EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1693

Uredba (EU) 2020/1693 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe (Besedilo velja za EGP)

UL L 381, 13.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1693/oj

13.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 381/1


UREDBA (EU) 2020/1693 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. novembra 2020

o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ki je začela veljati 17. junija 2018, vzpostavlja novi regulativni okvir za ekološko pridelavo. Da se zagotovi nemoten prehod med prejšnjim regulativnim okvirom in novim, je v navedeni uredbi za datum začetka uporabe določen 1. januar 2021.

(2)

Svetovna zdravstvena organizacija je 30. januarja 2020 izbruh COVID-19 razglasila za izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja, 11. marca 2020 pa ga je označila za pandemijo. Pandemija COVID-19 je povzročila izredne razmere, zaradi katerih so potrebna precejšnja prizadevanja ekološkega sektorja, česar ob sprejetju Uredbe (EU) 2018/848 ni bilo mogoče razumno predvideti.

(3)

Pandemija COVID-19 in povezana javnozdravstvena kriza pomenita izziv brez primere za države članice in sta veliko breme za izvajalce dejavnosti v ekološkem sektorju (v nadaljnjem besedilu: izvajalci dejavnosti). Tako izvajalci dejavnosti svoja prizadevanja usmerjajo v ohranjanje ekološke pridelave in trgovinskih tokov in se ne morejo istočasno pripraviti na začetek uporabe novega regulativnega okvira iz Uredbe (EU) 2018/848. Zato je zelo verjetno, da države članice in izvajalci dejavnosti v ekološkem sektorju ne bodo mogli zagotoviti ustreznega izvajanja in uporabe navedene uredbe od 1. januarja 2021, kot je bilo prvotno predvideno.

(4)

Da se zagotovita nemoteno delovanje ekološkega sektorja in pravna varnost ter v izogib morebitnim motnjam na trgu, je treba odložiti datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe, ki izhajajo iz navedenega datuma.

(5)

Ob upoštevanju obsega pandemije COVID-19 in povezane javnozdravstvene krize, epidemiološkega razvoja pandemije, kot tudi dodatnih virov, ki jih potrebujejo države članice in izvajalci dejavnosti, je primerno, da se datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 odloži za eno leto.

(6)

Več datumov, povezanih z odstopanji, poročili ali pooblastili, podeljenimi Komisiji za odpravo ali podaljšanje odstopanj, izhaja neposredno iz datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848. Zato je primerno tudi, da se začetek teh datumov odloži za eno leto. Zadevni datumi so bili določeni ob upoštevanju časa, ki ga izvajalci dejavnosti potrebujejo za prilagoditev odpravi odstopanj ali ki ga države članice in Komisija potrebujejo, da zberejo zadostne informacije o razpoložljivosti nekaterih surovin, za katere so bila odobrena odstopanja, ali ki ga Komisija potrebuje za predložitev poročila Evropskemu parlamentu in Svetu ter za pripravo zakonodajnega predloga ali delegiranih aktov.

(7)

Pandemija COVID-19 in povezana javnozdravstvena kriza pomenita izziv brez primere tudi za tretje države in izvajalce dejavnosti s sedežem v tretjih državah. Posledično je za tretje države, ki so bile v skladu s členom 33(2) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (3) priznane kot enakovredne, primerno, da se datum izteka veljavnosti njihovega priznanja podaljša za eno leto do 31. decembra 2026, tako da bodo take tretje države imele dovolj časa za spremembo svojega statusa bodisi s sklenitvijo trgovinskega sporazuma z Unijo bodisi z zagotavljanjem, da njihovi izvajalci dejavnosti v celoti upoštevajo Uredbo (EU) 2018/848, brez nepotrebnih motenj v trgovini z ekološkimi proizvodi.

(8)

Podobno bi bilo treba datum izteka veljavnosti priznanja nadzornih organov in izvajalcev nadzora v tretjih državah, ki jim je bilo podeljeno na podlagi člena 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, podaljšati za eno leto do 31. decembra 2024, da bi imeli ti nadzorni organi in izvajalci nadzora ter njihovi potrjeni izvajalci dejavnosti v tretjih državah dovolj časa za premagovanje učinkov pandemije COVID-19 in za pripravo na nov regulativni okvir, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2018/848.

(9)

Ker ciljev te uredbe, in sicer zagotoviti nemoteno delovanje ekološkega sektorja, zagotoviti pravno varnost in izogniti se morebitnim motnjam na trgu zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(10)

Glede na pandemijo COVID-19, ki je privedla do izrednih razmer v ekološki proizvodnji, ki zahtevajo takojšne ukrepe, je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)

Glede na nujno potrebo po takojšnji zagotovitvi pravne varnosti za ekološki sektor v sedanjih okoliščinah, bi morala ta uredba nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2018/848 se spremeni:

(1)

v členu 29(4) se datum „31. decembra 2024“ nadomesti z „31. decembra 2025“;

(2)

v drugem pododstavku člena 48(1) se datum „31. decembra 2025“ nadomesti z „31. decembra 2026“;

(3)

v členu 49 se datum „31. decembra 2021“ nadomesti z „31. decembra 2022“;

(4)

člen 53 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se datum „31. decembra 2035“ nadomesti z „31. decembra 2036“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v uvodnem delu se datum „1. januarjem 2028“ nadomesti s „1. januarjem 2029“;

(ii)

v točki (a) se datum „31. decembrom 2035“ nadomesti z „31. decembrom 2036“;

(c)

v odstavku 3 se datum „1. januarjem 2026“ nadomesti s „1. januarjem 2027“;

(d)

v odstavku 4 se datum „1. januarjem 2025“ nadomesti s „1. januarjem 2026“, datum „31. decembrom 2025“ pa se nadomesti z „31. decembrom 2026“;

(e)

v uvodnem delu prvega pododstavka odstavka 7 se datum „31. decembra 2025“ nadomesti z „31. decembra 2026“;

(5)

v členu 57(1) se datum „31. decembra 2023“ nadomesti z „31. decembra 2024“;

(6)

v členu 60 se datum „1. januarjem 2021“ nadomesti s „1. januarjem 2022“;

(7)

drugi odstavek člena 61 se nadomesti z nasledjnim:

„Uporablja se od 1. januarja 2022.“;

(8)

Priloga II se spremeni:

(a)

v delu I se točka 1.5 spremeni:

(i)

v drugem odstavku se datum „31. decembra 2030“ nadomesti z „31. decembra 2031“;

(ii)

v tretjem odstavku se datum „31. decembra 2025“ nadomesti z „31. decembra 2026“;

(b)

del II se spremeni:

(i)

v točki (a) točke 1.9.1.1 se datum „1. januarjem 2023“ nadomesti s „1. januarjem 2024“;

(ii)

v točki (a) točke 1.9.2.1 se datum „1. januarjem 2023“ nadomesti s „1. januarjem 2024“;

(iii)

v uvodnem delu točke (c) točke 1.9.3.1 se datum „31. decembra 2025“ nadomesti z „31. decembra 2026“;

(iv)

v uvodnem delu točke (c) točke 1.9.4.2 se datum „31. decembra 2025“ nadomesti z „31. decembra 2026“;

(c)

v delu III se v drugem odstavku točke 3.1.2.1 datum „1. januarja 2021“ nadomesti s „1. januarja 2022“;

(d)

v delu VII se v točki 1.1 datum „31. decembra 2023“ nadomesti z „31. decembra 2024“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 8. oktobra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. oktobra 2020.

(2)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).


Top