3.4.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 97/1


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2011 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Η ΟΠΟΊΑ ΈΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΊ ΒΆΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΜΕΤΑΞΫ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

(2012/179/ΕΕ)

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις (εφεξής «η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Την 1η Μαΐου 2004, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Μάλτα, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία κατέστησαν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία κατέστησαν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση, περί τροποποίησης των παραρτημάτων των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όσον αφορά τους καταλόγους αναθετόντων φορέων και αναθετουσών αρχών που περιέχονται σε αυτές (1).

Είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα παραρτήματα της συμφωνίας ώστε να ληφθούν υπόψη οι διευρύνσεις της Ένωσης και η προκύπτουσα αύξηση των αμοιβαίων ευκαιριών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα παραρτήματα της συμφωνίας ώστε να ενημερωθούν οι κατάλογοι των αναθετόντων φορέων που απαριθμούνται σ’ αυτά.

Είναι επίσης αναγκαίο να τροποποιηθεί το παράρτημα I της συμφωνίας ώστε να ληφθεί υπόψη η εισαγωγή των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην Ένωση και στην Ελβετική Συνομοσπονδία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο

Τα παραρτήματα I A, ΙΙ Α, ΙΙΙ Α και IV A της συμφωνίας αντικαθίστανται αναλόγως από τα παραρτήματα I, ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2011.

Για τη μεικτή επιτροπή δημοσίων συμβάσεων

Ο Πρόεδρος

Erik NOOTEBOOM

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του συμβαλλομένου μέρους που δεν έχει την προεδρία

Didier CHAMBOVEY


(1)  ΕΕ L 349 της 24.12.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α

ΕΝΩΣΗ

Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί δεν καλύπτονται πλέον από τη συμφωνία.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α

ΕΝΩΣΗ

Βέλγιο

SNCB Holding/NMBS Holding

Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Infrabel

Βουλγαρία

Национална компания “Железопътна инфраструктура”

“Български държавни железници” ЕАД

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

“БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

“БДЖ – Товарни превози” ЕООД

“Българска Железопътна Компания” АД

“Булмаркет – ДМ” ООД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως έχει τροποποιηθεί.

Παραδείγματα αναθετόντων φορέων:

ČD Cargo, a.s.

České dráhy, a.s

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Δανία

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S

Γερμανία

Deutsche Bahn AG

Άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς στο κοινό δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Allgemeines Eisenbahngesetz της 27ης Δεκεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου 2008

Εσθονία

Επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332)

AS Eesti Raudtee

AS Elektriraudtee

Ιρλανδία

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Ελλάδα

“Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ” (“ΟΣΕ ΑΕ”) δυνάμει του νόμου 2671/98

“ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ” δυνάμει του νόμου 2366/95

Ισπανία

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

Γαλλία

Société nationale des chemins de fer français και άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα ανοικτά στο κοινό, που αναφέρονται στο “Loi d’orientation des transports intérieurs” αριθ. 82-1153 της 30ής Δεκεμβρίου 1982, τίτλος II, κεφάλαιο 1

Réseau ferré de France, δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε με το νόμο 97-135 της 13ης Φεβρουαρίου 1997

Ιταλία

Ferrovie dello Stato S. p. A., συμπεριλαμβανομένης της Società partecipate

Οντότητες, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες βάσει παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Βασιλικού Διατάγματος αριθ. 1447 της 9ης Μαΐου 1912, περί εγκρίσεως του ενοποιημένου κειμένου των νόμων περί le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 4 του νόμου αριθ. 410 της 4ης Ιουνίου 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 14 του νόμου 1221 της 2ας Αυγούστου 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει των άρθρων 8 και 9 του decreto legislativo No 422 της 19ης Νοεμβρίου 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 — όπως τροποποιήθηκε από το decreto legislativo No 400 της 20ής Σεπτεμβρίου 1999, και από το άρθρο 45 του Legge No 166 της 1ης Αυγούστου 2002

Κύπρος

Λετονία

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες και προβαίνουν σε αγορές σύμφωνα με τον Νόμο “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Valsts akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”

Λιθουανία

Akcinė bendrovė “Lietuvos geležinkeliai”

Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και δραστηριοποιούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τον κώδικα σιδηροδρομικών μεταφορών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 72-2489, 2004)

Λουξεμβούργο

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Ουγγαρία

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στο κοινό δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και του 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről and on the basis of an authorisation pursuant to 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Παραδείγματος χάρη:

Magyar Államvasutak (MÁV)

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Φορείς που συνάπτουν συμβάσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Παραδείγματος χάρη:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Αυστρία

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie

Φορείς εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες δυνάμει του Eisenbahngesetz, BGBl. Αριθ. 60/1957, όπως τροποποιήθηκε

Πολωνία

Φορείς παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών που δραστηριοποιούνται βάσει του ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r:· στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξής:

PKP Intercity Sp, z o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

“Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Πορτογαλία

CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., δυνάμει του Decreto-Lei No 109/77 της 23ης Μαρτίου 1977

REFER, E.P., δυνάμει του Decreto-Lei No 104/97 της 29ης Απριλίου 1997

RAVE, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 323-H/2000 της 19ης Δεκεμβρίου 2000

Fertagus, SA, δυνάμει του Decreto-Lei 78/2005, της 13ης Απριλίου 2005

Δημόσιες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών δυνάμει του Lei No 10/90 της 17ης Μαρτίου 1990

Ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών δυνάμει του Lei No 10/90 do 17 de Março 1990, όταν κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα

Ρουμανία

Compania Națională Căi Ferate – CFR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR – Marfă”

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “CFR – Călători”

Σλοβενία

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Σλοβακία

Φορείς που εκμεταλλεύονται σιδηροδρόμους και τελεφερίκ και συναφείς εγκαταστάσεις δυνάμει του νόμου αριθ. 258/1993 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 152/1997 Coll. και 259/2001 Coll.

Φορείς μεταφορών που παρέχουν σιδηροδρομικές μεταφορές στο κοινό βάσει του νόμου αριθ. 164/1996 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 58/1997 Coll., αριθ. 260/2001 Coll., αριθ. 416/2001 Coll. και αριθ. 114/2004 Coll. και βάσει του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 662 της 7ης Ιουλίου 2004

Παραδείγματος χάρη:

Železnice Slovenskej republiky, a. s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Φινλανδία

VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Σουηδία

Δημόσιοι φορείς που εκμεταλλεύονται σιδηροδρομικές μεταφορές σύμφωνα με τον järnvägslagen (2004:519) και τον järnvägsförordningen (2004:526).

Περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι φορείς που εξασφαλίζουν τις περιφερειακές ή τοπικές σιδηροδρομικές επικοινωνίες δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

Ιδιωτικοί φορείς που εκμεταλλεύονται σιδηροδρομικές μεταφορές δυνάμει άδειας που χορηγείται βάσει του förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, όταν η εν λόγω άδεια είναι σύμφωνη με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Ηνωμένο Βασίλειο

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

Φορείς παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών που δραστηριοποιούνται βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγούμενων από το Υπουργείο Μεταφορών ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Α

ΕΝΩΣΗ

α)   Μεταφορά ή διανομή αερίου ή θερμότητας

Βέλγιο

Distrigaz

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους

Fluxys

Βουλγαρία

Φορείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια για την παραγωγή ή τη μεταφορά θερμότητας δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

АЕЦ Козлодуй – ЕАД

Брикел – ЕАД

“Бул Еко Енергия” ЕООД

“ГЕРРАД” АД

Девен АД

ТЕЦ “Марица 3” – АД

“Топлина електроенергия газ екология” ООД

Топлофикация Бургас – ЕАД

Топлофикация Варна – ЕАД

Топлофикация Велико Търново – ЕАД

Топлофикация Враца – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Лозница – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

Топлофикация Правец – ЕАД

Топлофикация Разград – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Топлофикация Ямбол – ЕАД

Φορείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια για τη μεταφορά, τη διανομή και τη διάθεση στο κοινό αερίου ή τον εφοδιασμό σε αέριο από τον τελικό προμηθευτή δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Балкангаз 2000 АД

Бургасгаз ЕАД

Варнагаз АД

Велбъждгаз АД

Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

Газинженеринг ООД

Газоснабдяване Асеновград АД

Газоснабдяване Бургас ЕАД

Газоснабдяване Враца ЕАД

Газоснабдяване Нова Загора АД

Газоснабдяване Нови Пазар АД

Газоснабдяване Попово АД

Газоснабдяване Първомай АД

Газоснабдяване Разград АД

Газоснабдяване Русе ЕАД

Газоснабдяване Стара Загора ООД

Добруджа газ АД

Дунавгаз АД

Каварна газ ООД

Камено-газ ЕООД

Кнежа газ ООД

Кожухгаз АД

Комекес АД

Консорциум Варна Про Енерджи ООД

Костинбродгаз ООД

Ловечгаз 96 АД

Монтанагаз АД

Овергаз Инк. АД

Павгаз АД

Плевенгаз АД

Правецгаз 1 АД

Примагаз АД

Промишлено газоснабдяване ООД

Раховецгаз 96 АД

Рилагаз АД

Севлиевогаз-2000 АД

Сигаз АД

Ситигаз България АД

Софиягаз ЕАД

Трансгаз Енд Трейд АД

Хебросгаз АД

Централ газ АД

Черноморска технологична компания АД

Ямболгаз 92 АД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα του αερίου και τον τομέα της θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε.

Παραδείγματος χάρη:

NET4GAS, s.r.o.

Pražská plynárenská, a.s.

Severomoravská plynárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pražská teplárenská a.s.

Δανία

Φορείς που διανέμουν αέριο ή θερμότητα βάσει έγκρισης δυνάμει του άρθρου 4 του lov om varmeforsyning, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 347 της 17ης Ιουλίου 2005

Φορείς που μεταφέρουν αέριο βάσει άδειας δυνάμει του άρθρου 10 του lov om naturgasforsyning, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 1116 της 8ης Μαΐου 2006

Φορείς, οι οποίοι μεταφέρουν αέριο βάσει εξουσιοδότησης δυνάμει του bekendtgørelse αριθ. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter της 25ης Απριλίου 2006

Energinet Danmark ή θυγατρικές εταιρείες πλήρως ελεγχόμενες από την Energinet Danmark σύμφωνα με το lov om Energinet Danmark § 2, stk. og 3, βλέπε νόμο αριθ. 1384 της 20ής Δεκεμβρίου 2004

Γερμανία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις που παρέχουν ενέργεια σε άλλες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύονται δίκτυο παροχής ενέργειας ή έχουν δικαίωμα διάθεσης σε δίκτυο παροχής ενέργειας λόγω κυριότητας δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 18 του Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της 24ης Απριλίου 1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006

Εσθονία

Επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.2.2007, 15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332)

AS Kohtla-Järve Soojus

AS Kuressaare Soojus

AS Võru Soojus

Ιρλανδία

Bord Gáis Éireann

Άλλοι φορείς που μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης της δραστηριότητας της διανομής ή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Commission for Energy Regulation δυνάμει των διατάξεων των Gas ACTS 1976 έως 2002

Φορείς με άδεια χορηγηθείσα βάσει του Electricity Regulation Act 1999, οι οποίοι ως φορείς εκμετάλλευσης των “Combined Heat and Power Plants” δραστηριοποιούνται στη διανομή θερμότητας

Ελλάδα

“Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) ΑΕ”, η οποία μεταφέρει και διανέμει αέριο δυνάμει του νόμου 2364/95, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 2528/97, 2593/98 και 2773/99

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ

Ισπανία

Enagas, S.A.

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, S.A.

Gasoducto de Extremadura, S.A.

Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

Transportista Regional de Gas, S.A.

Unión Fenosa de Gas, S.A.

Bilbogas, S.A.

Compañía Española de Gas, S.A.

Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

Distribuidora Regional de Gas, S.A.

Donostigas, S.A.

Gas Alicante, S.A.

Gas Andalucía, S.A.

Gas Aragón, S.A.

Gas Asturias, S.A.

Gas Castilla – La Mancha, S.A.

Gas Directo, S.A.

Gas Figueres, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Hernani, S.A.

Gas Natural de Cantabria, S.A.

Gas Natural de Castilla y León, S.A.

Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural de Alava, S.A.

Gas Natural de La Coruña, S.A.

Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

Gas Navarra, S.A.

Gas Pasaia, S.A.

Gas Rioja, S.A.

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, S.A.

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

Tolosa Gas, S.A.

Γαλλία

Gaz de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Loi no46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz της 8ης Απριλίου 1946, όπως τροποποιήθηκε

GRT Gaz, φορέας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς αερίου

Φορείς διανομής αερίου που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz of 8 April 1946, όπως τροποποιήθηκε. (εταιρείες διανομής μεικτής οικονομίας, régies ή παρόμοιες υπηρεσίες αποτελούμενες από οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης). Παράδειγματος χάρη: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα

Ιταλία

SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., που μεταφέρουν αέριο

Φορείς διανομής αερίου που διέπονται από το κωδικοποιημένο κείμενο των νόμων περί άμεσης ανάληψης του ελέγχου των δημόσιων υπηρεσιών από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επαρχίες, που εγκρίθηκε από το Regio Decreto αριθ. 2578 της 15ης Οκτωβρίου 1925 και από το D.P.R. αριθ. 902 της 4ης Οκτωβρίου 1986 και από τα άρθρα 14 και 15 του Decreto Legislativo αριθ. 164 της 23ης Μαΐου 2000

Φορείς που διανέμουν θερμότητα στο κοινό, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10 του νόμου αριθ. 308 της 29ης Μαΐου 1982 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Οργανισμοί τοπικοί αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα στο κοινό

Società di trasporto regionale, το τιμολόγιο της οποίας έχει εγκριθεί από την Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Κύπρος

Λετονία

AS “Latvijas gāze”

Δημόσιοι φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν θερμότητα στο κοινό

Λιθουανία

Akcinė bendrovė “Lietuvos dujos”

Άλλοι φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητα μεταφοράς, διανομής ή προμήθειας αερίου δυνάμει του νόμου περί φυσικού αερίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 89-2743, 2000· αριθ. 43-1626, 2007)

Φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητα παροχής θερμότητας δυνάμει του νόμου περί θερμότητας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα, αριθ. 51-2254, 2003, αριθ. 130-5259, 2007)

Λουξεμβούργο

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange

Service industriel de la Ville de Luxembourg

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα

Ουγγαρία

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και βάσει άδειας δυνάμει του 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και βάσει άδειας δυνάμει του 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Μάλτα

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Κάτω Χώρες

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο βάσει άδειας (vergunning) χορηγούμενης από τις δημοτικές αρχές δυνάμει του Gemeentewet. Παραδείγματος χάρη: NV Nederlandse Gasunie

Δημοτικές ή επαρχιακές αρχές που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει του Gemeentewet και του Provinciewet

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα στο κοινό

Αυστρία

Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής αερίου δυνάμει του Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl I S 1451/1935 ή του Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I No 121/2000, όπως τροποποιήθηκε

Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής θερμότητας δυνάμει του Gewerbeordnung, BGBl. No 194/1994, όπως τροποποιήθηκε

Πολωνία

Ενεργειακές εταιρείες κατά την έννοια του ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Ευρωπόλ Gaz S.A Warszawa

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA, Ostrów Wielkopolski

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o, o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Warszawa

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Elektrociepłownia Zabrze S.A.

Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Πορτογαλία

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει των εξής:

Decreto-Lei no 30/2006, της 15ης Φεβρουαρίοιυ 2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

Decreto-Lei no 140/2006, της 26ης Ιουλίου 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Ρουμανία

“Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș”

SC Distrigaz Sud S.A.

E. ON Gaz România S.A.

E.ON Gaz Distribuție SA – Societăți de distribuție locală

Σλοβενία

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει του Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) και φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα δυνάμει των ακόλουθων αποφάσεων τις οποίες εκδίδουν οι δήμοι:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana d.o.o

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o.Piran

6330

Piran

5926823

JECO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o,Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o D.O.O.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika d.o.o Ravne na Koroškem

2390

Ravne Na Koroškem

5789656

Javno Podjetje plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega Plina d.o.oLjubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plinad.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetjed.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovljed.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.ojavno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter Pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.,

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi Napravami d.o.o

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje Komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Σλοβακία

Φορείς οι οποίοι, βάσει αδείας, εκμεταλλεύονται ή εξασφαλίζουν την παραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση και παροχή αερίου στο κοινό δυνάμει του νόμου αριθ. 656/2004 Coll.

Φορείς οι οποίοι, βάσει αδείας, εκμεταλλεύονται ή εξασφαλίζουν την παραγωγή, διανομή και παροχή θερμότητας στο κοινό δυνάμει του νόμου αριθ. 657/2004 Coll.

Παραδείγματος χάρη:

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Φινλανδία

Δημόσιοι ή άλλοι φορείς που εκμεταλλεύονται δίκτυο μεταφοράς αερίου και συστήματα διανομής αερίου βάσει αδείας δυνάμει του maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000) καθώς και δημόσιοι ή άλλοι φορείς που προμηθεύουν αέριο στα συστήματα αυτά: Δημοτικοί φορείς ή δημόσιες επιχειρήσεις που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα ή παρέχουν θερμότητα σε δίκτυα.

Σουηδία

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο ή θερμότητα δυνάμει παραχώρησης σύμφωνα με τον lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Ηνωμένο Βασίλειο

Δημόσιος μεταφορέας αερίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7(1) της Gas Act 1986

Πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως επιχειρηματίας για την παροχή αερίου δυνάμει του άρθρου 8 του Gas (Northern Ireland) Order 1996

Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχει ή ασκεί την εκμετάλλευση σε σταθερό δίκτυο, το οποίο παρέχει ή θα παρέχει υπηρεσία στο κοινό όσον αφορά την παραγωγή, μεταφορά ή διανομή θερμότητας

Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του τμήματος 6(1)(a) της Electricity Act 1989, και του οποίου η άδεια περιλαμβάνει τις διατάξεις που αναφέρονται στο τμήμα 10(3) του εν λόγω νόμου

β)   Αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου

Βέλγιο

Βουλγαρία

Φορείς που αναζητούν ή αντλούν πετρέλαιο ή αέριο δυνάμει του Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999) or Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

“Дайрект Петролеум България” – ЕООД, София

“Петреко-България” – ЕООД, София

“Проучване и добив на нефт и газ” – АД, София

“Мерлоуз Рисорсиз” – ООД, Люксембург

“Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

“ОМВ (България) Извънтериториално проучване” – ООД, Виена, Австрия

“Джей Кей Екс България Лимитид” – Лондон, Англия

“Рамко България Лимитид” – Абърдийн, Шотландия

“Болкан Експлорърс (България) Лимитид” – Дъблин, Ирландия

ОАО “Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

“Винтидж Петролеум България, Инк.” – Кайманови острови

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεωγραφική περιοχή με σκοπό την αναζήτηση ή άντληση πετρελαίου ή αερίου [διέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε].

Παραδείγματος χάρη:

Moravské naftové doly, a.s.

Δανία

Φορείς δυνάμει των:

Lov om Danmarks undergrund, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 889 της 4ης Ιουλίου 2007

Lov om kontinentalsoklen, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ 1101 της 18ης Νοεμβρίου 2005

Γερμανία

Επιχειρήσεις κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου 1980, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006

Εσθονία

Επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.02.2007, 15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332)

Ιρλανδία

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια, έγκριση ή παραχώρηση, αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου δυνάμει των εξής νομικών διατάξεων:

Continental Shelf Act 1968

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Ελλάδα

“Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ” δυνάμει του νόμου υπ’ αριθ. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. ΑΕ και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Ισπανία

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (España), S.A.

Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

Conoco limited

Eastern España, S.A.

Enagas, S.A.

España Canadá resources Inc.

Fugro – Geoteam, S.A.

Galioil, S.A.

Hope petróleos, S.A.

Locs oil compay of Spain, S.A.

Medusa oil Ltd.

Murphy Spain oil company

Onempm España, S.A.

Petroleum oil & gas España, S.A.

Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Taurus petroleum, AN.

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

Wintersahll, AG

YCI España, L.C.

Άλλοι φορείς που λειτουργούν δυνάμει του “Ley 34/1998, της 7ης Οκτωβρίου 1998, del Sector de hidrocarburos” και της σχετικής εκτελεστικής νομοθεσίας

Γαλλία

Φορείς υπεύθυνοι για την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου δυνάμει του Code minier και των οικείων εκτελεστικών κειμένων, ιδίως του Décret no 95-427 της 19ης Απριλίου 1995 και του Décret no 2006-648 της 2ας Ιουνίου 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Ιταλία

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια, ή έγκριση ή παραχώρηση αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου ή υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου δυνάμει των ακόλουθων νομοθετικών διατάξεων:

Νόμος αριθ. 136 της 10ης Φεβρουαρίου 1953

Νόμος αριθ. 6 της 11ης Ιανουαρίου 1957, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 613 της 21ης Ιουλίου 1967

Νόμος αριθ. 9 της 9 Ιανουαρίου 1991

Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 625 της 25ης Νοεμβρίου 1996

Νόμος αριθ. 170 της 26ης Απριλίου 1974, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 164 της 23ης Μαΐου 2000

Κύπρος

Λετονία

Όλες οι εταιρείες που έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια και έχουν αρχίσει την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου

Λιθουανία

Ανώνυμη εταιρεία “Geonafta”

Λιθουανική-δανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης “Minijos nafta”

Κοινή λιθουανική-σουηδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης “Genčių nafta”

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης “Geobaltic”

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης “Manifoldas”

Άλλοι φορείς που ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητες στους τομείς της αναζήτησης και άντλησης πετρελαίου ή αερίου σύμφωνα με τον νόμο περί υπεδάφους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 53-1582, 1995· αριθ. 35-1164, 2001).

Λουξεμβούργο

Ουγγαρία

Φορείς που αναζητούν ή αντλούν πετρέλαιο ή αέριο βάσει άδειας ή παραχώρησης δυνάμει του 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Μάλτα

Η Petroleum (Production) Act (Cap. 156) και το παράγωγο δίκαιο δυνάμει του νόμου αυτού και η πράξη περί υφαλοκρηπίδας (Cap 194) και το παράγωγο δίκαιο βάσει του νόμου αυτού.

Κάτω Χώρες

Φορείς κατά την έννοια του Mijnbouwwet (1η Ιανουαρίου 2003)

Αυστρία

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί έγκριση για την αναζήτηση ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου δυνάμει του Mineralrohstoffgesetz, BGBl. Ι αριθ. 38/1999, όπως τροποποιήθηκε

Πολωνία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αναζήτησης, διερεύνησης και άντλησης αερίου, πετρελαίου και των φυσικών του παραγώγων, λιγνίτη, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων βάσει του ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Petrobaltic S.A.

Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Πορτογαλία

Φορείς που διαθέτουν έγκριση, άδεια ή σύμβαση παραχώρησης για την άντληση πετρελαίου και αερίου δυνάμει των εξής:

Decreto-Lei no 109/94, της 26ης Απριλίου 1994, Declaração de rectificação no 64/94, της 31ης Μαΐου 1994 και Portaria no 790/94, της 5ης Σεπτεμβρίου 1994

Despacho no 82/94 της 24ης Αυγούστου 1994, και Despacho Conjunto no A-87/94-XII, της 17ης Ιανουαρίου 1994

Aviso, D.R. III, no 167, της 21ης Ιουλίου 1994, και Aviso, DR III no 60, της 19ης Μαρτίου 2002

Ρουμανία

Societatea Națională “Romgaz” SA Mediaș

S.C. PETROM S.A

Σλοβενία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στην αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου δυνάμει του Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Σλοβακία

Φορείς που αντλούν αέριο βάσει έγκρισης χορηγηθείσας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 656/2004 Coll.

Φορείς που δραστηριοποιούνται στη γεωλογική αναζήτηση ή άντληση κοιτασμάτων πετρελαίου βάσει μεταλλευτικής άδειας που έχει χορηγηθεί δυνάμει του νόμου αριθ. 51/1988 Coll., κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 499/1991 Coll., αριθ. 154/1995 Coll., αριθ. 58/1998 Coll., αριθ. 533/2004 Coll. και δυνάμει του νόμου αριθ. 214/2002 Coll.

Φινλανδία

Σουηδία

Φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αναζήτησης ή εκμετάλλευσης πετρελαίου ή αερίου δυνάμει του minerallagen (1991:45) ή στους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση δυνάμει του lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα δυνάμει άδειας που έχει χορηγηθεί ή ισχύει ως εάν είχε χορηγηθεί βάσει της Petroleum Act 1998

Πρόσωπα με άδεια χορηγηθείσα βάσει της Petroleum (Production) Act (Βόρεια Ιρλανδία) 1964

γ)   Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων

Βέλγιο

Βουλγαρία

Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999) or Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

“Балкан МК” – ЕООД

“Въгледобив Бобов дол” – ЕООД

“Въглища Перник” – ООД

“Геология и геотехника” – ООД

“Елшица-99” – АД

“Енемона” – АД

“Карбон Инвест” – ООД

“Каусто-голд” – АД

“Мес Ко ММ5” – ЕООД

“Мина Балкан – 2000” – АД

“Мина Бели брег” – АД

“Мина Открит въгледобив” – АД

“Мина Станянци” – АД

“Мина Черно море – Бургас” – ЕАД

“Мина Чукурово” – АД

“Мининвест” – ООД

“Мини Марица-изток” – ЕАД

“Минно дружество Белоградчик” – АД

“Рекоул” – АД

“Руен Холдинг” – АД

“Фундаментал” – ЕООД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεωγραφική περιοχή με σκοπό την αναζήτηση ή εξόρυξη γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων [διέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε].

Παραδείγματος χάρη:

Czech Coal Services a.s.

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Δανία

Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του κωδικοποιημένου νόμου αριθ. 784 της 21ης Ιουνίου 2007

Γερμανία

Επιχειρήσεις κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13ης Αυγούστου 1980, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006.

Εσθονία

AS Eesti Põlevkivi

Ιρλανδία

Η Bord na Mona plc., η οποία συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει της Turf Development Act 1946 έως 1998

Ελλάδα

“Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, που αναζητά και εξορύσσει άνθρακα ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του μεταλλευτικού κώδικα του 1973, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 27ης Απριλίου 1976

Ισπανία

Alto Bierzo, S.A.

Antracitas de Arlanza, S.A.

Antracitas de Gillon, S.A.

Antracitas de La Granja, S.A.

Antracitas de Tineo, S.A.

Campomanes Hermanos, S.A.

Carbones de Arlanza, S.A.

Carbones de Linares, S.A.

Carbones de Pedraforca, S.A.

Carbones del Puerto, S.A.

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, S.A.

Carbonífera del Narcea, S.A.

Compañía Minera Jove, S.A.

Compañía General Minera de Teruel, S.A.

Coto minero del Narcea, S.A.

Coto minero del Sil, S.A.

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

Endesa, S.A.

González y Díez, S.A.

Hijos de Baldomero García, S.A.

Hullas del Coto Cortés, S.A.

Hullera Vasco-leonesa, S.A.

Hulleras del Norte, S.A.

Industrial y Comercial Minera, S.A.

La Carbonífera del Ebro, S.A.

Lignitos de Meirama, S.A.

Malaba, S.A.

Mina Adelina, S.A.

Mina Escobal, S.A.

Mina La Camocha, S.A.

Mina La Sierra, S.A.

Mina Los Compadres, S.A.

Minas de Navaleo, S.A.

Minas del Principado, S.A.

Minas de Valdeloso, S.A.

Minas Escucha, S.A.

Mina Mora primera bis, S.A.

Minas y explotaciones industriales, S.A.

Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

Minera del Bajo Segre, S.A.

Minera Martín Aznar, S.A.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Muñoz Sole hermanos, S.A.

Promotora de Minas de carbón, S.A.

Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

Unión Minera del Norte, S.A.

Union Minera Ebro Segre, S.A.

Viloria Hermanos, S.A.

Virgilio Riesco, S.A.

Άλλοι φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του “Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas” και της οικείας εκτελεστικής νομοθεσίας

Γαλλία

Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του Code minier και των οικείων εκτελεστικών κανόνων, ιδίως του Décret no 95-427 της 19ης Απριλίου 1995 και του Décret no 2006-648 της 2ας Ιουνίου 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Ιταλία

Carbosulcis S.p.A.

Κύπρος

Λετονία

Λιθουανία

Φορείς οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και δραστηριοποιούνται στους τομείς της αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων και άλλων στερεών καυσίμων σύμφωνα με το νόμο περί υπεδάφους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 63-1582, 1995· αριθ. 35-1164, 2001)

Λουξεμβούργο

Ουγγαρία

Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα ορυκτά καύσιμα βάσει έγκρισης ή παραχώρησης δυνάμει του 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Φορείς κατά την έννοια του Mijnbouwwet (1η Ιανουαρίου 2003)

Αυστρία

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί έγκριση για την αναζήτηση ή εξόρυξη γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων δυνάμει του Mineralrohstoffgesetz, BGBl. No 38/1999, όπως τροποποιήθηκε

Πολωνία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αναζήτησης, αναζήτησης και άντλησης αερίου, πετρελαίου και των φυσικών του παραγώγων, λιγνίτη, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων βάσει του ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Kompania Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A,

Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego “Konin” S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego “Sieniawa” S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego “Adamów” S.A w Turku

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A,

Południowy KoncernWęglowy S.A.

Πορτογαλία

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, σύμφωνα με τους Decretos-Lei no 90/90 και no 87/90, αμφοτέρων της 16ης Μαρτίου 1990

Ρουμανία

Compania Națională a Huilei – SA Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia – SA

Societatea Națională a Cărbunelui – SA Ploiești

Societatea Comercială Minieră “Banat-Anina” SA

Compania Națională a Uraniului SA București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Σλοβενία

Φορείς που ασκούν δραστηριότητες αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων δυνάμει του Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5920850

RTH, Rudnic Trbovlje/Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Σλοβακία

Φορείς που δραστηριοποιούνται στην αναζήτηση ή εξόρυξη κοιτασμάτων γαιάνθρακα βάσει μεταλλευτικής άδειας που έχει χορηγηθεί δυνάμει του νόμου αριθ. 51/1988 Coll., κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 499/1991 Coll., αριθ. 154/1995 Coll., αριθ. 58/1998 Coll. και αριθ. 533/2004 Coll., και δυνάμει του νόμου αριθ. 214/2002 Coll.

Φινλανδία

Φορείς στους οποίους έχει χορηγηθεί παραχώρηση για αναζήτηση ή εξόρυξη στερεών καυσίμων δυνάμει του laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Σουηδία

Φορείς στους οποίους έχει χορηγηθεί παραχώρηση για αναζήτηση ή εξόρυξη γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων βάσει παραχώρησης δικαιώματος δυνάμει του minerallagen (1991:45) ή του lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ή οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση δυνάμει του lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Ηνωμένο Βασίλειο

Κάθε φορέας με άδεια (κατά την έννοια του Coal Industry Act 1994)

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Επιχειρήσεων (Βόρεια Ιρλανδία)

Πρόσωπα που ενεργούν βάσει άδειας αναζήτησης κοιτασμάτων, μεταλλευτικής μίσθωσης ή άδειας εξόρυξης (prospecting licence, mining lease, mining licence ή mining permission), όπως ορίζονται στο τμήμα 57(1) της Mineral Development Act (Βόρεια Ιρλανδία) 1969.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Α

ΕΝΩΣΗ

α)   Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου ύδατος

Βέλγιο

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους

Société Wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Βουλγαρία

“Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново

“В И К – Батак” – ЕООД, Батак

“В и К – Белово” – ЕООД, Белово

“Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград

“В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград

“Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово

“Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник

“Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас

“Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

“Бързийска вода” – ЕООД, Бързия

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна

“ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

“Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново

“Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград

“ВИК” – ЕООД, Видин

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца

“В И К” – ООД, Габрово

“В И К” – ООД, Димитровград

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич

“Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих

“Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

“В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна

“Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат

“ВИК” – ООД, Кърджали

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч

“В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана

“Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник

“В И К” – ЕООД, Петрич

“Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив

“Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград

“ВКТВ” – ЕООД, Ракитово

ЕТ “Ердуван Чакър”, Раковски

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе

“Екопроект-С” ООД, Русе

“УВЕКС” – ЕООД, Сандански

“ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

“Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов

“Бяла” – ЕООД, Севлиево

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра

“В и К” – ООД, Сливен

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян

“Софийска вода” – АД, София

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София

“Стамболово” – ЕООД, Стамболово

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора

“Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча

“Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен

“В и К – Стенето” – ЕООД, Троян

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково

“Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен

“Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα διαχείρισης του νερού, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του νόμου αριθ. 137/2006 Sb. περί δημοσίων συμβάσεων.

Παραδείγματος χάρη:

Veolia Voda Česká Republika, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Δανία

Οι φορείς ύδρευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του lov om vandforsyning m.v., βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 71 της 17ης Ιανουαρίου 2007

Γερμανία

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ δυνάμει των Eigenbetriebsverordnungen ή των Eigenbetriebsgesetze των Länder (Kommunale Eigenbetriebe)

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ δυνάμει των Νόμων über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit ή Zusammenarbeit des Länder

Φορείς παραγωγής ύδατος που υπόκεινται στο νόμο uber Wasser- und Bodenverbände της 12ης Φεβρουαρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 15 Μαΐου 2002

Φορείς (Regiebetriebe) που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ δυνάμει των Kommunalgesetze, ιδίως δυνάμει των Gemeindeverordnungen των Länder

Επιχειρήσεις που συστάθηκαν δυνάμει του Aktiengesetz της 6ης Σεπτεμβρίου 1965, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 5 Ιανουαρίου 2007, ή του GmbH-Gesetz της 20ής Απριλίου 1892, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 10 Νοεμβρίου 2006, ή έχουν τη νομική μορφή Kommanditgesellschaft, και που παράγουν ή διανέμουν ύδωρ με βάση ειδική σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί με περιφερειακές ή τοπικές αρχές

Εσθονία

Φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.02.2007, 15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

AS Haapsalu Veevärk

AS Kuressaare Veevärk

AS Narva Vesi

AS Paide Vesi

AS Pärnu Vesi

AS Tartu Veevärk

AS Valga Vesi

AS Võru Vesi

Ιρλανδία

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του Local Government [Sanitary Services] Act 1878 έως 1964

Ελλάδα

“Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε” (“ΕΥΔΑΠ” ή “ΕΥΔΑΠ ΑΕ”). Το νομικό καθεστώς της εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, του νόμου 2414/1996 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νόμου 1068/80 και του νόμου 2744/1999

“Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ” (“ΕΥΑΘ ΑΕ”), η οποία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α’) και του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α’)

“Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (“ΔΕΥΑΜΒ”), η οποία λειτουργεί δυνάμει του νόμου αριθ. 890/1979

“Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης”, οι οποίες παράγουν και διανέμουν νερό δυνάμει του νόμου 1069/80 της 23ης Αυγούστου 1980

“Σύνδεσμοι Ύδρευσης”, που λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 410/1995, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

“Δήμοι και Κοινότητες”, που λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 410/1995, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Ισπανία

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona SA, y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Άλλοι δημόσιοι φορείς που ανήκουν στις “Comunidades Autónomas” και τις “Corporaciones locales” ή ή εξαρτώνται από αυτές, και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της διανομής πόσιμου νερού

Άλλοι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα από τις “Corporaciones locales” στον τομέα της διανομής πόσιμου νερού

Γαλλία

Οργανισμοί περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιοι τοπικοί φορείς που παράγουν ή διανέμουν πόσιμο νερό:

Régies des eaux, (παραδείγματος χάρη: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

Φορείς μεταφοράς, διανομής και παραγωγής νερού (παραδείγματος χάρη: Syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Ιταλία

Φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση των διαφόρων σταδίων της υπηρεσίας διανομής νερού βάσει του κωδικοποιημένου κειμένου των νόμων περί άμεσης ανάληψης του ελέγχου των δημόσιων υπηρεσιών από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επαρχίες, που εγκρίθηκε από το Regio Decreto No 2578 της 15ης Οκτωβρίου 1925, D.P.R. No 902 της 4ης Οκτωβρίου 1986 και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 267 της 18ης Αυγούστου 2000 που θεσπίζει το κωδικοποιημένο κείμενο των νόμων περί της διάρθρωσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και ιδίως τα άρθρα 112 και 116

Acquedotto Pugliese SpA (Decreto Legislativo No 141 της 11ης.Μαΐου.1999)

Ente acquedotti siciliani που συστάθηκε με τον Legge Regionale No 2/2 της 4ης Σεπτεμβρίου 1979 και τον Lege Regionale No 81 της 9ης Αυγούστου 1980, και λύθηκε με τον Legge Regionale No 9 της 31ης Μαΐου 2004 (άρθρο 1)

Ente sardo acquedotti e fognature που συστάθηκε με το νόμο αριθ. 9 της 5ης Ιουλίου 1963., εν συνεχεία ESAF SpA του 2003 –συγχωνεύθηκε με τον ABBANOA S.p.ΑΟ ESAF καταργήθηκε στις 29.7.2005 και λύθηκε με τον L.R. 21.4.2005 no 7 της 21ης Απριλίου 2005 (άρθρο 5, παράγραφος 1) — Legge finanziaria 2005

Κύπρος

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, που διανέμουν νερό σε περιοχές δήμων και σε άλλες δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Λετονία

SIA “Rīgas ūdens” και άλλοι φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παράγουν, μεταφέρουν και διανέμουν πόσιμο νερό στο σταθερό σύστημα, και οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές σύμφωνα με τον νόμο “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Λιθουανία

Φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και εκτελούν δραστηριότητα παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής πόσιμου νερού δυνάμει του νόμου περί πόσιμου νερού και διαχείρισης λυμάτων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 82-3260, 2006)

Λουξεμβούργο

Τμήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αρμόδια για τη διανομή νερού

Ενώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που παράγουν ή διανέμουν νερό, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του loi concernant la création des syndicats de communes της 23ης Φεβρουαρίου 2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο της 23ης Δεκεμβρίου 1958 και με τον νόμο της 29ης Ιουλίου 1981, και δυνάμει του loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre της 31ης Ιουλίου 1962

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est — SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

Syndicat des Eaux du Sud – SES

Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — SR

Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ουγγαρία

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και του 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Μάλτα

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Κάτω Χώρες

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν νερό σύμφωνα με τον Waterleidingwet

Αυστρία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις αυτών, που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό σύμφωνα με τους Wasserversorgungsgesetze των εννέα ομόσπονδων κρατιδίων

Πολωνία

Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την έννοια του ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής νερού στο ευρύ κοινό ή της παροχής υπηρεσιών αποχέτευσης στο ευρύ κοινό, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

AQUANET SA, Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Πορτογαλία

Διαδημοτικά συστήματα — Επιχειρήσεις με τη συμμετοχή του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, ως πλειοψηφικών μετόχων, και ιδιωτικών επιχειρήσεων δυνάμει του Decreto-Lei No 379/93 της 5ης Νοεμβρίου 1993, τροποποίηση με τον Decreto-Lei No 176/99 της 25ης Οκτωβρίου 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 της 29ης Οκτωβρίου 1999 και Decreto-Lei No 103/2003 της 23ης Μαΐου 2003. Επιτρέπεται η άμεση διοίκηση από το κράτος

Δημοτικά συστήματα — Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις με κεφάλαιο εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία δημόσιο ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δυνάμει του Lei 53-F/2006, της 29ης Δεκεμβρίου 2006, και του Decreto-Lei No 379/93 της 5ης Νοεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε από το Decreto-Lei No 176/99 της 25ης Οκτωβρίου 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 της 29ης Οκτωβρίου 1999 και του Decreto-Lei No 103/2003 της 23ης Μαΐου 2003.)

Ρουμανία

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (φορείς των τοπικών αρχών και εταιρείες που παράγουν, μεταφέρουν και διανέμουν νερό). Παραδείγματος χάρη:

S.C. APA – C.T.T.A. SA Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. SA Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. SA Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 SA Curtea de Argeș, Argeș

S.C. APA Canal 2000 SA Pitești, Argeș

S.C. APA Canal SA Onești, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

Compania de Apă, Brașov, Brașov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

S.C. Compania de Apă Someș SA, Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom SA Dej, Cluj

Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal SA, Bailești, Dolj

S.C. Apa-Prod SA Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iași, Iași

Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Σλοβενία

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό, σύμφωνα με πράξη παραχώρησης που χορηγείται δυνάμει του Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) και αποφάσεων των δήμων:

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.ο.ο.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.ο.ο. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.ο.ο.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.ο.ο. d.ο.ο. izvajanje komunalnih dejavnosti d.ο.ο.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.ο.ο.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.ο.ο. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.ο.ο. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.ο.ο. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDS – ekološka družba, d.ο.ο. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.ο.ο.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.ο.ο.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje d.ο.ο. ob Dravi d.ο.ο.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, javno komunalno podjetje d.ο.ο. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.ο.ο.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormožd.ο.ο.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.ο.ο.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.ο.ο., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.ο.ο.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.ο.ο.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.ο.ο.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.ο.ο.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.ο.ο.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.ο.ο.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.ο.ο. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunalad.ο.ο. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.ο.ο.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.ο.ο.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.ο.ο., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.ο.ο.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče d.ο.ο.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.ο.ο.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.ο.ο. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.ο.ο.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatecd.ο.ο.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.ο.ο., Celje

3000

Celje

5926823

JEKO- IN, javno komunalno podjetje, d.ο.ο., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.ο.ο.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemovd.ο.ο. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.ο.ο. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.ο.ο.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koperd.ο.ο. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.ο.ο. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.ο.ο.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.ο.ο. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.ο.ο.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.ο.ο.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.ο.ο.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.ο.ο.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.ο.ο.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna cistilna naprava Domžale - Kamnik d.ο.ο.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.ο.ο.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.ο.ο. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.ο.ο.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.ο.ο. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.ο.ο. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.ο.ο.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.ο.ο., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.ο.ο.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.ο.ο. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Σλοβακία

Φορείς που εκμεταλλεύονται δημόσια συστήματα ύδρευσης σχετικά με την παραγωγή ή μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού στο κοινό βάσει εμπορικής άδειας και πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για την εκμετάλλευση δημόσιων συστημάτων ύδρευσης χορηγούμενων δυνάμει του νόμου αριθ. 442/2002 Coll., κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 525/2003 Coll., αριθ. 364/2004 Coll., αριθ. 587/2004 Coll. και αριθ. 230/2005 Coll.

Φορείς που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού σύμφωνα με τους όρους του νόμου αριθ. 364/2004 Coll., κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 587/2004 Coll. και αριθ. 230/2005 Coll., βάσει άδειας χορηγούμενης δυνάμει του νόμου αριθ. 135/1994 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 52/1982 Coll., αριθ. 595/1990 Coll., αριθ. 128/1991 Coll., αριθ. 238/1993 Coll., αριθ. 416/2001 Coll., αριθ. 533/2001 Coll., και ταυτόχρονα προνοούν για τη μεταφορά ή διανομή πόσιμου νερού στο κοινό δυνάμει του νόμου αριθ. 442/2002 Coll., κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 525/2003 Coll., αριθ. 364/2004 Coll., αριθ. 587/2004 Coll. και αριθ. 230/2005 Coll.

Παραδείγματος χάρη:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Φινλανδία

Οργανισμοί ύδρευσης κατά την έννοια άρθρου 3 του vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)

Σουηδία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικές επιχειρήσεις που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν πόσιμο νερό δυνάμει του lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Ηνωμένο Βασίλειο

Εταιρείες που έχουν ορισθεί ως εργολάβοι ύδρευσης ή αποχέτευσης δυνάμει του Water Industry Act 1991

Οργανισμοί ύδρευσης και αποχέτευσης δυνάμει του άρθρου 62 του Local Government etc (Scotland) Act 1994

Υπουργείο Περιφερειακης Ανάπτυξης (Βόρεια Ιρλανδία)

β)   Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Βέλγιο

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους

SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

Electrabel/Electrabel

Elia

Βουλγαρία

Φορείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και τη διάθεση στο κοινό ηλεκτρισμού ή τον εφοδιασμό σε ηλεκτρισμό από τον τελικό προμηθευτή δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел - ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III - АД

Енерго-про България - АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП “Златни пясъци” АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ - Варна ЕАД

ТЕЦ “Марица 3” – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация - Пловдив - ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα του ηλεκτρισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε.

Παραδείγματος χάρη:

ČEPS, a.s.

ČEZ, a. s.

Dalkia Česká republika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Δανία

Φορείς που παράγουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας δυνάμει του άρθρου 10 του lov om elforsyning, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 1115 της 8ης Νοεμβρίου 2006

Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας δυνάμει του άρθρου 19 του lov om elforsyning, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 1115 της 8ης Νοεμβρίου 2006

Energinet Danmark ή θυγατρικές εταιρείες πλήρως ελεγχόμενες από την Energinet Danmark σύμφωνα με τον lov om Energinet Danmark § 2, stk. og 3, βλέπε νόμο αριθ. 1384 της 20ής Δεκεμβρίου 2004

Γερμανία

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις που παρέχουν ενέργεια σε άλλες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύονται δίκτυο παροχής ενέργειας ή έχουν δικαίωμα διάθεσης σε δίκτυο παροχής ενέργειας λόγω κυριότητας δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 18 του Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της 24ης Απριλίου 1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 9 Δεκεμβρίου 2006

Εσθονία

Φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.02.2007, 15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

AS Eesti Energia

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

AS Narva Elektrijaamad

OÜ Põhivõrk

Ιρλανδία

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy [ESBIE — παροχή ηλεκτρισμού]

Synergen Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισμού]

Viridian Energy Supply Ltd. [παροχή ηλεκτρισμού]

Huntstown Power Ltd. [παραγωγή ηλεκτρισμού]

Bord Gáis Éireann [παροχή ηλεκτρισμού]

Προμηθευτές και παραγωγοί ηλεκτρισμού με άδεια βάσει του Electricity Regulation Act 1999

EirGrid plc

Ελλάδα

Η “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ”, η οποία ιδρύθηκε με το νόμο 1468/1950 για την ίδρυση της ΔΕΗ και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 2773/1999 και το Προεδρικό Διάταγμα 333/1999

Ισπανία

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Άλλοι φορείς που αναλαμβάνουν την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού, δυνάμει του “Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” και της οικείας εκτελεστικής νομοθεσίας

Γαλλία

Électricité de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Loi nο 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz της 8ης Απριλίου 1946, όπως τροποποιήθηκε.

RTE, διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Φορείς διανομής ηλεκτρισμού που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Loi nο 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz της 8ης Απριλίου 1946, όπως τροποποιήθηκε. (εταιρείες διανομής μεικτής οικονομίας, régies ή παρόμοιες υπηρεσίες αποτελούμενες από οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης). Παραδείγματος χάρη: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

Compagnie nationale du Rhône

Electricité de Strasbourg

Ιταλία

Εταιρείες του Gruppo Enel με άδεια παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού κατά την έννοια του Decreto Legislativo Νο 79 της 16ης Μαρτίου 1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια

TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

Άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του Decreto Legislativo No 79 της 16ης Μαρτίου 1999

Κύπρος

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που ιδρύθηκε με τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003.

Άλλα πρόσωπα, φορείς ή επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και λειτουργούν βάσει αδείας που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 34 του περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

Λετονία

Η AS “Latvenergo”

Η AS “Augstsprieguma tīkls”

Η VAS “Latvenergo” και άλλες επιχειρήσεις που παράγουν, μεταφέρουν και διανέμουν ηλεκτρισμό, και οι οποίες πραγματοποιούν αγορές σύμφωνα με τον νόμο “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Λιθουανία

Κρατική Επιχείρηση Πυρηνικός Σταθμός Ignalina

Akcinė bendrovė “Lietuvos energija”

Akcinė bendrovė “Lietuvos elektrinė”

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

Akcinė bendrovė “VST”

Άλλοι φορείς που πληρούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητα παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού δυνάμει του νόμου περί ηλεκτρισμού της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 66-1984, 2000· αριθ. 107-3964, 2004) και του νόμου περί πυρηνικής ενέργειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 119-2771, 1996).

Λουξεμβούργο

Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), η οποία παράγει ή διανέμει ηλεκτρική ενέργεια δυνάμει της convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg της 11ης Νοεμβρίου 1927, η οποία εγκρίθηκε με τον νόμο της 4ης Ιανουαρίου 1928

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επιφορτισμένοι με τη μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού

Société électrique de l’Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Ουγγαρία

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Μάλτα

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Κάτω Χώρες

Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας (vergunning) που χορηγείται από τις επαρχιακές αρχές δυνάμει του Provinciewet.

Παραδείγματος χάρη:

Essent

Nuon

Αυστρία

Φορείς εκμετάλλευσης δικτύου μεταφοράς ή διανομής δυνάμει του Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, όπως τροποποιήθηκε, ή των Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze των εννέα ομόσπονδων κρατιδίων

Πολωνία

Ενεργειακές εταιρείες κατά την έννοια του ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

BOT Elektrownia “Opole” SA, Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A,

BOT Elektrownia Turów SA, Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne SA w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów “ELCHO” Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia “Kozienice” S.A.

Elektrownia “Stalowa Wola” S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA, Warszawa

ENEA SA, Poznań

Energetyka Sp. z o.o, Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, Wrocław

ENION SA, Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA, Gliwice

Koncern Energetyczny Energa SA, Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny SA, Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator SA, Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A,

Zakład Elektroenergetyczny “Elsen” Sp. z o.o, Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A,

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S,A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra SA, Nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A.

Πορτογαλία

1.   Παραγωγή ηλεκτρισμού

Εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό δυνάμει των εξής:

Decreto-Lei no 29/2006, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

Decreto-Lei no 172/2006, της 23ης Αυγούστου 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

Φορείς που παράγουν ηλεκτρισμό βάσει ειδικού καθεστώτος δυνάμει των Decreto-Lei no 189/88 της 27ης Μαΐου 1988, τροποποίηση με τους Decretos-Lei no 168/99, της 18ης Μαΐου 1999, no 313/95, της 24ης Νοεμβρίου 1995, no 538/99, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, no 312/2001 και no 313/2001, αμφοτέρων της 10ης Δεκεμβρίου 2001, Decreto-Lei no 339-C/2001, της 29ης Δεκεμβρίου 2001, Decreto-Lei no 68/2002, της 25ης Μαρτίου 2002, Decreto-Lei no 33-A/2005, της 16ης Φεβρουαρίου 2005, Decreto-Lei no 225/2007, της 31ης Μαΐου 2007 και Decreto-Lei no 363/2007, της 2ας Νοεμβρίου 2007

2.   Μεταφορά ηλεκτρισμού:

Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό δυνάμει των:

Decreto-Lei no 29/2006, τη 15ης Φεβρουαρίου 2006 και Decreto-lei no 172/2006, της 23ης Αυγούστους 2006

3.   Διανομή ηλεκτρισμού:

Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει των Decreto-Lei no 29/2006, της 15ης Φεβρουαρίυ 2006, και Decreto-lei no 172/2006, της 23ης Αυγούστου 2006

Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει των Decreto-Lei no 184/95, της 27ης Ιουλίου 1995, τροποποίηση με τον Decreto-Lei no 56/97, της 14ης Μαρτίου 1997 και τον Decreto-Lei no 344-B/82, της 1ης Σεπτεμβρίόυ 1982, όπως τροποιήθηκαν με τους Decreto-Lei no 297/86, της 19ης Σεπτεμβρίου 1986, Decreto-Lei no 341/90, της 30ής Οκτωβρίου 1990 και Decreto-Lei no 17/92, της 5ης Φεβρουαρίου 1992

Ρουμανία

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

Societatea Națională “Nuclearelectrica” SA

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

S. C. Electrocentrale Deva S.A.

S.C. Electrocentrale București S.A.

S.C. Electrocentrale Galați SA

S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

S.C. Complexul Energetic Craiova SA

S.C. Complexul Energetic Rovinari SA

S.C. Complexul Energetic Turceni SA

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

Societatea Comercială Electrica SA, București

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

“Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

“Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

“Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

“Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

“Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

“Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A

Enel Energie

Enel Distribuție Banat

Enel Distribuție Dobrogea

E.ON Moldova SA

CEZ Distribuție

Σλοβενία

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.ο.ο.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija d.ο.ο.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.ο.ο.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.ο.ο.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.ο.ο.

2000

Maribor

5045932

EGS-RΙ d.ο.ο.

2000

Maribor

Σλοβακία

Φορείς που εξασφαλίζουν, βάσει άδειας, την παραγωγή, μεταφορά μέσω του συστήματος δικτύου μεταφοράς, διανομή και παροχή ηλεκτρισμού στο κοινό μέσω του δικτύου διανομής δυνάμει του νόμου αριθ. 656/2004 Coll.

Παραδείγματος χάρη:

Slovenské elektrárne, a. s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Západoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Východoslovenská energetika, a. s.

Φινλανδία

Δημόσιοι ή άλλοι φορείς που παράγουν ηλεκτρισμό ή είναι υπεύθυνοι για τη διανομή ηλεκτρισμού βάσει άδειας δυνάμει του sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) και δυνάμει του laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Σουηδία

Φορείς που παράγουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει παραχώρησης δυνάμει του ellagen (1997:857)

Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του άρθρου 6 του Electricity Act 1989

Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του άρθρου 10(1) του Electricity (Northern Ireland) Order 1992

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Irland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

γ)   Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικούς σιδηροδρόμους, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή τελεφερίκ

Βέλγιο

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Private companies benefiting from special or exclusive rights

Βουλγαρία

“Метрополитен” ЕАД, София

“Столичен електротранспорт” ЕАД, София

“Столичен автотранспорт” ЕАД, София

“Бургасбус” ЕООД, Бургас

“Градски транспорт” ЕАД, Варна

“Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

“Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

“Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

“Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

“Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

“Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

“Автобусни превози” ЕАД, Плевен

“Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

“Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

“Градски транспорт” ЕООД, Русе

“Пътнически превози” ЕАД, Сливен

“Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

“Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο, όπως ορίζονται στο τμήμα 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε.

Παραδείγματος χάρη:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Δανία

DSB

DSB S-tog A/S

Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο (κοινές τακτικές μεταφορές) βάσει άδειας δυνάμει του lov om buskørsel, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 107 της 19ης Φεβρουαρίου 2003

Metroselskabet I/S

Γερμανία

Επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό μεταφορικές υπηρεσίες μικρών αποστάσεων βάσει άδειας δυνάμει του Personenbeförderungsgesetz της 21ης Μαρτίου 1961, όπως τροποποιήθηκε τελευταία την 31η Οκτωβρίου 2006

Εσθονία

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.02.2007,15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332).

AS Tallinna Autobussikoondis

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

Narva Bussiveod AS

Ιρλανδία

Iarnród Éireann [Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Luas [Dublin Light Rail]

Bus Éireann [Irish Bus]

Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει της τροποποιηθείσας Road Transport Act 1932

Ελλάδα

Τα “Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς ΑΕ” (“ΗΛΠΑΠ ΑΕ”) που ιδρύθηκαν και λειτουργούν δυνάμει του νομοθετικού διατάγματος 768/1970 (Α'273), του νόμου 588/1977 (Α'148) και του νόμου 2669/1998 (Α'283)

Οι “Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (“ΗΣΑΠ ΑΕ”) που ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του νόμου 352/1976 (Α' 147) και του νόμου 2669/1998 (Α'283)

Ο “Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ” (“ΟΑΣΑ ΑΕ”) που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου 2175/1993 (Α'211) και του νόμου 2669/1998 (Α'283)

Η “Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων ΑΕ” (“ΕΘΕΛ ΑΕ”), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου 2175/1993 (Α'211) και του νόμου 2669/1998 (Α'283)

Η “Αττικό Μετρό ΑΕ” που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου 1955/1991

Ο “Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (“ΟΑΣΘ”), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του διατάγματος 3721/1957, του νομοθετικού διατάγματος 716/1970, του νόμου 866/79 και του νόμου 2898/2001 (Α’71)

Το “Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (“Κ.Τ.Ε.Λ.”), που λειτουργεί βάσει του νόμου 2963/2001 (Α’268)

Οι “Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, γνωστές με την επωνυμία “ΡΟΔΑ” και “ΔΕΑΣ ΚΩ” αντίστοιχα, που λειτουργούν βάσει του νόμου 2963/2001 (Α’268)

Ισπανία

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων αστικών μεταφορών δυνάμει του “Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril. Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local” και της αντίστοιχης περιφερειακής νομοθεσίας, κατά περίπτωση.

Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορεία σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη αριθ. 3 του “Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”.

Παραδείγματος χάρη:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, SA (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport - AMB

Eusko Trenbideak, s.a.

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, SA,

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Γαλλία

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του άρθρου 7-II του Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 της 30ής Δεκεμβρίου 1982

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français και άλλοι φορείς που παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες δυνάμει άδειας χορηγηθείσας από το Syndicat des transports d’Ile-de-France, δυνάμει του Ordonnance no 59-151 της 7ης Ιανουαρίου 1959, όπως τροποποιήθηκε, και των εκτελεστικών διαταγμάτων σχετικά με την οργάνωση των επιβατικών μεταφορών στην περιφέρεια Ile-de-France

Réseau ferré de France, κρατική εταιρεία που συστάθηκε με το νόμο αριθ. 97-135 της 13ης Φεβρουαρίου 1997

Οργανισμοί περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή όμιλοι οργανισμών περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτελούν οργανωτική αρχή μεταφορών (παραδείγματος χάρη: Communauté urbaine de Lyon)

Ιταλία

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων, αυτοματοποιμένων συστημάτων, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείων ή διαχειρίζονται τις σχετικές υποδομές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Παραδείγματος χάρη:

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών βάσει άδειας δυνάμει του Decreto του Ministro dei Trasporti No 316 της 1ης Δεκεμβρίου 2006“Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφοι 4 ή 15 του Regio Decreto No 2578 της 15ης Οκτωβρίου 1925 — Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του Decreto Legislativo No 422 της 19ης Νοεμβρίου 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 4 του Legge No 59 της 15ης Μαρτίου 1997 — όπως τροποποιήθηκε από το Decreto Legislativo No 400 της 20ής Σεπτεμβρίου 1999, και από το άρθρο 45 του Legge No 166 της 1ης Αυγούστου 2002

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει του άρθρου 113 του κωδικοποιημένου κειμένου των νόμων περί διάρθρωσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που εγκρίθηκε με τον Legge No 267 της 18ης Αυγούστου 2000, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Legge No 448 της 28ης Δεκεμβρίου 2001

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται βάσει παραχώρησης δυνάμει των άρθρων 242 ή 256 του Regio Decreto No 1447 της 9ης Μαΐου 1912 που εγκρίνει το κωδικοποιημένο κείμενο των νόμων περί le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 4 του Legge No 410 της 4ης Ιουνίου 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 14 του Legge No 1221 της 2ας Αυγούστου 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Κύπρος

Λετονία

SIA “Rīgas satiksme” και άλλοι φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τρόλεϊ ή/και τραμ τουλάχιστον στις πόλεις: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne and Ventspils

Λιθουανία

Akcinė bendrovė “Autrolis”

Uždaroji akcinė bendrovė “Vilniaus autobusai”

Uždaroji akcinė bendrovė “Kauno autobusai”

Uždaroji akcinė bendrovė “Vilniaus troleibusai”

Άλλοι φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο σύμφωνα με τον κώδικα οδικών μεταφορών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 119-2772, 1996)

Λουξεμβούργο

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE).

Επιχειρήσεις μεταφορών με λεωφορεία που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του κανονισμού του Μεγάλου Δούκα της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Ουγγαρία

Φορείς που παρέχουν τακτικές δημόσιες αστικές και υπεραστικές μεταφορές με λεωφορείο δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

Φορείς που παρέχουν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε εθνική κλίμακα δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.

Μάλτα

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Κάτω Χώρες

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του κεφαλαίου II (Openbaar Vervoer) του Wet Personenvervoer. Παραδείγματος χάρη:

RET (Rotterdam)

HTM (Den Haag)

GVB (Amsterdam)

Αυστρία

Φορείς εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες δυνάμει του Eisenbahngesetz, BGBl. Αριθ. 60/1957, όπως τροποποιήθηκε, ή του Kraftfahrliniengesetz, BGBl. Ι αριθ. 203/1999, όπως τροποποιήθηκε

Πολωνία

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς με αστικό σιδηρόδρομο και οι οποίοι λειτουργούν βάσει παραχώρησης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για το κοινό στον τομέα των αστικών μεταφορών με λεωφορείο και οι οποίοι λειτουργούν βάσει άδειας σύμφωνα με τον ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για το κοινό στον τομέα των αστικών μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο,ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Opolu

Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο,ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej “SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe “Transgór” Sp. z.o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

PKS Nowa Sól Sp. z.o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Tramwaje Śląskie SA, Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Πορτογαλία

Metropolitano de Lisboa, E.P., δυνάμει του Decreto-Lei No 439/78 της 30ής Δεκεμβρίου 1978

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάμει του Lei Νο 58/98 της 18ης Αυγούστου 1998, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του Lei No 159/99 της 14ης Σεπτεμβρίου 1999

Δημόσιες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών δυνάμει του Lei No αριθ. 10/90 της 17ης Μαρτίου 1990

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει του άρθρου 98 του Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 της 31ης Δεκεμβρίου 1948)

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει του Lei No 688/73 της 21ης Δεκεμβρίου 1973

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών δυνάμει του Decreto-Lei No 38144 της 31ης Δεκεμβρίου 1950

Metro do Porto, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 394-A/98 της 15ης Δεκεμβρίου 1998, de Dezembro 1998, όπως τροποποιήθηκε από το Decreto-Lei No 261/2001 της 26ης Σεπτεμβρίου 2001

Normetro, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 394-A/98 της 15ης Δεκεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε από το Decreto-Lei No 261/2001 της 26ης Σεπτεμβρίου 2001

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 24/95 της 8ης Φεβρουαρίου 1995

Metro do Mondego, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 10/2002 της 24ης Ιανουαρίου 2002

Metro Transportes do Sul, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 337/99 της 24ης Αυγούστου 1999

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του Lei No 159/99 της 14ης Σεπτεμβρίου 1999

Ρουμανία

S.C. de Transport cu Metroul București - “Metrorex” SA

Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Σλοβενία

Εταιρείες που εκτελούν δημόσιες αστικές μεταφορές με λεωφορείο δυνάμει του Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):

Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.ο.ο. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofia Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.ο.ο.

8250

Brezice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Lubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I - Avtobusni Prevozi d.d.Koper

6000

KOPER -Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Trzic

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d.Kamnik

1241

Kamnic

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Σλοβακία

Μεταφορείς που εκμεταλλεύονται, βάσει άδειας, δημόσιες επιβατικές μεταφορές με τραμ, τρόλεϊ, ειδικό σιδηρόδρομο ή τελεφερίκ δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου αριθ. 164/1996 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 58/1997 Coll., αριθ. 260/2001 Coll., αριθ. 416/2001 Coll. και αριθ. 114/2004 Coll.

Μεταφορείς που εκμεταλλεύονται εγχώριες τακτικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορείο στο έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή και σε μέρος του εδάφους ξένου κράτους ή σε καθορισμένο μέρος του εδάφους της Σλοβακικής Δημοκρατίας βάσει άδειας εκμετάλλευσης μεταφορών με λεωφορείο και βάσει άδειας μεταφοράς για ειδικό δρομολόγιο, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του νόμου αριθ. 168/1996 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 386/1996 Coll., αριθ. 58/1997 Coll., αριθ. 340/2000 Coll., αριθ. 416/2001 Coll., αριθ. 506/2002 Coll., αριθ. 534/2003 Coll. και αριθ. 114/2004 Coll.

Παραδείγματος χάρη:

Dopravný podnik Bratislava, a. s.

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a. s.

Φινλανδία

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τακτικών μεταφορών με πούλμαν βάσει άδειας δυνάμει του joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009) και αρχές μεταφορών της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών με λεωφορείο, σιδηρόδρομο ή υπόγειο σιδηρόδρομο, ή διατηρούν δίκτυο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών μεταφορών

Σουηδία

Φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αστικού σιδηροδρόμου ή τραμ δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik και του lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών με τρόλεϊ ή λεωφορείο δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik και του yrkestrafiklagen (1998:490)

Ηνωμένο Βασίλειο

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Θυγατρική της Transport for London κατά την έννοια του άρθρου 424(1) του Greater London Authority Act 1999

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Πρόσωπο που παρέχει τοπικές μεταφορές στο Λονδίνο (London local service), όπως ορίζονται στο άρθρο 179(1) του Greater London Authority Act 1999 (μεταφορά με λεωφορείο) δυνάμει συμφωνίας με την Transport for London βάσει του τμήματος 156(2) του εν λόγω νόμου ή δυνάμει συμφωνίας μεταφορών με θυγατρική κατά τον ορισμό του άρθρου 169 του εν λόγω νόμου

Northern Ireland Transport Holding Company

Πρόσωπο που διαθέτει άδεια οδικών μεταφορών βάσει του άρθρου 4(1) της Transport Act (Βόρεια Ιρλανδία) 1967, η οποία του επιτρέπει να εκτελεί τακτικές μεταφορές κατά την έννοια της άδειας

δ)   Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των αερολιμενικών εγκαταστάσεων

Βέλγιο

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société Wallonne des Aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Βουλγαρία

Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП “Ръководство на въздушното движение”

Φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων πολιτικής αεροπορίας δημόσιας χρήσης, όπως καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 3 του Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

“Летище София” ЕАД

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

“Летище Пловдив” ЕАД

“Летище Русе” ЕООД

“Летище Горна Оряховица” ЕАД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεωγραφική περιοχή με σκοπό την παροχή και λειτουργία αερολιμένων (διέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε).

Παραδείγματος χάρη:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Δανία

Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει έγκρισης δυνάμει του άρθρου 55(1) του lov om luftfart, βλέπε κωδικοποιημένο νόμο αριθ. 731 της 21ης Ιουνίου 2007

Γερμανία

Αερολιμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38(2)(1) του Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung της 19ης Ιουνίου 1964, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 5 Ιανουαρίου 2007

Εσθονία

Φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.02.2007, 15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

AS Tallinna Lennujaam

Tallinn Airport GH AS

Ιρλανδία

Οι αερολιμένες του Δουβλίνου, του Κορκ και του Shannon που διευθύνονται από τον φορέα Aer Rianta –Irish Airports

Οι αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας δημόσιας ωφελείας δυνάμει του Irish Aviation Authority Act 1993, όπως τροποποιήθηκε από την Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, και στους οποίους εκτελούνται τακτικά αεροπορικά δρομολόγια από αεροσκάφη δημόσιας μεταφοράς επιβατών, ταχυδρομείου ή εμπορευμάτων

Ελλάδα

Η “Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” (“ΥΠΑ”), που λειτουργεί δυνάμει του νομοθετικού διατάγματος 714/70, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 1340/83, ο οργανισμός της οποίας καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα 56/89, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

Η εταιρεία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” στα Σπάτα, η οποία λειτουργεί δυνάμει του νόμου 2338/95 “Κύρωση σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, (ίδρυση της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”)

Οι “Φορείς Διαχείρισης” σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 158/02 “Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Α 137)

Ισπανία

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Γαλλία

Αερολιμένες που διοικούνται από κρατικές εταιρείες δυνάμει των άρθρων L.251-1, L.260-1 και L.270-1 του Code de l’aviation civile

Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από το κράτος δυνάμει του άρθρου R.223-2 του Code de l’aviation civile

Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει ενός arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

Αερολιμένες που έχουν συσταθεί από δημόσια αρχή και αποτελούν αντικείμενο σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο L.221-1 του Code de l’aviation civile

Αερολιμένες τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχουν μεταβιβασθεί σε οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε ομίλους αυτών δυνάμει του Loi no 2004-809 της 13ης Αυγούστου 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ιδίως του άρθρου 28:

Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

Aérodrome d’Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Κρατικοί πολιτικοί αερολιμένες, η διαχείριση των οποίων έχει παραχωρηθεί σε Chambre de commerce et d’industrie (άρθρο 7 του Loi no 2005-357 της 21ης Απριλίου 2005 relative aux aéroports και του Décret no 2007-444 της 23ης Φεβρουαρίου 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat).

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Άλλοι κρατικοί πολιτικοί αερολιμένες που έχουν εξαιρεθεί από τη μεταβίβαση σε οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάμει του Décret no 2005-1070 της 24ης Αυγούστου 2005, όπως τροποποιήθηκε:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 της 20ής Απριλίου 2005 και Décret no 2005-828 της 20ής Ιουλίου 2005)

Ιταλία

Από την 1η Ιανουαρίου 1996, το Decreto Legislativo No 497 της 25ης Νοεμβρίου 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, το οποίο επαναδιατυπώθηκε επανειλημμένα και, στη συνέχεια, μετατράπηκε σε νόμο, Legge No 665 της 21ης Δεκεμβρίου 1996, θέσπισε εντέλει τη μετατροπή του εν λόγω φορέα σε ανώνυμη εταιρεία (S.p.A) από την 1η Ιανουαρίου 2001

Φορείς διαχείρισης που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους

Φορείς διαχείρισης αερολιμενικών εγκαταστάσεων βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας δυνάμει του άρθρου 694 του Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 της 30ής Μαρτίου 1942

Αερολιμενικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων διαχείρισης SEA (Μιλάνο) και ADR (Fiumicino)

Κύπρος

Λετονία

Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga» ”

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja” ”

SIA “Ventspils lidosta”

SIA “Daugavpils lidosta”

Λιθουανία

Κρατική Επιχείρηση Διεθνής Αερολιμένας Βίλνιους

Κρατική Επιχείρηση Αερολιμένας Κάουνας

Κρατική Επιχείρηση Διεθνής Αερολιμένας Παλάνγκα

Κρατική επιχείρηση “Oro navigacija”

Δημοτική επιχείρηση “Šiaulių oro uostas”

Άλλοι φορείς που πληρούς τις απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και οι οποίοι λειτουργούν στον τομέα των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον νόμο περί αεροπορίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 94-2918, 2000)

Λουξεμβούργο

Aéroport de Luxembourg

Ουγγαρία

Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről και του 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, τον οποίο διαχειρίζεται ο φορέας Budapest Airport Rt. βάσει του 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről και του 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Μάλτα

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Κάτω Χώρες

Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 18 και επόμενα του Luchtvaartwet.

Παραδείγματος χάρη:

Luchthaven Schiphol

Αυστρία

Φορείς με άδεια να παρέχουν αερολιμενικές εγκαταστάσεις δυνάμει του Luftfahrtgesetz, BGBl. Αριθ. 253/1957, όπως τροποποιήθηκε

Πολωνία

Η δημόσια επιχείρηση “Porty Lotnicze”, η οποία λειτουργεί βάσει του ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym “Porty Lotnicze”

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o. o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Porty Lotnicze “Mazury- Szczytno” Sp. z o. o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Πορτογαλία

ANA — Aeroportos de Portugal, SA, που συστάθηκε δυνάμει του Decreto-Lei No 404/98 της 18ης Δεκεμβρίου 1998

NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., που συστάθηκε δυνάμει του Decreto-Lei No 404/98 της 18ης Δεκεμβρίου 1998

ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., που συστάθηκε δυνάμει του Decreto-Lei No 453/91 της 11ης Δεκεμβρίου 1991

Ρουμανία

Compania Națională “Aeroporturi București” S.A.

Societatea Națională “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”-S.A.

Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

SC Aeroportul Arad SA

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Σλοβενία

Δημόσιοι πολιτικοί αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει του Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega, rometa d.ο.ο.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.ο.ο.

6333

Sečovlje – Sicciole

Σλοβακία

Φορείς που εκμεταλλεύονται αερολιμένες βάσει άδειας χορηγηθείσας από κρατική αρχή και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών δυνάμει του νόμου αριθ. 143/1998 Coll. κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 57/2001 Coll., αριθ. 37/2002 Coll., αριθ. 136/2004 Coll. και αριθ. 544/2004 Coll.

Παραδείγματος χάρη:

Letisko M. R.Štefánika, a. s., Bratislava

Letisko Poprad – Tatry, a. s.

Letisko Košice, a. s.

Φινλανδία

Αερολιμένες που διευθύνονται από την Finavia Plc, ή από δημοτική ή δημόσια επιχείρηση δυνάμει του ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) and Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Σουηδία

Κρατικοί αερολιμένες που διευθύνονται σύμφωνα με τον luftfartslagen (1957:297)

Ιδιωτικοί αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, όταν η άδεια αυτή πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιεί ορισμένη γεωγραφική περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων αερολιμένα ή άλλου τερματικού σταθμού σε αερομεταφορείς

Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, κατά την έννοια της Airports Act 1986, που διαχειρίζεται αερολιμένα διεπόμενο από οικονομικό κανονισμό βάσει του μέρους IV του εν λόγω νόμου

Highland and Islands Airports Limited

Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα κατά την έννοια του Airports (Northern Ireland) Order 1994

BAA Ltd.

γ)   Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλασσίου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού

Βέλγιο

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l’Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Βουλγαρία

ДП “Пристанищна инфраструктура”

Φορείς οι οποίοι, βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, εκμεταλλεύονται λιμένες για δημόσιες μεταφορές εθνικής σπουδαιότητας ή μέρη αυτών, οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα 1 του άρθρου 103α του Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

“Пристанище Варна” ЕАД

“Порт Балчик” АД

“БМ Порт” АД

“Пристанище Бургас” ЕАД

“Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

“Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД

“Пристанище Видин” ЕООД

“Драгажен флот – Истър” АД

“Дунавски индустриален парк” АД

Φορείς οι οποίοι, βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, εκμεταλλεύονται λιμένες για δημόσιες μεταφορές περιφερειακής σπουδαιότητας ή μέρη αυτών, οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα 2 του άρθρου 103α του Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

“Фиш Порт” АД

Кораборемонтен завод “Порт – Бургас” АД

“Либърти металс груп” АД

“Трансстрой – Бургас” АД

“Одесос ПБМ” АД

“Поддържане чистотата на морските води” АД

“Поларис 8” ООД

“Лесил” АД

“Ромпетрол – България” АД

“Булмаркет – ДМ” ООД

“Свободна зона – Русе” ЕАД

“Дунавски драгажен флот” – АД

“Нарен” ООД

“ТЕЦ Свилоза” АД

НЕК ЕАД – клон “АЕЦ – Белене”

“Нафтекс Петрол” ЕООД

“Фериботен комплекс” АД

“Дунавски драгажен флот Дуним” АД

“ОМВ България” ЕООД

СО МАТ АД – клон Видин

“Свободна зона – Видин” ЕАД

“Дунавски драгажен флот Видин”

“Дунав турс” АД

“Меком” ООД

“Дубъл Ве Ко” ЕООД

Τσεχική Δημοκρατία

Όλοι οι αναθέτοντες φορείς στους τομείς που εκμεταλλεύονται ορισμένη γεωγραφική περιοχή με σκοπό τη λειτουργία εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού και την παροχή των εν λόγω εγκαταστάσεων σε αερομεταφορείς, θαλάσσιους μεταφορείς ή μεταφορείς εσωτερικού πλωτού δικτύου (διέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του νόμου αριθ. 137/2006 Coll. περί δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε).

Παραδείγματος χάρη:

České přístavy, a.s.

Δανία

Οι λιμένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του lov om havne, βλέπε νόμο αριθ. 326 της 28ης Μαΐου 1999

Γερμανία

Θαλάσσιοι λιμένες που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης (Länder, Kreise Gemeinden)

Οι λιμένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που υπάγονται στο Hafenordnung δυνάμει του Wassergesetze των Länder

Εσθονία

Φορείς που ασκούν δραστηριότητες δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (RT I 21.02.2007, 15, 76) και του άρθρου 14 του νόμου περί ανταγωνισμού (RT I 2001, 56 332):

AS Saarte Liinid

AS Tallinna Sadam

Ιρλανδία

Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των Harbours ACTS 1946 έως 2000

Ο λιμένας του Rosslare Harbour που λειτουργεί δυνάμει των Fishguard and Rosslare Railways and Harbours ACTS 1899

Ελλάδα

“Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΒ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΕ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΗΓ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΗ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΚ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΚΕ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΠΑ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΛ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

“Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (“ΟΛΡ ΑΕ”), δυνάμει του νόμου 2932/01

(Οργανισμοί λιμένων)

Άλλοι λιμένες, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία που διέπονται από το προεδρικό διάταγμα αριθ. 649/1977, τον νόμο 2987/02, το Π.Δ. 362/97 και τον νόμο 2738/99

Ισπανία

Ente público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería – Motril

Autoridad Portuaria de Avilés

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Autoridad Portuaria de Baleares

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Castellón

Autoridad Portuaria de Ceuta

Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Autoridad Portuaria de Málaga

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Sevilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Vigo

Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

Άλλοι λιμενικοί φορείς των “Comunidades Autónomas” των περιφερειών Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Γαλλία

Ο φορέας Port autonome de Paris, που συστάθηκε δυνάμει του Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris της 24ης Οκτωβρίου 1968.

Ο φορέας Port autonome de Strasbourg, που συστάθηκε δυνάμει της convention entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port της 20ής Μαΐου 1923, που εγκρίθηκε από νόμο της 26ης Απριλίου 1924.

Οι αυτόνομοι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων L. 111-1 και επόμενα του Code des ports maritimes, οι οποίοι έχουν νομική προσωπικότητα:

Port autonome de Bordeaux

Port autonome de Dunkerque

Port autonome de La Rochelle

Port autonome du Havre

Port autonome de Marseille

Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

Port autonome de Pointe-à-Pitre

Port autonome de Rouen

Λιμένες χωρίς νομική προσωπικότητα, ιδιοκτησίας του κράτους (décret no 2006-330 της 20ής Μαρτίου 2006 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), η διαχείριση των οποίων έχει παραχωρηθεί στα κατά τόπους (chambres de commerce et d’industrie):

Port de Fort de France (Martinique)

Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

Port-Réunion (île de la Réunion)

Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Λιμένες χωρίς νομική προσωπικότητα, η περιουσία των οποίων έχει μεταβιβασθεί στους οργανισμούς περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, και των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στα κατά τόπους chambres de commerce et d’industrie (άρθρο 30 του νόμου αριθ. 2004-809 της 13ης Αυγούστου 2004 04 relative aux libertés et responsabilités locales, όπως τροποποιήθηκε από τον Loi no 2006-1771 της 30ής Δεκεμβρίου 2006):

Port de Calais

Port de Boulogne-sur-Mer

Port de Nice

Port de Bastia

Port de Sète

Port de Lorient

Port de Cannes

Port de Villefranche-sur-Mer

Voies navigables de France, δημόσιος οργανισμός που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 124 του Loi no 90-1168 της 29ης Δεκεμβρίου 1990, όπως τροποποιήθηκε.

Ιταλία

Κρατικοί (Porti statali) και άλλοι λιμένες που διοικούνται από λιμεναρχεία (Capitanerie di Porto) δυνάμει του Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 της 30ής Μαρτίου 1942

Αυτόνομοι λιμένες (enti portuali) που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους δυνάμει του άρθρου 19 του Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 της 30ής Μαρτίου 1942

Κύπρος

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που ιδρύθηκε με τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.

Λετονία

Αρχές που διαχειρίζονται λιμένες βάσει του νόμου “Likumu par ostām”:

Rīgas brīvostas pārvalde

Ventspils brīvostas pārvalde

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Salacgrīvas ostas pārvalde

Skultes ostas pārvalde

Lielupes ostas pārvalde

Engures ostas pārvalde

Mērsraga ostas pārvalde

Pāvilostas ostas pārvalde

Rojas ostas pārvalde

Άλλες αρχές που πραγματοποιούν αγορές βάσει του νόμου “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” και οι οποίες διαχειρίζονται λιμένες βάσει του νόμου “Likumu par ostām”

Λιθουανία

Κρατική επιχείρηση “Κρατική Διοίκηση Θαλάσσιου Λιμένα Klaipėda”, που λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο περί Κρατικής Διοίκησης Θαλάσσιου Λιμένα Klaipėda της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 53-1245, 1996)

Κρατική επιχείρηση “Vidaus vandens kelių direkcija” που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Εσωτερικών Πλωτών Μεταφορών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 105-2393, 1996)

Άλλοι φορείς σύμφωνα με της απαιτήσεις του άρθρου 70 (1, 2) του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 84-2000, 1996· αριθ. 4-102, 2006) και ασκούν δραστηριότητες στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού σύμφωνα με τον Κώδικα Εσωτερικών Πλωτών Μεταφορών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας)

Λουξεμβούργο

Port de Mertert, που λειτουργεί βάσει του τροποποιημένου νόμου της 31ης Μαρτίου 2000 concernant l’administration et à l’exploitation du Port de Mertert

Ουγγαρία

Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 162-163 του 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Μάλτα

L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Κάτω Χώρες

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού.

Παραδείγματος χάρη:

Havenbedrijf Rotterdam

Αυστρία

Λιμένες εσωτερικού πλωτού δικτύου που ανήκουν, εν όλω ή εν μέρει, σε Länder ή/και Gemeinden

Πολωνία

Φορείς που έχουν συσταθεί βάσει του ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους εξής:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Πορτογαλία

APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 335/98 της 3ης Νοεμβρίου 1998

APL — Administração do Porto de Lisboa, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 336/98 της 3ης Νοεμβρίου 1998

APS — Administração do Porto de Sines, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 337/98 της 3ης Νοεμβρίου 1998

APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 338/98 της 3ης Νοεμβρίου 1998

APA — Administração do Porto de Aveiro, SA, δυνάμει του Decreto-Lei No 339/98 της 3ης Νοεμβρίου 1998

Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), δυνάμει του Decreto-Lei No 146/2007, της 27ης Απριλίου 2007

Ρουμανία

Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile SA”

Compania Națională de Radiocomunicații Navale “RADIONAV” S.A.

Regia Autonomă “Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Σλοβενία

Θαλάσσιοι λιμένες που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει στο κράτος και παρέχουν οικονομική δημόσια υπηρεσία δυνάμει του Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Σλοβακία

Φορείς που εκμεταλλεύονται μη δημόσιους λιμένες εσωτερικού πλωτού δικτύου για την εκτέλεση ποτάμιων μεταφορών από μεταφορικές επιχειρήσεις βάσει συναίνεσης χορηγηθείσας από κρατική αρχή ή φορείς που έχουν συσταθεί από κρατική αρχή για την εκμετάλλευση δημόσιων θαλάσσιων λιμένων δυνάμει του νόμου αριθ. 338/2000 Coll., κατά τα διαλαμβανόμενα στους νόμους αριθ. 57/2001 Coll. και αριθ. 580/2003 Coll.

Φινλανδία

Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει του laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/Lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) και λιμένες που έχουν συσταθεί βάσει άδειας δυνάμει του τμήματος 3 του laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Σουηδία

Λιμένες και τερματικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn και το förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Ηνωμένο Βασίλειο

Τοπική αυτοδιοίκηση που εκμεταλλεύεται γεωγραφική περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού σε επιχειρήσεις θαλάσσιας ή εσωτερικής πλωτής μεταφοράς.

Λιμενική αρχή κατά την έννοια του τμήματος 57 του Harbours Act 1964.

British Waterways Board.

Λιμενική αρχή, όπως ορίζεται στο τμήμα 38(1) της Harbours Act (Northern Ireland) 1970.»