2021.12.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 448/39


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2227 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. december 14.)

az 1178/2011/EU rendeletnek az időjárási körülményektől függetlenül végzett műveletekre, valamint a helikopteres műszer- és típusjogosítási képzésre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésére és 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (2) I. melléklete (FCL rész) meghatározza a pilóta-szakszolgálati engedélyek képzési, vizsgáztatási és ellenőrzési követelményeit, beleértve a 200 lábnál alacsonyabb elhatározási magasság alatti műszeres repülési szabályok (IFR) szerinti megközelítések végzésére vonatkozó jogosultságok megszerzésére, valamint a helikopteres műszer- és típusjogosítási képzésre vonatkozó követelményeket.

(2)

A 965/2012/EU bizottsági rendelet (3) részletes szabályokat állapít meg a légi járművek üzemben tartására vonatkozóan, beleértve azokat a követelményeket is, amelyek szerint az üzemben tartóknak rendszeres képzést és ellenőrző vizsgát kell biztosítaniuk a személyzetük számára. Az említett rendelet módosítása folyamatban van annak érdekében, hogy tükrözze a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek (ICAO) az időjárási körülményektől függetlenül végzett műveletekre vonatkozó legújabb előírásait. A 965/2012/EU rendelet módosításainak célja, hogy átfogó keretet biztosítsanak a csökkent látási viszonyok között végzendő IFR-megközelítésekhez, többek között a pilótaképzéssel kapcsolatos szempontok tekintetében. Ezért az 1178/2011/EU rendeletben a csökkent látási viszonyok között végzendő IFR-megközelítésekre vonatkozó megfelelő követelményeket el kell hagyni, vagy szükség esetén fel kell váltani a 965/2012/EU rendeletre való hivatkozásokkal.

(3)

Tekintettel arra a tényre, hogy az egy hajtóműves helikopterek jelenleg IFR szerinti repülésekre is engedélyt kapnak, felül kell vizsgálni a helikopteres műszerjogosításra vonatkozó követelményeket annak érdekében, hogy azok jobban megfeleljenek az új helikoptertípusoknak, és nagyobb rugalmasságot biztosítsanak használatukat illetően. A helikopteres műszerjogosítást és a kapcsolódó képzést úgy kell megtervezni, hogy az magában foglalja mind az egy hajtóműves, mind a több hajtóműves helikopterekkel történő műszeres repülést, hogy ne kelljen az egy hajtóműves helikopterre érvényes műszerjogosítást több hajtóműves helikopterre érvényes műszerjogosítássá konvertálni.

(4)

Jelenleg az egypilótás üzemeltetésre engedéllyel rendelkező helikopterek többpilótás üzemeltetésére az FCL résznek a többpilótás helikopterekre vonatkozó pilótaképzésre érvényes szigorúbb rendelkezései alkalmazandók. E többletteher következtében az ilyen, egypilótás üzemeltetésre engedéllyel rendelkező helikopterekkel végzett szinte valamennyi helikopter-műveletet egypilótás üzemeltetés keretében hajtják végre, kivéve, ha az üzemeltetési követelmények többpilótás üzemeltetést írnak elő. Következésképpen a másodpilótával történő repülés biztonsági előnyei elvesznek. Ennek elkerülése érdekében a helikopterek többpilótás üzemeltetésére vonatkozó követelményeket és jogosultságokat a nagyobb rugalmasság biztosítása érdekében felül kell vizsgálni. Az egypilótás üzemeltetésre engedéllyel rendelkező helikopterek biztonságos többpilótás üzemeltetésének lehetővé tétele érdekében megfelelő követelményeket kell bevezetni.

(5)

mivel eddig csak több hajtóműves helikoptereket használtak IFR szerinti repülésekhez, a meglévő helikopteres műszerjogosítások megszerzése több hajtóműves helikoptereken történt. Ennél fogva és figyelembe véve az egy hajtóműves helikopterek IFR szerinti használatát a jövőben, átmeneti rendelkezéseket kell bevezetni annak biztosítására, hogy a jelenleg helikopteres műszerjogosítással rendelkező pilóták jogosultságukat mind egy hajtóműves, mind több hajtóműves helikoptereken gyakorolhassák.

(6)

A képzési szervezeteknek elegendő időt kell biztosítani képzési programjaik kiigazítására.

(7)

Az 1178/2011/EU rendeletet szintén módosítani kell egyes elavult vagy helytelen kereszthivatkozások kijavítása, valamint egyes rendelkezések pontosítása érdekében.

(8)

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége az (EU) 2018/1139 rendelet 75. cikke (2) bekezdése b) és c) pontjának, valamint 76. cikke (1) bekezdésének megfelelően kidolgozta és a Bizottsághoz 2/2021. szám alatt véleményként (4) benyújtotta a végrehajtási szabályok tervezetét.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1178/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 4c. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az I. melléklet (FCL rész) FCL.825 g) pontjával összhangban továbbra is jogosultságot biztosítanak EIR-jük meghosszabbítására vagy megújítására;”;

b)

az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

teljes mértékben beszámítják az I. melléklet (FCL rész) FCL.835 c) 2. pontjának i. és iii. alpontjában meghatározott képzési követelmények teljesítését az I. melléklet (FCL rész) FCL.835 pontja szerinti alapvető műszerjogosítás (BIR) kérelmezésekor; valamint”;

c)

az (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

továbbra is jogosultságot biztosítanak az I. mellékletben (FCL rész) az EIR-birtokosok tekintetében megállapított teljes beszámításra.”;

2.

a szöveg a következő 4d. cikkel egészül ki:

„4d. cikk

Egy hajtóműves műszerjogosításra vonatkozó átmeneti intézkedések helikopterek esetében

Az e rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.630.H pontjának sérelme nélkül, az alábbi rendelkezések mindegyikét alkalmazni kell:

1.

Az e rendelet I. melléklete (FCL rész) szerint 2022. október 30. előtt kiadott helikopteres műszerjogosításokat (IR(H)) egy hajtóműves és több hajtóműves helikopterek esetében is IR(H)-nak kell tekinteni, és a helikopterpilóta szakszolgálati engedélyének adminisztratív okokból történő újbóli kiadásakor IR(H) tanúsítványként kell kiadni.

2.

Azok a kérelmezők, akik 2022. október 30. előtt egy hajtóműves vagy több hajtóműves helikopterekre vonatkozó IR(H) képzésbe kezdtek, elvégezhetik ezt a képzést, és ilyen esetben mind egy hajtóműves, mind több hajtóműves helikopterre IR(H) tanúsítványt kapnak.”;

3.

a szöveg a következő 4e. cikkel egészül ki:

„4e. cikk

Az egypilótás helikopteren végzett többpilótás üzemeltetéssel kapcsolatos képzésre, vizsgáztatásra és ellenőrzésre vonatkozó átmeneti intézkedések

(1)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az egypilótás helikopteren végzett többpilótás üzemeltetés keretében megvalósuló képzések, jártassági vizsgák és készségellenőrzések teljesítéséhez különleges jogosultságokat adnak azon kérelmezőknek, akik megfelelnek a következő feltételek mindegyikének:

a)

adott esetben rendelkeznek az e rendelet I. melléklete (FCL rész) szerint kiadott oktatói vagy vizsgáztatói bizonyítvánnyal, beleértve adott esetben az adott helikoptertípuson való oktatásra vagy vizsgáztatásra vonatkozó jogosultságokat is;

b)

elvégezték az FCL.735.H pontban meghatározott képzést;

c)

az adott tagállam illetékes hatósága számára elfogadható szintű tapasztalattal rendelkeznek a helikopteren végzett többpilótás üzemeltetés terén.

(2)   Az (1) bekezdéssel összhangban megadott jogosultságok 2025. október 30-ig érvényesek. A jogosultságok meghosszabbítása érdekében a kérelmezőnek meg kell felelnie az egypilótás helikopteren végzett többpilótás üzemeltetéshez kapcsolódó oktatói és vizsgáztatói jogosultságokra vonatkozó, az FCL részben meghatározott tapasztalati követelményeknek.”;

4.

a 10a. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Az IR(H) tekintetében képzést nyújtó pilótaképző szervezeteknek 2023. október 30-ig ki kell igazítaniuk képzési programjukat, hogy az megfeleljen az I. mellékletnek.”;

5.

az I. melléklet az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. október 30-tól kell alkalmazni. Az 1. cikk 1. pontját azonban a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


MELLÉKLET

Az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL-rész) a következőképpen módosul:

1.

az FCL.010 pont a következőképpen módosul:

a)

a „többpilótás üzemeltetés” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»többpilótás üzemeltetés«: legalább két pilótából álló személyzettel történő, repülőszemélyzeti együttműködést megkövetelő üzemeltetés többpilótás vagy egypilótás légi járművön;”

b)

a „többpilótás légi jármű” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»többpilótás légi jármű«:

repülőgépek esetében: olyan repülőgép, amelynek üzemeltetése legalább két pilótából álló személyzettel engedélyezett;

helikopterek, léghajók és helyből felszálló repülőgépek esetében: olyan légi jármű, amelynek üzemeltetése legalább két pilótából álló személyzettel engedélyezett, vagy amelynek üzemeltetéséhez a 965/2012/EU rendeletnek megfelelően legalább két pilóta szükséges;”

c)

az „egypilótás légi jármű” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»egypilótás légi jármű«:

repülőgépek esetében: olyan légi jármű, amelynek üzemeltetése egy pilótával engedélyezett;

helikopterek, léghajók és helyből felszálló repülőgépek esetében: olyan légi jármű, amelynek üzemeltetése egy pilótával engedélyezett, és amelynek üzemeltetéséhez nem szükséges a 965/2012/EU rendeletnek megfelelően legalább két pilóta;”

2.

az FCL.060 b) pont 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

parancsnokpilótaként vagy másodpilótaként, kivéve, ha a megelőző 90 napban végrehajtott pilótaként legalább 3 felszállást, megközelítést és leszállást ugyanazon típusba és osztályba tartozó légi járművön vagy ugyanazt a típust vagy osztályt reprezentáló FFS-en. A 3 felszállást és leszállást többpilótás vagy egypilótás üzemeltetésben kell végrehajtani attól függően, hogy a pilóta milyen jogosultságokkal rendelkezik; és”;

3.

az FCL.510.H pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.510.H ATPL(H) – Előfeltételek, tapasztalat és beszámítás

Az ATPL(H) kérelmezőjének:

a)

rendelkeznie kell CPL(H)-engedéllyel;

b)

részesülnie kellett MCC-képzésben az FCL.735.H pontnak megfelelően;

c)

rendelkeznie kell legalább 1 000 óra helikopteren teljesített repülési idővel, amely magában foglal legalább:

1.

350 órát helikopteren többpilótás üzemeltetésben;

2.

i.

250 órát parancsnokpilótaként; vagy

ii.

100 órát parancsnokpilótaként és 150 órát felügyelet alatt álló parancsnokpilótaként; vagy

iii.

250 órát felügyelet alatt álló parancsnokpilótaként többpilótás helikopteren. Ebben az esetben az ATPL(H) jogosultságok a többpilótás üzemeltetésre korlátozódnak mindaddig, amíg a kérelmező nem teljesített 100 órát parancsnokpilótaként;

3.

200 óra útvonalrepülési időt, amelyből legalább 100 órát parancsnokpilótaként vagy felügyelet alatt álló parancsnokpilótaként teljesített;

4.

30 óra műszeres időt, amelyből legfeljebb 10 óra lehet műszeres földi idő; és

5.

100 óra éjszakai repülést parancsnokpilótaként vagy másodpilótaként.

Az 1 000 óra repülési időből maximum 100 óra teljesíthető FSTD-n, ebből legfeljebb 25 óra teljesíthető FNPT-n;

d)

a repülőgépen teljesített idő a c) pontban meghatározott repülési idők legfeljebb 50 %-áig beszámítandó;

e)

a c) pont szerinti tapasztalatot az ATPL(H) engedélyhez szükséges jártassági vizsga letétele előtt kell megszerezni;

f)

az ATPL(H) kérelmezőjének teljes mértékben beszámítják a b) pont szerinti követelmény teljesítését, ha megfelel az FCL.720.H a) 2. pont ii. alpontjának, továbbá ha valamely jóváhagyott képzési szervezetnél képzésben részesült az FCL.735.H pont szerinti tanfolyam sikeres befejezéséhez szükséges szintnek való megfelelés érdekében.”;

4.

az FCL.605 pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.605 IR – Jogosultságok és feltételek

a)

Jogosultságok

Az IR birtokosának jogosultságai a légi jármű IFR szerinti vezetésére, köztük a PBN-műveletekre terjednek ki, a következő minimális elhatározási magassággal:

1.

legalább 200 láb (60 m);

2.

200 láb (60 m) alatt, feltéve, hogy erre a 965/2012/EU rendelet V. melléklete (SPA rész) szerint engedélyt kapott.

b)

Feltételek

1.

Az IR birtokosa az e melléklet 8. függelékében meghatározott feltételekkel összhangban gyakorolhatja jogosultságait.

2.

Ahhoz, hogy az IR(H) birtokosa jogosultságait parancsnokpilótaként helikopteren IFR szerinti többpilótás üzemeltetésben gyakorolhassa, legalább 70 óra műszeres idővel kell rendelkeznie, amelyből legfeljebb 30 óra lehet műszeres földi idő.”;

5.

az FCL.620 (IR) pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.620 IR – Jártassági vizsga

Az IR kérelmezőjének e melléklet 7. függelékével összhangban sikeres jártassági vizsgát kell tennie annak bizonyítására, hogy képes a vonatkozó eljárások és manőverek végrehajtására a biztosított jogosultságoknak megfelelő fokú hozzáértéssel.”;

6.

a „2. SZAKASZ – A repülőgép kategóriára vonatkozó egyedi követelmények” cím után a szöveg a következő FCL.620.A ponttal egészül ki:

FCL.620.A IR(A) – Jártassági vizsga

a)

Több hajtóműves IR(A) jogosításhoz a jártassági vizsgát több hajtóműves repülőgépen kell teljesíteni. Egy hajtóműves IR(A) jogosításhoz a jártassági vizsgát egy hajtóműves repülőgépen kell teljesíteni. E pont alkalmazásában a repülőgép hossztengelyében ható tolóerővel rendelkező több hajtóműves repülőgépet egy hajtóműves repülőgépnek kell tekinteni.

b)

Azon kérelmező részére, aki több hajtóműves IR(A)-ra vonatkozó jártassági vizsgát tett olyan egypilótás több hajtóműves repülőgépen, amelyhez osztályjogosítás szükséges, ki kell adni az ugyanazon egy hajtóműves repülőgéposztály- vagy típusjogosításra vonatkozó egy hajtóműves IR(A)-t is.”;

7.

az FCL.630.H pont helyébe a következő szöveg lép:

FCL.630.H IR(H) – Az IR(H) jogosítások kiterjesztése további helikoptertípusokra

Amennyiben a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban meghatározott üzemeltetési alkalmassági adatokban másként nem szerepel, az IR(H) jogosultságait további helikoptertípusokra kiterjeszteni kívánó IR(H) engedélyesnek a vonatkozó típusjogosítás-tanfolyamon kívül teljesítenie kell valamely jóváhagyott képzési szervezetnél 2 órányi repülési képzést kizárólag műszerek igénybevételével az adott típuson, amely képzés az IFR szerinti repülés megfelelő típusát reprezentáló FFS-en vagy FTD-n végezhető.”;

8.

a „4. SZAKASZ – A léghajó kategóriára vonatkozó egyedi követelmények” cím után a szöveg a következő FCL.620.As ponttal egészül ki:

FCL.620.As IR(As) – Jártassági vizsga

Több hajtóműves IR(As) jogosításhoz a jártassági vizsgát több hajtóműves léghajón kell teljesíteni. Egy hajtóműves IR(As) jogosításhoz a jártassági vizsgát egy hajtóműves léghajón kell teljesíteni.”;

9.

az FCL.725. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Egypilótás és többpilótás üzemeltetés

1.

Azt a pilótát, aki egy légijármű-típusra vonatkozó, vagy egypilótás, vagy többpilótás üzemeltetésre szóló jogosultságot magában foglaló típusjogosítás engedélyese, és kérvényezi az adott jogosultságnak a másik üzemeltetési formára vonatkozó jogosultsággal való kiegészítését ugyanazon légijármű-típus tekintetében, úgy kell tekinteni, mint aki már teljesítette az elméleti ismeretekre vonatkozó követelményeket.

2.

Amennyiben a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban meghatározott üzemeltetési alkalmassági adatokban másként nem szerepel, az ilyen pilótának a másik üzemeltetési formára vonatkozóan kiegészítő repülési képzést kell végeznie a kérdéses típuson, összhangban e melléklet 9. függelékével. Ez a képzés a következő szervezetek valamelyikénél teljesítendő:

i.

valamely ATO;

ii.

egy olyan szervezet, amelyre a 965/2012/EU rendelet III. melléklete (ORO rész) vonatkozik, és amely jóváhagyás, illetve egypilótás helikopter esetében nyilatkozat alapján jogosult ilyen képzés nyújtására.

3.

Egypilótás helikopterek kivételével az üzemeltetési formát be kell jegyezni az engedélybe.

4.

Egypilótás helikopterek esetében az alábbi rendelkezések mindegyike alkalmazandó:

i.

Ha az egyszerű konstrukciójú egypilótás helikopter típusjogosításhoz szükséges jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést kizárólag többpilótás üzemeltetés során teljesítették, a többpilótás üzemeltetésre vonatkozó korlátozást be kell jegyezni az engedély típusjogosításába. Ez a bejegyzés törlendő, ha a kérelmező olyan készségellenőrzést teljesít, amely magában foglalja az egypilótás üzemeltetéshez szükséges elemeket, az e melléklet 9. függelékében meghatározottak szerint.

ii.

Egyéb esetekben az üzemeltetési formát nem kell bejegyezni az engedélybe. A pilóta jogosult a típusjogosításban foglalt jogosultságok gyakorlására:

A)

egypilótás üzemeltetés során, feltéve, hogy a jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést:

1.

egypilótás üzemeltetésben teljesítette; vagy

2.

többpilótás üzemeltetésben teljesítette, és a vizsga vagy ellenőrzés további, az egypilótás üzemeltetésre vonatkozó elemeket tartalmazott, az e melléklet 9. függelékében meghatározottak szerint;

B)

többpilótás üzemeltetés során, az alábbi feltételek szerint:

1.

a pilóta megfelel az FCL.720.H a) 2. pontnak;

2.

a pilóta a jogosultságokat kizárólag a 965/2012/EU rendelet III. mellékletének (ORO rész) megfelelően gyakorolja;

3.

a pilóta a jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést többpilótás üzemeltetésben teljesítette.”;

10.

az FCL.720.H pont a következőképpen módosul:

a)

a bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban meghatározott, üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatokban másként nem szerepel, a helikopter típusjogosítást először kérelmezőnek az adott jogosítás kiadása tekintetében meghatározott következő tapasztalati követelményeket és előfeltételeket kell teljesítenie:”;

b)

az a) pont a következőképpen módosul:

1.

a bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Többpilótás helikopterek. A többpilótás helikoptertípusra vonatkozó típusjogosítás kérelmezője a típusjogosítási tanfolyam megkezdése előtt:”;

2.

a 2. pont ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

rendelkezik legalább 500 óra pilótaként teljesített repülési idővel többpilótás üzemeltetés során bármely légijármű-kategóriában.”;

3.

a 2. pont iii. alpontját el kell hagyni;

c)

a b) pontban a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Azon ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR vagy CPL(H) integrált tanfolyamot végzett pilóta, aki nem felel meg az a) pont 1. alpontjában előírt követelményeknek, jogosult a többpilótás helikopter típusjogosításhoz szükséges típusjogosítási tanfolyamon való részvételre, típusjogosítással kiadott jogosultságait pedig korlátozni kell a kizárólag másodpilótaként történő feladatellátásra. A korlátozás törlendő, ha a pilóta eleget tett a következők mindegyikének:”;

d)

a c) pont bevezető fordulatának helyébe a következő szöveg lép:

„Több hajtóműves helikopterek. A több hajtóműves helikopter típusjogosítást először kérelmező:”;

11.

az FCL.905.TRI a) 5. pont a következőképpen módosul:

a)

a ii. pont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

MCC-tanfolyamon, feltéve, hogy pilótaként teljesített 350 óra repülési időt többpilótás üzemeltetés során bármely légijármű-kategóriában.”;

b)

a iii. alpontot el kell hagyni;

12.

az FCL.910.TRI. c) pont a következőképpen módosul:

a)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Annak érdekében, hogy a TRI(H) jogosultságai kiterjeszthetők legyenek az azonos típusú egypilótás helikopterrel végzett többpilótás üzemeltetésre, az engedélyesnek teljesítenie kell pilótaként legalább 350 óra repülési időt többpilótás üzemeltetés során bármely légijármű-kategóriában, vagy az elmúlt két évben teljesítenie kellett pilótaként legalább 100 óra repülési időt többpilótás üzemeltetésben az adott típuson.”;

b)

a szöveg a következő új 3. ponttal egészül ki:

„3.

Mielőtt a TRI(H) jogosultságai kiterjesztésre kerülnének egypilótás helikopterekről többpilótás helikopterekre, az engedélyesnek meg kell felelnie az FCL.915.TRI d) 3. pontnak.”;

13.

az FCL.915.TRI d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

TRI(H) tanúsítás esetében:

1.

egypilótás, egy hajtóműves helikopter TRI(H) tanúsítás esetében:

i.

helikopterpilótaként 250 óra repülési idővel; vagy

ii.

FI(H) tanúsítással;

2.

egypilótás, több hajtóműves helikopter TRI(H) tanúsítás esetében:

i.

helikopterpilótaként 500 óra repülési idővel, mely magában foglal 100 óra parancsnokpilótaként teljesített időt egypilótás, több hajtóműves helikopteren; vagy

ii.

FI(H) tanúsítással, és teljesített pilótaként 100 óra repülési időt több hajtóműves helikopteren;

3.

többpilótás, több hajtóműves helikopter TRI(H) tanúsítás esetében: helikopterpilótaként 1 000 óra repülési idővel, és teljesített vagy 350 óra repülési időt többpilótás üzemeltetésben bármely légijármű-kategóriában, vagy pilótaként 100 óra repülési időt többpilótás üzemeltetésben azon a típuson, amely tekintetében a TRI(H) tanúsítványt kérelmezi;”

14.

az FCL.915.IRI b) 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

a több hajtóműves helikoptereken történő képzésre vonatkozó jogosultságok kérelmezésekor megfelel az FCL.910.TRI c) 1. pont és az FCL.915.TRI d) 2. pont követelményeinek;”

15.

az FCL.905.SFI d) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

MCC képzés tartása céljából, feltéve, hogy teljesített pilótaként 350 órát többpilótás üzemeltetés során bármely légijármű-kategóriában.”;

16.

az FCL.915.SFI. e) pont a következőképpen módosul:

a)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

a többpilótás helikopterek esetében: legalább 1 000 órányi repülési tapasztalattal rendelkezik helikopterpilótaként, mely magában foglalja legalább 350 óra repülési idő teljesítését többpilótás üzemeltetés során bármely légijármű-kategóriában;”

b)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

egypilótás, egy hajtóműves helikopterek esetében: teljesített 250 óra repülési időt helikopterpilótaként;”

c)

a szöveg a következő új 5. ponttal egészül ki:

„5.

egypilótás helikopterek esetében, többpilótás üzemeltetés során: teljesített legalább 350 órát többpilótás üzemeltetés keretében bármely légijármű-kategóriában.”;

17.

az FCL.915.MCCI b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

rendelkezik legalább:

1.

repülőgépek, léghajók és helyből felszálló repülőgépek esetében: 1 500 órányi, többpilótás üzemeltetésben pilótaként szerzett repülési tapasztalattal, melyből legalább 350 órát a megfelelő légijármű-kategóriában teljesített;

2.

helikopterek esetében: legalább 1 000 órányi, többpilótás üzemeltetésben pilótaként szerzett repülési tapasztalattal, melyből legalább 350 órát helikopteren teljesített.”;

18.

az FCL.1005.TRE b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

készségellenőrzéseket a műszerjogosítások meghosszabbításához vagy megújításához, feltéve, hogy a TRE(H) rendelkezik érvényes IR(H) tanúsítvánnyal;”

19.

az FCL.1010.TRE b) 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

A TRE(H) jogosultságainak ugyanazon típusú helikopter tekintetében egypilótás üzemeltetésből többpilótás üzemeltetésre történő kiterjesztése előtt, az engedélyesnek rendelkeznie kell:

i.

legalább 100 óra repülési idővel többpilótás üzemeltetésben az adott típuson; vagy

ii.

legalább 350 óra repülési idővel többpilótás üzemeltetésben bármely légijármű-kategóriában.”;

20.

az FCL.1010.SFE b) pont a következőképpen módosul:

a)

a 3. és 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

többpilótás helikopterek esetében: rendelkezik legalább 1 000 óra pilótaként teljesített repülési idővel többpilótás helikopteren;

4.

egypilótás helikopterek esetében, többpilótás üzemeltetés során: teljesített legalább 350 órát többpilótás üzemeltetés során bármely légijármű-kategóriában.”;

b)

a szöveg a következő új 5. ponttal egészül ki:

„5.

az SFE tanúsítás első kiadása esetén teljesített legalább 50 órányi repülésoktatást TRI(H)-ként vagy SFI(H)-ként a megfelelő típuson.”;

21.

a 3. függelék I. szakaszában a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.

A vonatkozó repülési képzés elvégzése után a kérelmezőnek le kell tennie a CPL(H) jártassági vizsgát több hajtóműves vagy egy hajtóműves helikopteren és az IR jártassági vizsgát IFR tanúsítással rendelkező helikopteren.”;

22.

a 6. függelék B. szakasza a következőképpen módosul:

a)

a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

Egy IR(H) tanfolyamnak legalább 55 óra műszeres képzési időt kell tartalmaznia, amelyből:

a)

legfeljebb 20 óra lehet műszeres földi idő FNPT I (H) vagy FNPT I (A) berendezésen. Ez a 20 óra FNPT I (H) vagy FNPT I (A) berendezésen végezhető képzési idő helyettesíthető 20 óra, erre az IR(H) tanfolyamra jóváhagyott repülőgépen teljesített képzési idővel. vagy

b)

legfeljebb 40 óra lehet műszeres földi idő FTD 2/3-on, FNPT II/III-on vagy FFS-en.

A műszeres repülésoktatásnak tartalmaznia kell legalább 10 óra IFR tanúsítással rendelkező helikopteren teljesített időt.”;

b)

a 8. pontot el kell hagyni;

c)

a 9.1. pont számozása „8.1.”-re változik;

d)

a 9.2. pont számozása „8.2.”-re változik;

e)

a 9.3. pont számozása „8.3.”-ra változik;

f)

a 10. pont számozása „9.”-re változik, és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

azokat az eljárásokat és manővereket, amelyek az IFR-üzemeltetés alatti szokásos esetekben, szokásostól eltérő esetekben és vészhelyzetkor fordulnak elő, de legalább a következőket:

áttérés vizuális repülésről műszeres repülésre felszállás közben,

standard műszeres indulási és érkezési eljárások,

útvonal IFR eljárások,

várakozási eljárások,

műszeres megközelítések meghatározott minimumhoz,

megszakított megközelítési eljárások,

leszállás műszeres megközelítésből, beleértve a körözést is”;

23.

a 8. függelék B. szakaszának a helyébe a következő szöveg lép:

„B.   Helikopter

A beszámítás csak akkor lehetséges, ha az engedélyes az egypilótás helikopterre vonatkozó műszerjogosítását (IR) hosszabbítja meg vagy újítja meg (az esettől függően).

Ha a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés a műszerjogosításra is kiterjed, és az engedélyes rendelkezik érvényes:

Beszámítható a következőkre vonatkozó készségellenőrzés IR részébe:

Többpilótás helikopterre (MPH) vonatkozó típusjogosítással

Azonos típusú egypilótás helikopter (SPH), ideértve az egypilótás üzemeltetésre vonatkozó jogosultságokat (*1)

Egypilótás helikopterre (SPH) vonatkozó típusjogosítással, többpilótás üzemeltetésben

Jogosítások egypilótás üzemeltetésre azonos típuson (*1)

24.

a 9. függelék a következőképpen módosul:

a)

az A. szakasz a következőképpen módosul:

1.

a 13. pont előtti cím és a 13. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A TÖBBPILÓTÁS LÉGI JÁRMŰ TÍPUSJOGOSÍTÁSÁHOZ, AZ EGYPILÓTÁS LÉGI JÁRMŰ TÍPUSJOGOSÍTÁSÁHOZ (TÖBBPILÓTÁS ÜZEMELTETÉSBEN), VALAMINT AZ MPL-HEZ ÉS AZ ATPL-HEZ SZÜKSÉGES JÁRTASSÁGI VIZSGÁRA/KÉSZSÉGELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ EGYEDI KÖVETELMÉNYEK

13.

Többpilótás üzemeltetés esetén a többpilótás légi járműre vagy az egypilótás légi járműre vonatkozó jártassági vizsgát többpilótás környezetben kell végrehajtani. Másodpilótaként egy másik kérelmező vagy egy másik típusjogosítással rendelkező pilóta tevékenykedhet. Amennyiben a vizsga repülőgépen történik, a másodpilótának vizsgáztatónak vagy oktatónak kell lennie.”;

2.

a 15. pont bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

„15.

A légitársasági pilóta-szakszolgálati engedély (ATPL), illetve a többpilótás légi járműre vagy az egypilótás légi jármű többpilótás üzemeltetésére vonatkozó típusjogosítás kérelmezése során, parancsnokpilóta-tevékenységre történő kiterjesztés esetén, függetlenül attól, hogy a kérelmező PF vagy PM tevékenységet végez-e, a vizsgáztatónak kiemelten ellenőriznie kell az alábbiakat:”;

b)

a B. szakasz a következőképpen módosul:

1.

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A többpilótás és egypilótás nagy teljesítményű komplex repülőgépek esetében a kérelmezőnek meg kell felelnie a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés valamennyi szakaszán. Ötnél több elem sikertelensége esetén a kérelmezőnek meg kell ismételnie a teljes vizsgát vagy ellenőrzést. Öt vagy annál kevesebb elem sikertelensége esetén a kérelmezőnek csak az adott elemekből kell ismételten vizsgáznia. A megismételt vizsga vagy ellenőrzés bármely elemének sikertelensége esetén, beleértve azokat az elemeket is, amelyeket a kérelmező az előző vizsgán/ellenőrzésen egyszer már sikerrel teljesített, a kérelmezőnek meg kell ismételnie a teljes ellenőrzést vagy vizsgát.”;

2.

a 6. pontban a j) pontot követő táblázatban el kell hagyni a következőket: a 6. szakasz előtt az „Általános megjegyzések: Speciális követelmények érvényesek típusjogosítás kiterjesztéséhez olyan műszeres megközelítés végrehajtására, amely 200 láb (60 m) alatti elhatározási magassággal jár, például CAT II/III üzemelés.” szövegrészt, a 6. szakaszt, valamint a 6. szakaszt követő „MEGJEGYZÉS: a CAT II/III műveleteket a vonatkozó repülési követelményekben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani.” szövegrészt.

c)

a C. szakasz a 12. pont után a következő címmel és 13. ponttal egészül ki:

„EGYPILÓTÁS HELIKOPTER

13.

Az egypilótás helikopter-típusjogosítás kiadását, meghosszabbítását vagy megújítását kérelmezőnek:

a)

amennyiben egypilótás üzemeltetésre való jogosultságot kíván szerezni, teljesítenie kell az egypilótás üzemeltetésre vonatkozó jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést;

b)

amennyiben többpilótás üzemeltetésre való jogosultságot kíván szerezni, teljesítenie kell a többpilótás üzemeltetésre vonatkozó jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést;

c)

amennyiben mind egypilótás, mind többpilótás üzemeltetésre való jogosultságot kíván szerezni, teljesítenie kell a többpilótás üzemeltetésre vonatkozó jártassági vizsgát vagy készségellenőrzést, továbbá egypilótás üzemeltetésben a következő manővereket és eljárásokat:

1.

egy hajtóműves helikopterek esetében: 2.1. felszállás, valamint 2.6. és 2.6.1. autorotációs süllyedés és autorotációs leszállás;

2.

több hajtóműves helikopterek esetében: 2.1. felszállás, valamint 2.4. és 2.4.1. felszállás röviddel a TDP elérése előtt, illetve után bekövetkezett szimulált hajtómű-meghibásodással;

3.

IR jogosultságok esetében: az 1. vagy – adott esetben – a 2. pontban foglaltakon túl, az 5. szakasz szerinti egyik megközelítési eljárás, kivéve, ha teljesülnek az e melléklet 8. függelékében meghatározott feltételek;

d)

a többpilótás üzemeltetésre vonatkozó korlátozásnak az egyszerű konstrukciójú egypilótás helikopter típusjogosításból való törlése érdekében készségellenőrzést kell teljesítenie, amely magában foglalja a c) 1. vagy – adott esetben – a c) 2. pontban említett manővereket és eljárásokat.”;

d)

a D. rész a következőképpen módosul:

1.

a 6. pont a), b) és c) pontját el kell hagyni;

2.

a 6. pontot követően a cikk a következő 6a. ponttal egészül ki:

„6a.

A csillaggal (*) jelölt feladatokat kizárólag műszerek igénybevételével lehet végrehajtani. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés során, a típusjogosítást VFR-re korlátozzák.”;

3.

a 8. pontot követő táblázatban a 6. szakaszt el kell hagyni, a 7. szakasz helyébe pedig a következő szöveg lép:

„6. SZAKASZ – Kiegészítő berendezések

6.

Kiegészítő berendezések alkalmazása

 

P

→”

 

 

 

e)

az E. rész a következőképpen módosul:

1.

a 6. pont a) b) és c) pontját el kell hagyni;

2.

a 6. pontot követően a cikk a következő 6a. ponttal egészül ki:

„6a.

A csillaggal (*) jelölt feladatokat kizárólag műszerek igénybevételével lehet végrehajtani. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül a jártassági vizsga vagy készségellenőrzés során, a típusjogosítást VFR-re korlátozzák.”;

3.

a 8. pontot követő táblázatban a 6. szakaszt el kell hagyni, a 7. szakasz helyébe pedig a következő szöveg lép:

„6. SZAKASZ – Kiegészítő berendezések

6.

Kiegészítő berendezések alkalmazása

 

P

→”

 

 

 

 


(*1)  Feltéve, hogy az engedélyes a megelőző 12 hónapban (PBN jogosultságait gyakorolva) végrehajtott legalább három IFR-indulást és -megközelítést – köztük egy RNP APCH szerinti megközelítést (amely lehet PinS (Point in Space = térbeli pont) megközelítés) – egypilótás (SP) típusjogosítású helikopteren egypilótás üzemeltetésben.”;