EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0179

2012/179/EU: Beslut nr 1/2011 av den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 21 oktober 2011 om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

EUT L 97, 3.4.2012, p. 1–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/179(1)/oj

3.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/1


BESLUT nr 1/2011 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

av den 21 oktober 2011

om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

(2012/179/EU)

DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 11.4, och

av följande skäl:

Den 1 maj 2004 blev Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien medlemsstater i Europeiska unionen.

Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och Rumänien medlemsstater i Europeiska unionen.

Den 9 december 2008 antog kommissionen ett beslut om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfarandena vid upphandling när det gäller deras förteckningar över upphandlande enheter och upphandlande myndigheter (1).

Det är nödvändigt att ändra avtalets bilagor så att de återspeglar utvidgningen av unionen och de därmed utökade ömsesidiga upphandlingsmöjligheterna under avtalet.

Det är nödvändigt att ändra bilagorna i avtalet för att uppdatera förteckningarna över de upphandlande enheter som förtecknas där.

Det är också nödvändigt att ändra bilaga I till avtalet för att beakta införandet av konkurrensregler inom marknaderna för telekommunikation inom unionen och Schweiziska edsförbundet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilagorna I A, II A, III A och IV A till avtalet ska ersättas med texten i bilagorna I, II, III respektive IV till detta beslut.

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det antas.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2011.

På gemensamma kommitténs vägnar

Erik NOOTEBOOM

Ordförande

Didier CHAMBOVEY

Chef för den delegation som inte innehar ordförandeskapet


(1)  EUT L 349, 24.12.2008, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA I A

UNION

Teleoperatörer omfattas inte längre av avtalet.”


BILAGA II

”BILAGA II A

UNION

Belgien

SNCB Holding/NMBS Holding

Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Infrabel

Bulgarien

Национална компания ’Железопътна инфраструктура’

’Български държавни железници’ ЕАД

’БДЖ – Пътнически превози’ ЕООД

’БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)’ ЕООД

’БДЖ – Товарни превози’ ЕООД

’Българска Железопътна Компания’ АД

’Булмаркет – ДМ’ ООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter som tillhandahåller tjänster inom järnvägssektorn enligt definition i avsnitt 4.1 led f i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel:

ČD Cargo, a.s.

České dráhy, a.s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danmark

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S

Tyskland

Deutsche Bahn AG

Andra företag som utför spårbundna tjänster för allmänheten i enlighet med § 2.1 i Allgemeines Eisenbahngesetz av den 27 december 1993, senast ändrad den 26 februari 2008

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332)

AS Eesti Raudtee

AS Elektriraudtee

Irland

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Grekland

’Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.’ (’Ο.Σ.Ε. Α.Ε.’), enligt lag 2671/98

’ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.’ enligt lag 2366/95

Spanien

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

Frankrike

Société nationale des chemins de fer français och andra järnvägsnät som är öppna för allmänheten, och som avses i loi d'orientation des transports intérieurs nr 82-1153 av den 30 december 1982, avdelning II, kapitel 1

Reseau ferré de France, statligt ägt företag som inrättats genom Loi no 97-135 av den 13 februari 1997

Italien

Ferrovie dello Stato SpA, inbegripet Società partecipate

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis, enligt artikel 10 i Regio Decreto nr 1447 av den 9 maj 1912, som godkänner den konsoliderade texten till lagarna om ’le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili’

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 4 i Legge nr 410 av den 4 juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Enheter, bolag och företag eller lokala myndigheter som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 14 i Legge nr 1221 av den 2 augusti 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artiklarna 8 och 9 i lag nr 422 av den 19 november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – ändrad genom lag nr 400 av den 20 september 1999 och genom artikel 45 i lag nr 166 av den 1 augusti 2002

Cypern

Lettland

Valsts akciju sabiedrība ’Latvijas dzelzceļš’ och andra företag som tillhandahåller järnvägstjänster och gör inköp i enlighet med lagen Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Valsts akciju sabiedrība ’Pasažieru vilciens’

Litauen

Akcinė bendrovė ’Lietuvos geležinkeliai’

Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med Republiken Litauens lag om järnvägstransport (Litauens officiella tidning nr 72-2489, 2004)

Luxemburg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Ungern

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster till allmänheten i enlighet med artiklarna 162-163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről och på grundval av tillstånd enligt 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Exempel:

Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederländerna

Upphandlande enheter på området järnvägstjänster. Till exempel:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Österrike

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

Enheter som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGBl. nr 60/1957, i nu gällande version, har befogenhet att tillhandahålla transporttjänster

Polen

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’Polskie Koleje Państwowe’ av den 8 september 2000, bl.a. följande:

PKP Intercity Sp, z o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

’Koleje Mazowieckie – KM’ Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal

CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., enligt Decreto-Lei nr 109/77 av den 23 mars 1977

REFER, E.P., enligt Decreto-Lei nr 104/97 av den 29 april 1997

RAVE, S.A., i enlighet med Decreto-Lei nr 323-H/2000 av den 19 december 2000

Fertagus, S.A., enligt Decreto-Lei nr 78/2005 av den 13 april 2005

Offentliga myndigheter och statligt ägda företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei nr 10/90 av den 17 mars 1990

Privata företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei nr 10/90 av den 17 mars 1990, när de innehar särskilda eller exklusiva rättigheter

Rumänien

Compania Națională Căi Ferate – CFR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ’CFR – Marfa’

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ’CFR – Calatori’

Slovenien

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovakien

Enheter som driver järnvägar och kabinbanor samt liknande anläggningar enligt lag nr 258/1993 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 152/1997 Coll. och nr 259/2001 Coll.

Enheter som tillhandahåller järnvägstransporter till allmänheten enligt lag nr 164/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. och nr 114/2004 Coll. samt på grundval av dekret nr 662 av den 7 juli 2004

Till exempel:

Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

VR-Yhtymä Oy/ VR-Group Ab/ VR Group Ltd.

Sverige

Offentliga organ som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526)

Regionala och lokala offentliga organ som driver regionala eller lokala järnvägskommunikationer enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

Privata organ som tillhandahåller järnvägstjänster med tillstånd som utfärdats enligt förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, då dessa tillstånd överensstämmer med artikel 2.3 i direktiv 2004/17/EG

Förenade kungariket

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter som tilldelats av Department of Transport eller andra behöriga myndigheter”


BILAGA III

”BILAGA III A

UNION

a)   Transport eller distribution av gas eller värme

Belgien

Distrigaz

Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

Fluxys

Bulgarien

Enheter med tillstånd för produktion eller transport av värme enligt artikel 39.1 i Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

АЕЦ Козлодуй – ЕАД

Брикел – ЕАД

’Бул Еко Енергия’ ЕООД

’ГЕРРАД’ АД

Девен АД

ТЕЦ ’Марица 3’ – АД

’Топлина електроенергия газ екология’ ООД

Топлофикация Бургас – ЕАД

Топлофикация Варна – ЕАД

Топлофикация Велико Търново – ЕАД

Топлофикация Враца – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Лозница – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

Топлофикация Правец – ЕАД

Топлофикация Разград – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Топлофикация Ямбол – ЕАД

Enheter med tillstånd för transport, distribution samt leverans eller tillhandahållande till allmänheten av gas enligt artikel 39.1 i Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Балкангаз 2000 АД

Бургасгаз ЕАД

Варнагаз АД

Велбъждгаз АД

Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

Газинженеринг ООД

Газоснабдяване Асеновград АД

Газоснабдяване Бургас ЕАД

Газоснабдяване Враца ЕАД

Газоснабдяване Нова Загора АД

Газоснабдяване Нови Пазар АД

Газоснабдяване Попово АД

Газоснабдяване Първомай АД

Газоснабдяване Разград АД

Газоснабдяване Русе ЕАД

Газоснабдяване Стара Загора ООД

Добруджа газ АД

Дунавгаз АД

Каварна газ ООД

Камено-газ ЕООД

Кнежа газ ООД

Кожухгаз АД

Комекес АД

Консорциум Варна Про Енерджи ООД

Костинбродгаз ООД

Ловечгаз 96 АД

Монтанагаз АД

Овергаз Инк. АД

Павгаз АД

Плевенгаз АД

Правецгаз 1 АД

Примагаз АД

Промишлено газоснабдяване ООД

Раховецгаз 96 АД

Рилагаз АД

Севлиевогаз-2000 АД

Сигаз АД

Ситигаз България АД

Софиягаз ЕАД

Трансгаз Енд Трейд АД

Хебросгаз АД

Централ газ АД

Черноморска технологична компания АД

Ямболгаз 92 АД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter som tillhandahåller tjänster inom gas- och värmesektorerna enligt definition i avsnitt 4.1 leden a och b i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel:

NET4GAS, s.r.o.

Pražská plynárenská, a.s.

Severomoravská plynárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pražská teplárenská a.s.

Danmark

Enheter som sköter gas- och värmeförsörjning, med stöd av godkännande enligt § 4 i lov om varmeforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 347 av den 17 juli 2005

Enheter som ombesörjer gastransport med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om naturgasforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1116 av den 8 maj 2006

Enheter som ombesörjer gastransport med stöd av tillstånd enligt bekendtgørelse nr 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter av den 25 april 2006

Energinet Danmark eller dotterbolag som helt ägs av Energinet Danmark enligt § 2 stycke 2 och 3 i lov om Energinet Danmark, jfr lag nr 1384 av den 20 december 2004

Tyskland

Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller statligt ägda företag som försörjer andra med energi, driver ett energileveransnät eller på grundval av äganderätt har tillgång till ett energileveransnät i enlighet med § 3.18 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332)

AS Kohtla-Järve Soojus

AS Kuressaare Soojus

AS Võru Soojus

Irland

Bord Gáis Éireann

Andra enheter som kan ha tillstånd från Commission for Energy Regulation för distribution eller överföring av naturgas enligt bestämmelserna i Gas Acts 1976 to 2002

Enheter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999 och som i egenskap av operatörer för ’Combined Heat and Power Plants’ har ansvar för värmedistribution

Grekland

’Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) A.E.’ (offentligt gasbolag), som transporterar och distribuerar gas enligt lag 2364/95, ändrad genom lagarna 2528/97, 2593/98 och 2773/99

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanien

Enagas, SA

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, SA

Gasoducto de Extremadura, SA

Infraestructuras Gasistas de Navarra, SA

Regasificadora del Noroeste, SA

Sociedad de Gas de Euskadi, SA

Transportista Regional de Gas, SA

Unión Fenosa de Gas, SA

Bilbogas, SA

Compañía Española de Gas, SA

Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, SA

Distribuidora Regional de Gas, SA

Donostigas, SA

Gas Alicante, SA

Gas Andalucía, SA

Gas Aragón, SA

Gas Asturias, SA

Gas Castilla – La Mancha, SA

Gas Directo, SA

Gas Figueres, SA

Gas Galicia SDG, SA

Gas Hernani, SA

Gas Natural de Cantabria, SA

Gas Natural de Castilla y León, SA

Gas Natural SDG, SA

Gas Natural de Alava, SA

Gas Natural de La Coruña, SA

Gas Natural de Murcia SDG, SA

Gas Navarra, SA

Gas Pasaia, SA

Gas Rioja, SA

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, SA

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, SA

Tolosa Gas, SA

Frankrike

Gaz de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

GRT Gaz, förvaltare av gastransportnätet

Enheter med ansvar för distribution av gas i enlighet med artikel 23 i den ändrade loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (distributionsföretag i blandekonomi, régies och liknande tjänster bestående av regionala eller lokala myndigheter) (exempel: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

Lokala myndigheter eller sammanslutningar av lokala myndigheter med ansvar för värmedistribution

Italien

SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. och EDISON T. e S. för transport av gas

Enheter med ansvar för distribution av gas, som omfattas av den konsoliderade texten av testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto nr 2578 av den 15 oktober 1925, och av D.P.R. nr 902 av den 4 oktober 1986 och av artiklarna 14 och 15 i decreto legislativo nr 164 av den 23 maj 2000

Enheter som distribuerar värme till allmänheten enligt artikel 10 i Legge nr 308 av den 29 maj 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Lokala myndigheter och deras konsortier som levererar värme till allmänheten

Società di trasporto regionale, vars taxa har godkänts av Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Cypern

Lettland

AS ’Latvijas gāze’

Lokala förvaltningars offentliga enheter som levererar värme till allmänheten

Litauen

Akcinė bendrovė ’Lietuvos dujos’

Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som transporterar, distribuerar eller levererar gas i enlighet med Republiken Litauens lag om naturgas (Litauens officiella tidning nr 89-2743, 2000; nr 43-1626, 2007)

Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som levererar värme i enlighet med Republiken Litauens lag om värme (Litauens officiella tidning nr 51-2254, 2003; nr 130-5259, 2007)

Luxemburg

Société de transport de gaz SOTEG SA

Gaswierk Esch-Uelzecht SA

Service industriel de la Ville de Dudelange

Service industriel de la Ville de Luxembourg

Lokala myndigheter eller sammanslutningar av lokala myndigheter med ansvar för värmedistribution

Ungern

Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och på grundval av tillstånd enligt 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról

Enheter som transporterar eller distribuerar värme i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och på grundval av ett tillstånd enligt 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederländerna

Enheter för produktion, transport eller distribution av gas med stöd av tillstånd (vergunning) utfärdat av kommunala myndigheter i enlighet med Gemeentewet. Till exempel: NV Nederlandse Gasunie

Kommun- eller provinsmyndigheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med Gemeentewet eller Provinciewet

Lokala myndigheter och sammanslagningar av lokala myndigheter som levererar värme till allmänheten

Österrike

Enheter som i enlighet med Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451–1935 respektive Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I nr 121/2000, i gällande version, har befogenhet att överföra eller distribuera gas

Enheter som enligt Gewerbeordnung, BGBl. nr 194/1994, i gällande version, har befogenhet att överföra eller distribuera värme

Polen

Energiföretag enligt energilagen av den 10 april 1997, Prawo energetyczne, omfattande bl.a. följande:

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Europol Gaz S.A Warszawa

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Elektrociepłownia Zabrze S.A.

Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugal

Enheter som transporterar eller distribuerar gas enligt:

Decreto-Lei nr 30/2006, av den 15 februari 2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

Decreto-Lei nr 140/2006, av den 26 juli 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumänien

’Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș’

SC Distrigaz Sud SA

E.ON Gaz România SA

E.ON Gaz Distribuție SA – Societăți de distribuție locală

Slovenien

Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) och enheter som transporterar eller distribuerar värme i enlighet med följande beslut som utfärdats av följande kommuner:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Pplinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo Eenergentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakien

Enheter som på grundval av tillstånd tillhandahåller eller bedriver produktion, distribution, transport, lagring eller leverans av gas till allmänheten i enlighet med lag nr 656/2004 Coll.

Enheter som på grundval av tillstånd tillhandahåller eller bedriver produktion, distribution och leverans av värme till allmänheten i enlighet med lag nr 657/2004 Coll.

Till exempel:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finland

Offentliga organ och andra enheter med ansvar för naturgasnätets överföringssystem och överföring eller distribution av naturgas med stöd av ett tillstånd enligt maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/2000), samt kommunala enheter eller offentliga företag med ansvar för framställning, transport, distribution eller inmatning av värme

Sverige

Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller värme med tillstånd enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Förenade kungariket

En offentlig gastransportör enligt avsnitt 7.1 i Gas Act 1986

En person som utsetts till entreprenör för gasförsörjning enligt artikel 8 i Gas (Northern Ireland) Order 1996

En lokal myndighet som tillhandahåller eller sköter ett fast nät som tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla tjänster för allmänheten i fråga om produktion, transport eller distribution av värme

En person med tillstånd enligt avsnitt 6.1a i Electricity Act 1989, vars tillstånd omfattar bestämmelserna i avsnitt 10.3 i denna lag

b)   Prospektering och utvinning av olja och gas

Belgien

Bulgarien

Enheter som prospekterar eller utvinner olja eller gas i enlighet med Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

’Дайрект Петролеум България’ – ЕООД, София

’Петреко-България’ – ЕООД, София

’Проучване и добив на нефт и газ’ – АД, София

’Мерлоуз Рисорсиз’ – ООД, Люксембург

’Мерлоуз Рисорсиз САРЛ’, Люксембург

’ОМВ (България) Извънтериториално проучване’ – ООД, Виена, Австрия

’Джей Кей Екс България Лимитид’ – Лондон, Англия

’Рамко България Лимитид’ – Абърдийн, Шотландия

’Болкан Експлорърс (България) Лимитид’ – Дъблин, Ирландия

ОАО ’Башкиргеология’, Уфа, Руска федерация

’Винтидж Петролеум България, Инк.’ – Кайманови острови

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar ett specifikt geografiskt områden för prospektering eller utvinning av olja eller gas (enligt avsnitt 4.1 led i i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse)

Exempel:

Moravské naftové doly, a.s.

Danmark

Enheter enligt:

Lov om Danmarks undergrund, jfr lovbekendtgørelse nr 889 av den 4 juli 2007

Lov om kontinentalsoklen, jfr lovbekendtgørelse nr 1101 av den 18 november 2005

Tyskland

Företag enligt Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332)

Irland

Enheter som beviljats tillstånd, licens eller koncession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt följande rättsliga bestämmelser:

Continental Shelf Act 1968

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grekland

’Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.’, enligt lag nr 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Spanien

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, SA

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (España), SA

Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, SA

Conoco limited

Eastern España, SA

Enagas, SA

España Canadá resources Inc.

Fugro – Geoteam, SA

Galioil, SA

Hope petróleos, SA

Locs oil compay of Spain, SA

Medusa oil Ltd.

Murphy Spain oil company

Onempm España, SA

Petroleum oil & gas España, SA

Repsol Investigaciones petrolíferas, SA

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, SA

Taurus petroleum, AN.

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, SA

Wintersahll, AG

YCI España, L.C.

Övriga enheter som bedriver verksamhet enligt Ley del Sector de hidrocarburos 34/1998 av den 7 oktober 1998 och dess genomförandebestämmelser

Frankrike

Enheter verksamma med prospektering och utvinning av olja och gas enligt code minier och dess genomförandebestämmelser, i synnerhet Décret nr 95-427 av den 19 april 1995 och Décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain av den 2 juni 2006

Italien

Enheter som innehar autorizzazione, permesso, licenza eller concessione för prospektering eller utvinning av olja och gas eller för lagring under jord av naturgas genom följande rättsakter:

Legge nr 136 av den 10 februari 1953

Legge nr 6 av den 11 januari 1957, ändrad genom legge nr 613 av den 21 juli 1967

Legge nr 9 av den 9 januari 1991

Decreto legislativo nr 625 av den 25 november 1996

Legge nr 170 av den 26 april 1974, ändrad genom decreto legislativo nr 164 av den 23 maj 2000

Cypern

Lettland

Alla företag som erhållit tillstånd och börjat prospektera och utvinna olja eller gas.

Litauen

Det publika aktiebolaget ’Geonafta’

Det litauisk-danska aktiebolaget ’Minijos nafta’

Det litauisk-svenska aktiebolaget ’Genčių nafta’

Det privata aktiebolaget ’Geobaltic’

Det privata aktiebolaget ’Manifoldas’

Andra enheter som är verksamma i enlighet med kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som prospekterar eller utvinner olja eller gas i enlighet med Republiken Litauens lag om geologiska resurser (Litauens officiella tidning nr 53-1582, 1995; nr 35-1164, 2001)

Luxemburg

Ungern

Enheter som prospekterar eller utvinner olja eller gas på grundval av tillstånd eller koncessioner enligt 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Lagen om olja (produktion) (kap. 156) och sekundärlagstiftning till denna lag samt lagen om kontinentalsockeln (kap. 194) och sekundärlagstiftning till denna lag

Nederländerna

Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Österrike

Enheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr 38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna olja eller gas

Polen

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av gas, olja och deras naturliga derivat, brunkol, stenkol eller andra fasta bränslen på grundval av ustawa Prawo geologiczne i górnicze av den 4 februari 1994, bl.a. följande:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Petrobaltic SA

Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugal

Enheter med tillstånd, licens eller koncession för prospektering och utvinning av olja och gas enligt

Decreto-Lei nr 109/94 av den 26 april 1994; Declaração de rectificação no 64/94 av den 31 maj 1994 och Portaria no 790/94 av den 5 september 1994

Despacho no 82/94 av den 24 augusti 1994 och Despacho Conjunto no A-87/94-XII av den 17 januari 1994

Aviso, D.R. III, no 167 av den 21 juli 1994 och Aviso, DR III no 60 av den 12 mars 2002

Rumänien

Societatea Națională ’Romgaz’ S.A. Mediaș

S.C. PETROM S.A.

Slovenien

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av olja i enlighet med Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakien

Enheter som utvinner gas på grundval av ett tillstånd enligt lag nr 656/2004 Coll.

Enheter som bedriver geologisk prospektering eller utvinning av oljeförekomsterna på grundval av ett gruvdriftstillstånd utfärdat enligt lag nr 51/1988 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. och nr 214/2002 Coll.

Finland

Sverige

Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt minerallagen (1991:45) eller som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förenade kungariket

En person som är verksam med stöd av tillstånd som beviljats eller har verkan som om det beviljats enligt Petroleum Act 1998

En person med tillstånd enligt Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

c)   Prospektering och utvinning av olja och andra fasta bränslen

Belgien

Bulgarien

Enheter som prospekterar eller utvinner kol eller fasta bränslen i enlighet med Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

’Балкан МК’ – ЕООД

’Въгледобив Бобов дол’ – ЕООД

’Въглища Перник’ – ООД

’Геология и геотехника’ – ООД

’Елшица-99’ – АД

’Енемона’ – АД

’Карбон Инвест’ – ООД

’Каусто-голд’ – АД

’Мес Ко ММ5’ – ЕООД

’Мина Балкан – 2000’ – АД

’Мина Бели брег’ – АД

’Мина Открит въгледобив’ – АД

’Мина Станянци’ – АД

’Мина Черно море – Бургас’ – ЕАД

’Мина Чукурово’ – АД

’Мининвест’ – ООД

’Мини Марица-изток’ – ЕАД

’Минно дружество Белоградчик’ – АД

’Рекоул’ – АД

’Руен Холдинг’ – АД

’Фундаментал’ – ЕООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar specifika geografiska områden för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen (enligt avsnitt 4.1 led i i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse)

Exempel på upphandlande enheter:

Czech Coal Services a.s.

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

Enheter med ansvar för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt lovbekendtgørelse nr 784 av den 21 juni 2007

Tyskland

Företag enligt Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

AS Eesti Põlevkivi

Irland

Bord na Mona plc, som inrättats och är verksamt enligt Turf Development Act 1946 to 1998

Grekland

’Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού’ (offentligt elbolag), som prospekterar efter och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt 1973 års lag om gruvdrift, ändrad genom lagen av den 27 april 1976

Spanien

Alto Bierzo, SA

Antracitas de Arlanza, SA

Antracitas de Gillon, SA

Antracitas de La Granja, SA

Antracitas de Tineo, SA

Campomanes Hermanos, SA

Carbones de Arlanza, SA

Carbones de Linares, SA

Carbones de Pedraforca, SA

Carbones del Puerto, SA

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, SA

Carbonífera del Narcea, SA

Compañía Minera Jove, SA

Compañía General Minera de Teruel, SA

Coto minero del Narcea, SA

Coto minero del Sil, SA

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, SA

Endesa, SA

González y Díez, SA

Hijos de Baldomero García, SA

Hullas del Coto Cortés, SA

Hullera Vasco-leonesa, SA

Hulleras del Norte, SA

Industrial y Comercial Minera, SA

La Carbonífera del Ebro, SA

Lignitos de Meirama, SA

Malaba, SA

Mina Adelina, SA

Mina Escobal, SA

Mina La Camocha, SA

Mina La Sierra, SA

Mina Los Compadres, SA

Minas de Navaleo, SA

Minas del Principado, SA

Minas de Valdeloso, SA

Minas Escucha, SA

Mina Mora primera bis, SA

Minas y explotaciones industriales, SA

Minas y ferrocarriles de Utrillas, SA

Minera del Bajo Segre, SA

Minera Martín Aznar, SA

Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA

Muñoz Sole hermanos, SA

Promotora de Minas de carbón, SA

Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

Sociedad minera Santa Bárbara, SA

Unión Minera del Norte, SA

Union Minera Ebro Segre, SA

Viloria Hermanos, SA

Virgilio Riesco, SA

Övriga enheter som bedriver verksamhet enligt Ley de Minas 22/1973 av den 21 juli 1973 och dess genomförandebestämmelser

Frankrike

Enheter som prospekterar och utvinner kol och andra fasta bränslen enligt code minier och dess genomförandebestämmelser, i synnerhet Décret nr 95-427 av den 19 april 1995 och Décret nr 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain av den 2 juni 2006

Italien

Carbosulcis SpA

Cypern

Lettland

Litauen

Enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som prospekterar eller utvinner kol eller andra fasta bränslen i enlighet med Republiken Litauens lag om geologiska resurser (Litauens officiella tidning nr 63-1582, 1995; nr 35-1164, 2001)

Luxemburg

Ungern

Enheter som prospekterar eller utvinner kol eller andra fasta bränslen på grundval av tillstånd eller koncessioner enligt 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Nederländerna

Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Österrike

Enheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr 38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen

Polen

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av olja och deras naturliga derivat, brunkol, stenkol eller andra fasta bränslen på grundval av ustawa Prawo geologiczne i górnicze av den 4 februari 1994, bl.a. följande:

Kompania Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego ’Konin’ S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego ’Sieniawa’ S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego ’Adamów’ S.A. w Turku

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugal

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, enligt Decretos-Lei no 90/90 och no 87/90, båda av den 16 mars 1990

Rumänien

Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

Societatea Comercială Minieră ’Banat-Anina’ S.A.

Compania Națională a Uraniului S.A. București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenien

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av kol i enlighet med Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovakien

Enheter som bedriver geologisk prospektering eller utvinning av kolförekomsterna på grundval av ett gruvdriftstillstånd utfärdat enligt lag nr 51/1988 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. och nr 214/2002 Coll.

Finland

Enheter med särskild rättighet till prospektering och utvinning av fasta bränslen enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Sverige

Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter eller som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förenade kungariket

Alla operatörer med tillstånd (enligt Coal Industry Act 1994)

Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

En person som är verksam med stöd av prospekteringstillstånd, gruvavtal, gruvlicens eller gruvtillstånd enligt avsnitt 57.1 i Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969”


BILAGA IV

”BILAGA IV A

UNION

a)   Produktion, transport eller distribution av dricksvatten

Belgien

Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

Société Wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarien

’Тузлушка гора’ – ЕООД, Антоново

’В И К – Батак’ – ЕООД, Батак

’В и К – Белово’ – ЕООД, Белово

’Водоснабдяване и канализация Берковица’ – ЕООД, Берковица

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Благоевград

’В и К – Бебреш’ – ЕООД, Ботевград

’Инфрастрой’ – ЕООД, Брацигово

’Водоснабдяване’ – ЕООД, Брезник

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕАД, Бургас

’Лукойл Нефтохим Бургас’ АД, Бургас

’Бързийска вода’ – ЕООД, Бързия

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Варна

’ВиК’ ООД, к.к. Златни пясъци

’Водоснабдяване и канализация Йовковци’ – ООД, Велико Търново

’Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг’ – ЕООД, Велинград

’ВИК’ – ЕООД, Видин

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Враца

’В И К’ – ООД, Габрово

’В И К’ – ООД, Димитровград

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Добрич

’Водоснабдяване и канализация – Дупница’ – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Исперих

’Аспарухов вал’ ЕООД, Кнежа

’В И К – Кресна’ – ЕООД, Кресна

’Меден кладенец’ – ЕООД, Кубрат

’ВИК’ – ООД, Кърджали

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Кюстендил

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Ловеч

’В и К – Стримон’ – ЕООД, Микрево

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Монтана

’Водоснабдяване и канализация – П’ – ЕООД, Панагюрище

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Перник

’В И К’ – ЕООД, Петрич

’Водоснабдяване, канализация и строителство’ – ЕООД, Пещера

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Плевен

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Пловдив

’Водоснабдяване–Дунав’ – ЕООД, Разград

’ВКТВ’ – ЕООД, Ракитово

ЕТ ’Ердуван Чакър’, Раковски

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Русе

’Екопроект-С’ ООД, Русе

’УВЕКС’ – ЕООД, Сандански

’ВиК-Паничище’ ЕООД, Сапарева баня

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕАД, Свищов

’Бяла’ – ЕООД, Севлиево

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Силистра

’В и К’ – ООД, Сливен

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Смолян

’Софийска вода’ – АД, София

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, София

’Стамболово’ – ЕООД, Стамболово

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Стара Загора

’Водоснабдяване и канализация-С’ – ЕООД, Стрелча

’Водоснабдяване и канализация – Тетевен’ – ЕООД, Тетевен

’В и К – Стенето’ – ЕООД, Троян

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Търговище

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Хасково

’Водоснабдяване и канализация’ – ООД, Шумен

’Водоснабдяване и канализация’ – ЕООД, Ямбол

Tjeckien

Alla upphandlande enheter som tillhandahåller tjänster inom vattenförvaltningsnäringen enligt definitionen i avsnitt 4.1 leden d och e i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt

Exempel:

Veolia Voda Česká Republika, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danmark

Enheter som levererar vatten enligt § 3.3 i lov om vandforsyning m.v., jfr lovbekendtgørelse nr 71 av den 17 januari 2007

Tyskland

Enheter som i enlighet med delstaternas Eigenbetriebsverordnungen eller -gesetzen producerar eller distribuerar vatten (allmännyttiga företag)

Enheter som i enlighet med Gesetzen über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder producerar eller distribuerar vatten

Enheter som producerar vatten i enlighet med Gesetz über Wasser- und Bodenverbände av den 12 februari 1991, senast ändrad den 15 maj 2002

Kommunala företag som producerar eller distribuerar vatten på grundval av Kommunalgesetze, särskilt Gemeindeverordnungen der Länder

Företag i enlighet med Aktiengesetz av den 6 september 1965, senast ändrad den 5 januari 2007, eller enligt GmbH-Gesetz av den 20 april 1892, senast ändrad den 10 november 2006, eller med rättslig ställning som Kommanditgesellschaft, vilka på grundval av ett särskilt avtal med regionala eller lokala myndigheter producerar eller distribuerar vatten

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

AS Haapsalu Veevärk

AS Kuressaare Veevärk

AS Narva Vesi

AS Paide Vesi

AS Pärnu Vesi

AS Tartu Veevärk

AS Valga Vesi

AS Võru Vesi

Irland

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Grekland

’Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.’ (’Ε.Υ.Δ.Α.Π.’ eller ’Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.’). Bolagets rättsliga ställning regleras genom bestämmelserna i lag nr 2190/1920 och lag nr 2414/1996, samt av kompletterande bestämmelser i lag nr 1068/80 och bestämmelser i lag 2744/1999

’Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.’ (’Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.’) som omfattas av bestämmelserna i lag nr 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α′) och i lag nr 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α′)

’Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου’ (’ΔΕΥΑΜΒ’), som verkar i enlighet med lag nr 890/1979

’Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης’ (kommunala vatten- och avloppsbolag), som producerar eller distribuerar vatten enligt lag nr 1069/80 av den 23 augusti 1980

’Σύνδεσμοι Ύδρευσης’ (sammanslutningar av lokala myndigheter) verksamma enligt presidentdekret nr 410/1995, i enlighet med Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och regioner)

’Σύνδεσμοι Ύδρευσης’ (kommuner och regioner) verksamma enligt presidentdekret nr 410/1995, i enlighet med Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och regioner)

Spanien

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona SA, y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Andra offentliga enheter som ingår i eller är beroende av ’Comunidades Autónomas’ och ’Corporaciones locales’, och som är verksamma inom dricksvattendistribution

Andra privata enheter som fått särskilda eller exklusiva rättigheter av ’Corporaciones locales’ inom dricksvattendistribution

Frankrike

Regionala eller lokala myndigheter och lokala offentliga enheter som svarar för produktion eller distribution av dricksvatten:

Régies des eaux (till exempel: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

Enheter för transport, leverans och produktion av vatten (till exempel: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin)

Italien

Enheter som svarar för förvaltningen av vattenförsörjning i olika skeden, enligt testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, godkänd genom regio decreto nr 2578 av den 15 oktober 1925 och av D.P.R. nr 902 av den 4 oktober 1986 samt Decreto Legislativo nr 267 av den 18 augusti 2000 om den konsoliderade versionen av lagarna om strukturen hos lokala myndigheter, med särskild hänvisning till artiklarna 112 och 116

Acquedotto Pugliese SpA (Decreto Legislativo nr 141 av den 11 maj 1999)

Ente acquedotti siciliani upprättat genom Legge Regionale nr 2/2 av den 4 september 1979 och Legge Regionale nr 81 av den 9 augusti 1980, som avvecklades genom Legge Regionale nr 9 av den 31 maj 2004 (art. 1)

Ente sardo acquedotti e fognature enligt Legge 9 av den 5 juli 1963, som blev ESAF SpA år 2003 – och senare slogs samman med ABBANOA SpA. ESAF avskaffades den 29 juli 2005 och försattes i likvidation genom Legge Regionale nr 7 av den 21 april 2005 (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Cypern

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, som distribuerar vatten inom kommuner och andra områden enligt περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Lettland

Offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som producerar, transporterar och distribuerar dricksvatten, och som upphandlar i enlighet med lagen Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Litauen

SIA “Rīgas ūdens’ och andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med Republiken Litauens lag om dricksvatten (Litauens officiella tidning nr 82-3260, 2006)

Luxemburg

Lokala myndigheter som ansvarar för distribution av vatten

Sammanslutningar av lokala myndigheter som ansvarar för produktion eller distribution av vatten, inrättade enligt lagen av den 23 februari 2001 om inrättande av kommunala sammanslutningar, såsom den ändrats och kompletterats av lagen av den 23 december 1958 och lagen av den 29 juli 1981, samt enligt lagen av den 31 juli 1962 som syftar till att stärka dricksvattenförsörjningen i Storhertigdömet Luxemburg från reservoaren i Esch-sur-Sûre

Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE

Syndicat des Eaux du Sud – SES

Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA

Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ungern

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nederländerna

Myndigheter för produktion eller distribution av vatten i enlighet med Waterleidingwet

Österrike

Lokala myndigheter och sammanslutningar av lokala myndigheter som producerar, överför och distribuerar dricksvatten i enlighet med Wasserversorgungsgesetz i de nio delstaterna

Polen

Vatten- och avloppsföretag enligt lagen av den 7 april 2001, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, som bedriver ekonomisk verksamhet inom vattenförsörjning för allmänheten eller tillhandahållandet av avloppstjänster för allmänheten, bl.a. följande:

AQUANET S.A., Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

Interkommunala system – företag där staten eller andra offentliga organ är delaktiga med aktiemajoritet, och privatföretag, enligt Decreto-Lei nr 379/93 av den 5 november 1993, ändrad genom Decreto-Lei nr 176/99 av den 25 oktober 1999, Decreto-Lei nr 439-A/99 av den 29 oktober 1999 och Decreto-Lei nr 103/2003 av den 23 maj 2003. Direkt statlig förvaltning är tillåten.

Kommunala system – lokala myndigheter, sammanslutningar av lokala myndigheter, lokala myndigheters avdelningar, företag där allt kapital eller en stor del av kapitalet är offentligägt eller privatföretag enligt Lei 53-F/2006 av den 29 december 2006, och Decreto-Lei nr 379/93 av den 5 november 1993 ändrad genom Decreto-Lei nr 176/99 av den 25 oktober 1999, Decreto-Lei nr 439-A/99 av den 29 oktober 1999 och Decreto-Lei nr 103/2003 av den 23 maj 2003.

Rumänien

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (delar av lokala myndigheter och företag som producerar, transporterar och distribuerar vatten). Exempel:

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

Compania de Apă, Brașov, Brașov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iași, Iași

Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenien

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med den koncession som utfärdats i enlighet med Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) och kommunernas beslut:

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno Ppodjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna Ddejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakien

Enheter som driver vattensystem för produktion, transport eller distribution av dricksvatten för allmänheten på grundval av en handelslicens och ett yrkescertifikat för drift av offentliga vattensystem enligt lag nr 442/2002 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll.

Enheter som driver vattenförvaltningsanläggningar i enlighet med villkoren i lag nr 364/2004 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll., på grundval av ett tillstånd utfärdat enligt lag nr 135/1994 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 52/1982 Coll., nr 595/1990 Coll., nr 128/1991 Coll., nr 238/1993 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 533/2001 Coll. och som samtidigt tillhandahåller transport eller distribution av dricksvatten till allmänheten enligt lag nr 442/2002 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll.

Till exempel:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finland

Vattentjänstverk enligt 3 § i lagen om vattentjänster (119/2001)

Sverige

Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Förenade kungariket

Ett företag med avtal som vattenleverantör eller som avloppsföretag enligt Water Industry Act 1991

En vatten- och avloppsmyndighet som inrättats enligt avsnitt 62 i Local Government Act 1994 (Scotland)

Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)   Produktion, transport eller distribution av el

Belgien

Lokala myndigheter och sammanslutningar av lokala myndigheter för denna del av deras verksamheter

SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

Electrabel/Electrabel

Elia

Bulgarien

Enheter med tillstånd för produktion, transport, distribution samt leverans eller tillhandahållande till allmänheten av el enligt artikel 39.1 i Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

АЕЦ Козлодуй – ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел – ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III – АД

Енерго-про България – АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП ’Златни пясъци’ АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ – Варна ЕАД

ТЕЦ ’Марица 3’ – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller tjänster inom elsektorn enligt definition i avsnitt 4.1 c i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse

Exempel:

ČEPS, a.s.

ČEZ, a. s.

Dalkia Česká republika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

Enheter som producerar el med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1115 av den 8 november 2006

Enheter som överför el med stöd av tillstånd enligt § 19 i lov om elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1115 av den 8 november 2006

Energinet Danmark eller dotterbolag som helt ägs av Energinet Danmark enligt lov om Energinet Danmark § 2, stycke 2 och 3, jfr lovbekendtgørelse nr 1384 av den 20 december 2004

Tyskland

Lokala myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller företag med staten som majoritetsägare som försörjer andra med energi, driver ett energileveransnät eller på grundval av äganderätt har tillgång till ett energileveransnät i enlighet med § 3.18 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.02.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Energia

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

AS Narva Elektrijaamad

OÜ Põhivõrk

Irland

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy (ESBIE – elleveranser)

Synergen Ltd. (elproduktion)

Viridian Energy Supply Ltd. (elleveranser)

Huntstown Power Ltd. (elproduktion)

Bord Gáis Éireann (elleveranser)

Elleverantörer och elproducenter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999

EirGrid plc

Grekland

’Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.’ (offentligt elbolag), inrättat genom lag 1468/1950 om inrättande av ΔΕΗ och med verksamhet enligt lag nr 2773/1999 och presidentdekret nr 333/1999

Spanien

Red Eléctrica de España, SA

Endesa, SA

Iberdrola, SA

Unión Fenosa, SA

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

Electra del Viesgo, SA

Andra enheter som producerar, transporterar och distribuerar el i enlighet med ’Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico’ och dess genomförandelagstiftning

Frankrike

Électricité de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade Loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

RTE, förvaltare av eltransportnätet

Enheter med ansvar för distribution av el i enlighet med artikel 23 i den ändrade Loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (distributionsföretag i blandekonomi, régies och liknande tjänster bestående av regionala eller lokala myndigheter) (exempel: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

Compagnie nationale du Rhône

Electricité de Strasbourg

Italien

Bolag i Gruppo Enel som ansvarar för produktion, överföring och distribution av el, enligt decreto legislativo nr 79 av den 16 mars 1999 och senare ändringar och tillägg

TERNA – Rete elettrica nazionale SpA

Andra företag som är verksamma på grundval av tillstånd enligt decreto legislativo nr 79 av den 16 mars 1999

Cypern

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου inrättat genom περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς inrättades i enlighet med artikel 57 i Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

Andra personer, enheter eller företag som bedriver en verksamhet som fastställs i artikel 3 i direktiv 2004/17/EG och som bedrivs på grundval av ett tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 34 i περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Lettland

AS ’Latvenergo’

AS ’Augstsprieguma tīkls’

AS ’Sadales tīkls’ och andra företag som producerar, transporterar och distribuerar el, och som upphandlar i enlighet med ’Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām’

Litauen

Kärnkraftverket Ignalina, statligt ägt företag

Akcinė bendrovė ’Lietuvos energija’

Akcinė bendrovė ’Lietuvos elektrinė’

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

Akcinė bendrovė ’VST’

Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som producerar, transporterar eller distribuerar el i enlighet med Republiken Litauens lag om el (Litauens officiella tidning nr 66-1984, 2000; nr 107-3964, 2004) och Republiken Litauens lag om kärnkraft (Litauens officiella tidning nr 119-2771, 1996)

Luxemburg

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL) som producerar eller distribuerar el enligt convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, godkänd genom lagen av den 4 januari 1928

Lokala myndigheter med ansvar för transport eller distribution av el

Société électrique de l'Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Ungern

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar el i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl och 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederländerna

Enheter för distribution av el med stöd av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av provinsmyndigheter i enlighet med Provinciewet.

Till exempel:

Essent

Nuon

Österrike

Enheter som i enlighet med Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGB1. I nr 143/1998, i gällande version, respektive i enlighet med Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetz i de nio delstaterna driver ett överförings- eller distributionsnät

Polen

Energiföretag enligt energilagen av den 10 april 1997, Prawo energetyczne, bl.a. följande:

BOT Elektrownia ’Opole’ S.A., Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów ’ELCHO’ Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia ’Kozienice’ S.A.

Elektrownia ’Stalowa Wola’ S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

ENEA S.A., Poznań

Energetyka Sp. z o.o, Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

ENION S.A., Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator S.A., Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

Zakład Elektroenergetyczny ’Elsen’ Sp. z o.o., Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A.

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A.

Portugal

1.   Elproduktion

Enheter som producerar el i enlighet med:

Decreto-Lei nr 29/2006, av den 15 februari 2006 que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

Decreto-Lei nr 172/2006, av den 23 augusti 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

Enheter som producerar el i enlighet med en särskild bestämmelse enligt Decreto-Lei nr 189/88 av den 27 maj 1988, i dess lydelse enligt Decretos-Lei nr 168/99 av den 18 maj 1999, nr 313/95 av den 24 november 1995, nr 538/99 av den 13 december 1999, nr 312/2001 och nr 313/2001, båda av den 10 december 2001, Decreto-Lei nr 339-C/2001 av den 29 december 2001, Decreto-Lei nr 68/2002 av den 25 mars 2002, Decreto-Lei nr 33-A/2005 av den 16 februari 2005, Decreto-Lei nr 225/2007 av den 31 maj 2007 och Decreto-Lei nr 363/2007 av den 2 november 2007

2.   Transport av el

Enheter som transporterar el i enlighet med:

Decreto-Lei nr 29/2006 av den 15 februari 2006 och Decreto-lei nr 172/2006 av den 23 augusti 2006

3.   Eldistribution:

Enheter som distribuerar el i enlighet med Decreto-Lei nr 29/2006 av den 15 februari 2006 och Decreto-Lei nr 172/2006 av den 23 augusti 2006

Enheter som distribuerar el i enlighet med Decreto-Lei nr 184/95 av den 27 juli 1995, i dess lydelse enligt Decreto-Lei nr 56/97 av den 14 mars 1997 och do Decreto-Lei nr 344-B/82 av den 1 september 1982, i dess lydelse enligt Decreto-Lei nr 297/86 av den 19 september 1986, Decreto-Lei nr 341/90 av den 30 oktober 1990 och Decreto-Lei nr 17/92 av den 5 februari 1992

Rumänien

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

Societatea Națională ’Nuclearelectrica’ S.A.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

S.C. Electrocentrale Deva S.A.

S.C. Electrocentrale București S.A.

S.C. Electrocentrale Galați S.A.

S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

Societatea Comercială Electrica S.A., București

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

’Electrica Distribuție Muntenia Nord’ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

’Electrica Furnizare Muntenia Nord’ S.A.

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

’Electrica Distribuție Transilvania Sud’ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

’Electrica Furnizare Transilvania Sud’ S.A.

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

’Electrica Distribuție Transilvania Nord’ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

’Electrica Furnizare Transilvania Nord’ S.A.

Enel Energie

Enel Distribuție Banat

Enel Distribuție Dobrogea

E.ON Moldova S.A.

CEZ Distribuție

Slovenien

Enheter som producerar, överför eller distribuerar el i enlighet med Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovakien

Enheter som på grundval av ett tillstånd tillhandahåller produktion, överföring via överföringsnät, distribution och leverans av el till allmänheten i enlighet med lag nr 656/2004 Coll.

Till exempel:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Offentliga eller andra enheter som ombesörjer överföring eller distribution med stöd av ett tillstånd enligt elmarknadslagen (386/1995) och i enlighet med lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Sverige

Enheter som överför eller distribuerar el med stöd av koncession som beviljats enligt ellagen (1997:857)

Förenade kungariket

En person med tillstånd enligt avsnitt 6 i Electricity Act 1989

En person med tillstånd enligt artikel 10.1 i Electricity (Northern Ireland) Order 1992

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Irland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

c)   Upphandlande enheter inom området lokaltrafiktjänster, förarlösa fordon, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana

Belgien

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport och dess driftbolag (TEC Liège-Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Privaträttsliga bolag med särskilda eller exklusiva rättigheter

Bulgarien

’Метрополитен’ ЕАД, София

’Столичен електротранспорт’ ЕАД, София

’Столичен автотранспорт’ ЕАД, София

’Бургасбус’ ЕООД, Бургас

’Градски транспорт’ ЕАД, Варна

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Враца

’Общински пътнически транспорт’ ЕООД, Габрово

’Автобусен транспорт’ ЕООД, Добрич

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Добрич

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Пазарджик

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Перник

’Автобусни превози’ ЕАД, Плевен

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Плевен

’Градски транспорт Пловдив’ ЕАД, Пловдив

’Градски транспорт’ ЕООД, Русе

’Пътнически превози’ ЕАД, Сливен

’Автобусни превози’ ЕООД, Стара Загора

’Тролейбусен транспорт’ ЕООД, Хасково

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadsmiljö, trådbuss- och busstjänster enligt definition i avsnitt 4.1 led f i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse

Exempel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danmark

DSB

DSB S-tog A/S

Enheter som tillhandahåller bussförbindelser (almindelige rutekørsel) med stöd av tillstånd enligt lov om buskørsel, jfr lovbekendtgørelse nr 107 av den 19 februari 2003

Metroselskabet I/S

Tyskland

Företag som med stöd av tillstånd tillhandahåller tjänster i offentlig närtrafik för personbefordran i enlighet med Personenbeförderungsgesetz av den 21 mars 1961, senast ändrad den 31 oktober 2006

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.02.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Autobussikoondis

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

Narva Bussiveod AS

Irland

Iarnród Éireann [Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Luas [Dublin Light Rail]

Bus Éireann [Irish Bus]

Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

Enheter som tillhandahåller allmänna transporttjänster enligt den ändrade Road Transport Act 1932

Grekland

’Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.’ (’Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.’) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A) som inrättats och drivs i enlighet med dekret nr 768/1970 (Α'273), lag nr 588/1977 (Α'148) och lag nr 2669/1998 (Α'283)

’Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς’ (’Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.’) (Athens-Piraeus Electric Railways) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 352/1976 (Α' 147) lag nr 2669/1998 (Α'283)

’Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.’ (’Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.’) (Athens Urban Transport Organization S.A) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 2175/1993 (Α'211) och lag nr 2669/1998 (Α'283)

’Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.’ (’Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.’) (Company of Thermal Buses S.A.) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 2175/1993 (Α'211) och lag nr 2669/1998 (Α'283)

’Αττικό Μετρό Α.Ε.’ (Attiko Metro S.A) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 1955/1991

’Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης’ (’Ο.Α.Σ.Θ.’) som inrättats och drivs i enlighet med dekret nr 3721/1957, lagdekret nr 716/1970, lag nr 866/79 och lag nr 2898/2001 (Α′71)

’Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων’ (’Κ.Τ.Ε.Λ.’) (förenade bussbolag), verksamma enligt lag nr 2963/2001 (Α′268)

’Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω’ (Rhodos och Kos kommunala bussföretag), även benämnda ’ΡΟΔΑ’ respektive ’ΔΕΑΣ ΚΩ’, verksamma enligt lag nr 2963/2001 (Α′268)

Spanien

Enheter som tillhandahåller allmännyttiga stadstransporttjänster enligt Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local av den 2 april 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, av den 18 april 1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local och motsvarande lokala förordningar, i förekommande fall

Enheter som tillhandahåller busstjänster för allmänheten i enlighet med övergångsbestämmelse nr 3 i Ley 16/1987 av den 30 juli 1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Exempel:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, SA (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport – AMB

Eusko Trenbideak, SA

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, SA

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, SA

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrike

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt artikel 7-II i Loi d'orientation des transports intérieurs nr 82-1153 av den 30 december 1982

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français och andra enheter som tillhandahåller transporttjänster med stöd av tillstånd utfärdat av Syndicat des transports d'Ile-de-France enligt den ändrade ordonnance nr 59-151 av den 7 januari 1959 och dess tillämpningsregler avseende organisationen av passagerartransporterna i området Ile-de-France

Reseau ferré de France, statligt ägt företag som inrättats genom Loi nr 97-135 av den 13 februari 1997

Regionala eller lokala myndigheter eller grupper av regionala eller lokala myndigheter som är organisatoriska myndigheter för transportfrågor (till exempel Communauté urbaine de Lyon)

Italien

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster på järnväg, automatiserade system, spårväg, trådbusslinje eller bussar eller som förvaltar infrastruktur för detta på nationell, regional eller lokal nivå

Till exempel:

Enheter, företag och bolag som tillhandahåller transporter för allmänheten på grundval av tillstånd enligt Decreto del Ministro dei Trasporti nr 316 av den 1 december 2006’Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale’

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artikel 1.4 eller 1.15, i regio decreto nr 2578 av den 15 oktober 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt decreto legislativo nr 422 av den 19 november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, enligt villkoren i artikel 4.4 i legge nr 59 av den 15 mars 1997 – ändrad genom decreto legislativo nr 400 av den 20 september 1999 och artikel 45 i legge nr 166 av den 1 augusti 2002

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artikel 113 i Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, godkänd genom legge nr 267 av den 18 augusti 2000 – ändrad genom artikel 35 i legge nr 448 av den 28 december 2001

Enheter, bolag och företag som bedriver verksamhet på koncessionsbasis enligt artikel 242 eller 256 i regio decreto nr 1447 av den 9 maj 1912, som godkänner testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Enheter, bolag och företag och lokala myndigheter som bedriver verksamhet på koncessionsbasis enligt artikel 4 i legge nr 410 av den 4 juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Enheter, bolag och företag som bedriver verksamhet på koncessionsbasis enligt artikel 14 i legge nr 1221 av den 2 augusti 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cypern

Lettland

SIA ’Rīgas satiksme’ och andra offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som tillhandahåller passagerartransporttjänster med buss, trådbuss och/eller spårvagn minst i följande städer: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne och Ventspils

Litauen

Akcinė bendrovė ’Autrolis’

Uždaroji akcinė bendrovė ’Vilniaus autobusai’

Uždaroji akcinė bendrovė ’Kauno autobusai’

Uždaroji akcinė bendrovė ’Vilniaus troleibusai’

Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadsmiljö, trådbuss- och busstjänster i enlighet med Republiken Litauens lag om vägtransport (Litauens officiella tidning nr 119-2772, 1996)

Luxemburg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

Bussbolag som är verksamma enligt règlement grand-ducal av den 27 september 2005 déterminant les conditions d'exécution des dispositions de l'article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Ungern

Enheter som tillhandahåller reguljära lokal- och fjärrtransporttjänster med buss enligt artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Enheter som tillhandahåller nationell passagerartrafik för allmänheten på järnväg i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Nederländerna

Enheter som tillhandahåller transporttjänster för allmänheten i enlighet med kapitel II (Openbaar Vervoer) i Wet Personenvervoer. Till exempel:

RET (Rotterdam)

HTM (Den Haag)

GVB (Amsterdam)

Österrike

Enheter som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGB1. nr 60/1957 i nu gällande version eller Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr 203/1999 i nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster

Polen

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i stadsmiljö på grundval av en koncession enligt ustawa o transporcie kolejowym av den 28 mars 2003.

Enheter som tillhandahåller stadstransporttjänster med buss för allmänheten på grundval av tillstånd i enlighet med ustawa o transporcie drogowym av den 6 september 2001, och enheter som tillhandahåller stadstransporttjänster för allmänheten, bl.a. följande:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ’SOKOŁÓW’ w Sokołowie Podlaskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ’Transgór’ Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

Metropolitano de Lisboa, E.P., inrättad enligt Decreto-Lei nr 439/78 av den 30 december 1978

Lokala myndigheter, kommunala inrättningar och företag, som anges i Lei nr 58/98 av den 18 augusti 1998, som erbjuder transporter enligt Lei nr 159/99 av den 14 september 1999

Offentliga myndigheter och offentliga företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei nr 10/90 av den 17 mars 1990

Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med artikel 98 i Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nr 37272 av den 31 december 1948)

Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Lei nr 688/73 av den 21 december 1973

Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Lei nr 38144/31 av den 31 december 1950

Metro do Porto, SA, enligt Decreto-Lei nr 394-A/98 av den 15 december 1998, ändrad genom Decreto-Lei nr 261/2001 av den 26 september 2001

Normetro, SA, enligt Decreto-Lei nr 394-A/98 av den 15 december 1998, ändrad genom Decreto-Lei nr 261/2001, av den 26 september 2001

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA, enligt Decreto-Lei nr 24/95 av den 8 februari 1995

Metro do Mondego, SA, enligt Decreto-Lei nr 10/2002 av den 24 januari 2002

Metro Transportes do Sul, SA, enligt Decreto-Lei nr 337/99 av den 24 augusti 1999

Kommunala myndigheter och kommunala företag som erbjuder transporter enligt Lei nr 159/99 av den 14 september 1999

Rumänien

S.C. de Transport cu Metroul București – ’Metrorex’ S.A.

Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenien

Företag som tillhandahåller stadstrafik med buss i enlighet med Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 och 65/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovakien

Transportföretag som på grundval av ett tillstånd bedriver passagerartransport för allmänheten på spårvagn, trådbuss, specialbanor eller kabinbanor enligt artikel 23 i lag nr 164/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. och nr 114/2004 Coll.

Transportföretag som bedriver reguljär inrikes busstrafik för allmänheten inom Slovakiens territorium, eller på en del av en annan stats territorium, eller på en viss fastställd del av Slovakiens territorium på grundval av ett tillstånd att tillhandahålla busstrafik och på en transportlicens för en särskild sträcka, som utfärdats i enlighet med lag nr 168/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 386/1996 Coll., nr 58/1997 Coll., nr 340/2000 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 506/2002 Coll., nr 534/2003 Coll. och nr 114/2004 Coll.

Till exempel:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Enheter som med stöd av ett tillstånd tillhandahåller transporttjänster inom linjetrafiken enligt kollektivtrafiklagen (869/2009) samt kommunala eller regionala trafikverk och offentliga företag som tillhandahåller allmänheten transporttjänster med buss, spårvagn eller tunnelbana eller som ansvarar för driften av nät för tillhandahållande av sådana transporttjänster

Sverige

Enheter som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadstrafik enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Offentliga eller privata enheter som tillhandahåller allmänna trådbuss- eller busskommunikationer enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik och yrkestrafiklagen (1998:490)

Förenade kungariket

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Ett dotterbolag till Transport for London i enlighet med avsnitt 424.1 i Greater London Authority Act 1999

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Personer som tillhandahåller lokala transporttjänster i London enligt avsnitt 179.1 i Greater London Authority Act 1999 (busstransporter) enligt en överenskommelse som ingåtts av Transport for London i avsnitt 156.2 i denna stadga eller enligt avtal med ett dotterbolag för transporter enligt avsnitt 169 i denna stadga

Northern Ireland Transport Holding Company

Personer som innehar tillstånd för vägtjänster enligt avsnitt 4.1 i Transport Act (Northern Ireland) 1967, som ger tillstånd att tillhandahålla reguljära tjänster enligt detta tillstånd

d)   Upphandlande enheter i fråga om flygplatsanläggningar

Belgien

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société Wallonne des Aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Bulgarien

Главна дирекция ’Гражданска въздухоплавателна администрация’

ДП ’Ръководство на въздушното движение’

Flygplatsoperatörer för offentliga civila flygplatser som fastställts av ministerrådet i enlighet med artikel 43.3 i Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

’Летище София’ ЕАД

’Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт’ АД

’Летище Пловдив’ ЕАД

’Летище Русе’ ЕООД

’Летище Горна Оряховица’ ЕАД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar ett specifikt geografiskt område för flygplatsverksamhet (enligt avsnitt 4.1 led i i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse)

Exempel:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Danmark

Flygplatser som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd enligt § 55.1 i lov om luftfart, jfr lovbekendtgørelse nr 731 av den 21 juni 2007

Tyskland

Flygplatser enligt definitionen i § 38.2 nr 1 i Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung av den 19 juni 1964, senast ändrad den 5 januari 2007

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Lennujaam

Tallinn Airport GH AS

Irland

Flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon vars verksamhet bedrivs av Aer Rianta – Irish Airports

Flygplatser vars verksamhet bedrivs med stöd av public use licence utfärdat enligt Irish Aviation Authority Act 1993, ändrad genom Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, och där all reguljär flygtrafik genomförs av flygplan för allmän transport av passagerare, post eller frakt

Grekland

’Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας’ (’ΥΠΑ’) (den civila luftfartstjänsten), som bedriver verksamhet enligt lagdekret 714/70, ändrat enligt lag nr 1340/83, och vars organisation fastställs genom presidentdekret 56/89 i dess senare ändrade lydelse

Företaget ’Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών’ (Atens internationella flygplats) i Spata, som bedriver verksamhet enligt lag nr 2338/95 ’Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα’, inrättade av företaget ”ίδρυση της εταιρείας ’Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.’, godkännande av miljökrav och andra bestämmelser

’Φορείς Διαχείρισης’ (förvaltningsorgan) enligt presidentdekret 158/02 ’Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΦΕΚ Α 137)

Spanien

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Frankrike

Flygplatser vars verksamhet bedrivs av statligt ägda företag enligt artiklarna L.125-1, L.260-1 och L.270-1 i code de l'aviation civile

Flygplatser vars verksamhet bedrivs enligt en koncession som beviljats av staten enligt artikel R.223-2 i code de l'aviation civile

Flygplatser vars verksamhet bedrivs enligt arrêté préfectoral om tillstånd för tillfälligt utnyttjande

Flygplatser som inrättats av en offentlig myndighet och omfattas av ett avtal enligt artikel L.221-1 i code de l'aviation civile

Flygplatser vars egendom överförts till regionala eller lokala myndigheter eller till en grupp av dessa enligt Loi nr 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales av den 13 augusti 2004, särskilt artikel 28:

Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

Aérodrome d'Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Statligt ägda civila flygplatser vars förvaltning överlåtits åt en handelskammare (chambre de commerce et d'industrie) (artikel 7 i Loi nr 2005-357 relative aux aéroports av den 21 april 2005 och Décret nr 2007-444 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat av den 23 februari 2007):

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Andra statligt ägda civila flygplatser som utesluts från överföring till regionala eller lokala myndigheter enligt Décret nr 2005-1070 av den 24 augusti 2005 i dess ändrade lydelse:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (Loi nr 2005-357 av den 20 april 2005 och Décret nr 2005-828 av den 20 juli 2005)

Italien

Genom decreto legislativo nr 497 relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, av den 25 november 1995, förlängt flera gånger och slutligen omvandlat till lag, Legge nr 665 av den 21 december 1996, har ENAV slutligen omvandlats till ett aktiebolag (SpA) från och med den 1 januari 2001

Förvaltningsorgan upprättade genom speciallagar

Organ som förvaltar flygplatsanläggningar på koncessionsbasis enligt art. 694 i Codice della navigazione, regio decreto nr 327 av den 30 mars 1942

Flygplatsenheter, inbegripet förvaltningsföretagen SEA (Milano) och ADR (Fiumicino)

Cypern

Lettland

Valsts akciju sabiedrība ’Starptautiskā lidosta ’Rīga’ ’

SIA ’Aviasabiedrība ’Liepāja’ ’

SIA “Ventspils lidosta’

SIA “Daugavpils lidosta’

Litauen

Det statliga företaget Vilnius International Airport

Det statligt ägda företaget Kaunas Airport

Det statligt ägda företaget Palanga International Airport

Det statligt ägda företaget Oro navigacija

Det kommunala företaget Šiaulių oro uostas

Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som driver flygplatsanläggningar i enlighet med Republiken Litauens lag om luftfart (Litauens officiella tidning nr 94-2918, 2000)

Luxemburg

Aéroport de Luxembourg

Ungern

Flygplatser vars verksamhet bedrivs i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér förvaltad av Budapest Airport Rt. på grundval av 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről och 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Nederländerna

Flygplatser vars verksamhet bedrivs i enlighet med artiklarna 18 ff. i Luchtvaartwet

Till exempel:

Luchthaven Schiphol

Österrike

Enheter som i enlighet med Luftfahrtgesetz, BGBl. nr 253/1957 i nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla flygplatsanläggningar

Polen

Det statligt ägda företaget Porty Lotnicze vars verksamhet bedrivs enligt ustawa o przedsiębiorstwie państwowym ’Porty Lotnicze’ av den 23 oktober l987

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Porty Lotnicze ’Mazury-Szczytno’ Sp. z o.o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugal

ANA – Aeroportos de Portugal, SA, inrättad enligt Decreto-Lei nr 404/98 av den 18 december 1998

NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., inrättad genom Decreto–Lei nr 404/98 av den 18 december 1998

ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, SA, inrättad enligt Decreto-Lei nr 453/91 av den 11 december 1991

Rumänien

Compania Națională ’Aeroporturi București’ S.A.

Societatea Națională ’Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța’

Societatea Națională ’Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia’-S.A.

Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

S.C. Aeroportul Arad S.A.

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenien

Offentliga civila flygplatser som drivs i enlighet med Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakien

Enheter som driver flygplatser på grundval av ett tillstånd från statliga myndigheter, och enheter som tillhandahåller telekommunikationstjänster via antenn i enlighet med lag nr 143/1998 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 57/2001 Coll., nr 37/2002 Coll., nr 136/2004 Coll. och nr 544/2004 Coll.

Till exempel:

Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

Letisko Poprad – Tatry, a.s.

Letisko Košice, a.s.

Finland

Flygplatser vars verksamhet bedrivs av Finavia Plc, en kommun eller av ett statligt ägt företag med stöd av luftfartslagen (1194/2009) och Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (2009/877)

Sverige

Allmänna flygplatser som drivs enligt luftfartslagen (1957:297)

Privata flygplatser som drivs med stöd av driftstillstånd i enlighet med den lag, där detta tillstånd motsvarar kriterierna i artikel 2.3 i direktiv 2004/17/EG

Förenade kungariket

En lokal myndighet som är verksam i ett geografiskt område med att tillhandahålla flygplatsanläggningar eller andra terminalanläggningar för lufttrafikföretag

En flygplatsoperatör enligt Airports Act 1986 som förvaltar en flygplats enligt economic regulation i Part IV i denna Act

Highland and Islands Airports Limited

En flygplatsoperatör enligt Airports (Northern Ireland) Order 1994

BAA Ltd

e)   Upphandlande enheter i fråga om hamnanläggningar eller andra terminalanläggningar

Belgien

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l'Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Bulgarien

ДП ’Пристанищна инфраструктура’

Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter driver hamnar för offentlig trafik av nationell betydelse, eller delar av sådana, och som är förtecknade i bilaga nr 1 till artikel 103a i Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

’Пристанище Варна’ ЕАД

’Порт Балчик’ АД

’БМ Порт’ АД