3.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/1


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A KÖZBESZERZÉSEK EGYES VONATKOZÁSAIRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 1/2011 HATÁROZATA

(2011. október 21.)

(2012/179/EU)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a közbeszerzések egyes vonatkozásairól szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

2004. május 1-jén a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Málta, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az Európai Unió tagállamává vált.

2007. január 1-jén a Bolgár Köztársaság és Románia az Európai Unió tagállamaivá váltak.

2008. december 9-én a Bizottság elfogadta a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek az ajánlatkérőket és az ajánlatkérő szerveket tartalmazó jegyzékek tekintetében történő módosításáról szóló határozatot (1).

A megállapodás mellékleteit módosítani kell, hogy azok az Unió bővítését és a megállapodásból eredő kölcsönös beszerzési lehetőségek számának növekedését tükrözzék.

A megállapodás mellékleteit módosítani kell, naprakésszé téve az azokban felsorolt ajánlatkérők listáit.

A megállapodás I. mellékletét is módosítani kell, figyelembe véve az Unióban és a Svájci Államszövetségben a távközlési szolgáltatások piacán bevezetett versenyszabályokat,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

A megállapodás IA., IIA., IIIA. és IVA. mellékletének helyébe értelemszerűen e határozat I., II., III. és IV. mellékletének szövege lép.

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 21-én.

a közbeszerzési vegyes bizottság részéről

az elnök

Erik NOOTEBOOM

a levezető elnöki feladatokat nem végző pártdelegáció vezetője

Didier CHAMBOVEY


(1)  HL L 349., 2008.12.24., 1. o.


I MELLÉKLET

„IA. MELLÉKLET

UNIÓ

A megállapodás a továbbiakban nem vonatkozik távközlési szolgáltatókra.”


II. MELLÉKLET

„IIA. MELLÉKLET

UNIÓ

Belgium

SNCB Holding/NMBS Holding

Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Infrabel

Bulgária

Национална компания »Железопътна инфраструктура«

»Български държавни железници« ЕАД

»БДЖ – Пътнически превози« ЕООД

»БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)« ЕООД

»БДЖ – Товарни превози« ЕООД

»Българска Железопътна Компания« АД

»Булмаркет – ДМ« ООД

Cseh Köztársaság

A vasúti szolgáltatások területén szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének f) pontja szerint.

Például:

ČD Cargo, a.s.

České dráhy, a.s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dánia

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S

Németország

Deutsche Bahn AG

A legutóbb 2008. február 26-án módosított, 1993. december 27-i»Allgemeines Eisenbahngesetz« 2. cikkének (1) bekezdése alapján lakossági vasúti személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó egyéb vállalkozások

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek

AS Eesti Raudtee

AS Elektriraudtee

Írország

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Görögország

»Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.« (»Ο.Σ.Ε. Α.Ε.«), a 2671/98. sz. törvény alapján

A 2366/95. sz. törvény szerinti »ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.«

Spanyolország

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

Franciaország

Société nationale des chemins de fer français és egyéb, az 1982. december 30-i»Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153« II. címének 1. fejezetében említett, az utazóközönség rendelkezésére álló vasúthálózatok

A Réseau ferré de France, az 1997. február 13-i 97-135. sz. törvénnyel létrehozott állami tulajdonú társaság

Olaszország

Ferrovie dello Stato S. p. A. és a »le Società partecipate«

A »testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili-t« jóváhagyó, 1912. május 9-i 1447. sz. királyi rendelet 10. cikke szerinti koncesszió alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok és vállalkozások

A »Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione« című, 1949. június 4-i 410. sz. törvény 4. cikke alkalmazásában koncesszió alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok és vállalkozások

A »Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione« című, 1952. augusztus 2-i 1221. sz. törvény 14. cikke alkalmazásában koncesszió alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok, vállalkozások és települési önkormányzatok

Az 1999. szeptember 20-i»decreto legislativo No 400«-zal és a 2002. augusztus 1-jei»Legge No 166« 45. cikkével módosított, »Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale«, a »norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9« című, 1997. november 19-i»decreto legislativo No 422« 8. és 9. cikke alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok és vállalkozások

Ciprus

Lettország

Valsts akciju sabiedrība »Latvijas dzelzceļš« és más, a »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām« törvénynek megfelelően vasúti szolgáltatást nyújtó és közbeszerzést végző vállalatok

Valsts akciju sabiedrība »Pasažieru vilciens«

Litvánia

Akcinė bendrovė »Lietuvos geležinkeliai«

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaság vasúti fuvarozásról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 72-2489. sz., 2004.) alapján a vasúti szolgáltatások területén működő egyéb szervezetek

Luxemburg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek megfelelően, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet alkalmazásában kiadott engedély alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Például:

Magyar Államvasutak (MÁV)

Málta

Hollandia

A vasúti szolgáltatások területén működő ajánlatkérők. Például:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Ausztria

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

A módosított »Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957« alapján közlekedési szolgáltatások nyújtására jogosult szervezetek

Lengyelország

Az »ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego »Polskie Koleje Państwowe« z dnia 8 września 2000 r.« alapján működő, vasúti fuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, többek között a következők:

PKP Intercity Sp, z o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

»Koleje Mazowieckie – KM« Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugália

A CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., a »Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março de 1977« alapján

A REFER, E.P., a »Decreto-Lei No 104/97 do 29 de Abril de 1997« alapján

A RAVE, S.A., a 2000. december 19-i»Decreto-Lei No 323-H/2000« alapján

A Fertagus, S.A., a 2005. április 13-i»Decreto-Lei 78/2005« alapján

A »Lei No 10/90 do 17 de Março de 1990« alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó állami szervek és közvállalkozások

A »Lei No 10/90 do 17 de Março de 1990« alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások, amennyiben különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkeznek

Románia

Compania Națională Căi Ferate – CFR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă »CFR – Marfă«

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători »CFR – Călători«

Szlovénia

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Szlovák Köztársaság

A 152/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 259/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 258/1993. sz. törvény (Gyűjt.) alapján vasutat, kötélpályát és kapcsolódó létesítményeket üzemeltető szervezetek

Az 58/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 260/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 416/2001. sz. törvénnyel és a 114/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 164/1996. sz. törvény (Gyűjt.), valamint a 2004. július 7-i 662. sz. kormányrendelet alapján lakossági vasúti személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Például:

Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finnország

VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd

Svédország

A »järnvägslagen (2004:519)« és a »järnvägsförordningen (2004:526)« szerint vasúti szolgáltatásokat nyújtó közjogi szervezetek

A »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik« alapján regionális vagy helyi vasútvonalakat üzemeltető regionális vagy helyi közjogi szervezetek

A »förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar« alkalmazásában kiadott engedély alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások, amennyiben ez az engedély megfelel a 2004/17/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének

Egyesült Királyság

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

A Department of Transporttól vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóságtól kapott különleges vagy kizárólagos engedély alapján működő vasúti szolgáltatók”


III. MELLÉKLET

„IIIA. MELLÉKLET

UNIÓ

a)   Gáz vagy távhő szállítása és elosztása

Belgium

Distrigaz

Települési önkormányzatok és társulásaik, tevékenységük e része tekintetében

Fluxys

Bulgária

A »Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003)« 39. cikkének (1) bekezdése alapján hőenergia termelésére vagy szállítására vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezetek:

АЕЦ Козлодуй – ЕАД

Брикел – ЕАД

»Бул Еко Енергия« ЕООД

»ГЕРРАД« АД

Девен АД

ТЕЦ »Марица 3« – АД

»Топлина електроенергия газ екология« ООД

Топлофикация Бургас – ЕАД

Топлофикация Варна – ЕАД

Топлофикация Велико Търново – ЕАД

Топлофикация Враца – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Лозница – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

Топлофикация Правец – ЕАД

Топлофикация Разград – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Топлофикация Ямбол – ЕАД

A »Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003)« 39. cikkének (1) bekezdése alapján földgáz szállítására, elosztására, közüzemi ellátásra vagy közüzemi szolgáltatásra engedéllyel rendelkező szervezetek:

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Балкангаз 2000 АД

Бургасгаз ЕАД

Варнагаз АД

Велбъждгаз АД

Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

Газинженеринг ООД

Газоснабдяване Асеновград АД

Газоснабдяване Бургас ЕАД

Газоснабдяване Враца ЕАД

Газоснабдяване Нова Загора АД

Газоснабдяване Нови Пазар АД

Газоснабдяване Попово АД

Газоснабдяване Първомай АД

Газоснабдяване Разград АД

Газоснабдяване Русе ЕАД

Газоснабдяване Стара Загора ООД

Добруджа газ АД

Дунавгаз АД

Каварна газ ООД

Камено-газ ЕООД

Кнежа газ ООД

Кожухгаз АД

Комекес АД

Консорциум Варна Про Енерджи ООД

Костинбродгаз ООД

Ловечгаз 96 АД

Монтанагаз АД

Овергаз Инк. АД

Павгаз АД

Плевенгаз АД

Правецгаз 1 АД

Примагаз АД

Промишлено газоснабдяване ООД

Раховецгаз 96 АД

Рилагаз АД

Севлиевогаз-2000 АД

Сигаз АД

Ситигаз България АД

Софиягаз ЕАД

Трансгаз Енд Трейд АД

Хебросгаз АД

Централ газ АД

Черноморска технологична компания АД

Ямболгаз 92 АД

Cseh Köztársaság

A gáz- és a távhőágazatban szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint

Például:

NET4GAS, s.r.o.

Pražská plynárenská, a.s.

Severomoravská plynárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pražská teplárenská a.s.

Dánia

a »lov om varmeforsyning« 4. §-a alkalmazásában kiadott engedély alapján gáz-, illetve hőenergia-elosztást végző szervezetek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2005. július 17-i 347. sz. törvényt

A »lov om naturgasforsyning« 10. §-a alkalmazásában kiadott engedély alapján gázszállítást végző szervezetek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2006. május 8-i 1116. sz. törvényt

A »bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter« (2006. április 25.) alkalmazásában kiadott engedély alapján gázszállítást végző szervezetek

Az Energinet Danmark vagy az Energinet Danmark saját kizárólagos tulajdonban lévő leányvállalatai a »lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3« szerint, lásd a 2004. december 20-i 1384. sz. törvényt

Németország

A legutóbb 2006. december 9-én módosított, 1998. április 24-i»Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)« 3. cikkének (18) bekezdése értelmében más vállalkozásokat energiával ellátó, energiaellátó-hálózatot működtető, illetve tulajdonosként energiaellátó hálózat felett rendelkezési joggal rendelkező települési önkormányzatok, közjogi intézmények vagy közjogi intézmények társulásai, illetve állami tulajdonban lévő vállalkozások

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek

AS Kohtla-Järve Soojus

AS Kuressaare Soojus

AS Võru Soojus

Írország

Bord Gáis Éireann

Egyéb olyan szervezetek, amelyek a »Gas Acts 1976 to 2002« rendelkezései alapján a Commission for Energy Regulationtól engedélyt szerezhetnek földgáz elosztására és szállítására

Az Electricity Regulation Act 1999 alapján engedéllyel rendelkező szervezetek, amelyek »Combined Heat and Power Plants« üzemeltetőiként hőelosztással foglalkoznak

Görögország

A 2528/97., a 2593/98. és a 2773/99. sz. törvénnyel módosított 2364/95. sz. törvény értelmében földgázszállítást és -elosztást végző »Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.«

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanyolország

Enagas, S.A.

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, S.A.

Gasoducto de Extremadura, S.A.

Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

Transportista Regional de Gas, S.A.

Unión Fenosa de Gas, S.A.

Bilbogas, S.A.

Compañía Española de Gas, S.A.

Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

Distribuidora Regional de Gas, S.A.

Donostigas, S.A.

Gas Alicante, S.A.

Gas Andalucía, S.A.

Gas Aragón, S.A.

Gas Asturias, S.A.

Gas Castilla – La Mancha, S.A.

Gas Directo, S.A.

Gas Figueres, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Hernani, S.A.

Gas Natural de Cantabria, S.A.

Gas Natural de Castilla y León, S.A.

Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural de Alava, S.A.

Gas Natural de La Coruña, S.A.

Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

Gas Navarra, S.A.

Gas Pasaia, S.A.

Gas Rioja, S.A.

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, S.A.

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

Tolosa Gas, S.A.

Franciaország

Az 1946. április 8-i, módosított »Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz« alapján létrehozott és működő Gaz de France

A földgázszállító hálózatot üzemeltető GRT Gaz

Az 1946. április 8-i, módosított »Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz« 23. cikkében említett, földgázelosztást végző szervezetek (vegyes gazdasági hátterű elosztóvállalatok, »régie«-k és más hasonló, regionális és települési önkormányzatok társulásaként létrejött szolgáltatók), például: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

Hőenergia-elosztást végző települési önkormányzatok és társulásaik

Olaszország

Az »SNAM Rete Gas SpA, SGM e EDISON T. e S.« földgázszállító vállalat

Az 1925. október 15-i»Regio Decreto No 2578«-cal, az 1986. október 4-i»D.P.R. No 902«-vel és a 2000. május 23-i»Decreto Legislativo No 164« 14. és 15. cikkével elfogadott, a települési és megyei önkormányzatok által a közüzemi szolgáltatások felett gyakorolt közvetlen ellenőrzésre irányadó jogszabályok kodifikált szövege alapján működő földgázelosztó szervezetek

A »Norme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi« című, 1982. május 29-i 308. sz. törvény 10. cikke értelmében lakossági hőenergia-elosztást végző szervezetek

Olyan települési önkormányzatok és települési önkormányzatok olyan társulásai, amelyek lakossági hőenergia-elosztást végeznek

Azok a »Società di trasporto regionale«-k, amelyek díjszabását az »Autorità per l’energia elettrica ed il gas« jóváhagyta

Ciprus

Lettország

AS »Latvijas gāze«

Települési önkormányzatok lakossági hőenergia-szolgáltatással foglalkozó közjogi szervezetei

Litvánia

Akcinė bendrovė »Lietuvos dujos«

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság földgázról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 89-2743. sz., 2000.; 43-1626. sz., 2007.) alapján gázszállítási, -elosztási vagy -ellátási tevékenységet folytató egyéb szervezetek

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság távhőszolgáltatásról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 51-2254. sz., 2003.; 130-5259. sz., 2007.) alapján hőellátási tevékenységet folytató szervezetek

Luxemburg

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange

Service industriel de la Ville de Luxembourg

Hőenergia-elosztást végző települési önkormányzatok és társulásaik

Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának megfelelően, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény alkalmazásában kiadott engedély alapján földgázszállítást vagy -elosztást végző szervezetek

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának megfelelően, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alkalmazásában kiadott engedély alapján távhőszállítást vagy -elosztást végző szervezetek

Málta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Hollandia

A »Gemeentewet« alkalmazásában települési önkormányzatok által kiadott engedély (»vergunning«) alapján gáz előállítását, szállítását, illetve elosztását végző szervezetek. Például: NV Nederlandse Gasunie

A »Gemeentewet« vagy a »Provinciewet« alapján gázszállítást vagy -elosztást végző települési, illetve tartományi szervek

Lakossági hőenergia-elosztást végző települési önkormányzatok és társulásaik

Ausztria

Az »Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451-1935« és a módosított »Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I No 121/2000« alapján gázszállításra vagy gázelosztásra jogosult szervezetek

A módosított »Gewerbeordnung, BGBl. No 194/1994« alapján hőenergia-szállításra vagy -elosztásra jogosult szervezetek

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne« értelmében vett energetikai társaságok, többek között a következők:

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Europol Gaz S.A Warszawa

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o,o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Elektrociepłownia Zabrze S.A.

Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugália

A következő jogszabályok alapján gázszállítást és gázelosztást végző szervezetek:

Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Románia

»Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaș«

SC Distrigaz Sud S.A.

E. ON Gaz România S.A.

E.ON Gaz Distribuție S.A. – Societăți de distribuție locală

Szlovénia

Az »Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99)« alapján gáz szállításával vagy elosztásával foglalkozó szervezetek, valamint a következő önkormányzati határozatok alapján hőenergia szállításával vagy elosztásával foglalkozó szervezetek:

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina Koper

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. Javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno Podjetje Toplotna Oskrba, d.o.o.,

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Szlovák Köztársaság

A 656/2004. sz. törvénynek (Gyűjt.) megfelelően engedély alapján gáz előállítását, elosztását, szállítását, tárolását és gázzal való ellátást végző vagy ilyen infrastruktúrát üzemeltető szervezetek

A 657/2004. sz. törvénynek (Gyűjt.) megfelelően engedély alapján hőenergia előállítását, elosztását és hőenergiával való ellátást végző vagy ilyen infrastruktúrát üzemeltető szervezetek

Például:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finnország

A »maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000)« alkalmazásában engedély alapján a gázhálózati szállítórendszert üzemeltető vagy gáz elosztását végző közjogi vagy egyéb szervezetek; valamint hőenergia előállítását, szállítását vagy elosztását végző, illetve hálózatokba hőenergiát betápláló települési szervezetek vagy állami vállalatok

Svédország

A »lagen (1978:160) om vissa rörledningar« alkalmazásában koncesszió alapján gáz vagy hőenergia szállítását, illetve elosztását végző szervezetek

Egyesült Királyság

A »Gas Act 1986« 7. szakaszának (1) bekezdésében meghatározott, gáz szállításával foglalkozó állami szervezet

A »Gas (Northern Ireland) Order 1996« 8. cikke alapján gázellátást biztosító vállalkozónak minősülő személy

Azok a települési önkormányzatok, amelyek olyan rögzített hálózatot bocsátanak rendelkezésre vagy üzemeltetnek, amely a fogyasztók számára hőenergia előállításával, szállításával vagy elosztásával összefüggő szolgáltatást nyújt vagy fog nyújtani

Az »Electricity Act 1989« 6. szakasza (1) bekezdésének a) pontja alapján engedéllyel rendelkező olyan személy, amelynek engedélye tartalmazza a törvény 10. szakaszának (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket

b)   Olaj és gáz feltárása vagy kitermelése

Belgium

Bulgária

A »Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999)« vagy a »Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.05.2006)« alapján kőolaj- vagy földgázfeltárást vagy -kitermelést végző szervezetek:

»Дайрект Петролеум България« – ЕООД, София

»Петреко-България« – ЕООД, София

»Проучване и добив на нефт и газ« – АД, София

»Мерлоуз Рисорсиз« – ООД, Люксембург

»Мерлоуз Рисорсиз САРЛ«, Люксембург

»ОМВ (България) Извънтериториално проучване« – ООД, Виена, Австрия

»Джей Кей Екс България Лимитид« – Лондон, Англия

»Рамко България Лимитид« – Абърдийн, Шотландия

»Болкан Експлорърс (България) Лимитид« – Дъблин, Ирландия

ОАО »Башкиргеология«, Уфа, Руска федерация

»Винтидж Петролеум България, Инк.« – Кайманови острови

Cseh Köztársaság

A meghatározott földrajzi területeket kőolaj- vagy földgázfeltárás vagy -kitermelés céljából hasznosító ágazatokban működő valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerint

Például:

Moravské naftové doly, a.s.

Dánia

A következő jogszabályokban meghatározott szervezetek:

»lov om Danmarks undergrund«, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2007. július 4-i 889. sz. törvényt

»lov om kontinentalsoklen«, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2005. november 18-i 1101. sz. törvényt

Németország

A legutóbb 2006. december 9-én módosított, 1980. augusztus 13-i»Bundesberggesetz« szerinti vállalkozások

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek

Írország

Az alábbi jogszabályok értelmében kőolaj és földgáz feltárására vagy kitermelésére vonatkozó engedéllyel, illetve koncesszióval rendelkező szervezetek:

»Continental Shelf Act 1968«

»Petroleum and Other Minerals Development Act 1960«

»Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992«

»Petroleum (Production) Act (NI) 1964«

Görögország

»Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.«, a »για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις« című, 2593/98. sz. törvény alapján

Spanyolország

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (España), S.A.

Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

Conoco limited

Eastern España, S.A.

Enagas, S.A.

España Canadá resources Inc.

Fugro – Geoteam, S.A.

Galioil, S.A.

Hope petróleos, S.A.

Locs oil compay of Spain, S.A.

Medusa oil Ltd.

Murphy Spain oil company

Onempm España, S.A.

Petroleum oil & gas España, S.A.

Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Taurus petroleum, AN.

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

Wintersahll, AG

YCI España, L.C.

A »Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector hidrocarburos« és végrehajtási jogszabályai alapján működő egyéb szervezetek

Franciaország

A »Code minier« és végrehajtási szabályai, különösen az 1995. április 19-i»Décret no 95-427« és a 2006. június 2-i»Décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain« értelmében kőolaj, illetve földgáz feltárását és kitermelését végző szervezetek

Olaszország

Az alábbi jogszabályok értelmében kőolaj és földgáz feltárására vagy kitermelésére, illetve földgáz földfelszín alatti tárolására vonatkozó engedéllyel, illetve koncesszióval rendelkező szervezetek:

az 1953. február 10-i 136. sz. törvény

az 1967. július 21-i 613. sz. törvénnyel módosított 1957. január 11-i 6. sz. törvény

az 1991. január 9-i 9. sz. törvény

az 1996. november 25-i 625. sz. törvényerejű rendelet

a 2000. május 23-i 164. sz. törvényerejű rendelettel módosított, 1974. április 26-i 170. sz. törvény

Ciprus

Lettország

Minden olyan társaság, amely kőolaj vagy földgáz feltárására vagy kitermelésére engedélyt kapott, és ezt a tevékenységét megkezdte.

Litvánia

A »Geonafta« nyilvánosan működő részvénytársaság

A »Minijos nafta« litván–dán zártkörűen működő részvénytársaság

A »Genčių nafta« litván–svéd zártkörűen működő vegyes részvénytársaság

A »Geobaltic« zártkörűen működő részvénytársaság

A »Manifoldas« zártkörűen működő részvénytársaság

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaságnak a föld méhéről szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 53-1582. sz., 1995.; 35-1164. sz., 2001.) alapján a kőolaj- és a földgázfeltárási és -kitermelési ágazatban működő egyéb szervezetek

Luxemburg

Magyarország

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alkalmazásában engedély vagy koncesszió alapán kőolaj vagy földgáz feltárását vagy kitermelését végző szervezetek

Málta

A »Petroleum (Production) Act« (156. fejezet) és származékos jogszabályai, valamint a »Continental Shelf Act« (194. fejezet) és származékos jogszabályai

Hollandia

A »Mijnbouwwet« (2003. január 1.) szerinti szervezetek

Ausztria

A módosított »Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999« alapján kőolaj vagy földgáz feltárására vagy kitermelésére jogosult szervezetek

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze« alapján a földgáz, a kőolaj és természetes származékai, a barnaszén, a szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok kutatásával, feltárásával vagy kitermelésével összefüggő tevékenységet végző szervezetek, többek között a következők:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Petrobaltic S.A.

Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugália

A következő jogszabályok alapján kőolaj és földgáz feltárására és kitermelésére vonatkozó engedéllyel vagy koncessziós szerződéssel rendelkező szervezetek:

Decreto-Lei no 109/94, de 26 de Abril; Declaração de rectificação no 64/94, de 94-05-31 e Portaria no 790/94, de 5 de Setembro

Despacho no 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, de 17 de Janeiro

Aviso, D.R. III, no 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III no 60, de 02-03-12

Románia

Societatea Națională »Romgaz« S.A. Mediaș

S.C. PETROM S.A.

Szlovénia

A »Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99)« alapján kőolajkutatást és -kitermelést végző szervezetek:

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Szlovák Köztársaság

A 656/2004. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában engedéllyel földgázkitermelést végző szervezetek

A 499/1991. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 154/1995. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 58/1998. sz. törvénnyel, az 533/2004. sz törvénnyel (Gyűjt.) módosított 51/1988. sz. törvény (Gyűjt.) és a 214/2002. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában bányászati engedély alapján kőolajlelőhelyek földtani feltárását vagy kitermelését végző szervezetek

Finnország

Svédország

A »minerallagen (1991:45)« értelmében kőolaj vagy földgáz feltárására vagy kitermelésére vonatkozó koncesszióval rendelkező, illetve a »lagen (1966:314) om kontinentalsockeln« alapján engedéllyel rendelkező szervezetek

Egyesült Királyság

A »Petroleum Act 1998« alapján kiadott vagy azzal azonos joghatású engedély alapján működő személy

A »Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964« alapján engedéllyel rendelkező személy

c)   Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

Belgium

Bulgária

A »Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999)« vagy a »Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006)« alapján szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárását vagy kitermelését végző szervezetek:

»Балкан МК« – ЕООД

»Въгледобив Бобов дол« – ЕООД

»Въглища Перник« – ООД

»Геология и геотехника« – ООД

»Елшица-99« – АД

»Енемона« – АД

»Карбон Инвест« – ООД

»Каусто-голд« – АД

»Мес Ко ММ5« – ЕООД

»Мина Балкан – 2000« – АД

»Мина Бели брег« – АД

»Мина Открит въгледобив« – АД

»Мина Станянци« – АД

»Мина Черно море – Бургас« – ЕАД

»Мина Чукурово« – АД

»Мининвест« – ООД

»Мини Марица-изток« – ЕАД

»Минно дружество Белоградчик« – АД

»Рекоул« – АД

»Руен Холдинг« – АД

»Фундаментал« – ЕООД

Cseh Köztársaság

A meghatározott földrajzi területeket szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárása vagy kitermelése céljából hasznosító ágazatokban működő valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerint

Például:

Czech Coal Services a.s.

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dánia

A vonatkozó törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2007. június 21-i 784. sz. törvény értelmében szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárását és kitermelését végző szervezetek

Németország

A legutóbb 2006. december 9-én módosított, 1980. augusztus 13-i»Bundesberggesetz« szerinti vállalkozások

Észtország

AS Eesti Põlevkivi

Írország

A »Turf Development Act 1946 to 1998« alapján létrehozott és működő Bord na Mona plc.

Görögország

Az 1976. április 27-i törvénnyel módosított, 1973. évi bányászati törvény értelmében szenet és egyéb szilárd tüzelőanyagokat feltáró és kitermelő »Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού«

Spanyolország

Alto Bierzo, S.A.

Antracitas de Arlanza, S.A.

Antracitas de Gillon, S.A.

Antracitas de La Granja, S.A.

Antracitas de Tineo, S.A.

Campomanes Hermanos, S.A.

Carbones de Arlanza, S.A.

Carbones de Linares, S.A.

Carbones de Pedraforca, S.A.

Carbones del Puerto, S.A.

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, S.A.

Carbonífera del Narcea, S.A.

Compañía Minera Jove, S.A.

Compañía General Minera de Teruel, S.A.

Coto minero del Narcea, S.A.

Coto minero del Sil, S.A.

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

Endesa, S.A.

González y Díez, S.A.

Hijos de Baldomero García, S.A.

Hullas del Coto Cortés, S.A.

Hullera Vasco-leonesa, S.A.

Hulleras del Norte, S.A.

Industrial y Comercial Minera, S.A.

La Carbonífera del Ebro, S.A.

Lignitos de Meirama, S.A.

Malaba, S.A.

Mina Adelina, S.A.

Mina Escobal, S.A.

Mina La Camocha, S.A.

Mina La Sierra, S.A.

Mina Los Compadres, S.A.

Minas de Navaleo, S.A.

Minas del Principado, S.A.

Minas de Valdeloso, S.A.

Minas Escucha, S.A.

Mina Mora primera bis, S.A.

Minas y explotaciones industriales, S.A.

Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

Minera del Bajo Segre, S.A.

Minera Martín Aznar, S.A.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Muñoz Sole hermanos, S.A.

Promotora de Minas de carbón, S.A.

Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

Unión Minera del Norte, S.A.

Union Minera Ebro Segre, S.A.

Viloria Hermanos, S.A.

Virgilio Riesco, S.A.

A »Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas« és végrehajtási jogszabályai alapján működő egyéb szervezetek

Franciaország

A »Code minier« és végrehajtási szabályai, különösen az 1995. április 19-i»Décret no 95-427« és a 2006. június 2-i»Décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain« értelmében szén és egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárását és kitermelését végző szervezetek

Olaszország

Carbosulcis S.p.A.

Ciprus

Lettország

Litvánia

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaságnak a föld méhéről szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 63-1582. sz., 1995.; 35-1164. sz., 2001.) alapján a kőolaj, földgáz és más szilárd tüzelőanyagok feltárási és -kitermelési ágazatában működő egyéb szervezetek

Luxemburg

Magyarország

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alkalmazásában engedély vagy koncesszió alapán szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárását vagy kitermelését végző szervezetek

Málta

Hollandia

A »Mijnbouwwet« (2003. január 1.) szerinti szervezetek

Ausztria

A módosított »Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999« alapján szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárására vagy kitermelésére jogosult szervezetek

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze« alapján a földgáz, a kőolaj és természetes származékai, a barnaszén, a szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok kutatásával, feltárásával vagy kitermelésével összefüggő tevékenységet végző szervezetek, többek között a következők:

Kompania Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego »Konin« S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego »Sieniawa« S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego »Adamów« S.A. w Turku

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugália

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, a Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, ambos de 16 de Março szerint

Románia

Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

Societatea Comercială Minieră »Banat-Anina« S.A.

Compania Națională a Uraniului S.A. București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Szlovénia

A »Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99)« alapján szénkutatást és -kitermelést végző szervezetek:

Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Szlovák Köztársaság

A 499/1991. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 154/1995. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 58/1998. sz. törvénnyel, az 533/2004. sz törvénnyel (Gyűjt.) módosított 51/1988. sz. törvény (Gyűjt.) és a 214/2002. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában bányászati engedély alapján szénlelőhelyek földtani feltárását vagy kitermelését végző szervezetek

Finnország

A »laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)« alkalmazásában szilárd tüzelőanyagok feltárására vagy kitermelésére vonatkozó különleges koncesszióval rendelkező szervezetek

Svédország

A »minerallagen (1991:45)« vagy a »lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter« értelmében szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárására vagy kitermelésére vonatkozó koncesszióval rendelkező, illetve a »lagen (1966:314) om kontinentalsockeln« értelmében engedéllyel rendelkező szervezetek

Egyesült Királyság

Minden engedéllyel rendelkező gazdasági szereplő (a »Coal Industry Act 1994« értelmében)

The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

A »Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969« 57. szakaszának (1) bekezdésében meghatározott kutatási engedély vagy bányászati engedély alapján működő személy”


IV. MELLÉKLET

„IVA. MELLÉKLET

UNIÓ

a)   Ivóvíz előállítása, szállítása és elosztása

Belgium

Települési önkormányzatok és társulásaik, tevékenységük e része tekintetében

Société Wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgária

»Тузлушка гора« – ЕООД, Антоново

»В И К – Батак« – ЕООД, Батак

»В и К – Белово« – ЕООД, Белово

»Водоснабдяване и канализация Берковица« – ЕООД, Берковица

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Благоевград

»В и К – Бебреш« – ЕООД, Ботевград

»Инфрастрой« – ЕООД, Брацигово

»Водоснабдяване« – ЕООД, Брезник

»Водоснабдяване и канализация« – ЕАД, Бургас

»Лукойл Нефтохим Бургас« АД, Бургас

»Бързийска вода« – ЕООД, Бързия

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Варна

»ВиК« ООД, к.к. Златни пясъци

»Водоснабдяване и канализация Йовковци« – ООД, Велико Търново

»Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг« – ЕООД, Велинград

»ВИК« – ЕООД, Видин

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Враца

»В И К« – ООД, Габрово

»В И К« – ООД, Димитровград

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Добрич

»Водоснабдяване и канализация – Дупница« – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Исперих

»Аспарухов вал« ЕООД, Кнежа

»В И К – Кресна« – ЕООД, Кресна

»Меден кладенец« – ЕООД, Кубрат

»ВИК« – ООД, Кърджали

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Кюстендил

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Ловеч

»В и К – Стримон« – ЕООД, Микрево

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Монтана

»Водоснабдяване и канализация – П« – ЕООД, Панагюрище

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Перник

»В И К« – ЕООД, Петрич

»Водоснабдяване, канализация и строителство« – ЕООД, Пещера

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Плевен

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Пловдив

»Водоснабдяване–Дунав« – ЕООД, Разград

»ВКТВ« – ЕООД, Ракитово

ЕТ »Ердуван Чакър«, Раковски

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Русе

»Екопроект-С« ООД, Русе

»УВЕКС« – ЕООД, Сандански

»ВиК-Паничище« ЕООД, Сапарева баня

»Водоснабдяване и канализация« – ЕАД, Свищов

»Бяла« – ЕООД, Севлиево

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Силистра

»В и К« – ООД, Сливен

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Смолян

»Софийска вода« – АД, София

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, София

»Стамболово« – ЕООД, Стамболово

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Стара Загора

»Водоснабдяване и канализация-С« – ЕООД, Стрелча

»Водоснабдяване и канализация – Тетевен« – ЕООД, Тетевен

»В и К – Стенето« – ЕООД, Троян

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Търговище

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Хасково

»Водоснабдяване и канализация« – ООД, Шумен

»Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Ямбол

Cseh Köztársaság

A vízgazdálkodási ágazatban vízellátási szolgáltatást végző valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének d) és e) pontja szerint

Például:

Veolia Voda Česká Republika, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Dánia

A »lov om vandforsyning m.v.« 3. §-ának (3) bekezdése értelmében vízellátást végző szervezetek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló, 2007. január 17-i 71. sz. törvényt

Németország

A szövetségi tartományok által elfogadott »Eigenbetriebsverordnungen« vagy »Eigenbetriebsgesetze« alapján víz előállítását vagy elosztását végző szervezetek (közművállalatok)

A szövetségi tartományok által elfogadott »Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit« alapján víz előállítását vagy elosztását végző szervezetek

A legutóbb 2002. május 15-én módosított, 1991. február 12-i»Gesetz über Wasser- und Bodenverbände« alapján víz előállítását végző szervezetek

A szövetségi tartományok által elfogadott »Kommunalgesetze«, különösen a »Gemeindeverordnungen« alapján víz előállítását vagy elosztását végző állami tulajdonú szervezetek

A legutóbb 2007. január 5-én módosított, 1965. szeptember 6-i»Aktiengesetz« vagy a legutóbb 2006. november 10-én módosított, 1892. április 20-i»GmbH-Gesetz« alapján létrehozott vagy betéti társaságnak (»Kommanditgesellschaft«) minősülő, regionális vagy települési önkormányzattal kötött különleges szerződés alapján víz előállítását vagy elosztását végző vállalkozások

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek:

AS Haapsalu Veevärk

AS Kuressaare Veevärk

AS Narva Vesi

AS Paide Vesi

AS Pärnu Vesi

AS Tartu Veevärk

AS Valga Vesi

AS Võru Vesi

Írország

A »Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964« alapján víz előállításával vagy elosztásával foglalkozó szervezetek

Görögország

»Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.« (»Ε.Υ.Δ.Α.Π.« vagy »Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.«). A társaság jogállására a 2190/1920. sz. kodifikált törvény és a 2414/1996. sz. törvény rendelkezései, továbbá az 1068/80. sz. és a 2744/1999. sz. törvény rendelkezései irányadók

A 2937/2001. sz. törvény (Görög Hivatalos Közlöny, 169. Α′) és a 2651/1998. sz. törvény (Görög Hivatalos Közlöny, 248. Α′) rendelkezéseivel szabályozott »Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.« (»Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.«)

A 890/1979. sz. törvény alapján működő »Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου« (»ΔΕΥΑΜΒ«)

Az 1980. augusztus 23-i 1069/80. sz. törvény alapján víz előállítását és elosztását végző »Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης« (települési vízellátó és szennyvíz-gazdálkodási társaságok)

A 410/1995. sz. elnöki rendelet alapján, a »Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων«-nal összhangban működő »Σύνδεσμοι Ύδρευσης« (települési és lakóközösségi vízellátó társulások)

A 410/1995. sz. elnöki rendelet alapján, a »Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων«-nal összhangban működő »Δήμοι και Κοινότητες« (települési és közösségi önkormányzatok)

Spanyolország

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Az autonóm körzetek (»comunidades autónomas«) és az alsóbb szintű közigazgatási egységek (»corporaciones locales«) részeként vagy azoktól függően működő egyéb olyan közjogi intézmények, amelyek ivóvízelosztást végeznek

Az alsóbb szintű közigazgatási egységek (»corporaciones locales«) jóvoltából az ivóvízelosztás területén különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező egyéb magánszektorbeli szervezetek

Franciaország

Ivóvíz előállításával és elosztásával foglalkozó regionális és települési önkormányzatok, helyi közjogi intézmények:

»Régies des eaux« (például Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

Víz szállításával, elosztásával és előállításával foglalkozó szervezetek (például syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Olaszország

Az 1925. október 15-i»Regio Decreto No 2578«-cal, az 1986. október 4-i»D.P.R. No 902«-vel és a települési önkormányzatok szervezetére irányadó jogi rendelkezések kodifikált szövegének megállapításáról szóló, 2000. augusztus 18-i 267. sz. törvényerejű rendelettel és különösen annak 112. és 116. cikkével elfogadott, a települési és megyei önkormányzatok által a közüzemi szolgáltatások felett gyakorolt közvetlen ellenőrzésre irányadó jogszabályok kodifikált szövege alapján a vízszolgáltatás különböző szakaszaiért felelős szervek

Acquedotto Pugliese S.p.A. (Decreto Legislativo No 141 of 11 May 1999)

Az 1979. szeptember 4-i»Legge Regionale No 2/2«-vel és a 2004. május 31-i»Legge Regionale No 9 (art. 1)«-gyel »létrehozott« és az 1980. augusztus 9-i»Legge Regionale No 81«-gyel felszámolt »ente acquedotti siciliani«.

Az 1963. július 5-i 9. sz. törvénnyel létrehozott »Ente sardo acquedotti e fognature«, amely 2003-ban ESAF S.p.A. lett, és később az ABBANOA S.p.A.-val egyesült. Az ESAF-ot a 2005.7.29-i törvény megszüntette és a 2005. április 21-i No 7 Legge Regionale felszánolta (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Ciprus

A településeken és egyéb területeken a »περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350« alapján vízelosztást végző »Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας«

Lettország

SIA »Rīgas ūdens« és más olyan, ivóvíz előállítását, szállítását és vízvezetékrendszerekbe történő elosztását végző magán- és közjogi jogalanyok, amelyek a »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām« törvény alapján beszerzéseket bonyolítanak

Litvánia

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság ivóvízről és szennyvízgazdálkodásról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 82-3260. sz., 2006.) alapján ivóvíz-előállítási, -szállítási vagy -elosztási tevékenységet folytató szervezetek

Luxemburg

A települési önkormányzatok vízelosztással foglalkozó szervezeti egységei

Az 1958. december 23-i és az 1981. július 29-i törvénnyel módosított és kiegészített, 2001. február 23-i»loi concernant la création des syndicats de communes«, valamint az 1962. július 31-i»loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre« alapján létrehozott, víz előállításával vagy elosztásával foglalkozó települési önkormányzati társulások

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

Syndicat des Eaux du Sud – SES

Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre – SEC

Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek megfelelően ivóvíz-előállítást, -szállítást vagy -elosztást végző szervezetek

Málta

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Hollandia

A »Waterleidingwet« alapján víz előállítását vagy elosztását végző szervezetek

Ausztria

A kilenc szövetségi tartomány (»Länder«) által elfogadott »Wasserversorgungsgesetze« alapján ivóvíz előállítását, szállítását vagy elosztását végző települési önkormányzatok és társulásaik

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków« értelmében vett olyan, víz- és szennyvíz-ágazatbeli társaságok, amelyek lakossági vízszolgáltatással vagy szennyvíz-elvezetési szolgáltatással összefüggő gazdasági tevékenységet végeznek, többek között a következők:

AQUANET S.A., Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugália

Több településre kiterjedő rendszerek – olyan vállalkozások, amelyekben az állam vagy más közjogi szervezetek többségi részesedéssel rendelkeznek, valamint a magánvállalkozások, a »a Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro de 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro de 1999-cel módosított Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro de 1993« és a »Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio de 2003« szerint. Az állam általi közvetlen irányítás megengedhető

Települési rendszerek – a települési önkormányzatok és társulásaik, a települési önkormányzati szolgáltatók, olyan vállalkozások, amelyek az állam tulajdonában vannak, vagy jegyzett tőkéjükben az állam többségi részesedéssel rendelkezik, valamint a magánvállalkozások, a »Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro de 2006«, valamint az 1999. október 25-i»Decreto-Lei No 176/99«, »Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro de 1999 e Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio de 2003«-mal módosított »Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro de 1993« szerint

Románia

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (önkormányzatok és vállalatok víz előállítását, szállítását és elosztását végző szervezeti egységei), például:

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

Compania de Apă, Brașov, Brașov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iași, Iași

Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Szlovénia

A »Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96)« alkalmazásában és a helyhatósági határozatok értelmében adott koncesszió alapján ivóvíz előállításával, szállításával vagy elosztásával foglalkozó szervezetek:

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Szlovák Köztársaság

Az 525/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 364/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 587/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 230/2005. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 442/2002. sz. törvény (Gyűjt.) alapján kiadott működési engedély és lakossági ivóvízellátó rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos szakmai alkalmassági bizonyítvány alapján a lakosság részére történő ivóvíz-előállítással vagy -szállítással és -elosztással összefüggésben lakossági vízellátó rendszereket üzemeltető szervezetek

Az 587/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 230/2005. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 364/2004. sz. törvényben (Gyűjt.) meghatározott feltételekkel az 52/1982. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 595/1990. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 128/1991. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 238/1993. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 416/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és az 533/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 135/1994. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában kiadott engedély alapján vízművet üzemeltető és ezzel egyidejűleg az 525/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 364/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 587/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 230/2005. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 442/2002. sz. törvény (Gyűjt.) alapján ivóvízszállítást és -elosztást végző szervezetek

Például:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finnország

A »vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)« 3. szakaszának hatálya alá tartozó vízellátó szervezetek

Svédország

A »lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar« alapján ivóvíz előállítását, szállítását vagy elosztását végző települési önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok

Egyesült Királyság

A »Water Industry Act 1991« értelmében vízügyi vállalkozóként (»water undertaker«) vagy csatornaüzemeltetési vállalkozóként (»sewerage undertaker«) kijelölt társaság

A »Local Government etc (Scotland) Act 1994« 62. szakasza értelmében létrehozott víz- és szennyvízügyi hatóság (»water and sewerage authority«)

The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)   Elektromos energia előállítása, szállítása vagy szolgáltatása

Belgium

Települési önkormányzatok és társulásaik, tevékenységük e része tekintetében

SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

Electrabel/Electrabel

Elia

Bulgária

A »Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003)« 39. cikkének (1) bekezdése alapján villamos energia előállítására, szállítására, közüzemi ellátására vagy közüzemi szolgáltatására vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezetek:

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел – ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III - АД

Енерго-про България – АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП »Златни пясъци« АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ - Варна ЕАД

ТЕЦ »Марица 3« – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД

Cseh Köztársaság

A villamosenergia-ágazatban szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének c) pontja szerint

Például:

ČEPS, a.s.

ČEZ, a. s.

Dalkia Česká republika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dánia

A »lov om elforsyning« 10. §-a alkalmazásában kiadott engedély alapján villamosenergia-előállítást végző szervezetek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2006. november 8-i 1115. sz. kodifikációs törvényt

A »lov om elforsyning« 19. §-a alkalmazásában kiadott engedély alapján villamosenergia-szállítást végző szervezetek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2006. november 8-i 1115. sz. törvényt

Az Energinet Danmark vagy az Energinet Danmark saját kizárólagos tulajdonban lévő leányvállalatai a »lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3«, lásd a 2004. december 20-i 1384. sz. törvényt

Németország

A legutóbb 2006. december 9-én módosított, 1998. április 24-i»Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)« 3. cikkének (18) bekezdése értelmében más vállalkozásokat energiával ellátó, energiaellátó hálózatot működtető, illetve tulajdonosként energiaellátó hálózat felett rendelkezési joggal rendelkező települési önkormányzatok, közjogi intézmények vagy közjogi intézmények társulásai, illetve állami tulajdonban lévő vállalkozások

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek:

AS Eesti Energia

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

AS Narva Elektrijaamad

OÜ Põhivõrk

Írország

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy [ESBIE – villamosenergia-ellátás]

Synergen Ltd [villamosenergia-termelés]

Viridian Energy Supply Ltd [villamosenergia-ellátás]

Huntstown Power Ltd [villamosenergia-termelés]

Bord Gáis Éireann [villamosenergia-ellátás]

Az »Electricity Regulation Act 1999« alapján engedéllyel rendelkező, villamosenergia-ellátással és -előállítással foglalkozó szervezetek

EirGrid plc

Görögország

Az 1468/1950. sz. törvénnyel (περί ιδρύσεως της ΔΕΗ) létrehozott, a 2773/1999. sz. törvénnyel, valamint a 333/1999. sz. elnöki rendelettel összhangban működő »Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.«

Spanyolország

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Egyéb olyan szervezetek, amelyek a »Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico« és végrehajtási jogszabályai alapján villamos energia előállítását, szállítását és elosztását végzik

Franciaország

Az 1946. április 8-i, módosított »Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz« alapján létrehozott és működő Électricité de France

A villamosenergia-szállító hálózatot üzemeltető RTE

Az 1946. április 8-i, módosított »Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz« 23. cikkében említett villamosenergia-elosztást végző szervezetek (vegyes gazdasági hátterű elosztóvállalatok, »régie«-k és más hasonló, regionális és települési önkormányzatok tárulásaként létrejött szolgáltatók), (például Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

Compagnie nationale du Rhône

Electricité de Strasbourg

Olaszország

A Gruppo Enelhez tartozó azon társaságok, amelyek az 1999. március 16-i, később módosított és kiegészített »Decreto Legislativo No 79« értelmében villamos energia előállítására, szállítására és elosztására jogosultak

TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

Az 1999. március 16-i»Decreto Legislativo No 79« alkalmazásában koncesszió alapján működő egyéb vállalkozások

Ciprus

A περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171. cikke alapján létrehozott »Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου«

A »Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003« 57. cikke alapján létrehozott »Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς«

Egyéb olyan személyek, szervezetek vagy vállalkozások, amelyek a 2004/17/EK irányelv 3. cikkében meghatározott tevékenységek valamelyikét folytatják, és amelyek a »περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}« 34. cikke alapján kiadott engedéllyel működnek

Lettország

AS »Latvenergo«

AS »Augstsprieguma tīkls«

AS »Sadales tīkls« és minden olyan, villamos energia előállítását, átvitelét és elosztását végző vállalkozás, amely a »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām« törvény alapján beszerzéseket bonyolít

Litvánia

Az Ignalina Atomerőmű állami vállalkozás

Akcinė bendrovė »Lietuvos energija«

Akcinė bendrovė »Lietuvos elektrinė«

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

Akcinė bendrovė »VST«

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban működő, a Litván Köztársaság villamosenergia-törvénye (Hivatalos Közlöny 66-1984. sz., 2000.; 107-3964. sz., 2004.) és a Litván Köztársaság atomenergia-törvénye (Hivatalos Közlöny 119-2771. sz., 1996) alapján villamosenergia-előállítási, -szállítási vagy -elosztási tevékenységet folytató egyéb szervezetek

Luxemburg

Az 1927. november 11-én kelt, az 1928. január 4-i törvénnyel jóváhagyott »convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg« értelmében villamos energia előállítását, illetve elosztását végző »Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL)«

Villamos energia szállítását, illetve elosztását végző települési önkormányzatok

Société électrique de l’Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvénynek megfelelően villamosenergia-előállítást, -szállítást vagy -elosztást végző szervezetek

Málta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Hollandia

A »Provinciewet« alkalmazásában tartományi hatóság által kiadott engedély (»vergunning«) alapján villamos energia elosztását végző szervezetek

Például:

Essent

Nuon

Ausztria

A módosított »Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998« vagy a kilenc szövetségi tartomány (»Länder«) által elfogadott »Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze« alapján átviteli vagy elosztóhálózatot üzemeltető szervezetek

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne« értelmében vett energetikai társaságok, többek között a következők:

BOT Elektrownia »Opole« S.A., Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów »ELCHO« Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia »Kozienice« S.A.

Elektrownia »Stalowa«»Wola« S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

ENEA S.A., Poznań

Energetyka Sp. z o.o, Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

ENION S.A., Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator S.A., Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

Zakład Elektroenergetyczny »Elsen« Sp. z o.o, Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A.

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z.ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A.

Portugália

1.   Villamosenergia-előállítás

A következő jogszabályok alapján villamos energia előállítását végző szervezetek:

Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

A Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio de 1999, no 313/95, de 24 de Novembro de 1995, no 538/99, de 13 de Dezembro de 1999, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro de 2001, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro de 2001, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março de 2002, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro de 2005, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio de 2007 e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro de 2007» jogszabályokkal módosított« Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988 értelmében külön szabályozás alapján villamos energia előállítását végző szervezetek

2.   Villamosenergia-szállítás

A következő jogszabályok alapján villamos energia szállítását végző szervezetek:

Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro de 2006 e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto de 2006

3.   Villamosenergia-elosztás

A »Decreto-Lei n o 29/2006, de 15 de Fevereiro de 2006, és a Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto de 2006« alapján villamos energia elosztását végző szervezetek

A »Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março de 1997«-tel módosított »Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julhoés de 1995 a Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro de 1986, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro de 1990 e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro de 1992«-vel módosított »Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro de 1982« alapján villamos energia elosztását végző szervezetek

Románia

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

Societatea Națională »Nuclearelectrica« S.A.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

S. C. Electrocentrale Deva S.A.

S.C. Electrocentrale București S.A.

SC Electrocentrale Galați S.A.

S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

SC Complexul Energetic Craiova S.A.

SC Complexul Energetic Rovinari S.A.

SC Complexul Energetic Turceni S.A.

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

Societatea Comercială Electrica S.A., București

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

»Electrica Distribuție Muntenia Nord« S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

»Electrica Furnizare Muntenia Nord« S.A.

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

»Electrica Distribuție Transilvania Sud« S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

»Electrica Furnizare Transilvania Sud« S.A.

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

»Electrica Distribuție Transilvania Nord« S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

»Electrica Furnizare Transilvania Nord« S.A.

Enel Energie

Enel Distribuție Banat

Enel Distribuție Dobrogea

E.ON Moldova S.A.

CEZ Distribuție

Szlovénia

Az »Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99)« alapján villamos energia előállítását, szállítását vagy elosztását végző szervezetek:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Szlovák Köztársaság

A módosított 656/2004. sz. törvénynek (Gyűjt.) megfelelően engedély alapján villamos energia előállítását, átviteli rendszeren keresztül történő szállítását és az elosztási rendszeren keresztül történő elosztását, valamint elosztási rendszeren keresztül lakossági villamosenergia-ellátást végző szervezetek

Például:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

Finnország

A »sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995)« a »laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)« alkalmazásában engedély alapján villamos energia szállítását vagy elosztását végző állami tulajdonú vagy más szervezetek

Svédország

Az »ellagen (1997:857)« alkalmazásában koncesszió alapján villamos energia szállítását vagy elosztását végző szervezetek

Egyesült Királyság

Az »Electricity Act 1989« 6. szakasza alapján engedéllyel rendelkező személy

Az »Electricity (Northern Ireland) Order 1992« 10. cikkének (1) bekezdése alapján engedéllyel rendelkező személy

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Irland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

c)   A városi gyorsvasút, az automatizált rendszerek, a villamos-, a trolibusz-, az autóbusz- vagy a kábelvasút-szolgáltatások terén működő ajánlatkérők

Belgium

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Különleges vagy kizárólagos jogokat élvező magántársaságok

Bulgária

»Метрополитен« ЕАД, София

»Столичен електротранспорт« ЕАД, София

»Столичен автотранспорт« ЕАД, София

»Бургасбус« ЕООД, Бургас

»Градски транспорт« ЕАД, Варна

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Враца

»Общински пътнически транспорт« ЕООД, Габрово

»Автобусен транспорт« ЕООД, Добрич

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Добрич

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Пазарджик

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Перник

»Автобусни превози« ЕАД, Плевен

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Плевен

»Градски транспорт Пловдив« ЕАД, Пловдив

»Градски транспорт« ЕООД, Русе

»Пътнически превози« ЕАД, Сливен

»Автобусни превози« ЕООД, Стара Загора

»Тролейбусен транспорт« ЕООД, Хасково

Cseh Köztársaság

A városi vasúti szolgáltatások, valamint a villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett szolgáltatások területén szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének f) pontja szerint

Például:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Dánia

DSB

DSB S-tog A/S

A »lov om buskørsel« alkalmazásában kiadott engedély alapján lakossági autóbuszos (menetrend szerinti) személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2003. február 19-i 107. sz. törvényt

Metroselskabet I/S

Németország

A legutóbb 2006. október 31-én módosított, 1961. március 21-i»Personenbeförderungsgesetz« alapján az utazóközönség részére engedéllyel rövid távolságú személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek:

AS Tallinna Autobussikoondis

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

Narva Bussiveod AS

Írország

Iarnród Éireann [Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Luas [Dublin Light Rail]

Bus Éireann [Irish Bus]

Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

A módosított »Road Transport Act 1932« értelmében lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Görögország

A 768/1970. sz. törvényerejű rendelet (Α′273.), az 588/1977. sz. törvény (Α′148.) és a 2669/1998. sz. törvény (Α′283.) alapján létrehozott és működő »Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.« (»Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.«, Athens–Pireaeus Trolley Buses S.A.)

A 352/1976. sz. törvény (Α′147.) és a 2669/1998. sz. törvény (Α′283.) alapján létrehozott és működő »Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς« (»Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.«, Athens–Piraeus Electric Railways)

A 2175/1993. sz. törvény (Α′211.) és a 2669/1998. sz. törvény (Α′283.) alapján létrehozott és működő »Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.« (»Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.«, Athens Urban Transport Organization S.A.)

A 2175/1993. sz. törvény (Α′211.) és a 2669/1998. sz. törvény (Α′283.) alapján létrehozott és működő »Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.« (»Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.«, Company of Thermal Buses S.A.)

Az 1955/1991. sz. törvény alapján létrehozott és működő »Αττικό Μετρό Α.Ε.« (Attiko Metro S.A.)

A 3721/1957. sz. rendelet, a 716/1970. sz. törvényerejű rendelet, a 866/79. sz. törvény és a 2898/2001. sz. törvény (Α′71.) alapján létrehozott és működő »Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης« (»Ο.Α.Σ.Θ.«)

A 2963/2001. sz. törvény (Α′268.) alapján működő »Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων« (»Κ.Τ.Ε.Λ.«)

A 2963/2001. sz. törvény (Α′268.) alapján működő »Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω«, más néven »ΡΟΔΑ«, illetve »ΔΕΑΣ ΚΩ«

Spanyolország

Az 1985. április 2-i»Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local« és a »Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local«, valamint az esetleg irányadó regionális jogszabályok alapján városi tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.

A »Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres« harmadik átmeneti rendelkezése alapján lakossági autóbuszos személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.

Például:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport – AMB

Eusko Trenbideak, s.a.

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, S.A.

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Franciaország

Az 1982. december 30-i»Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153« 7-II. cikke alapján lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

A »Régie autonome des transports parisiens«, a »Société nationale des chemins de fer français«, valamint az 1959. január 7-i, módosított »Ordonnance no 59-151« és az Ile-de-France régióbeli személyfuvarozás szervezése tekintetében elfogadott végrehajtási rendeletei értelmében a »Syndicat des transports d’Ile-de-France« által kiadott engedély alapján személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó egyéb szervezetek

Az 1997. február 13-i no 97-135. törvénnyel létrehozott »Réseau ferré de France« állami tulajdonú társaság

Olyan regionális vagy települési önkormányzatok és társulásaik, amelyek közlekedésszervezési hatóságnak minősülnek (például: Communauté urbaine de Lyon)

Olaszország

A vasúton, automatizált rendszerrel, villamossal, trolibusszal vagy autóbusszal tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó, valamint a megfelelő infrastruktúrát országos, regionális vagy települési szinten üzemeltető szervezetek, társaságok és vállalkozások

Például:

A »Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale« című, 2006. december 1-jei No. 316. közlekedési miniszteri rendelet alapján engedéllyel tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok és vállalkozások

Az »Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province« című, 1925. október 15-i»Regio Decreto No 2578« 1. cikkének (4) vagy (15) bekezdése alapján lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok és vállalkozások

Az 1999. szeptember 20-i»Decreto Legislativo No 400«-zal és a 2002. augusztus 1-jei»Legge No 166« 45. cikkével módosított, »Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale« című, az 1997. március 15-i»Legge No 59« 4. cikkének (4) bekezdésén alapuló 1997. november 19-i»Decreto Legislativo No 422« alapján lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok és vállalkozások

A települési önkormányzatok szervezetére irányadó jogi rendelkezéseknek a 2001. december 28-i»Legge No 448« 35. cikkével módosított, 2000. augusztus 18-i»Legge No o 267«-tel jóváhagyott kodifikált szövege 113. cikke alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, társaságok és vállalkozások

A »le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili« tárgyú jogi rendelkezések kodifikált szövegének jóváhagyásáról szóló, 1912. május 9-i»Regio Decreto No 1447« 242. vagy 256. cikke alkalmazásában koncesszió alapján működő szervezetek, társaságok és vállalkozások

A »Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione« című, 1949. június 4-i»Legge No 410« 4. cikke alkalmazásában koncesszió alapján működő szervezetek, társaságok, vállalkozások és települési önkormányzatok

A »Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione« című, 1952. augusztus 2-i»Legge No 1221« 14. cikke alkalmazásában koncesszió alapján működő szervezetek, társaságok és vállalkozások

Ciprus

Lettország

SIA »Rīgas satiksme« és a magán- és a közjog olyan alanyai, amelyek autóbusszal, trolibusszal és/vagy villamossal személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtanak legalább a következő városokban: Rīga, Jūrmala Liepāja« Daugavpils, Jelgava, Rēzekneés Ventspils

Litvánia

Akcinė bendrovė »Autrolis«

Uždaroji akcinė bendrovė »Vilniaus autobusai«

Uždaroji akcinė bendrovė »Kauno autobusai«

Uždaroji akcinė bendrovė »Vilniaus troleibusai«

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság közúti közlekedésről szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 119-2772. sz., 1996.) alapján a városi vasúti szolgáltatások vagy a villamossal, a trolibusszal vagy az autóbusszal végzett szolgáltatások területén működő egyéb szervezetek

Luxemburg

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE)

A 2005. szeptember 27-i»règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics« alapján működő, autóbusszal végzett szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások

Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénynek megfelelően menetrend szerinti helyi és távolsági lakossági személyfuvarozási szolgáltatást nyújtó szervezetek

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek megfelelően országos vasúti személyfuvarozási szolgáltatást nyújtó szervezetek

Málta

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Hollandia

A »Wet Personenvervoer« II. fejezete (»Openbaar Vervoer«) alapján lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek. Például:

RET (Rotterdam)

HTM (Den Haag)

GVB (Amsterdam)

Ausztria

A módosított »Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957« vagy a módosított »Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999« alapján közlekedési szolgáltatások nyújtására jogosult szervezetek

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym« alkalmazásában koncesszió alapján működő, városi vasúti szolgáltatást nyújtó szervezetek

Az »ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym« alkalmazásában kiadott engedély alapján működő, lakossági városi autóbuszos személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, valamint a lakossági városi személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, többek között a következők:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο,ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej »SOKOŁÓW« w Sokołowie Podlaskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe »Transgór« Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o.

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o.

PKS Nowa Sól Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z.o.o., w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z.o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z.o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o.

Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z.o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z.o.o.

Portugália

A Metropolitano de Lisboa, E.P., a »Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978« alapján

Az 1998. augusztus 18-i 58/98. sz. törvény értelmében a települési önkormányzatok, a települési önkormányzati szolgáltatók és a települési önkormányzatok vállalkozásai abban az esetben, ha a »Lei No 159/99 do 14 de Septembro de 1999« alapján közlekedési szolgáltatásokat nyújtanak

A »do 17 de Março 1990« 10/90. sz. törvény alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó közigazgatási szervek és közvállalkozások

A »Regulamento de Transportes em Automóveis« (»Decreto No 37272 do 31 de Dezembro de 1948«) 98. cikke alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

A »Lei No 688/73 do 21 de Dezembro de 1973« alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

A »Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro de 1950« alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

A Metro do Porto, S.A., a »Decreto-Lei No 261/2001 do 26 September de 2001«-gyel módosított »Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de Dezembro de 1998« alapján

A Normetro, S.A., a »Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro de 2001«-gyel módosított, 1998. december 15-i»Decreto-Lei No 394-A/98« alapján

A Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., a »Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro de 1995« alapján

A Metro do Mondego, S.A., a »Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro de 2002« alapján.

A Metro Transportes do Sul, S.A., a »Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto de 1999« alapján

A »Lei No 159/99 do 14 de Septembro de 1999« alapján közlekedési szolgáltatásokat nyújtó települési önkormányzatok és települési önkormányzatok ilyen szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásai

Románia

S.C. de Transport cu Metroul București – »Metrorex« S.A.

Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Szlovénia

A »Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99)« alapján lakossági városi autóbuszos személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó társaságok:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

Avtobusni Prevozi Rižana d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

avtobusni promet Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

Alpetour, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

Integral Brebus Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

Izletnik Celje d.d. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

Avrigo Družba za Avtobusni Promet in Turizem d.d. Nova Gorica

5000

Nova Gorica

5222966

Javno Podjetje Ljubljanski Potniški Promet d.o.o.

1000

Ljubljana

5263433

Certus Avtobusni Promet Maribor d.d.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper - Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

Koratur Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

Integral, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

Kam-Bus družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

Mpov storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Szlovák Köztársaság

Az 58/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 260/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 416/2001. sz. törvénnyel és a 114/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 164/1996. sz. törvény (Gyűjt.) 23. cikke alapján engedéllyel villamossal, trolibusszal, különleges vasúton vagy kötélpályán lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

A 386/1996. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 58/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 340/2000. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 416/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 506/2002. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 534/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 114/2004. sz. törvénnyel módosított 168/1996. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában kiadott, az autóbuszos szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély és az adott útvonalon történő fuvarozásra feljogosító engedély alapján vagy a Szlovák Köztársaság teljes területén, vagy ezen túlmenően részben külföldi állam területén is, vagy a Szlovák Köztársaság területének meghatározott részén menetrend szerinti lakossági autóbuszos személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó fuvarozók

Például:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finnország

A »joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009)« alkalmazásában engedély alapján menetrend szerinti távolsági autóbuszos szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, valamint autóbusszal, vasúttal vagy földalatti vasúttal tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó, illetve ilyen szolgáltatások teljesítése céljából hálózatot fenntartó települési vagy regionális közlekedési hatóságok és közvállalkozások

Svédország

A »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik« és a »lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg« értelmében városi vasúti vagy villamoshálózatokat üzemeltető szervezetek

A »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik« és az »yrkestrafiklagen (1998:490)« értelmében trolibusszal vagy autóbusszal végzett szolgáltatásokat nyújtó köz- vagy magánjogi szervezetek

Egyesült Királyság

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

A »Greater London Authority Act 1999« 424. szakaszának (1) bekezdése értelmében a Transport for London leányvállalata

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

A »Greater London Authority Act 1999« 179. szakaszának (1) bekezdésében meghatározott londoni helyi szolgáltatást (autóbuszos szolgáltatást) a törvény 156. szakaszának (2) bekezdése alapján a Transport for London által kötött megállapodás értelmében vagy a törvény 169. szakaszában meghatározott, leányvállalattal kötött közlekedési megállapodás értelmében nyújtó személy

Northern Ireland Transport Holding Company

A »Transport Act (Northern Ireland) 1967« 4. szakaszának (1) bekezdése alapján közúti szolgáltatásra vonatkozóan engedéllyel rendelkező, ezen engedély értelmében menetrend szerinti közlekedési szolgáltatás nyújtására jogosult személy

d)   Ajánlatkérők a repülőtéri létesítmények tekintetében

Belgium

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société Wallonne des Aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Bulgária

Главна дирекция »Гражданска въздухоплавателна администрация«

ДП »Ръководство на въздушното движение«

A »Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972)« 43. cikkének (3) bekezdése alapján a Minisztertanács által kijelölt közforgalmú polgári repülőtereket üzemeltető szervezetek:

»Летище София« ЕАД

»Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт« АД

»Летище Пловдив« ЕАД

»Летище Русе« ЕООД

»Летище Горна Оряховица« ЕАД

Cseh Köztársaság

A meghatározott földrajzi területeket repülőterek rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése céljából hasznosító ágazatokban működő valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerint

Például:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Dánia

A »lov om luftfart« 55. §-ának (1) bekezdése alkalmazásában kiadott engedély alapján üzemelő repülőterek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2007. június 21-i 731. sz. törvényt

Németország

A legutóbb 2007. január 5-én módosított, 1964. június 19-i»Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung« 38. cikke (2) bekezdésének 1. pontjában meghatározott repülőterek

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek:

AS Tallinna Lennujaam

Tallinn Airport GH AS

Írország

Az Aer Rianta – Irish Airports által igazgatott dublini, corki és shannoni repülőterek

Az »Air Navigation and Transport (Amendment) Act 1998«-cal módosított »Irish Aviation Authority Act 1993« értelmében kiadott közforgalmi használati engedély alapján üzemelő olyan repülőterek, amelyeken minden légiközlekedési szolgáltatást utasok, postai küldemények vagy áru közforgalmi fuvarozására szolgáló légi járművekkel teljesítenek

Görögország

Az 1340/83. sz. törvénnyel módosított 714/70. sz. törvényerejű rendelet alapján működő »Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας« (»ΥΠΑ«); a társaság szervezeti felépítését a később módosított 56/89. sz. elnöki rendelet állapítja meg

A 2338/95. sz. törvényhozói rendelet – Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, »ίδρυση της εταιρείας »Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.« έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις« – alapján működő, spatai »Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών« társaság

»Φορείς Διαχείρισης«, az »Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης« című 158/02. sz. elnöki rendelettel (Görög Hivatalos Közlöny, A 137.) összhangban

Spanyolország

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Franciaország

A »Code de l’aviation civile« L.251-1., L.260-1. és L.270-1. cikke alapján állami tulajdonú társaságok által üzemeltetett repülőterek

A »Code de l’aviation civile« R.223-2. cikke alapján állami koncesszióban működő repülőterek

»Arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire« alapján működő repülőterek

Állami szerv által létrehozott, a »Code de l’aviation civile« L.221-1. cikke értelmében egyezmény hatálya alá tartozó repülőterek

Olyan repülőterek, amelyek tulajdonjogát a 2004. augusztus 13-i»Loi no 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales« és különösen annak 28. cikke alapján regionális vagy települési önkormányzat vagy ilyen önkormányzatok társulása vette át:

Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

Aérodrome d’Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Olyan állami tulajdonú polgári repülőterek, amelyek kezelését az állam kereskedelmi és iparkamarának (»chambre de commerce et d’industrie«) engedte át (a 2005. április 21-i»Loi no 2005-357 relative aux aéroports« 7. cikke, a 2007. február 23-i»Décret no 2007-444 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat«):

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Olyan egyéb állami tulajdonú polgári repülőterek, amelyek a 2005. augusztus 24-i, módosított »Décret no 2005-1070« értelmében nem engedhetők át regionális vagy helyi hatóságnak:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (»Loi no 2005-357«, 2005. április 20.; »Décret no 2005-828«, 2005. július 20.)

Olaszország

1996. január 1-jétől kezdődően a »relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo« című, 1995. november 25-i, többször módosított, majd törvény formájában (»Legge No 665«, 1996. december 21.) is kihirdetett »Decreto Legislativo No 497« véglegesen rendelkezik arról, hogy az említett szervezet 2001. január 1-jei hatállyal részvénytársasággá (S.p.A.) alakul

Külön jogszabállyal létrehozott üzemeltető szervezetek

A »Codice della navigazione« című, 1942. március 30-i»Regio Decreto No 327« 694. cikke alkalmazásában koncesszió alapján repülőtéri létesítményeket üzemeltető szervezetek

A repülőtéri szervezetek, ideértve az SEA (Milánó) és az ADR (Fiumicino) üzemeltető vállalatokat is

Ciprus

Lettország

Valsts akciju sabiedrība »Starptautiskā lidosta »Rīga« «

SIA »Aviasabiedrība »Liepāja« «

SIA »Ventspils lidosta«

SIA »Daugavpils lidosta«

Litvánia

A »Vilnius International Airport« állami vállalkozás

A »Kaunas Airport« állami vállalkozás

A »Palanga International Airport« állami vállalkozás

Az »Oro navigacija« állami vállalkozás

A »Šiaulių oro uostas« települési önkormányzati vállalkozás

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaság légi közlekedésről szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 94-2918. sz., 2000.) alapján a repülőtéri létesítmények területén működő egyéb szervezetek

Luxemburg

Aéroport de Luxembourg

Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénynek megfelelően működő repülőterek

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet alapján a Budapest Airport Rt. kezelésében lévő Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér

Málta

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Hollandia

A »Luchtvaartwet« 18. és azt követő cikkei szerint működő repülőterek

Például:

Luchthaven Schiphol

Ausztria

A módosított »Luftfahrtgesetz, BGBl. No 253/1957« alapján repülőtéri létesítmények üzemeltetésére jogosult szervezetek

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym »Porty Lotnicze« « alapján működő »Porty Lotnicze« közvállalkozás

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o. o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Porty Lotnicze »Mazury- Szczytno« Sp. z o.o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugália

A »Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro de 1998« alapján létrehozott »ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.«

A »Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro de 1998« alapján létrehozott »NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P.«

A »Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro de 1991« alapján létrehozott »ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A.«

Románia

Compania Națională »Aeroporturi București« S.A.

Societatea Națională »Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța«

Societatea Națională »Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia« S.A.

Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

S.C. Aeroportul Arad S.A.

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Szlovénia

A »Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)« alapján üzemelő nyilvános polgári repülőterek:

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Szlovák Köztársaság

Az 57/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 37/2002. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 136/2004. sz. törvénnyel és az 544/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 143/1998. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában állami szerv hozzájárulásával repülőteret üzemeltető szervezetek vagy légi távközlési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Például:

Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

Letisko Poprad – Tatry, a.s.

Letisko Košice, a.s.

Finnország

Az Finavia Plc vagy települési önkormányzati vagy állami vállalkozás által az ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) és a Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877 jogszabályokkal összhangban üzemeltetett repülőterek

Svédország

A »luftfartslagen (1957:297)« szerinti köztulajdonban lévő és állami üzemeltetésű repülőterek

Az említett törvény értelmében üzemeltetési engedéllyel rendelkező, magántulajdonban lévő és magánüzemeltetésű repülőterek, amennyiben üzemeltetési engedélyük megfelel a 2004/17/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében foglalt szempontoknak

Egyesült Királyság

Meghatározott földrajzi területet repülőtér vagy egyéb terminállétesítmények légifuvarozók számára történő rendelkezésre bocsátása céljából hasznosító települési önkormányzat

Az »Airports Act 1986« szerinti olyan repülőtér-üzemeltető, amely a repülőteret a törvény IV. része szerinti gazdasági szabályok alapján irányítja

Highland and Islands Airports Limited

Az »Airports (Northern Ireland) Order 1994« szerinti repülőtér-üzemeltető

BAA Ltd.

e)   Ajánlatkérők a tengeri vagy belvízi kikötői, illetve egyéb terminállétesítmények területén

Belgium

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l’Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Bulgária

ДП »Пристанищна инфраструктура«

A »Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000)« 103a. cikkének 1. sz. mellékletében felsorolt országos jelentőségű közforgalmú kikötőket vagy ilyen kikötők meghatározott részeit különleges vagy kizárólagos jog alapján hasznosító szervezetek:

»Пристанище Варна« ЕАД

»Порт Балчик« АД

»БМ Порт« АД

»Пристанище Бургас« ЕАД

»Пристанищен комплекс – Русе« ЕАД

»Пристанищен комплекс – Лом« ЕАД

»Пристанище Видин« ЕООД

»Драгажен флот – Истър« АД

»Дунавски индустриален парк« АД

A »Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000)« 103a. cikkének 2. sz. mellékletében felsorolt regionális jelentőségű közforgalmú kikötőket vagy ilyen kikötők meghatározott részeit különleges vagy kizárólagos jog alapján hasznosító szervezetek:

»Фиш Порт« АД

Кораборемонтен завод »Порт – Бургас« АД

»Либърти металс груп« АД

»Трансстрой – Бургас« АД

»Одесос ПБМ« АД

»Поддържане чистотата на морските води« АД

»Поларис 8« ООД

»Лесил« АД

»Ромпетрол – България« АД

»Булмаркет – ДМ« ООД

»Свободна зона – Русе« ЕАД

»Дунавски драгажен флот« – АД

»Нарен« ООД

»ТЕЦ Свилоза« АД

НЕК ЕАД – клон »АЕЦ – Белене«

»Нафтекс Петрол« ЕООД

»Фериботен комплекс« АД

»Дунавски драгажен флот Дуним« АД

»ОМВ България« ЕООД

СО МАТ АД – клон Видин

»Свободна зона – Видин« ЕАД

»Дунавски драгажен флот Видин«

»Дунав турс« АД

»Меком« ООД

»Дубъл Ве Ко« ЕООД

Cseh Köztársaság

A meghatározott földrajzi területeket tengeri vagy belvízi kikötőknek vagy egyéb terminállétesítményeknek a légi közlekedésben, illetőleg a tengeri vagy a belvízi hajózásban működő fuvarozók számára történő rendelkezésre bocsátása céljából hasznosító ágazatokban működő valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerint

Például:

České přístavy, a.s.

Dánia

A »lov om havne« 1. §-ában meghatározott kikötők, lásd az 1999. május 28-i 326. sz. törvényt

Németország

A teljes egészében vagy részben területi szervek (Länder, Kreise, Gemeinden) tulajdonában lévő tengeri kikötők

A szövetségi tartományok (Länder) vízügyi jogszabályai (Wassergesetze) értelmében a »Hafenordnung« hatálya alá tartozó belvízi kikötők

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.2.2007, 15, 76) 10. cikkének (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56 332) 14. cikke alapján működő szervezetek:

AS Saarte Liinid

AS Tallinna Sadam

Írország

A »Harbours Acts 1946 to 2000« alapján működő kikötők

A »Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899« alapján működő Rosslare Harbour kikötő

Görögország

»Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Κ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Λ. Α.Ε.«), a 2932/01. sz. törvény alapján

»Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Ρ. Α.Ε«), a 2932/01. sz. törvény alapján

(Kikötői hatóságok)

A 649/1977. sz. elnöki rendelet, a 2987/02. sz. törvény, a 362/97. sz. elnöki rendelet és a 2738/99. sz. törvény alapján működő egyéb kikötők és »Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία« (városi és kormányzósági kikötők)

Spanyolország

Ente público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería – Motril

Autoridad Portuaria de Avilés

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Autoridad Portuaria de Baleares

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Castellón

Autoridad Portuaria de Ceuta

Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Autoridad Portuaria de Málaga

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Sevilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Vigo

Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

Andalúzia, Asztúria, Baleár-szigetek, Baszkföld, Galicia, Kanári-szigetek, Kantábria, Katalónia, Murcia és Valencia autonóm körzetek egyéb kikötői hatóságai

Franciaország

Az 1968. október 24-i»Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris« alapján létrehozott »Port autonome de Paris«

Az 1923. május 20-án kelt, az 1924. április 26-i törvénnyel jóváhagyott »convention entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port« alapján létrehozott »Port autonome de Strasbourg«

A »Code des ports maritimes« L. 111-1. cikke és azt követő cikkei alapján működő jogi személy autonóm kikötők (»ports autonomes«):

Port autonome de Bordeaux

Port autonome de Dunkerque

Port autonome de La Rochelle

Port autonome du Havre

Port autonome de Marseille

Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

Port autonome de Pointe-à-Pitre

Port autonome de Rouen

Az állam tulajdonában lévő, jogi személynek nem minősülő azon kikötők (»décret no 2006-330 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales«, 2006. március 20.), amelyek kezelését az állam átengedte a helyi kereskedelmi és iparkamaráknak (»chambres de commerce et d’industrie«):

Port de Fort de France (Martinique)

Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

Port-Réunion (île de la Réunion)

Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Azok a jogi személynek nem minősülő kikötők, amelyek tulajdonjogát az állam átengedte a regionális vagy települési önkormányzatoknak, és amelyek kezelését helyi kereskedelmi és iparkamarák (»chambres de commerce et d’industrie«) végzik (a 2006. december 30-i»Loi no 2006-1771«-gyel módosított, 2004. augusztus 13-i»Loi no 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales« 30. cikke):

Port de Calais

Port de Boulogne-sur-Mer

Port de Nice

Port de Bastia

Port de Sète

Port de Lorient

Port de Cannes

Port de Villefranche-sur-Mer

Az 1990. december 29-i, módosított »Loi no 90-1168« 124. cikkének hatálya alá tartozó »Voies navigables de France« közjogi intézmény

Olaszország

Az 1942. március 30-i»Codice della navigazione, Regio Decreto No 327« alapján a »Capitaneria di Porto« által fenntartott állami kikötők (Porti statali) és egyéb kikötők

Az 1942. március 30-i»Codice della navigazione, Regio Decreto No 327« 19. cikke alapján külön jogszabállyal létrehozott autonóm kikötők (enti portuali)

Ciprus

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου established by the περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Lettország

A »Likumu par ostām« törvény szerinti kikötőfelügyeleti hatóságok:

Rīgas brīvostas pārvalde

Ventspils brīvostas pārvalde

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Salacgrīvas ostas pārvalde

Skultes ostas pārvalde

Lielupes ostas pārvalde

Engures ostas pārvalde

Mērsraga ostas pārvalde

Pāvilostas ostas pārvalde

Rojas ostas pārvalde

Egyéb olyan, a »Likums par ostām« törvény szerinti kikötőfelügyeleti hatóságok, amelyek a »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām« törvény alapján beszerzéseket bonyolítanak

Litvánia

A Litván Köztársaságnak a Klaipėda State Sea Port Admistrationról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 53-1245. sz., 1996.) alapján működő »Klaipėda State Sea Port Administration« állami vállalkozás

A Litván Köztársaság belvízi hajózásról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 105-2393. sz., 1996.) alapján működő »Vidaus vandens kelių direkcija« állami vállalkozás

A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaság belvízi hajózásról szóló törvénye alapján a tengeri és a belvízi kikötők és egyéb terminállétesítmények területén működő egyéb szervezetek

Luxemburg

Port de Mertert, amely a Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert szerint működik

Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvénynek megfelelően működő kikötők.

Málta

L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Hollandia

A tengeri kikötői, a belvízi kikötői és az egyéb terminállétesítmények területén működő ajánlatkérők

Például:

Havenbedrijf Rotterdam

Ausztria

A teljes egészében vagy részben a »Länder« és/vagy a »Gemeinden« tulajdonában lévő belvízi kikötők

Lengyelország

Az »ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich« alapján létrehozott szervezetek, többek között a következők:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugália

Az APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., a »Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro de 1998« alapján

Az APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., a »Decreto-Lei No 336/98 do 3 de Novembro de 1998« alapján

Az APS – Administração do Porto de Sines, S.A., a »Decreto-Lei No 337/98 do 3 de Novembro de 1998« alapján

Az APSS – Administração dos Portos do Setúbal e Sesimbra, S.A., a »Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro de 1998« alapján

Az APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., a »Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro de 1998« alapján

Az Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.) a »Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril de 2007« alapján

Románia

Compania Națională »Administrația Porturilor Maritime« S.A. Constanța

Compania Națională »Administrația Canalelor Navigabile S.A.«

Compania Națională de Radiocomunicații Navale »RADIONAV« S.A.

Regia Autonomă »Administrația Fluvială a Dunării de Jos«

Compania Națională »Administrația Porturilor Dunării Maritime«

Compania Națională »Administrația Porturilor Dunării Fluviale« S.A.

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Szlovénia

A »Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99)« alapján gazdasági közszolgáltatást nyújtó, teljes vagy részleges állami tulajdonban lévő tengeri kikötők:

Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5144353

Luka Koper d.d

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Szlovák Köztársaság

Az 57/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és az 580/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 338/2000. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában az állami szerv hozzájárulásával folyami fuvarozási szolgáltatások fuvarozók általi nyújtása céljából nem nyilvános belvízi kikötőket üzemeltető szervezetek és az állami szerv által nyilvános folyami kikötők üzemeltetése céljából létrehozott szervezetek

Finnország

A »laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/« alapján működő kikötők. A »lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976)«, valamint a »laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)« 3. szakasza alkalmazásában engedély alapján létrehozott kikötők

Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Svédország

A »lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn« és a »förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal« szerinti kikötők és terminállétesítmények

Egyesült Királyság

Meghatározott földrajzi területet tengeri vagy belvízi kikötői, illetve egyéb terminállétesítmények tengeren vagy belvízi úton fuvarozók számára történő biztosítása céljából hasznosító települési önkormányzat.

A »Harbours Act 1964« 57. szakasza szerinti kikötői hatóság.

British Waterways Board

A »Harbours Act (Northern Ireland) 1970« 38. szakaszának (1) bekezdésében meghatározott kikötői hatóság”