3.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/1


PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMĄ DĖL VYRIAUSYBĖS VYKDOMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAM TIKRŲ ASPEKTŲ ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2011

2011 m. spalio 21 d.

(2012/179/ES)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų (toliau – Susitarimas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

2004 m. gegužės 1 d. Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Malta, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika tapo Europos Sąjungos valstybėmis narėmis;

2007 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublika ir Rumunija tapo Europos Sąjungos valstybėmis narėmis;

2008 m. gruodžio 9 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešojo pirkimo tvarkos prieduose pateikiami perkančiųjų subjektų ir perkančiųjų organizacijų sąrašai (1);

būtina iš dalies pakeisti Susitarimo priedus, kad būtų atsižvelgta į Sąjungos plėtrą ir dėl jos padidėjusias abipuses galimybes viešųjų pirkimų srityje pagal Susitarimą;

būtina iš dalies pakeisti Susitarimo priedus, kad būtų atnaujinti juose išvardytų perkančiųjų subjektų sąrašai;

būtina iš dalies pakeisti Susitarimo I priedą, kad būtų atsižvelgta į konkurencijos taisyklių įvedimą Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos telekomunikacijų paslaugų rinkoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Susitarimo IA, IIA, IIIA ir IVA priedai pakeičiami atitinkamai šio sprendimo I, II, III ir IV priedais.

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 21 d.

Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Erik NOOTEBOOM

Nepirmininkaujančios Šalies delegacijos vadovas

Didier CHAMBOVEY


(1)  OL L 349, 2008 12 24, p. 1.


I PRIEDAS

„IA PRIEDAS

SĄJUNGA

Telekomunikacijų operatoriams Susitarimas nebetaikomas.“


II PRIEDAS

„IIA PRIEDAS

SĄJUNGA

Belgija

SNCB Holding/NMBS Holding

Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Infrabel

Bulgarija

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

„Български държавни железници“ ЕАД

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

„БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ ЕООД

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

„Българска Железопътна Компания“ АД

„Булмаркет – ДМ“ ООД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, kurie teikia geležinkelio paslaugas, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies f punkte

Pavyzdžiui:

ČD Cargo, a.s.

České dráhy, a.s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danija

DSB

DSB S-tog A/S

Metroselskabet I/S

Vokietija

Deutsche Bahn AG

Kitos įmonės, teikiančios viešąsias geležinkelio paslaugas pagal 1993 m. gruodžio 27 d.Allgemeines Eisenbahngesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. vasario 26 d., 2 straipsnio 1 dalį

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56332) 14 straipsnį

AS Eesti Raudtee

AS Elektriraudtee

Airija

Iarnród Éireann [/Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Graikija

„Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2671/98

„ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“ pagal Įstatymą Nr. 2366/95

Ispanija

Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)

Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

Ferrocarril de Soller

Funicular de Bulnes

Prancūzija

Société nationale des chemins de fer français ir kiti viešieji geležinkelių tinklai, nurodyti 1982 m. gruodžio 30 d.Loi d’orientation des transports intérieurs Nr. 82–1153 II antraštinės dalies 1 skyriuje

Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d. Įstatymu Nr. 97–135

Italija

Ferrovie dello Stato S. p. A., įskaitant le Società partecipate

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d. Regio Decreto Nr. 1447, patvirtinančio įstatymų dėl le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili konsoliduotą tekstą, 10 straipsnį

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d. Legge Nr. 410 – Concorso dello Stato per la priattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį

Subjektai, bendrovės ir įmonės arba vietos valdžios institucijos, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. Legge Nr. 1221 – Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d.Decreto legislativo No 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d.Decreto legislativo No 400 ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge Nr. 166 45 straipsniu, 8 ir 9 straipsnius

Kipras

Latvija

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“ ir kitos įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas ir vykdančios pirkimus pagal „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens“

Lietuva

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys geležinkelio transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą (Žin., 2004, Nr. 72–2489)

Liuksemburgas

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Vengrija

Subjektai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas visuomenei pagal 2003. Évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2005. Évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről ir pagal leidimą, išduotą remiantis 45/2006. VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Pavyzdžiui:

Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nyderlandai

Perkantieji subjektai geležinkelio paslaugų srityje. Pavyzdžiui:

Nederlandse Spoorwegen

ProRail

Austrija

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas, veikiantys pagal Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., įskaitant ir:

PKP Intercity Sp, z o.o.

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

„Koleje Mazowieckie – KM“ Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalija

CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., pagal 1977 m. kovo 23 d. Decreto-Lei No 109/77

REFER, E.P., pagal 1997 m. balandžio 29 d. Decreto-Lei No 104/97

RAVE, S.A., pagal 2000 m. gruodžio 19 d. Decreto-Lei No 323-H/2000

Fertagus, S.A., pagal 2005 m. balandžio 13 d. Decreto-Lei 78/2005

Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d.Lei No 10/90

Privačios įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d.Lei No 10/90, kai jos turi specialias arba išimtines teises

Rumunija

Compania Națională Căi Ferate – CFR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă“

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători“

Slovėnija

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys geležinkelius ir lyninius kelius bei su jais susijusią įrangą pagal Aktą Nr. 258/1993 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 152/1997 Rink. ir Nr. 259/2001 Rink.

Subjektai, kurie yra vežėjai, teikiantys viešąsias geležinkelių transporto paslaugas pagal Aktą Nr. 164/1996 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997 Rink., Nr. 260/2001 Rink., Nr. 416/2001 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink. ir pagal 2004 m. liepos 7 d. Vyriausybės įsakymą Nr. 662

Pavyzdžiui:

Železnice Slovenskej republiky, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suomija

VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Švedija

Valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Järnvägslagen (2004:519) ir Järnvägsförordningen (2004:526)

Regioninės ir vietos valdžios subjektai, veikiantys regionų ir vietos geležinkelių susisiekimo srityje pagal Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

Privatūs subjektai, teikiantys geležinkelio paslaugas pagal leidimus, suteiktus pagal Förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, kai tokie leidimai atitinka Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 3 dalį

Jungtinė Karalystė

Network Rail plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited

Geležinkelio paslaugų teikėjai, veikiantys pagal specialias arba išimtines teises, kurias suteikė Transporto departamentas arba kitos kompetentingos institucijos“


III PRIEDAS

„IIIA PRIEDAS

SĄJUNGA

a)   Dujų arba šilumos perdavimas ar paskirstymas

Belgija

Distrigaz

Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai

Fluxys

Bulgarija

Subjektai, turintys šilumos gamybos arba perdavimo teisę pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:

АЕЦ Козлодуй – ЕАД

Брикел – ЕАД

„Бул Еко Енергия“ ЕООД

„ГЕРРАД“ АД

Девен АД

ТЕЦ „Марица 3“ – АД

„Топлина електроенергия газ екология“ ООД

Топлофикация Бургас – ЕАД

Топлофикация Варна – ЕАД

Топлофикация Велико Търново – ЕАД

Топлофикация Враца – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Лозница – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

Топлофикация Правец – ЕАД

Топлофикация Разград – ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Топлофикация Ямбол – ЕАД

Subjektai, turintys dujų perdavimo, paskirstymo, pristatymo ar tiekimo gyventojams teisę pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:

Булгаргаз ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Балкангаз 2000 АД

Бургасгаз ЕАД

Варнагаз АД

Велбъждгаз АД

Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

Газинженеринг ООД

Газоснабдяване Асеновград АД

Газоснабдяване Бургас ЕАД

Газоснабдяване Враца ЕАД

Газоснабдяване Нова Загора АД

Газоснабдяване Нови Пазар АД

Газоснабдяване Попово АД

Газоснабдяване Първомай АД

Газоснабдяване Разград АД

Газоснабдяване Русе ЕАД

Газоснабдяване Стара Загора ООД

Добруджа газ АД

Дунавгаз АД

Каварна газ ООД

Камено-газ ЕООД

Кнежа газ ООД

Кожухгаз АД

Комекес АД

Консорциум Варна Про Енерджи ООД

Костинбродгаз ООД

Ловечгаз 96 АД

Монтанагаз АД

Овергаз Инк. АД

Павгаз АД

Плевенгаз АД

Правецгаз 1 АД

Примагаз АД

Промишлено газоснабдяване ООД

Раховецгаз 96 АД

Рилагаз АД

Севлиевогаз-2000 АД

Сигаз АД

Ситигаз България АД

Софиягаз ЕАД

Трансгаз Енд Трейд АД

Хебросгаз АД

Централ газ АД

Черноморска технологична компания АД

Ямболгаз 92 АД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, kurie teikia paslaugas dujų ir šilumos sektoriuose, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose

Pavyzdžiui:

NET4GAS, s.r.o.

Pražská plynárenská, a.s.

Severomoravská plynárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Pražská teplárenská a.s.

Danija

Subjektai, skirstantys dujas arba šilumą pagal leidimą remiantis Lov om varmeforsyning § 4, žr. 2005 m. liepos 17 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 347

Subjektai, perduodantys dujas licencijos pagrindu pagal Lov om elforsyning § 10, žr. 2006 m. gegužės 8 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1116

Subjektai, perduodantys dujas pagal leidimą remiantis 2006 m. balandžio 25 d.Bekendtgørelse Nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter

Energinet Danmark arba jai priklausančios dukterinės įmonės, pagal Lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 ir 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. aktą Nr. 1384

Vokietija

Vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės, tiekiančios energiją kitoms įmonėms, eksploatuojančioms energijos tiekimo tinklą arba galinčioms nuosavybės teise disponuoti energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d.Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį

AS Kohtla-Järve Soojus

AS Kuressaare Soojus

AS Võru Soojus

Airija

Bord Gáis Éireann

Kiti subjektai, kuriems Energijos reguliavimo komisija gali išduoti licencijas gamtinių dujų paskirstymo arba perdavimo veiklai vykdyti pagal 1976–2002 m. Gas ACTS

Subjektai, turintys licencijas pagal 1999 m. Electricity Regulation Act, kurie, kaip „Combined Heat and Power Plants“ operatoriai, vykdo šilumos paskirstymą

Graikija

„Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, kuri perduoda ir paskirsto dujas pagal įstatymą Nr. 2364/95 su pakeitimais, padarytais įstatymais Nr. 2528/97, 2593/98 ir 2773/99

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ispanija

Enagas, S.A.

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, S.A.

Gasoducto de Extremadura, S.A.

Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

Transportista Regional de Gas, S.A.

Unión Fenosa de Gas, S.A.

Bilbogas, S.A.

Compañía Española de Gas, S.A.

Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

Distribuidora Regional de Gas, S.A.

Donostigas, S.A.

Gas Alicante, S.A.

Gas Andalucía, S.A.

Gas Aragón, S.A.

Gas Asturias, S.A.

Gas Castilla – La Mancha, S.A.

Gas Directo, S.A.

Gas Figueres, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Hernani, S.A.

Gas Natural de Cantabria, S.A.

Gas Natural de Castilla y León, S.A.

Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural de Alava, S.A.

Gas Natural de La Coruña, S.A.

Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

Gas Navarra, S.A.

Gas Pasaia, S.A.

Gas Rioja, S.A.

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, S.A.

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

Tolosa Gas, S.A.

Prancūzija

Gaz de France, įsteigta ir eksploatuojama pagal 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais

GRT Gaz, dujų perdavimo tinklo valdytoja

Dujas paskirstantys subjektai, minimi 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais 23 straipsnyje. (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, régies ar panašios tarnybos, sudarytos iš regioninių arba vietos institucijų). (Pavyzdžiui: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios šilumą

Italija

SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., perduodančios dujas

Dujas paskirstantys subjektai, kurių veiklą reglamentuoja įstatymų dėl vietos ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotas tekstas, patvirtintas 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto Nr. 2578, 1986 m. spalio 4 d.D.P.R Nr. 902 ir 2000 m. gegužės 23 d.Decreto Legislativo Nr.o 164 14 ir 15 straipsniais

Subjektai, skirstantys šilumą visuomenei, kaip nurodyta 1982 m. gegužės 29 d. Legge Nr. 308 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi – 10 straipsnyje

Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, skirstančios šilumą gyventojams

Società di trasporto regionale, kurių tarifą patvirtino Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Kipras

Latvija

AS „Latvijas gāze“

Vietos valdžios viešieji subjektai, tiekiantys gyventojams šilumą

Lietuva

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir užsiimantys dujų perdavimo, paskirstymo arba tiekimo veikla pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89–2743; 2007, Nr. 43–1626)

Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir užsiimantys šilumos tiekimo veikla pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą (Žin., 2003, Nr. 51–2254; 2007, Nr. 130–5259)

Liuksemburgas

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange

Service industriel de la Ville de Luxembourg

Vietos valdžios institucijos arba jų įsteigtos asociacijos, atsakingos už šilumos paskirstymą

Vengrija

Subjektai, perduodantys arba skirstantys dujas pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir pagal leidimą, išduotą remiantis 2003 m. évi XLII. törvény a földgázellátásról

Subjektai, perduodantys arba skirstantys šilumą pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir pagal leidimą, išduotą remiantis 2005 m. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nyderlandai

Subjektai, išgaunantys, perduodantys arba paskirstantys dujas pagal licenciją (vergunning), kurią suteikia vietos savivaldos institucijos pagal Gemeentewet. Pavyzdžiui: NV Nederlandse Gasunie

Vietos savivaldos arba provincijų valdžios institucijos, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal Gemeentewet arba Provinciewet

Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios dujas gyventojams

Austrija

Subjektai, kuriems suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti dujas pagal Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451–1935 arba pagal Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000 su pakeitimais

Subjektai, kuriems suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti šilumą pagal Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994 su pakeitimais

Lenkija

Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, įskaitant ir:

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

Europol Gaz S.A Warszawa

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

Elektrociepłownia Zabrze S.A.

Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugalija

Subjektai, perduodantys ir paskirstantys dujas pagal:

2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 30/2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

2006 m. liepos 26 d.Decreto-Lei no 140/2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumunija

„Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. MEDIAș“

SC Distrigaz Sud S.A.

E. ON Gaz România S.A.

E.ON Gaz Distribuție S.A. – Societăți de distribuție locală

Slovėnija

Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys dujas pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99), ir subjektai, tiekiantys arba paskirstantys šilumą pagal šiuos savivaldybių priimtus sprendimus:

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakija

Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys arba vykdantys dujų gavybos, paskirstymo, perdavimo, laikymo ir tiekimo gyventojams veiklą pagal Aktą Nr. 656/2004 Rink.

Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys arba vykdantys šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo gyventojams veiklą pagal Aktą Nr. 657/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Suomija

Viešieji arba kiti subjektai, eksploatuojantys dujų tinklo perdavimo sistemą ir paskirstymo sistemas pagal licenciją, išduotą pagal Maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000), taip pat viešieji arba kiti subjektai, tiekiantys dujas šioms sistemoms; savivaldybių subjektai arba valstybės įmonės, gaminančios, perduodančios ar paskirstančios šilumą arba tiekiančios šilumą tinklams

Švedija

Subjektai, perduodantys arba paskirstantys dujas arba šilumą koncesijos pagrindu pagal Lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Jungtinė Karalystė

Valstybinis dujų perdavėjas, kaip apibrėžta 1986 m. Gas Act 7 skirsnio 1 dalyje

Asmuo, pagal 1996 m. Gas (Northern Ireland) Order 8 straipsnį paskelbtas dujų tiekėju

Vietos valdžios institucija, kuri suteikia arba eksploatuoja fiksuotą tinklą, teikiantį arba teiksiantį viešąją paslaugą, susijusią su šilumos gamyba, perdavimu ir paskirstymu

Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnio 1 dalies a punktą, kurio licencijoje yra nuostatos, nurodytos to akto 10 skirsnio 3 dalyje

b)   Naftos ir dujų žvalgymas bei gavyba

Belgija

Bulgarija

Subjektai, užsiimantys naftos arba dujų žvalgymu ir gavyba pagal Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) arba Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

„Дайрект Петролеум България“ – ЕООД, София

„Петреко-България“ – ЕООД, София

„Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София

„Мерлоуз Рисорсиз“ – ООД, Люксембург

„Мерлоуз Рисорсиз САРЛ“, Люксембург

„ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ – ООД, Виена, Австрия

„Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Англия

„Рамко България Лимитид“ – Абърдийн, Шотландия

„Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Дъблин, Ирландия

ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация

„Винтидж Петролеум България, Инк.“ – Кайманови острови

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama naftos arba dujų žvalgymo arba gavybos tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

Moravské naftové doly, a.s.

Danija

Subjektai pagal:

Lov om Danmarks undergrund, žr. 2007 m. liepos 4 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 889

Lov om kontinentalsoklen, žr. 2005 m. lapkričio 18 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1101

Vokietija

Įmonės pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d.Bundesberggesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį

Airija

Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas pagal šias teisines nuostatas:

1968 m. Continental Shelf Act

1960 m. Petroleum and Other Minerals Development Act

1992 m. Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development

1964 m. Petroleum (Production) Act (NI)

Graikija

„Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, pagal Įstatymą Nr. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Ispanija

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (España), S.A.

Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

Conoco limited

Eastern España, S.A.

Enagas, S.A.

España Canadá resources Inc.

Fugro – Geoteam, S.A.

Galioil, S.A.

Hope petróleos, S.A.

Locs oil compay of Spain, S.A.

Medusa oil Ltd.

Murphy Spain oil company

Onempm España, S.A.

Petroleum oil & gas España, S.A.

Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Taurus petroleum, AN.

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

Wintersahll, AG

YCI España, L.C.

Kiti subjektai, veikiantys pagal Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos ir jo įgyvendinimo teisės aktus

Prancūzija

Subjektai, atsakingi už naftos arba dujų žvalgymą ir gavybą pagal Code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, ypač 1995 m. balandžio 19 d.Décret no 95–427 ir 2006 m. birželio 2 d.Décret no 2006–648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italija

Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas arba saugoti dujas po žeme pagal šias teisines nuostatas:

1953 m. vasario 10 d. Legge Nr. 136

1957 m. sausio 11 d. Legge Nr. 6 su pakeitimais, padarytais 1967 m. liepos 21 d. Legge Nr. 613

1991 m. sausio 9 d. Legge Nr. 9

1996 m. lapkričio 25 d. Decreto Legislativo Nr. 625

1974 m. balandžio 26 d. Legge Nr. 170 su pakeitimais, padarytais 2000 m. gegužės 23 d. Decreto Legislativo Nr. 164

Kipras

Latvija

Visos bendrovės, gavusios atitinkamą licenciją ir pradėjusios naftos arba dujų žvalgymą ir gavybą

Lietuva

Akcinė bendrovė „Geonafta“

Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė „Minijos nafta“

Bendra Lietuvos ir Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Genčių nafta“

Uždaroji akcinė bendrovė „Geobaltic“

Uždaroji akcinė bendrovė „Manifoldas“

Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys naftos arba dujų žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 53–1582; 2001, Nr. 35–1164)

Liuksemburgas

Vengrija

Subjektai, atliekantys naftos arba dujų žvalgybos ir gavybos darbus, remdamiesi leidimu arba koncesija pagal 1993. Évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) ir antrinės teisės aktai pagal šį aktą bei Continental Shelf Act (Cap. 194) ir antrinės teisės aktai pagal šį aktą

Nyderlandai

Subjektai pagal Mijnbouwwet (2003 m. sausio 1 d.)

Austrija

Subjektai, kuriems leista žvalgyti ar išgauti naftą ar dujas pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su dujų, naftos ir jos gamtinių produktų, rudosios anglies, akmens anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo, paieškos bei gavybos srityje pagal Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, įskaitant ir:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Petrobaltic S.A.

Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalija

Subjektai, turintys leidimą, licenciją arba koncesijos sutartį vykdyti naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos darbus pagal:

1994 m. balandžio 26 d. Decreto-Lei no 109/94; 1994 m. gegužės 31 d. Declaração de rectificação no 64/94 ir 1994 m. rugsėjo 5 d. Portaria no 790/94

1994 m. rugpjūčio 24 d. Despacho no 82/94 ir 1994 m. sausio 17 d. Despacho Conjunto no A-87/94-XII

1994 m. liepos 21 d. Aviso, D.R. III, no 167 ir 2002 m. kovo 12 d. Aviso, DR III no 60

Rumunija

Societatea Națională „Romgaz“ S.A. MEDIAș

S.C. PETROM S.A.

Slovėnija

Subjektai, užsiimantys naftos paieška ir gavyba pagal Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakija

Subjektai, užsiimantys naftos gavyba pagal leidimą, išduotą remiantis Aktu Nr. 656/2004 Rink.

Subjektai, užsiimantys geologiniu naftos telkinių žvalgymu ir gavyba pagal kasybos leidimą, suteiktą remiantis Aktu Nr. 51/1988 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 499/1991 Rink., Nr. 154/1995 Rink., Nr. 58/1998 Rink., Nr. 533/2004 Rink. ir remiantis Aktu Nr. 214/2002 Rink.

Suomija

Švedija

Subjektai, turintys koncesiją naftai ar dujoms žvalgyti ar išgauti pagal Minerallagen (1991:45) arba kuriems yra suteiktas leidimas pagal Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Jungtinė Karalystė

Asmuo, veikiantis pagal licenciją, išduotą arba turinčią tokią pat galią, jei ji būtų išduota pagal 1998 m. Petroleum Act

Asmuo, turintis licenciją pagal 1964 m. Petroleum (Production) Act (Northern Ireland)

c)   Anglių ir kito kietojo kuro žvalgymas bei gavyba

Belgija

Bulgarija

Subjektai, užsiimantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymu ir gavyba pagal Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) arba Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

„Балкан МК“ – ЕООД

„Въгледобив Бобов дол“ – ЕООД

„Въглища Перник“ – ООД

„Геология и геотехника“ – ООД

„Елшица-99“ – АД

„Енемона“ – АД

„Карбон Инвест“ – ООД

„Каусто-голд“ – АД

„Мес Ко ММ5“ – ЕООД

„Мина Балкан – 2000“ – АД

„Мина Бели брег“ – АД

„Мина Открит въгледобив“ – АД

„Мина Станянци“ – АД

„Мина Черно море – Бургас“ – ЕАД

„Мина Чукурово“ – АД

„Мининвест“ – ООД

„Мини Марица-изток“ – ЕАД

„Минно дружество Белоградчик“ – АД

„Рекоул“ – АД

„Руен Холдинг“ – АД

„Фундаментал“ – ЕООД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nurodyta geografinė vietovė naudojama anglies arba kito kietojo kuro žvalgymo arba gavybos tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

Čekijos anglies tarnyba a.s.

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danija

Subjektai, žvalgantys ar išgaunantys anglį arba kitą kietąjį kurą pagal 2007 m. birželio 21 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 784

Vokietija

Įmonės pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d.Bundesberggesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

AS Eesti Põlevkivi

Airija

Bord na Mona plc., įsteigta ir veikianti pagal 1946–1998 m. Turf Development Act

Graikija

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, kuri atlieka žvalgymus ir išgauna anglis bei kitą kietąjį kurą pagal 1973 m. Angliakasybos kodeksą su pakeitimais, padarytais 1976 m. balandžio 27 d. Įstatymu

Ispanija

Alto Bierzo, S.A.

Antracitas de Arlanza, S.A.

Antracitas de Gillon, S.A.

Antracitas de La Granja, S.A.

Antracitas de Tineo, S.A.

Campomanes Hermanos, S.A.

Carbones de Arlanza, S.A.

Carbones de Linares, S.A.

Carbones de Pedraforca, S.A.

Carbones del Puerto, S.A.

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, S.A.

Carbonífera del Narcea, S.A.

Compañía Minera Jove, S.A.

Compañía General Minera de Teruel, S.A.

Coto minero del Narcea, S.A.

Coto minero del Sil, S.A.

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

Endesa, S.A.

González y Díez, S.A.

Hijos de Baldomero García, S.A.

Hullas del Coto Cortés, S.A.

Hullera Vasco-leonesa, S.A.

Hulleras del Norte, S.A.

Industrial y Comercial Minera, S.A.

La Carbonífera del Ebro, S.A.

Lignitos de Meirama, S.A.

Malaba, S.A.

Mina Adelina, S.A.

Mina Escobal, S.A.

Mina La Camocha, S.A.

Mina La Sierra, S.A.

Mina Los Compadres, S.A.

Minas de Navaleo, S.A.

Minas del Principado, S.A.

Minas de Valdeloso, S.A.

Minas Escucha, S.A.

Mina Mora primera bis, S.A.

Minas y explotaciones industriales, S.A.

Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

Minera del Bajo Segre, S.A.

Minera Martín Aznar, S.A.

Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Muñoz Sole hermanos, S.A.

Promotora de Minas de carbón, S.A.

Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

Unión Minera del Norte, S.A.

Union Minera Ebro Segre, S.A.

Viloria Hermanos, S.A.

Virgilio Riesco, S.A.

Kiti subjektai, veikiantys pagal Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas ir jo įgyvendinimo teisės aktus

Prancūzija

Subjektai, atsakingi už anglies ar kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą pagal Code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, ypač 1995 m. balandžio 19 d.Décret no 95–427 ir 2006 m. birželio 2 d.Décret no 2006–648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italija

Carbosulcis S.p.A.

Kipras

Latvija

Lietuva

Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys anglių ir kito kietojo kuro žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 63–1582; 2001, Nr. 35–1164)

Liuksemburgas

Vengrija

Subjektai, atliekantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymo ir gavybos darbus, remdamiesi leidimu arba koncesija pagal 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Nyderlandai

Subjektai pagal Mijnbouwwet (2003 m. sausio 1 d.)

Austrija

Subjektai, kuriems leista žvalgyti ar išgauti anglį ar kitą kietąjį kurą pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su dujų, naftos ir jos gamtinių produktų, rudosios anglies, akmens anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo, paieškos ar gavybos srityje pagal Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, įskaitant ir:

Kompania Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

Lubelski Węgiel Bogdanka“ S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin“ S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa“ S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów“ S.A. w Turku

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugalija

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, pagal Decretos-Lei no 90/90 ir no 87/90, abu 1990 m. kovo 16 d.

Rumunija

Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ S.A.

Compania Națională a Uraniului S.A. București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovėnija

Subjektai, užsiimantys anglies paieška ir gavyba pagal Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovakija

Subjektai, užsiimantys geologiniu anglies klodų žvalgymu ir gavyba pagal kasybos leidimą, suteiktą remiantis Aktu Nr. 51/1988 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 499/1991 Rink., Nr. 154/1995 Rink., Nr. 58/1998 Rink., Nr. 533/2004 Rink., ir remiantis Aktu Nr. 214/2002 Rink.

Suomija

Subjektai, kurie naudojasi specialia kietojo kuro žvalgymo ir gavybos koncesija pagal laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Švedija

Subjektai, kurie naudojasi specialia anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo ar gavybos koncesija pagal Minerallagen (1991:45) arba lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, arba kuriems yra išduotas leidimas pagal Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Jungtinė Karalystė

Bet kuris licencijuotas operatorius (apibrėžtas 1994 m. Coal Industry Act)

The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

Asmuo, veikiantis pagal žvalgymo licenciją, kasybos nuomą, kasybos licenciją arba kasybos leidimą, kaip apibrėžta 1969 m. Mineral Development Act (Northern Ireland) 57 skirsnio 1 dalyje“


IV PRIEDAS

„IVA PRIEDAS

SĄJUNGA

a)   Geriamojo vandens gamyba, perdavimas arba paskirstymas

Belgija

Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai

Société Wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarija

„Тузлушка гора“ – ЕООД, Антоново

„В И К – Батак“ – ЕООД, Батак

„В и К – Белово“ – ЕООД, Белово

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ – ЕООД, Берковица

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград

„В и К – Бебреш“ – ЕООД, Ботевград

„Инфрастрой“ – ЕООД, Брацигово

„Водоснабдяване“ – ЕООД, Брезник

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас

„Бързийска вода“ – ЕООД, Бързия

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна

„ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново

„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград

„ВИК“ – ЕООД, Видин

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца

„В И К“ – ООД, Габрово

„В И К“ – ООД, Димитровград

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич

„Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД, Дупница

ЧПСОВ, в.с. Елени

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих

„Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа

„В И К – Кресна“ – ЕООД, Кресна

„Меден кладенец“ – ЕООД, Кубрат

„ВИК“ – ООД, Кърджали

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Ловеч

„В и К – Стримон“ – ЕООД, Микрево

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана

„Водоснабдяване и канализация – П“ – ЕООД, Панагюрище

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник

„В И К“ – ЕООД, Петрич

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ – ЕООД, Пещера

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив

„Водоснабдяване–Дунав“ – ЕООД, Разград

„ВКТВ“ – ЕООД, Ракитово

ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе

„Екопроект-С“ ООД, Русе

„УВЕКС“ – ЕООД, Сандански

„ВиК-Паничище“ ЕООД, Сапарева баня

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Свищов

„Бяла“ – ЕООД, Севлиево

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра

„В и К“ – ООД, Сливен

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян

„Софийска вода“ – АД, София

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София

„Стамболово“ – ЕООД, Стамболово

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация-С“ – ЕООД, Стрелча

„Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ – ЕООД, Тетевен

„В и К – Стенето“ – ЕООД, Троян

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково

„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Шумен

„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, teikiantys paslaugas vandentvarkos pramonėje, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. 4 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose

Pavyzdžiui:

Veolia Voda Česká Republika, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danija

Subjektai, tiekiantys vandenį, kaip nustatyta Lov om vandforsyning m.v. § 3(3), žr. 2007 m. sausio 17 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 71

Vokietija

Subjektai, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze der Länder (komunalinių paslaugų įmonės)

Subjektai, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder

Subjektai, išgaunantys vandenį pagal 1991 m. vasario 12 d.Gesetz über Wasser- und Bodenverbände su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gegužės 15 d.

Valstybės įmonės, išgaunančios arba tiekiančios vandenį pagal Kommunalgesetze, visų pirma Gemeindeverordnungen der Länder

Subjektai, įsteigti pagal 1965 m. rugsėjo 6 d.Aktiengesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. sausio 5 d. arba 1892 m. balandžio 20 d.GmbH-Gesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 10 d., arba turintys Kommanditgesellschaft (ribotos atsakomybės ūkinės bendrijos) teisinį statusą, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal specialią sutartį su regioninėmis arba vietos valdžios institucijomis

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

AS Haapsalu Veevärk

AS Kuressaare Veevärk

AS Narva Vesi

AS Paide Vesi

AS Pärnu Vesi

AS Tartu Veevärk

AS Valga Vesi

AS Võru Vesi

Airija

Subjektai, išgaunantys arba tiekiantys vandenį pagal Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964

Graikija

„Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ arba „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Įmonės teisinis statusas yra reglamentuojamas konsoliduoto Įstatymo Nr. 2190/1920, Įstatymo Nr. 2414/1996 nuostatomis ir papildomai Įstatymo Nr. 1068/80 bei Įstatymo Nr. 2744/1999 nuostatomis

„Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“) reglamentuojama Įstatymo Nr. 2937/2001 (Graikijos oficialus leidinys, 169 Α′) nuostatomis ir Įstatymo Nr. 2651/1998 (Graikijos oficialus leidinys, 248 Α′) nuostatomis

„Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“), kuri veikia pagal Įstatymą Nr. 890/1979

„Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης“ (savivaldybių vandentiekio ir kanalizacijos įmonės), kurios išgauna ir tiekia vandenį pagal 1980 m. rugpjūčio 23 d. Įstatymą Nr. 1069/80

„Σύνδεσμοι Ύδρευσης“ (savivaldybių ir bendrijų vandentiekio asociacijos), kuri veikia pagal Prezidento dekretą Nr. 410/1995, pagal Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

„Δήμοι και Κοινότητες“ (savivaldybės ir bendrijos), kurios veikia pagal Prezidento dekretą Nr. 410/1995, pagal Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Ispanija

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

Canal de Isabel II

Agencia Andaluza del Agua

Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

Kiti viešieji subjektai, kurie priklauso arba yra pavaldūs „Comunidades Autónomas“ ir „Corporaciones locales“, ir kurie veikia geriamojo vandens tiekimo srityje

Kiti privatūs subjektai, kuriems „Corporaciones locales“ suteikė specialias arba išskirtines teises geriamojo vandens tiekimo srityje

Prancūzija

Regioninės arba vietos valdžios institucijos ir viešosios įstaigos, išgaunančios arba tiekiančios geriamąjį vandenį:

Régies des eaux (pavyzdžiui: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

Vandens perdavimo, pristatymo ir gavybos organizacijos (pavyzdžiui: Syndicat des eaux d’Ile de France, syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l’eau du Var-est, syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Italija

Organizacijos, atsakingos už įvairių vandens tiekimo paslaugos etapų valdymą pagal Įstatymų dėl vietos ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotą tekstą, patvirtintą 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto No 2578, 1986 m. spalio 4 d.D.P.R N 902 ir 2000 m. rugpjūčio 18 d.Decreto Legislativo No 267, nustatančiu įstatymų dėl vietos valdžios institucijų struktūros konsoliduotą tekstą, visų pirma remiantis 112 ir 116 straipsniais

Acquedotto Pugliese S.p.A. (1999 m. gegužės 11 d.Decreto Legislativo Nr. 141)

Ente acquedotti siciliani, įsteigta 1979 m. rugsėjo 4 d.Legge Regionale No 2/2 ir 1980 m. rugpjūčio 9 d.Legge Regionale No 81, ir likviduota 2004 m. gegužės 31 d.Legge Regionale No 9 (1 str.)

Ente sardo acquedotti e fognature, įsteigta 1963 m. liepos 5 d. Legge No 9, tapo ESAF S.p.A. 2003 m. ir po to sujungta su ABBANOA S.p.A. ESAF panaikinta 2005 m. liepos 29 d. ir likviduota 2005 m. balandžio 21 d.Legge Regionale Nr. 7 (art. 5, comma 1) - Legge finanziaria 2005

Kipras

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, skirstanti vandenį savivaldybių ir kitose teritorijose pagal περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Latvija

SIA „Rīgas ūdens“ ir kiti valstybės bei privatūs subjektai, kurie gamina, perduoda ir skirsto geriamąjį vandenį fiksuotoje sistemoje, ir kurie vykdo pirkimus pagal Įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Lietuva

Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir užsiimantys geriamojo vandens gamybos, tiekimo arba paskirstymo veikla pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 82–3260)

Liuksemburgas

Vietos valdžios institucijų departamentai, atsakingi už vandens tiekimą

Vietos valdžios institucijų asociacijos, atsakingos už vandens gavybą ar tiekimą, įsteigtos pagal 2001 m. vasario 23 d.Loi concernant la création des syndicats de communes su pakeitimais ir papildymais, padarytais 1958 m. gruodžio 23 d. Įstatymu ir 1981 m. liepos 29 d. Įstatymu, ir pagal 1962 m. liepos 31 d.Loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

Syndicat des Eaux du Sud – SES

Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn- Freckeisen

Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

Syndicat des eaux du Centre – SEC

Vengrija

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys geriamąjį vandenį pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

Korporazzjoni għas-Servizzi ta“ l-Ilma (Water Services Corporation)

Korporazzjoni għas-Servizzi ta“ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nyderlandai

Subjektai, gaminantys ir paskirstantys vandenį pagal Waterleidingwet

Austrija

Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal devynių Länder Wasserversorgungsgesetze

Lenkija

Vandens ir kanalizacijos įmonės, kaip apibrėžta Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, vykdančios ūkinę veiklą vandens tiekimo plačiajai visuomenei arba nutekamųjų vandenų šalinimo paslaugų teikimo plačiajai visuomenei srityje, įskaitant ir:

AQUANET S.A., Poznań

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalija

Tarpsavivaldybinės sistemos – įmonės, kuriose dalyvauja valstybė ar kiti viešieji subjektai, turintys didžiąją dalį akcijų paketo, ir privačios įmonės pagal 1993 m. lapkričio 5 d.Decreto-Lei No 379/93 su pakeitimais, padarytais 1999 m. spalio 25 d.Decreto-Lei No 176/99,1999 m. spalio 29 d.Decreto-Lei No 439-A/99 ir 2003 m. gegužės 23 d.Decreto-Lei No 103/2003. Leistinas tiesioginis valstybės administravimas

Savivaldybių sistemos – vietos valdžios institucijos, jų asociacijos, vietos valdžios tarnybos, įmonės, kuriose visas kapitalas arba jo didesnė dalis priklauso valstybei, arba privačiosios įmonės pagal 2006 m. gruodžio 29 d.Lei 53-F/2006 ir pagal 1993 m. lapkričio 5 d.Decreto-Lei No 379/93 su pakeitimais, padarytais 1999 m. spalio 25 d.Decreto-Lei No 176/99,1999 m. spalio 29 d.Decreto-Lei No 439-A/99 ir 2003 m. gegužės 23 d.Decreto-Lei No 103/2003

Rumunija

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (vietos institucijų skyriai ir įmonės, išgaunančios, perduodančios ir tiekiančios vandenį); pavyzdžiui:

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

Compania de Apă Arad

S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

Compania de Apă, Brașov, Brașov

R.A. APA, Brăila, Brăila

S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

R.A.J.A.C. Iași, Iași

Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovėnija

Subjektai, išgaunantys, tiekiantys geriamąjį vandenį remdamiesi koncesijos aktu, suteiktu pagal Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) ir savivaldybių priimtus sprendimus:

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno - stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod - Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje - Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. - S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys viešąsias vandens sistemas, susijusias su geriamojo vandens gavyba, perdavimu ar tiekimu visuomenei, pagal prekybos licenciją ir viešųjų vandens sistemų eksploatacijos profesinės kompetencijos sertifikatą, išduotą pagal Įstatymą Nr. 442/2002 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003 Rink., Nr. 364/2004 Rink., Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink.

Subjektai, eksploatuojantys vandentvarkos įrenginius Akte Nr. 364/2004 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink. nurodytomis sąlygomis, pagal leidimą, suteiktą remiantis Aktu Nr. 135/1994 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 52/1982 Rink., Nr. 595/1990 Rink., Nr. 128/1991 Rink., Nr. 238/1993 Rink., Nr. 416/2001 Rink., Nr. 533/2001 Rink., ir tuo pačiu užtikrinantys geriamojo vandens perdavimą ir tiekimą visuomenei pagal Aktą Nr. 442/2002 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003 Rink., Nr. 364/2004 Rink., Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink.

Pavyzdžiui:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suomija

Vandens tiekimo institucijos, kurioms taikomas vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001) 3 skirsnis

Švedija

Vietos valdžios institucijos ir savivaldybių įmonės, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Jungtinė Karalystė

Įmonė, paskirta tiekti vandenį arba rūpintis kanalizacijos tvarkymo paslaugomis pagal 1991 m. Water Industry Act

Vandens ar kanalizacijos tvarkymo institucija, įsteigta pagal 1994 m. Local Government etc (Scotland) Act 62 skirsnį

The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)   Elektros gamyba, perdavimas ar paskirstymas

Belgija

Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai

SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

Electrabel/Electrabel

Elia

Bulgarija

Subjektai, turintys elektros gamybos, perdavimo, paskirstymo ar tiekimo gyventojams teisę pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį:

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Болкан Енерджи АД

Брикел - ЕАД

Българско акционерно дружество Гранитоид АД

Девен АД

ЕВН България Електроразпределение АД

ЕВН България Електроснабдяване АД

ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

Енергийна компания Марица Изток III - АД

Енерго-про България - АД

ЕОН България Мрежи АД

ЕОН България Продажби АД

ЕРП Златни пясъци АД

ЕСО ЕАД

ЕСП „Златни пясъци“ АД

Златни пясъци-сервиз АД

Калиакра Уинд Пауър АД

НЕК ЕАД

Петрол АД

Петрол Сторидж АД

Пиринска Бистрица-Енергия АД

Руно-Казанлък АД

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

Слънчев бряг АД

ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

ТЕЦ - Варна ЕАД

ТЕЦ „Марица 3“ – АД

ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

Топлофикация Габрово – ЕАД

Топлофикация Казанлък – ЕАД

Топлофикация Перник – ЕАД

Топлофикация Плевен – ЕАД

ЕВН България Топлофикация - Пловдив - ЕАД

Топлофикация Русе – ЕАД

Топлофикация Сливен – ЕАД

Топлофикация София – ЕАД

Топлофикация Шумен – ЕАД

Хидроенергострой ЕООД

ЧЕЗ България Разпределение АД

ЧЕЗ Електро България АД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, teikiantys paslaugas elektros sektoriuje, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies c punkte

Pavyzdžiui:

ČEPS, a.s.

ČEZ, a.s.

Dalkia Česká republika, a.s.

PREdistribuce, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danija

Subjektai, gaminantys elektrą licencijos pagrindu pagal Lov om elforsyning § 10, žr. 2006 m. lapkričio 8 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 1115

Subjektai, perduodantys elektrą licencijos pagrindu pagal Lov om elforsyning § 19, žr. 2006 m. lapkričio 8 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 1115

Energinet Danmark arba jos dukterinės įmonės, pagal Lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 ir 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. Aktą Nr. 1384

Vokietija

Vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės, tiekiančios energiją kitoms įmonėms, eksploatuojančioms energijos tiekimo tinklą arba galinčioms nuosavybės teise disponuoti energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d.Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

AS Eesti Energia

OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

AS Narva Elektrijaamad

OÜ Põhivõrk

Airija

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy (ESBIE – elektros tiekimas)

Synergen Ltd. (elektros gamyba)

Viridian Energy Supply Ltd. (elektros tiekimas)

Huntstown Power Ltd. (elektros gamyba)

Bord Gáis Éireann (elektros tiekimas)

Elektros energijos tiekėjai ir gamintojai, licencijuoti pagal 1999 m. Elektros reguliavimo įstatymą

EirGrid plc

Graikija

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, įsteigta Įstatymu Nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ ir veikianti pagal Įstatymą Nr. 2773/1999 ir Prezidento dekretą Nr. 333/1999

Ispanija

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Kiti subjektai, užsiimantys elektros gamyba, perdavimu ir paskirstymu pagal Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico ir jo įgyvendinimo teisės aktus

Prancūzija

Électricité de France, įsteigta ir veikianti pagal 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais

RTE, elektros perdavimo tinklo valdytojas

Elektrą skirstantys subjektai, nurodyti 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz su pakeitimais 23 straipsnyje (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, régies ar panašios tarnybos, sudarytos iš regioninių arba vietos institucijų). Pavyzdžiui: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

Compagnie nationale du Rhône

Electricité de Strasbourg

Italija

Gruppo Enel bendrovės, turinčios leidimą gaminti, perduoti ir paskirstyti elektrą, kaip apibrėžta 1999 m. kovo 16 d.Decreto Legislativo No 79 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais

TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

Kitos įmonės, veikiančios koncesijų pagrindu pagal 1999 m. kovo 16 d.Decreto Legislativo No 79

Kipras

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, įsteigta περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, įsteigta pagal Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003 57 straipsnį

Kiti asmenys, subjektai ar įmonės, vykdantys veiklą, numatytą Direktyvos 2004/17/EB 3 straipsnyje, ir veikiantys pagal licenciją, išduotą remiantis περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003} 34 straipsniu

Latvija

AS „Latvenergo“

AS „Augstsprieguma tīkls“

AS „Sadales tīkls“ ir kitos įmonės, kurios gamina, perduoda ir skirsto elektrą ir kurios vykdo pirkimus pagal „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“

Lietuva

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“

Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“

Akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“

Akcinė bendrovė „VST“

Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys elektros gamybos, perdavimo arba paskirstymo veiklą pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66–1984; 2004, Nr. 107–3964) ir Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119–2771)

Liuksemburgas

Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), gaminanti ir paskirstanti elektrą pagal 1927 m. lapkričio 11 d.Convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, patvirtintą 1928 m. sausio 4 d. Įstatymu

Vietos valdžios institucijos, atsakingos už elektros perdavimą arba paskirstymą

Société électrique de l’Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Vengrija

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

Korporazzjoni Enemalta („Enemalta“ korporacija)

Nyderlandai

Subjektai, skirstantys elektrą pagal licenciją (vergunning), suteiktą provincijos valdžios institucijų pagal Provinciewet.

Pavyzdžiui:

Essent

Nuon

Austrija

Subjektai, eksploatuojantys perdavimo arba paskirstymo tinklą pagal Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998 su pakeitimais arba pagal devynių Länder Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze

Lenkija

Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, įskaitant ir:

BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Elektrownia „Kozienice“ S.A.

Elektrownia „Stalowa „Wola“ S.A.

Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

ENEA S.A., Poznań

Energetyka Sp. z o.o., Lublin

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

ENION S.A., Kraków

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

PSE-Operator S.A., Warszawa

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.,

Zakład Elektroenergetyczny „Elsen“ Sp. z o.o., Częstochowa

Zakład Energetyczny Białystok S.A.

Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

Zakład Energetyczny Toruń S.A.

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Energetyka Południe S.A.

Portugalija

1.   Elektros gamyba

Subjektai, gaminantys elektros energiją pagal:

2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 29/2006 que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

2006 m. rugpjūčio 23 d.Decreto-Lei no 172/2006 que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

Subjektai, gaminantys elektros energiją specialiu režimu pagal 1988 m. gegužės 27 d.Decreto-Lei no 189/88 su pakeitimais, padarytais 1999 m. gegužės 18 d.Decretos-Lei no 168/99,1995 m. lapkričio 24 d.no 313/95,1999 m. gruodžio 13 d.no 538/99, abu 2001 m. gruodžio 10 d.no 312/2001 ir no 313/2001, 2001 m. gruodžio 29 d.Decreto-Lei no 339-C/2001, 2002 m. kovo 25 d.Decreto-Lei no 68/2002, 2005 m. vasario 16 d.Decreto-Lei no 33-A/2005, 2007 m. gegužės 31 d.Decreto-Lei no 225/2007 ir 2007 m. lapkričio 2 d.Decreto-Lei no 363/2007

2.   Elektros perdavimas

Subjektai, perduodantys elektros energiją pagal:

2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 29/2006 ir 2006 m. rugpjūčio 23 d.do Decreto-lei no 172/2006

3.   Elektros paskirstymas

Subjektai, skirstantys elektros energiją pagal 2006 m. vasario 15 d.Decreto-Lei no 29/2006 ir 2006 m. rugpjūčio 23 d.do Decreto-lei no 172/2006

Subjektai, skirstantys elektros energiją pagal 1995 m. liepos 27 d.Decreto-Lei no 184/95 su pakeitimais, padarytais 1997 m. kovo 14 d.Decreto-Lei no 56/97 ir 1982 m. rugsėjo 1 d.do Decreto-Lei no 344-B/82 su pakeitimais, padarytais 1986 m. rugsėjo 19 d.Decreto-Lei no 297/86,1990 m. spalio 30 d.Decreto-Lei no 341/90 ir 1992 m. vasario 5 d.Decreto-Lei no 17/92

Rumunija

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

Societatea Națională „Nuclearelectrica“ S.A.

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

S.C. Electrocentrale Deva S.A.

S.C. Electrocentrale București S.A.

S.C. Electrocentrale Galați S.A.

S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

Societatea Comercială Electrica S.A., București

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

„Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

„Electrica Furnizare Muntenia Nord“ S.A.

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

„Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

„Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A.

S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

„Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A.

S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

„Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A.

Enel Energie

Enel Distribuție Banat

Enel Distribuție Dobrogea

E.ON Moldova S.A.

CEZ Distribuție

Slovėnija

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovakija

Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys elektros gamybą ir perdavimą per perdavimo tinklų sistemą, paskirstymą ir tiekimą visuomenei per paskirstymo tinklus pagal Aktą Nr. 656/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.

Suomija

Valstybės ir kiti subjektai, eksploatuojantys elektros perdavimo arba paskirstymo sistemas pagal licenciją, išduotą remiantis Sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995), ir pagal laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Švedija

Subjektai, perduodantys arba paskirstantys elektrą koncesijos pagrindu pagal ellagen (1997:857)

Jungtinė Karalystė

Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnį

Asmuo, turintis licenciją pagal 1992 m. Electricity (Northern Ireland) Order 10 straipsnio 1 dalį

National Grid Electricity Transmission plc

System Operation Northern Irland Ltd

Scottish & Southern Energy plc

SPTransmission plc

c)   Perkantieji subjektai, veikiantys miesto geležinkelių, automatizuotų sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių paslaugų srityje

Belgija

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Privačios bendrovės, turinčios specialias arba išimtines teises

Bulgarija

„Метрополитен“ ЕАД, София

„Столичен електротранспорт“ ЕАД, София

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, София

„Бургасбус“ ЕООД, Бургас

„Градски транспорт“ ЕАД, Варна

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово

„Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник

„Автобусни превози“ ЕАД, Плевен

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен

„Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив

„Градски транспорт“ ЕООД, Русе

„Пътнически превози“ ЕАД, Сливен

„Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir autobusų paslaugų sektoriuje, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies f punkte

Pavyzdžiui:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danija

DSB

DSB S-tog A/S

Subjektai, teikiantys autobusų paslaugas visuomenei (įprastos reguliariosios paslaugos) pagal Lov om buskørsel, žr. 2003 vasario 19 d. Konsolidacijos įstatymą Nr. 107

Metroselskabet I/S

Vokietija

Įmonės, leidimo pagrindu teikiančios trumpų maršrutų transporto paslaugas visuomenei pagal 1961 m. kovo 21 d.Personenbeförderungsgesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 31 d.

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

AS Tallinna Autobussikoondis

AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

Narva Bussiveod AS

Airija

Iarnród Éireann [Irish Rail]

Railway Procurement Agency

Luas [Dublin Light Rail]

Bus Éireann [Irish Bus]

Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

Subjektai, teikiantys visuomenei transporto paslaugas pagal pakeistą 1932 m. Road Transport Act

Graikija

„Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), įsteigta ir veikianti pagal Įstatymo galią turintį dekretą Nr. 768/1970 (Α′273), pagal įstatymus Nr. 588/1977 (Α′148) ir Nr. Nr. 2669/1998 (Α′283)

„Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Piraeus Electric Railways), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 352/1976 (Α′147) ir Nr. 2669/1998 (Α′283)

„Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“) (Athens URBAN Transport Organization S.A), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 2175/1993 (Α′211) ir Nr. 2669/1998 (Α′283)

„Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“) (Company of Thermal Buses S.A.), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 2175/1993 (Α′211) ir Nr. 2669/1998 (Α′283)

„Αττικό Μετρό Α.Ε.“ (Attiko Metro S.A), įsteigta ir veikianti pagal Įstatymą Nr. 1955/1991

„Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), įsteigta ir veikianti pagal dekretą Nr. 3721/1957, Įstatymo galią turintį dekretą Nr. 716/1970 ir įstatymus Nr. 866/79 ir Nr. 2898/2001 (Α′71)

„Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), veikianti pagal Įstatymą Nr. 2963/2001 (Α′268)

Subjektai „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, dar žinomi kaip atitinkamai „ΡΟΔΑ“ ir „ΔΕΑΣ ΚΩ“, veikiantys pagal Įstatymą Nr. 2963/2001 (Α′268)

Ispanija

Subjektai, teikiantys miesto transporto viešąsias paslaugas pagal Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local ir atitinkamus regioninius įstatymus, jei taikytina

Subjektai, teikiantys viešojos susisiekimo autobusais paslaugas pagal Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres laikinąją nuostatą numeris trys

Pavyzdžiui:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Empresa Municipal de Transportes de Málaga

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

Empresa Municipal de Transportes de Valencia

Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

Entitat Metropolitana de Transport - AMB

Eusko Trenbideak, s.a.

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

Consorcio de Transportes de Mallorca

Metro de Madrid

Metro de Málaga, S.A.

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Prancūzija

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1982 m. gruodžio 30 d.Loi d’orientation des transports intérieurs no 82–1153 7-II straipsnį

Régie des transports de Marseille

RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

Régie départementale des transports du Jura

RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ir kiti subjektai, teikiantys transporto paslaugas pagal leidimą, išduotą Syndicat des transports d’Ile-de-France pagal 1959 m. sausio 7 d.Ordonnance no 59–151 su pakeitimais ir jį įgyvendinančius potvarkius, organizuojant keleivių transportą Ile-de- France regione

Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d.Loi no 97–135

Regioninės ir vietos institucijos arba regioninių ir vietos institucijų grupės, kurios yra organizacinės transporto institucijos (pavyzdžiui: Communauté urbaine de Lyon)

Italija

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas geležinkeliais, automatizuotomis sistemomis, tramvajais, troleibusais arba autobusais, arba valdantys atitinkamas infrastruktūras nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu

Pavyzdžiui:

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal įgaliojimus, išduotus remiantis 2006 m. gruodžio 1 d.Decreto del Ministro dei Trasporti No 316 „Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale“

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto No 2578 – Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province – 1 straipsnio 4 arba 15 dalis

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d.Decreto Legislativo No 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, 1997 m. kovo 15 d.Legge No 59 4 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis – su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d.Decreto Legislativo No 400 ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge No 166 45 straipsniu

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo susisiekimo paslaugas pagal vietos institucijų struktūros įstatymo, patvirtinto 2000 m. rugpjūčio 18 d.Legge No 267 su pakeitimais, padarytais 2001 m. gruodžio 28 d.Legge No 448 35 straipsniu, konsoliduoto teksto 113 straipsnį

Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d.Regio Decreto No 1447, kuriuo patvirtinamas konsoliduotas Legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili tekstas, 242 arba 256 straipsnius

Subjektai, bendrovės ir įmonės bei vietos valdžios institucijos, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d.Legge No 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį

Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d.Legge No 1221–Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį

Kipras

Latvija

SIA „Rīgas satiksme“ ir kiti valstybės ir privatūs subjektai, kurie teikia keleivių vežimo autobusais, troleibusais ir (arba) tramvajais paslaugas bent jau Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne ir Ventspils miestuose

Lietuva

Akcinė bendrovė „Autrolis“

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“

Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir autobusų transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 119–2772)

Liuksemburgas

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE)

Autobusų paslaugų įmonės, veikiančios pagal 2005 m. rugsėjo 27 d.règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Vengrija

Subjektai, teikiantys maršrutinių vietos ir tolimojo visuomeninio autobusų transporto paslaugas pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Subjektai, teikiantys nacionalinio visuomeninio keleivinio geležinkelių transporto paslaugas pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2005. évi CLXXXIII. vasúti közlekedésről

Malta

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Nyderlandai

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Wet Personenvervoer II skyrių (Openbaar Vervoer). Pavyzdžiui:

RET (Roterdamas)

HTM (Haga)

GVB (Amsterdamas)

Austrija

Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957 su pakeitimais arba Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999 su pakeitimais

Lenkija

Subjektai, teikiantys miesto geležinkelio paslaugas, veikiantys koncesijos pagrindu pagal Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo miesto autobusais paslaugas, veikiantys pagal leidimą, išduotą remiantis Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ir subjektai, teikiantys miesto viešojo susisiekimo paslaugas, įskaitant ir:

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

Polbus - PKS Sp. z o.o., Wrocław

Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

Tramwaje Śląskie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

PKS w Suwałkach S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalija

Metropolitano de Lisboa, E.P., pagal 1978 m. gruodžio 30 d.Decreto-Lei No. 439/78

Vietos valdžios institucijos, vietos valdžios tarnybos ir vietos valdžios įmonės pagal 1998 m. rugpjūčio 18 d.Lei No 58/98, kurios teikia transporto paslaugas pagal 1999 m. rugsėjo 14 d.Lei No 159/99

Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d.Lei No 10/90

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal Regulamento de Transportes em Automóveis 98 straipsnį (1948 m. gruodžio 31 d.Decreto No 37272).

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1973 m. gruodžio 21 d.Lei No 688/73

Subjektai, teikiantys viešojo susisiekimo paslaugas pagal 1950 m. gruodžio 31 d.Decreto-Lei No 38144

Metro do Porto, S.A., pagal 1998 m. gruodžio 15 d.Decreto-Lei No 394-A/98 su pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 26 d.Decreto-Lei No 261/2001

Normetro, S.A., pagal 1998 m. gruodžio 15 d.Decreto-Lei Nr. 394-A/98 su pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 26 d.Decreto-Lei No 261/2001

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., pagal 1995 m. vasario 8 d.Decreto-Lei No 24/95

Metro do Mondego, S.A., pagal 2002 m. sausio 24 d.Decreto-Lei No 10/2002

Metro Transportes do Sul, S.A., pagal 1999 m. rugpjūčio 24 d.Decreto-Lei No 337/99

Vietos valdžios institucijos ar vietos valdžios institucijų įmonės, teikiančios transporto paslaugas pagal 1999 m. rugsėjo 14 d.Lei No 159/99

Rumunija

S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex“ S.A.

Regii Autonome Locale de Transport URBAN de Călători

Slovėnija

Bendrovės, teikiančios viešojo miesto autobusų transporto paslaugas pagal Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):

Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I - Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper - Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovakija

Vežėjai, pagal licenciją eksploatuojantys viešąjį keleivinį tramvajų, troleibusų, specialųjį arba lyninį transportą pagal Akto Nr. 164/1996 Rink. 23 straipsnį su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997 Rink., Nr. 260/2001 Rink., Nr. 416/2001 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink.

Vežėjai, vykdantys reguliarius viešuosius vežimus vietos autobusų transporto maršrutais Slovakijos Respublikos teritorijoje, užsienio valstybės teritorijos dalyje arba konkrečioje Slovakijos Respublikos teritorijos dalyje pagal leidimą vykdyti vežimą autobusais ir pagal transporto licenciją konkrečiam maršrutui, suteiktus pagal Įstatymą Nr. 168/1996 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 386/1996 Rink., Nr. 58/1997 Rink., Nr. 340/2000 Rink., Nr. 416/2001 Rink., Nr. 506/2002 Rink., Nr. 534/2003 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Suomija

Subjektai, teikiantys reguliarias tarpmiestinių autobusų paslaugas pagal licenciją, išduotą remiantis joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009), taip pat vietos savivaldybių ir regioninės transporto įstaigos ir valstybės įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas autobusais, geležinkeliais arba požeminiais traukiniais arba prižiūrinčios tokių transporto paslaugų teikimo tinklą.

Švedija

Subjektai, teikiantys geležinkelio ir tramvajų paslaugas pagal Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ir Lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Valstybės arba privatūs subjektai, teikiantys troleibusų arba autobusų paslaugas pagal Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ir yrkestrafiklagen (1998:490)

Jungtinė Karalystė

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Transport for London dukterinė įmonė, apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act 424 skirsnio 1 dalyje

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Asmenys, teikiantys vietos susisiekimo paslaugas Londone, kaip apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act (autobusų paslauga) 179 skirsnio 1 dalyje, pagal susitarimą, sudarytą su Transport for London pagal to akto 156 skirsnio 2 dalį, arba pagal transporto dukterinės įmonės susitarimą, apibrėžtą to akto 169 skirsnyje

Northern Airija Transport Holding Company

Asmenys, turintys kelių paslaugos licenciją pagal 1967 m. Transport Act (Northern Ireland) 4 skirsnio 1 dalį, leidžiančią teikti reguliarias paslaugas, kaip apibrėžta toje licencijoje

d)   Perkantieji subjektai, veikiantis oro uostų infrastruktūros srityje

Belgija

Brussels International Airport Company

Belgocontrol

Luchthaven Antwerpen

Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Société Wallonne des Aéroports

Brussels South Charleroi Airport

Liège Airport

Bulgarija

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Visuomeniniam naudojimui skirtų civilinių oro uostų naudotojai, nustatyti Ministrų Tarybos pagal Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972) 43 straipsnio 3 dalį:

„Летище София“ ЕАД

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

„Летище Пловдив“ ЕАД

„Летище Русе“ ЕООД

„Летище Горна Оряховица“ ЕАД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama oro uostų suteikimo ir eksploatavimo tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Ostrava, a.s.

Správa Letiště Praha, s. p.

Danija

Oro uostai, veikiantys leidimo, išduoto pagal Lov om luftfart § 55(1), pagrindu; žr. 2007 m. birželio 21 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 731

Vokietija

Oro uostai, kaip apibrėžta 1964 m. birželio 19 d.Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. sausio 5 d., 38 straipsnio 2 dalies 1 punkte

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

AS Tallinna Lennujaam

Tallinn Airport GH AS

Airija

Dublino, Korko ir Šanono oro uostai, valdomi Aer Rianta – Irish Airports

Oro uostai, veikiantys pagal Viešojo naudojimo licenciją, suteiktą pagal 1993 m. Irish Aviation Authority Act su pakeitimais, padarytais 1998 m. Air Navigation and Transport (Amendment) Act, ir kuriuose reguliariąsias oro susisiekimo paslaugas teikia orlaiviai, skirti keleivių, pašto ir krovinių viešajam vežimui

Graikija

„Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ („ΥΠΑ“), veikianti pagal Įstatymo galią turintį dekretą Nr. 714/70 su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 1340/83; bendrovės organizacinė struktūra yra nustatyta Prezidento dekretu Nr. 56/89 su vėlesniais pakeitimais

Bendrovė „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ Spatoje, veikianti pagal Dekretą Nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας“ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. „έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“)

„Φορείς Διαχείρισης“ pagal Prezidento dekretą Nr. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Graikijos oficialusis leidinys Α 137)

Ispanija

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Prancūzija

Oro uostai, eksploatuojami valstybės įmonių pagal Code de l’aviation civile L. 251–1, L.260–1 ir L. 270–1 straipsnius

Oro uostai, veikiantys pagal valstybės remiantis Code de l’aviation civile R.223–2 straipsniu išduotą koncesiją

Oro uostai, veikiantys pagal Arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

Oro uostai, įsteigti viešosios valdžios institucijos, kuriems taikoma konvencija, kaip nustatyta Code de l’aviation civile L.221–1 straipsnyje

Oro uostai, pavaldūs regioninėms arba vietos valdžios institucijoms arba jų grupei pagal 2004 m. rugpjūčio 13 d.Loi no 2004–809 relative aux libertés et responsabilités locales, ypač jo 28 straipsnį:

Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

Aérodrome d’Avignon

Aérodrome de Bastia-Poretta

Aérodrome de Beauvais-Tillé

Aérodrome de Bergerac-Roumanière

Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

Aérodrome de Brest Bretagne

Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

Aérodrome de Figari-Sud Corse

Aérodrome de Lille-Lesquin

Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

Aérodrome de Pau-Pyrénées

Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

Aérodrome de Poitiers-Biard

Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Valstybinio pavaldumo civiliniai oro uostai, kurių valdymas patikėtas Chambre de commerce et d’industrie (2005 m. balandžio 21 d.Loi no 2005–357 relative aux aéroports 7 straipsnis ir 2007 m vasario 23 d.Décret no 2007–444 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

Aérodrome de Marseille-Provence

Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Kiti valstybinio pavaldumo oro uostai, neperduoti regioninėms ir vietos valdžios institucijoms pagal 2005 m. rugpjūčio 24 d.Décret no 2005–1070 su pakeitimais:

Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Aéroports de Paris (2005 m. balandžio 20 d.Loi no 2005–357 ir 2005 m. liepos 20 d.Décret no 2005–828)

Italija

Nuo 1996 m. sausio 1 d., 1995 m. lapkričio 25 d.Decreto Legislativo No 497 relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, keletą kartų taisytu ir vėliau tapusiu įstatymu – 1996 m. gruodžio 21 d.Legge No 665 – galiausiai buvo įtvirtintas šios įmonės reorganizavimas į akcinę bendrovę (S.p.A) nuo 2001 m. sausio 1 d.

Specialiais įstatymais įsteigti valdymo subjektai

Subjektai, eksploatuojantys oro uosto įrenginius pagal koncesiją, suteiktą pagal Codice della navigazione 694 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto No 327

Oro uostų subjektai, įskaitant valdymo bendroves SEA (Milanas) ir ADR (Fjumičinas)

Kipras

Latvija

Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga“ “

SIA „Aviasabiedrība „Liepāja“ “

SIA „Ventspils lidosta“

SIA „Daugavpils lidosta“

Lietuva

Valstybės įmonė tarptautinis Vilniaus oro uostas

Valstybės įmonė Kauno aerouostas

Valstybės įmonė tarptautinis Palangos oro uostas

Valstybės įmonė „Oro navigacija“

Savivaldybės įmonė „Šiaulių oro uostas“

Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys oro uostų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94–2918)

Liuksemburgas

Aéroport de Luxembourg

Vengrija

Oro uostai, veikiantys pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér valdoma Budapest Airport Rt. remiantis 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről ir 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Maltos tarptautinis oro uostas)

Nyderlandai

Oro uostai, veikiantys pagal Luchtvaartwet 18 ir tolesnius straipsnius

Pavyzdžiui:

Luchthaven Schiphol

Austrija

Subjektai, turintys leidimą teikti oro uostų paslaugas pagal Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 su pakeitimais

Lenkija

Valstybės įmonė „Porty Lotnicze“, veikianti pagal ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze“

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno“ Sp. z o.o. w Szczytnie

Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalija

ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., įsteigtas pagal 1998 m. gruodžio 18 d.Decreto-Lei No 404/98

NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., įsteigtas pagal 1998 m. gruodžio 18 d.Decreto-Lei No 404/98

ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 11 d.Decreto-Lei No 453/91

Rumunija

Compania Națională „Aeroporturi București“ S.A.

Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța“

Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia“-S.A.

Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

S.C. Aeroportul Arad S.A.

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovėnija

Valstybiniai civiliniai oro uostai, veikiantys pagal Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):

Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys oro uostus pagal valstybės institucijos suteiktą leidimą, ir subjektai, teikiantys oro telekomunikacijų paslaugas pagal Aktą Nr. 143/1998 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001 Rink., Nr. 37/2002 Rink., Nr. 136/2004 Rink. ir Nr. 544/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

Letisko Poprad – Tatry, a.s.

Letisko Košice, a.s.

Suomija

Oro uostai, kuriuos valdo Finavia Plc arba savivaldybės ar valstybės įmonė pagal ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) ir Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Švedija

Valstybei priklausantys ir jos eksploatuojami oro uostai pagal luftfartslagen (1957:297)

Privatiems subjektams priklausantys ir privačiai eksploatuojami oro uostai, turintys veiklos licenciją pagal aktą, kai toji licencija atitinka Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 3 dalies kriterijus

Jungtinė Karalystė

Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją oro uosto ar kito terminalo paslaugoms teikti oro vežėjams

Oro uosto naudotojas, apibrėžtas 1986 m. Airports Act, kuris valdo oro uostą taikant ekonominį reguliavimą pagal to akto IV dalį

Highland and Islands Airports Limited

Oro uosto naudotojas, kaip apibrėžta 1994 m. Airports (Northern Ireland) Order

BAA Ltd.

e)   Perkantieji subjektai, veikiantys jūrų arba vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūros srityje

Belgija

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l’Ouest

Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Waterwegen en Zeekanaal

De Scheepvaart

Bulgarija

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises eksploatuoja uostus ar jų dalis nacionalinės svarbos viešajam transportui, išvardyti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000) 103a straipsnio 1 priede:

„Пристанище Варна“ ЕАД

„Порт Балчик“ АД

„БМ Порт“ АД

„Пристанище Бургас“ ЕАД

„Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД

„Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД

„Пристанище Видин“ ЕООД

„Драгажен флот – Истър“ АД

„Дунавски индустриален парк“ АД

Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises eksploatuoja uostus ar jų dalis regioninės svarbos viešajam transportui, išvardyti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000) 103a straipsnio 2 priede:

„Фиш Порт“ АД

Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ АД

„Либърти металс груп“ АД

„Трансстрой – Бургас“ АД

„Одесос ПБМ“ АД

„Поддържане чистотата на морските води“ АД

„Поларис 8“ ООД

„Лесил“ АД

„Ромпетрол – България“ АД

Булмаркет – ДМ“ ООД

„Свободна зона – Русе“ ЕАД

„Дунавски драгажен флот“ – АД

„Нарен“ ООД

„ТЕЦ Свилоза“ АД

НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене“

„Нафтекс Петрол“ ЕООД

„Фериботен комплекс“ АД

„Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

„ОМВ България“ ЕООД

СО МАТ АД – клон Видин

„Свободна зона – Видин“ ЕАД

„Дунавски драгажен флот Видин“

„Дунав турс“ АД

„Меком“ ООД

„Дубъл Ве Ко“ ЕООД

Čekijos Respublika

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama jūrų arba vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūrai teikti vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais ir ją eksploatuoti (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 straipsnio 1 dalies i punkte)

Pavyzdžiui:

České přístavy, a.s.

Danija

Uostai, apibrėžti Lov om havne 1 dalyje, žr. 1999 m. gegužės 28 d. Aktą Nr. 326

Vokietija

Jūrų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys teritorinės valdžios institucijoms (Länder, Kreise, Gemeinden)

Vidaus vandenų uostai, kuriems taikomas Hafenordnung pagal Länder Wassergesetze

Estija

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir Konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

AS Saarte Liinid

AS Tallinna Sadam

Airija

Uostai, veikiantys pagal 1946–2000 m. Harbours ACTS

Rosslare Harbour uostas, veikiantis pagal 1899 m. Fishguard and Rosslare Railways and Harbours ACTS

Graikija

„Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Β. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Η. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε“), pagal Įstatymą Nr. 2932/01

(Uosto administracija)

Kiti uostai, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (savivaldybių ir prefektūrų uostai), reglamentuojami Prezidento dekretu Nr. 649/1977, Įstatymu Nr. 2987/02, prezidento dekretu Nr. 362/97 ir Įstatymu Nr. 2738/99

Ispanija

Ente público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería – Motril

Autoridad Portuaria de Avilés

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Autoridad Portuaria de Baleares

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Castellón

Autoridad Portuaria de Ceuta

Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Autoridad Portuaria de Málaga

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Sevilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Vigo

Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

Kitos Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia „Comunidades Autónomas“ uostų administracijos

Prancūzija

Port autonome de Paris, įsteigtas pagal 1968 m. spalio 24 d.Loi no 68–917 relative au port autonome de Paris

Port autonome de Strasbourg, įsteigtas pagal 1923 m. gegužės 20 d.convention entre l’Etat et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port, patvirtinta 1924 m. balandžio 26 d. Loi

Ports autonomes, veikiantys pagal Code des ports maritimes L. 111–1 et seq. kaip juridiniai asmenys:

Port autonome de Bordeaux

Port autonome de Dunkerque

Port autonome de La Rochelle

Port autonome du Havre

Port autonome de Marseille

Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

Port autonome de Pointe-à-Pitre

Port autonome de Rouen

Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, valstybės nuosavybė (2006 m. kovo 20 d.décret no 2006–330 of fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), kurios valdymas perduotas vietos prekybos ir pramonės rūmams:

Port de Fort de France (Martinique)

Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

Port-Réunion (île de la Réunion)

Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, kurių turtas perduotas regioninės arba vietos valdžios institucijoms ir kurių valdymas patikėtas vietos prekybos ir pramonės rūmams (2004 m. rugpjūčio 13 d.Loi No 2004–809 relative aux libertés et responsabilités locales, su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 30 d.Loi No 2006–1771, 30 straipsnis):

Port de Calais

Port de Boulogne-sur-Mer

Port de Nice

Port de Bastia

Port de Sète

Port de Lorient

Port de Cannes

Port de Villefranche-sur-Mer

Voies navigables de France, valstybės įstaiga, veikianti pagal 1990 m. gruodžio 29 d.Loi No 90–1168 su pakeitimais 124 straipsnį

Italija

Valstybiniai uostai (Porti statali) ir kiti uostai, kuriuos valdo Capitaneria di Porto pagal Codice della navigazione, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto No 327

Savarankiškai veikiantys uostai (enti portuali), įsteigti specialiais įstatymais pagal Codice della navigazione 19 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto No 327

Kipras

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, įsteigta περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Latvija

Institucijos, vadovaujančios uostams pagal įstatymą „Likumu par ostām“:

Rīgas brīvostas pārvalde

Ventspils brīvostas pārvalde

Liepājas speciālās ekonomiskās zona pārvalde

Salacgrīvas ostas pārvalde

Skultes ostas pārvalde

Lielupes ostas pārvalde

Engures ostas pārvalde

Mērsraga ostas pārvalde

Pāvilostas ostas pārvalde

Rojas ostas pārvalde

Kitos institucijos, kurios vykdo pirkimus pagal įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ ir kurios valdo uostus pagal įstatymą „Likums par ostām“

Lietuva

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53–1245)

Valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105–2393)

Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84–2000; 2006, Nr. 4–102) 70 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir vykdantys vidaus vandenų uostų arba kitų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą

Liuksemburgas

Port de Mertert, veikiantis pagal Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Vengrija

Subjektai, veikiantys pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta Maltos jūrų transporto tarnyba (Malta Maritime Authority)

Nyderlandai

Perkantieji subjektai jūrų uostų ir vidaus vandenų uostų bei kitų terminalų infrastruktūros srityje

Pavyzdžiui:

Havenbedrijf Rotterdam

Austrija

Vidaus vandenų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys Länder ir (arba) Gemeinden

Lenkija

Subjektai, įsteigti remiantis Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, įskaitant ir:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalija

APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 335/98

APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 336/98

APS – Administração do Porto de Sines, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 337/98

APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 338/98

APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d.Decreto-Lei No 339/98

Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), pagal 2007 m. balandžio 27 d.Decreto-Lei No 146/2007

Rumunija

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ S.A. Constanța

Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.“

Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ S.A.

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ S.A.

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovėnija

Jūrų uostai, visiškai arba iš dalies priklausantys valstybei, teikiantys ekonomines viešąsias paslaugas pagal Pomorski zakonik (Uradni list RS, 56/99):

Mat. št.

Naziv

Poštna št

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys ne valstybinius vidaus vandenų uostus, skirtus upių transporto vežėjų naudojimui, pagal valstybinės institucijos suteiktą leidimą, arba subjektai, kuriuos įsteigė valstybinė institucija valstybiniams upių uostams eksploatuoti pagal Aktą Nr. 338/2000 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001 Rink. ir Nr. 580/2003 Rink.

Suomija

Uostai, veikiantys pagal laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/Lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976), ir uostai, įsteigti pagal licenciją, išduotą remiantis laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994) 3 skirsniu

Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Švedija

Uostai ir terminalų infrastruktūros pagal Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ir förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Jungtinė Karalystė

Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją, teikdama jūrų ir vidaus vandenų uostų ir kitų terminalų įrenginius vežėjams jūra ir vidaus vandenų keliais

Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1964 m. Harbours Act 57 skirsnyje

British Waterways Board

Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1970 m. Harbours Act (Northern Ireland) 38 skirsnio 1 dalyje“