EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1693

Uredba (EU) 2020/1693 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe (Tekst značajan za EGP)

OJ L 381, 13.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1693/oj

13.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 381/1


UREDBA (EU) 2020/1693 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. studenoga 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (2), koja je stupila na snagu 17. lipnja 2018., uspostavlja se novi regulatorni okvir za ekološku proizvodnju. Da bi se osigurao nesmetan prijelaz sa starog na novi regulatorni okvir, tom se uredbom 1. siječnja 2021. predviđa kao datum početka njezine primjene.

(2)

Svjetska zdravstvena organizacija je 30. siječnja 2020. izbijanje bolesti COVID-19 proglasila izvanrednim javnozdravstvenim stanjem od međunarodnog značaja, a 11. ožujka 2020. okarakterizirala ga je pandemijom. Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju znatne napore ekološkog sektora, a koje se nisu mogle razumno predvidjeti u vrijeme donošenja Uredbe (EU) 2018/848.

(3)

Pandemija bolesti COVID-19 i s njom povezana javnozdravstvena kriza predstavlja dosad nezabilježen izazov za države članice i veliko opterećenje za subjekte u ekološkoj proizvodnji („subjekti”). Subjekti stoga usmjeravaju svoje napore na održavanje ekološke proizvodnje i trgovinskih tokova te se istodobno ne mogu pripremati za početak primjene novog regulatornog okvira na temelju Uredbe (EU) 2018/848. Stoga je vrlo vjerojatno da države članice i subjekti neće moći osigurati pravilnu provedbu i primjenu te uredbe od 1. siječnja 2021., kako je izvorno predviđeno.

(4)

Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje ekološkog sektora, pružila pravna sigurnost i izbjegao mogući poremećaj tržišta potrebno odgoditi datum početka primjene Uredbe (EU) 2018/848 i određene druge datume iz te uredbe koji proizlaze iz tog datuma.

(5)

Uzimajući u obzir razmjere pandemije bolesti COVID-19 i s njom povezane javnozdravstvene krize, njezin epidemiološki razvoj te dodatna sredstva koja su potrebna državama članicama i subjektima, primjereno je odgoditi datum primjene Uredbe (EU) 2018/848 za jednu godinu.

(6)

Nekoliko datuma povezanih s odstupanjima, izvješćima ili ovlastima dodijeljenima Komisiji za ukidanje ili produljenje odstupanja izravno proizlaze iz datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848. Stoga je također primjereno da se ti datumi odgode za jednu godinu. Ti su datumi utvrđeni uzimajući u obzir vrijeme koje je subjektima potrebno da se prilagode prestanku odstupanja ili kako bi države članice i Komisija prikupile dostatne informacije o dostupnosti određenih unosa za koje su odobrena odstupanja ili kako bi Komisija podnijela izvješće Europskom parlamentu i Vijeću i pripremila zakonodavni prijedlog ili delegirane akte.

(7)

Pandemija bolesti COVID-19 i s njom povezana javnozdravstvena kriza predstavlja dosad nezabilježen izazov i za treće zemlje te za subjekte sa sjedištem u tim državama. Stoga bi za treće zemlje koje su priznate kao ekvivalentne na temelju članka 33. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (3) bilo primjereno produljiti datum isteka njihova priznanja za godinu dana do 31. prosinca 2026. kako bi takve treće zemlje imale dovoljno vremena promijeniti svoj status, ili sklapanjem trgovinskog sporazuma s Unijom ili tako da njihovi subjekti postignu potpunu usklađenost s Uredbom (EU) 2018/848, bez nepotrebnih poremećaja u trgovini ekološkim proizvodima.

(8)

Slično tome, datum isteka priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u trećim zemljama dodijeljenog na temelju članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 trebalo bi produljiti za jednu godinu do 31. prosinca 2024. kako bi se tim kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama i njihovim certificiranim subjektima u trećim zemljama dalo dovoljno vremena da prevladaju učinak pandemije bolesti COVID-19 i pripreme se za novi regulatorni okvir uspostavljen Uredbom (EU) 2018/848.

(9)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, osobito osigurati neometano funkcioniranje ekološkog sektora, pružiti pravnu sigurnost i izbjeći moguće poremećaje na tržištu zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(10)

Uzimajući u obzir pandemiju bolesti COVID-19 što je dovelo do izvanrednih okolnosti u pogledu ekološke proizvodnje koje zahtijevaju hitno djelovanje, smatra se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(11)

S obzirom na potrebu da se odmah osigura pravna sigurnost za ekološki sektor u trenutačnim okolnostima, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2018/848 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 29. stavku 4. datum „31. prosinca 2024.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2025.”;

2.

u članku 48. stavku 1. drugom podstavku datum „31. prosinca 2025.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2026.”;

3.

u članku 49. datum „31. prosinca 2021.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2022.”;

4.

članak 53. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. datum „31. prosinca 2035.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2036.”;

(b)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

u uvodnom dijelu datum „1. siječnja 2028.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2029.”;

ii.

u točki (a) datum „31. prosinca 2035.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2036.”;

(c)

u stavku 3. datum „1. siječnja 2026.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2027.”;

(d)

u stavku 4. datum „1. siječnja 2025.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2026.”, a datum „31. prosinca 2025.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2026.”;

(e)

u stavku 7. prvom podstavku uvodnom dijelu datum „31. prosinca 2025.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2026.”;

5.

u članku 57. stavku 1. datum „31. prosinca 2023.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2024.”;

6.

u članku 60. datum „1. siječnja 2021.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2022.”;

7.

članak 61. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.”;

8.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu I. točka 1.5. mijenja se kako slijedi:

i.

u drugom stavku datum „31. prosinca 2030.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2031.”;

ii.

u trećom stavku datum „31. prosinca 2025.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2026.”;

(b)

dio II. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 1.9.1.1. podtočki (a) datum „1. siječnja 2023.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2024.”;

ii.

u točki 1.9.2.1. podtočki (a) datum „1. siječnja 2023.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2024.”;

iii.

u točki 1.9.3.1. podtočki (c) uvodnom dijelu datum „31. prosinca 2025.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2026.”;

iv.

u točki 1.9.4.2. podtočki (c) uvodnom dijelu datum „31. prosinca 2025.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2026.”;

(c)

u dijelu III. točki 3.1.2.1. drugom stavku datum „1. siječnja 2021.” zamjenjuje se datumom „1. siječnja 2022.”;

(d)

u dijelu VII. u točki 1.1. datum „31. prosinca 2023.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2024.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 8. listopada 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. listopada 2020.

(2)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).


Top