EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 103, 18 mars 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 103

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
18 mars 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2019/C 103/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Domstolen

2019/C 103/02

Domstolens beslut av den 12 februari 2019 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

2

2019/C 103/03

Avdelning av vice-ordföranden till en avdelning med fem domare

4

2019/C 103/04

Avdelning av vice-ordföranden och avdelningsordförandena på avdelningar med fem domare till avdelningar med tre domare

4

 

Tribunalen

2019/C 103/05

Tribunalens beslut av den 27 februari 2019 om rättsferier

5


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2019/C 103/06

Mål C-221/18 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 13 december 2018 – Électricité de France (EDF) mot Europeiska kommissionen, Republiken Frankrike (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Statligt stöd — Första beslut meddelat av Europeiska kommissionen — Statlig stödåtgärd som inte är förenlig med den inre marknaden — Dom om ogiltigförklaring meddelad av Europeiska unionens tribunal — Fastställs av Europeiska unionens domstol — Andra beslut meddelat av kommissionen — Statlig stödåtgärd som inte är förenlig med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring ogillas — Artikel 266 FEUF — Åsidosättande av rättskraften hos tribunalens första dom — Missuppfattning av bevisningen — Tribunalens underlåtenhet att beakta kommissionens skyldighet att genomföra en omsorgsfull och opartisk utredning — Bristfällig motivering — Åtgärdens kvalificering — Nytt stöd eller befintligt stöd)

6

2019/C 103/07

Mål C-561/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 4 september 2018 – Solvay Chemicals GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

6

2019/C 103/08

Mål C-674/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 30 oktober 2018 – EM mot TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Mål C-675/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 30 oktober 2018 – FL mot TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Mål C-719/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 15 november 2018 – Vivendi SA mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Mål C-760/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grekland) den 4 december 2018 – M. V. m.fl. mot Οrganismos Topikis Αftodioikisis (O.T.A.) ”Dimos Agiou Nikolaou”

12

2019/C 103/12

Mål C-827/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Kamenz (Tyskland) den 24 december 2018 – MC mot ND

13

2019/C 103/13

Mål C-17/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 10 januari 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Mål C-19/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Belgien) den 11 januari 2019 – Belgiska staten mot Pantochim SA, i likvidation

15

2019/C 103/15

Mål C-29/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundessozialgerichts (Tyskland) den 16 januari 2019 – ZP mot Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Mål C-30/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 10 januari 2019 – Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Mål C-35/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 21 januari 2019 – BU mot État belge

17

2019/C 103/18

Mål C-46/19 P: Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 november 2018 i mål T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) mot rådet

17

2019/C 103/19

Mål C-69/19 P: Överklagande ingett den 29 januari 2019 av Credito Fondiario SpA av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 november 2018 i mål T-661/16, Credito Fondiario mot SRB

18

2019/C 103/20

Mål C-157/17: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – X mot Staatssecretaris van Financiën, ytterligare deltagare i rättegången: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Mål C-76/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike, med stöd av: Republiken Frankrike

20

2019/C 103/22

Mål C-77/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike med stöd av Republiken Frankrike

20

2019/C 103/23

Mål C-79/18: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens den 11 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike med stöd av Republiken Frankrike

21

2019/C 103/24

Mål C-206/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen med stöd av Konungariket Belgien, Republiken Frankrike

21

2019/C 103/25

Mål C-487/18: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 17 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

21

2019/C 103/26

Mål C-685/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irland) – Irland) – Minister for Justice and Equality mot ND

21

 

Tribunalen

2019/C 103/27

Mål T-177/16: Tribunalens dom av den 5 februari 2019 – Mema mot CPVO (Braeburn 78 (11078)) (Växtförädlarrätt — Ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt för sorten Braeburn 78 (11078) — Fastställande av en annan provningsmyndighet — Omfattningen av prövningen vid överklagandenämnden — Motiveringsskyldighet)

22

2019/C 103/28

Mål T-487/16: Tribunalens dom av den 7 februari 2019 – Arango Jaramillo m.fl. mot EIB (”Personalmål — EIB:s personal — Pensioner — 2008 års reform — Höjning av pensionsavgifterna — Efterföljande lönebesked — Föreligger inte någon rättsakt som går någon emot — Avvisning”)

22

2019/C 103/29

Mål T-11/17: Tribunalens dom av den 7 februari 2019 – RK mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Artikel 42 i tjänsteföreskrifterna — Entledigande i tjänstens intresse — Likabehandling — Förbud mot diskriminering på grund av ålder — Uppenbart oriktig bedömning — Rätt att bli hörd — Omsorgsplikt — Skadeståndsansvar)

23

2019/C 103/30

Mål T-117/17: Tribunalens dom av den 17 januari 2019 – Proximus mot rådet (Offentlig upphandling av tjänster — Förhandlat förfarande — Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud — Den upphandlande myndighetens utrymme för skönsmässig bedömning — Huruvida utvärderingsmetoden är lagenlig — Principen om sund ekonomisk förvaltning)

24

2019/C 103/31

Mål T-166/17: Tribunalens dom av den 22 januari 2019 – EKETA mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Avtalet Sensation som ingåtts inom ramen för det sjätte ramprogrammet — Stödberättigade kostnader — Debetnota utställd av svaranden som grund för indrivning av utbetalade belopp — Tillförlitligheten av arbetstidsrapporterna — Intressekonflikt)

24

2019/C 103/32

Mål T-198/17: Tribunalens dom av den 22 januari 2019 – EKETA mot kommissionen (”Skiljedomsklausul — Actibio-avtalet som ingåtts inom ramen för det sjunde ramprogrammet — Ersättningsgilla kostnader — Debetnota som utfärdats av svaranden för återkrav av utbetalda belopp — Tidsredovisningarnas tillförlitlighet — Intressekonflikt”)

25

2019/C 103/33

Mål T-215/17: Tribunalens dom av den 31 januari 2019 – Pear Technologies mot EUIPO – Apple (PEAR) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket PEAR — Äldre EU-figurmärke föreställande ett äpple — Relativt registreringshinder — Känneteckenslikhet föreligger inte — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning 2017/1001))

26

2019/C 103/34

Mål T-287/17: Tribunalens dom av den 7 februari 2019 – Swemac Innovation mot EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket SWEMAC — Det äldre nationella företagsnamnet eller firman SWEMAC Medical Appliances AB — Relativt registreringshinder — Rättighetsförlust till följd av passivitet — Artikel 53.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 60.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Risk för förväxling — Artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 61.2 i förordning 2017/1001) — Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning 2017/1001) — Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen)

27

2019/C 103/35

Mål T-290/17: Tribunalens dom av den 30 januari 2019 – Stavytskyi mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Beslut om att låta sökanden kvarstå i förteckningen — Motiveringsskyldighet — Invändning om rättsstridighet — Proportionalitetsprincipen — Rättslig grund — Uppenbart oriktig bedömning — Principen ne bis in idem)

27

2019/C 103/36

Mål T-336/17: Tribunalens dom av den 29 januari 2019 – The GB Foods mot EUIPO EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket YATEKOMO — Det äldre nationella figurmärket yatecomeré — Huruvida nya uppgifter som syftar till att styrka ett notoriskt faktum kan tas upp till prövning — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 8.1 b och 60.1 a i förordning (EU) nr 2017/1001)

28

2019/C 103/37

Mål T-461/17: Tribunalens dom av den 6 februari 2019 – TN mot Enisa (Personalmål — Tillfälligt anställda — Rekrytering — Meddelande om ledig tjänst — Tjänst som enhetschef — Upptagande i förteckningen över godkända sökande — Godtagande av erbjudandet om anställning — Återkallande av erbjudandet om anställning — Anställningsvillkor — Skötsamhetskrav — Artikel 12 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen — Uppenbart felaktig bedömning — Behandling av personuppgifter — Rätt att yttra sig — Ansvar)

29

2019/C 103/38

Mål T-549/17: Tribunalens dom av den 7 februari 2019 – Duym mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Förfarande för tillsättning av en enhetschef — Meddelande om lediga tjänster — Avslag på ansökan om tjänst — Tillsättning av en annan sökande — Motiveringsskyldighet — Principen om god förvaltningssed — Tjänstens intresse — Uppenbart oriktig bedömning — Icke-diskrimineringsprincipen)

30

2019/C 103/39

Mål T-559/17: Tribunalens dom av den 31 januari 2019 – Abdulkarim mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Felaktig bedömning — Anpassning i tiden av verkningarna av en ogiltigförklaring)

30

2019/C 103/40

Mål T-580/17: Tribunalens dom av den 6 februari 2019 – Karp mot parlamentet (Personalmål — Kontraktsanställda — Placering i lönegrad — Artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna — Klagomål som getts in för tidigt — Oegentlighet i det administrativa förfarandet — Avvisning — Rättsmedlens inbördes självständighet — Beslut att inte förnya anställningsavtalet för en kontraktsanställd för övriga uppgifter i samband med mammaledighet — Motiveringsskyldighet — På varandra följande visstidsanställningsavtal — Maktmissbruk — Rätt att bli hörd — Skadeståndsansvar)

31

2019/C 103/41

Mål T-604/17: Tribunalens dom av den 31 januari 2019 – Thun mot EUIPO (återgivning av en fisk) (Gemenskapsformgivning — Registrerad gemenskapsformgivning — Ingen ansökan om förnyelse har lämnats in — Avförande av gemenskapsformgivningen när registreringen löpt ut — Ansökan om återställande av försutten tid — Kumulativa villkor — Omsorgsplikt — Delegering av befogenhet — Förlust av en rättighet)

32

2019/C 103/42

Mål T-656/17: Tribunalens beslut av den 7 februari 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Dr. Jacob’s essentials — Det äldre internationella ordmärket COMPAL ESSENCIAL — De äldre nationella och internationella figurmärkena FRUTA essencial och Compal FRUTA essencial — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning 2017/1001))

33

2019/C 103/43

Mål T-667/17: Tribunalens dom av den 31 januari 2019 – Alkarim for Trade and Industry mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Oriktig bedömning — Anpassning av verkningarna i tiden av en ogiltigförklaring)

33

2019/C 103/44

Mål T-766/17: Tribunalens dom av den 7 februari 2019 – Eglo Leuchten/ mot EUIPO – Di-Ka (Lampe) (EU-design — Ogiltighetsförfarande — Registrerad EU-design i form av en ljusanordning — Skäl för ogiltighet — Äldre design — Individuell karaktär — Välinformerad användare — Designers grad av frihet — Artikel 6 I förordning (EG) nr 6/2002)

34

2019/C 103/45

Mål T-767/17: Tribunalens dom av den 7 februari 2019 – Eglo Leuchten mot EUIPO– Briloner Leuchten (Lampe) (EU-design — Ogiltighetsförfarande — Registrerad EU-design i form av en ljusanläggning — Skäl för ogiltighet — Äldre design — Individuell karaktär — Välinformerad användare — Designers grad av frihet — Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002)

35

2019/C 103/46

Mål T-785/17: Tribunalens dom av den 24 januari 2019 – Ilhan mot EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY — Det äldre ordmärket SAM — Relativt registreringshinder — Rättighetsförlust till följd av passivitet — Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen — Artikel 54.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 61.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning 2017/1001))

36

2019/C 103/47

Mål T-789/17: Tribunalens dom av den 7 februari 2019 – TecAlliance mot EUIPO – Siemens (TecDocPower) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket TecDocPower — Det äldre EU-ordmärket TECDOC och det äldre EU-figurmärket TecDoc — Relativt registreringshinder — Varu- och tjänsteslagslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Verkligt bruk av de äldre varumärkena — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i förordning 2017/1001))

36

2019/C 103/48

Mål T-800/17: Tribunalens dom av den 24 januari 2019 – Brown Street Holdings mot EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket FIGHT LIFE — Äldre EU-ordmärke FIGHT FOR LIFE — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94 i förordning 2017/1001))

37

2019/C 103/49

Mål T-79/18: Tribunalens dom av den 30 januari 2019 – Bekat mot EUIPO – Borbet (ARBET) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ARBET — Äldre nationella varumärket BORBET — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

38

2019/C 103/50

Mål T-88/18: Tribunalens dom av den 5 februari 2019 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ARMONIE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

38

2019/C 103/51

Mål T-97/18: Tribunalens dom av den 31 januari 2019 – DeepMind Technologies mot EUIPO (STREAMS) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket STREAMS — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c och 7.2 i förordning (EU) 2017/1001 — EUIPO:s tidigare praxis)

39

2019/C 103/52

Mål T-181/18: Tribunalens dom av den 24 januari 2019 – Multifit mot EUIPO (TAKE CARE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TAKE CARE — Relativt registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001)

39

2019/C 103/53

Mål T-256/18: Tribunalens dom av den 30 januari 2019 – Arezzo Indústria e Comércio mot EUIPO (SCHUTZ) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket SCHUTZ — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b och c i förordning (EU) 2017/1001))

40

2019/C 103/54

Mål T-332/18: Tribunalens dom av den 6 februari 2019 – Marry Me Group mot EUIPO (MARRY ME) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MARRY ME — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

40

2019/C 103/55

Mål T-333/18: Tribunalens dom av den 6 februari 2019 – Marry Me Group mot EUIPO (marry me) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket marry me — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

41

2019/C 103/56

Mål T-427/18: Tribunalens dom av den 31 januari 2019 – Geske mot EUIPO (SATISFYERMEN) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SATISFYERMEN — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001 — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning 2017/1001 — Motiveringsskyldighet — Artikel 94 första meningen i förordning 2017/1001)

42

2019/C 103/57

Mål T-149/16: Tribunalens beslut av den 30 januari 2019 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Finansiellt stöd avseende fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) — Transportsektorn för perioden 2014 – 2020 — Litispendens — Avvisning)

42

2019/C 103/58

Mål T-624/16 TO: Tribunalens beslut av den 29 januari 2019 – L’Huillier mot Gollnisch och parlamentet (Tredjemanstalan — Avslag på ansökan om intervention från tredjeman — Avvisning)

43

2019/C 103/59

Mål T-687/18 R: Tribunalens beslut av den 21 januari 2019 – Pilatus Bank mot ECB (Interimistiskt förfarande — Ekonomisk och monetär politik — Särskild tillsyn över kreditinstitut — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

43

2019/C 103/60

Mål T-735/18: Talan väckt den 14 december 2018 – Aquind mot Acer

44

2019/C 103/61

Mål T-741/18: Talan väckt den 18 december 2018 – ZZ mot ECB

46

2019/C 103/62

Mål T-763/18: Talan väckt den 30 december 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi mot kommissionen

47

2019/C 103/63

Mål T-13/19: Talan väckt den 8 januari 2019 – Republiken Tjeckien mot kommissionen

48

2019/C 103/64

Mål T-25/19: Talan väckt den 11 januari 2019 – AD mot Echa

49

2019/C 103/65

Mål T-31/19: Talan väckt den 15 januari 2019 – AF mot FRA

50

2019/C 103/66

Mål T-32/19: Talan väckt den 17 januari 2019 – Harrington Padrón mot rådet

50

2019/C 103/67

Mål T-38/19: Talan väckt den 21 januari 2019 – Portugal mot kommissionen

51

2019/C 103/68

Mål T-43/19: Talan väckt den 24 januari 2019 – WV mot Europeiska utrikestjänsten

52

2019/C 103/69

Mål T-47/19: Talan väckt den 23 januari 2019 – Dansk Erhverv mot kommissionen

53

2019/C 103/70

Mål T-48/19: Överklagande ingett den 28 januari 2019 – smart things solutions mot EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Mål T-49/19: Överklagande ingett den 28 januari 2019 – View, Inc mot EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Mål T-50/19: Överklagande ingett den 28 januari 2019 – Casual Dreams mot EUIPO López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Mål T-51/19: Överklagande ingett den 29 januari 2019 – Laboratorios Ern mot EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Mål T-53/19: Överklagande ingett den 31 januari 2019 – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret mot EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Mål T-56/17: Tribunalens beslut av den 31 januari 2019 – PO m.fl. mot Europeiska utrikestjänsten

59

2019/C 103/76

Mål T-479/17: Tribunalens beslut av den 31 januari 2019 – PO mot Europeiska utrikestjänsten

59

2019/C 103/77

Mål T-727/17: Tribunalens beslut av den 31 januari 2019 – PP m.fl. mot Europeiska utrikestjänsten

59

2019/C 103/78

Mål T-180/18: Tribunalens beslut av den 31 januari 2019 – VJ mot SEAE

60

2019/C 103/79

Mål T-494/18: Tribunalens beslut av den 31 januari 2019 – PO mot SEAE

60


SV

 

Top