EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2227

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2227 z dne 14. decembra 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede zahtev za operacije v vseh vremenskih razmerah ter za usposabljanje za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje in ratinga za tip za helikopterje (Besedilo velja za EGP)

C/2021/8908

UL L 448, 15.12.2021, p. 39–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2227/oj

15.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 448/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2227

z dne 14. decembra 2021

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede zahtev za operacije v vseh vremenskih razmerah ter za usposabljanje za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje in ratinga za tip za helikopterje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) ter zlasti členov 23(1) in 27(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I (del FCL) k Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa zahteve za usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za pridobitev licenc pilotov, vključno z zahtevami za pridobitev privilegijev za izvajanje priletov v skladu s pravili instrumentalnega letenja (IFR) do višine odločitve manj kot 200 čevljev, ter za usposabljanje za pridobitev ratinga za instrumentalno letenje in ratinga za tip za helikopterje.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 (3) določa podrobna pravila za letalske operacije, vključno z zahtevami za operatorje, da za svoje posadke zagotovijo redno usposabljanje in preverjanje. Uredba bo spremenjena, tako da se bodo v njej upoštevali najnovejši standardi Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) v zvezi z operacijami v vseh vremenskih razmerah. Spremembe Uredbe (EU) št. 965/2012 so zasnovane kot celovit okvir za prilete po pravilih IFR pri zmanjšani vidljivosti, vključno z vidiki, povezanimi z usposabljanjem pilotov. Zato bi bilo treba ustrezne zahteve za prilete po pravilih IFR pri zmanjšani vidljivosti iz Uredbe (EU) št. 1178/2011 črtati ali po potrebi nadomestiti s sklicevanji na Uredbo (EU) št. 965/2012.

(3)

Ker se zdaj enomotorni helikopterji certificirajo tudi za operacije po pravilih IFR, bi bilo treba zahteve za rating za instrumentalno letenje s helikopterji pregledati, da bi bile ustreznejše za nove tipe helikopterjev in da bi se zagotovila večja prožnost glede njihove uporabe. Rating za instrumentalno letenje s helikopterji in s tem povezano usposabljanje bi morala biti zasnovana tako, da zajemata instrumentalno letenje z enomotornimi in večmotornimi helikopterji, tako da za prehod z ratinga za instrumentalno letenje z enomotornimi helikopterji na rating za instrumentalno letenje z večmotornimi helikopterji dodatno usposabljanje ne bi bilo več potrebno.

(4)

Danes se zahtevnejše določbe iz dela FCL za usposabljanje pilotov za helikopterje z več piloti uporabljajo tudi za operacije z več piloti na helikopterjih, certificiranih za operacije z enim pilotom. Zaradi tega dodatnega bremena se skoraj vse helikopterske operacije s takimi certificiranimi helikopterji z enim pilotom izvajajo z operacijami z enim pilotom, razen če so operacije z več piloti predpisane v operativnih zahtevah. Tako se izgubi varnostna korist letenja s kopilotom. Da bi se izognili tej posledici in da bi se dosegla večja prožnost, bi bilo treba pregledati zahteve in privilegije za helikopterske operacije z več piloti. Določiti bi bilo treba ustrezne zahteve, da se omogočijo varne operacije z več piloti na helikopterjih z enim pilotom.

(5)

Ker so se doslej za helikopterske lete po pravilih IFR uporabljali samo večmotorni helikopterji, so bili obstoječi ratingi za instrumentalno letenje s helikopterji pridobljeni na večmotornih helikopterjih. Zaradi tega in ob upoštevanju prihodnje uporabe enomotornih helikopterjev po pravilih IFR bi bilo treba sprejeti prehodne določbe, s katerimi bi zagotovili, da lahko piloti, ki so imetniki ratingov za instrumentalno letenje s helikopterji, uporabljajo s tem povezani privilegij tako za enomotorne kot tudi za večmotorne helikopterje.

(6)

Organizacijam za usposabljanje bi bilo treba dati dovolj časa za prilagoditev njihovih programov usposabljanja.

(7)

Uredbo (EU) št. 1178/2011 bi bilo prav tako treba spremeniti, da se popravijo nekatera zastarela ali nepravilna sklicevanja ter pojasnijo nekatere določbe.

(8)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je pripravila osnutek izvedbenih pravil ter jih predložila Komisiji v obliki mnenja št. 02/2021 (4) v skladu s točkama (b) in (c) člena 75(2) in členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

člen 4c se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

so še naprej upravičeni do podaljšanja veljavnosti ali obnove svojega EIR v skladu s točko FCL.825(g) Priloge I (del FCL);“;

(b)

v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

so upravičeni do priznanja izpolnjevanja vseh zahtev za usposabljanje iz točke FCL.835(c)(2)(i) in (iii) Priloge I (del FCL) pri predložitvi vloge za izdajo osnovnega ratinga za instrumentalno letenje (BIR) v skladu s točko FCL.835 Priloge I (del FCL) in“;

(c)

v odstavku 1 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

so še naprej upravičeni do priznanja izpolnjevanja vseh zahtev, kot je določeno za imetnike EIR v Prilogi I (del FCL).“;

(2)

vstavi se naslednji člen 4d:

„Člen 4d

Prehodni ukrepi za privilegije iz ratinga za instrumentalno letenje za enomotorne helikopterje

Brez poseganja v točko FCL.630.H Priloge I (del FCL) k tej uredbi velja vse od naslednjega:

1.

ratingi za instrumentalno letenje za helikopterje (IR(H)), izdani v skladu s Prilogo I (del FCL) k tej uredbi pred 30. oktobrom 2022, se štejejo za rating IR(H) za enomotorne in večmotorne helikopterje ter se ponovno izdajo kot taki ratingi IR(H), ko se iz upravnih razlogov ponovno izda licenca pilota helikopterja.

2.

Kandidatom, ki so pred 30. oktobrom 2022 začeli usposabljanje za rating IR(H) za enomotorne ali večmotorne helikopterje, se dovoli, da opravijo navedeno usposabljanje in se jim v takem primeru izda rating IR(H) za enomotorne in večmotorne helikopterje.“;

(3)

vstavi se naslednji člen 4e:

„Člen 4e

Prehodni ukrepi za usposabljanje, preizkušanje in preverjanje v zvezi z operacijami z več piloti na helikopterjih z enim pilotom

1.   Države članice se lahko odločijo za izdajo posebnih privilegijev za izvajanje usposabljanja, preizkusov praktične usposobljenosti in preverjanj strokovnosti v operacijah z več piloti na helikopterjih z enim pilotom, in sicer kandidatom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

(a)

imajo potrdilo inštruktorja ali izpraševalca, kot je ustrezno, izdano v skladu s Prilogo I (del FCL) k tej uredbi, vključno s privilegiji za usposabljanje ali preverjanje znanja, kot je ustrezno, na zadevnem tipu helikopterja;

(b)

opravili so usposabljanje iz točke FCL.735.H dela FCL;

(c)

imajo izkušnje s helikopterskimi operacijami z več piloti na ravni, ki je sprejemljiva za pristojni organ navedene države članice.

2.   Privilegiji, izdani v skladu z odstavkom 1, so veljavni do 30. oktobra 2025. Kandidati morajo za podaljšanje veljavnosti privilegijev izpolnjevati zahteve glede izkušenj za pridobitev privilegijev inštruktorja in izpraševalca v zvezi z operacijami z več piloti na helikopterjih z enim pilotom, kot je določeno v delu FCL.“;

(4)

v členu 10a se doda naslednji odstavek 6:

„6.   Organizacije za usposabljanje pilotov, ki izvajajo usposabljanje za IR(H), svoj program usposabljanja do 30. oktobra 2023 uskladijo s Prilogo I.“;

(5)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 30. oktobra 2022. Vendar se točka (1) člena 1 uporablja od datuma začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PRILOGA

Priloga I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

(1)

točka FCL.010 se spremeni:

(a)

opredelitev izraza „operacija z veččlansko posadko“ se nadomesti z naslednjim:

„‚Operacija z več piloti‘ pomeni operacijo, ki zahteva najmanj dva pilota, usposobljena za delo v veččlanski posadki, na zrakoplovu z enim ali več piloti.“;

(b)

opredelitev izraza „zrakoplov z več piloti“ se nadomesti z naslednjim:

„‚Zrakoplov z več piloti‘:

pri letalih pomeni letala, certificirana za upravljanje z minimalno posadko, ki jo sestavljata najmanj dva pilota;

pri helikopterjih, zračnih ladjah in zrakoplovih z navpičnim vzletanjem/pristajanjem pomeni zrakoplov, ki je certificiran za upravljanje z minimalno posadko, sestavljeno iz najmanj dveh pilotov, ali ki ga je treba v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 upravljati z vsaj dvema pilotoma.“;

(c)

opredelitev izraza „zrakoplov z enim pilotom“ se nadomesti z naslednjim:

„‚Zrakoplov z enim pilotom‘:

pri letalih pomeni zrakoplov, certificiran za upravljanje z enim pilotom;

pri helikopterjih, zračnih ladjah in zrakoplovih z navpičnim vzletanjem/pristajanjem pomeni zrakoplov, ki je certificiran za upravljanje z enim pilotom in ga v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 ni treba upravljati z vsaj dvema pilotoma.“;

(2)

v točki FCL.060(b) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

kot glavni pilot ali kopilot, če ni v zadnjih 90 dneh opravil najmanj tri vzlete, prilete in pristanke kot pilot na zrakoplovu istega tipa ali razreda ali na simulatorju letenja, ki posnema navedeni tip ali razred. Ti trije vzleti in pristanki se opravijo med operacijami z enim ali več piloti, odvisno od privilegijev, ki jih ima pilot, in“;

(3)

točka FCL.510.H se nadomesti z naslednjim:

FCL.510.H ATPL(H) – Predpogoji, izkušnje in njihovo upoštevanje

Kandidati za licenco ATPL(H) izpolnjujejo naslednje:

(a)

imajo licenco CPL(H);

(b)

so opravili usposabljanje za MCC v skladu s točko FCL.735.H;

(c)

so kot piloti helikopterjev opravili najmanj 1 000 ur letenja, vključno z najmanj:

(1)

350 urami letenja v helikopterskih operacijah z več piloti;

(2)

(i)

250 urami letenja kot PIC ali

(ii)

100 urami letenja kot PIC in 150 urami kot PIC pod nadzorom ali

(iii)

250 urami letenja kot PIC pod nadzorom na helikopterjih z več piloti. V tem primeru so privilegiji licence ATPL(H) omejeni samo na operacije z več piloti, dokler kandidati ne opravijo 100 ur letenja kot PIC;

(3)

200 urami preletov med letališči, od tega najmanj 100 urami, opravljenimi kot PIC ali PIC pod nadzorom;

(4)

30 urami instrumentalnega letenja, od tega je lahko največ 10 ur instrumentalnega letenja v simulatorju, in

(5)

100 urami nočnega letenja kot PIC ali kopilot.

Od teh 1 000 ur letenja se jih lahko največ 100 opravi na napravi FSTD, od tega največ 25 ur na napravi FNPT.

(d)

Čas letenja z letali se lahko upošteva do 50 % zahtevanega časa letenja iz točke (c).

(e)

Izkušnje, zahtevane pod točko (c), morajo biti pridobljene pred opravljanjem preizkusa praktične usposobljenosti za licenco ATPL(H).

(f)

Kandidatom za licenco ATPL(H) se v celoti prizna izpolnjevanje zahteve iz točke (b), če izpolnjujejo točko FCL.720.H(a)(2)(ii) in so dodatno opravili usposabljanje pri organizaciji ATO, da bi izpolnili potrebne standarde za uspešen zaključek tečaja v skladu s točko FCL.735.H.“;

(4)

točka FCL.605 se nadomesti z naslednjim:

FCL.605 IR – Privilegiji in pogoji

(a)

Privilegiji

Privilegiji imetnikov ratinga IR so letenje z zrakoplovi po pravilih IFR, vključno z operacijami PBN, z najmanjšo višino odločitve:

(1)

najmanj 200 ft (60 m);

(2)

manj kot 200 ft (60 m), če imajo dovoljenje za to v skladu s Prilogo V (del SPA) k Uredbi (EU) št. 965/2012.

(b)

Pogoji

(1)

Imetniki ratinga IR izvajajo privilegije v skladu s pogoji iz Dodatka 8 k tej prilogi.

(2)

Za izvajanje privilegijev kot PIC po pravilih IFR v helikopterskih operacijah z več piloti imetniki ratinga IR(H) opravijo najmanj 70 ur instrumentalnega letenja, od tega je lahko največ 30 ur instrumentalnega letenja v simulatorju.“;

(5)

točka FCL.620 IR se nadomesti z naslednjim:

FCL.620 IR – Preizkus praktične usposobljenosti

Kandidati za rating IR uspešno opravijo preizkus praktične usposobljenosti v skladu z Dodatkom 7 k tej prilogi, da dokažejo, da so sposobni izvajati ustrezne postopke in manevre na ravni usposobljenosti, ki je potrebna za podeljene privilegije.“;

(6)

za naslovom „ODDELEK 2 – Posebne zahteve za kategorijo letal“ se vstavi naslednja točka FCL.620.A:

FCL.620.A IR – Preizkus praktične usposobljenosti

(a)

Za pridobitev IR(A) za večmotorno letalo se preizkus praktične usposobljenosti opravi na večmotornem letalu. Za pridobitev IR(A) za enomotorno letalo se preizkus opravi na enomotornem letalu. Večmotorno letalo, pri katerem je os potiska enaka vzdolžni osi letala (centerline thrust aeroplane), se v tej točki šteje za enomotorno letalo.

(b)

Kandidatom, ki uspešno opravijo preizkus praktične usposobljenosti za IR(A) za večmotorna letala na večmotornih letalih z enim pilotom, za katera je potreben rating za razred, se lahko izda tudi IR(A) za enomotorna letala, in sicer za rating za tip ali razred enomotornega letala, ki ga imajo.“;

(7)

točka FCL.630.H se nadomesti z naslednjim:

FCL.630.H IR(H) – Razširitev privilegijev ratinga IR(H) na nadaljnje tipe helikopterjev

Razen če ni drugače določeno v podatkih o operativni ustreznosti, določenih v skladu s Prilogo I (del 21) k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012, imetniki ratinga IR(H), ki želijo razširiti svoje privilegije ratinga IR(H) na nadaljnje tipe helikopterjev, poleg ustreznega tečaja usposabljanja za rating za tip pri organizaciji ATO opravijo tudi dve uri usposabljanja za letenje na ustreznem tipu izključno z instrumenti po pravilih IFR, ki se lahko izvajajo na simulatorju letenja ali napravi FTD, ki ustrezno posnema ustrezen tip za operacije letenja po pravilih IFR.“;

(8)

za naslovom „ODDELEK 4 – Posebne zahteve za kategorijo zračnih ladij“ se vstavi naslednja točka FCL.620.As:

FCL.620.As IR(As) – Preizkus praktične usposobljenosti

Za pridobitev IR(As) za večmotorno zračno ladjo se preizkus praktične usposobljenosti opravi na večmotorni zračni ladji. Za pridobitev IR(As) za enomotorno zračno ladjo se preizkus opravi na enomotorni zračni ladji.“;

(9)

v točki FCL.725 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Operacije z enim pilotom in več piloti

(1)

Pilotu z ratingom za tip zrakoplova, ki vključuje privilegij za operacije z enim ali več piloti, se, ko zaprosi za dodatni privilegij za drugo obliko operacije na istem tipu zrakoplova, prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje.

(2)

Tak pilot opravi dodatno usposabljanje za letenje za drugo vrsto operacije na ustreznem tipu v skladu z Dodatkom 9 k tej prilogi, razen če je v podatkih o operativni ustreznosti, določenih v skladu s Prilogo I (del 21) k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012, določeno drugače. To usposabljanje se opravi pri eni od naslednjih organizacij:

(i)

organizaciji ATO;

(ii)

organizacij, za katero se uporablja Priloga III (del ORO) k Uredbi (EU) št. 965/2012 in ki je upravičena izvajati tako usposabljanje na podlagi odobritve ali, v primeru helikopterjev z enim pilotom, izjave.

(3)

Razen za helikopterje z enim pilotom se oblika operacije vpiše v licenco.

(4)

Za helikopterje z enim pilotom velja vse od naslednjega:

(i)

Če je bil preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti za rating za tip nekompleksnega helikopterja z enim pilotom opravljen samo v operacijah z več piloti, se omejitev na operacije z več piloti zabeleži z ratingom za tip v licenci. Ta zaznamek se izbriše, ko kandidat opravi preverjanje strokovnosti, ki vključuje potrebne elemente za operacije z enim pilotom, kot je določeno v Dodatku 9 k tej prilogi.

(ii)

V vseh drugih primerih se oblika operacije ne vpiše v licenco. Pilot ima pravico izvajati privilegije ratinga za tip:

(A)

v operacijah z enim pilotom, če je bil preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti:

(1)

izveden v operaciji z enim pilotom; ali

(2)

izveden v operaciji z več piloti in je vseboval dodatne elemente za operacijo z enim pilotom, kot je določeno v Dodatku 9 k tej prilogi;

(B)

v operacijah z več piloti pod vsemi naslednjimi pogoji:

(1)

pilot izpolnjuje zahteve iz točke FCL.720.H(a)(2);

(2)

privilegiji se izvajajo samo v skladu s Prilogo III (del ORO) k Uredbi (EU) št. 965/2012;

(3)

preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti je bilo izvedeno v operacijah z več piloti.“;

(10)

točka FCL.720.H se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Razen če ni drugače določeno v podatkih o operativni ustreznosti, določenih v skladu s Prilogo I (del 21) k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012, kandidat za izdajo prvega ratinga za tip helikopterja izpolnjuje naslednje zahteve in predpogoje glede izkušenj za izdajo zadevnega ratinga:“;

(b)

točka (a) se spremeni:

(1)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Helikopterji z več piloti. Kandidat za rating za tip helikopterja z več piloti pred začetkom tečaja usposabljanja za rating za tip:“;

(2)

v točki 2 se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

opravi najmanj 500 ur letenja kot pilot v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije.“;

(3)

v točki 2 se točka (iii) črta;

(c)

v točki (b) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Diplomant, ki je opravil integrirani tečaj za ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ali CPL(H) in ne izpolnjuje zahteve iz točke (a)(1), ima pravico opraviti tečaj usposabljanja za rating za tip helikopterja z več piloti in se mu izda rating za tip s privilegiji, omejenimi samo na opravljanje nalog kopilota. Omejitev se odpravi, ko pilot izpolni vse naslednje zahteve:“;

(d)

v točki (c) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Večmotorni helikopterji. Kandidat za izdajo prvega ratinga za tip večmotornih helikopterjev:“;

(11)

v točki FCL.905.TRI se točka (a)(5) spremeni:

(a)

točka (ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii)

usposabljanje za MCC, če je opravil najmanj 350 ur letenja kot pilot v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije.“;

(b)

točka (iii) se črta;

(12)

v točki FCL.910.TRI se točka (c) spremeni:

(a)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Za razširitev privilegijev inštruktorja TRI(H) na operacije z več piloti na istem tipu helikopterjev z enim pilotom imetnik v zadnjih dveh letih opravi najmanj 350 ur letenja kot pilot v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije ali najmanj 100 ur letenja kot pilot v operacijah z več piloti na določenem tipu.“;

(b)

doda se nova točka 3:

„3.

Za razširitev privilegijev inštruktorja TRI(H) s helikopterjev z enim pilotom na helikopterje z več piloti mora imetnik izpolnjevati zahteve iz točke FCL.915.TRI(d)(3).“;

(13)

v točki FCL.915.TRI se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

za potrdilo TRI(H):

1.

za potrdilo TRI(H) za enomotorne helikopterje z enim pilotom:

(i)

je bodisi opravil 250 ur letenja kot pilot na helikopterjih ali

(ii)

ima potrdilo FI(H);

2.

za potrdilo TRI(H) za večmotorne helikopterje z enim pilotom:

(i)

je bodisi opravil 500 ur letenja kot pilot helikopterjev, vključno s 100 urami kot PIC na večmotornih helikopterjih z enim pilotom, ali

(ii)

ima potrdilo FI(H) in je opravil 100 ur letenja kot pilot na večmotornih helikopterjih;

3.

za potrdilo TRI(H) za helikopterje z več piloti: je opravil 1 000 ur letenja kot pilot na helikopterjih in bodisi 350 ur letenja v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije bodisi 100 ur letenja kot pilot v operacijah z več piloti na tipu, za katerega se zahteva potrdilo TRI(H);“;

(14)

v točki FCL.915.IRI se točka (b)(3) nadomesti z naslednjim:

„3.

pri pridobivanju privilegijev za izvajanje usposabljanja na večmotornih helikopterjih izpolnjujejo zahteve iz točk FCL.910.TRI(c)(1) in FCL.915.TRI(d)(2);“;

(15)

v točki FCL.905.SFI se točka (d)(2) nadomesti z naslednjim:

„2.

usposabljanje za MCC, če so opravili najmanj 350 ur letenja kot piloti v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije.“;

(16)

v točki FCL.915.SFI se točka (e) spremeni:

(a)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

pri helikopterjih z več piloti opravi najmanj 1 000 ur letenja kot pilot na helikopterjih, vključno z najmanj 350 urami v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije;“;

(b)

točka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

pri enomotornih helikopterjih z enim pilotom opravi 250 ur letenja kot pilot na helikopterjih.“;

(c)

doda se nova točka 5:

„5.

pri helikopterjih z enim pilotom v operacijah z več piloti opravi najmanj 350 ur letenja v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije.“;

(17)

v točki FCL.915.MCCI se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

opravi najmanj:

1.

pri letalih, zračnih ladjah in zrakoplovih z navpičnim vzletanjem/pristajanjem 1 500 ur letenja kot pilot v operacijah z več piloti, od tega najmanj 350 ur v ustrezni kategoriji zrakoplovov;

2.

pri helikopterjih 1 000 ur letenja kot pilot v operacijah z več piloti, od tega najmanj 350 ur na helikopterjih.“;

(18)

v točki FCL.1005.TRE se točka (b)(2) nadomesti z naslednjim:

„2.

preverjanj strokovnosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov IR, če ima izpraševalec TRE(H) veljaven rating IR(H);“;

(19)

v točki FCL.1010.TRE se točka (b)(6) nadomesti z naslednjim:

„6.

Za razširitev privilegijev TRE(H) z operacij z enim pilotom na operacije z več piloti na istem tipu helikopterja imetnik opravi:

(i)

najmanj 100 ur letenja v operacijah z več piloti na tem tipu ali

(ii)

najmanj 350 ur letenja v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije.“;

(20)

v točki FCL.1010.SFE se točka (b) spremeni:

(a)

točki 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„3.

pri helikopterjih z več piloti opravijo najmanj 1 000 ur letenja kot piloti helikopterjev z več piloti;

4.

pri helikopterjih z enim pilotom v operacijah z več piloti opravijo najmanj 350 ur letenja v operacijah z več piloti na zrakoplovu katere koli kategorije.“;

(b)

doda se nova točka 5:

„5.

za prvo izdano potrdilo SFE opravijo najmanj 50 ur usposabljanja za letenje na simulatorju kot inštruktorji TRI(H) ali SFI(H) na ustreznem tipu.“;

(21)

v oddelku I Dodatka 3 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:

„9.

Po ustreznem usposabljanju za letenje kandidat opravi preizkus praktične usposobljenosti za licenco CPL(H) na več- ali enomotornem helikopterju in preizkus praktične usposobljenosti za rating IR na helikopterju, certificiranem za operacije po pravilih IFR.“;

(22)

oddelek B Dodatka 6 se spremeni:

(a)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

Tečaj za pridobitev ratinga IR(H) obsega najmanj 55 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega je lahko:

(a)

največ 20 ur instrumentalnega letenja na napravi FNPT I (H) ali (A). Navedenih 20 ur usposabljanja na napravi FNPT I (H) ali (A) se lahko nadomesti z 20 urami usposabljanja za rating IR(H), ki se opravijo na letalu, odobrenem za navedeni tečaj, ali

(b)

največ 40 ur instrumentalnega letenja na napravi FTD 2/3 ali FNPT II/III za helikopter ali na simulatorju letenja.

Usposabljanje za instrumentalno letenje obsega najmanj 10 ur letenja na helikopterju, certificiranem za operacije po pravilih IFR.“;

(b)

odstavek 8 se črta;

(c)

odstavek 9.1 se preštevilči v „8.1“;

(d)

odstavek 9.2 se preštevilči v „8.2“;

(e)

odstavek 9.3 se preštevilči v „8.3“;

(f)

odstavek 10 se preštevilči v odstavek 9 in njegova točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

postopke in manevre za operacije IFR v običajnih in neobičajnih razmerah ter v sili, ki vključujejo najmanj:

prehod iz vizualnega v instrumentalno letenje med vzletom,

standardne instrumentalne odhode in prihode,

postopke po pravilih IFR na ruti,

postopke za čakanje,

instrumentalne prilete po določenih minimumih,

postopke za neuspeli prilet,

pristanke, ki sledijo instrumentalnemu priletu, vključno s kroženjem; “;

(23)

v Dodatku 8 se oddelek B nadomesti z naslednjim:

„B.   Helikopterji

Del preverjanja strokovnosti za rating za razred ali tip, ki se nanaša na rating IR, se imetnikom upošteva samo pri podaljšanju veljavnosti ali obnovitvi privilegijev IR za helikopterje z enim pilotom, kot je ustrezno.

Če se izvaja preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti, ki vključuje rating IR, in če imajo kandidati veljaven:

Del IR preverjanja strokovnosti se upošteva za:

rating za tip helikopterjev z več piloti (MPH);

helikopter z enim pilotom (SPH) istega tipa, vključno s privilegiji za operacije z enim pilotom (*1);

rating za tip helikopterjev z enim pilotom (SPH) v operacijah z več piloti.

privilegije za operacije z enim pilotom na istem tipu (*1).

(24)

Dodatek 9 se spremeni:

(a)

oddelek A se spremeni:

(1)

naslov pred odstavkom 13 in odstavek 13 se nadomestita z naslednjim:

„POSEBNE ZAHTEVE ZA PREIZKUS PRAKTIČNE USPOSOBLJENOSTI/PREVERJANJE STROKOVNOSTI ZA RATINGE ZA TIP ZRAKOPLOVOV Z VEČ PILOTI IN ZRAKOPLOVOV Z ENIM PILOTOM, KI SE UPORABLJAJO V OPERACIJAH Z VEČ PILOTI, ZA LICENCI MPL IN ATPL

13.

Preizkus praktične usposobljenosti za upravljanje zrakoplova z več piloti ali zrakoplova z enim pilotom v operacijah z več piloti poteka v operaciji z veččlansko posadko. Naloge drugega pilota lahko opravlja drug kandidat ali pilot z ratingom za drug tip. Če se uporabi zrakoplov, je drugi pilot izpraševalec ali inštruktor.“;

(2)

v odstavku 15 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„15.

Pri kandidatih za licenco ATPL ali rating za tip zrakoplovov z več piloti ali operacije z več piloti na zrakoplovu z enim pilotom, ki se razširi na naloge PIC, ne glede na to, ali kandidati delujejo kot PF ali PM, izpraševalec preveri zlasti naslednje:“;

(b)

oddelek B se spremeni:

(1)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Pri visokozmogljivostnih kompleksnih letalih z več ali enim pilotom kandidati uspešno opravijo vse dele preizkusa praktične usposobljenosti ali preverjanja strokovnosti. Kandidati, ki ne opravijo uspešno več kot pet nalog, morajo znova opraviti celoten preizkus ali preverjanje. Kandidati, ki ne opravijo uspešno pet ali manj nalog, znova opravijo samo naloge, ki jih niso uspešno opravili. Kandidati, ki pri popravnem preizkusu ali preverjanju ne opravijo uspešno katere koli naloge, vključno s tistimi, ki so jih uspešno opravili pri prejšnjem poskusu, morajo znova opraviti celoten preizkus ali preverjanje.“;

(2)

v odstavku 6 se v tabeli, ki sledi odstavku (j), besedilo „Splošne opombe: Posebne zahteve za razširitev ratinga za tip za instrumentalne prilete do višine odločitve manj kot 200 ft (60 m), tj. operacije CAT II/III.“ pred naslovom „Del 6“, navedeni del 6 in besedilo „OPOMBA: operacije CAT II/III potekajo v skladu z veljavnimi zahtevami za letalske operacije.“, ki sledi delu 6, izbrišejo;

(c)

v oddelku C se za odstavkom 12 dodata naslednji naslov in odstavek 13:

„HELIKOPTERJI Z ENIM PILOTOM

13.

Kandidati za izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratinga za tip helikopterja z enim pilotom:

(a)

če želijo pridobiti privilegije za izvajanje operacij z enim pilotom, opravijo preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti v operacijah z enim pilotom;

(b)

če želijo pridobiti privilegije za izvajanje operacij z več piloti, opravijo preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti v operacijah z več piloti;

(c)

če želijo pridobiti privilegije za izvajanje operacij z enim pilotom in operacij z več piloti, opravijo preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti v operacijah z več piloti ter poleg tega naslednje manevre in postopke v operacijah z enim pilotom:

(1)

za enomotorne helikopterje: 2.1 vzlet ter 2.6 in 2.6.1 spuščanje z avtorotacijo in pristanek z avtorotacijo;

(2)

za večmotorne helikopterje: 2.1 vzlet ter 2.4 in 2.4.1 odpoved motorja neposredno pred točko TDP in neposredno po točki TDP;

(3)

za privilegije IR poleg točke (1) ali (2), kot je ustrezno, en prilet iz dela 5, razen če so izpolnjena merila iz Dodatka 8 k tej prilogi;

(d)

za odpravo omejitve na operacije z več piloti iz ratinga za tip nekompleksnega helikopterja z enim pilotom opravijo preverjanje strokovnosti, ki vključuje manevre in postopke iz točke (c)(1) ali (c)(2), kot je ustrezno.“;

(d)

oddelek D se spremeni:

(1)

v odstavku 6 se črtajo točke (a), (b) in (c);

(2)

za odstavkom 6 se vstavi naslednji odstavek 6a:

„6a.

Naloge, označene z zvezdico (*), se izvedejo izključno z instrumenti. Če ta pogoj med preizkusom praktične usposobljenosti ali preverjanjem strokovnosti ni izpolnjen, je rating za tip omejen samo na letenje po pravilih VFR.“;

(3)

v tabeli za odstavkom 8 se črta del 6, del 7 pa se nadomesti z naslednjim:

„DEL 6 – Neobvezna oprema

6

Uporaba neobvezne opreme

 

P

→“

 

 

 

(e)

oddelek E se spremeni:

(1)

v odstavku 6 se črtajo točke (a), (b) in (c);

(2)

za odstavkom 6 se vstavi naslednji odstavek 6a:

„6a.

Naloge, označene z zvezdico (*), se izvedejo izključno z instrumenti. Če ta pogoj med preizkusom praktične usposobljenosti ali preverjanjem strokovnosti ni izpolnjen, je rating za tip omejen samo na letenje po pravilih VFR.“;

(3)

v tabeli za odstavkom 8 se črta del 6, del 7 pa se nadomesti z naslednjim:

„DEL 6 – Neobvezna oprema

6

Uporaba neobvezne opreme

 

P

→“

 

 

 

 


(*1)  Če so kandidati v zadnjih 12 mesecih opravili najmanj tri odhode in prilete po pravilih IFR ob izvajanju privilegijev za PBN, vključno z enim priletom RNP APCH (ki je lahko prilet prek točke v prostoru (Point in Space – PinS)), na tipu helikopterja z enim pilotom v operacijah z enim pilotom.“.


Top