо тегло за всеки вид, който не подлежи на задължението за разтоварване на сушата.

Капитаните на риболовни кораби на Съюза вписват в риболовния си дневник и обема на всички очаквани изхвърляния на риба за всеки вид, който не подлежи на задължението за разтоварване на сушата съгласно член 15, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (19).

(19)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

3)

В член 17, параграф 1 букви д) и е) се заменят със следното:

„д)

количествата по видове, записани в риболовния дневник, включително количествата под приложимия минимален референтен размер за опазване, като отделно вписване;

е)

количествата по видове, които ще се разтоварват или трансбордират, включително количествата под приложимия минимален референтен размер за опазване, като отделно вписване.“

;

4)

В член 21, параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

очакваните количества по видове в килограми тегло на продукта, разпределени по вид на представяне на продукта или, когато е целесъобразно, по брой екземпляри, включително количествата или екземплярите под приложимия минималния референтен размер за опазване, като отделно вписване;“

;

5)

В член 23, параграф 2, буква в) се заменя със следното:

„в)

количествата по видове в килограми тегло на продукта, разпределени по вид на представяне на продукта или, когато е целесъобразно, по брой екземпляри, включително количествата или екземплярите под приложимия минималния референтен размер за опазване, като отделно вписване;“

;

6)

Член 33 се изменя както следва:

а)

в параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

за количествата на всеки запас или група от запаси, предмет на ОДУ или на квоти, разтоварени през предходния месец, включително количествата под приложимия минимален референтен размер за опазване, като отделно вписване; и“

;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Уловът, извършен в рамките на научни изследвания, който е пуснат на пазара и продаден, включително, когато е целесъобразно, уловът под приложимия минимален референтен размер за опазване, се приспада от квотата на държавата-членка на знамето, ако превишава 2 % от съответните квоти. Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (20) не се прилага за риболовните рейсове с цел научни изследвания, по време на които е извършен този улов.

(20)  Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1).“"

;

7)

Вмъкват се следните членове:

„Член 49а

Отделно съхранение на улова под минималните референтни размери за опазване

1.   Целият улов под приложимия минимален референтен размер за опазване, който е задържан на борда на риболовен кораб на Съюза, се поставя в отделни кутии, отделения или контейнери, така че да може те да бъдат различени от други кутии, отделения или контейнери. Този улов не се смесва с никакви други рибни продукти.

2.   Параграф 1 не се прилага:

а)

когато уловът съдържа над 80 % от един или повече дребни пелагични или промишлени видове, съгласно посоченото в член 15, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

б)

за риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, когато уловът под минималния референтен размер за опазване е сортиран, оценен и записан в съответствие с член 14 от настоящия регламент.

3.   В случаите, посочени в параграф 2, държавите-членки извършват наблюдение на състава на улова, като проверяват извадки.

Член 49б

Правило „de minimis“

Държавите-членки гарантират, че уловът, който попада в обхвата на минималното изключение съгласно член 15, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не превишава процента, определен в съответната мярка на Съюза, за който може да се предостави освобождаване.

Член 49в

Разтоварване на сушата на улова под минималните референтни размери за опазване

Когато се разтоварва на сушата улов под приложимия минимален референтен размер за опазване, този улов се съхранява отделно и се третира така, че да се различава от рибните продукти, предназначени за директна консумация от човека. Държавите-членки контролират спазването на това задължение в съответствие с член 5.“

8)

Член 56 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяка държава-членка е отговорна за контрола на своя територия на прилагането на правилата на общата политика в областта на рибарството на всички етапи на пускането на пазара на продуктите от риболов и аквакултури, от първата продажба до продажбата на дребно, включително транспорта. По-специално държавите-членки гарантират, че използването на рибни продукти под приложимия минимален референтен размер за опазване, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се ограничава до цели, различни от директната консумация от човека.“

;

б)

добавя се следният параграф:

„5.   Количествата рибни продукти от няколко вида, съдържащи екземпляри под приложимия минимален референтен размер за опазване с произход от една и съща географска зона и уловени от един и същи риболовен кораб или група риболовни кораби, могат да се поставят в партиди преди първата продажба.“

;

9)

В член 58, параграф 5 се вмъква следната буква:

„да)

в случаите, когато сред посочените в буква д) количества има риба под приложимите минимални референтни размери за опазване, отделна информация относно количествата от всеки вид, изразени в килограми нетно тегло или като брой екземпляри;“

;

10)

В член 64, параграф 1, буква з) се заменя със следното:

„з)

когато е целесъобразно, предназначението на продуктите, изтеглени от пазара за съхранение на продукти от риболов в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

за)

където е целесъобразно, количествата, изразени в килограми нетно тегло или като брой екземпляри под приложимите минимални референтни размери за опазване и тяхното предназначение;“

;

11)

В член 66, параграф 3 се добавя следната буква:

„з)

където е целесъобразно, количествата, изразени в килограми нетно тегло или като брой екземпляри под приложимите минимални референтни размери за опазване;“

;

12)

В член 68, параграф 5 се добавя следната буква:

„ж)

където е целесъобразно, количествата, изразени в килограми нетно тегло или като брой екземпляри под приложимите минимални референтни размери за опазване;“

;

13)

Вмъква се следният член:

„Член 73а

Контролиращи наблюдатели за мониторинг на задължението за разтоварване на сушата

Без да се засяга член 73, параграф 1 от настоящия регламент, държавите-членки могат да разполагат контролиращи наблюдатели на борда на риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, за да упражняват мониторинг върху риболовните дейности, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. За тези контролиращи наблюдатели се прилага член 73, параграфи 2—9 от настоящия регламент.“

14)

В член 90, параграф 1, буква в) се заменя със следното:

„в)

неприбирането и незадържането на борда на риболовния кораб и неразтоварването на сушата на улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, освен ако това прибиране и задържане на борда и разтоварване на сушата на такъв улов би противоречало на задълженията или би подлежало на изключения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството, по отношение на риболовни дейности или риболовни зони, в които се прилагат тези правила.“

15)

В член 92 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки прилагат точкова система за тежките нарушения съгласно член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, както и за нарушения на задължението за разтоварване на сушата съгласно член 90, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, въз основа на която притежателят на лицензия за риболов получава съответен брой точки в резултат на нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството.“

16)

Член 105 се изменя както следва:

а)

в параграф 2 таблицата се заменя със следното:

„Степен на превишаване на риболовните квоти според разрешените разтоварвания на суша

Коефициент

Максимум 10 %

Размер на превишението * 1,0

От 10 % до 20 %

Размер на превишението * 1,2

От 20 % до 40 %

Размер на превишението * 1,4

От 40 % до 50 %

Размер на превишението * 1,8

Степен на превишаване над 50 %

Размер на превишението * 2,0“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В допълнение към коефициентите на умножение по параграф 2 и при условие че степента на превишаване на риболовните квоти според разрешените разтоварвания на сушата е повече от 10 %, се прилага коефициент на умножение 1,5, ако:

а)

държава-членка е превишила нееднократно своята квота, разпределено количество или дял за запас или група от запаси в рамките на предходните две години и това превишаване е подлежало на приспадане съгласно параграф 2;

б)

в наличните научно-технически и икономически препоръки и по-конкретно в докладите, изготвени от НТИКР, се установи, че превишаването представлява сериозна заплаха за опазването на съответните запаси; или

в)

запасът е обект на многогодишен план.“

;

в)

параграф 3а се заличава.

17)

В член 106, параграф 2, таблицата се заменя със следното:

„Степен на превишаване на допустимото риболовно усилие

Коефициент

Максимум 10 %

Размер на превишението * 1,0

От 10 % до 20 %

Размер на превишението * 1,2

От 20 % до 40 %

Размер на превишението * 1,4

От 40 % до 50 %

Размер на превишението * 1,8

Степен на превишаване над 50 %

Размер на превишението * 2,0“

Член 8

Изменения на Регламент (ЕС) № 1379/2013

Регламент (ЕС) № 1379/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 28 се добавя следният параграф:

„8.   В съответствие с целта, определена в член 7, параграф 1, буква б), организациите на производителите гарантират в плановете за производство и предлагане на пазара, които представят съгласно параграф 1 от настоящия член, че разтоварването на сушата на морски организми под минималния референтен размер за опазване не води до развитието на дейности, насочени специално към улова на тези морски организми.

При извършването на предвидените в параграф 7 от настоящия член проверки държавите-членки гарантират, че организациите на производителите изпълняват задължението, определено в първа алинея на настоящия параграф.“

;

2)

Член 47 се заменя със следното:

„Член 47

Правила, установяващи общи стандарти за предлагане на пазара

1.   Без да се засяга параграф 2, продължават да се прилагат правилата, установяващи общи стандарти за предлагане на пазара, по-специално тези, определени в Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета (21), Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета (22) и Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета (23), както и други правила, приети за целите на прилагането на общите стандарти за предлагане на пазара, като определените в Регламент (ЕИО) № 3703/85 на Комисията (24).

2.   Когато са установени минимални референтни размери за опазване, те представляват минимални размери за предлагане на пазара.

(21)  Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета от 21 юни 1989 г. относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини (ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 79)."

(22)  Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета от 9 юни 1992 г. относно определяне на общите стандарти за търговия с консервирана риба тон и паламуд (ОВ L 163, 17.6.1992 г., стр. 1)."

(23)  Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 г. относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти (ОВ L 334, 23.12.1996 г., стр. 1)."

(24)  Регламент (ЕИО) № 3703/85 на Комисията от 23 декември 1985 г. за установяване подробни правила за прилагане по отношение на общите стандарти за търговия с някои видове прясна и охладена риба (ОВ L 351, 28.12.1985 г., стр. 63).“"

Член 9

Изменения на Регламент (ЕС) № 1380/2013

Член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се изменя, както следва:

а)

В параграф 4, се добавя следната буква г):

„г)

риби, които видимо са увредени от хищници.“

б)

В параграф 5, буква а) се заменя със следното:

„а)

специални разпоредби по отношение на риболова или видове, за които се прилага задължението за разтоварване, посочено в параграф 1, като например техническите мерки, посочени в член 7, параграф 2, които имат за цел да се повиши селективността при риболовните уреди или да се намали или, доколкото е възможно, да се прекрати нежеланият улов;“

;

в)

Добавя се следният параграф:

„14.   До 31 май 2016 г. и до 31 май на всяка следваща година до 2020 г. включително, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, въз основа на информацията, предоставена на Комисията от държавите-членки, консултативните съвети и други имащи отношение източници.

В годишните доклади се включват:

стъпките, предприети от държавите-членки и организациите на производителите за спазване на задължението за разтоварване на сушата;

стъпките, предприети от държавите-членки по отношение на контрола върху спазването на задължението за разтоварване на сушата;

информация относно социално-икономическото въздействие на задължението за разтоварване на сушата;

информация относно въздействието на задължението за разтоварване на сушата върху безопасността на борда на риболовните кораби;

информация относно използването и реализацията на уловените видове, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, но са под минималните референтни размери за опазване;

информация относно пристанищната инфраструктура и оборудването на корабите във връзка със задължението за разтоварване на сушата;

за всяка засегната риболовна дейност — информация относно затрудненията, възникнали при изпълнението на задължението за разтоварване на сушата, и препоръки за преодоляването им.“

Член 10

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1434/98 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7, точки 14 и 15 се прилагат от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 20 май 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 311, 12.9.2014 г., стр. 68.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 май 2015 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламенти на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(7)  Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 254/2002 на Съвета от 12 февруари 2002 г. относно установяването на мерки, които да бъдат приложени през 2002 г., за възстановяване на запасите от треска в Ирландско море (участък VIIа на ICES) (ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6).

(10)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета от 29 юни 1998 г. за определяне на условия, съгласно които херингата може да бъде разтоварена на сушата за промишлени цели, различни от директната консумация от човека, (ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 10).


Top